Transcripció fonetica

català

14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica
http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 1/6
magatzem de materials de llengua catalana i literatura i suggeriments culturals per als alumnes de llengua i literatura catalanes de l'in
Galilei
per sempre Fahrenheit
Literatura Catalana 2n Batxillerat 4t ESO 3r ESO 2n ESO 1r ESO 1r Batxillerat Llengua catalana 2n Batxillerat
Apunts generals de llengua d'ESO i Batxillerat Webs
diumenge, 25 de setembre de 2016
Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica
APUNTS 6B Fonètica
En català central hi ha un sistema de vuit vocals:
Obertura de
la boca
Posició de la llengua
anteriors centrals posteriors
tancades [i] [u]
semitancades [e] [o]
mitjana [ə]
semiobertes [ɛ] [ɔ]
oberta [a]
Aquest sistema, però, és de només tres sons en posició àtona; és a dir, que es produeix una neutralització de sons:
És a dir, que “véns” es pronuncia [béns] però “venir” es pronuncia [baní]; igualment, fixa’t en la transcripció de “bo” i “boníssim”:
bo [bɔ´]
boníssim [bunísim]
En alguns casos, però, no es produeix neutralització:
La “e” àtona es pronuncia a [e] (i no pas vocal neutra [ə]) en els contextos següents:
[eá] real, teatre, crear, oceà, oceànic, ideal, idear, ...
[eə] àrea, realisme, teatral, reacció, reaparició, idealisme, cineasta, rehabilitar...
[əe] aeroport, aeròdrom, israelita, engraellat, paellera ...
[eɔ´ ] teòric, eòlic, arqueòleg, espeleòleg, meteor, camaleònic...
[eó] orfeó, camaleó, neó, panteó, Napoleó ..
La “o” pot pronunciar-se [o] i la “e”, [e] en els contextos següents:
[έol] alvèol, nuclèol, aurèola, ...
[uo] fastuositat, virtuosisme, duodè, ...; habitualment: fluorur, duodecimal...
[eo], [oe] neollatí, neoclàssic, ... ; habitualment: vídeo, estèreo, àloe ...
Els sons graduals
En els diftongs, és a dir, en les síl·labes amb més d’una vocal, aquelles vocals que no són tòniques o nucli de síl·laba s’anomenen sons graduals.
Els sons graduals són [j] i [w] i s’anomenen així perquè tenen l'aparença de ser sons vocàlics però es comporten més aviat com a consonants,
perquè la llengua frega el paladar i hi ha obstrucció al pas de l’aire. Pronuncieu atentament i separadament aquests tres monosíl·labs i
noteu la diferència entre els sons que corresponen a les tres grafies subratllades:
ahir rei vell
Què
aqu
Activ
Apre
Críti
Dicta
El m
Lect
Liter
Què
pocs
Reco
Resu
Enl
5
► 2
▼ 2
►
▼
Arx
Más Siguiente blog»
14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica
http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 2/6
El primer so és vocal, el tercer consonant i el del mig un so pronunciat ‘a mitges’ entre vocal i consonant. És un so gradual. Com que es
produeix contacte entre la llengua i el paladar, tècnicament els sons graduals són consonants; com les vocals, els dos sons graduals són orals i
sonors, però mentre [j] és palatal, [w] és velar.
Considerarem dos tipus de diftong segons la situació de la semivocal respecte de la vocal: si el so gradual es troba al darrera del so vocàlic
el diftong és decreixent, perquè l’articulació ‘decreix’, és a dir, va de més obert a més tancat. Aquest tipus de diftong pot aparèixer en qualsevol
context: caiguda, aigua, mai,...
Si el so gradual es troba davant del so vocàlic aleshores el diftong és creixent. Aquest tipus de diftong només pot aparèixer en tres
contextos:
· a principi absolut de mot, amb o sense ‘h’: iogurt, hiena
· en els casos gu+vocal, qu+vocal: aigua, qüestió
· el so gradual està envoltada de dues vocals i forma síl·laba amb la darrera: noia, deuen
Cal tenir en compte que en la resta de casos de dues vocals contigües en català hi ha hiat, per la qual cosa paraules com qüestionar, teatre, cueta,
afició, dia o ionització es dividiran en síl·labes de la manera següent:
qües-ti-o-nar
te-a-tre
cu-e-ta
a-fi-ci-ó
di-a
i-o-nit-za-ci-ó
Fenòmens de contacte entre vocals de mots consecutius
En les converses de la vida real les paraules no es pronuncien de manera aïllada una de l’altra sinó que la cadena fònica consisteix en tot un seguit de
sons sense pauses entre les paraules. Així, una seqüència com “Què hi ha per sopar? Peix?” segurament la pronuncieu només amb dues pauses, una
després de cada signe d’interrogació. Fixeu-vos que la segona i la tercera paraules s’ajunten en una de sola i la [i] passa a pronunciar-se com a so
gradual perquè hem creat un diftong:
‘...hi ha...’ [i] [á] → [[já]
Són dos els fenòmens de contacte vocàlic que estudia la fonètica sintàctica:
· elisió: el contacte entre la vocal final d’un mot i la inicial del següent es resol en l’articulació d’un sol so. Si totes dues són vocal neutra,
només en pronunciem una; si el contacte és entre vocal neutra i una altra vocal, acostuma a desaparèixer la vocal neutra:
És a sota el pont. [ə]
La Mercè agafa el mòbil. [έ]
· sinalefa: es forma un diftong amb totes dues vocals.
Té un gra al nas. [éw]
Ja hi som! [áj]
Un noi llest i agradable [jə]
És molt habitual fer servir en la llengua tots dos fenòmens, i recordem que cal tenir-los en compte també en la mètrica de la poesia. Hi haurà alguns
casos, però, en què tant podem fer elisió com sinalefa (Porta un barret curiós: [əw] / [u]), i en d’altres (sobretot quan les dues vocals són tòniques) no
es podrà fer ni una cosa ni l’altra: farà hípica: [áí]
Els sons consonàntics
Ja hem dit més amunt que els sons consonàntics són aquells que s’articulen amb una interrupció de la columna de l’aire procedent dels pulmons. Això
vol dir que l’aire no surt lliurament a l’exterior com passa en les vocals sinó que, d’una banda, se li barra el pas mitjançant el contacte entre dos
