O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
‫ﺣﺿور‬ ‫ﮔﻧﺞ‬
‫ﺣﺿور‬ ‫ﮔﻧﺞ‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﮫ‬..‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﺳری‬‫ﺷﮭﺑﺎزی‬ ‫ﭘروﯾز‬ ‫اﺳﺗﺎد‬ ‫ھﺎی‬.‫ﻣوﻻﻧﺎ‬ ‫اﺷﻌﺎر‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر‬ ‫طرﯾق‬ ‫از‬ ‫درون...
‫ﺑدون‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﺑﺎﺷد‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎت‬‫ﭼﺗری‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻋﻣق‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬
‫ﻧﻣﺎ...
‫آدم‬ ‫ﻣﯾﻼد‬ ،‫ﻣﺷرق‬ ‫ﭘﯾﺎم‬ ،‫ﻻھوری‬ ‫اﻗﺑﺎل‬
‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺟﮕری‬ ‫ﺧوﻧﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺷق‬ ‫زد‬ ‫ﻧﻌره‬
‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻧظری‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 127 Anúncio

گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا

Baixar para ler offline

گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا

گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا (17)

Anúncio

Mais de Farid Kamali (20)

گنج حضور استاد پرویز شهبازی تفسیر اشعار مولانا حافظ و دیگر شعرا

 1. 1. ‫ﺣﺿور‬ ‫ﮔﻧﺞ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﮔﻧﺞ‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﮫ‬..‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﺳری‬‫ﺷﮭﺑﺎزی‬ ‫ﭘروﯾز‬ ‫اﺳﺗﺎد‬ ‫ھﺎی‬.‫ﻣوﻻﻧﺎ‬ ‫اﺷﻌﺎر‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر‬ ‫طرﯾق‬ ‫از‬ ‫درون‬ ‫آراﻣش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺑﺎره‬ ‫در‬ ‫ﺷﻌر‬ ‫ﺑزرﮔﺎن‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﻓظ‬‫ازآن‬ ‫ﭼﮑﯾده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭘﺎرﺳﯽ‬ ‫ادب‬ ‫و‬‫دﺳﺗرس‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫درآﻣده‬ ‫ﻧوﺷﺗﺎری‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑﮫ‬‫..ﺷﻣﺎ‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻗرار‬ ‫دوﺳﺗﺎن‬ ‫ﻣﯾﺗواﻧﯾد‬‫ر‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ‬ ‫اﯾن‬‫ﻧﻣﺎﯾﯾد‬ ‫دﻧﺑﺎل‬ ‫اﯾﺷﺎن‬ ‫ﺳﺎﯾت‬ ‫وب‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎھواره‬ ‫طرﯾق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺗوﻟد‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ذھن‬ ‫دوام‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎﻏذی‬ ‫ﻗﺎﯾق‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﮕر‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ﺗﺻوﯾر‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﻓﮑﺎر‬ ‫اﻣواج‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻧﺎﻣﻌﻠوم‬ ‫ﻣﻘﺻدی‬ ‫ﺑﺳوی‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ور‬ ‫ﻏوطﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫وﺟودی‬ ‫ﻋﻣق‬ ‫درﯾﺎی‬ ‫روی‬ ‫ﺑر‬ 1
 2. 2. ‫ﺑدون‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﺑﺎﺷد‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎت‬‫ﭼﺗری‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻋﻣق‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺣﻔﺎظت‬ ‫ﺳﮭﻣﮕﯾن‬ ‫ﺣوادث‬ ‫و‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎت‬ ‫ﺑﺎرش‬ ‫ﺑراﺑر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣﯾﺧواھد‬ ‫ﺿﻌﯾف‬ ‫ﺻ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺣﺗرم‬ ‫و‬ ‫ﻋزﯾز‬ ‫دوﺳﺗﺎن‬‫ﻔﺣﮫ‬http://www.parvizshahbazi.com/‫آﻣوزش‬ ‫ﻋرﻓﺎن‬ ‫ﮐﺎرﺑردی‬‫ﮐﻧﻧده‬ ‫دﻟﮕرم‬ ‫ﻧظرھﺎی‬ ‫اظﮭﺎر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫اﯾد‬ ‫ﺷده‬ ‫ھﻣراه‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫اﯾران‬ ‫ﻓرھﻧﮓ‬ ‫اﺷﻌﺎرﺑزرﮔﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣورد‬ ‫در‬ ‫ﺧواھﺷﻣﻧدم‬ .‫ﻣﯾﮑﻧم‬ ‫ﻗدرداﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺷﮑر‬ ‫ﺑﺳﯾﺎرﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾد‬ ‫راھﻧﻣﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺳﺎزﻧده‬ ‫اﻧﺗﻘﺎدھﺎی‬ ‫و‬ ‫اﺿﺎﻓﺎﺗ‬ ‫ﺑدون‬ ‫و‬ ‫ﺷﯾوا‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫درﺳت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻧوﺷﺗﮫ‬ ‫طرﯾﻘﮫ‬‫در‬ ‫ﻣﻌﻣوﻻ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯽ‬ ‫ﺷد‬ ‫داده‬ ‫ﺗرﺟﯾﺢ‬ ‫ﻣﯾﺷود‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺣﺳﺎب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋزﯾز‬ ‫ﺷﮭﺑﺎزی‬ ‫ﺟﻧﺎب‬ ‫ﺗوﺳط‬ ‫و‬ ، ‫ﻣﯾﺂﯾد‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫زﻧده‬ ‫ﻧطﻘﮭﺎی‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬، ‫ﺧواﻧدن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺷﮑل‬ ‫ﺗﺎﯾپ‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫ﻗدری‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧوﺷﺗﮫ‬ ‫اﯾﺷﺎن‬ ‫ﮔﻔﺗﺎر‬ ‫زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﮭﺑود‬ ‫ﺟﮭت‬ ‫ﺑﯾﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫درﺻورﺗﯽ‬ ، ‫ﻣﯾﺷود‬ ‫ﺗداﻋﯽ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫اﯾﺷﺎن‬ ‫ﻣﮭرﺑﺎن‬ ‫ﭼﮭره‬ ‫و‬ ‫ﺻدا‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﺻﻔﺣﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣﯾف‬ ‫واﻗﻌﺎ‬ .‫ﻧﻔرﻣﺎﯾﯾد‬ ‫درﯾﻎ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﻧظرﺗﺎن‬ ‫ﻣد‬ ‫اﺳت‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﺎﺷﻘﺎن‬ ‫و‬ ‫دوﺳﺗداران‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗﻌﻠق‬ ‫درﺻورت‬ ‫درﺿﻣن‬ .‫ﻧﮕردد‬ ‫ﺛﺑت‬ ‫ﻣﮑﺗوب‬ ‫ﺑﺻوردت‬ ‫راھﮕﺷﺎ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫و‬ ‫ﺷﯾواﯾﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣ‬ ‫از‬ ‫ھرﯾﮏ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﯾد‬ ‫ﻣﻌرﻓﯽ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧود‬ ‫آﺷﻧﺎﯾﺎن‬ ‫و‬ ‫دوﺳﺗﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻟطﻔﺎ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﻣﻔﯾد‬‫ﺟﻧﺎب‬ ‫ﺑﻘول‬ ‫ﺎ‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯾم‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﻧﺎآﮔﺎھﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭل‬ ‫ظﻠﻣﺎت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫راه‬ ‫ھم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫ﭼراﻏﯽ‬ ‫ﺑﺗواﻧﯾم‬ ‫ﺷﮭﺑﺎزی‬ .‫ﺑﺑﺧﺷﯾم‬ ‫ﻧور‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫را‬ ‫دﯾﮕران‬ 2
 3. 3. ‫آدم‬ ‫ﻣﯾﻼد‬ ،‫ﻣﺷرق‬ ‫ﭘﯾﺎم‬ ،‫ﻻھوری‬ ‫اﻗﺑﺎل‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺟﮕری‬ ‫ﺧوﻧﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺷق‬ ‫زد‬ ‫ﻧﻌره‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻧظری‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻟرزﯾد‬ ‫ﺣﺳن‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﺷﻔت‬ ‫ﻓطرت‬ ‫ﺧ‬‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻧﮕری‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺷﮑﻧﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮔری‬ ‫ود‬ ‫ازل‬ ‫ﺷﺑﺳﺗﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔردون‬ ‫ز‬ ‫رﻓت‬ ‫ﺧﺑری‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫دری‬ ‫ﭘرده‬ ‫ﭘردﮔﯾﺎن‬ ‫ای‬ ‫ﺣذر‬ ‫ﺣﯾﺎت‬ ‫آﻏوش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾﺧﺑر‬ ‫آرزو‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫دﮔری‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫و‬ ‫ﮐرد‬ ‫وا‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﻋﻣر‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺗﭘﯾدم‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫دری‬ ‫دﯾرﯾﻧﮫ‬ ‫ﮔﻧﺑد‬ ‫ازﯾن‬ ‫ﺗﺎ‬ 3
 4. 4. ‫ﺑز‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﻣﯾدوﻧﯾد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬‫اوﻣدن‬ ‫در‬ ‫ﺣرف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﻌر‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺧﺷن‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رگ‬ ‫ﻓطرت‬ ، ‫ھﺳت‬ ‫زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ ، ‫ھﺳت‬ ‫ﻋﺷق‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎھﺎی‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ . ‫ﺑدن‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫ﻣﯾﺧوان‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﮐدون‬ ‫ھر‬ ، ‫ﺣرف‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ھﺳت‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ھﺳت‬ ‫آرزو‬ ، ‫ھﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫آﻓرﯾدﮔﺎری‬ ‫و‬ ‫ﺧﻼﻗﯾت‬ ، ‫ھﺳت‬ ‫اﯾ‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﺣﺎﻻ‬ . ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﮫ‬ ، ‫ﻣﯾزﻧﮫ‬‫ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ‬ ‫و‬ ، ‫اﻗﺑﺎل‬ ‫ﺷﻌر‬ ‫در‬ ‫ﻣﯾﮕن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎھﺎی‬ ‫ن‬ ‫ﺑﺎﺷﻧده‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫اوﻟﯾن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ، ‫ھﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗوﻟد‬ ‫اﺳﻣش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾن‬ ،‫ﺷﻌر‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﻻھوری‬ ‫اﻗﺑﺎل‬ ‫ﻣﻧظور‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﺷﻌر‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﺻﺣﺑﺗﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ھﻣﭼون‬ .‫ﺷد‬ ‫ﻣﺗوﻟد‬ ‫ﻣوﺟودش‬ ‫اوﻟﯾن‬ ‫ﺑﺎﺷﻧده‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اوﻣد‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ای‬ ‫ﺧوﻧ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺷق‬ ‫زد‬ ‫ﻧﻌره‬ : ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ .‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺟﮕری‬ ‫ﯾن‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫ﺧودﺷو‬ ‫ﺗوﻧﺳت‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اوﻣد‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ای‬ ‫ﺑﺎﺷﻧده‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دراوﻣد‬ ‫ﻧﻌره‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﺎدی‬ ‫ﻓرط‬ ‫از‬ ‫ﻋﺷق‬ ‫ﭘس‬ ‫ﺑود‬ ‫ﻣﻧﺗظر‬ ‫ﻣوﻗﻊ‬ ‫اون‬ ‫ﺗﺎ‬ . ‫ﺑﯾﺎد‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اون‬ ‫ﺑوﺳﯾﻠﮫ‬ ‫ﻋﺷق‬ ، ‫ﺑﮑﻧﮫ‬....‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺟﮕری‬ ‫ﺧوﻧﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺷق‬ ‫ﺷد‬/ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻧظری‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻟرزﯾد‬ ‫ﺣﺳن‬/ ‫ﻟر‬ ‫ﺷﺎدی‬ ‫ﻓرط‬ ‫از‬ ‫زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﯾﮕﮫ‬‫درک‬ ‫رو‬ ‫زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗوﻧﺳت‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﺷده‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ای‬ ‫ﺑﺎﺷﻧده‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ، ‫زﯾد‬ ‫ﮐﮫ‬ ، ‫ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اوﻧﺟﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ، ‫اﯾﺳت‬ ‫ﺑﺎﺷﻧده‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ . ‫ﺑﮑﻧﮫ‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫رو‬ ‫زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗوﻧﺳت‬ ‫ﻣﯽ‬ ، ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ذھﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫و‬ ‫ذھن‬ ‫طرﯾق‬ ‫از‬ ‫ﮐردن‬ ‫درک‬ ‫رو‬ ‫زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ . ‫ﺑﮑﻧﮫ‬ ‫درک‬ ‫رو‬ ‫زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﯾم‬ ‫ﺑطور‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ‫اﻣﮑ‬ ‫ذھﻧﯽ‬ ‫ﻋﻘﺎﯾد‬ ‫و‬، ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫زﯾﺑﺎ‬ ‫ﮔل‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﭘذﯾر‬ ‫ﺎن‬‫ﻓﻘط‬ ‫ﺳطﺣﯽ‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫اوﻗﺎت‬ ‫ﮔﺎھﯽ‬ ‫اﯾﻧﻘدر‬ : ‫اﯾﻧﮫ‬ ‫ﻣﺷﺧﺻﺎﺗش‬ ‫ﮔل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺛﻼ‬ .