Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010

Koukas George
Koukas GeorgeFreelance Software Engineer em Koukas George

Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010

Α ΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
    ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ




2
Φίλες και φίλοι,
 Φτάνοντας στο τέλος αυτής της τετραετίας αισθάνομαι την
ανάγκη να σας ενημερώσω για το έργο μας.
 Ένα έργο που βασίστηκε στους στόχους που θέσαμε όταν το
1999 αναλάβαμε να θεμελιώσουμε τον νέο Καποδιστριακό Δήμο
της Λαμίας και των 12 Τοπικών Διαμερισμάτων.
    Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα πε-
πραγμένα των τελευταίων τρισήμισυ χρόνων αλλά συγχρόνως
με το κλείσιμο της Καποδιστριακής εποχής αξίζει μέσα απ’ τις
επόμενες σελίδες να δούμε αν και σε ποιό βαθμό πετύχαμε να
υλοποιήσουμε τα όνειρά μας για αυτόν τον τόπο.
    Και πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες της χρηματοδότησης,
παρά τις αδυναμίες μας το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει όλους
εκείνους που μας εμπιστεύτηκαν για όλα αυτά τα χρόνια.
    Τα όνειρά μας για τη Λαμία δεν σταματούν εδώ!
    Είμαι βέβαιος ότι μέσα από τον «Καλλικράτη» και παρά τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας, δίνεται η δυνατό-
τητα στο νέο Δήμο Λαμιέων να δημιουργήσει καλύτερες συν-
θήκες καθημερινότητας για τους ανθρώπους του και να χτίσει
βιώσιμη ανάπτυξη για την περιοχή μας αξιοποιώντας όλα τα
συγκριτικά του πλεονεκτήματα και φυσικούς πόρους πάντα με
σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό μας.
    Η βεβαιότητά μου για το καλύτερο μέλλον του τόπου μας,
βασίζεται στο περιεχόμενο των σελίδων που ακολουθούν, γιατί
όπως θα δείτε μπορούμε να στηρίξουμε το αύριο πάνω σε γερές
βάσεις, σε υποδομές, σε προγραμματισμό και έργα που έγιναν
και που θα επιτρέψουν στη νέα δημοτική δομή να συνεχίσει το
οικοδόμημα της ανάπτυξης, προσβλέποντας με σιγουριά στο αύ-
ριο. Στο αύριο που οφείλουμε κυρίως στη νέα γενιά, στο αύριο
της Λαμίας που χτίζουμε με συνέπεια εδώ και 12 χρόνια.




                                 3
4
Σε μια εποχή που ο πολιτικός λόγος έχει απαξιωθεί και οι
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ  πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους για τα προ-
            εκλογικά προγράμματα και τις προεκλογικές υποσχέσεις με
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ       ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος ξεκί-
            νησε το 2005 και έγινε σύμφωνα με τον νέο κώδικα Δήμων



ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:      και Κοινοτήτων επιχειρησιακό σχέδιο και πρόγραμμα δρά-
            σης το 2008 βάλαμε και υλοποιήσαμε συγκεκριμένους
            στόχους, ώστε σήμερα 3,5 χρόνια μετά συγκρίνοντας τα πε-
            πραγμένα με το προεκλογικό μας πρόγραμμα να βρί-
            σκουμε σε ποσοστό 90% σύμπτωση προεκλογικών εξαγ-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       γελιών και πεπραγμένων.
             Οι άξονες στους οποίους κινήθηκε ο στρατηγικός σχε-
            διασμός ήταν:
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ    Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
             Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας
            και διασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης
            πρόσβασης των πολιτών εντός του οικιστικού ιστού.
             Γενικός Στόχος 2: Βελτίωση του δομημένου
            περιβάλλοντος, των συνθηκών διαβίωσης και
            εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών.
             Γενικός Στόχος 3: Προστασία του φυσικού
            περιβάλλοντος και διασφάλιση της επάρκειας των
            περιβαλλοντικών πόρων.
             Θεματικός Τομέας: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία,
            Πολιτισμός και Αθλητισμός
             Γενικός Στόχος 1: Προστασία της ιστορικής και
            πολιτιστικής κληρονομιάς, προβολή και προώθηση της
            πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.
             Γενικός Στόχος 2: Ενίσχυση κοινωνικής πολιτικής και
            υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού.
              Θεματικός Τομέας: Τοπική Οικονομία και
            Απασχόληση η θέση της Λαμίας στο Εθνικό επίπεδο
             Γενικός Στόχος 1: Ενίσχυση, της κοινωνικής συνοχής και
            της ισότητας.
             Γενικός Στόχος 2: Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της
            ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής
            οικονομίας.




                                          5
6
Το περιβάλλον ενός Δήμου σαν της Λαμίας φυσικό και
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   ανθρωπογενές επηρεάζεται σίγουρα από πολλές
          παραμέτρους.
Η ΠΟΛΗ        Η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμισή του
          στηρίζεται στην ανάπτυξη πολιτικών και εργαλείων που

ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ   ελέγχουν όλες αυτές τις παραμέτρους.
           Οι χώροι αναψυχής, το κυκλοφοριακό, οι χώροι πρασίνου,
          οι πεζόδρομοι, η μείωση της ρύπανσης, η καθαριότητα, είναι
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ  κάποιες από τις συνιστώσες που συνθέτουν το περιβάλλον
          ενός Δήμου.
           Στόχος μας η δημιουργία φιλικού σύγχρονου υγιούς και
          ανθρωπίνου περιβάλλοντος στην πόλη και τα τοπικά
          διαμερίσματα.
           Για την επίτευξη του στόχου κινηθήκαμε προς όλες τις
          κατευθύνσεις.
           Στον τομέα των στερεών αποβλήτων με προώθηση
          μελέτης για νέο ΧΥΤΑ με νέο στόλο οχημάτων καθαριότητας
          με παρακολούθηση και βελτίωση των δρομολογίων μέσω
          δορυφορικής παρακολούθησης ,με την εφαρμογή όλων των
          υφισταμένων στην Ελλάδα προγραμμάτων ανακύκλωσης
          με την εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης, με καμπάνιες
          για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, με την
          προμήθεια κλαδοθρυμματιστή, με την αισθητική αναβάθμιση
          κοινοχρήστων χώρων και αστική ανάπτυξη, με δημιουργία
          νέων παιδικών χαρών με φυτεύσεις, με πρωτοποριακές
          δράσεις και επενδύσεις για μείωση της ατμοσφαιρικής
          ρύπανσης με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και την
          στήριξη της δημόσιας συγκοινωνίας. Στις επόμενες σελίδες
          αποτυπώνονται οι δράσεις αυτές που βελτιώνουν το
          περιβάλλον μας και την ποιότητα ζωής μας.
           Το περιβάλλον και η προστασία του προϋποθέτουν πρώ-
          τα απ’ όλα την συμμετοχή του παράγοντα “άνθρωπος”.
           Σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού του Δήμου με φιλότιμο
          καταβάλλεται προσπάθεια για την καλή λειτουργία των
          δομών καθαριότητας.




                                        7
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
                                   ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
                               ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

  ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ                             ΟΙΚΙΑΚΗ
   Στόχος κάθε δημοτικής αρχής . Στόχος που επιδιώκουμε
  καθημερινά με την δημιουργία περιβαντολλογικής συνεί-
  δησης με τον εκσυγχρονισμό του στόλου μας, με εφαρμο-
                                  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  γή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και ανακύκλωσης με    Σχεδόν τα μισά απορρίμματα που πετάμε στο σπί-
  αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου και πρόνοια για την
                              τι μας είναι αποφάγια. Φυσικά από την στιγμή που θα
  πρόσληψη 80 μονίμων ατόμων για την καθαριότητα, πρόσ-
  ληψη που βρίσκεται σε αναστολή λόγω της κρατικής απα- τα πετάξουμε καταλήγουν στις χωματερές, επιβα-
  γόρευσης των προσλήψεων.                ρύνοντας το περιβάλλον. Μπορούμε να αξιοποι-
                               ήσουμε τα αποφάγια αυτά, μειώνοντας το φόρτο των
                               χωματερών και αποκτώντας ένα πρώτης τάξης λί-
                               πασμα για τον κήπο και τις γλάστρες μας. Βάζοντας
                               ένα οικιακό κομποστοποιητή στον κήπο μας. Ο κομ-
                               ποστοποιητής αυτός είναι μικρός σε μέγεθος, άοσμος
                               και θα μειώσει τον όγκο των οργανικών απορριμμά-
                               των που πετάμε στα σκουπίδια κατά 70%. Αυτό ση-
                               μαίνει 150 κιλά λιγότερα σκουπίδια κάθε χρόνο για
                               κάθε άτομο.
                                 Στον κομποστοποιητή μπορούμε να ρίξουμε τα ορ-
                               γανικά απορρίμματα και μετά από 8-9 μήνες από το
                               κάτω μέρος των κάδων παίρνουμε το οργανικό λίπα-
                               σμα, το οποίο είναι πρώτης τάξης και έτοιμο για
                               χρήση.
                                 Όλα τα οργανικά υλικά μπορούν να συμμετέχουν στη
                               κομποστοποίηση, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μετα-
                               τροπή του κατά τα άλλα ανομοιογενούς όγκου οργα-
                               νικών υπολειμμάτων σε χωνεμένη κομπόστα, έτοιμη
  Από τη βράβευση του συνταξιοδοτηµένου υπαλλήλου του    προς χρήση στον κήπο μας ή στις γλάστρες μας.
        ∆ήµου στον τοµέα Περιβάλλοντος          Όμως εκτός από τους ατομικούς, προμηθευτήκαμε και
                               4 μηχανικούς περιστρεφόμενους κομποστοποιητές
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ                   δυναμικότητας 200 οικογενειών ο καθένας. Αυτοί το-
                               ποθετήθηκαν στα Καλύβια, στην Αμφιθέα, στο Παγκράτι
    ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ                     και στη Νέα Μαγνησία (φυτώριο Δήμου).

   Στη Λαμία εφαρμόζουμε όλα τα γνωστά στην Ελλάδα
  συστήματα ανακύκλωσης, χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού,
  γυαλιού, ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών, αυτοκινήτων,
  ελαστικών και ορυκτελαίων. Η οικιακή ανακύκλωση
  συσκευασιών χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου και γυαλιού
  οδηγεί τα συγκεκριμένα υλικά στο εργοστάσιο διαλογής
  που κατασκευάσαμε στο χώρο του ΧΥΤΑ Λαμίας και το οποίο
  λειτουργούμε σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ.
   Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος το Νοέμβριο
  του 2005 ξεκινήσαμε πρόγραμμα ανακύκλωσης στην πόλη
  μας.
   Η Λαμία σήμερα είναι από τους πρώτους περιφερειακούς
  Δήμους στις ποσότητες ανακυκλούμενων υλικών αφού
  φτάνει τους 280 τόνους το μήνα. Η προώθηση της ανακύ-
  κλωσης αποτέλεσε πολιτική προτεραιότητα του Δήμου μας
  και γίνεται με την συνεργασία των σχολείων και νηπιαγω-
  γείων του Δήμου μας με στόχο την ευαισθητοποίηση των
  πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος.
   Έχουν αναπτυχθεί 929 κάδοι των 110lt στην πόλη και τα
  τοπικά Διαμερίσματα. Η αποκομιδή γίνεται με 3 σύγχρονα
  απορριμματοφόρα των οποίων η χρήση είναι αποκλειστική
  για την ανακύκλωση.

8
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ



                            ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
                             ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ
                            Προχωρήσαμε στην ανάπλαση των ελευθέρων
                            χώρων του Δήμου μας αναβαθμίζοντας αισθητικά και
                            λειτουργικά το αστικό περιβάλλον της πόλης και των
                            τοπικών διαμερισμάτων παρεμβαίνοντας στους κοι-
                            νόχρηστους χώρους του Δήμου.

    ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

    ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
  ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
 Προχωρήσαμε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
με τα πολυκαταστήματα της πόλης για χρήση
επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας και βιοδιασπώμενης
σακούλας




      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
     ΚΛΑΔΟΘΡΑΥΣΤΗ                       ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
 Προμηθευτήκαμε ειδικό μηχάνημα θρυμματισμού των
υπολλειμάτων κλαδεμάτων με στόχο την δημιουργία λι-
πάσματος και την οικολογική διαχείριση των οργανικών
του Δήμου μας.




                                  ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

                                                      9
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
                          ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
                      ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

                    ΠΛΑΤΕΙΕΣ




   ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΣΙΑΚΟΥ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ (ΚΥΘΗΡΩΝ)    ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΣΙΑΚΟΥ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ (ΚΥΘΗΡΩΝ)




                            ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.∆. ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ
   ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.∆. ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)




                           ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ (ΒΕΛΛΙΟΥ)
     ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.∆. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ




       ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΟΥ       ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗ (ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ)

10
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ


       ΠΛΑΤΕΙΕΣ




                              ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΑ Τ.∆. ΣΤΑΥΡΟΥ
   ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ)




ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ)

                           ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΦΑΙΣΤΟΥ (ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ)


                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
                         ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
                         Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με έργα υποδομής και
                         πρωτοβουλίες για την προώθηση της απασχόλησης.
                         Ολοκληρώθηκε το 2007 και περιλαμβάνει:
                         Έργα υποδομής
                         - Διαμόρφωση χώρου αναψυχής, άθλησης και υπαίθριου
                         πάρκινγκ στο στρατόπεδο Τσαλτάκη.
                         - Δίκτυο λεωφορειακών γραμμών Mini Bus.
    ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Α.Ο.Σ.∆.Υ.)    - Πεζοδρομήσεις κεντρικών οδών της Λαμίας.
                         - Πρόγραμμα ανακύκλωσης.
                         - Αντιθορυβική προστασία.
                         - Εκσυγχρονισμός λαϊκής αγοράς.
                         - Διαμόρφωση όψεων εμπορικών καταστημάτων.
                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4.197.168,00 €

                         Για την απασχόληση
                         50 Νέες Θέσεις Εργασίας
                         50 Θέσεις stage.
                         Επιχορήγηση 40 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών
                         180 Άτομα παρακολούθησαν
                         επιμορφωτικά σεμινάρια
      ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.∆. ΚΟΜΜΑΤΟΣ         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.202.831,00 €

                                                    11
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
                     ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
                 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

   ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ            ΑΝΑΠΛΑΣΗ
                  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
                  Με την κατασκευή πλαστικών διαβάσεων, περίφραξη
                 όλης της γραμμής μέσα στον αστικό ιστό, και ηλεκτροφω-
                 τισμό της σε συνεργασία με τον ΟΣΕ μετατρέψαμε ένα
                 άσχημο και επικίνδυνο στοιχείο που διέσχιζε την πόλη σε
                 ένα αισθητικά όμορφο και ασφαλές προσάρτημα της κα-
                 θημερινότητάς μας.




   ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ




                      ΝΕΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ


    ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΒΥΡΩΝΟΣ
                      ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
                  Οι παιδικές χαρές που κατασκευάσαμε αυτή την τετραε-
                 τία συμβάλλουν στη βελτίωση του ανθρωπογενούς περι-
                 βάλλοντος ενώ πλέον ακολουθούνται οι σύγχρονες
                 προδιαγραφές ασφαλείας κατά την κατασκευή τους.




   ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ




                          ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΣΙΑΚΟΥ




    ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΟΘΩΝΟΣ              ΚΑΛΥΒΙΩΝ

12
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ




     Τ.∆. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ



                     ΠΑΓΚΡΑΤΙ




      Τ.∆. ΛΥΓΑΡΙΑΣ




                  ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ




     ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ




                     ΠΑΓΚΡΑΤΙ




      ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ




   ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Α.Ο.Σ.∆.Υ.)  ΑΜΦΙΘΕΑ - ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ

                              13
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
                                    ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
                                ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

   ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΚΗ                         ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
   Με μελέτη του γεωπόνου του Δήμου μας μαζί με το γε-    Σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής, πέρυσι σε συνερ-
   ωπονικό πανεπιστήμιο ο υπό παραχώρηση χώρος στο      γασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
   Τσαλτάκη διαμορφώνεται σε χώρο υψηλού πρασίνου και    δευση ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα φύτευσης και υιοθεσίας
   πολιτισμού.                        κοινοχρήστων χώρων της πόλης. Επιλέχθηκαν χώροι πρα-
                                σίνου, εξασφαλίσθηκε η άρδευση, έγιναν οι γούρνες, εξα-
                                σφαλίσθηκαν τα δέντρα και δόθηκαν στους μαθητές και
                                στους συλλόγους για φύτευση και υιοθεσία.




   ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΣΑΔΑΚΙ                          Τ.∆. ΚΟΜΜΑΤΟΣ

    Έχουμε εκπονήσει ειδική μελέτη ανάδειξης και προστα-
   σίας της περιοχής στο Ισαδάκι με πρόβλεψη για διαδρομές
   mountain bike και πεζοδρομήσεις μέσα σε υψηλό πράσινο.




                                         Ο∆ΟΣ ΕΥΡΥΠΙ∆ΟΥ




    ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΟΦΟΥ
     ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ




                                        Ο∆ΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

14
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ




                                ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (300 νέα δέντρα)



      Ο∆ΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ




                                   Ο∆ΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ




          Ο∆ΟΣ ΟΘΩΝΟΣ
 Στο πρώτο παραχωρηθέν τμήμα του στρατοπέδου
Τσαλτάκη φυτεύτηκαν 700 δέντρα και 3000 θάμνοι,
ενώ καθ’ όλο το μήκος της οδού Όθωνος φυτεύτηκαν
80 δέντρα. Η Λαμία απέκτησε το πρώτο οργανωμένο
πάρκο αναψυχής σε μια έκταση 30 στρεμμάτων. Η μη-
τέρα έχει πλέον που να πάει να παίξει με το παιδί της.

                                     Ο∆ΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
                             Στην Μάρκου Μπότσαρη εφαρμόσαμε μία καινοτομία
                             φυτεύοντας δέντρα στο οδόστρωμα και οριοθετόντας
                             συγχρόνως και τις θέσεις υπαίθριας στάθμευσης.




       ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΣΑΛΤΑΚΗ




         Ο∆ΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                   Ο∆ΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

                                                      15
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
                                    ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
                                ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

         ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ                   Η ΛΑΜΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
    Η Λαμία εντάχθηκε στο Εθνικό αστικό κτηματολόγιο, μια   Η Λαμία είναι η πρώτη πόλη στην Ευρώπη, η οποία ξεκί-
   διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να   νησε την εφαρμογή και τοποθέτηση φωτοβολταΙκών στοι-
   συμβάλλει στην τακτοποίηση και βελτίωση του        χείων σε 50 δημόσια κτίρια. Για αυτό και είναι η πρώτη
   ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αφού ο Δήμος αναμένει    πόλη του ηλίου με ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στην
   την εξασφάλιση“ορφανών”από ιδιοκτήτες οικοπέδων για    οικονομία όσο και στην μείωση των εκπομπών CO2, δη-
   χώρους πρασίνου.                     λαδή στην προστασία του περιβάλλοντος.

       ΜΕΙΩΣΗ
   ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
    Με την τοποθέτηση φωτοβολταικών σε 50 δημόσια
   κτίρια του Δήμου.
    Με την κάλυψη των αναγκών του βιολογικού καθαρι-
   σμού τοποθετώντας 3000m2 φωτοβολταϊκά στοιχεία.
    Με την ανέγερση του πρώτου ενεργειακά αυτόνομου
   δημοσίου κτιρίου (ΔΕΥΑΛ) στην Ελλάδα μειώνουμε τις
   εκπομπές CO2 κατά 28 τόνους και βελτιώνουμε το περι-
   βάλλον από την ρύπανση που συνεπάγεται η χρήση πε-
   τρελαίου. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του δικτύου
   του φυσικού αερίου αναμένεται μετά την σύνδεση της
   πόλης να έχουμε σημαντικότατη βελτίωση και εκπομπών
   CO2.




                                     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
                                   ΜΑΛΙΑΚΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
           Το νέο κτίριο της ∆ΕΥΑΛ           Υποβάλλαμε σε συνεργασία της ΔΕΥΑΛ, του γεωπονικού
                                πανεπιστημίου, της ΤΕΔΚ και μη κυβερνητικών οργανώ-
                                σεων πρόταση για ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
                                LIFE+ μελέτης για την προστασία του οικοσυστήματος
                                Μαλιακού - Σπερχειού.

                                   ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
                                  ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ
                                 Ολοκληρώθηκε η μελέτη και αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ
                                για την ασφαλή διάθεση των απόνερων του βιολογικού κα-
                                θαρισμού για την άδρευση των καλλιεργειών στον κάμπο
                                της Ροδίτσας, Ανθήλης και Μεγάλης Βρύσης ώστε 18.000
                                κυβικά ημερησίως να αξιοποιούνται και να μην χάνονται
                                ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα. Μετά τον σύνδεσμο Θεσ-
                                σαλονίκης, η Λαμία είναι ο 2ος Δήμος που θα έχει άδεια εκ-
   Αποψη του µήκους 16 ΧΛΜ δικτύου αβαθούς γεωθερµίας    μετάλλευσης των απονέρων του βιολογικού για άρδευση.

16
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ



  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ                  ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 Δημοπρατήθηκε ήδη στις 18 Ιουνίου 2010 η επέκταση του   Την καθιερώσαμε το 2000 και έιμαστε (μαζί με τη Λά-
βιολογικού καθαρισμού Λαμίας ώστε να μπορέσει στο άμεσο  ρισα) οι 2 πρώτες Ελληνικές πόλεις. Από τότε και κάθε
μέλλον να εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα τα πρόσθετα   χρόνο το Σεπτέμβριο στο πλάισιο της ημέρας χωρίς αυτο-
φορτία που θα δημιουργηθούν από την συννένωση της Λα-   κίνητο, δοκιμάζουμε πιλοτικά δράσεις αφενός για δημι-
μίας με τους γειτονικούς Δήμους.(Καλλικράτης)       ουργία οικολογικής συνείδησης, αφετέρου για την
                             εφαρμογή των συμπερασμάτων στο κυκλοφοριακό σύ-
                             στημα του Δήμου.




     ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 Καθιερώσαμε την εβδομάδα περιβάλλοντος τον Ιούνιο,
ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς του Δήμου, των σχο-
λείων και των εθελοντών σε μια προσπάθεια ευαισθητο-
ποίησης της κοινωνίας και συμμετοχής της σε
περιβαλλοντικές δράσεις.

                                   ΜΕΛΕΤΗ
                               ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
                              Ο Δήμος έχει στα χέρια του προμελέτη για την απορρύ-
                             πανση του Μαλιακού, προσφορά Ολλανδικού οίκου, μελέτη
                             για την οποία ζητήθηκε χρηματοδότηση από το ΥΠΕΚΑ
                             ώστε να μηδενιστεί στο μέλλον η πιθανότητα εμφάνισης
                             του μικροφύκους CHATONELLA, το οποίο φέρεται ως υπεύ-
                             θυνο για τα προβλήματα στο Μαλιακό το έτος 2009.




   ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
 Συμμετέχουμε ως Δήμος στο σύμφωνο δέσμευσης των
Ευρωπαίων Δημάρχων για την μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα. Συμμετέχουμε δε έχοντας ήδη
εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του συμφώνου που
προβλέπει μετρήσιμη μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το
έτος 2020. Μείωση που η Λαμία εξασφαλίζει με την χρήση
φωτοβολταϊκών στοιχείων, την κατασκευή αυτόνομων
ενεργειακά κτιρίων και τη χρήση στο μέλλον του φυσικού
αερίου.

                                                          17
18
Τα προβλήματα που καθημερινά μας αγχώνουν, μας
Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η     κάνουν απαισιόδοξους, δύσπιστους και μειώνουν την
           ποιότητα της ζωής μας, είναι πολλά.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ   Με την ευρεία, έννοια, οτιδήποτε εμποδίζει τις καθημερινές
           δραστηριότητές μας και μας δυσκολεύει τη ζωή, μπορεί να
           ενταχθεί στα καθημερινά προβλήματα. Το άγχος για την
           δουλειά και την ευημερία της οικογένειας μας, η έλλειψη
           πρασίνου, η ρύπανση της πόλης, η υποβάθμιση της έννοιας
           της φροντίδας, είναι θέματα που άπτονται άμεσα της
           καθημερινής μας ζωής.
            Η εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την
           κυκλοφορία, τη στάθμευση, την απρόσκοπτη και ασφαλή
           διέλευση των πεζών σε όλο το Δήμο της Λαμίας, αποτελεί
           στόχο και πολιτική μας και αυτή την τριετία.
            Επιπλέον, για να νιώσουμε πραγματικά ενταγμένοι στην
           πόλη μας θα πρέπει να μπορούμε να περπατάμε σ’ αυτήν
           με ασφάλεια. Θέλοντας να ενισχύσουμε αυτό το δικαίωμα,
           προχωρήσαμε στην ανάπλαση, κατασκευή και διαπλάτυνση
           πεζοδρομίων και την κατασκευή διαβάσεων σε ευαίσθητες
           περιοχές του δημοτικού οδικού δικτύου.
            Η συστηματική φύτευση μέσα στο αστικό περιβάλλον, η
           δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και η εξασφάλιση και ανά-
           πλαση ελεύθερων χώρων, είναι μερικές από τις προτεραι-
           ότητες που θέσαμε, με στόχο την βελτίωση του ανθρωπο-
           γενούς περιβάλλοντος και της καθημερινότητάς μας.




                                          19
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
                                     ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
                                 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

      ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝΤΑΣ                      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
        ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ                      Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί αναμφισβήτητα έναν νέο,
                                 δυναμικό θεσμό.
      ΟΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ                    Είναι μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που
                                 σηματοδοτήθηκε από την ίδρυση της Τοπικής
    Η φιλοσοφία μας είναι ο πλήρης διαχωρισμός της κίνησης  Αυτοδιοίκησης. Στην πόλη μας ειδικότερα, ξεκίνησε
   των πεζών από το αυτοκίνητο όπου ασφαλώς αυτό (σε μία    την λειτουργία της τον Αύγουστο του 2008, αποτε-
   ιδιαίτερη γεωμορφολογικά πόλη σαν την Λαμία) είναι     λούμενη από 11 Δημοτικούς Αστυνομικούς, αποφοίτους της
   εφικτό. Εφαρμόσαμε εκτεταμένη πεζοδρόμηση στο κέντρο    σχολής Δημοτικής Αστυνομίας που βρίσκεται στην Κόνιτσα.
   της με θετικά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής και την  Είναι ένας θεσμός, φιλικός προς τον πολίτη, δομημένος με
   οικονομική ζωή της πόλης.                  κέντρο το κοινό όφελος των πολιτών, με σκοπούς και
    Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι πλέον δύσπιστοι κατά την  στόχους συμβατούς με τις αρμοδιότητες της τοπικής
   εφαρμογή και λειτουργία του δικτύου πεζοδρόμων στο κέν-   αυτοδιοίκησης. Αποτελεί την αυθεντική έκφραση της
   τρο, σήμερα είναι ικανοποιημένοι γιατί βλέπουν την ση-   άμεσης και της καθημερινής παρουσίας της δημοτικής
   μαντική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου και τη βελτίωση  αρχής, σε κάθε πρόβλημα τοπικού ενδιαφέροντος. Με
   της εικόνας της πόλης.                   μεθόδους φιλικές προς τον συνάνθρωπο και τον κοινωνικό
                                 περίγυρο και όπλα της την πρόληψη, τη σύσταση, τη
                                 συναίνεση αλλά και την εφαρμογή του νόμου, όπου
                                 απαιτείται, η Δημοτική Αστυνομία φροντίζει για την εύρυθμη
                                 λειτουργία της πόλης. Παρά τον μικρό αριθμό τους οι
                                 υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας έχουν συμβάλλει
                                 σημαντικά στην εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης,
                                 του ελέγχου της παρακώλυσης της κίνησης των ΑΜΕΑ, του
                                 ελέγχου των λαϊκών αγορών και της παρακολούθησης
                                 της καθαριότητας.

                                 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
                                  Με την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στο
                                 κέντρο της πόλης στοχεύσαμε στην καλύτερη διαχείριση
                                 των υπαίθριων θέσεων στάθμευσης και είχαμε
                                 εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση θέσεων
                                 στάθμευσης. Οι επισκέπτες βρίσκουν να παρκάρουν,με
                                 ευεργετικά αποτελέσματα στην εμπορική κίνηση, αλλά
                                 συγχρόνως προστατεύονται οι θέσεις ΑΜΕΑ και οι
                                 διαβάσεις των πεζών αφού ελέγχονται καθ’ όλη τη
                                 διάρκεια της ημέρας. Προχωρούμε σε συνεργασία με το
                                 ΕΜΠ στην ηλεκτρονική διαχείριση της ελεγχόμενης
                                 στάθμευσης.
       ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ




20
         ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ


       ΝΕΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
 Η πρόνοια και οι παρεμβάσεις μας για την ασφαλή μετακί-
νηση στον Δήμο μας φαίνεται από το πλήθος των παρεμβά-
σεων σε επικίνδυνες διασταυρώσεις με την δημιουργία
σύγχρονων και ασφαλών κυκλοφοριακών κόμβων.