òrgans (és a dir, que classifiquem les consonants segons el punt d’articulació) i a més aquesta interrupció presenta alguna característica distintiva
segons el tipus de consonant (és a dir, que també es classifiquen segons el mode d’articulació).
Segons el mode d’articulació, les consonants poden ser:
· Oclusives: hi ha una interrupció del pas de l’aire, que es deixa anar de cop en una petita explosió. Exemple: el so inicial de “carbassa”.
· Fricatives: l’aire es deixa passar per un pas estret, fregant les parets de la cavitat bucal. Exemple: el so inicial de “xocolata”.
· Aproximants: l’articulació es fa d’una manera intermèdia entre l’oclusió i el fregament; si són sons procedents de vocals s’anomenaran
graduals (com la “i” de “dèiem”) i si procedeixen de consonants oclusives s’anomenaran espirants (la “g” de “seguretat”).
· Africades: en l’articulació d’aquests sons hi ha una primera fase de tancament del pas de l’aire i una segona de sortida amb fregament, i
per això es representen amb un símbol fonètic compost. Exemple: el so final de “puig” o “despatx”, que són el mateix.
· Laterals: la llengua tanca la part central de la cavitat nasal i l’aire ha de passar pels costats. Exemple: el so inicial de “llibertat”.
· Vibrants: l’àpex de la llengua vibra una o múltiples vegades en contacte amb els alvèols. Exemple: el primer so de “ratolí”.
· Nasals: aquests sons, que s’articulen fent servir la cavitat nasal d’òrgan de ressonància (perquè s’interromp el pas de l’aire per la cavitat
bucal), es diferencien de tots els anteriors, que són orals. Exemple: el primer so de “mona”.
Segon el punt d’articulació, les consonants són:
· Bilabials: els dos llavis es toquen, com al primer so de “petó”.
· Labiodentals: el llavi inferior toca les dents superiors, com al primer so de “fresca”.
· Dentals: l’àpex de la llengua toca les dents superiors. Exemple: el primer so de “ditada”.
· Alveolars: l’àpex de la llengua toca els alvèols dentals superiors. Exemple: el primer so de “cirera”.
►
►
► 2
► 2
► 2
► 2
► 2
1r B
1r E
2n B
2n E
3r E
4t ES
Activ
Adeq
Aigü
Antíg
Apun
(8)
Apun
(6)
Argo
Aval
Bart
(1)
Batx
Cate
Cine
Coh
Coh
Com
Com
Con
litera
Con
Con
Coo
Corr
(1)
Diale
Difto
Dígr
E ob
El po
(1)
Enig
Enlla
ESO
EXp
Fenò
vocà
Fonè
Func
Jard
Joan
Joan
Juxt
L'ap
La p
Lect
Liter
Liter
Etiq
14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica
http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 3/6
· Palatals: el dors de la llengua toca el paladar dur, com passa amb el primer so de “llimones”.
· Velars: la part posterior de la llengua toca el vel del paladar, com passa amb el primer so de “gatets”.
Quadre de les consonants:
bilabials labiodental
s
dentals alveolars palatals velars
oral
s
oclusives /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/
aproxim
ants
espira
nts
/b/ /d/ /ɣ/
gradua
ls
/j/ /w/
fricatives /f/ /v/ /s/ /z/ /ò/ /ʒ/
africades [ts] [dz] [tò] [dʒ]
laterals [l̯] /l/ /ʎ/ [ɫ]
vibrants simple /ɾ/
múltipl
e
/r/
nasals /m/ /ɱ/ /n̯̯ / /n/ /ɲ/ [ŋ]
(Les columnes ombrejades corresponen als sons sonors; les barres, als fonemes, i els claudàtors, als sons.)
2 Correspondència entre so i grafia
Tot seguit et presentem una taula amb cadascun dels sons consonàntics i les seves varietats ortogràfiques. Llegeix-lo amb atenció i fixa’t
atentament en les peculiaritats d’aparició
so lletra exemples
consonants oclusives [p] p
b
cap, pare
cub, dubte
[b] b
v
ambició, bou
vida, enveja
[t] t
d
artèria, sort
sord
[d] d dau, sandàlia
[k] c
k
g
q
qu
cuc, acabar, cec
kurd
pròdig, mag
quatre
enquesta
[g] g
gu
angoixa, gat
guerra, neguit
consonants fricatives [f] f cofre, festa
[v] f Viu en balear, valencià, tarragoní i alguerès. En central
només es pronuncia quan entra en contacte la fricativa
labiodental sorda amb una consonant sonora: afgà
[s] ç
c
s
ss
sc
adreça
cera
pas
tassa
ascensió
[z] s
z
Entre vocals, després de prefix i abans de consonant
sonora: ase, trànsit, esglai, esborrar
zebra, bronze
[ʃ] x
ix
guix, mixeta, xarop
peix, caixa
[ʒ] g
j
ix
flagell, verge
jersei, ajudar
Abans de consonant sonora: caixmir
consonants espirants:
· entre vocals (també
sons graduals)
· després de vibrant,
lateral, fricativa
· després d’africada, en
contactes entre mots
· abans de vibrant
[b] b
v
Eibar, abadia, esbart, corba, calba, pebre
calvície, apaivagar
[d] d audaç, cadència, esdeveniment, cordill, faldilla, pedra
[ɣ] g
gu
aigua, agafar, amargor, alga, figa, agre
esguerrar
Liter
XVII
Liter
Liter
Llen
Llen
lletra
Llista
a 1r
Merc
Narc
O ob
PAU
Pilar
Prog
Prog
Pron
Prop
Reg
Ren
Rom
Salv
Sele
Sign
Sinta
Sons
Sons
Subo
Tem
Teor
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Tipu
Valo
oral
Varia
Verb
Voca
Web
La m
blo
A
A
B
A
B
T
Z
d
C
P
c
T
E
“
h
a
14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica
http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 4/6
consonants graduals:
· en diftong
[j] i iogurt, feien
[w] u següent, aigua, cau, deuen
consonants africades [ts] ds
ts
tc
adscripció, líquids
potser
etcètera
[dz] tz atzar, setze
[tò] tx
g
ig
cotxe, txec
mig
puig, boig
[dʒ] tj
tg
dj
calitja
fetge
adjectiu
consonants laterals [l̯] l Seguida de consonant dental: alta, altre, caldera
[l] l ala, lira
[ʎ] ll cullera, llàntia, ull
[ɫ] l En posició final absoluta després de vocal central o
posterior, en terminacions –nc/ng i seguida de consonant
velar: colgar, calcar, alt
consonant vibrant simple [ɾ] r Entre vocals o formant grup amb [k], [g], [d] ò [f]: mare,
cremar, agradar,
consonant vibrant múltiple [r] r
rr
A principi de paraula (roca), en posició interior de
paraula precedida de /n/, /l/ ò /z/ (Enric, folre,
desratitzar) i entre vocal i consonant (verda, corba).
També en posició final si no s’emmudeix: cor, poder,
rigor, pur, amor, favor.
En posició interior de paraula entre vocals: arrencar,
arròs
consonants nasals [m] m
n
estimar, mare, plom
canvi, enmig
[ɱ] m
n
amfibi
confirmar
[n̯̯ ] n Seguida de consonant dental: antic, endreçar
[n] n enemic, ensabonar, nom
[ɲ] ny
n
guany, penyora
Seguida de consonant palatal: enllaunat, injust
[ŋ] n Seguida de consonant velar: blancor, enganyar
Hem de considerar la lletra “x” com un cas a part perquè es pot pronunciar de quatre maneres diferents:
· [ò] : xiclet, coix
· [ks] : (cas més general) màxim, luxe, explosió, índex, explicar
· [gz] : (en mots començats per “ex” i seguits de vocal o “h”) examen, exercici, exemple, exili, exigir, exèrcit, existència
· [k] : (davant “ce”, “ci”, “s”) excitar, excel·lent, excés
3 Fenòmens de contacte consonàntic
Si en comptes d’estudiar els sons consonàntics de la llengua aïllats els considerem en la cadena parlada, tal com els percebem en la vida real, ens
adonem que el contacte entre els sons inicials i finals de síl·laba o de paraula provoca el canvi d’algun dels trets d’aquests sons: sonoritat, punt
d’articulació o mode d’articulació. Aquests són els canvis que es poden produir:
Ensordiment
· els sons oclusius, fricatius i africats a final de mot i seguits de pausa són sords: fre[t], ma[k]
· els sons oclusius a final de mot i seguits de so vocàlic són sords: fre[t] hivernal
· els sons oclusius, fricatius i africats a final de mot o de síl·laba són sords si es troben abans d'un so sord: fre[t] furiós, tre[s] peus
Sonorització
· un so sord, a final de síl·laba o de mot esdevé sonor quan va seguit, en la cadena fònica, d'una consonant sonora: fre[d] d'hivern
· els sons fricatius i africats sords a final de mot se sonoritzen si van seguits d'una vocal: el[z] avis, bo[dʒ] i perillós
Assimilació
Es produeix quan un so consonàntic adopta el punt d’articulació del so que el segueix:
· labialització: ca[m]vi, i[ɱ]fant, ells só[m] vius, u[ɱ] foc
· dentalització : ca[n̯̯ ]tar, ere[n̯̯ ] tres, fa[l̯]ta, ca[l̯] treure la pols
· palatalització: e[ɲ]ginyer, e[ɲ] Jordi, e[l] llapis
· velarització: ta[ŋ]cat, u[ŋ] gat.
Geminació
I
C
J
L
E
l
N
M
ll
P
P
L
P
R
P
B
T
(
R
R
S
U
n
S
P
K
14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica
http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 5/6
Entrada més recent Entrada més antigaPàgina d'inici
Subscriure's a: Comentaris del missatge (Atom)
Publicat per Albert Vilanova Boqueras a 12:04
Etiquetes de comentaris: 2n Batxillerat, Apunts de llengua catalana, Batxillerat, Fonètica, Sons consonàntics, Sons graduals, Vocals
És la pronunciació duplicada d'un so consonàntic, que unes vegades és indicada per l'escriptura (connectar [nn]) i d’altres no (poble [bb]). Alguns
dels casos en què no ho indica són en els grups -bl-, -gl-, -pl- intervocàlics (regla, triple...) i en el grups -tll-, -tl-,-tm-, -bm-, -cn-, -dm-, -tn- (ratlla,
atlàntic, ètnic...).
Emmudiment
Alguns sons consonàntics no es pronuncien, són muts, en aquests casos:
· la -r final dels infinitius (en català central): canta(r)
· la -r final dels mots acabats amb els sufixos de derivació –ar, -er, -or: bestia(r), fuste(r), llavo(r)
· els mots que tenen derivats en què la r es pronuncia: po(r), cla(r)
· la -t final dels gerundis: sortin(t)
· la -t final dels mots acabats en –lt, -nt: al(t), pon(t)
· la s dels mots “aquest”, “aquests”: aque(s)t
· la -r final d'alguns sufixos: fuste(r)
· la -p- en els grups -mpt-, -mpc-: com(p)te, exem(p)ció; etc
.
Sensibilització
Aquest és el fenomen segons el qual es recupera la pronunciació d’un so que en un altre context era mut, i el detectem en:
· la -r dels infinitius, la -t dels gerundis, normalment mudes però audibles si van seguides de pronom feble: anan[t]-hi, estima[r]-la
· la s dels mots “aquesta”, “aquestes”
· la b de la preposició “amb” davant mot començat amb vocal am[b] avió
· la -t de quant, cent, vint, sant, seguides de mot començat en vocal, etc.: San[t] Antoni
4 Consideracions generals sobre la transcripció fonètica
Per transcriure correctament un so o una seqüència dins la cadena fònica cal seguir aquestes passos:
1 Pronunciar tota la seqüència seguida i identificar les vocals tòniques, és a dir, els accents fonètics. Per fer-ho bé, hem de recordar que en
català central tots les paraules polisil·làbiques tenen accent fonètic, encara que no totes tinguin accent gràfic. Tots els monosíl·labs també són
tònics, llevat de:
a. La conjunció que
b. Les preposicions a, de, en, per, amb
c. Els pronoms febles: em, me, et, te, es, se, li, ens, nos, us, vos, els, los
Les paraules compostes tenen dos accents fonètics: anticonstitucional, per exemple, té dues “a” tòniques i cap vocal neutra
2 Identificar els diftongs, si n’hi ha, i transcriure els sons graduals
3 Identificar els contactes consonàntics i transcriure les consonants
4 Revisar la seqüència sencera per detectar possibles errors
Fixa’t en aquest exemple:
Transcriu la seqüència els amics:
1 Només hi ha un accent, la “i”. L’article és àton.
2 No hi ha diftongs.
3 Hi un contacte consonàntic: la “s” de l’article se sonoritza en contacte amb la vocals inicial següent.
4 No hi ha cap altra peculiaritat. Podem transcriure-ho així:[əlzəmíks]
Escriu el teu comentari...
Comenta com a: Compte de Goo
Publica Previsualitza
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica
http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 6/6
Tema Picture Window. Amb la tecnologia de Blogger.

