O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Cx hkgszn 3-d-2n-9999

155 visualizações

Publicada em

Hilights
• เดินทางโดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ที่นั่งกว้าง พร้อมบริการด้วยคุณภาพ ครบครัน
• นมัสการพระ2 วัด ดังของฮ่องกง เพื่อเป็นสิริมงคล
• ชมการแสดงใหม่ล่าสุดชุดDeep Blue Fam3D Water Show โชว์แสงสีเสียง 3 มิติ
• ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City”
• ชม เมืองจำลองจีน (Splendid Of China) จำลองสถานที่สำคัญๆของเมืองจีน

Publicada em: Turismo
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Cx hkgszn 3-d-2n-9999

  1. 1. วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–เซินเจิ้นโดยรถไฟ KCR–Shenzhen OCT Bay–Deep Blue Fam3D Water Show Hilights  เดินทางโดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ที่นั่งกว้าง พร้อมบริการด้วยคุณภาพ ครบครัน  นมัสการพระ2 วัด ดังของฮ่องกง เพื่อเป็นสิริมงคล  ชมการแสดงใหม่ล่าสุดชุดDeep Blue Fam3D Water Show โชว์แสงสีเสียง 3 มิติ  ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City”  ชม เมืองจาลองจีน (Splendid Of China) จาลองสถานที่สาคัญๆของเมืองจีน กาหนดเดินทาง :มีนาคม 2558 ห 2557 พิเศษ !!! บาท/ ท่าน 9,999.- HONGKONG - SHENZHEN 3 DAYS 2 NIGHTS
  2. 2. 04.30น. คณะพร้อมกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4ประตู9เคาน์เตอร์M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคโดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร 06.30น. นาท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคเที่ยวบินที่CX 616 09.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็คเลปก๊อก (Cheak Lap Kok)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อย...ให้คณะท่านออกExit B จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ของประเทศฮ่องกง "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้งซึ่งมาจากภาษาจีนกลางว่า "เซียงกั่ง”ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมาสืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้งเป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่งส่งขาย เป็นสินค้าออกโดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้าลึกตอนใต้สุดนาท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟKCR เซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้งมีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตรตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ เป็นระเบียบสวยงามจากนั้นนาท่านชม สวน Shenzhen OCT Bayแหล่งท่องเที่ยวกลางแจ้งใหม่ล่าสุดที่รวมไว้ ซึ่งร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนม ภัตตาคารหรู ศูนย์แสดงสินค้า โรงแรมหรูระดับห้าดาว อาคารสานักงาน ทันสมัยด้วยรูปลักษณ์แปลกตา ด้วยทุนสร้างมหาศาลจาก OCT Group ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแลถ่ายภาพ กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย หลังอาหารนาท่านชมการแสดงใหม่ล่าสุดชุดDeep Blue Fam3D Water Showซึ่งเป็นการแสดงแนวใหม่ที่มี มนุษย์นกปลาเป็นตัวละครอิงนวนิยายแนววิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยมีการใช้ม่านน้าน้าพลุแสงเลเซอร์ โปรเจคเตอร์แสงสีพลุสีเสียงดนตรีซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ด้านการแสดงใหม่ล่าสุดของโลกมาประกอบการแสดง เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พักCAA HOLY SUN HOTELหรือเทียบเท่า วันที่สอง ช้อปปิ้ง Lowu City –ตลาดตงเหมิน–ศูนย์จาหน่ายสินค้าพื้นเมือง–ร้านหยก เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นาท่านเดินทางสู่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “Lowu City”คนไทยรู้จักในนามมาบุญครอง เมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสาหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเอง ไม่ ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีให้ได้เลือกสรรมากมาย ทุกชิ้นล้วนเป็นของ เลียนแบบ เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย(เพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง) บ่าย นาท่านเดินทางสู่ตลาดตงเหมินเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตรเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเซิน เจิ้นนิยมมาช้อปปิ้งเป็นอันดับสองรองจากห้างLowuแต่จะแตกต่างกันตรงที่ตลาดตงเหมินส่วนมากจะเน้นแฟชั่น วัยรุ่นวัยทางานอารมณ์ประมาณสยามเซ็นเตอร์บ้านเราจะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและพลาซ่าเล็กๆมีร้านค้า ให้เลือกซื้อมากมายที่นี่จะต่อรองราคาไม่ได้มากเนื่องจากเป็นราคาที่เขาลดหน้าร้าน 15-20 % ให้ทุกห้างอยู่แล้ว ส่วนร้านค้าต่างๆจะต่อได้อีกนิดหน่อยนาท่านเดินทางสู่ศูนย์จาหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกของเมือง เซินเจิ้น นาท่านเดินทางสู่ร้านหยก ผลิตภัณฑ์ ขึ้นขื่อของประเทศจีน เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  3. 3. โรงแรมที่พักCAA HOLY SUN HOTELหรือเทียบเท่า วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน–โรงงานจิวเวอร์รี่ –ร้านยาสมุนไพร– ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก– กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยรถไฟKCRจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนามวัดแชกุงหมิว ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของการแก้ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้าย กลายเป็นดีได้ ตานานของแชกงหมิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีต ท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน และเป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัย และมีเรื่องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บ้านซ่าถิ่น" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มี หญิงคนหนึ่งกาลังจะพาลูกหนีเช่นกัน ระหว่างทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถาม ไถ่เรื่องราวกับเธอและชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บ้านและพับกังหันลมกระดาษ ให้มาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมาโจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไป โดยไม่มีการปล้นสะดม ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมาก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เองจากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็น พิเศษจากบรรดาคนป่วย ในความเชื่อเรื่องการทาบุญ จาก "วัดหวังต้าเซียน" เป็นตัวอย่างของการเชิดชู "ผู้ให้" นั่นคือ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ผู้มีชาติกาเนิดเริ่มต้นจาก เด็กหนุ่มเลี้ยงแกะบนภูเขาเจ้อเจียงที่จีนแผ่นดินใหญ่และ บาเพ็ญเพียรจนกลายเป็นหมอเทวดา ให้การรักษาคนยากจน แม้วายชนม์ ผู้คนยังกราบไหว้บูชาให้เป็นเทพเจ้า และนอกเหนือจากคุณงามความดีที่เป็นตัวตนของหวังต้าเซียนแล้ว การกระทาความดียังเป็นส่วนหนึ่งในการ ทาบุญขอพรจากเทพเจ้าองค์นี้ ด้วยเงินทาบุญจะเป็นกองทุนสาหรับโรงพยาบาลสงเคราะห์คนยากไร้ ที่อยู่ติด ภายในเขตวัดหวังต้าเซียนตามเจตนารมณ์ของเทพเจ้าด้วย เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย จากนั้นนาท่านเลือกซื้อของฝากและเครื่องประดับจาก โรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย จากนั้นนาท่านชมร้านยาสมุนไพรเป็นสินค้าโอท็อป ท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค ค่า อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่ำนเดินทำงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อกเพื่อทาการเช็คเอกสารการเดินทางและ สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 22.30 น. นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์(CX)เที่ยวบินที่ CX613 00.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ข้อควรควรทราบ :  การลงร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า จาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
  4. 4.  สาหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า * * * * * * * * * * * * * * * * * * อัตราค่าบริการ กาหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก ห้องละ 2-3 ท่าน เด็ก อายุ 2-12 ปี พักเดี่ยว เพิ่มท่านละพักกับ 1ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง พักกับ 2ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 26-28มี.ค. 2558 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์  ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)  โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3ท่าน)  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบหมู่คณะ  ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาทของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) อัตรานี้ไม่รวม  ค่าดาเนินการทาหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ  ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์ฮ่องกง วันละ 50 HKD.x 3 วัน = 150 HKD เงื่อนไขการเดินทาง  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน เดินทาง15วัน
  5. 5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้า ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมืองฯลฯและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ การสารองที่นั่งและชาระเงิน  ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง  ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน o ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท o ญี่ปุ่น เกาหลีดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง  หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา  หลังจากสารองที่นั่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ต้องทาวีซ่า) การยกเลิก  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน  คืนเงินมัดจาทั้งหมด  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 50%  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน  หักเงินค่าทัวร์ 75%  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 -วันเดินทาง  หักเงินค่าทัวร์ 100%  กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้วหากเป็นตั๋วที่สามารถทา Refund ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) ตั๋วเครื่องบิน  ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ บินเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาหนดทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศคิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคา ขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลังถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตาม ความเป็นจริงณวันที่ออกตั๋ว
  6. 6. โรงแรมและห้องพัก  ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / DoubleRoom) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ โรงแรมกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ  โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น  โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room) หรือมีจานวนจากัดบางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง เสริมให้ (Extra Bed)  หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน(Triple Room)หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชาระ ค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย  โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่าเครื่องปรับอากาศจะเปิด ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุน ที่คิดไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง  น้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาหรับ ผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มได้  กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง+ยาว+สูงไม่เกิน 115 เซนติเมตรหรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  ในบางรายการทัวร์ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบินซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง **รบกวนทุกท่านกรุณาเตรียมค่าทริปไกด์และคนขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์ 3วัน** **รวม 150 เหรียญฮ่องกง /คน ***

×