O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ikatlong markahan -Araling Panlipunan 8 (Kasaysayan ng Daigdig)

Buwanang Pagsusulit sa Araling Panlipunan 8

  • Seja o primeiro a comentar

Ikatlong markahan -Araling Panlipunan 8 (Kasaysayan ng Daigdig)

  1. 1. TALISAYAN NATIONAL HIGH SCHOOL San Jose, Talisayan Misamis Oriental ARALING PANLIPUNAN GRADE 8 Buwanang Pagsusulit Ikatlong Markahan Pangalan: _________________________________Sekyon:_________________ Petsa:______________ Pangalan at lagda ng magu;ang:________________________________Eskor:_____________________ MULTIPLE CHOICE: Isulat sa inyong papel ang LETRA ng tamang sagot. 1. Naiuugnay sa mga mamamayan ng mga bayan sa Medieval France na binubuo ng mga artisan at mangangalakal. A. Bourgeoisie B. Humanista C. Negosyante D. Banker 2. Kayang tustusan ng isang bansa ang sarila nitong pangangailangan. A. Nasyonalismong Ekonomiko B. Nation State C. National Monarchy D. Merkantilismo 3. Siglo na naging isang makapangyarihan ang bourgeoisie sa Europe . A. 17 siglo B. 14 siglo C. 15 siglo D. 16 siglo 4. Nagmamay-ari o namamahala ng bangko . A. Shipower B. Banker C. Artisan D. Bank Manager 5. Mga manggagawang may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang may particular na gamit o pangdekorasyon lamang. A. Mangangalakal B. Artisan C. Banker D. Shipower 6. Pinakamataas na lider-esperituwal at tagapagmana ng Simbahang Katoliko mula kay San Pedro. A. Hari B. Papa C. Pari D. Obispo 7. Sumasalamin sa tunggalian ng interes ng Simabahan at pamahalaan. A.Protestante B. Concordat of Worms C. Investiture Controversy D. Repormasyon 8. Nangangahulugan itong “muling pagsilang” A. Repormasyon B. Kontra- Repormasyon C. Renaissance D. Resonance 9. Alin sa mga sumusunod ang hindi pinag-aaralan sa Humanities. A. Wikang Latin at Greek B. Pilosopiya C. Matematika D. Retorika 10. Kilala siya bilang “ Ama ng Humanismo”. A. Rafael Santi B. Desideriuos Erasmus C. Miguel De Cervantes D. Francesco Petrarch 11. Aklat na ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong Medieval Period A. Decameron B. Songbook C. The Prince D. Don Quixote de la Mancha 12. Isinulong niya ang makabuluhang pagtatanggol sa pag-aaral ng humanistiko para sa kababaihan. A. Isotta Nogarola B. Vittoria Colonna C. Sofonisba Anguissola D. Laura Cereta 13. Ang kaganapan ng humantong sa pagkakahati ng Simbahang Kristiyano. A. Protestante B. Repormasyon C. Kontra-Repormasyon D. Protestantimo 14. Ito ay kapirasong papel na nagsasaad na maaaring ipagbili at bilhin para sa kapatawaran at kaligtasan ng tao. A. Ninety-Five Theses B. Indulhensiya C. Simony D. Hewista 15. Kilalanin ang kapangyarihan ng hari na malayang pumili ng relihiyon ang kanyang nasasakupan. A. Indulhensiya B. Ninety-Five Theses C. Kapayapaang Augsburg D. Repormasyon
  2. 2. 16. Ang tawag sa panghihimasok, pag-impluwensya o pagkontrol ng makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa. A. Koloniyalismo B. Liberalismo C.Imperyalismo D. Kapitalismo 17. Siglo kung saan nagsimula ang dakilang panahon ng eksplorasyon o paghahanap ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europeo. A. 14 B. 16 C. 17 D. 15 18. Binansagang “ The Prince of Navigation” or “The Navigator”. A. Bartolomeu Dias B. Prince William C. Henry Hudson D. Prince Henry 19. Isang hindi nakikitang linya mula sa gitna ng Atlantiko tungo sa Hilagang Pola hanggang Timugang Pola. A. Line of Demarcation B. Treaty of Tordesillas C. Cape of Good Hope 20. Ang nagbigay ng proteksiyon sa monopoly ng mga Dutch sa paminta at iba pang rekado. A. Dutch East India Company B. Cape of Good Hope C. Dutch West India Company D. Dutch South India Company 21. Kauna-unahang Bansang Europeo ng nagkaroon ng interes sa paggalugad sa karagatan ng Atlantic . A. Spain B. Netherland C. Portugal D. Italy 22. Isa sa mga pagbabagong pinasimulan ni Papa Gregory sa