Recomendados

Tema 1. fonètica por
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaSílvia Montals
26.4K visualizações26 slides
Les Consonants Palatals por
Les Consonants PalatalsLes Consonants Palatals
Les Consonants PalatalsAntonia Mulet
10.1K visualizações4 slides
fonètica catalana. Vocals por
fonètica catalana. Vocalsfonètica catalana. Vocals
fonètica catalana. VocalsLluis Rius
56.1K visualizações18 slides
oració subordinada adverbial por
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialElena Gimenez
51.2K visualizações6 slides
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics. por
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.lurdessaavedra
2.8K visualizações15 slides
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic por
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic lurdessaavedra
4.6K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Unitat 2. els dialectes de la llengua catalana por
Unitat 2. els dialectes de la llengua catalanaUnitat 2. els dialectes de la llengua catalana
Unitat 2. els dialectes de la llengua catalanaFàtima
24.3K visualizações15 slides
Variants socials de la llengua catalana por
Variants socials de la llengua catalanaVariants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalanaDolors Taulats
9.3K visualizações23 slides
FONÈTICA TEMA 1 por
FONÈTICA TEMA 1FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1guesta9637e54
19.3K visualizações15 slides
Oracions compostes II - ESO por
Oracions compostes II - ESOOracions compostes II - ESO
Oracions compostes II - ESOPauTB2
192 visualizações8 slides
El modernisme por
El modernismeEl modernisme
El modernismeSílvia Montals
128.6K visualizações26 slides
Tdr index por
Tdr indexTdr index
Tdr indexLulo 20
6.6K visualizações1 slide

Mais procurados(20)

Unitat 2. els dialectes de la llengua catalana por Fàtima
Unitat 2. els dialectes de la llengua catalanaUnitat 2. els dialectes de la llengua catalana
Unitat 2. els dialectes de la llengua catalana
Fàtima24.3K visualizações
Variants socials de la llengua catalana por Dolors Taulats
Variants socials de la llengua catalanaVariants socials de la llengua catalana
Variants socials de la llengua catalana
Dolors Taulats9.3K visualizações
FONÈTICA TEMA 1 por guesta9637e54
FONÈTICA TEMA 1FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1
guesta9637e5419.3K visualizações
Oracions compostes II - ESO por PauTB2
Oracions compostes II - ESOOracions compostes II - ESO
Oracions compostes II - ESO
PauTB2192 visualizações
El modernisme por Sílvia Montals
El modernismeEl modernisme
El modernisme
Sílvia Montals128.6K visualizações
Tdr index por Lulo 20
Tdr indexTdr index
Tdr index
Lulo 206.6K visualizações
Modernisme vs noucentisme.definitiu por Ferranet74
Modernisme vs noucentisme.definitiuModernisme vs noucentisme.definitiu
Modernisme vs noucentisme.definitiu
Ferranet7425.7K visualizações
"El teatre modernista regeneracionista" por lidiaaaaaa
"El teatre modernista regeneracionista""El teatre modernista regeneracionista"
"El teatre modernista regeneracionista"
lidiaaaaaa4.9K visualizações
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX por Antonio Núñez
IMPERIALISME (1870 - 1914 )  1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 )  1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez69.2K visualizações
Sinonímia i antonímia por Dolors Taulats
Sinonímia i antonímiaSinonímia i antonímia
Sinonímia i antonímia
Dolors Taulats9.8K visualizações
Fonètica sintàctica por Anna De Valencià
Fonètica sintàcticaFonètica sintàctica
Fonètica sintàctica
Anna De Valencià 6.1K visualizações
Les vocals del català por lurdessaavedra
Les vocals del catalàLes vocals del català
Les vocals del català
lurdessaavedra4K visualizações
TEXT ARGUMENTATIU por sabi8
TEXT ARGUMENTATIUTEXT ARGUMENTATIU
TEXT ARGUMENTATIU
sabi830.1K visualizações
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898) por Julia Valera
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)
Julia Valera49.9K visualizações
El Llenguatge Literari por ctorrijo
El Llenguatge LiterariEl Llenguatge Literari
El Llenguatge Literari
ctorrijo15.9K visualizações
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX por joanpol
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol803 visualizações
La guerra dels 30 anys. IES Josep Tapìró. por Jaime P
La guerra dels 30 anys. IES Josep Tapìró.La guerra dels 30 anys. IES Josep Tapìró.
La guerra dels 30 anys. IES Josep Tapìró.
Jaime P4.7K visualizações
recerca exposicio oral por Montse Pou
recerca exposicio oralrecerca exposicio oral
recerca exposicio oral
Montse Pou5.5K visualizações

