O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

06 japan autumn nikko 5d3n (jf) oct'15 ex

174 visualizações

Publicada em


บริษัท เดอะเกรทราชพฤกษ์ จำกัด
Office : 02-7518464
Hotline: 092-8657389,098-4600462,092-5595770
FAX : 02-9030080 ต่อ 1151 Email: tgr.tour@hotmail.com
LINE ID : dokkoon999, pia.tgr

Publicada em: Turismo
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

06 japan autumn nikko 5d3n (jf) oct'15 ex

  1. 1. เมืองนิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ น้าตกเคง่อน คินูกาว่า เอโดะวันเดอร์แลนด์ โตเกียว วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี ชินจูกุ อิสระเต็มวัน เลือกช้อปปิ้ งย่านดังในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ นาริตะ ช้อปปิ้ งเอออน พลาซ่า กาหนดการเดินทาง ตุลาคม 2558 วันแรก สุวรรณภูมิ-นาริตะ 22.00 น. พร ้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบิน JET ASIAเจ ้าหน้าที่ จากบริษัทคอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกด ้านเอกสารและสัมภาระ วันที่สอง สนามบินนาริตะ ญี่ปุ่ น – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้าตกเคง่อน – คินูกาว่า 01.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น สายการบิน JET ASIA เที่ยวบินที่ JF 988 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 09.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น จากนั้นนําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร เรียบร ้อยแล ้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เมืองมรดกโลกเป็ นเมืองเล็กๆ ที่ค่อนข ้างเงียบสงบแต่มี ความสําคัญในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่ นเพราะเมืองนิกโกเป็นพื้นที่ของตระกูลโทคุงาวะ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทุกท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ ซึ่งเป็นศาลเจ ้าที่สร ้างขึ้นเพื่อเป็ นสถานที่ฝังศพของโชกุน โทกุงาว่าที่มีความเก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ ชม สถาปัตยกรรมไม ้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะ และที่ แฝงแง่มุมทางปรัชญา เป็ นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก แสดงถึงการใช ้ชีวิตที่ไม่ยุ่ง เกี่ยวกับเรื่องราวของผู้อื่น ชมความสวยงามของเจดีย์ 5 ชั้น ตามแบบฉบับ สถาปัตยกรรมของญี่ปุ่ นโบราณ ศาลเจ ้าแห่งนี้ได ้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ ยูเนสโก ้ให ้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด ้วย จากนั้นนําท่านเดินทางชมความงามของ นํ้าตก น้าตกเคง่อน เป็ นนํ้าตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาของแม่นํ้าโอจิริ มีความสูง ประมาณ 99 เมตร ถือว่าเป็ นนํ้าตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น นําท่าน เดินทางสู่ จุดชมวิว โดยการลงลิฟท์ ไปชั้นล่างที่ท่านสามารถดื่มดํ่ากับภาพของ นํ้าตกแห่งนี้ได ้งดงามมาก พร ้อมสัมผัสกับสายนํ้าที่เย็นชื่นฉํ่าใจ อิสระให ้ท่านได ้ เลือกหามุมความงามที่ถูกใจเพื่อบันทึกภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือก ชมและซื้อ สินค ้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อในเขตนี้ได ้ตามอัธยาศัย ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ที่พัก KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. 2. เชิญท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ แช่ออนเซ็น การแช่นํ้าแร่ ที่คนญี่ปุ่ นเชื่อกันว่าจะช่วย กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให ้ผิวพรรณดีขึ้นซึ่งชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่านํ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข ้เจ็บ วันที่สาม เอโดะวันเดอร์แลนด์ – โตเกียว – วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจา Edo Wonderland หรือ เอโดะมุระ เมืองโบราณสมัยเอโดะ สัมผัส บรรยากาศที่สร ้าง ได ้อย่างลงตัวทั้งสภาพแวดล ้อม บ ้านเรือน ร ้านค ้า ท ้องถนน และการแต่งกายของผู้คนที่ราวกับย ้อนยุคไปเมื่อ 200 กว่าปีก่อน ชม โชว์การ แสดงทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เช่น โชว์โออิรัน โชว์สายนํ้ามายากล หรือการ ต่อสู้ของนินจา การพลางตัวในรูปแบบต่างๆ และการใช ้ชีวิตแบบนินจาที่หาชม ได ้ยากในปัจจุบันและอิสระให ้เลือกซื้อของที่ระลึกและถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ประทับใจกับบรรยากาศญี่ปุ่ นในสมัยเอโดะซึ่งเป็นช่วงยุคสมัยที่ประเทศญี่ปุ่ นบ่มเพาะเอกลักษณ์ของชาติมา จนปัจจุบัน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ นที่คลาคลํ่าไปด ้วยผู้คนมากมาย จากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได ้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่ นที่ผสมผสานเข ้ากันกับเทคโนโลยีอัน ทันสมัยได ้อย่างกลมกลืน เพื่อนําท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซะกุ สะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให ้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก อิสระให ้ทุก ท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคา ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่นี้ พร ้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง หรือ ประตูฟ้ าคารณ ซึ่งมีโคมไฟ สีแดงที่ได ้ชื่อว่าเป็นโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ โดยมีถนนนากามิเสะ ซึ่ง เป็นถนนร ้านค ้า แหล่งรวมสินค ้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย เช่น พวงกุญแจ, ตุ๊กตาแมวกวัก, ดาบซามูไร, ชุด กิโมโน, ร่มญี่ปุ่ นหรือ ขนมอาเกมันจู ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได ้ที่ถนนแห่งนี้ จากนั้นให ้ ท่านได ้ถ่ายรูปกับ โตเกียว สกายทรี หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่บริเวณแม่นํ้าสุมิดะ โตเกียวทาวเวอร์ เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร ้างที่สูงที่สุดในประเทศ ญี่ปุ่ น ที่ความสูง 634.00 เมตร(2,080 ฟุต) ให ้ท่านได ้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าขึ้นชั้นบน) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ย่านชินจูกุ ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียวเป็ นย่านช ้อปปิ้งที่ ถือได ้ว่าเป็ นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวญี่ปุ่ น และเป็ นย่านที่มีความเจริญ เป็ นอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบัน ให ้ท่านได ้อิสระเลือกซื้อและเลือกชมสินค ้าที่มีอยู่มากมายได ้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ ้าแบ รนด์เนม เครื่องสําอาง รวมไปถึงเครื่องใช ้ไฟฟ้า และที่ขาดไม่ได ้เลยที่ต ้องแวะคือ ร ้าน 100 เยน ที่มีสินค ้า ทุกอย่างให ้ท่านได ้เลือกซื้อเพื่อไปเป็ นของฝากได ้ใน ราคาสบายกระเป๋ า ค่า อิสระรับประทานอาหารค่า ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สี่ อิสระเต็มวัน เลือกช้อปปิ้งย่าน อุเอโนะฮาราจูกุ หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเต็มวันให้ท่านพักผ่อน หรือช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยในย่านต่างๆ ใน กรุงโตเกียว เช่นUeno, Ginza, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba (ถ่ายรูปคู่กับ GUNDAM หน้าห ้าง Diver City Tokyo) เป็น ต ้น ซึ่งสามารถเดินทางด ้วยตนเองหรือให ้ทางมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ แนะนํา เส ้นทางต่างๆๆ สามารถเดิน, นั่งรถไฟ JR, หรือแท็กซี่...(สามารถรับคู่มือและแผน
  3. 3. ที่การเดินทางได ้ที่หัวหน้าทัวร์) หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดีสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเข้าดิสนีย์แลนด์ ท่านล่ะ2,600฿) โตเกียวดิสนีย์ แลนด์ ใช ้ทุนในการก่อสร ้าง 600 ล ้านเหรียญสหรัฐ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข ้าชมมากกว่า 17 ล ้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็ นโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ที่นําท่านผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ ้านต ้นไม ้ Swiss Family Tree House WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน Critter Country เข ้าชมบ ้านผีสิง HUNTED MANSION FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจําชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ It’s a small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling Journey เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน Toon Town กับบ ้านของ เหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ Minnie House บ ้านแสนน่ารักของมินนี่ TOMORROW LAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางใน อวกาศแบบสบายๆไปกับ STAR TOURสนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุด BUZZ LIGHT YEAR ท่านจะได ้ สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม ้าส์โดนัลดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย รวมถึงเครื่องเล่น ที่พร ้อมสร ้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต ้นให ้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็ น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟ ตะลุยเหมืองแร่Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลง จากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนนํ้าที่อยู่ด ้านล่าง ให ้เวลาท่านได ้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่ม ด ้วย Hunted Mansion บ ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสําคัญนั่น คือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียว จากนั้นให ้ท่านได ้ตื่นตา ตื่นใจกับขบวนแสง สี เสียง ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลาย ชม อิเล็คทริคพราเหรด 19.30 น. จากนั้นนําทุกท่านสนุกสนานกันต่อกับการแสดงพลุ อันสวยงามและตระการตาพร ้อมขบวนอิเลคทริคพาเรด ของเหล่าตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบมากมาย ที่สวยงามและสุดแสนประทับใจ….ได ้เวลาเดินทางกลับ ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าเพื่อให้ท่านสนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม*** ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่ห้า นาริตะ – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินสุวรรณภูมิ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช ้านี้ก่อนเดินทางกลับนําท่านเดินทางสู่ เอออน พลาซ่าศูนย์รวมสินค ้าชั้นนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล ้อง, กระเป๋ า, รองเท ้า, เสื้อผ ้า เป็นต ้น รวมทั้ง ร ้าน 100 เยนสินค ้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให ้ท่านได ้ เพลินเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค ้าถูกใจฝากคนทางบ ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ 10.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 13.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ JF 989 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ ********************************* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