‫دﯾدم‬ ‫ﻗﺑﻼ‬ ‫ﻣن‬ ‫رو‬ ‫ﮔل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﯾﮕﯾم‬ ،‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺻﺣﺑت‬ ‫ﮔل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫راﺟﻊ‬ ‫ﺑطور‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ، ‫ﮔل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫راﺟﻊ‬ ‫ﻣﯾدﯾم‬ ‫اطﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ، ‫روﯾﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ﻓﻼن‬ ‫در‬ ‫ﻣﺛﻼ‬ ‫ﯾﺎ‬ ، ‫داره‬ ‫ﮔﻠﺑرگ‬ ‫ﻣﺳ‬‫ﺑﮑﻧﯾم‬ ‫درک‬ ‫رو‬ ‫ﮔل‬ ‫زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻘﯾم‬. ‫در‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺣس‬ ‫و‬ ، ‫آﯾﻧده‬ ‫و‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻧدازه‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ، ‫ﭘﻧداره‬ ‫ﭘرده‬ ‫ھﻣون‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ذھﻧﻣون‬ ‫ﺑوﺳﯾﻠﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﮑﻧﯾم‬ ‫درک‬ ‫رو‬ ‫ﮔل‬ ‫زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻣﯾﺗوﻧﯾم‬ ، ‫ﻣﯾﮕﯾره‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬.‫ﺟﮕری‬ ‫ﺧوﻧﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺷق‬ ‫زد‬ ‫ﻧﻌره‬ / ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ / ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻧظری‬ ‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻟرزﯾد‬ ‫ﺣﺳن‬ ‫ﻓطرت‬/ ‫ﻣﺟﺑور‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﺷﻔت‬ / ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻧﮕری‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺷﮑﻧﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮔری‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آﺷﻔت‬ ‫ﻓطرت‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻧﮕری‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺷﮑﻧﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮔری‬ ‫ﺧود‬ ‫ﭼﯾزھﺎﯾﯽ‬ ‫ھﻣون‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣواد‬ ‫اﯾن‬ ‫ﭘﯾوﺳﺗن‬ ‫ﺑﮭم‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐرد‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﭼﻧﺎن‬ ‫ﻓطرت‬ ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫ﭘس‬ ‫ﻣوﺟودی‬ ‫ﯾﮏ‬ ، ‫ﺷدﯾم‬ ‫درﺳت‬ ‫ﺑﺎھﺎش‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷﮑﻧﮫ‬ ‫ﺧودﺷو‬ ، ‫ﺑﺳﺎزه‬ ‫ﺧودﺷو‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﺳت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷﮑﻧﮫ‬ ‫ﺧودﺷو‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﺑﺳﺎزه‬ ‫ﺧودﺷو‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻓﻘط‬ . ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻧﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ‫آھن‬ ‫ﻣﺛﻼ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ، ‫ﺑوده‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺑﺣﺎل‬ ‫ﺗﺎ‬ . ‫ﺑﺳﺎزه‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫و‬ ‫ﺑﺳﺎزه‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫و‬ ‫ﺑﺳﺎزه‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫ﻧﻣﯾﺗو‬ ‫ﻣس‬ ، ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫آھن‬ ‫از‬ ‫ﻏﯾر‬‫ﻣوﺟودی‬ ‫ﯾدﻓﻌﮫ‬ ، ‫ﺧﺎک‬ ‫اﻧواع‬ ‫ﭘﯾوﺳﺗن‬ ‫ﺑﮭم‬ ‫از‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﻣس‬ ‫از‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﺳت‬ . ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﺳت‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﻌﺑﺎرﺗﯽ‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﺳت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﻧﺎم‬ . ‫ﺑده‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﺧودﺷو‬ ‫اﻧﺗﺧﺎﺑﮭﺎش‬ 4
 5. 5. ‫اوﻣد‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ﺟدﯾدی‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮫ‬ ، ‫ﺷد‬ ‫آﺷﻔﺗﮫ‬ ، ‫ﮐرد‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ، ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ذات‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻓطرت‬ ‫ﻣﯾﮕﮫ‬‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬ . . ‫ﭼﯾﮫ‬ ‫ﻓطرت‬ ‫ﻧﻣﯾدوﻧﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ .‫ﻓطرت‬ ‫ﻣﺛل‬ ، ‫دارﯾم‬ ‫ﻋﻘﯾده‬ ‫ﯾﮫ‬ ، ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﭼﯾﮫ‬ ‫ﻧﻣﯾدوﻧﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫رو‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اوﻗﺎت‬ ‫ﮔﺎھﯽ‬ . ‫ﭼﯾﮫ‬ ‫ﺧﻼﻗﯾت‬ ‫دوﻧﯾم‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﭼﯾﮫ‬ ‫ﻋﺷق‬ ‫دوﻧﯾم‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ .‫ﭼﯾﮫ‬ ‫زﯾﺑﺎﯾﯽ‬ ‫دوﻧﯾم‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﮕﯾم‬ ‫ﺗوﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫ﺑﮭش‬ ‫راﺟﻊ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﭼﯾﮫ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫دوﻧﯾم‬‫ھﺎی‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺣس‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑرای‬ . ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬ . ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ارﺗﻌﺎش‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ﺣس‬ ‫و‬ ‫ﺑودن‬ ‫زﻧده‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫اﯾن‬ .‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫و‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫در‬ ‫ﻧﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻣوﻗﻊ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫آر‬ ‫اون‬ ‫ﺣس‬ ‫ﺑﺎ‬ ، ‫وﺟودﻣون‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫در‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ارﺗﻌﺎش‬‫اﻣﮑﺎن‬ ‫وﺣدت‬ ‫اون‬ ‫ﺣس‬ ، ‫ﺷﺎدی‬ ‫اون‬ ‫ﺣس‬ ، ‫اﻣش‬ .‫داره‬‫ﺧود‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ﺑﺷﮑﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺳﺎزی‬ ‫ﺧودﺗو‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ھﯽ‬ ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫اﺷﺎره‬ ‫ﺑﮭش‬ ‫اﻗﺑﺎل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧودی‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺣﺎﻻ‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دﯾد‬ ‫ﺧواھﯾد‬ ، ‫ﺑﮑﻧﯾد‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫ﻓﮑرھﺎﺗوﻧو‬ ‫ﺑﺗوﻧﯾد‬ ‫اﮔر‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﮔﻔﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣوﻧطور‬ ‫؟‬ ‫ﭼﯾﮫ‬ ‫ﺗﻣ‬ ‫ﻓﮑرھﺎﺗوﻧو‬ ‫اﻻن‬ .‫ھﺳﺗﯾد‬ ‫ﻓﮑرھﺎﺗون‬ ‫ﺧﺎﻟق‬‫ﺧود‬ ‫ﻓﮑرﺗون‬ ‫از‬ .‫ﻣﯾﺳﺎزﯾد‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫اﻻن‬ ‫ھﻣﯾن‬ ، ‫ﺑﮑﻧﯾد‬ ‫ﺎﺷﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎری‬ .‫ﭼﺳﺑﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﺑﺷﮑﻧﯾم‬ ‫رو‬ ‫ﺧود‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑﺟﺎی‬ ‫ﻣﺎھﺎ‬ ‫ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ . ‫ﻣﯾﺳﺎزﯾد‬ ‫اﺷﺗﺑﺎه‬ ‫اون‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رو‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﺧﺗﯾم‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻓﮑرﻣون‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﮫ‬ ‫ﮐردﯾم‬ ‫ﮔﯾر‬ ‫ﺗوش‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫ﮐرده‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ا‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫ﺑﺟﺎی‬ . ‫ﮔرﻓﺗﯾم‬‫ﺧودﻣون‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ،‫اوﻧﺎرو‬ ‫ﻧﺷﮑﺳﺗﯾم‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫اون‬ ‫ﺷﮑﺳﺗن‬ ‫و‬ ‫ون‬ ‫ﻣﯾﮑﻧن‬ ‫ادﯾت‬ ‫رو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﮭﺎﺳت‬ ‫و‬ ‫ﻣون‬ ‫ﺣﺎﻓظﮫ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارﯾم‬ ‫اوﻧﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺧودﺗوﻧو‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ . ‫ﻣﯾﮑﻧﯾد‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دﯾد‬ ‫ﺧواھﯾد‬ ، ‫ﻓﮑرھﺎﺗوﻧو‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾد‬ ‫اﮔﮫ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻧﻣﯾﺗوﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾرن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺧودﺑﺧود‬ ‫ﻓﮑرھﺎ‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ﺑﮑﻧﯾد‬ ‫ﻣﻧﻔﺻل‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﭼﺳﺑوﻧن‬ ‫و‬ ‫ﺑﮑﺷن‬ ‫ﺧودﺷون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رو‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ن‬ ‫ﺻﺣﺑت‬ ‫ﺧﻼﻗﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫راﺟﻊ‬ ‫اﻗﺑﺎل‬ . ‫ﻣوﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧﻼق‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ . ‫ﺑﺑرﻧد‬ ‫ﺧودﺷون‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧودﺷون‬ ‫ﻣﻧﺻﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﺣس‬ ‫ﺧودش‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫آﻓرﯾدﮔﺎری‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﺳت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫ای‬ ‫ﺑﺎﺷﻧده‬ ‫اوﻟﯾن‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫آﻓرﯾدﮔﺎر‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﺳت‬ ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﺧﻼق‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﺳت‬ ‫و‬ ‫ﺑرﺳوﻧﮫ‬ ‫ظﮭور‬‫اﺷﺗﺑﺎھﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎﺳت‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻋﯾب‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﭼﺳﺑﯾده‬ ‫ﻓﮑرھﺎش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐرده‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻠﯽ‬ ‫(ﺑطور‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺗﮑﺎﻣل‬ ‫در‬ ‫اﺷﺗﺑﺎه‬ ‫)اﯾن‬ ، . ‫داده‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫آﻓرﯾدﮔﺎر‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رو‬ ‫ﺑزرگ‬ ‫ﺧﺎﺻﯾت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ھﻣون‬ ‫وﻟﯽ‬ ، ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫درﺳﺗﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬.‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫رو‬ ‫ﻗﺑﻠﯽ‬ ‫ﻓﮑرھﺎی‬ ، ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺷﻣﺎ‬99.9.‫ﻧﯾﺳﺗﻧد‬ ‫ﺟدﯾدی‬ ‫ﻓﮑر‬ . ‫ﻣﯾﺷﻧﺎﺳم‬ ‫اوﻧﺎرو‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫از‬ ، ‫ﺗﮑرارﯾﮫ‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻓﮑرھﺎﯾﯽ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﮔر‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ﺳﺎزه‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐوزه‬ ‫ﺟوری‬ ‫ﭼﮫ‬ (‫ﮔر‬ ‫ﮐوزه‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﮔر‬ ‫)ﺧود‬ ، ‫ﺧودﮔری‬ : ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫اﻗﺑﺎل‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﮑری‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﺳﺎزه‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ . ‫ﺳﺎزه‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬. ‫ﺷﮑﻧﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﺑﺎره‬ ، ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺑﮭش‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزه‬ . ‫ﺑﺷﮑﻧﮫ‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫روز‬ ‫ده‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﻧﻣﯾداری‬ ‫ﻧﮕﮫ‬ .‫ﺷﮑﻧﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺳﺎزه‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھﻣون‬ ‫؟‬ ‫ﺷﮑﻧﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﯽ‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫ﺑرای‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ . ‫ﻣﯾره‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫ھم‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھﻣون‬ ، ‫ﻣﯾﺎد‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫اون‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھﻣون‬ ‫ا‬ ‫ﺗﻣرﯾﻧو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﮫ‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﮕر‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻣوﻧﮫ‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑرای‬ ‫و‬ ‫اﻓﺗﺎد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯽ‬ ‫ھر‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ ، ‫ﻣﯾدوﻧﺳﺗﯾم‬ ‫اول‬ ‫ز‬ ‫ای‬ ‫ﮐﯾﻧﮫ‬ ‫ھﯾﭻ‬ . ‫ﻧداﺷﺗﯾم‬ ‫ﺧﺷم‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﻧداﺷﺗﯾم‬ ‫ای‬ ‫ﻏﺻﮫ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﺑود‬ ‫ﻧﻣوﻧده‬ ‫ﺣﺎﻻ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ . ‫ﻧداﺷﺗﯾم‬ . ‫ﮐردن‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺳﺎﻓرت‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫داﺷﺗن‬ ( ‫ﻣﺎﻧﮏ‬ ‫ﻣﯾﮕن‬ ‫رو‬ ‫ﺑودﯾﺳم‬ ‫ﻣذھﺑﯽ‬ ‫)ﻋﻠﻣﺎی‬ ، ‫ﻣﺎﻧﮏ‬ ‫ﻧﻔر‬ ‫دو‬ ‫ﻣﯾﮕن‬ 5