Similar a Transcripció fonetica

FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció por
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFred Sentandreu
172 visualizações50 slides
2.fonètica pp por
2.fonètica pp2.fonètica pp
2.fonètica pppilar
2.8K visualizações47 slides
Reforç llengua 1 por
Reforç llengua 1Reforç llengua 1
Reforç llengua 1Rocío Avila Gamero
1.3K visualizações11 slides
Valencià mitja por
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitjapepe5507
12K visualizações240 slides
Unitat 1. l'estudi dels sons del català por
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàUnitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàFàtima
29 visualizações9 slides
Unitat 1. l'estudi dels sons del català por
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàUnitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàFàtima
4.6K visualizações9 slides

Similar a Transcripció fonetica(20)

FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció por Fred Sentandreu
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
Fred Sentandreu172 visualizações
2.fonètica pp por pilar
2.fonètica pp2.fonètica pp
2.fonètica pp
pilar 2.8K visualizações
Reforç llengua 1 por Rocío Avila Gamero
Reforç llengua 1Reforç llengua 1
Reforç llengua 1
Rocío Avila Gamero1.3K visualizações
Valencià mitja por pepe5507
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitja
pepe550712K visualizações
Unitat 1. l'estudi dels sons del català por Fàtima
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàUnitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Fàtima29 visualizações
Unitat 1. l'estudi dels sons del català por Fàtima
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàUnitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Fàtima4.6K visualizações
Unitat 1. l'estudi dels sons del català por Fàtima
Unitat 1. l'estudi dels sons del catalàUnitat 1. l'estudi dels sons del català
Unitat 1. l'estudi dels sons del català
Fàtima3.1K visualizações
Vocalisme por lurdessaavedra
VocalismeVocalisme
Vocalisme
lurdessaavedra6.8K visualizações
Fonètica por lunadan
FonèticaFonètica
Fonètica
lunadan1.7K visualizações
La Variació Lingüística por Epsa Llengues
La Variació LingüísticaLa Variació Lingüística
La Variació Lingüística
Epsa Llengues18.5K visualizações
Soninké por anamoga1
SoninkéSoninké
Soninké
anamoga1567 visualizações
Soninké por anamoga1
SoninkéSoninké
Soninké
anamoga11.2K visualizações
El wòlof por Evapemo
El wòlofEl wòlof
El wòlof
Evapemo910 visualizações
Cursacceleratdevalencia por fdocarrasco
CursacceleratdevalenciaCursacceleratdevalencia
Cursacceleratdevalencia
fdocarrasco385 visualizações
Unitat 02 superior por Barbara Sales Alos
Unitat 02 superiorUnitat 02 superior
Unitat 02 superior
Barbara Sales Alos1.4K visualizações
Morfologia verbal por marclia
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia5K visualizações
Morfologia verbal por marclia
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia10.6K visualizações
Xines Catala Jb por Arnau Cerdà
Xines Catala JbXines Catala Jb
Xines Catala Jb
Arnau Cerdà760 visualizações

Mais de Gloria Heredia Sanchez

1995 mata estructurasy_tecnicasnarrativasnovelahistorica (1) por
1995 mata estructurasy_tecnicasnarrativasnovelahistorica (1)1995 mata estructurasy_tecnicasnarrativasnovelahistorica (1)
1995 mata estructurasy_tecnicasnarrativasnovelahistorica (1)Gloria Heredia Sanchez
204 visualizações58 slides
L´art roma t 2 por
L´art roma t 2L´art roma t 2
L´art roma t 2Gloria Heredia Sanchez
75 visualizações7 slides
Origendeluniverso por
OrigendeluniversoOrigendeluniverso
OrigendeluniversoGloria Heredia Sanchez
185 visualizações45 slides
Tema 2 la revolució industrial por
Tema 2 la revolució industrialTema 2 la revolució industrial
Tema 2 la revolució industrialGloria Heredia Sanchez
514 visualizações12 slides
Esquem vicens vives por
Esquem vicens vivesEsquem vicens vives
Esquem vicens vivesGloria Heredia Sanchez
2.8K visualizações28 slides
Esquema historia del mon contemporani por
Esquema historia del mon contemporaniEsquema historia del mon contemporani
Esquema historia del mon contemporaniGloria Heredia Sanchez
3K visualizações101 slides

Mais de Gloria Heredia Sanchez(8)

Último

Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 visualizações4 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
16 visualizações5 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 visualizações22 slides

Último(7)

Notícies de la setmana.pdf por RaulGomez822561
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256158 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin916 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA95 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações

Transcripció fonetica

  • 1. 14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 1/6 magatzem de materials de llengua catalana i literatura i suggeriments culturals per als alumnes de llengua i literatura catalanes de l'in Galilei per sempre Fahrenheit Literatura Catalana 2n Batxillerat 4t ESO 3r ESO 2n ESO 1r ESO 1r Batxillerat Llengua catalana 2n Batxillerat Apunts generals de llengua d'ESO i Batxillerat Webs diumenge, 25 de setembre de 2016 Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica APUNTS 6B Fonètica En català central hi ha un sistema de vuit vocals: Obertura de la boca Posició de la llengua anteriors centrals posteriors tancades [i] [u] semitancades [e] [o] mitjana [ə] semiobertes [ɛ] [ɔ] oberta [a] Aquest sistema, però, és de només tres sons en posició àtona; és a dir, que es produeix una neutralització de sons: És a dir, que “véns” es pronuncia [béns] però “venir” es pronuncia [baní]; igualment, fixa’t en la transcripció de “bo” i “boníssim”: bo [bɔ´] boníssim [bunísim] En alguns casos, però, no es produeix neutralització: La “e” àtona es pronuncia a [e] (i no pas vocal neutra [ə]) en els contextos següents: [eá] real, teatre, crear, oceà, oceànic, ideal, idear, ... [eə] àrea, realisme, teatral, reacció, reaparició, idealisme, cineasta, rehabilitar... [əe] aeroport, aeròdrom, israelita, engraellat, paellera ... [eɔ´ ] teòric, eòlic, arqueòleg, espeleòleg, meteor, camaleònic... [eó] orfeó, camaleó, neó, panteó, Napoleó .. La “o” pot pronunciar-se [o] i la “e”, [e] en els contextos següents: [έol] alvèol, nuclèol, aurèola, ... [uo] fastuositat, virtuosisme, duodè, ...; habitualment: fluorur, duodecimal... [eo], [oe] neollatí, neoclàssic, ... ; habitualment: vídeo, estèreo, àloe ... Els sons graduals En els diftongs, és a dir, en les síl·labes amb més d’una vocal, aquelles vocals que no són tòniques o nucli de síl·laba s’anomenen sons graduals. Els sons graduals són [j] i [w] i s’anomenen així perquè tenen l'aparença de ser sons vocàlics però es comporten més aviat com a consonants, perquè la llengua frega el paladar i hi ha obstrucció al pas de l’aire. Pronuncieu atentament i separadament aquests tres monosíl·labs i noteu la diferència entre els sons que corresponen a les tres grafies subratllades: ahir rei vell Què aqu Activ Apre Críti Dicta El m Lect Liter Què pocs Reco Resu Enl 5 ► 2 ▼ 2 ► ▼ Arx Más Siguiente blog»
  • 2. 14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 2/6 El primer so és vocal, el tercer consonant i el del mig un so pronunciat ‘a mitges’ entre vocal i consonant. És un so gradual. Com que es produeix contacte entre la llengua i el paladar, tècnicament els sons graduals són consonants; com les vocals, els dos sons graduals són orals i sonors, però mentre [j] és palatal, [w] és velar. Considerarem dos tipus de diftong segons la situació de la semivocal respecte de la vocal: si el so gradual es troba al darrera del so vocàlic el diftong és decreixent, perquè l’articulació ‘decreix’, és a dir, va de més obert a més tancat. Aquest tipus de diftong pot aparèixer en qualsevol context: caiguda, aigua, mai,... Si el so gradual es troba davant del so vocàlic aleshores el diftong és creixent. Aquest tipus de diftong només pot aparèixer en tres contextos: · a principi absolut de mot, amb o sense ‘h’: iogurt, hiena · en els casos gu+vocal, qu+vocal: aigua, qüestió · el so gradual està envoltada de dues vocals i forma síl·laba amb la darrera: noia, deuen Cal tenir en compte que en la resta de casos de dues vocals contigües en català hi ha hiat, per la qual cosa paraules com qüestionar, teatre, cueta, afició, dia o ionització es dividiran en síl·labes de la manera següent: qües-ti-o-nar te-a-tre cu-e-ta a-fi-ci-ó di-a i-o-nit-za-ci-ó Fenòmens de contacte entre vocals de mots consecutius En les converses de la vida real les paraules no es pronuncien de manera aïllada una de l’altra sinó que la cadena fònica consisteix en tot un seguit de sons sense pauses entre les paraules. Així, una seqüència com “Què hi ha per sopar? Peix?” segurament la pronuncieu només amb dues pauses, una després de cada signe d’interrogació. Fixeu-vos que la segona i la tercera paraules s’ajunten en una de sola i la [i] passa a pronunciar-se com a so gradual perquè hem creat un diftong: ‘...hi ha...’ [i] [á] → [[já] Són dos els fenòmens de contacte vocàlic que estudia la fonètica sintàctica: · elisió: el contacte entre la vocal final d’un mot i la inicial del següent es resol en l’articulació d’un sol so. Si totes dues són vocal neutra, només en pronunciem una; si el contacte és entre vocal neutra i una altra vocal, acostuma a desaparèixer la vocal neutra: És a sota el pont. [ə] La Mercè agafa el mòbil. [έ] · sinalefa: es forma un diftong amb totes dues vocals. Té un gra al nas. [éw] Ja hi som! [áj] Un noi llest i agradable [jə] És molt habitual fer servir en la llengua tots dos fenòmens, i recordem que cal tenir-los en compte també en la mètrica de la poesia. Hi haurà alguns casos, però, en què tant podem fer elisió com sinalefa (Porta un barret curiós: [əw] / [u]), i en d’altres (sobretot quan les dues vocals són tòniques) no es podrà fer ni una cosa ni l’altra: farà hípica: [áí] Els sons consonàntics Ja hem dit més amunt que els sons consonàntics són aquells que s’articulen amb una interrupció de la columna de l’aire procedent dels pulmons. Això vol dir que l’aire no surt lliurament a l’exterior com passa en les vocals sinó que, d’una banda, se li barra el pas mitjançant el contacte entre dos òrgans (és a dir, que