                              ΚΟΜΒΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:102.000 ευρώ




   ΚΟΜΒΟΣ ROUND ABOUT ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ




                               ΚΟΜΒΟΣ Ο∆ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ




  ΚΟΜΒΟΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ)




                                  ΚΟΜΒΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΕΗ




ΚΟΜΒΟΣ ROUND ABOUT ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:122.588 ευρώ




                               ΚΟΜΒΟΣ ROUND ABOUT Ο∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
                                 ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:418.262 ευρώ




ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ - ΕΥΡΥΠΙ∆Η ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:175.464 ευρώ

                                                    21
           (ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ)                   ΚΟΜΒΟΣ (ΜΠΑΡΛΑ)
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
                                   ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
                               ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

      ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ                      ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΑ
    Είχαμε όραμα και στόχο, από την αρχή της θητείας     Είναι υποχρέωση της κοινωνίας να δίνει ίσες ευκαιρίες
   μας,να δώσουμε τη δυνατότητα της εναλλακτικής μετακί-  πρόσβασης σε όλα τα μέλη της. Με βάση αυτή την
   νησης και αναψυχής με την δημιουργία ποδηλατοδρόμων   υποχρέωση κατασκευάζουμε μέσα από ένα εκτεταμένο
   στην πόλη μας.                      συνεχιζόμενο πρόγραμμα προσβάσεις για ΑΜΕΑ σ’όλο τον
    Με την πρώτη ευκαιρία χρηματοδότησης κινηθήκαμε    ιστό της πόλης και σε όλα τα δημοτικά μας κτίρια.
   άμεσα και εξασφαλίσαμε το ποσό των 1.400.000,00 € μέσω
   Θησέα και 3.000.000 € από το Γ’ ΚΠΣ (Πρόγραμμα ειδικά
   για ποδηλατόδρομους) και σήμερα έχει κατασκευαστεί
   ένα σύγχρονο δίκτυο συνολικού μήκους 7,5 χλμ στην πόλη
   μας.
    Φιλοδοξούμε με την επέκτασή του σε δεύτερη φάση
   μέχρι την καρδιά της πόλης (δικαστήρια) να δημιουργή-
   σουμε μία εναλλακτική φιλική προς το περιβάλλον μορφή
   μετακίνησης, με την εφαρμογή του δημόσιου ποδηλάτου.




                                 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ
                                Προμηθευτήκαμε μηχάνημα διαγράμμισης και
                               προχωρήσαμε στην σήμανση διαβάσεων με στόχο την
                               ασφαλή διακίνηση των πεζών.

                                ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ WC
                                Ανακατασκευάσαμε πλήρως τους υποβαθμισμένους
                               χώρους υγιεινής στην πλατεία Ελευθερίας και στην πλα-
                               τεία Πάρκου δημιουργώντας νέους, σύγχρονους χώρους
                               που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των δημοτών, στην
                               εικόνα της πόλης και στην εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής
                               στο κέντρο της πόλης.




22
Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ


    ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ                        ΣΧΕΔΙΟ
     ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ                      ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
 Μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση      Ο Δήμος Λαμιέων είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα
στο Internet, (HotSpots), στις πλατείες του κέντρου.   που συνέταξε και εφαρμόζει δημοτικό σχέδιο εκτάκτου
                             ανάγκης για χιόνια, πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς. Για
      ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ                  τον ίδιο λόγο προμηθεύτηκε με ειδικά οχήματα για το χιόνι
                             και για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Το σχέδιο αυτό πλήρως
 Είμαστε από τις πρώτες πόλεις Πανελλαδικά που κα- εναρμονισμένο με το νομαρχιακό σχέδιο «Ξενοκράτης», πε-
τασκευάσαμε εγκ/σεις για την περίθαλψη αδέσποτων ριλαμβάνει τις δράσεις, το προσωπικό και τα μηχανήματα
ζώων. Εγκ/σεις τις οποίες αυτή την τετραετία με έργο του Δήμου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
ύψους45.000 ευρώ εκσυγχρονίζουμε. Παρά την συνερ-
γασία με τον φιλοζωϊκό και τους κτηνιάτρους, η λειτουργία
του κέντρου ακόμη δεν έχει βρει το ρυθμό της λόγω έλ-
λειψης φιλοζωϊκής συνείδησης από εκείνους που εγκα-
ταλείπουν τα ζώα τους αλλά και από εκείνους από γει-
τονικές περιοχές οι οποίοι γνωρίζοντας την ύπαρξη του
κέντρου, μαζικά ελευθερώνουν στην περιοχή μας και δη-
μιουργούν νέα - αδέσποτα.

   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 Είναι γεγονός ότι τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου
Λαμιέων ξεχωρίζουν για την επάρκεια του δημοτικού
φωτισμού. Στόχος η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας
στην πόλη και τα τοπικά διαμερίσματα. Αυτό έγινε συστη-
ματικά με συνεχή τοποθέτηση νέων και αντικατάσταση
                                    ΛΕΠΙ∆Α ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ
των παλαιών φωτιστικών.




                                     ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

                                 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ -
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ                       ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
   ΦΩΤΙΣΜΟΥ                       Λύσαμε με συστηματικά έργα χρόνια προβλήματα ώστε
                              πλέον τα τελευταία χρόνια περιοχές όπως η Μεγάλη Βρύση
                              που πλήττονταν από πλημμύρες να μην έχουν πλέον προ-
                              βλήματα.




                                                            23
24
Η πρόνοια η φροντίδα και η αλληλεγγύη για κάθε
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ   ηλικία για κάθε άνθρωπο είναι τρεις έννοιες που πρέπει
        να χαρακτηρίζουν την δημοτική πολιτική , που πρέπει να
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  είναι προτεραιότητα για κάθε κοινωνία αφού αποτελούν
        το μέτρο του πολιτισμού και της ανθρωπιάς της.
         Από τη πρώτη στιγμή δίνουμε προτεραιότητα στην
        πρόνοια για όλες τις ηλικίες για τις ευπαθείς κοινωνικές
        ομάδες προτεραιότητα που συνεχίσαμε να έχουμε και αυτή
        την τετραετία συνεχίζοντας και επεκτείνοντας τις
        δραστηριότητες μας στον τομέα αυτό. Εκτός από το
        πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», τα οποία εκσυγχρονίσαμε
        και εντάξαμε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, oι νέοι
        βρεφονηπιακοί σταθμοί , τα νέα νηπιαγωγεία, το τέταρτο
        Κ.Α.Π.Η., το δίκτυο των mini bus της δημοτικής
        συγκοινωνίας , τα προγράμματα Κ.Δ.Α.Π., βοήθεια στο
        σπίτι, η τηλεπρόνοια , το Κ.Η.Φ.Η. , η μέριμνα για τα Α.Μ.Ε.Α
        ,το ιατροκοινωνικό κέντρο για τους τσιγγάνους, το
        Κ.Ε.Π.Ε.Ν είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν το
        κοινωνικό προφίλ του Δήμου μας.
         Η ανάπτυξη του εθελοντισμού μέσα από το ρούχο και
        παιχνίδι και την τράπεζα ελεύθερου χρόνου και η
        δημιουργία ενός πλέγματος ασφαλείας ώστε να μην
        πέφτει κανένας δημότης κάτω από αυτό, στην απομόνωση
        και την εξαθλίωση είναι συνεχής επιδίωξη μας.
         Μέσα στον Σεπτέμβριο ξεκινάει και η λειτουργία του Κοι-
        νωνικού Παντοπωλείου σε μία προσπάθεια να είναι ο Δή-
        μος αρωγός στους δημότες σε μία δύσκολη για όλους οι-
        κονομικά εποχή.
         Με την ίδια φροντίδα και σεβασμό αντιμετωπίζουμε και
        το ζήτημα των τιμολογίων του Δήμου, ΔΕΥΑΛ, κρατώντας
        τα σταθερά και κάνοντας μεγάλες εκπτώσεις στις ευπα-
        θείς κοινωνικές ομάδες, φθανοντας στην πλήρη απαλλαγή
        των δημοτικών και των τελών ύδρευσης για τους άπορους
        συμπολίτες μας.




                                        25
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
                                    ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
                                ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

            MINI BUS                     ΡΟΥΧΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
    Η περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και του Αφανού        Πρόκειται για δομή στο πλαίσιο της οποίας οι δημότες
   απέκτησε πλέον δημοτική συγκοινωνία και εξυπηρετείται   μας προσφέρουν, όπως αναφέρεται και στον τίτλο, ρού-
   από τα 2 mini bus που προμηθεύτηκε ο Δήμος, ο οποίος   χα και παιχνίδια σε καλή κατάσταση και στη συνέχεια ο
   κάθε χρόνο δαπανά ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για    Δήμος αναλαμβάνει να τα διανέμει στους δημότες που
   την λειτουργία των mini bus, προϋπολογισμού 200.000€   τα χρειάζονται.
   και με συμβολικό εισητήριο 0,20€.              Πως λειτουργεί:
                                 Οσοι από τους Συμπολίτες μας έχουν την δυνατότητα
                                και την διάθεση να προσφέρουν, μπορούν τις εργάσιμες
                                ημέρες (πρωί από τις 09.00 π.μ. έως και τις 2.00 μ.μ. και
                                απόγευμα από τις 4.00 μ.μ. έως και 8.00 μ.μ.) να πηγαίνουν
                                τα ρούχα και τα παιχνίδια τους στο 3ο ΚΑΠΗ στην οδό
                                Τυμφρηστού και Κάλβου.
                                 Οι πολίτες που θέλουν να πάρουν, τις ίδιες ημέρες και
                                ώρες, απευθυνόμενοι στο γραφείο που στεγάζεται μέσα
                                στο ΚΑΠΗ μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο για αυ-
                                τούς ρούχο ή παιχνίδι.




    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Ενταχθήκαμε στο ομώνυμο πρόγραμμα που χρηματο-
   δότησε η ΚΕΔΚΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών και επιδο-
   τήσαμε για το 2009 την πύκνωση της αστικής συγκοινωνίας
   κυρίως στα δημοτικά μας διαμερίσματα με ένα ποσό της
   τάξης 300.000€. Στη προώθηση του προγράμματος κεντρικά
   είχε προσωπική συμβολή ο δήμαρχος της Λαμίας. Το πρό-          ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΪΑ
   γραμμα διακόπηκε λόγω αδυναμίας της πολιτείας να συ-    Είναι ενταγμένο στις :
   νεχίσει να το στηρίζη.                   «Δράσεις Ανάπτυξης σημείων Πρόσβασης Ψηφιακών
                                Υπηρεσιών και Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής
   ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ                 Φροντίδας»
    Ο Δήμος Λαμιέων σχεδίασε, ανέπτυξε και έθεσε σε πι-
   λοτική λειτουργία, ειδική δράση που αφορά στη δημι-    Οι πολίτες συνδεόμενοι με το κέντρο διαθέτουν μια
   ουργία και διαχείριση «Τράπεζας Χρόνου».         συσκευή με κάμερα ή ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο θα
    Τι είναι η Τράπεζα Χρόνου;               φέρει πλήκτρο άμεσης ανάγκης. Πιλοτικά μπορεί να
    Πρόκειται για τράπεζα χωρίς χρήματα. Η Τράπεζα Χρό-   υποστηρίζει 300 πολίτες της Λαμίας και σταδιακά το
   νου λειτουργεί ως εργαλείο κοινωνικοποίησης και ενδυ-   σύνολο των πολιτών που το έχουν ανάγκη.
   νάμωσης του ατόμου και υποστηρίζεται από το δικό του
   εσωτερικό «νόμισμα – χρόνο» ή «νόμισμα – εργασία». Η    Στόχος: Αμεση συμβολή του Δήμου στην υποστήριξη
   τράπεζα αυτή αποτελεί ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών   από απόσταση ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων
   σε βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς χρηματική αμοι-   πολιτών εξυπηρετώντας ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής
   βή και έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές  μας που θέλουμε τη νέα τετραετία να προσφέρουμε 24 ώρες
   χώρες. Για κάθε ώρα εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών    την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα και 365 μέρες του
   που δίνει ένα μέλος, ζητεί και λαμβάνει μία ώρα προ-   χρόνου τη δυνατότητα στον πολίτη να απευθύνεται στο

26
   σφοράς σε τομείς που χρειάζεται.             δήμο για ό,τι και αν τύχει.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ


     ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 Συνεχίζουμε να λειτουργούμε υπό την επίβλεψη και δι-
οίκηση της Κοινωφελούς εταιρείας του Δήμου μας 4 Προ-
γράμματα“ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”παρέχοντας υπηρεσίες σε
έχοντες ανάγκη συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας. Τα
προγράμματα αυτά στην πόλη και τα Τοπικά μας διαμερί-
σματα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και με την διάθεση
αυτοκινήτων και οδηγών από τον Δήμο προσφέρουν στο
σπίτι του καθενός υπηρεσίες πρόνοιας από την μέτρηση σακ-
χάρου και της πίεσης μέχρι αγορά φαρμάκων και καθα-
ριότητα του σπιτιού.

       ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
 Η Λαμία χαρακτηρίστηκε ως πόλη του εθελοντισμού
μετά το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσε μαζί με
την ΚΕΔΚΕ στο κάστρο της. Σήμερα σε μια στενή συνεργα-
σία τόσο στον τομέα της φύτευσης, αναδάσωσης, οικιακής       ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ Τ.∆. ΣΤΑΥΡΟΥ
κομποστοποίησης, λειτουργίας του κυνοκομείου ο Δήμος
συνεργάζεται με τις εθελοντικές οργανώσεις, με τις οποίες
πλέον έχει κοινό βηματισμό στα περισσότερα θέματα προς
όφελος τελικά της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.




                                   ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ                         Δ Κ.Α.Π.Η.
 Παραλάβαμε τρεις κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς και ως δημοτική αρχή δημιουργήσαμε τρεις νέους,   Ιδρύσαμε το Δ ΚΑΠΗ και πήραμε απόφαση για Ε ΚΑΠΗ στη
υπερσύγχρονους ενώ φέτος έχει προγραμματιστεί η κα- Νέα Μαγνησία ενώ έχουμε σχεδιάσει την δημιουργία χώ-
τασκευή και τέταρτου στην Ροδίτσα. Ο Δήμος από το 2000 ρων απασχόλησης των μελών με την κηπουρική και την βο-
έχει σταθερά τα τροφεία σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της τανική σε χώρο που διαθέτουμε στο Τ.Δ. Ροδίτσας.
οικογένειας και της μητέρας σταθερά και πολύ χαμηλά σε
σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας.