  4. 4. อัตราค่าบริการ กาหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ2ท่าน เด็กไม่เสริมเตียง พักผู้ใหญ่2ท่าน พักเดี่ยว 14-18 ตุลาคม 2558 35,900 34,900 8,000 15-19 ตุลาคม 2558 35,900 34,900 8,000 24-28 ตุลาคม 2558 35,900 34,900 8,000 22-26 ตุลาคม 2558 38,900 37,900 8,000 อัตราค่าบริการนี้รวม  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส ้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับพร ้อมคณะ)  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์  โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห ้องละ 2 ท่าน)  ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ  ค่ารถ-รับส่ง นําเที่ยวตามรายการพร ้อมคนขับที่ชํานาญเส ้นทาง  ค่าเข ้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  ไกด์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  บริการนํ้าดื่ม วันละ 1 ขวด อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทั้งทริป  ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห ้องพัก  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร ้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให ้ ในรายการทัวร์  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ เงื่อนไขการสารองที่นั่ง  กรุณาสํารองที่นั่งโดยการชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท  กรุณาชําระค่าใช ้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30วันเดินทาง เงื่อนไขการยกเลิก  กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจาทุกกรณี คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 1. หนังสือเดินทางต ้องมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่ 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่ นจะต ้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 3. ในขั้นตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิได ้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และไม่ เข ้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
  5. 5. ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ น 1. ถึงแม ้รัฐบาลญี่ปุ่ นได ้ประกาศยกเว ้นวีซ่าเข ้าประเทศญี่ปุ่ นให ้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่ น (ระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน) แต่ผู้ที่จะเข ้าประเทศได ้นั้น จะต ้องผ่านการพิจารณาจากเจ ้าหน้าที่ ตรวจคนเข ้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข ้าประเทศได ้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทาง เจ ้าหน้าที่ตรวจคนเข ้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข ้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จําเป็น 2. เอกสารที่ควรเตรียมไว ้สําหรับการเดินทางเข ้าประเทศญี่ปุ่ น ได ้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจาก บัตรเครดิตหรือ เงินสดจํานวนพอเพียงที่จะรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ น ชื่อที่พัก รวมถึงที่อยู่และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได ้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ น และกําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศ ญี่ปุ่ น 3. หนังสือเดินทางที่สามารถใช ้ในการเดินทางเข ้าประเทศญี่ปุ่ นโดยได ้รับยกเว ้นวีซ่า ต ้องเป็ นหนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางชั่วคราวไม่ได ้รับการยกเว ้นวีซ่า 4. ผู้ที่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น หรืออยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ จะมีความ เป็นไปได ้อย่างมากที่จะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศญี่ปุ่ น 5. กรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศญี่ปุ่ น บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการต่างๆ ได ้ และหากมีค่าใช ้จ่ายเพิ่มเติมใน การส่งตัวกลับประเทศไทย อาทิ ค่าเดินทาง ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ของเจ ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกรณีที่ต ้องเปลี่ยน สนามบิน ผู้เดินทางจะต ้องเป็ นผู้รับผิดชอบ โดยสายการบินจะเป็ นผู้ออกค่าใช ้จ่ายให ้ก่อน และจะดําเนินการไล่เบี้ย เรียกคืนจากผู้เดินทาง หมายเหตุ 1. กรณีเจ ้าหน้าที่ตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข ้า-ออก ด ้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่ นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช ้าของสาย การบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออํานาจ ควบคุมของบริษัทฯ 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา ต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่านํ้ามันของสายการบิน 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได ้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะ ผู้เดินทางเป็นสําคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร ้อมคณะ แล ้วท่านงดใช ้บริการใด หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

×