classifiquem les consonants segons el punt d’articulació) i a més aquesta interrupció presenta alguna característica distintiva segons el tipus de consonant (és a dir, que també es classifiquen segons el mode d’articulació). Segons el mode d’articulació, les consonants poden ser: · Oclusives: hi ha una interrupció del pas de l’aire, que es deixa anar de cop en una petita explosió. Exemple: el so inicial de “carbassa”. · Fricatives: l’aire es deixa passar per un pas estret, fregant les parets de la cavitat bucal. Exemple: el so inicial de “xocolata”. · Aproximants: l’articulació es fa d’una manera intermèdia entre l’oclusió i el fregament; si són sons procedents de vocals s’anomenaran graduals (com la “i” de “dèiem”) i si procedeixen de consonants oclusives s’anomenaran espirants (la “g” de “seguretat”). · Africades: en l’articulació d’aquests sons hi ha una primera fase de tancament del pas de l’aire i una segona de sortida amb fregament, i per això es representen amb un símbol fonètic compost. Exemple: el so final de “puig” o “despatx”, que són el mateix. · Laterals: la llengua tanca la part central de la cavitat nasal i l’aire ha de passar pels costats. Exemple: el so inicial de “llibertat”. · Vibrants: l’àpex de la llengua vibra una o múltiples vegades en contacte amb els alvèols. Exemple: el primer so de “ratolí”. · Nasals: aquests sons, que s’articulen fent servir la cavitat nasal d’òrgan de ressonància (perquè s’interromp el pas de l’aire per la cavitat bucal), es diferencien de tots els anteriors, que són orals. Exemple: el primer so de “mona”. Segon el punt d’articulació, les consonants són: · Bilabials: els dos llavis es toquen, com al primer so de “petó”. · Labiodentals: el llavi inferior toca les dents superiors, com al primer so de “fresca”. · Dentals: l’àpex de la llengua toca les dents superiors. Exemple: el primer so de “ditada”. · Alveolars: l’àpex de la llengua toca els alvèols dentals superiors. Exemple: el primer so de “cirera”. ► ► ► 2 ► 2 ► 2 ► 2 ► 2 1r B 1r E 2n B 2n E 3r E 4t ES Activ Adeq Aigü Antíg Apun (8) Apun (6) Argo Aval Bart (1) Batx Cate Cine Coh Coh Com Com Con litera Con Con Coo Corr (1) Diale Difto Dígr E ob El po (1) Enig Enlla ESO EXp Fenò vocà Fonè Func Jard Joan Joan Juxt L'ap La p Lect Liter Liter Etiq
  • 3. 14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 3/6 · Palatals: el dors de la llengua toca el paladar dur, com passa amb el primer so de “llimones”. · Velars: la part posterior de la llengua toca el vel del paladar, com passa amb el primer so de “gatets”. Quadre de les consonants: bilabials labiodental s dentals alveolars palatals velars oral s oclusives /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/ aproxim ants espira nts /b/ /d/ /ɣ/ gradua ls /j/ /w/ fricatives /f/ /v/ /s/ /z/ /ò/ /ʒ/ africades [ts] [dz] [tò] [dʒ] laterals [l̯] /l/ /ʎ/ [ɫ] vibrants simple /ɾ/ múltipl e /r/ nasals /m/ /ɱ/ /n̯̯ / /n/ /ɲ/ [ŋ] (Les columnes ombrejades corresponen als sons sonors; les barres, als fonemes, i els claudàtors, als sons.) 2 Correspondència entre so i grafia Tot seguit et presentem una taula amb cadascun dels sons consonàntics i les seves varietats ortogràfiques. Llegeix-lo amb atenció i fixa’t atentament en les peculiaritats d’aparició so lletra exemples consonants oclusives [p] p b cap, pare cub, dubte [b] b v ambició, bou vida, enveja [t] t d artèria, sort sord [d] d dau, sandàlia [k] c k g q qu cuc, acabar, cec kurd pròdig, mag quatre enquesta [g] g gu angoixa, gat guerra, neguit consonants fricatives [f] f cofre, festa [v] f Viu en balear, valencià, tarragoní i alguerès. En central només es pronuncia quan entra en contacte la fricativa labiodental sorda amb una consonant sonora: afgà [s] ç c s ss sc adreça cera pas tassa ascensió [z] s z Entre vocals, després de prefix i abans de consonant sonora: ase, trànsit, esglai, esborrar zebra, bronze [ʃ] x ix guix, mixeta, xarop peix, caixa [ʒ] g j ix flagell, verge jersei, ajudar Abans de consonant sonora: caixmir consonants espirants: · entre vocals (també sons graduals) · després de vibrant, lateral, fricativa · després d’africada, en contactes entre mots · abans de vibrant [b] b v Eibar, abadia, esbart, corba, calba, pebre calvície, apaivagar [d] d audaç, cadència, esdeveniment, cordill, faldilla, pedra [ɣ] g gu aigua, agafar, amargor, alga, figa, agre esguerrar Liter XVII Liter Liter Llen Llen lletra Llista a 1r Merc Narc O ob PAU Pilar Prog Prog Pron Prop Reg Ren Rom Salv Sele Sign Sinta Sons Sons Subo Tem Teor Text Text Text Text Text Text Text Text Tipu Valo oral Varia Verb Voca Web La m blo A A B A B T Z d C P c T E “ h a
  • 4. 14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 4/6 consonants graduals: · en diftong [j] i iogurt, feien [w] u següent, aigua, cau, deuen consonants africades [ts] ds ts tc adscripció, líquids potser etcètera [dz] tz atzar, setze [tò] tx g ig cotxe, txec mig puig, boig [dʒ] tj tg dj calitja fetge adjectiu consonants laterals [l̯] l Seguida de consonant dental: alta, altre, caldera [l] l ala, lira [ʎ] ll cullera, llàntia, ull [ɫ] l En posició final absoluta després de vocal central o posterior, en terminacions –nc/ng i seguida de consonant velar: colgar, calcar, alt consonant vibrant simple [ɾ] r Entre vocals o formant grup amb [k], [g], [d] ò [f]: mare, cremar, agradar, consonant vibrant múltiple [r] r rr A principi de paraula (roca), en posició interior de paraula precedida de /n/, /l/ ò /z/ (Enric, folre, desratitzar) i entre vocal i consonant (verda, corba). També en posició final