                                                         27
       ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΝΕ ΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
                                    ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
                                ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

                                1 Iατρός
            Κ.Η.Φ.Η.                1 Κοινωνική Λειτουργός
                                1 Νοσηλεύτρια
    Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)
                                1 Ψυχολόγος
   έχει σαν αντικείμενο την ημερήσια φιλοξενία ηλικιωμένων
   ατόμων χρήζοντα βοηθείας και φροντίδας. Η μονάδα      Επιμέρους στόχοι του Ιατροκοινωνικού Κέντρου :
   αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδιασμού κοινωνικής    H καταγραφή της ομάδας στόχου καθώς και των
   παρέμβασης του Δήμου Λαμιέων και σκοπός της είναι να   ιδιαιτεροτήτων της
   συμβάλλει στην εναρμόνιση της οικογενειακής και της     Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας (δράσεις
   εργασιακής ζωής και στην διαφύλαξη της οικογενειακής   αγωγής υγείας) και πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες
   αλληλεγγύης μέσα από την παροχή υπηρεσιών          Η παροχή βοήθειας για τη ρύθμιση διαδικαστικών
   υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας σε μέλη της     εκκρεμοτήτων με δημόσιες υπηρεσίες
   κοινωνίας που αδυνατούν για σοβαρούς κοινωνικούς και    Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη
   οικονομικούς λόγους να ανταπεξέλθουν. Το Κ.Η.Φ.Η     της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών στην ελληνική
   στεγάζεται στην οδό Τυμφρηστού & Κάλβου.         κοινωνία και την αξιοποίηση των θεσμοθετημένων δομών
    Oι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται από τη      της πολιτείας (παιδείας, αθλητισμού , πολιτισμού κ.λ.π.) με
   δομή του Κ.Η.Φ.Η. είναι οι εξής :             σκοπό την ένταξη στα ειδικά προγράμματα
    Ημερήσια φιλοξενία                   αποκατάστασης (οικιστικά, εκπαιδευτικά, απασχόλησης
    Παροχή προγεύματος /γεύματος              κ.α.) και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
    Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής
    Συνταγογράφηση/Προμήθεια φαρμάκων
    Μετρήσεις ζωτικών οργάνων και λειτουργιών
    Διασφάλιση ατομικής υγιεινής
    Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης




                                  ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
                                 Το ενδιαφέρον μιας κοινωνίας για τα ΑΜΕΑ δείχνει και το
                                επίπεδο του πολιτισμού της αφού έτσι δείχνει ότι αντιλαμ-
                                βάνεται την ηθική και συνταγματική της υποχρέωση να
                                δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη της και σε όλους τους
                                πολίτες.
        ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
       ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
    Το Ιατροκοινωνικό κέντρο αφορά τη λειτουργία δομής
   παροχής Ιατροκοινωνικής φροντίδας για τους τσιγγάνους
   που κατοικούν στο Δήμο Λαμιέων.
    Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια των πολιτικών που
   αφορούν την κοινωνική ενσωμάτωση αφού συμβάλλει
   στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην
   κοινωνική προστασία των τσιγγάνων της περιοχής.
    ΄Εχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου «Τοπικές
   Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Μέτρου 5.3 του ΠΕΠ
   Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 συγχρηματοδοτούμενο κατά
   80% από το ΕΚΤ                       Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ειδικών σχολείων και
    Η δομή στεγάζεται σε δύο λυόμενα στον οικισμό των    τάξεων και ατόμων με ειδικές ανάγκες Νομού Φθιώτιδας
   τσιγγάνων (Ξηριάς).                    αναγνωρίζοντας την θεσμική αλλά και ανθρώπινη συνη-
    Στο Ιατροκοινωνικό κέντρο απασχολούνται 4        σφορά του Δημάρχου Λαμιέων κ. Γιώργου Κοτρωνιά στο

28
   εργαζόμενοι :                       σύλλογο των ανακήρυξε “Επίτιμο Μέλος”.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΕΑ                    ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ
 Με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παρα-    Παραχωρήσαμε οικόπεδο στο Παγκράτι, συμβάλλαμε με
χωρήσαμε φέτος οικόπεδο 8 στρεμμάτων στην Ροδίτσα τα μηχανήματα του Δήμου, δημιουργήσαμε μη
για την ανέγερση προστατευμένων εργαστηρίων ΑΜΕΑ   κερδοσκοπική εταιρεία ώστε σήμερα χάρις στην
                           προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων ΑΜΕΑ και την δωρεά
  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ               του Λ. Λαυρεντιάδη τα ΑΜΕΑ να έχουν έναν χώρο παροχής
                           υψηλής στάθμης υπηρεσιών φροντίδας.
 Παραχωρήσαμε γραφείο στην οδό Οθωνος για τον Σύλ-
λογο Παραπληγικών και γραφείο στην οδό Λεωνίδου στον
Σύλλογο των ΑΜΕΑ με στόχο την διευκόλυνση του κοινω-
νικού τους έργου.

         ΡΑΜΠΕΣ
 Σε κάθε έργο ανάπλασης δημιουργούμε ράμπες πρό-
σβασης ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.




                                ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
                               ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ
                            Παραχωρήσαμε το οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθηκε το
                           ειδικό σχολείο στο Παγκράτι και με την μετατροπή του Δη-
                           μοτικού σχολείου στο Κωσταλέξι, η Λαμία έχει δύο ειδικά
                           σχολεία και βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο παροχής παιδείας
                           σε ΑΜΕΑ.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
 Με εργολαβία 80.000 ευρώ δημιουργούμε συνθήκες
πρόσβασης σε όλα τα δημοτικά κτίρια




                                                         29
                                   ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
                                  ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
                              ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

   ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ                      ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
   ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ                       ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
    Με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής   Κάθε χρόνο ο Δήμος μας με το ΔΗΠΕΘΕ προσφέρει ένα
   απασχόλησης παιδιών, με τη δημιουργία παιδικών χαρών παιδικό έργο και μία χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παι-
   και πάρκων αναψυχής, με τη διοργάνωση παιδικών γιορ- διά του δήμου μας.
   τών με τις ειδικές εκπτώσεις στο Δημοτικό μας Ωδείο, με
   την ανέγερση καινούργιων παιδικών σταθμών και νηπια-
   γωγείων, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την μητέρα διευ-
   κολύνοντας την οικογένεια στην φροντίδα των παιδιών.

            Κ.Δ.Α.Π.
    Συνεχίστηκε η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής
   Απασχόλησης Παιδιών που λειτουργεί στο Δήμο Λαμιέων
   από το 2000. Με βασικό στόχο την αξιοποίηση του
   ελεύθερου χρόνου των παιδιών αποσκοπεί στην κάλυψη
   ενός φάσματος αναγκών της τοπικής κοινωνίας, τόσο
   του κοινωνικού όσο και του πολιτιστικού τομέα της
   τοπικής κοινωνίας.


                               ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ
                               ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
                                   Κ.Ε.Π.Ε.Ν.
                              H χρήση ναρκωτικών, με τη μορφή και τις διαστάσεις
                             που έχει πάρει σήμερα, αποτελεί ένα από τα
                             σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών.
                             Σήμερα η πρόληψη επικεντρώνεται στο άτομο και σε
                             παρεμβάσεις που αφορούν την ολόπλευρη ανάπτυξη της
                             προσωπικότητάς του, τη βελτίωση της αυτογνωσίας
                             και τις ικανότητες του ατόμου να αποφασίζει συνειδητά
         ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ             καθώς επίσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που
                             ενισχύουν την αντίσταση στις κοινωνικές επιρροές.

         ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ              Το Κέντρο Πρόληψης Νομού Φθιώτιδος , που στε-
                             γάζεται στο κτίριο της Λεωνίδου, στηριζόμενο σ’ αυτή
   Κατασκευάσαμε παιδικές χαρές στα νηπιαγωγεία, συμ- τη φιλοσοφία εφαρμόζει προληπτικά προγράμματα
   πληρώνοντας το πλέγμα εκπαίδευσης - αναψυχής για τα που έχουν σαν στόχο:
   παιδιά προσχολικής ηλικίας.              Α) την ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών
                             δεξιοτήτων σε τομείς όπως τη βελτίωση των
                             διαπροσωπικών σχέσεων και του τρόπου επικοινωνίας,
                              Β) τη διεύρυνση των δυνατοτήτων εξεύρεσης
                             εναλλακτικών λύσεων στα καθημερινά προβλήματα
                              Γ) την εκμάθηση τρόπων αντίστασης στην πίεση των
                             συνομιλήκων.
                              Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την
                             ενίσχυση των βασικών θεσμικών πλαισίων μέσα στα
                             οποία διαπαιδαγωγείται και αναπτύσσεται ο νέος,
                             δηλαδή την οικογένεια και το σχολείο.
                              Το Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των

30
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ναρκωτικών Ν. Φθ/δος πραγματοποίησε τις εξής
δράσεις:
 1. 70 ομάδες γονέων με στόχο τη στήριξη των γονέων
                                       ΣΦΑΓΕΙΑ
στο ρόλο τους και την ενίσχυση τους στο δύσκολο      Διατέθηκαν 650.000 ευρώ από Ευρωπαϊκά προγράμματα
έργο της σωστής διαπαιδαγώγησης των παιδιών.       για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των σφαγείων, τα οποία
 2. 38 σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και   πλέον μπορούν να εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό HACCP.
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την εφαρμογή
προληπτικών προγραμμάτων στα παιδιά από τους
εκπαιδευτικούς, με την ταυτόχρονη στήριξη των
εκπαιδευτικών από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου
Πρόληψης.
 3. 25 ομάδες εφήβων, με στόχο τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας των εφήβων με τους άλλους, την έκφραση
των συναισθημάτων και των σκέψεών τους καθώς και τη
διοχέτευση της ενέργειάς τους προς δημιουργικούς
στόχους.
 4. 3 ομάδες Μόνιμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών
του Στρατού Ξηράς, με στόχο την πρόληψη της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών στο Στρατό από κατάλληλα
                                    ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
εκπαιδευμένα άτομα.                    Η πόλη της Λαμίας σε ποσοστό 95% και τα Τοπικά
 5. 45 ομιλίες, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις και ημερίδες  Διαμερίσματα Ροδίτσας, Αγίας Παρασκευής, Μεγάλης
για να ευαισθητοποιηθεί το ευρύτερο κοινό για τη     Βρύσης, Σταυρού, Ανθήλης και τώρα Κόμματος έχουν
σημασία που έχει η πρόληψη.               πλέον χωριστικό αποχετευτικό δίκτυο με πολλές ευεργετικές
                             επιπτώσεις στο περιβάλλον, την προστασία του
                             οικοσυστήματος Σπερχειού και Μαλιακού και την δημόσια
                             υγεία. Το έργο της αποχέτευσης είναι το μεγαλύτερο που
                             έγινε ποτέ στον τόπο μας και μπορεί να “θάβεται” και να
                             μην φαίνεται αποτελεί όμως ένα από τα σπουδαιότερα έργα
                             που έγιναν ποτέ στη Λαμία.




Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
 Το δημοτικό κοιμητήριο όταν αναλάβαμε ήταν κορε-
σμένο. Το επεκτείναμε ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της
πόλης για τα επόμενα 20 χρόνια.
                                  ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 Ανακατασκευάσαμε και ενισχύσαμε την εκκλησία του    Εχουν αντικατασταθεί όλα τα δίκτυα στα δημοτικά δια-
κοιμητηρίου. Το 2008 προχωρήσαμε στην προμήθεια και   μερίσματα του Δήμου σε ποσοστό 95% και της πόλης της
τοποθέτηση 100 οστεοθυρίδων για να διευκολύνουμε     Λαμίας. Όλος ο Δήμος πίνει υγιεινό νερό που ελέγχεται κάθε
τους δημότες και να αποσυμφορήσουμε ακόμη περισσό-    15 ημέρες από την ΔΕΥΑΛ, από το χημικό της εργαστήριο

                                                           31
τερο το παλαιό κοιμητήριο.                και από το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
32
Είναι μια πόλη με ικανοποιητικές εγκαταστάσεις στην
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  παιδεία ενώ αυτή την περίοδο κατασκευάζεται το ενιαίο
           σχολικό συγκρότημα στο Παγκράτι, το 16ο Δημοτικό
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ    Σχολείο στα Γαλανέικα ενώ έχουν παραχωρηθεί οικόπεδα
           για ανέγερση με ΣΔΙΤ του μουσικού γυμνασίου και του 1ου
           δημοτικού σχολείου Καλυβίων και καθορίστηκε χώρος για
           τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
            Στον τομέα Αθλητισμού αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή
           τη στιγμή στον Δήμο μας έχουμε καταφέρει αυτά τα χρό-
           νια να δημιουργήσουμε και να λειτουργούμε :
            - 9 γήπεδα με χλοοτάπητες.
            - 3 γήπεδα υπό κατασκευή
            - βοηθητικά γήπεδα με χλοοτάπητα
            - 2 έτοιμα γήπεδα 5χ5 και ένα υπό κατασκευή
            - ένα κλειστό γυμναστήριο
            - ενώ εξελίσσεται η κατασκευή του νέου κλειστού κο-
           λυμβητηρίου.
            Στον Πολιτιστικό τομέα ο Δήμος μας σήμερα διαθέτει
           ανακαινισμένο δημοτικό θέατρο, νέα Β’θεατρική αίθουσα,
           αίθουσα συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη
           Λεωνίδου, αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο του Κάστρου,
           το θερινό θέατρο, διαθέτει λαογραφικό μουσείο, κτίριο πι-
           νακοθήκης με τρεις αίθουσες εκθέσεων, κτίριο Ωδείου, το
           καινοτομικό μουσείο Θερμοπυλών, ολοκληρώνεται το
           μουσείο Εθνικής αντίστασης, διαθέτει το πολιτιστικό κέν-
           τρο Σταυρού και μπορεί να καλύψει κάθε είδους πολιτι-
           στική δραστηριότητα.
            Στόχος μας ήταν και παραμένει ο Δήμος Λαμιέων να έχει
           επάρκεια υποδομών και εγκ/σεων και στους 3 αυτούς ζω-
           τικούς κοινωνικούς τομείς, ώστε να παρέχει τις καλύτερες
           δυνατές συνθήκες στα παιδιά και στους κατοίκους του,
           αλλά να αποτελεί συγχρόνως και πόλο έλξης για την διορ-
           γάνωση μεγάλων πολιτιστικών, αθλητικών και πνευματι-
           κών γεγονότων.