 6. 6. ‫رود‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﺳﯾدن‬‫رد‬ ‫رودﺧون‬ ‫از‬ ‫ﺗرﺳﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ھﺳت‬ ‫اوﻧﺟﺎ‬ ‫ﺧﺎﻧوﻣﯽ‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫دﯾدن‬ ‫رودﺧوﻧﮫ‬ ‫ﻟب‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ﺧوﻧﮫ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻣن‬ ، ‫ﺑﺷﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫ﮔردن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺷﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫ﭘﺷت‬ ‫ﺳوار‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫ﺧﺎﻧم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎﻧﮑﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫از‬ ‫اوﻧو‬ ‫ﻣﺎﻧﮏ‬ ‫و‬ ‫ﺷد‬ ‫ﻣﺎﻧﮏ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐول‬ ‫ﺳوار‬ ‫و‬ ‫ﮐرد‬ ‫ﻗﺑول‬ ‫ﺧﺎﻧم‬ ‫و‬ .‫ﮐﻧم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رد‬ ‫رودﺧوﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫ﮐرد‬ ‫رد‬ ‫رودﺧوﻧﮫ‬‫ﺳﺎﻋت‬ ‫ھﺷت‬ ‫ھﻔت‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌد‬ . ‫رﻓﺗن‬ ‫راه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐرد‬ ‫ﺷروع‬ ‫دوﺳﺗش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﮔذاﺷت‬ ‫و‬ ‫ﮐردی‬ ‫ﮐوﻟت‬ ‫ﺳوار‬ ‫رو‬ ‫ﺧﺎﻧوم‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ، ‫ﮐردی‬ ‫ﺗو‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑرادر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫دوﺳﺗش‬ ‫اون‬ ، ‫رﻓﺗن‬ ‫راه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راه‬ ‫اﯾﻧﮭﻣﮫ‬ ‫ﺗو‬ ، ‫زﻣﯾن‬ ‫ﮔذاﺷﺗم‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﺳﺎت‬ ‫ھﺷت‬ ‫ھﻔت‬ ‫ﺧﺎﻧوﻣو‬ ‫اون‬ ‫ﻣن‬ ‫ﮔﻔت‬ . ‫ﺑود‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣذھب‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻐﺎﯾر‬ ‫؟‬ ‫ﮐردی‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺧودت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اوﻧﺎرو‬ ‫ھﻧوز‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﻗﺑﻼ‬ ، ‫ﮐﻧن‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎراﺣت‬ ‫رو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ھﺳت‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫واﻗﻌﺎ‬ ‫و‬ .‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺧودﻣون‬ http://www.parvizshahbazi.com/ .‫ﺳﺎزﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣﺎ‬ ،( ‫ﮔر‬ ‫ﮐوزه‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫درﺳت‬ ‫)ﺧودﮔر‬ ، ‫ﮔری‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣﯾﮕﮫ‬، ‫ﮔر‬ ‫ﮐوزه‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺷرط‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻣﺧﻠوق‬ ‫ﻧﺑﺎﯾد‬ . ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﮐوزه‬ ‫ﻧﺑﺎﯾد‬ ، ‫ﺑﻣوﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﮔر‬ ‫ﮐوزه‬ ‫ﻓﮑرﻣون‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﺷﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﮑرﻣون‬ ، ‫ﺷﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻣﺟﻧس‬ ، ‫ﺷﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھوﯾت‬ ‫ھم‬ ‫ﻓﮑرﻣون‬ ‫ﮐر‬ ‫ﺧواھﯾم‬ ‫ﺣس‬ ‫رو‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﮫ‬ ، ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﻧﻔﺻل‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫از‬ ‫اﮔﮫ‬ .‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﻧﻔﺻل‬‫ﺟﻧس‬ ‫از‬ ‫اون‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ، ‫د‬ ، ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺟﻧس‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫رو‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﯽ‬ ‫اون‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻓﮑر‬. ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ھﻣون‬ ‫اون‬ ، ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﻣﯾﺎد‬ ‫اون‬ ‫از‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫و‬ ‫ﺑﺳﺎزه‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫و‬ ‫ﺑﮑﻧﮫ‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫ﺗوﻧﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رو‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﯽ‬ ‫اون‬ . ‫ﺑﺷﮑﻧﯾم‬ ‫رو‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺗوﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ، ‫ﺑﺷﯾم‬ ‫اون‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ھﻣون‬ ‫اون‬‫ﺟدی‬ ‫رو‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺗوﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟدی‬ ‫ﺧودﻣوﻧو‬ ‫ﻧﺑﺎﯾد‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﮔرﻓﺗﯾم‬ ‫ﺟدی‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫ﺧوﻣوﻧو‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﮫ‬ ‫در‬ . ‫ﮔرﻓﺗﯾم‬ ‫ﺟدی‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫رو‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻣﺎ‬ .‫ﻧﮕﯾرﯾم‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺣرﻓﯾﺳت‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑرای‬ . ‫ﺑﮕﯾرﯾم‬ ‫ﺟدی‬ ‫ﺣرﻓﻣوﻧو‬ ‫ﻧﺑﺎﯾد‬ ‫زﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺣرﻓﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﺑﮕﯾرﯾم‬ ‫ﺑﮑﻧ‬ ‫رو‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮔر‬ ‫ﭘس‬ . ‫دﯾﮕﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫اﺻﻠﯾﻣون‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫و‬‫از‬ ‫ﺧودﻣوﻧو‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫دﯾد‬ ‫ﺧواھﯾم‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫ﯾم‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اوﻻ‬ . ‫اﻓﺗﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻏرﯾﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻋﺟﯾب‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﯾﮫ‬ ، ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻧﻔﮏ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟدا‬ ‫ﻓﮑری‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺧود‬ ‫اﯾن‬ 6
 7. 7. ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﯾﮫ‬ ، ‫ﮔﯾرﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﯾن‬ . ‫ﮔﯾرﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫از‬ ،‫رو‬ ‫ﻣﺎﯾﮫ‬ ‫اﯾن‬ ،‫رو‬ ‫ھوش‬ ‫اون‬ ،‫رو‬ ‫ھوﺷﯾﺎری‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اوﻧﻣوﻗﻊ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫اون‬ . ‫اﻓﺗﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻋﺟﯾﺑﯽ‬‫ﻧداره‬ ‫ﺟﺳم‬ ، ‫ﻧداره‬ ‫ﺣﺟم‬ ‫و‬ ، ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ، ‫ﺷﯾم‬ ‫رو‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ارﺗﻌﺎش‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ . ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫زﻧده‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﺟﻣﻊ‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫و‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫از‬ ‫ﯾدﻓﻌﮫ‬ ‫اون‬ . . ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﺣس‬ ‫وﺟودﻣون‬ ‫در‬ ‫ﺗﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻧزول‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﺳرﺗون‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ذھﻧﺗون‬ ‫از‬ ‫اﻻن‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ . ‫ﺑدﯾم‬ ‫اﻧﺟﺎم‬ ‫ھم‬ ‫رو‬ ‫ﺗﻣرﯾﻧﯽ‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﺑدﯾد‬ ‫اﺟﺎزه‬‫م‬ ‫و‬ ‫ﺑدﻧﺗون‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻧزول‬ ، ‫ﺷدﯾد‬ ‫ﻣﺗﻣرﮐز‬ ‫ذھﻧﺗون‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫از‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺑﮑﻧﯾد‬ ‫اﺷﻐﺎل‬ ‫ﺑدﻧﺗوﻧو‬ ‫ﭘﺎھﺎﺗون‬ ‫ﻧوک‬ ‫از‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺷروع‬ ‫اول‬ . ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺣس‬ ‫ﺑدن‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ . ‫ﺳت‬ ‫زﻧده‬ ‫ﺑدن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﺣس‬ ‫دﺳﺗﮭﺎﺗو‬ ‫ﺑرﯾن‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫؟‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾن‬ ‫ﺣس‬ ‫رو‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫؟‬ ‫ﺳت‬ ‫زﻧده‬ ‫ﭘﺎھﺎﺗون‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾن‬ ‫ﺣس‬ .‫ﺑرﯾن‬ ‫ﺑﻌد‬ ، ‫ن‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ﯾﮫ‬ . ‫ﺑدﻧﺗون‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬ ، ‫ﺷﮑﻣﺗون‬‫ﺑرﯾن‬ ‫ﺳر‬ ‫از‬ ‫ھﯽ‬ .‫ﺑﮑﻧﯾد‬ ‫آﺑﯾﺎری‬ ‫ھوﺷﯾﺎرﯾﺗون‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑدﻧﺗوﻧو‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﺗﻣرﮐز‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ھوش‬ ‫ﺗﻣرﮐز‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑزارﯾن‬ . ‫ﺳرﺗون‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﯾﺎﯾن‬ ‫اﻧﮕﺷﺗﮭﺎ‬ ‫ﻧوک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﺷﺗﮭﺎ‬ ‫ﻧوک‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑد‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﺳﺑب‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﺑدن‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫در‬ ‫ﻣون‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫اﺻطﻼح‬. ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫اﺷﻐﺎل‬ ‫ﻧﻣوﻧو‬ ‫ﺳرﻣون‬ ‫در‬ ،‫ذھﻧﻣوﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھواﺳﻣون‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ، ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺑدﻧﻣون‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑدﻧﻣوﻧو‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﺷﯾم‬ ‫ﭘﺧش‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ، ‫ﺳرﻣون‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷﯾم‬ ‫ﻧﻘطﮫ‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﻧﺑﺎﯾد‬ . ‫اوﻧﺟﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺷدﯾم‬ ‫ﺟﻣﻊ‬ ‫ھﻣش‬ .‫ھﺳت‬ ‫ھ‬ ، ‫ﺑدن‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫در‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫رﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑدن‬ ‫ﮐل‬ ‫اﺷﻐﺎل‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺷﻐﺎل‬‫در‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺣس‬ ‫و‬ ‫ﺟﺳﻣﯽ‬ ‫ﺑدن‬ ‫ﻣﯾن‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ﺳر‬ ، ‫ﺑﮑﻧﯾم‬ ‫رو‬ ‫ﺗﻣرﯾن‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ . ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺣس‬ ‫رو‬ ‫ﻣون‬ ‫رﯾﺷﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﺳﺑب‬ ، ‫ﺑدن‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫اون‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ .‫ﺷد‬ ‫ﻧﺧواھد‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫اون‬ ‫ﺟذب‬ ‫وﺟودﻣون‬ ‫ھﻣﮫ‬ ، ‫ﺑدﯾم‬ ‫ﻧﺷون‬ ‫واﮐﻧش‬ ‫ﻣﯾﺧواﯾم‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ﮐوﭼوﻟو‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ﻣﯾﺑﯾﻧﯾن‬ .‫ﺑﻠﻌﯾد‬ ‫ﻧﺧواھد‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﺎ‬ ‫رو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﺗﻔﺎق‬‫ﭼﺟووری‬ ، ‫ﻣﯾﺷﯾم؟‬ ‫ﺑﻠﻌﯾده‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﭼﺟوری‬ ‫اﻓﺗﮫ‬ ‫؟‬ ‫ﻣﯾﮕﯾره‬ ‫رو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ھوﺷﯾﺎری‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫و‬ ‫؟‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﺑﯾﺧود‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﮑﺷﮫ؟‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫اون‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻧﻣﯾﺷﮫ‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ، ‫دارﯾد‬ ‫ﻧﮕﮫ‬ ‫ﺧودﺗون‬ ‫درون‬ ‫ﺗوﻧو‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻣﻘداری‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮕﯾرﯾن‬ ‫ﺗﺻﻣﯾم‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫اﮔر‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺿﻣن‬ . ‫ﺗوﻧو‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﮐﺷﯾد‬ ‫رو‬‫ھم‬ ‫ﺑدﻧﺗون‬ ‫در‬ ، ‫دارﯾن‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﭘﯾراﻣوﻧﺗون‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺑﮫ‬ .‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑدﻧﺗون‬ ‫در‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑودﻧو‬ ‫زﻧده‬ ‫ﺣس‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﯾن‬ ‫ﮔﺳﺗرده‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷﮑﻧﮫ‬ ‫ﻓﮑرﯾﺷو‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ﺑﺳﺎزه‬ ‫ﻓﮑری‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺗوﻧﺳت‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اوﻣد‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫اوﻟﯾن‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ : ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫اﻗﺑﺎل‬ ‫ﭘس‬ ‫ﻣﯾﺧو‬ . ‫ﺑﮑﻧﯾم‬ ‫ﻣﯾﺧواﯾم‬ ‫ﮐﺎرو‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ھم‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﺑﮑﻧﮫ‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻓﮑرﯾش‬ ‫ﺑﺧود‬‫ﺑﺗﮭﺎی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧودھﺎ‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم‬ ‫اﯾم‬ . ‫ﺑﺷﮑﻧﯾم‬ ‫اوﻧﺎرو‬ ‫ﺗوﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ، ‫ﻧﭘرﺳﺗﯾم‬ ‫ﺗوﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﮑرھﺎﻣوﻧو‬ . ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺗوﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﮑرﯾﻣون‬ : ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫ﻣوﻟوی‬ ‫ﺳﺎزم‬ ‫ﺑﺗﯽ‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ﻧﻘﺎﺷم‬ ‫ﺻورﺗﮕر‬ ‫ﺑﮕدازم‬ ‫ﺗو‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺑﺗﮭﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫واﻧﮕﮫ‬ ‫درآﻣﯾزم‬ ‫روح‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑراﻧﮕﯾزم‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫ﺻد‬ ‫ا‬ ‫آﺗﺷش‬ ‫در‬ ‫ﺑﯾﻧم‬ ‫ﺗرا‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫ﭼون‬‫ﻧدازم‬ ‫ﻧﻘﺷﮭﺎ‬ : ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾد؟‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ذوب‬ ‫؟‬ ‫ﮔدازﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﯾﻧﺎرو‬ ‫ﭼﺳﺑﯾد؟‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺑﮭش‬ ، ‫ﻣﯾﺳﺎزﯾد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رو‬ ‫ﻧﻘﺷﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺗش‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رو‬ ‫ﺗو‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫وﻟﯽ‬ ، ‫ﻣﯾدم‬ ‫روح‬ ‫ﺑﮭﺷون‬ ، ‫اﻧﮕﯾزم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣن‬ ‫رو‬ ‫اﻧدازم‬ ‫ﺑرن‬ ‫ﻣﯾزارﯾد‬ ‫ھﻣوﻧو‬ ، ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﻘﺷﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫آﯾﺎ‬‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﮭﺷون‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫؟‬ ‫ﺑﺷن‬ ‫ذوب‬ ‫؟‬ 7
 8. 8. ‫ﻧﻘش‬ ‫ﺗوﻧﺳﺗﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﮔر‬ . ‫ھﻣﯾﻧﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﺷﮑﺎل‬ . ‫اﯾم‬ ‫ﭼﺳﺑﯾده‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﻧﻘﺷﮭﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ ‫ﭼﺳﺑﯾد؟‬ ‫ﻣن‬ ، ‫ﻧﮑﻧﯾم‬ ‫اوﻧﮭﺎرو‬ ‫ﺑراﺳﺎس‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺧود‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ﺑرن‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اون‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫رھﺎ‬ ‫ﻧﻘﺷﮭﺎﻣوﻧو‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧﯾم‬ ‫ﻏﺻﮫ‬ . ‫اﻓﺗﺎدﯾم‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫روز‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫اوﻧﮭﺎ‬ ‫از‬ ‫ﻧﮑﻧﯾم‬ ‫درﺳت‬‫اﺳﺗرس‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﺑﮑﻧﮫ‬ ‫ﺣﻣﻠﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗوﻧﺳت‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ . ‫ﻧداﺷﺗﯾم‬ ‫ﺗرس‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫ﻧداﺷﺗﯾم‬ ‫ﺧﺷم‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫ﻧﻣﯾﺷدﯾم‬ ‫ھوﺷﯾﺎری‬ ‫دﺷﻣن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧﻣﺎری‬ ‫ﺳﺎﻗﯽ‬ ‫ﺗو‬ ‫ﻣﯾﺳﺎزم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ھر‬ ‫وﯾران‬ ‫ﮐﻧﯽ‬ ‫آﻧﮑﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ . ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ھوﺷﯾﺎر‬ ‫دﺷﻣن‬ ‫ﺗو‬ ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ . ‫ﻓﮑرﯾﺳت‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺳﺎﺧﺗﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ﺣﺿوری‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾﮕﮫ‬‫ﺣس‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﯾﺳت‬ ‫ﺣﺿور‬ ، ‫ﺣﺿور‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫رو‬ ‫ﺻﺣﺑﺗش‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رو‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ . ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺣﺳش‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﯾم‬ ‫وﻟﯽ‬ ، ‫ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم‬ ‫ﺗوﻧﯾم‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺣﺳش‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﯾم‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ . ‫ﻣﯾﺎد‬ ‫اون‬ ‫از‬ ‫ﻧﻘﺷﮭﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ . ‫ﻣﯾﺎد‬ ‫اون‬ ‫از‬ ‫ھم‬ ‫ﺻ‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم؟‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺣﯾف‬ ، ‫ھﺳﺗﯾم‬ ‫ﻧﻘش‬ ‫آﻓرﯾدﮔﺎر‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وﻗﺗﯽ‬‫ﺗرس‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم؟‬ ‫ﺧﺷم‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم؟‬ ‫ورت‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم؟‬ ‫اﺳﺗرس‬ ‫؟‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫دل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧراب‬ ‫ﺗوﺳت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮔل‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑﭘردازم‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺟﺎﻧﺎ‬ ‫ﺑدھم‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑدون‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫واﺿﺣﮫ‬ ‫ﭘر‬ . ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫ﻓﮑری‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﮔل‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ، ‫ﺳﺎﺧﺗﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻠﯽ‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﭘس‬ ‫و‬ ‫ﺗوﻧﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫او‬ ‫ﺑدون‬ ، ‫ﺧراﺑﮫ‬ ‫او‬‫در‬ ‫آﻓرﯾدﮔﺎری‬ ‫ھوش‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ﮐردﯾم‬ ‫ول‬ ‫رو‬ ‫ﻧﻘﺷﮭﺎ‬ ‫ﻗﺗﯽ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ، ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ﺑﻣﺎ‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ھوش‬ ‫اﯾن‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ . ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻣروز‬ ‫اﮔر‬ ‫وﮔرﻧﮫ‬ . ‫ﺑدﯾم‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫زﻧدﮔﯾﻣون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﯾم‬ ‫ﮐرد‬‫ﯾﮏ‬ ‫در‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫رو‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫در‬ ‫ﮔﻣﺷده‬ : ‫ﮔﻔت‬ ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ، ‫ﮐوﺗﺎه‬ ‫ﺟﻣﻠﮫ‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻐﺎﯾر‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻓﮑره‬ ‫در‬ ‫ﮔﻣﺷده‬ ‫ﻓﻌﻠﯾش‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﺑﺷر‬ . ‫ش‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﮫ‬ ‫ﻓﮑرﺷو‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﺳت‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫اﮔﮫ‬ . ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺷﮑﻧﯽ‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ﻧﮕری‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ﺧودﮔری‬ : ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﻗﺑﺎﻟﮫ‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫ﺑده‬ ‫اﺟﺎزه‬ ‫و‬ ‫ﻧﭼﺳﺑﮫ‬ ‫ﺑﺗﮭﺎش‬ ‫و‬ ‫ﻧﻘﺷﮭﺎش‬ ‫ﺑﮫ‬ : ‫ﻣوﻻﻧﺎ‬ ‫ﻗول‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﻣﻧﻔﺻل‬ ‫ﻓﮑرھﺎش‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫ﺧودش‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎ‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫اﯾﻧﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷن‬ ‫ﮔداﺧﺗﮫ‬ ‫ﺑﺗﮭﺎش‬‫ﻣﺎ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺷرط‬ . ‫ﺷد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﮔم‬ ‫ﻓﮑرش‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ، ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ذوب‬ ‫ﻣﻌﺷوق‬ ‫ی‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دﯾدﯾن‬ . ‫ﺑﮑﻧﯾم‬ ‫ﺣس‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﺗوﻧﯾم‬ ‫درﺳت‬ . ‫ﻣﯾﺗرﺳﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﮔم‬ ‫ﺧودﻣوﻧو‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ھﺳﺗﯾم‬ ‫ﮔﯾﺞ‬ ‫ﻓﮑرﻣون‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫روﺷﻧﺎﯾﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ، ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫اﻋ‬ ‫ﺳﺑب‬ ‫ﺗرس‬ . ‫دارﯾم‬ ‫ﺧﺷم‬ ‫ﻣﺎ‬‫وﻗﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اوﻧطور‬ ‫رو‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ﻧﻣﯾﺗوﻧﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫دﯾد‬ ‫در‬ ‫وﺟﺎج‬ ‫؟‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم‬ ‫درﺳت‬ ‫رو‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﯾم‬ ‫ﭼﺟوری‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫دارﯾم‬ ‫ﺧﺷم‬ ‫ﭘس‬ ‫و‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫دارم‬ ‫ھوش‬ ‫ﭼﮕوﻧﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﭘس‬ ‫و‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﯾﺎرم‬ ‫ﻧور‬ ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗﺎ‬ 8
