Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a مديريت محصول(20)

Anúncio

مديريت محصول

 1. ‫يابي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫مديريت‬‫ه‬‫ر‬‫دو‬ 3‫ل‬‫محصو‬ ‫تدوين‬ ‫و‬ ‫تهيه‬:‫فر‬ ‫گلچين‬ ‫شادي‬‫دكتر‬
 2. ‫ل‬‫محصو‬‫تعریف‬ ‫کند‬ ‫یافت‬‫ر‬‫د‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مبادله‬‫در‬ ‫فرد‬‫که‬‫آنجه‬ ‫هر‬: –‫فيزیکی‬ ‫ل‬‫محصو‬ –‫خدمات‬ –‫ها‬ ‫ایده‬ –‫مان‬‫ز‬‫سا‬ –‫اد‬‫ر‬‫اف‬ –‫باال‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫یا‬ ‫و‬
 3. ‫ل‬‫محصو‬ ‫سطوح‬ ‫برند‬ ‫کیفیت‬ ‫سطوح‬ ‫بندی‬‫بسته‬ ‫طراحی‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫آموزش‬‫و‬ ‫حمل‬ ‫نصب‬ ‫انتی‬‫ر‬‫گا‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫فروش‬‫از‬ Core Benefit or Service ‫اصلی‬‫ل‬‫محصو‬ ‫ای‬ ‫پایه‬‫ل‬‫محصو‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫های‬‫مکمل‬
 4. ‫کلیدی‬ ‫تصميمات‬‫ل‬‫محصو‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫در‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫ی‬‫برندساز‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫ی‬‫گذار‬ ‫برچسب‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬
 5. ‫ير‬‫ز‬‫لينك‬‫به‬‫بيشتر‬ ‫اطالعات‬‫كسب‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫نمائيد‬ ‫اجعه‬‫ر‬‫م‬ http://www.webyad.com/view/%D9%85%D 9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85- %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 %DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C- w168624
 6. ‫ل‬‫محصو‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫در‬‫یف‬‫ر‬‫تعا‬ ‫برخی‬
 7. ‫ل‬‫محصو‬‫خطوط‬ •‫شکل‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ،‫هم‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫دهند‬ ‫می‬. ‫ل‬‫محصو‬ ‫خطوط‬ ‫نوشیدنی‬ ‫خط‬ ‫سس‬ ‫خط‬ ‫سوپ‬ ‫خط‬
 8. ‫ل‬‫محصو‬ ‫عرض‬ •‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫شرکت‬‫یک‬‫محصوالت‬ ‫مختلف‬‫خطوط‬‫تعداد‬ ‫به‬ ‫ه‬‫ر‬‫اشا‬. ‫ل‬‫محصو‬ ‫خطوط‬ ‫نوشیدنی‬ ‫خط‬ ‫سس‬ ‫خط‬ ‫سوپ‬ ‫خط‬ ‫ل‬‫محصو‬‫عرض‬
 9. ‫محصوالت‬ ‫عمق‬ •‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫تولیدی‬‫خط‬ ‫یک‬‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫تنوع‬‫به‬‫ه‬‫ر‬‫اشا‬. ‫ل‬‫محصو‬‫آميزه‬ ‫نوشیدنی‬‫خط‬ ‫سس‬ ‫خط‬ ‫سوپ‬ ‫خط‬ ‫قارچ‬‫سوپ‬ ‫سبزیجات‬ ‫سوپ‬ ‫مرغ‬ ‫سوپ‬ ‫محصوالت‬‫عمق‬
 10. ‫محصوالت‬ ‫آميزه‬ •‫ش‬ ‫می‬ ‫گفته‬‫محصوالت‬‫آميزه‬ ‫محصوالت‬ ‫عمق‬ ‫و‬ ‫عرض‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬‫ود‬. ‫محصوالت‬‫آميزه‬ ‫نوشیدنی‬‫خط‬ ‫سس‬ ‫خط‬ ‫سوپ‬ ‫خط‬ ‫قارچ‬‫سوپ‬ ‫سبزیجات‬ ‫سوپ‬ ‫مرغ‬ ‫سوپ‬
 11. ‫کمپل‬ ‫محصوالت‬‫عمق‬ ‫و‬ ‫عرض‬
 12. ‫ی‬‫گذار‬‫برچسب‬ ‫و‬‫بندی‬‫بسته‬
 13. ‫بندی‬‫بسته‬ ‫کارکردهای‬ ‫سانی‬‫ر‬ ‫اطالع‬ ‫شناختی‬ ‫یبا‬‫ز‬ ‫و‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫تسهیل‬ ‫استفاده‬ ‫از‬‫حفاظت‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫یافت‬‫ز‬‫با‬ ‫تسهیل‬
 14. ‫ی‬‫گذار‬‫برچسب‬ ‫سانی‬‫ر‬ ‫اطالع‬ •‫مصرف‬‫و‬ ‫استفاده‬‫نحوه‬ •‫و‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫تصمیم‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫صحیح‬‫انتخاب‬ ‫اقناعی‬ •‫جذب‬ ‫جهت‬ ‫مطالبی‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫مشتریان‬
 15. ‫ی‬‫برندساز‬ ‫و‬ ‫برند‬
 16. ‫برند‬ ‫تعریف‬ ‫تمايز‬ ‫و‬ ‫هويت‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫تركيبي‬ ‫يا‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬ ،‫سمبل‬ ،‫عالمت‬ ،‫نام‬‫شركت‬ ‫نامند‬ ‫می‬ ‫برند‬ ‫ا‬‫ر‬‫قبايش‬‫ر‬ ‫از‬( .‫آمریکا‬ ‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬ ‫انجمن‬ ‫تعریف‬)
 17. ‫مزایای‬ ‫برندهای‬ ‫موفق‬ ‫ضایت‬‫ر‬ ‫کارکنان‬ ‫سود‬‫حاشیه‬ ‫بیشتر‬ ‫ی‬‫وفادار‬ ‫مشتریان‬ ‫ود‬‫ر‬‫و‬‫سختی‬ ‫قبا‬‫ر‬ ‫ضایت‬‫ر‬ ‫مشتریان‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫برند‬ ‫ی‬ ‫ایا‬‫ز‬‫م‬
 18. ‫؟‬‫ساخت‬‫برند‬ ‫توان‬ ‫می‬‫ی‬‫چيز‬‫هر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫آیا‬ •‫محصوالت‬ •‫ها‬ ‫مکان‬ •‫ها‬‫ایده‬ •‫اد‬‫ر‬‫اف‬ •‫ها،هنر‬‫ش،سرگرمی‬‫ز‬‫ر‬‫و‬ •‫شان‬‫و‬‫فر‬‫عمده‬‫و‬‫شان‬‫و‬‫فر‬‫خرده‬ •‫آنالین‬‫خدمات‬
 19. ‫باشيد‬ ‫موفق‬
Anúncio