                                         33
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010

Recomendados

Teyxos3 por
Teyxos3Teyxos3
Teyxos3dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου ioannouyian
187 visualizações20 slides
Programma κoinotarxi lympion por
Programma κoinotarxi lympionProgramma κoinotarxi lympion
Programma κoinotarxi lympionakelympiwn
175 visualizações12 slides
Teyxos1 por
Teyxos1Teyxos1
Teyxos1dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
Teyxos2 por
Teyxos2Teyxos2
Teyxos2dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14Σάρα Παρλαπάνη
274 visualizações36 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑlylafyow
1.3K visualizações16 slides
Apologismos final por
Apologismos finalApologismos final
Apologismos finalEuripides Georgantzos
55.6K visualizações12 slides
Fyladio8selido por
Fyladio8selidoFyladio8selido
Fyladio8selido24news
278 visualizações5 slides
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές por
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και ΠροοπτικέςΘεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και ΠροοπτικέςΠαππάς Θανάσης
187 visualizações27 slides
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ... por
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ...Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ...
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ...Environmental Education
642 visualizações21 slides
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παππάς Θανάσης
1K visualizações41 slides

Mais procurados(6)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por lylafyow
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
lylafyow1.3K visualizações
Fyladio8selido por 24news
Fyladio8selidoFyladio8selido
Fyladio8selido
24news278 visualizações
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές por Παππάς Θανάσης
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και ΠροοπτικέςΘεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές
Παππάς Θανάσης187 visualizações
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ... por Environmental Education
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ...Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ...
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ...
Environmental Education642 visualizações
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por Παππάς Θανάσης
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παππάς Θανάσης1K visualizações

Similar a Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010

2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14Σάρα Παρλαπάνη
220 visualizações36 slides
Nea Apxh programme por
Nea Apxh programmeNea Apxh programme
Nea Apxh programmeKonstantin Tsimas
299 visualizações29 slides
Συμμετοχή του 6ου Γυμνασίου Σερρών στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 2015-2... por
Συμμετοχή του 6ου Γυμνασίου Σερρών στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 2015-2...Συμμετοχή του 6ου Γυμνασίου Σερρών στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 2015-2...
Συμμετοχή του 6ου Γυμνασίου Σερρών στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 2015-2...KESYPSERRON
725 visualizações38 slides
Τσίγκου Αλεξάνδρα- Από την Ανακύκλωση στη Μείωση απορριμμάτων por
Τσίγκου Αλεξάνδρα- Από την Ανακύκλωση στη Μείωση απορριμμάτωνΤσίγκου Αλεξάνδρα- Από την Ανακύκλωση στη Μείωση απορριμμάτων
Τσίγκου Αλεξάνδρα- Από την Ανακύκλωση στη Μείωση απορριμμάτωνAlexandra Tsigkou
1.6K visualizações48 slides
παρουσιαση ολοκληρωμενο προγραμμα περιβαλλοντικησ αειφοριασ por
παρουσιαση ολοκληρωμενο προγραμμα περιβαλλοντικησ αειφοριασπαρουσιαση ολοκληρωμενο προγραμμα περιβαλλοντικησ αειφοριασ
παρουσιαση ολοκληρωμενο προγραμμα περιβαλλοντικησ αειφοριασkosalive
464 visualizações18 slides
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2 por
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2Antonios Valtsis
861 visualizações61 slides

Similar a Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010(20)

2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por Σάρα Παρλαπάνη
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
Σάρα Παρλαπάνη220 visualizações
Nea Apxh programme por Konstantin Tsimas
Nea Apxh programmeNea Apxh programme
Nea Apxh programme
Konstantin Tsimas299 visualizações
Συμμετοχή του 6ου Γυμνασίου Σερρών στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 2015-2... por KESYPSERRON
Συμμετοχή του 6ου Γυμνασίου Σερρών στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 2015-2...Συμμετοχή του 6ου Γυμνασίου Σερρών στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 2015-2...
Συμμετοχή του 6ου Γυμνασίου Σερρών στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 2015-2...
KESYPSERRON725 visualizações
Τσίγκου Αλεξάνδρα- Από την Ανακύκλωση στη Μείωση απορριμμάτων por Alexandra Tsigkou
Τσίγκου Αλεξάνδρα- Από την Ανακύκλωση στη Μείωση απορριμμάτωνΤσίγκου Αλεξάνδρα- Από την Ανακύκλωση στη Μείωση απορριμμάτων
Τσίγκου Αλεξάνδρα- Από την Ανακύκλωση στη Μείωση απορριμμάτων
Alexandra Tsigkou1.6K visualizações
παρουσιαση ολοκληρωμενο προγραμμα περιβαλλοντικησ αειφοριασ por kosalive
παρουσιαση ολοκληρωμενο προγραμμα περιβαλλοντικησ αειφοριασπαρουσιαση ολοκληρωμενο προγραμμα περιβαλλοντικησ αειφοριασ
παρουσιαση ολοκληρωμενο προγραμμα περιβαλλοντικησ αειφοριασ
kosalive464 visualizações
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2 por Antonios Valtsis
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2
Antonios Valtsis861 visualizações
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών... por PolisConference
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
PolisConference456 visualizações
Ecomobility presentation Platon Schools 2018 por Alkmini Papanikolaou
Ecomobility presentation Platon Schools 2018Ecomobility presentation Platon Schools 2018
Ecomobility presentation Platon Schools 2018
Alkmini Papanikolaou84 visualizações
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co... por My Chersonissos
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
My Chersonissos732 visualizações
Eco presentation por Ilias Batzogiannis
Eco presentationEco presentation
Eco presentation
Ilias Batzogiannis111 visualizações
Λαγουδάκη por Leonidion
ΛαγουδάκηΛαγουδάκη
Λαγουδάκη
Leonidion293 visualizações
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα por PolisConference
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότηταΓεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Γεώργιος Μπρούλιας - Κοινωνική επιχειρηματικότητα
PolisConference437 visualizações
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010 por synephl
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010
Έντυπο Ημερίδας 7ης Μαρτίου 2010
synephl257 visualizações
Γιάννης Μανιάτης: 700 εκ. ευρώ επενδύσεις και 10.000 νέες θέσεις εργασίας στη... por NTUA
Γιάννης Μανιάτης: 700 εκ. ευρώ επενδύσεις και 10.000 νέες θέσεις εργασίας στη...Γιάννης Μανιάτης: 700 εκ. ευρώ επενδύσεις και 10.000 νέες θέσεις εργασίας στη...
Γιάννης Μανιάτης: 700 εκ. ευρώ επενδύσεις και 10.000 νέες θέσεις εργασίας στη...
NTUA202 visualizações
ΣΔΙΤ Διαχείρησης απορριμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου por Leonidion
ΣΔΙΤ Διαχείρησης απορριμάτων Περιφέρειας ΠελοποννήσουΣΔΙΤ Διαχείρησης απορριμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΣΔΙΤ Διαχείρησης απορριμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου
Leonidion173 visualizações
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por Παππάς Θανάσης
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παππάς Θανάσης335 visualizações
Pinakes deikton por eretrianews
Pinakes deiktonPinakes deikton
Pinakes deikton
eretrianews 1.2K visualizações
Parousiash Thevrhtiko 13 14 Noe por kpevertisk
Parousiash Thevrhtiko 13 14 NoeParousiash Thevrhtiko 13 14 Noe
Parousiash Thevrhtiko 13 14 Noe
kpevertisk138 visualizações
Parousiash Thevrhtiko 13 14 Noe por kpevertisk
Parousiash Thevrhtiko 13 14 NoeParousiash Thevrhtiko 13 14 Noe
Parousiash Thevrhtiko 13 14 Noe
kpevertisk285 visualizações
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου por ialmopia.gr
Κεντρική Ομιλία ΠαρούτογλουΚεντρική Ομιλία Παρούτογλου
Κεντρική Ομιλία Παρούτογλου
ialmopia.gr 120 visualizações

Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010

 • 1. Α ΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 2
 • 2. Φίλες και φίλοι, Φτάνοντας στο τέλος αυτής της τετραετίας αισθάνομαι την ανάγκη να σας ενημερώσω για το έργο μας. Ένα έργο που βασίστηκε στους στόχους που θέσαμε όταν το 1999 αναλάβαμε να θεμελιώσουμε τον νέο Καποδιστριακό Δήμο της Λαμίας και των 12 Τοπικών Διαμερισμάτων. Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα πε- πραγμένα των τελευταίων τρισήμισυ χρόνων αλλά συγχρόνως με το κλείσιμο της Καποδιστριακής εποχής αξίζει μέσα απ’ τις επόμενες σελίδες να δούμε αν και σε ποιό βαθμό πετύχαμε να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας για αυτόν τον τόπο. Και πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες της χρηματοδότησης, παρά τις αδυναμίες μας το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει όλους εκείνους που μας εμπιστεύτηκαν για όλα αυτά τα χρόνια. Τα όνειρά μας για τη Λαμία δεν σταματούν εδώ! Είμαι βέβαιος ότι μέσα από τον «Καλλικράτη» και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας, δίνεται η δυνατό- τητα στο νέο Δήμο Λαμιέων να δημιουργήσει καλύτερες συν- θήκες καθημερινότητας για τους ανθρώπους του και να χτίσει βιώσιμη ανάπτυξη για την περιοχή μας αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και φυσικούς πόρους πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό μας. Η βεβαιότητά μου για το καλύτερο μέλλον του τόπου μας, βασίζεται στο περιεχόμενο των σελίδων που ακολουθούν, γιατί όπως θα δείτε μπορούμε να στηρίξουμε το αύριο πάνω σε γερές βάσεις, σε υποδομές, σε προγραμματισμό και έργα που έγιναν και που θα επιτρέψουν στη νέα δημοτική δομή να συνεχίσει το οικοδόμημα της ανάπτυξης, προσβλέποντας με σιγουριά στο αύ- ριο. Στο αύριο που οφείλουμε κυρίως στη νέα γενιά, στο αύριο της Λαμίας που χτίζουμε με συνέπεια εδώ και 12 χρόνια. 3
 • 3. 4
 • 4. Σε μια εποχή που ο πολιτικός λόγος έχει απαξιωθεί και οι ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους για τα προ- εκλογικά προγράμματα και τις προεκλογικές υποσχέσεις με ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος ξεκί- νησε το 2005 και έγινε σύμφωνα με τον νέο κώδικα Δήμων ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: και Κοινοτήτων επιχειρησιακό σχέδιο και πρόγραμμα δρά- σης το 2008 βάλαμε και υλοποιήσαμε συγκεκριμένους στόχους, ώστε σήμερα 3,5 χρόνια μετά συγκρίνοντας τα πε- πραγμένα με το προεκλογικό μας πρόγραμμα να βρί- σκουμε σε ποσοστό 90% σύμπτωση προεκλογικών εξαγ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ γελιών και πεπραγμένων. Οι άξονες στους οποίους κινήθηκε ο στρατηγικός σχε- διασμός ήταν: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και διασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών εντός του οικιστικού ιστού. Γενικός Στόχος 2: Βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, των συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών. Γενικός Στόχος 3: Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διασφάλιση της επάρκειας των περιβαλλοντικών πόρων. Θεματικός Τομέας: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός Γενικός Στόχος 1: Προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, προβολή και προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Γενικός Στόχος 2: Ενίσχυση κοινωνικής πολιτικής και υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. Θεματικός Τομέας: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση η θέση της Λαμίας στο Εθνικό επίπεδο Γενικός Στόχος 1: Ενίσχυση, της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας. Γενικός Στόχος 2: Ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας. 5
 • 5. 6
 • 6. Το περιβάλλον ενός Δήμου σαν της Λαμίας φυσικό και ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ανθρωπογενές επηρεάζεται σίγουρα από πολλές παραμέτρους. Η ΠΟΛΗ Η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμισή του στηρίζεται στην ανάπτυξη πολιτικών και εργαλείων που ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ελέγχουν όλες αυτές τις παραμέτρους. Οι χώροι αναψυχής, το κυκλοφοριακό, οι χώροι πρασίνου, οι πεζόδρομοι, η μείωση της ρύπανσης, η καθαριότητα, είναι ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ κάποιες από τις συνιστώσες που συνθέτουν το περιβάλλον ενός Δήμου. Στόχος μας η δημιουργία φιλικού σύγχρονου υγιούς και ανθρωπίνου περιβάλλοντος στην πόλη και τα τοπικά διαμερίσματα. Για την επίτευξη του στόχου κινηθήκαμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Στον τομέα των στερεών αποβλήτων με προώθηση μελέτης για νέο ΧΥΤΑ με νέο στόλο οχημάτων καθαριότητας με παρακολούθηση και βελτίωση των δρομολογίων μέσω δορυφορικής παρακολούθησης ,με την εφαρμογή όλων των υφισταμένων στην Ελλάδα προγραμμάτων ανακύκλωσης με την εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης, με καμπάνιες για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, με την προμήθεια κλαδοθρυμματιστή, με την αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων και αστική ανάπτυξη, με δημιουργία νέων παιδικών χαρών με φυτεύσεις, με πρωτοποριακές δράσεις και επενδύσεις για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και την στήριξη της δημόσιας συγκοινωνίας. Στις επόμενες σελίδες αποτυπώνονται οι δράσεις αυτές που βελτιώνουν το περιβάλλον μας και την ποιότητα ζωής μας. Το περιβάλλον και η προστασία του προϋποθέτουν πρώ- τα απ’ όλα την συμμετοχή του παράγοντα “άνθρωπος”. Σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού του Δήμου με φιλότιμο καταβάλλεται προσπάθεια για την καλή λειτουργία των δομών καθαριότητας. 7
 • 7. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ ΟΙΚΙΑΚΗ Στόχος κάθε δημοτικής αρχής . Στόχος που επιδιώκουμε καθημερινά με την δημιουργία περιβαντολλογικής συνεί- δησης με τον εκσυγχρονισμό του στόλου μας, με εφαρμο- ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ γή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και ανακύκλωσης με Σχεδόν τα μισά απορρίμματα που πετάμε στο σπί- αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου και πρόνοια για την τι μας είναι αποφάγια. Φυσικά από την στιγμή που θα πρόσληψη 80 μονίμων ατόμων για την καθαριότητα, πρόσ- ληψη που βρίσκεται σε αναστολή λόγω της κρατικής απα- τα πετάξουμε καταλήγουν στις χωματερές, επιβα- γόρευσης των προσλήψεων. ρύνοντας το περιβάλλον. Μπορούμε να αξιοποι- ήσουμε τα αποφάγια αυτά, μειώνοντας το φόρτο των χωματερών και αποκτώντας ένα πρώτης τάξης λί- πασμα για τον κήπο και τις γλάστρες μας. Βάζοντας ένα οικιακό κομποστοποιητή στον κήπο μας. Ο κομ- ποστοποιητής αυτός είναι μικρός σε μέγεθος, άοσμος και θα μειώσει τον όγκο των οργανικών απορριμμά- των που πετάμε στα σκουπίδια κατά 70%. Αυτό ση- μαίνει 150 κιλά λιγότερα σκουπίδια κάθε χρόνο για κάθε άτομο. Στον κομποστοποιητή μπορούμε να ρίξουμε τα ορ- γανικά απορρίμματα και μετά από 8-9 μήνες από το κάτω μέρος των κάδων παίρνουμε το οργανικό λίπα- σμα, το οποίο είναι πρώτης τάξης και έτοιμο για χρήση. Όλα τα οργανικά υλικά μπορούν να συμμετέχουν στη κομποστοποίηση, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μετα- τροπή του κατά τα άλλα ανομοιογενούς όγκου οργα- νικών υπολειμμάτων σε χωνεμένη κομπόστα, έτοιμη Από τη βράβευση του συνταξιοδοτηµένου υπαλλήλου του προς χρήση στον κήπο μας ή στις γλάστρες μας. ∆ήµου στον τοµέα Περιβάλλοντος Όμως εκτός από τους ατομικούς, προμηθευτήκαμε και 4 μηχανικούς περιστρεφόμενους κομποστοποιητές ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δυναμικότητας 200 οικογενειών ο καθένας. Αυτοί το- ποθετήθηκαν στα Καλύβια, στην Αμφιθέα, στο Παγκράτι ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ και στη Νέα Μαγνησία (φυτώριο Δήμου). Στη Λαμία εφαρμόζουμε όλα τα γνωστά στην Ελλάδα συστήματα ανακύκλωσης, χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών, αυτοκινήτων, ελαστικών και ορυκτελαίων. Η οικιακή ανακύκλωση συσκευασιών χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου και γυαλιού οδηγεί τα συγκεκριμένα υλικά στο εργοστάσιο διαλογής που κατασκευάσαμε στο χώρο του ΧΥΤΑ Λαμίας και το οποίο λειτουργούμε σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ. Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος το Νοέμβριο του 2005 ξεκινήσαμε πρόγραμμα ανακύκλωσης στην πόλη μας. Η Λαμία σήμερα είναι από τους πρώτους περιφερειακούς Δήμους στις ποσότητες ανακυκλούμενων υλικών αφού φτάνει τους 280 τόνους το μήνα. Η προώθηση της ανακύ- κλωσης αποτέλεσε πολιτική προτεραιότητα του Δήμου μας και γίνεται με την συνεργασία των σχολείων και νηπιαγω- γείων του Δήμου μας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχουν αναπτυχθεί 929 κάδοι των 110lt στην πόλη και τα τοπικά Διαμερίσματα. Η αποκομιδή γίνεται με 3 σύγχρονα απορριμματοφόρα των οποίων η χρήση είναι αποκλειστική για την ανακύκλωση. 8
 • 8. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Προχωρήσαμε στην ανάπλαση των ελευθέρων χώρων του Δήμου μας αναβαθμίζοντας αισθητικά και λειτουργικά το αστικό περιβάλλον της πόλης και των τοπικών διαμερισμάτων παρεμβαίνοντας στους κοι- νόχρηστους χώρους του Δήμου. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ Προχωρήσαμε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τα πολυκαταστήματα της πόλης για χρήση επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας και βιοδιασπώμενης σακούλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΘΡΑΥΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ Προμηθευτήκαμε ειδικό μηχάνημα θρυμματισμού των υπολλειμάτων κλαδεμάτων με στόχο την δημιουργία λι- πάσματος και την οικολογική διαχείριση των οργανικών του Δήμου μας. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 9
 • 9. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΣΙΑΚΟΥ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ (ΚΥΘΗΡΩΝ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΣΙΑΚΟΥ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ (ΚΥΘΗΡΩΝ) ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.∆. ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.∆. ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ (ΒΕΛΛΙΟΥ) ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.∆. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΡΑΟΛΗ (ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ) 10
 • 10. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΑ Τ.∆. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΦΑΙΣΤΟΥ (ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με έργα υποδομής και πρωτοβουλίες για την προώθηση της απασχόλησης. Ολοκληρώθηκε το 2007 και περιλαμβάνει: Έργα υποδομής - Διαμόρφωση χώρου αναψυχής, άθλησης και υπαίθριου πάρκινγκ στο στρατόπεδο Τσαλτάκη. - Δίκτυο λεωφορειακών γραμμών Mini Bus. ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Α.Ο.Σ.∆.Υ.) - Πεζοδρομήσεις κεντρικών οδών της Λαμίας. - Πρόγραμμα ανακύκλωσης. - Αντιθορυβική προστασία. - Εκσυγχρονισμός λαϊκής αγοράς. - Διαμόρφωση όψεων εμπορικών καταστημάτων. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4.197.168,00 € Για την απασχόληση 50 Νέες Θέσεις Εργασίας 50 Θέσεις stage. Επιχορήγηση 40 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών 180 Άτομα παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.∆. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.202.831,00 € 11
 • 11. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Με την κατασκευή πλαστικών διαβάσεων, περίφραξη όλης της γραμμής μέσα στον αστικό ιστό, και ηλεκτροφω- τισμό της σε συνεργασία με τον ΟΣΕ μετατρέψαμε ένα άσχημο και επικίνδυνο στοιχείο που διέσχιζε την πόλη σε ένα αισθητικά όμορφο και ασφαλές προσάρτημα της κα- θημερινότητάς μας. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ ΝΕΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΒΥΡΩΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Οι παιδικές χαρές που κατασκευάσαμε αυτή την τετραε- τία συμβάλλουν στη βελτίωση του ανθρωπογενούς περι- βάλλοντος ενώ πλέον ακολουθούνται οι σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας κατά την κατασκευή τους. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΣΙΑΚΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΟΘΩΝΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 12
 • 12. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Τ.∆. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Τ.∆. ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Α.Ο.Σ.∆.Υ.) ΑΜΦΙΘΕΑ - ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ 13
 • 13. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΚΗ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Με μελέτη του γεωπόνου του Δήμου μας μαζί με το γε- Σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής, πέρυσι σε συνερ- ωπονικό πανεπιστήμιο ο υπό παραχώρηση χώρος στο γασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί- Τσαλτάκη διαμορφώνεται σε χώρο υψηλού πρασίνου και δευση ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα φύτευσης και υιοθεσίας πολιτισμού. κοινοχρήστων χώρων της πόλης. Επιλέχθηκαν χώροι πρα- σίνου, εξασφαλίσθηκε η άρδευση, έγιναν οι γούρνες, εξα- σφαλίσθηκαν τα δέντρα και δόθηκαν στους μαθητές και στους συλλόγους για φύτευση και υιοθεσία. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΣΑΔΑΚΙ Τ.∆. ΚΟΜΜΑΤΟΣ Έχουμε εκπονήσει ειδική μελέτη ανάδειξης και προστα- σίας της περιοχής στο Ισαδάκι με πρόβλεψη για διαδρομές mountain bike και πεζοδρομήσεις μέσα σε υψηλό πράσινο. Ο∆ΟΣ ΕΥΡΥΠΙ∆ΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΟΦΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο∆ΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14
 • 14. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (300 νέα δέντρα) Ο∆ΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ο∆ΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Ο∆ΟΣ ΟΘΩΝΟΣ Στο πρώτο παραχωρηθέν τμήμα του στρατοπέδου Τσαλτάκη φυτεύτηκαν 700 δέντρα και 3000 θάμνοι, ενώ καθ’ όλο το μήκος της οδού Όθωνος φυτεύτηκαν 80 δέντρα. Η Λαμία απέκτησε το πρώτο οργανωμένο πάρκο αναψυχής σε μια έκταση 30 στρεμμάτων. Η μη- τέρα έχει πλέον που να πάει να παίξει με το παιδί της. Ο∆ΟΣ ΚΥΠΡΟΥ Στην Μάρκου Μπότσαρη εφαρμόσαμε μία καινοτομία φυτεύοντας δέντρα στο οδόστρωμα και οριοθετόντας συγχρόνως και τις θέσεις υπαίθριας στάθμευσης. ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΣΑΛΤΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Ο∆ΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 15