 9. 9. ‫ﺑﮕﯾ‬ ‫ﯾﺎد‬ ‫درﺳت‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧم‬ ‫ﭼﺟﭘوری‬ ‫؟‬ ‫ﮐﻧم‬ ‫ﺑﯾﻧﯽ‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫درﺳت‬ ‫رو‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧم‬ ‫ﭼﺟوری‬ ‫ﻣن‬‫از‬ ‫رم؟‬ ‫ﯾﺎرم‬ ‫ﻧور‬ ‫اﮔر‬ ‫؟‬ ‫ﺑﺑﯾﻧم‬ ‫درﺳت‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧم‬ ‫ﭼﺟوری‬ ‫رو‬ ‫ﭘس‬ ‫و‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫؟‬ ‫ﺑﮕﯾرم‬ ‫درس‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫و‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎر‬ ‫ﻧور‬ . ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھﻣﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫زﻧده‬ ‫اﻻن‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﯾﺎرم‬ ‫ﻧور‬ ‫ﻧﮑﻧﮫ؟‬ ‫ﻣدد‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻻن‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺳﺎزﻧد‬ ‫ھدف‬ ، ‫ﺑزارﯾم‬ ‫درﺳت‬ ‫ھدف‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺳﺎزﯾم‬ ‫درﺳﺗﯽ‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷرطﯽ‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﮫ‬ ‫ﺑزارﯾم‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫در‬ ‫ﻣﺟﺎﻧﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻻﯾزاﻟﯽ‬ ‫ﺧرد‬ ‫ﻣﻧﺑﻊ‬ ‫اون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫ﭘﯾوﺳﺗﮫ‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ .‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫ھوﺷﯾﺎر‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻣﺑﮭﻣﮫ‬ ‫ﺑراﻣون‬ ‫ﭼﯽ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫و‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫در‬ ‫ﺗﻔﮑراﺗﻣون‬ ‫در‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﮔم‬ ‫ﺑﻌﻠت‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وﻟﯽ‬ . : ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫اﻗﺑﺎل‬ ‫ﺷﻌر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑرﮔردﯾم‬ ‫ﺷﺑﺳﺗﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔردون‬ ‫ز‬ ‫رﻓت‬ ‫ﺧﺑری‬‫ازل‬ ‫ن‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫دری‬ ‫ﭘرده‬ ‫ﭘردﮔﯾﺎن‬ ‫ای‬ ‫ﺣذر‬ ‫ﺿﻣن‬ ‫در‬ . ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﺳت‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ، ‫ﻧﺑود‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اوﻣد‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﻣوﺟودی‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫اﮔر‬ . ‫ﻧﺷﯽ‬ ‫ﮔم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫در‬ ‫واﻗﻌﺎ‬ . ‫ﺑﺎﺷﯽ‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫واﻗﻌﺎ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﻣوﻗﻌﯽ‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫اﯾن‬ ‫ﯾﺎد‬ ‫ﺣﺎﻻ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزھﺎﯾﯽ‬ ‫اون‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫ھوﯾﺗم‬ ‫ﻣن‬‫ﻣﯾﮑﻧم‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫اﮔر‬ ، ‫ﺑﮕﯾرم‬ ‫ﮔرﻓﺗم‬ ‫رو‬ ‫ﮐﺎرھﺎﯾﯽ‬ ‫ھﻣون‬ . ‫ﻧدارم‬ ‫اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣن‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ، ‫دادن‬ ‫ﯾﺎد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ، ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫اون‬ ‫ﺑراﺳﺎس‬ ، ‫ھﺳت‬ ‫ﺻﺣﺑت‬ ‫ش‬ ‫رو‬ ‫اﯾﻧﮭﻣﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫ﺗواﻧﺎﯾﯽ‬ ‫اﯾن‬ ! ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ .‫دادن‬ ‫ﯾﺎد‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮑﻧم‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﺣﯾ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﻣﯾﮕن‬‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﻗرار‬ ‫اﮔر‬ ، ‫داره‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻧداره‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫ﺗواﻧﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﯾوان‬ . ‫ھﺳت‬ ‫وان‬ ‫رو‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫ﻗدرت‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮔر‬ ، ‫ﺑﺷم‬ ‫آھن‬ ‫ﻣﺛل‬ ، ‫ﺑﺷم‬ ‫ﻣس‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ، ‫ﺑﺷم‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ، ‫ﺑﺷم‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ‫ھم‬ ‫ﻣن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫ﻧدارم‬ ‫اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ‬ ‫ﻗدرت‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ، ‫ﺑﺳﺎزم‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷﮑﻧم‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧم‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺧودﻣو‬ ‫ﻧﺗوﻧم‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ، ‫ﺑدم‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫ﻣ‬ ‫ھم‬ ‫ﻣن‬ .‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷم‬ ‫ﻋﻘﺎﯾدی‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺑﺎور‬ ‫اون‬ ‫ﻣﺟﺑورم‬ ‫ﻣﻧم‬ ، ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﻣس‬ ‫ﻣﺟﺑوره‬ ‫ﻣس‬ ‫ﺣﺎﻻ‬ . ‫ﻣﺟﺑورم‬ ‫ﻣس‬ ‫ﺛل‬ ‫ﻣﯾﺷﯾم‬ ‫اﻧداﺧﺗﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫از‬ ‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ‬ . ‫ﻣﺟﺑورم‬ ‫ﻣﻧم‬ ‫ﭘس‬ .‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﻓرق‬ .‫دادن‬ ‫ﯾﺎد‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﭼﮕﯽ‬ ‫از‬ ‫ﻓﻘط‬ ، ‫ھﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رو‬ ‫آزاد‬ ‫اراده‬ ‫اون‬ ‫ﺑﺗوﻧﯾم‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﻣﺎ‬ .‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫ﻣﺟﺑور‬ ‫اﮔر‬ ‫ﺑﯾرون‬‫ﻣرﺑوط‬ ‫ھم‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫در‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﮔم‬ ‫اﺛر‬ ‫در‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﺎ‬ ، ‫دارﯾم‬ ‫اوﻧو‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﺑﮑﻧﯾم‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫در‬ ، ‫ھﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺗرس‬ ‫و‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫از‬ ‫ﺧﺷم‬ ‫و‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫و‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺷﺗن‬ ‫ﺳرﮔردان‬ ‫ﻣﻌروف‬ ‫ﺑﻘول‬ ‫و‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﮔﻧﺞ‬ ‫اﯾن‬ ‫دادن‬ . ‫اﯾم‬ ‫ﮐرده‬ ‫ﮔم‬ ‫اﯾﻧو‬ ، ‫آﯾﻧده‬ ‫ﻓ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﻣﺣض‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﺑزرگ‬ ‫ﺗﻣرﯾن‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺣت‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ، ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻧظﺎرت‬ ‫رو‬ ‫ﮑرھﺎﻣون‬ ‫اون‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻧوع‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫اون‬ . ‫ﺑﮑﻧﮫ‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫رو‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ‫ﺑﺧود‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﮫ‬ ، ‫اوﻣده‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ﺑﮑﻧﯾد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫اوﻧو‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫و‬ ، ‫اوﻧﮫ‬ ‫از‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ، ‫ﻧداره‬ ‫ﻓرم‬ ، ‫ﻧداره‬ ‫اﺳم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺟﻧﺳﯾﺳت‬ ‫اون‬ ‫از‬ ‫ﻋﺎﻣل‬ ‫دﻣﯾ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫آراﻣﺷﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﻧﯾن‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑدﻓﻌﮫ‬. ‫ﺣرﮐت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﺷروع‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻓورا‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ده‬ ، ‫ﺑﭘذﯾرﯾم‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬ ‫رو‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﮔر‬ . ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮔرﻓﺗﯾم‬ ‫رو‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫اﻻن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﭼون‬ ، ‫ھﺳت‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺻﺣﺑﺗﮭﺎی‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫اوﻻ‬ . ‫رو‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رو‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫درﺳﺗﮫ‬ . ‫ﺳت‬. ‫ھﺳﺗﯾم‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫در‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻣﻧﺗظر‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫اﻧدازﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌوﯾق‬ . ‫ﺑده‬ ‫رخ‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫در‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﯾم‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﻧﺗظر‬ ‫و‬ . ‫ﺑده‬ ‫ﻣﻌﻧﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯾﺎد‬ ‫ﻧﻔر‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﻣﻧﺗظرﯾم‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾﺧواھﯾم‬ ‫اﻵن‬ ‫وﻟﯽ‬ ، ‫اﻧﺗظﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐردﯾم‬ ‫ﻋﺎدت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫درﺳﺗﮫ‬ .‫ﺷد‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﺷروع‬ ‫ﻣوﻗﻊ‬ ‫اون‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ 9
 10. 10. ‫ﺑﺑ‬ ‫ﭘﯽ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬‫ﻧﺧواھد‬ ‫ھﯾﭼﮑس‬ . ‫رﺳوﻧﮫ‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫رو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻧﺗظﺎر‬ . ‫ﺳت‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رﯾم‬ . ‫ﺑدﯾم‬ ‫ﻣﻌﻧﯽ‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﯾم‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﺑده‬ ‫ﻣﻌﻧﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻓردی‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اوﻣد‬ ‫از‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫درون‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫ﻧﮕﮫ‬ ‫ﺗﻣﯾز‬ ‫ﻣﺳﺋول‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫ھر‬ . ‫ﺑدن‬ ‫ﻣﻌﻧﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻣﯾﺗوﻧن‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫آﻟود‬‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻣﯾﺗوﻧن‬ ‫دﯾﮕران‬ . ‫ھﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻣﺳﺋول‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫ھر‬ . ‫ھﯾﺟﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑری‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﮔﻧﺞ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺳﺋوﻟﯾد‬ ‫ﺧودﺗون‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ . ‫ﺑﺎﺷن‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻓردی‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻣﺳﺋول‬ ‫ﻧﻣﯾﺗوﻧن‬ . ‫ﺑدن‬ ‫ﻣﻌﻧﯽ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ . ‫ﺑﭘراﮐﻧﯾد‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﮑﻧﯾد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺧودﺗون‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫ﻋﺷق‬ ‫و‬ ‫ﺷﺎدی‬ ‫و‬ ‫آراﻣش‬ ‫و‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫رو‬ ‫ﻧﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ‫ھﯾﭼﮑس‬‫ﺧودﺗوﻧو‬ ‫ﺧودﺗون‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮕﯾرﯾن‬ ‫ﺗﺻﻣﯾم‬ ‫روزی‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﺑزاره‬ ‫ﺗﺎﺛﯾر‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷﮑﻧﯾد‬ ‫ﺧودﺗوﻧو‬ ، ‫ﺑﮑﻧﯾد‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫ﺧودﺗوﻧو‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ .‫ﺑﮕﻧﺟﯾد‬ ‫اﻗﺑﺎل‬ ‫ﺗﻌرﯾف‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺑﮑﻧﯾن‬ ‫ﻋوض‬ . ‫ﺑﺳﺎزﯾد‬ http://www.parvizshahbazi.com/ ‫ز‬ ‫رﻓت‬ ‫ﺧﺑری‬‫ازل‬ ‫ﺷﺑﺳﺗﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔردون‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫دری‬ ‫ﭘرده‬ ‫ﭘردﮔﯾﺎن‬ ‫ای‬ ‫ﺣذر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اوﻣده‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ای‬ ‫ﺑﺎﺷﻧده‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫اﻵن‬ ‫ﺑﺎﺷﯾد‬ ‫ﻣواظب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ازﻟﯽ‬ ‫اﺳرار‬ ‫ﻧﮭﻧﮕﺎه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﻣﺧﺎﺑره‬ ‫ﺧﺑری‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾﻧد‬ . ‫ھﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬ . ‫اﺳراره‬ ‫ﮐﺎﺷف‬ ، ‫ﺧﻼﻗﮫ‬ ، ‫آﻓرﯾدﮔﺎره‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ .‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﮐﺷف‬ ‫رو‬ ‫اﺳرار‬ ‫طﺑﯾﻌ‬ ‫رازھﺎی‬ ‫از‬ ‫ﭼﻘدر‬‫ﻧﻣﺎﯾﺎن‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ، ‫ﺑﮕم‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻻزم‬ . ‫ﺑﺣﺎل‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐرده‬ ‫ﮐﺷف‬ ‫را‬ ‫ﯽ‬ ‫اﯾﻧﮭﻣﮫ‬ . ‫ﺑوده‬ ‫اﺳرار‬ ‫ﺟزو‬ ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﮐﺷف‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫از‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رازﯾﺳت‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺑﺷره‬ ‫ﮐﺷف‬ ‫ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد‬ ‫و‬ ‫ھﺳت‬ ‫ھزاران‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐوﭼوﻟوﺋﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ارﺗﺑﺎطﺎت‬ ‫و‬ ‫رﯾﺎﺿﯽ‬ ، ‫ﻓﯾزﯾﮑﯽ‬ ‫ﻓرﻣوﻟﮭﺎی‬ ‫ﺑﺷره‬ ‫ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫ﺳﺎل‬‫ﮐﮫ‬ ‫ازﻟﯽ‬ ‫اﺳرار‬ ‫ﻧﮭﺎﻧﮕﺎه‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﻣﺧﺎﺑره‬ ‫ﺧﺑری‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﺷده‬ ‫ﮐﺷف‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺑوﺳﯾﻠﮫ‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ﺧواھد‬ ‫ﮐﺷف‬ ‫رو‬ ‫اﺳرار‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫اﯾن‬ ‫زود‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫دﯾر‬ . ‫آﻣده‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ﺣﺎﻻ‬ ‫ﻧﺑوده‬ ‫اﮔﮫ‬ ‫ﺑﺣﺎل‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﯾد‬ ‫ﻣواظب‬ ‫ﮐرد‬. 10
 11. 11. ‫ﻋﻣر‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺗﭘﯾدم‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫در‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫دری‬ ‫دﯾرﯾﻧﮫ‬ ‫ﮔﻧﺑد‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐرد‬ ‫ﺷروع‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﭘس‬‫اﯾن‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ . ‫ﺗﭘﯾدم‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎﻟﮭﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫زد؟‬ ‫ﺣرﻓﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬ . ‫زدن‬ ‫ﺣرف‬ ، ‫ﮐﻣﯾﮑﺎﻟﮭﺎ‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﻋﻣر‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺗﭘﯾدم‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫در‬ . ‫ﺳت‬ ‫زﻧده‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫اون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑرﻣﯾﮕرده‬ ‫دوﺑﺎره‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺳﺎﺧﺗﮫ‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﻣﯾدوﻧﯾم‬ ‫اوﻻ‬ . ‫ﺷده‬ ‫ﺗﺷﮑﯾل‬ ‫ازش‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫اون‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫اﯾﻧﺎ‬ ،‫ﻣﯾﮕﮫ‬ . ‫ﺳت‬ ‫زﻧده‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﭘس‬ ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ . ‫ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧﺎﮐﯽ‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ﺧﺎﮐﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺷﯾﻣﯾﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣواد‬ ‫روزﻧﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ای‬ ‫روزﻧﮫ‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫دﯾرﯾﻧﮫ‬ ‫ﮔﻧﺑد‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣوﻧدم‬ ‫ﻣﻧﺗظر‬ ، ‫ﺗﭘﯾدم‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎﻟﮭﺎ‬ . ‫ﺑود‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺷﻣﺎره‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﻣﺗن‬2‫ﺣﺿور‬ ‫ﮔﻧﺞ‬ ‫ﺷﻣﺎره‬ ‫ﺳطر‬ ،‫ﺳوم‬ ‫دﻓﺗر‬ ،‫ﻣﺛﻧوی‬ ،‫ﻣوﻟوی‬۱۲۷۰ ‫دﮔر‬ ‫ﮐف‬ ‫و‬ ‫دﯾﮕرﺳت‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﻧﮕر‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ٴ‬‫ه‬‫دﯾد‬ ‫وز‬ ‫ﺑﮭل‬ ‫ﮐف‬ ‫ﺷب‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ز‬ ‫ﮐﻔﮭﺎ‬ ‫ﺟﻧﺑش‬ ‫ھﻣﯽ‬ ‫ﮐف‬‫ﻋﺟب‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧﯽ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺑﮭم‬ ‫ﮐﺷﺗﯾﮭﺎ‬ ‫ﭼو‬ ‫ﻣﺎ‬‫زﻧﯾم‬ ‫ﺗﯾره‬‫روﺷﻧﯾم‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﭼﺷﻣﯾم‬ ‫ﺧواب‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫رﻓﺗﮫ‬ ‫ﺗن‬ ‫ﮐﺷﺗﯽ‬ ‫در‬ ‫ﺗو‬ ‫ای‬ ‫آب‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫ﻧﮕر‬ ‫دﯾدی‬ ‫را‬ ‫آب‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐو‬ ‫آﺑﯾﺳت‬ ‫را‬ ‫آب‬‫راﻧدش‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐو‬ ‫روﺣﯾﺳت‬ ‫را‬ ‫روح‬‫ﺧواﻧدش‬ ‫ﺷﻣﺎره‬ ،‫ﺷﻣس‬ ‫دﯾوان‬ ،‫ﻣوﻟوی‬۱۵۲۰ ‫ذره‬ ‫ﻧﯾم‬ ‫از‬ ‫ﮐﻣﺗرم‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓزوﻧم‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫از‬ ‫ﻋﺷق‬ ‫روی‬ ‫ز‬ ‫ﻗطره‬ ‫ھم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻗطره‬ ‫ﯾﮑﯽ‬‫درﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺳت‬ ‫اﺷﮑﺎل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣن‬‫آزﻣوﻧم‬ ‫را‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻧﻣﯽ‬‫اﺳت‬ ‫ﻋﺷق‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫اﯾن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫ﮔوﯾم‬ ‫ﻻﯾﻌﻠﻣوﻧم‬ ‫از‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻧﮑﺗﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﻠ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﻧظورم‬ ، ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﮔر‬‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﮐره‬ ‫روی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ، ‫ﺳت‬ ‫ﯽ‬ 11
 12. 12. ‫از‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . "‫ﺧودش‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫در‬ ‫"ﮔﻣﺷده‬ ، ‫ﮐرد‬ ‫ﺧﻼﺻﮫ‬ ‫اوﻧو‬ ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﮐوﺗﺎه‬ ‫ﺟﻣﻠﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ، ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﺧﯾﻠﮫ‬ ‫ﺑﮕن‬ ‫ﺑﻌﺿﯾﮭﺎ‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ ‫؟‬ ‫داره‬ ‫ای‬ ‫ﻓﺎﯾده‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧب‬ .‫ﺑرﺳﮫ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧواب‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑ‬ ‫اﻣﺎ‬ ! ‫ﺑﻣوﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧواب‬ ‫در‬ ‫ﺑزارﯾن‬ ‫ﺧب‬‫اﻧﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫اوﻣده‬ ‫ﺑﭘﺎﯾﺎن‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﯾﺎد‬ ‫ﻧظر‬ ‫داره‬ ‫ﻓﺎﯾده‬ ‫ﭼﻧد‬ .‫ﺑرﺳﮫ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ھوﺷﯾﺎر‬ ، ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ، ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺟدا‬ ‫ﻓﮑرش‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ‬ ، ‫ﺟداﺋﯽ‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ، ‫ﻣﺎده‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﻣﯾﺧواھﯾم‬ . ‫ھﻣﯾﻧﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫اﯾﻧ‬ ‫ﻧﮫ‬ .‫ﺑﺷﯾم‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬.‫ﺑﮑﻧﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧردﻣﻧداﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ‬ ، ‫آﮔﺎھﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ، ‫ﻧﮑﻧﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﮑﮫ‬ . ‫ﻓردﯾﺳت‬ ، ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﺑﯾداری‬ ‫ﻓﺎﯾده‬ ‫اوﻟﯾن‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫آراﻣش‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ﮔﻧﺞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫ﺑﺷﯾم‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺻورﺗﯽ‬ ‫در‬ ‫ﺧوﺷ‬ ‫از‬ ، ‫ﺑﯾرون‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺷﺎدی‬ ‫از‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ . ‫ﻣﯾرﺳﯾم‬ ‫دروﻧﻣون‬ ‫ﺷﺎدی‬ ‫ﺑﮫ‬ .‫ﻣﯾرﺳﯾم‬ ‫طﺑﯾﻌﯽ‬‫ﺑﯽ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﯽ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺻورﺗﯽ‬ ‫در‬ ‫ﭘس‬ . ‫اﺷﮫ‬ ‫ﻓﺎﯾده‬ ‫اوﻟﯾن‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﻧﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫دراز‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔداﯾﯽ‬ ‫دﺳت‬ ‫و‬ .‫ﻣﯾﺷﯾم‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫درد‬ ‫و‬ ‫رﻧﺞ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫دروﻧﻣون‬ ‫در‬ . ‫ﮐرد‬ ‫ﻧﺧواھﯾم‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫درد‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫ﯾرﺳﯾم‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷﯾم‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﺑرای‬ ، ‫ﻧﮑﻧﯾم‬ ‫درد‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ .‫ﮐرد‬ ‫ﻧﺧواھﯾم‬‫ﺑﮫ‬ . ‫ﮐرد‬ ‫ﻧﺧواھﯾم‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫درد‬ ‫ھم‬ ‫درﺳت‬ ‫دردﺳر‬ ‫دروﻧﻣون‬ ‫در‬ ، ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﮔر‬ . ‫داره‬ ‫ھم‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫ﻓﺎﯾده‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﯾن‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ھﻣﯾن‬ .‫ﮐرد‬ ‫ﻧﺧواھﯾم‬ ‫ﻣﺣدودﯾت‬ ‫و‬ ‫ﮔرﻓﺗﺎری‬ ‫ھم‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﺑرای‬ ، ‫ﻧﮑﻧﯾم‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﯾ‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ھﺳﺗن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣوﻧطور‬ ‫رو‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اوﻣد‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫ﭘذﯾرش‬ ‫ﺧﺎﺻﯾت‬ ‫ﯾﮏ‬‫م‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ھﻣﯾﻧﮑﮫ‬ . ‫ﻧﺑﺎﺷﯾم‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﻣواﻓق‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣواﻓﻘت‬ ‫ﻟزوﻣﺎ‬ ، ‫ﭘذﯾرﻓﺗن‬ ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﯾﺎدﻣون‬ . ‫ﺑﭘذﯾرﯾم‬ ‫ﺣﺗﻣﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫اون‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﮔﺳﺗرش‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫ﻣﯾﭘذﯾرﯾم‬ ‫رو‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﺑﻌد‬ ، ‫ﭘذﯾرﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودﻣوﻧو‬ ‫اول‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﺳت‬ ‫ﻓﺎﯾده‬ ، ‫رﺳﯾدن‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫ﻓﺎﯾده‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﻣﺎ‬ .