si no s’emmudeix: cor, poder, rigor, pur, amor, favor. En posició interior de paraula entre vocals: arrencar, arròs consonants nasals [m] m n estimar, mare, plom canvi, enmig [ɱ] m n amfibi confirmar [n̯̯ ] n Seguida de consonant dental: antic, endreçar [n] n enemic, ensabonar, nom [ɲ] ny n guany, penyora Seguida de consonant palatal: enllaunat, injust [ŋ] n Seguida de consonant velar: blancor, enganyar Hem de considerar la lletra “x” com un cas a part perquè es pot pronunciar de quatre maneres diferents: · [ò] : xiclet, coix · [ks] : (cas més general) màxim, luxe, explosió, índex, explicar · [gz] : (en mots començats per “ex” i seguits de vocal o “h”) examen, exercici, exemple, exili, exigir, exèrcit, existència · [k] : (davant “ce”, “ci”, “s”) excitar, excel·lent, excés 3 Fenòmens de contacte consonàntic Si en comptes d’estudiar els sons consonàntics de la llengua aïllats els considerem en la cadena parlada, tal com els percebem en la vida real, ens adonem que el contacte entre els sons inicials i finals de síl·laba o de paraula provoca el canvi d’algun dels trets d’aquests sons: sonoritat, punt d’articulació o mode d’articulació. Aquests són els canvis que es poden produir: Ensordiment · els sons oclusius, fricatius i africats a final de mot i seguits de pausa són sords: fre[t], ma[k] · els sons oclusius a final de mot i seguits de so vocàlic són sords: fre[t] hivernal · els sons oclusius, fricatius i africats a final de mot o de síl·laba són sords si es troben abans d'un so sord: fre[t] furiós, tre[s] peus Sonorització · un so sord, a final de síl·laba o de mot esdevé sonor quan va seguit, en la cadena fònica, d'una consonant sonora: fre[d] d'hivern · els sons fricatius i africats sords a final de mot se sonoritzen si van seguits d'una vocal: el[z] avis, bo[dʒ] i perillós Assimilació Es produeix quan un so consonàntic adopta el punt d’articulació del so que el segueix: · labialització: ca[m]vi, i[ɱ]fant, ells só[m] vius, u[ɱ] foc · dentalització : ca[n̯̯ ]tar, ere[n̯̯ ] tres, fa[l̯]ta, ca[l̯] treure la pols · palatalització: e[ɲ]ginyer, e[ɲ] Jordi, e[l] llapis · velarització: ta[ŋ]cat, u[ŋ] gat. Geminació I C J L E l N M ll P P L P R P B T ( R R S U n S P K
  • 5. 14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 5/6 Entrada més recent Entrada més antigaPàgina d'inici Subscriure's a: Comentaris del missatge (Atom) Publicat per Albert Vilanova Boqueras a 12:04 Etiquetes de comentaris: 2n Batxillerat, Apunts de llengua catalana, Batxillerat, Fonètica, Sons consonàntics, Sons graduals, Vocals És la pronunciació duplicada d'un so consonàntic, que unes vegades és indicada per l'escriptura (connectar [nn]) i d’altres no (poble [bb]). Alguns dels casos en què no ho indica són en els grups -bl-, -gl-, -pl- intervocàlics (regla, triple...) i en el grups -tll-, -tl-,-tm-, -bm-, -cn-, -dm-, -tn- (ratlla, atlàntic, ètnic...). Emmudiment Alguns sons consonàntics no es pronuncien, són muts, en aquests casos: · la -r final dels infinitius (en català central): canta(r) · la -r final dels mots acabats amb els sufixos de derivació –ar, -er, -or: bestia(r), fuste(r), llavo(r) · els mots que tenen derivats en què la r es pronuncia: po(r), cla(r) · la -t final dels gerundis: sortin(t) · la -t final dels mots acabats en –lt, -nt: al(t), pon(t) · la s dels mots “aquest”, “aquests”: aque(s)t · la -r final d'alguns sufixos: fuste(r) · la -p- en els grups -mpt-, -mpc-: com(p)te, exem(p)ció; etc . Sensibilització Aquest és el fenomen segons el qual es recupera la pronunciació d’un so que en un altre context era mut, i el detectem en: · la -r dels infinitius, la -t dels gerundis, normalment mudes però audibles si van seguides de pronom feble: anan[t]-hi, estima[r]-la · la s dels mots “aquesta”, “aquestes” · la b de la preposició “amb” davant mot començat amb vocal am[b] avió · la -t de quant, cent, vint, sant, seguides de mot començat en vocal, etc.: San[t] Antoni 4 Consideracions generals sobre la transcripció fonètica Per transcriure correctament un so o una seqüència dins la cadena fònica cal seguir aquestes passos: 1 Pronunciar tota la seqüència seguida i identificar les vocals tòniques, és a dir, els accents fonètics. Per fer-ho bé, hem de recordar que en català central tots les paraules polisil·làbiques tenen accent fonètic, encara que no totes tinguin accent gràfic. Tots els monosíl·labs també són tònics, llevat de: a. La conjunció que b. Les preposicions a, de, en, per, amb c. Els pronoms febles: em, me, et, te, es, se, li, ens, nos, us, vos, els, los Les paraules compostes tenen dos accents fonètics: anticonstitucional, per exemple, té dues “a” tòniques i cap vocal neutra 2 Identificar els diftongs, si n’hi ha, i transcriure els sons graduals 3 Identificar els contactes consonàntics i transcriure les consonants 4 Revisar la seqüència sencera per detectar possibles errors Fixa’t en aquest exemple: Transcriu la seqüència els amics: 1 Només hi ha un accent, la “i”. L’article és àton. 2 No hi ha diftongs. 3 Hi un contacte consonàntic: la “s” de l’article se sonoritza en contacte amb la vocals inicial següent. 4 No hi ha cap altra peculiaritat. Podem transcriure-ho així:[əlzəmíks] Escriu el teu comentari... Comenta com a: Compte de Goo Publica Previsualitza Cap comentari: Publica un comentari a l'entrada
  • 6. 14/11/2017 per sempre Fahrenheit: Apunts de 2n Batxillerat: 6B Fonètica http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/2016/09/apunts-de-2n-batxillerat-6b-fonetica.html 6/6 Tema Picture Window. Amb la tecnologia de Blogger.