 • 15. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΛΑΜΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Η Λαμία εντάχθηκε στο Εθνικό αστικό κτηματολόγιο, μια Η Λαμία είναι η πρώτη πόλη στην Ευρώπη, η οποία ξεκί- διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να νησε την εφαρμογή και τοποθέτηση φωτοβολταΙκών στοι- συμβάλλει στην τακτοποίηση και βελτίωση του χείων σε 50 δημόσια κτίρια. Για αυτό και είναι η πρώτη ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αφού ο Δήμος αναμένει πόλη του ηλίου με ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στην την εξασφάλιση“ορφανών”από ιδιοκτήτες οικοπέδων για οικονομία όσο και στην μείωση των εκπομπών CO2, δη- χώρους πρασίνου. λαδή στην προστασία του περιβάλλοντος. ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Με την τοποθέτηση φωτοβολταικών σε 50 δημόσια κτίρια του Δήμου. Με την κάλυψη των αναγκών του βιολογικού καθαρι- σμού τοποθετώντας 3000m2 φωτοβολταϊκά στοιχεία. Με την ανέγερση του πρώτου ενεργειακά αυτόνομου δημοσίου κτιρίου (ΔΕΥΑΛ) στην Ελλάδα μειώνουμε τις εκπομπές CO2 κατά 28 τόνους και βελτιώνουμε το περι- βάλλον από την ρύπανση που συνεπάγεται η χρήση πε- τρελαίου. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του δικτύου του φυσικού αερίου αναμένεται μετά την σύνδεση της πόλης να έχουμε σημαντικότατη βελτίωση και εκπομπών CO2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ Το νέο κτίριο της ∆ΕΥΑΛ Υποβάλλαμε σε συνεργασία της ΔΕΥΑΛ, του γεωπονικού πανεπιστημίου, της ΤΕΔΚ και μη κυβερνητικών οργανώ- σεων πρόταση για ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ μελέτης για την προστασία του οικοσυστήματος Μαλιακού - Σπερχειού. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ Ολοκληρώθηκε η μελέτη και αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ για την ασφαλή διάθεση των απόνερων του βιολογικού κα- θαρισμού για την άδρευση των καλλιεργειών στον κάμπο της Ροδίτσας, Ανθήλης και Μεγάλης Βρύσης ώστε 18.000 κυβικά ημερησίως να αξιοποιούνται και να μην χάνονται ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα. Μετά τον σύνδεσμο Θεσ- σαλονίκης, η Λαμία είναι ο 2ος Δήμος που θα έχει άδεια εκ- Αποψη του µήκους 16 ΧΛΜ δικτύου αβαθούς γεωθερµίας μετάλλευσης των απονέρων του βιολογικού για άρδευση. 16
 • 16. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Δημοπρατήθηκε ήδη στις 18 Ιουνίου 2010 η επέκταση του Την καθιερώσαμε το 2000 και έιμαστε (μαζί με τη Λά- βιολογικού καθαρισμού Λαμίας ώστε να μπορέσει στο άμεσο ρισα) οι 2 πρώτες Ελληνικές πόλεις. Από τότε και κάθε μέλλον να εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα τα πρόσθετα χρόνο το Σεπτέμβριο στο πλάισιο της ημέρας χωρίς αυτο- φορτία που θα δημιουργηθούν από την συννένωση της Λα- κίνητο, δοκιμάζουμε πιλοτικά δράσεις αφενός για δημι- μίας με τους γειτονικούς Δήμους.(Καλλικράτης) ουργία οικολογικής συνείδησης, αφετέρου για την εφαρμογή των συμπερασμάτων στο κυκλοφοριακό σύ- στημα του Δήμου. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθιερώσαμε την εβδομάδα περιβάλλοντος τον Ιούνιο, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς του Δήμου, των σχο- λείων και των εθελοντών σε μια προσπάθεια ευαισθητο- ποίησης της κοινωνίας και συμμετοχής της σε περιβαλλοντικές δράσεις. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Ο Δήμος έχει στα χέρια του προμελέτη για την απορρύ- πανση του Μαλιακού, προσφορά Ολλανδικού οίκου, μελέτη για την οποία ζητήθηκε χρηματοδότηση από το ΥΠΕΚΑ ώστε να μηδενιστεί στο μέλλον η πιθανότητα εμφάνισης του μικροφύκους CHATONELLA, το οποίο φέρεται ως υπεύ- θυνο για τα προβλήματα στο Μαλιακό το έτος 2009. ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Συμμετέχουμε ως Δήμος στο σύμφωνο δέσμευσης των Ευρωπαίων Δημάρχων για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συμμετέχουμε δε έχοντας ήδη εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του συμφώνου που προβλέπει μετρήσιμη μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το έτος 2020. Μείωση που η Λαμία εξασφαλίζει με την χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων, την κατασκευή αυτόνομων ενεργειακά κτιρίων και τη χρήση στο μέλλον του φυσικού αερίου. 17
 • 17. 18
 • 18. Τα προβλήματα που καθημερινά μας αγχώνουν, μας Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η κάνουν απαισιόδοξους, δύσπιστους και μειώνουν την ποιότητα της ζωής μας, είναι πολλά. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Με την ευρεία, έννοια, οτιδήποτε εμποδίζει τις καθημερινές δραστηριότητές μας και μας δυσκολεύει τη ζωή, μπορεί να ενταχθεί στα καθημερινά προβλήματα. Το άγχος για την δουλειά και την ευημερία της οικογένειας μας, η έλλειψη πρασίνου, η ρύπανση της πόλης, η υποβάθμιση της έννοιας της φροντίδας, είναι θέματα που άπτονται άμεσα της καθημερινής μας ζωής. Η εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την κυκλοφορία, τη στάθμευση, την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών σε όλο το Δήμο της Λαμίας, αποτελεί στόχο και πολιτική μας και αυτή την τριετία. Επιπλέον, για να νιώσουμε πραγματικά ενταγμένοι στην πόλη μας θα πρέπει να μπορούμε να περπατάμε σ’ αυτήν με ασφάλεια. Θέλοντας να ενισχύσουμε αυτό το δικαίωμα, προχωρήσαμε στην ανάπλαση, κατασκευή και διαπλάτυνση πεζοδρομίων και την κατασκευή διαβάσεων σε ευαίσθητες περιοχές του δημοτικού οδικού δικτύου. Η συστηματική φύτευση μέσα στο αστικό περιβάλλον, η δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και η εξασφάλιση και ανά- πλαση ελεύθερων χώρων, είναι μερικές από τις προτεραι- ότητες που θέσαμε, με στόχο την βελτίωση του ανθρωπο- γενούς περιβάλλοντος και της καθημερινότητάς μας. 19
 • 19. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί αναμφισβήτητα έναν νέο, δυναμικό θεσμό. ΟΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ Είναι μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που σηματοδοτήθηκε από την ίδρυση της Τοπικής Η φιλοσοφία μας είναι ο πλήρης διαχωρισμός της κίνησης Αυτοδιοίκησης. Στην πόλη μας ειδικότερα, ξεκίνησε των πεζών από το αυτοκίνητο όπου ασφαλώς αυτό (σε μία την λειτουργία της τον Αύγουστο του 2008, αποτε- ιδιαίτερη γεωμορφολογικά πόλη σαν την Λαμία) είναι λούμενη από 11 Δημοτικούς Αστυνομικούς, αποφοίτους της εφικτό. Εφαρμόσαμε εκτεταμένη πεζοδρόμηση στο κέντρο σχολής Δημοτικής Αστυνομίας που βρίσκεται στην Κόνιτσα. της με θετικά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής και την Είναι ένας θεσμός, φιλικός προς τον πολίτη, δομημένος με οικονομική ζωή της πόλης. κέντρο το κοινό όφελος των πολιτών, με σκοπούς και Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι πλέον δύσπιστοι κατά την στόχους συμβατούς με τις αρμοδιότητες της τοπικής εφαρμογή και λειτουργία του δικτύου πεζοδρόμων στο κέν- αυτοδιοίκησης. Αποτελεί την αυθεντική έκφραση της τρο, σήμερα είναι ικανοποιημένοι γιατί βλέπουν την ση- άμεσης και της καθημερινής παρουσίας της δημοτικής μαντική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου και τη βελτίωση αρχής, σε κάθε πρόβλημα τοπικού ενδιαφέροντος. Με της εικόνας της πόλης. μεθόδους φιλικές προς τον συνάνθρωπο και τον κοινωνικό περίγυρο και όπλα της την πρόληψη, τη σύσταση, τη συναίνεση αλλά και την εφαρμογή του νόμου, όπου απαιτείται, η Δημοτική Αστυνομία φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Παρά τον μικρό αριθμό τους οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας έχουν συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης, του ελέγχου της παρακώλυσης της κίνησης των ΑΜΕΑ, του ελέγχου των λαϊκών αγορών και της παρακολούθησης της καθαριότητας. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Με την εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης στοχεύσαμε στην καλύτερη διαχείριση των υπαίθριων θέσεων στάθμευσης και είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση θέσεων στάθμευσης. Οι επισκέπτες βρίσκουν να παρκάρουν,με ευεργετικά αποτελέσματα στην εμπορική κίνηση, αλλά συγχρόνως προστατεύονται οι θέσεις ΑΜΕΑ και οι διαβάσεις των πεζών αφού ελέγχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προχωρούμε σε συνεργασία με το ΕΜΠ στην ηλεκτρονική διαχείριση της ελεγχόμενης στάθμευσης. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 20 ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
 • 20. Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Η πρόνοια και οι παρεμβάσεις μας για την ασφαλή μετακί- νηση στον Δήμο μας φαίνεται από το πλήθος των παρεμβά- σεων σε επικίνδυνες διασταυρώσεις με την δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών κυκλοφοριακών κόμβων. ΚΟΜΒΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:102.000 ευρώ ΚΟΜΒΟΣ ROUND ABOUT ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΟΜΒΟΣ Ο∆ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΟΜΒΟΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ) ΚΟΜΒΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ∆ΕΗ ΚΟΜΒΟΣ ROUND ABOUT ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:122.588 ευρώ ΚΟΜΒΟΣ ROUND ABOUT Ο∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:418.262 ευρώ ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ - ΕΥΡΥΠΙ∆Η ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:175.464 ευρώ 21 (ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ) ΚΟΜΒΟΣ (ΜΠΑΡΛΑ)
 • 21. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΑ Είχαμε όραμα και στόχο, από την αρχή της θητείας Είναι υποχρέωση της κοινωνίας να δίνει ίσες ευκαιρίες μας,να δώσουμε τη δυνατότητα της εναλλακτικής μετακί- πρόσβασης σε όλα τα μέλη της. Με βάση αυτή την νησης και αναψυχής με την δημιουργία ποδηλατοδρόμων υποχρέωση κατασκευάζουμε μέσα από ένα εκτεταμένο στην πόλη μας. συνεχιζόμενο πρόγραμμα προσβάσεις για ΑΜΕΑ σ’όλο τον Με την πρώτη ευκαιρία χρηματοδότησης κινηθήκαμε ιστό της πόλης και σε όλα τα δημοτικά μας κτίρια. άμεσα και εξασφαλίσαμε το ποσό των 1.400.000,00 € μέσω Θησέα και 3.000.000 € από το Γ’ ΚΠΣ (Πρόγραμμα ειδικά για ποδηλατόδρομους) και σήμερα έχει κατασκευαστεί ένα σύγχρονο δίκτυο συνολικού μήκους 7,5 χλμ στην πόλη μας. Φιλοδοξούμε με την επέκτασή του σε δεύτερη φάση μέχρι την καρδιά της πόλης (δικαστήρια) να δημιουργή- σουμε μία εναλλακτική φιλική προς το περιβάλλον μορφή μετακίνησης, με την εφαρμογή του δημόσιου ποδηλάτου. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Προμηθευτήκαμε μηχάνημα διαγράμμισης και προχωρήσαμε στην σήμανση διαβάσεων με στόχο την ασφαλή διακίνηση των πεζών. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ WC Ανακατασκευάσαμε πλήρως τους υποβαθμισμένους χώρους υγιεινής στην πλατεία Ελευθερίας και στην πλα- τεία Πάρκου δημιουργώντας νέους, σύγχρονους χώρους που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των δημοτών, στην εικόνα της πόλης και στην εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής στο κέντρο της πόλης. 22
 • 22. Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση Ο Δήμος Λαμιέων είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα στο Internet, (HotSpots), στις πλατείες του κέντρου. που συνέταξε και εφαρμόζει δημοτικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για χιόνια, πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς. Για ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ τον ίδιο λόγο προμηθεύτηκε με ειδικά οχήματα για το χιόνι και για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Το σχέδιο αυτό πλήρως Είμαστε από τις πρώτες πόλεις Πανελλαδικά που κα- εναρμονισμένο με το νομαρχιακό σχέδιο «Ξενοκράτης», πε- τασκευάσαμε εγκ/σεις για την περίθαλψη αδέσποτων ριλαμβάνει τις δράσεις, το προσωπικό και τα μηχανήματα ζώων. Εγκ/σεις τις οποίες αυτή την τετραετία με έργο του Δήμου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. ύψους45.000 ευρώ εκσυγχρονίζουμε. Παρά την συνερ- γασία με τον φιλοζωϊκό και τους κτηνιάτρους, η λειτουργία του κέντρου ακόμη δεν έχει βρει το ρυθμό της λόγω έλ- λειψης φιλοζωϊκής συνείδησης από εκείνους που εγκα- ταλείπουν τα ζώα τους αλλά και από εκείνους από γει- τονικές περιοχές οι οποίοι γνωρίζοντας την ύπαρξη του κέντρου, μαζικά ελευθερώνουν στην περιοχή μας και δη- μιουργούν νέα - αδέσποτα. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Είναι γεγονός ότι τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Λαμιέων ξεχωρίζουν για την επάρκεια του δημοτικού φωτισμού. Στόχος η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στην πόλη και τα τοπικά διαμερίσματα. Αυτό έγινε συστη- ματικά με συνεχή τοποθέτηση νέων και αντικατάσταση ΛΕΠΙ∆Α ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ των παλαιών φωτιστικών. ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Λύσαμε με συστηματικά έργα χρόνια προβλήματα ώστε πλέον τα τελευταία χρόνια περιοχές όπως η Μεγάλη Βρύση που πλήττονταν από πλημμύρες να μην έχουν πλέον προ- βλήματα. 23
 • 23. 24
 • 24. Η πρόνοια η φροντίδα και η αλληλεγγύη για κάθε ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ηλικία για κάθε άνθρωπο είναι τρεις έννοιες που πρέπει να χαρακτηρίζουν την δημοτική πολιτική , που πρέπει να ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ είναι προτεραιότητα για κάθε κοινωνία αφού αποτελούν το μέτρο του πολιτισμού και της ανθρωπιάς της. Από τη πρώτη στιγμή δίνουμε προτεραιότητα στην πρόνοια για όλες τις ηλικίες για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προτεραιότητα που συνεχίσαμε να έχουμε και αυτή την τετραετία συνεχίζοντας και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες μας στον τομέα αυτό. Εκτός από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», τα οποία εκσυγχρονίσαμε και εντάξαμε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, oι νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί , τα νέα νηπιαγωγεία, το τέταρτο Κ.Α.Π.Η., το δίκτυο των mini bus της δημοτικής συγκοινωνίας , τα προγράμματα Κ.Δ.Α.Π., βοήθεια στο σπίτι, η τηλεπρόνοια , το Κ.Η.Φ.Η. , η μέριμνα για τα Α.Μ.Ε.Α ,το ιατροκοινωνικό κέντρο για τους τσιγγάνους, το Κ.Ε.Π.Ε.Ν είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν το κοινωνικό προφίλ του Δήμου μας. Η ανάπτυξη του εθελοντισμού μέσα από το ρούχο και παιχνίδι και την τράπεζα ελεύθερου χρόνου και η δημιουργία ενός πλέγματος ασφαλείας ώστε να μην πέφτει κανένας δημότης κάτω από αυτό, στην απομόνωση και την εξαθλίωση είναι συνεχής επιδίωξη μας. Μέσα στον Σεπτέμβριο ξεκινάει και η λειτουργία του Κοι- νωνικού Παντοπωλείου σε μία προσπάθεια να είναι ο Δή- μος αρωγός στους δημότες σε μία δύσκολη για όλους οι- κονομικά εποχή. Με την ίδια φροντίδα και σεβασμό αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα των τιμολογίων του Δήμου, ΔΕΥΑΛ, κρατώντας τα σταθερά και κάνοντας μεγάλες εκπτώσεις στις ευπα- θείς κοινωνικές ομάδες, φθανοντας στην πλήρη απαλλαγή των δημοτικών και των τελών ύδρευσης για τους άπορους συμπολίτες μας. 25