‫رﺳﯾدﯾم‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﮔﻧﺞ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﻧﯾﺎز‬ ‫ﺑﮭش‬ ‫اﻣروز‬ ‫ﺑﺷر‬ . ‫ﺑﯾﺎد‬ ‫ﻋﺎرﻓﺎن‬ ‫ﮔﯾر‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺧوﺷﮕزراﻧﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮫ‬ ، ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫اﻣروزه‬ . ‫داره‬ ، ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺟﻣﻊ‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رو‬ ‫آدﻣﮭﺎ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﮐل‬ ‫اﮔر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ، ‫ﺑﺷری‬ ‫ﮐل‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫اﻣروزه‬ . ‫واﺟﺑﯾﺳت‬ ‫و‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷدﻧﮫ‬ ‫ﻏرق‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﮐﺷﺗﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺷﺑﯾﮫ‬ ‫درﺳت‬ . ‫ﻣﯾﺎد‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ﮐل‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﯾﮏ‬‫ﺑﺎ‬ ، ‫ﻧﭘرﯾم‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﮔﮫ‬ . .‫رﻓت‬ ‫ﺧواھﯾم‬ ‫اﻗﯾﺎﻧوس‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اون‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣوﺟودﯾﺳت‬ ‫ﺧطرﻧﺎﮐﺗرﯾن‬ ، ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﮐره‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻔﺳﮭﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐل‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﭘس‬ ، ‫ﺧﺎﮐﯽ‬ ‫ﮐره‬ ‫روی‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺑﯾدار‬ .‫اﺳت‬ ‫ﮐرده‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫ﺑﺣﺎل‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﯾ‬ . ‫اﺟﺑﺎره‬ ‫ﯾﮏ‬ ، ‫ﺑﺎﯾده‬ ‫ﯾﮏ‬.‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﺧوش‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﺎرو‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺑﮕﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺗﻔرﯾﺣﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﮏ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾد‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ . ‫ھﺳت‬ ‫ﺑﺎﯾدم‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫داره‬ ‫دروﻧو‬ ‫وﺷﺎدی‬ ‫درون‬ ‫ﮔﻧﺞ‬ ‫ﻣزاﯾﺎی‬ ‫اون‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﻼح‬ ‫اﯾﻧﮭﻣﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫؟‬ ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﺗﺣﻣل‬ ‫ﺑﯾﺎد؟‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻋﮭدش‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫ﺳوم‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺟﻧﮓ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ، ‫اﻣروزی‬ ‫ﺣﻣﻊ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﮕﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﺷﺗﺎر‬‫ای‬ ‫ھزﯾﻧﮫ‬ ‫ھﻣﭼﯾن‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫ﺑﺎره‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾن‬ ‫ﻓﮑر‬ ، ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺟﺑوره‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﻘﺎی‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ .‫ﺑﭘردازه‬ ‫ﻧﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ ‫ﺑﭘردازه؟‬ ‫رو‬ 12
 13. 13. ‫ﺻورت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫ﻧﮕﯾره‬ ‫ﺟدی‬ ‫رو‬ ‫ﺧودش‬ ‫زﯾﺎد‬ ‫و‬ ‫ﻧﮕﯾره‬ ‫ﺟدی‬ ‫رو‬ ‫ﻓﮑر‬ ، ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﻧ‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻧﮫ‬ . ‫ﺑﮕﯾره‬.‫ﻧﻔرت‬ ‫دو‬ ، ‫ﻔر‬ ‫داره‬ ‫ﺑﺗدرﯾﺞ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻧدک‬ ‫ﺗﻌدادﺷون‬ ، ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫در‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﻓﻌﻼ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫آدﻣﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻌداد‬ ‫ﺑﺣﺎل‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺣﺎﻓظ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫راﺟﻊ‬ ‫ﻧوﺷﺗن‬ ‫و‬ ‫ﮔﻔﺗن‬ ‫ﻧﺷﺳﺗن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ، ‫ﻣﯾدﯾم‬ ‫ﺻورت‬ ‫دارﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫اﺻﻼ‬ .‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫زﯾﺎد‬ ‫اﯾﻧﮫ‬ ‫ﻧﺷﺎﻧﮕر‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ﮐردن‬ ‫ﭘﺧش‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫در‬ ‫اﯾﻧو‬ ‫و‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﺻﺣﺑت‬ ، ‫ﻣوﻟوی‬ ‫و‬‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﯾﺎ‬ ، ‫ھﺳﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑوﺳﯾﻠﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ . ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﻣﺎده‬ ‫ﺧواب‬ ، ‫ﻏﻔﻠت‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫داره‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺑوﺳﯾﻠﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺑره‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻧﻣﯾﺧواد‬ . ‫زﻣﯾن‬ ‫ﮐره‬ ‫در‬ ‫ﺑﻣوﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﻣﯾﺧواد‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ﺑﮑﺷﮫ‬ ‫رو‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻣﯾﺧواد‬ ‫ﻧﻔس‬ . ‫ﺧودش‬ ‫ﮐل‬ ‫ﻧﻔس‬ ، ‫ﺧودش‬‫اﻧﺳﺎن‬ . ‫اوﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻣﯾره‬ ‫ھم‬ ‫ش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫اﯾﻧﮑﺎر‬ ‫ﺑرای‬ .‫ﺑﮕﯾره‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯽ‬ ‫ھﻣﭼﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑزاره‬ ‫ﻧﻣﯾﺧواد‬ . ‫ﺑرﺳﮫ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ، ‫ھوش‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺎﺷﺳﻧس‬ . ‫ﮐﯾﮭﺎﻧﯾﺳت‬ ‫ﺧواﺳﺗﮫ‬ ‫و‬ ‫ھدف‬ ‫و‬ ‫ﻣﻧظور‬ ‫ﯾﮏ‬ ، ‫ﺣﺿور‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫ﻓﺎﯾده‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺧوﻧدﯾم‬ ‫اﻗﺑﺎل‬ ‫ﺷﻌر‬ ‫در‬ . ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﻏﻔﻠت‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﻣﯾﺧواد‬: ‫ﻋﻣر‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺗﭘﯾدم‬ ‫ﺧﺎک‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻔت‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫دری‬ ‫دﯾرﯾﻧﮫ‬ ‫ﮔﻧﺑد‬ ‫درﯾن‬ ‫ﺗﺎ‬ . ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ﺧودش‬ ‫از‬ ‫ﺧودش‬ ،‫زﻧدﮔﯽ‬ ، ‫ﻓرد‬ ‫اون‬ ‫طرﯾق‬ ‫از‬ ، ‫ﺑرﺳﮫ‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫آﮔﺎه‬ ‫ﻧﻔر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﻧﻔر‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ھر‬ . ‫اﻧﺳﺎﻧﯾﺳت‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻓردی‬ ‫ﭘدﯾده‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﯾن‬ ، ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ ‫اﯾن‬‫ﻧوع‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺑوط‬، ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻓﺿﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﺎره‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اون‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رو‬ ‫ﺣﺿوری‬ ‫و‬ ‫ھﺳت‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫روی‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ، ‫ﺑزاره‬ ‫ﺗﺎﺛﯾر‬ ‫ﮔﯾﺎھﺎن‬ ‫رو‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ، ‫ﺑزاره‬ ‫ﺗﺎﺛﯾر‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی‬ ‫روی‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ‫ﻓﺿﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻧﻌ‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اوﻣد‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ﺟدﯾدی‬ ‫دﻧﯾﺎی‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ . ‫ﺑزاره‬ ‫ﺗﺎﺛﯾر‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎت‬‫ﺗرس‬ ‫ﮑﺎس‬ ‫ﭼﻘدر‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ . ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫درون‬ ‫ﺗرس‬ ‫اﻧﻌﮑﺎس‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫دﻧﯾﺎی‬ ، ‫اﻣروز‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫دﻗت‬ ‫اﮔﮫ‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫درون‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬ ‫ھم‬ ‫ﻓردی‬ ‫ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﺑﮫ‬ .‫ﻣﯾﺗرﺳﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﭼرا؟‬ ،‫دﻧﯾﺎ‬ ‫در‬ ‫ﮐردﯾم‬ ‫ﺟﻣﻊ‬ ‫ﻣرﮔﺑﺎر‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺳﻼح‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫راﺟﻊ‬ . ‫ﺗرﺳﮫ‬ ، ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﮐﻧﺗرل‬ ‫رو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫دارﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﯾﺟﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﮭﻣﺗرﯾن‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫ھﺳت‬‫ﺑﻌدا‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫اﯾن‬ .‫ﮐرد‬ ‫ﺧواھﯾم‬ ‫ﺻﺣﺑت‬ ‫از‬ ، ‫ﻏﻔﻠت‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫ھر‬ . ‫ﺷﺧﺻﯾﺳت‬ ‫و‬ ‫ﻓردی‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫اﯾن‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ای‬ ‫زﻣﯾﻧﮫ‬ ، ‫اﯾﻧﮑﺎر‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻓﺿﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﺗوﻧن‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ . ‫ﺑﮑﻧن‬ ‫ﻧﻣﯾﺗوﻧن‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫دﯾﮕران‬ .‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫ﺧواب‬ ‫اﯾﻧﮑﺎر‬ ‫ﺑرای‬ ‫ھﺳ‬ ‫ﻓرد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐوﺷش‬ ‫و‬ ‫ھﻣت‬ ‫اﻣﺎ‬ . ‫ﺑﮑﻧن‬ ‫آﻣﺎده‬‫ﺣﺿور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧواب‬ ‫از‬ ‫اوﻧو‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ت‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﻗدم‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﻣﺎ‬ .‫ﺑﮑﻧن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﺎری‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﺑﯾﺎن‬ ‫دﯾﮕران‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫ﻣﻧﺗظر‬ ‫ﻧﺑﺎﯾد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ . ‫ﺑرﺳوﻧﮫ‬ ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫دﯾﮕﮫ‬ ‫ﻧﻔر‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ھم‬ ‫اﯾﻧطوری‬ ‫و‬ . ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺷﺧﺻﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻓردا‬ ‫راه‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫و‬ ‫ﺑزارﯾم‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻧﻔر‬ ‫ﯾﮫ‬ ، ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﮐوﺷش‬ ،‫در‬ ‫ﭼﺎﻟﺷﯽ‬ ‫ھر‬ ، ‫ﻣﯾﮕﯾره‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ . ‫ﺑﺷﮫ‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫اون‬ ‫از‬ 13