Simbahan any ang pagbabawal sa mga hari na mag- asawa. A. Tama B. Mali 23. Sinu-sino ang nagpasimula ng Kontra Repormasyon. A. Pope Gregory VII B. Society of Jesus C. Prince Henry D. Martin Luther 24. Sistemang ekonomiko na nakabatay sa konseptong ang yaman ng bansa ay nasa dami ng kanyang ginto at pilak. A. Merkatilismo B. Liberalismo C. Kapitalismo D. Republika 25. Sentral sa teoryang merkantilismo. A. Nation State B. National Monarchy C. Pullionism D. Bullionism 26. Ang hari na dating mahina ang kapangyarihan ay unti-unting namayagpag sa pamamagita ng pagpapalawak ng teritoryo A. National Monarchy B. Nation State C. Bullionism D. Pullionism 27. Ilang araw nakatayo si Haring Henry IV sa labas ng kanyang palasyo para alisin ang parusang ekskolukgasyon. A. 4 B. 3 C.5 D. 2 28. Mula sa salitang Italian na nanagnaghulugang “ guro ng humanidades, particular ng wikang Latin”. A. Liberalista B. Kapitalista C. Humanista D.Latinista 29. Maaring ilarawn sa dalawang paraan ang Renaissance; ibalik ang sinaunang kultura at ang transisyon mula sinaunang panahon tungo sa modernong panahon A. Tama B. Mali 30. Ang obra maestra niya ay “ Huling Hapunan” at “Monalisa”. A. Miguel De Cervantes B.Leonardo da Vinci C. William Shakespear D. Francesco Petrarch 31. May-akda ng Dialogue on Adam and Eve. A. Laura Cereta B. Isotta Nogarola C. Sofoniba Anguissola D. Vittoria 32. Ama ng Protestanting Paghihimagsik. A. Nicolo Machievilie B. Desiderious Erasmus C. Martin Luther D. Rafael Santi 33. Ang nagbibigay ng tamang deriksyon habang naglalakbay. A. Astrolabe B. Carvel C. Compass D. Google Map 34. Kasunduan sa Tordesillas; baguhin ang Line of Demarcation at ilayo pakaluran. A. Tama B. Mali
  3. 3. 35. Narating niya ang Calicut, India noong 1497. A. Bartolomeu Dias B. Prince Henry C. Christopher Colombus D. Vasco da Gama 36. Mga motibo ng imperyalismo dulot ng eksplorasyon maliban sa isa. A. Kayamanan B. Kristiyanismo C. Katanyagan D. Kabuhayan 37. Ang Bourgeoisie ay panggitnang uri ng mamamayan sa Europre. A. Mali B. Tama 38. Isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng isandaang nakakatawang salayasay. A. Decameron B. Songbook C. Don Quixoye de la Mancha 39. Estado ng mamamayan na may magkakatulad ng wika, kultura relihiyon at kasayasayan. A. Nation State B. National Monarchy C. Bullionism D. Pullionism 40. Nagmamay-ari ng mga barko. A. Shipower B. Ship-owner C. Captain D. Sea Captain 41. Bansa sa Europe kung saan umusbong ang Renaissance. A. Portugal B. Spain C. Italy D. Netherlands 42. Ganap na Pintor;Perpektong Pintor; Pinakamahusay na Pintor. A. Leonardo da Vinci B. Miguel de Cervantes C. Rafael Santi D. Juan Luna 43. Kilala sa una niyang pangalang Hilderbrand, ang nagpasimuno ng tatlong pagbabago sa Simbahan. A. Prince Henry B. Martin Luther C. Alexander VII D. Gregory VII 44. Isang instrumento upang sukatin ang taas ng bituin. A. Compass B. Carvel C. Telescope D. Astrolabe 45. Isinunod sa kanyang pangalan ang America. A. Amerigo Vespucci B. Amerigo Bocacio C. Captain America D. America Villie 46. Ang nakaimbento ng teleskopyo. A. Galileo Galilie B. Nicolas Copernicus C. Sir Isaac Newton D. Francesco Petrarch 47. May-akda ng “ In Praise of Folly” A. Rafael Santi B. Desiderious Erasmus C. Miguel de Cervantes D. Nicolo Machivillie 48. Narating niya ang Silangan gamit ang rutang pakanluran. A. Vasco da Gama B. Ferdinand Magellan C. Bartolomeu Dias D. Christopher Colombus 49. Tawag sa mga sumasalungat sa aral at turo ng simbahan. A. Repormante B. Representante C. Protestantimo D.Protestante 50. Narating niya ang dulo ng Africa at pinangalanan niya itong Cape of Good Hope. A.Bartholomeu Dias B. Vasco da Gama C. Ferdinand Magellan D. Henry Hudson “An education is everything. An education is how you’ll make something of yourself”. GOOD LUCK! Inihanda ni: GLADYS GRACE N. RAMOS Araling Panlipunan Teacher

×