 • 25. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ MINI BUS ΡΟΥΧΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Η περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και του Αφανού Πρόκειται για δομή στο πλαίσιο της οποίας οι δημότες απέκτησε πλέον δημοτική συγκοινωνία και εξυπηρετείται μας προσφέρουν, όπως αναφέρεται και στον τίτλο, ρού- από τα 2 mini bus που προμηθεύτηκε ο Δήμος, ο οποίος χα και παιχνίδια σε καλή κατάσταση και στη συνέχεια ο κάθε χρόνο δαπανά ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για Δήμος αναλαμβάνει να τα διανέμει στους δημότες που την λειτουργία των mini bus, προϋπολογισμού 200.000€ τα χρειάζονται. και με συμβολικό εισητήριο 0,20€. Πως λειτουργεί: Οσοι από τους Συμπολίτες μας έχουν την δυνατότητα και την διάθεση να προσφέρουν, μπορούν τις εργάσιμες ημέρες (πρωί από τις 09.00 π.μ. έως και τις 2.00 μ.μ. και απόγευμα από τις 4.00 μ.μ. έως και 8.00 μ.μ.) να πηγαίνουν τα ρούχα και τα παιχνίδια τους στο 3ο ΚΑΠΗ στην οδό Τυμφρηστού και Κάλβου. Οι πολίτες που θέλουν να πάρουν, τις ίδιες ημέρες και ώρες, απευθυνόμενοι στο γραφείο που στεγάζεται μέσα στο ΚΑΠΗ μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο για αυ- τούς ρούχο ή παιχνίδι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ενταχθήκαμε στο ομώνυμο πρόγραμμα που χρηματο- δότησε η ΚΕΔΚΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών και επιδο- τήσαμε για το 2009 την πύκνωση της αστικής συγκοινωνίας κυρίως στα δημοτικά μας διαμερίσματα με ένα ποσό της τάξης 300.000€. Στη προώθηση του προγράμματος κεντρικά είχε προσωπική συμβολή ο δήμαρχος της Λαμίας. Το πρό- ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΪΑ γραμμα διακόπηκε λόγω αδυναμίας της πολιτείας να συ- Είναι ενταγμένο στις : νεχίσει να το στηρίζη. «Δράσεις Ανάπτυξης σημείων Πρόσβασης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Φροντίδας» Ο Δήμος Λαμιέων σχεδίασε, ανέπτυξε και έθεσε σε πι- λοτική λειτουργία, ειδική δράση που αφορά στη δημι- Οι πολίτες συνδεόμενοι με το κέντρο διαθέτουν μια ουργία και διαχείριση «Τράπεζας Χρόνου». συσκευή με κάμερα ή ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο θα Τι είναι η Τράπεζα Χρόνου; φέρει πλήκτρο άμεσης ανάγκης. Πιλοτικά μπορεί να Πρόκειται για τράπεζα χωρίς χρήματα. Η Τράπεζα Χρό- υποστηρίζει 300 πολίτες της Λαμίας και σταδιακά το νου λειτουργεί ως εργαλείο κοινωνικοποίησης και ενδυ- σύνολο των πολιτών που το έχουν ανάγκη. νάμωσης του ατόμου και υποστηρίζεται από το δικό του εσωτερικό «νόμισμα – χρόνο» ή «νόμισμα – εργασία». Η Στόχος: Αμεση συμβολή του Δήμου στην υποστήριξη τράπεζα αυτή αποτελεί ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών από απόσταση ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων σε βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς χρηματική αμοι- πολιτών εξυπηρετώντας ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής βή και έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές μας που θέλουμε τη νέα τετραετία να προσφέρουμε 24 ώρες χώρες. Για κάθε ώρα εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα και 365 μέρες του που δίνει ένα μέλος, ζητεί και λαμβάνει μία ώρα προ- χρόνου τη δυνατότητα στον πολίτη να απευθύνεται στο 26 σφοράς σε τομείς που χρειάζεται. δήμο για ό,τι και αν τύχει.
 • 26. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Συνεχίζουμε να λειτουργούμε υπό την επίβλεψη και δι- οίκηση της Κοινωφελούς εταιρείας του Δήμου μας 4 Προ- γράμματα“ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”παρέχοντας υπηρεσίες σε έχοντες ανάγκη συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας. Τα προγράμματα αυτά στην πόλη και τα Τοπικά μας διαμερί- σματα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και με την διάθεση αυτοκινήτων και οδηγών από τον Δήμο προσφέρουν στο σπίτι του καθενός υπηρεσίες πρόνοιας από την μέτρηση σακ- χάρου και της πίεσης μέχρι αγορά φαρμάκων και καθα- ριότητα του σπιτιού. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Η Λαμία χαρακτηρίστηκε ως πόλη του εθελοντισμού μετά το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσε μαζί με την ΚΕΔΚΕ στο κάστρο της. Σήμερα σε μια στενή συνεργα- σία τόσο στον τομέα της φύτευσης, αναδάσωσης, οικιακής ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ Τ.∆. ΣΤΑΥΡΟΥ κομποστοποίησης, λειτουργίας του κυνοκομείου ο Δήμος συνεργάζεται με τις εθελοντικές οργανώσεις, με τις οποίες πλέον έχει κοινό βηματισμό στα περισσότερα θέματα προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ Κ.Α.Π.Η. Παραλάβαμε τρεις κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθ- μούς και ως δημοτική αρχή δημιουργήσαμε τρεις νέους, Ιδρύσαμε το Δ ΚΑΠΗ και πήραμε απόφαση για Ε ΚΑΠΗ στη υπερσύγχρονους ενώ φέτος έχει προγραμματιστεί η κα- Νέα Μαγνησία ενώ έχουμε σχεδιάσει την δημιουργία χώ- τασκευή και τέταρτου στην Ροδίτσα. Ο Δήμος από το 2000 ρων απασχόλησης των μελών με την κηπουρική και την βο- έχει σταθερά τα τροφεία σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της τανική σε χώρο που διαθέτουμε στο Τ.Δ. Ροδίτσας. οικογένειας και της μητέρας σταθερά και πολύ χαμηλά σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας. 27 ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΝΕ ΚΩΝ
 • 27. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 1 Iατρός Κ.Η.Φ.Η. 1 Κοινωνική Λειτουργός 1 Νοσηλεύτρια Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) 1 Ψυχολόγος έχει σαν αντικείμενο την ημερήσια φιλοξενία ηλικιωμένων ατόμων χρήζοντα βοηθείας και φροντίδας. Η μονάδα Επιμέρους στόχοι του Ιατροκοινωνικού Κέντρου : αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδιασμού κοινωνικής H καταγραφή της ομάδας στόχου καθώς και των παρέμβασης του Δήμου Λαμιέων και σκοπός της είναι να ιδιαιτεροτήτων της συμβάλλει στην εναρμόνιση της οικογενειακής και της Η ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας (δράσεις εργασιακής ζωής και στην διαφύλαξη της οικογενειακής αγωγής υγείας) και πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες αλληλεγγύης μέσα από την παροχή υπηρεσιών Η παροχή βοήθειας για τη ρύθμιση διαδικαστικών υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας σε μέλη της εκκρεμοτήτων με δημόσιες υπηρεσίες κοινωνίας που αδυνατούν για σοβαρούς κοινωνικούς και Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη οικονομικούς λόγους να ανταπεξέλθουν. Το Κ.Η.Φ.Η της οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών στην ελληνική στεγάζεται στην οδό Τυμφρηστού & Κάλβου. κοινωνία και την αξιοποίηση των θεσμοθετημένων δομών Oι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται από τη της πολιτείας (παιδείας, αθλητισμού , πολιτισμού κ.λ.π.) με δομή του Κ.Η.Φ.Η. είναι οι εξής : σκοπό την ένταξη στα ειδικά προγράμματα Ημερήσια φιλοξενία αποκατάστασης (οικιστικά, εκπαιδευτικά, απασχόλησης Παροχή προγεύματος /γεύματος κ.α.) και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής Συνταγογράφηση/Προμήθεια φαρμάκων Μετρήσεις ζωτικών οργάνων και λειτουργιών Διασφάλιση ατομικής υγιεινής Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Το ενδιαφέρον μιας κοινωνίας για τα ΑΜΕΑ δείχνει και το επίπεδο του πολιτισμού της αφού έτσι δείχνει ότι αντιλαμ- βάνεται την ηθική και συνταγματική της υποχρέωση να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη της και σε όλους τους πολίτες. ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ Το Ιατροκοινωνικό κέντρο αφορά τη λειτουργία δομής παροχής Ιατροκοινωνικής φροντίδας για τους τσιγγάνους που κατοικούν στο Δήμο Λαμιέων. Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια των πολιτικών που αφορούν την κοινωνική ενσωμάτωση αφού συμβάλλει στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κοινωνική προστασία των τσιγγάνων της περιοχής. ΄Εχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Μέτρου 5.3 του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από το ΕΚΤ Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ειδικών σχολείων και Η δομή στεγάζεται σε δύο λυόμενα στον οικισμό των τάξεων και ατόμων με ειδικές ανάγκες Νομού Φθιώτιδας τσιγγάνων (Ξηριάς). αναγνωρίζοντας την θεσμική αλλά και ανθρώπινη συνη- Στο Ιατροκοινωνικό κέντρο απασχολούνται 4 σφορά του Δημάρχου Λαμιέων κ. Γιώργου Κοτρωνιά στο 28 εργαζόμενοι : σύλλογο των ανακήρυξε “Επίτιμο Μέλος”.
 • 28. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΜΕΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ Με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παρα- Παραχωρήσαμε οικόπεδο στο Παγκράτι, συμβάλλαμε με χωρήσαμε φέτος οικόπεδο 8 στρεμμάτων στην Ροδίτσα τα μηχανήματα του Δήμου, δημιουργήσαμε μη για την ανέγερση προστατευμένων εργαστηρίων ΑΜΕΑ κερδοσκοπική εταιρεία ώστε σήμερα χάρις στην προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων ΑΜΕΑ και την δωρεά ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ του Λ. Λαυρεντιάδη τα ΑΜΕΑ να έχουν έναν χώρο παροχής υψηλής στάθμης υπηρεσιών φροντίδας. Παραχωρήσαμε γραφείο στην οδό Οθωνος για τον Σύλ- λογο Παραπληγικών και γραφείο στην οδό Λεωνίδου στον Σύλλογο των ΑΜΕΑ με στόχο την διευκόλυνση του κοινω- νικού τους έργου. ΡΑΜΠΕΣ Σε κάθε έργο ανάπλασης δημιουργούμε ράμπες πρό- σβασης ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ Παραχωρήσαμε το οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθηκε το ειδικό σχολείο στο Παγκράτι και με την μετατροπή του Δη- μοτικού σχολείου στο Κωσταλέξι, η Λαμία έχει δύο ειδικά σχολεία και βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο παροχής παιδείας σε ΑΜΕΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Με εργολαβία 80.000 ευρώ δημιουργούμε συνθήκες πρόσβασης σε όλα τα δημοτικά κτίρια 29 ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 • 29. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής Κάθε χρόνο ο Δήμος μας με το ΔΗΠΕΘΕ προσφέρει ένα απασχόλησης παιδιών, με τη δημιουργία παιδικών χαρών παιδικό έργο και μία χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παι- και πάρκων αναψυχής, με τη διοργάνωση παιδικών γιορ- διά του δήμου μας. τών με τις ειδικές εκπτώσεις στο Δημοτικό μας Ωδείο, με την ανέγερση καινούργιων παιδικών σταθμών και νηπια- γωγείων, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την μητέρα διευ- κολύνοντας την οικογένεια στην φροντίδα των παιδιών. Κ.Δ.Α.Π. Συνεχίστηκε η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που λειτουργεί στο Δήμο Λαμιέων από το 2000. Με βασικό στόχο την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών αποσκοπεί στην κάλυψη ενός φάσματος αναγκών της τοπικής κοινωνίας, τόσο του κοινωνικού όσο και του πολιτιστικού τομέα της τοπικής κοινωνίας. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Κ.Ε.Π.Ε.Ν. H χρήση ναρκωτικών, με τη μορφή και τις διαστάσεις που έχει πάρει σήμερα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. Σήμερα η πρόληψη επικεντρώνεται στο άτομο και σε παρεμβάσεις που αφορούν την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, τη βελτίωση της αυτογνωσίας και τις ικανότητες του ατόμου να αποφασίζει συνειδητά ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ καθώς επίσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν την αντίσταση στις κοινωνικές επιρροές. ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Το Κέντρο Πρόληψης Νομού Φθιώτιδος , που στε- γάζεται στο κτίριο της Λεωνίδου, στηριζόμενο σ’ αυτή Κατασκευάσαμε παιδικές χαρές στα νηπιαγωγεία, συμ- τη φιλοσοφία εφαρμόζει προληπτικά προγράμματα πληρώνοντας το πλέγμα εκπαίδευσης - αναψυχής για τα που έχουν σαν στόχο: παιδιά προσχολικής ηλικίας. Α) την ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε τομείς όπως τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και του τρόπου επικοινωνίας, Β) τη διεύρυνση των δυνατοτήτων εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων στα καθημερινά προβλήματα Γ) την εκμάθηση τρόπων αντίστασης στην πίεση των συνομιλήκων. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την ενίσχυση των βασικών θεσμικών πλαισίων μέσα στα οποία διαπαιδαγωγείται και αναπτύσσεται ο νέος, δηλαδή την οικογένεια και το σχολείο. Το Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των 30
 • 30. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ναρκωτικών Ν. Φθ/δος πραγματοποίησε τις εξής δράσεις: 1. 70 ομάδες γονέων με στόχο τη στήριξη των γονέων ΣΦΑΓΕΙΑ στο ρόλο τους και την ενίσχυση τους στο δύσκολο Διατέθηκαν 650.000 ευρώ από Ευρωπαϊκά προγράμματα έργο της σωστής διαπαιδαγώγησης των παιδιών. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των σφαγείων, τα οποία 2. 38 σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και πλέον μπορούν να εξασφαλίσουν το πιστοποιητικό HACCP. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων στα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς, με την ταυτόχρονη στήριξη των εκπαιδευτικών από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης. 3. 25 ομάδες εφήβων, με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των εφήβων με τους άλλους, την έκφραση των συναισθημάτων και των σκέψεών τους καθώς και τη διοχέτευση της ενέργειάς τους προς δημιουργικούς στόχους. 4. 3 ομάδες Μόνιμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, με στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο Στρατό από κατάλληλα ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ εκπαιδευμένα άτομα. Η πόλη της Λαμίας σε ποσοστό 95% και τα Τοπικά 5. 45 ομιλίες, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις και ημερίδες Διαμερίσματα Ροδίτσας, Αγίας Παρασκευής, Μεγάλης για να ευαισθητοποιηθεί το ευρύτερο κοινό για τη Βρύσης, Σταυρού, Ανθήλης και τώρα Κόμματος έχουν σημασία που έχει η πρόληψη. πλέον χωριστικό αποχετευτικό δίκτυο με πολλές ευεργετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την προστασία του οικοσυστήματος Σπερχειού και Μαλιακού και την δημόσια υγεία. Το έργο της αποχέτευσης είναι το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ στον τόπο μας και μπορεί να “θάβεται” και να μην φαίνεται αποτελεί όμως ένα από τα σπουδαιότερα έργα που έγιναν ποτέ στη Λαμία. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Το δημοτικό κοιμητήριο όταν αναλάβαμε ήταν κορε- σμένο. Το επεκτείναμε ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της πόλης για τα επόμενα 20 χρόνια. ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ανακατασκευάσαμε και ενισχύσαμε την εκκλησία του Εχουν αντικατασταθεί όλα τα δίκτυα στα δημοτικά δια- κοιμητηρίου. Το 2008 προχωρήσαμε στην προμήθεια και μερίσματα του Δήμου σε ποσοστό 95% και της πόλης της τοποθέτηση 100 οστεοθυρίδων για να διευκολύνουμε Λαμίας. Όλος ο Δήμος πίνει υγιεινό νερό που ελέγχεται κάθε τους δημότες και να αποσυμφορήσουμε ακόμη περισσό- 15 ημέρες από την ΔΕΥΑΛ, από το χημικό της εργαστήριο 31 τερο το παλαιό κοιμητήριο. και από το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 31. 32
 • 32. Είναι μια πόλη με ικανοποιητικές εγκαταστάσεις στην ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ παιδεία ενώ αυτή την περίοδο κατασκευάζεται το ενιαίο σχολικό συγκρότημα στο Παγκράτι, το 16ο Δημοτικό ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Σχολείο στα Γαλανέικα ενώ έχουν παραχωρηθεί οικόπεδα για ανέγερση με ΣΔΙΤ του μουσικού γυμνασίου και του 1ου δημοτικού σχολείου Καλυβίων και καθορίστηκε χώρος για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Στον τομέα Αθλητισμού αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή στον Δήμο μας έχουμε καταφέρει αυτά τα χρό- νια να δημιουργήσουμε και να λειτουργούμε : - 9 γήπεδα με χλοοτάπητες. - 3 γήπεδα υπό κατασκευή - βοηθητικά γήπεδα με χλοοτάπητα - 2 έτοιμα γήπεδα 5χ5 και ένα υπό κατασκευή - ένα κλειστό γυμναστήριο - ενώ εξελίσσεται η κατασκευή του νέου κλειστού κο- λυμβητηρίου. Στον Πολιτιστικό τομέα ο Δήμος μας σήμερα διαθέτει ανακαινισμένο δημοτικό θέατρο, νέα Β’θεατρική αίθουσα, αίθουσα συνεδριάσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Λεωνίδου, αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο του Κάστρου, το θερινό θέατρο, διαθέτει λαογραφικό μουσείο, κτίριο πι- νακοθήκης με τρεις αίθουσες εκθέσεων, κτίριο Ωδείου, το καινοτομικό μουσείο Θερμοπυλών, ολοκληρώνεται το μουσείο Εθνικής αντίστασης, διαθέτει το πολιτιστικό κέν- τρο Σταυρού και μπορεί να καλύψει κάθε είδους πολιτι- στική δραστηριότητα. Στόχος μας ήταν και παραμένει ο Δήμος Λαμιέων να έχει επάρκεια υποδομών και εγκ/σεων και στους 3 αυτούς ζω- τικούς κοινωνικούς τομείς, ώστε να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στα παιδιά και στους κατοίκους του, αλλά να αποτελεί συγχρόνως και πόλο έλξης για την διορ- γάνωση μεγάλων πολιτιστικών, αθλητικών και πνευματι- κών γεγονότων. 33