 14. 14. ‫ﯾﮫ‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دﯾدﯾن‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾد؟‬ ‫ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﺧودﺗون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ، ‫ﻣﯾﺷﻧوﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﺎد‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻻﺑد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾﮕردﯾم‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫دﻧﺑﺎل‬ ‫ﺑﯾرون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾﺑرﯾم‬ ‫ھﺟوم‬ ‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ‬ ، ‫ﻣﯾﺷﻧوﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رو‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫و‬ ‫ﻋﯾب‬ ‫و‬ ‫ﭘدﯾده‬‫؟‬ ‫ﺑﮑﻧﮫ‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻣﺻداق‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻣزﯾت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﯾم‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم‬ . ‫ﺑﮑﻧﯾم‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑرﮔردﯾم‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾﺧواﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺎﻻ‬ ‫از‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫دورن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣوارد‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﮭم‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫اﯾن‬ ‫؟‬ ‫ﺑﮑﻧﯾم‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﯾﯾری‬ ‫ﺑﺑﯾﻧ‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ، ‫ﺑرﮔردﯾم‬‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺑرﮔردﯾم‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫ﺑﮫ‬ .‫ﺑﮑﻧﯾم‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫و‬ ‫ﯾم‬ ،‫ﺧودﺗون‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫اﻻن‬ .‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫آزاد‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺷر‬ ‫از‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ . ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫داﺋﻣﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫داﺋﻣﺎ‬ ، ‫ﮐرده‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫اﺟﺑﺎری‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫اﯾن‬ .‫ﻣﯾﮑﻧﯾن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫راﺟﻊ‬ ‫ﺣﺗﻣﺎ‬ .‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫داﺋﻣ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﭼرا‬‫ﮐﻣﮏ‬ .‫ﺑﮑﻧﯾم‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻣوﻧو‬ ‫راه‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﮐﻣﮏ‬ ‫ﺧوﺑﮫ‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم؟‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺎ‬ ‫ھدف‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﻣش‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﭼرا‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﺑدﯾم‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫زﻧدﮔﯾﻣوﻧو‬ ، ‫ﺑدﯾم‬ ‫ﺳﺎﻣﺎن‬ ‫ﮐﺎرﻣوﻧو‬ ، ‫ﺑرﯾزﯾم‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ‬ ، ‫ﺑزارﯾم‬ ‫درآﻣده‬ ‫اﻋﺗﯾﺎد‬ ‫و‬ ‫اﺟﺑﺎر‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫اﯾن‬ ‫ﭼرا‬ ‫و‬ ‫ﻣﺷﻐوﻟﯾم؟‬، ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫اﻣﺗﺣﺎن‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫اﻻن‬ ‫اﺳت؟‬ ‫ﻓﮑرﺗون‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﺧﺎﻣوش‬ ‫ﮐﻠﯾد‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫دﻧﺑﺎل‬ ‫اوﻗﺎت‬ ‫ﮔﺎھﯽ‬ . ‫ﻧﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﻣﯾﺑﯾﻧﯾن‬ ‫ﻧﮑﻧﯾد؟‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫دﻗﯾﻘﮫ‬ ‫ﭘﻧﺞ‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﯾد‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫ﻓﮑر‬ . ‫ﮐﻧﯾن‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﺑﺧواﺑﯾن‬ ‫زاره‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ . ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﻧﺎراﺧﺗﺗون‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫؟‬ ‫ﻣﯾﮕردﯾن‬ ‫ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫داﺋﻣﺎ‬ . ‫داره‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ‫اﺟﺑﺎری‬ ‫و‬ ‫آﻣﯾز‬ ‫وﺳواس‬‫وﺟود‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ذھن‬ ‫در‬ ‫ﻧﻔره‬ ‫دو‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﻔره‬ ‫ﯾﮫ‬ .‫داره‬ ‫ﺑﺎﺷﯾم‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫آراﻣش‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زاره‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾﮫ‬ ‫اون‬ ‫ﮐﯾﮫ؟‬ ‫اون‬ ، ‫داﺋﻣﺎ‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﺻﺣﺑت‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ذھن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫اون‬ ‫ھر‬ .‫دارﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻋﺗﯾﺎد‬ ‫ﻣﺎ‬ .‫ھﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬ ‫واﻗﻌﺎ‬ .‫اﯾم‬ ‫ﺷده‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌﺗﺎد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﯾﺎد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫؟‬ ‫ﻣﺧ‬ ‫ﻣواد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﻓرق‬ ، ‫اﻋﺗﯾﺎدی‬‫و‬ ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﺷروع‬ ‫درد‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻋﺗﯾﺎد‬ ،‫ﯾﺎ‬ ، ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ، ‫اﻟﮑل‬ ، ‫در‬ ‫ﻣﺎ‬ .‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﻣﻘوﻟﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫اﻋﺗﯾﺎدآﻣﯾز‬ ‫ﺑﺻورت‬ ‫ﺷﺎﯾد‬ ‫ھم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﭘس‬ .‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﺧﺗم‬ ‫درد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﻋﺎﻗﺑت‬ ‫ﻣﯾﺎد‬ ‫ﺑﻧظر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻣﺷﻐول‬ ‫ﭼﻧﺎن‬‫ﺑﻧظر‬ ‫ﻣﺎ‬ .‫اﯾم‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫اﺷﺗﺑﺎه‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رو‬ ‫ﮐردن‬ ‫زﺗدﮔﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻧﮑﻧﯾ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫اﮔر‬ ‫ﻣﯾﺎد‬‫رو‬ ‫ﺑودن‬ ‫زﻧده‬ ‫ﺣس‬ ‫و‬ .‫اﯾم‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻣﻌﺎدل‬ ‫رو‬ ‫ﮐردن‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﻣﯾرﯾم‬ ، ‫م‬ .‫ﻣﯾﻣﯾرﯾم‬ ‫دارﯾم‬ ‫ﯾﺎ‬ ، ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﺗﮭدﯾد‬ ‫رو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫اﻧﮕﺎر‬ ‫ﻧﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﮕﯾرﯾم‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻧوع‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫آﻣﯾز‬ ‫وﺳواس‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫اﯾن‬ .‫ﻣﯾدﯾم‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣرﺗب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﯾﻧﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫اﺻطﻼﺣﺎ‬.‫ﻧﮑﻧﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﯾم‬ ‫ﻗﺎدر‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷدن‬ ‫ھوﯾت‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﺎ‬ .‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﯾﮕﯾم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫؟‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻣورد‬ ‫در‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫اﯾﻧطور‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾد‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧن‬ ‫ﺧﺎﻣوش‬ ‫ﻓﮑرﺷوﻧو‬ ‫ﻧﻣﯾﺗوﻧن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ .‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻣﺑﺗﻼ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫زﻣﯾن‬ ‫ﮐره‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی‬ ‫ھﻣﮫ‬ ، ‫ﻧﯾﺳﺗﯾن‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫زﻧ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رو‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫و‬ . ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺗﻘرﯾﺑﺎ‬‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﯾواش‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﮔرﻓﺗن‬ ‫اﺷﺗﺑﺎه‬ ‫ﮐردن‬ ‫دﮔﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺑﺗﻼﺋﯾﺳت‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ، ‫ﮐﻧن‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﯾد‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ . ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﮐم‬ ‫داره‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻣﯾﮑﻧن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎرﯾﺳت‬ ، ‫ﮔرﻓﺗن‬ ‫ﺟدی‬ ‫رو‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫و‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫اﯾﻧﺟور‬ . ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺻﺣﺑت‬ ‫ﺑﮭش‬ ‫راﺟﻊ‬ ‫ﻣﯾﺧواﯾم‬ 14
 15. 15. ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻣﯾﺧواﯾم‬ ‫و‬ ‫ﺑﭘردازﯾم‬ ‫ﺑﮭش‬ ‫ﻣﯾﺧواﯾم‬‫ﻓﮑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﻓﮑرﻣوﻧو‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﯾم‬ ‫ﭼﺟوری‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﻓﮑری‬ ‫ھوﯾت‬ . ‫ﻧﮕﯾرﯾم‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫از‬ ‫ھوﯾﺗﻣوﻧو‬ . ‫ﻧﺷﯾم‬ ‫ﻓﮑرﻣون‬ ، ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫اداره‬ ‫رو‬ ‫زﻧدﮔﯾﻣون‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ .‫ﺑرﻣﯾﮕردم‬ ‫روش‬ ‫ﻣرﺗب‬ ‫ﻣن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﯾﻧﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺷﮑل‬ ‫ﻗدری‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﻓﮭﻣﯾدﻧش‬ ‫اﺑﺗدا‬ ‫در‬ ‫اﯾﻧﮑﺎر‬ . ‫ﻧﮑﻧﯾم‬ ‫اﺟ‬ ‫و‬ ‫اﻋﺗﯾﺎدآﻣﯾز‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﺎ‬‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺧودﻣون‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎﯾﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﺑﺢ‬ ‫ﺷﺑﯾﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺎ‬ ، ‫داﺋﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎری‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫وار‬ ‫ﺳﺎﯾﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺑﺣﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮫ‬ . ‫ﻓﮑره‬ ‫ﺑودن‬ ‫وﻗﻔﮫ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺳرﻋت‬ ‫ﻋﻠت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫درﺳت‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ھوﯾت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ذھﻧﯽ‬ "‫دار‬ ‫ﻣن‬ ‫"ذھن‬ ‫ﯾﺎ‬ "‫ﻣﺎﯾﻧد‬ ‫"اﯾﮕوﯾت‬ ‫اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻣﯾﮕﯾم‬ ‫ﻣﻌﻣوﻻ‬ ‫اﯾﻧو‬ ‫اﺻﻠﻣون‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ . ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬‫ﭘس‬ "‫"ﻧﻔس‬ ‫ﻣﯾﮕﯾم‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ . ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺑدوی‬ ‫ﺑطور‬ ‫وﻟﯽ‬ ، ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫اون‬ ‫وﻗﻔﮫ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫اﺟﺑﺎری‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﻋﺗﯾﺎدآﻣﯾز‬ ‫ﯾﺎ‬ "‫"ﮐﺎﻣﭘﺎﻟﺳﯽ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫طرﯾق‬ ‫از‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزﯾﺳت‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ ‫داﺋﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺧوراک‬ ‫ﯾﮫ‬ . ‫ﻣﯾﺧواد‬ ‫ﺧوراک‬ ‫ﺟور‬ ‫دو‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﮔﻔﺗﯾم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬ .‫ﻣﯾﮑﻧﯾم‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﻓﮑر‬، ‫اﯾم‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫اﺷﺗﺑﺎه‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رو‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫وﺟود‬ ‫رو‬ ‫ﺑودن‬ ، ‫رو‬ ‫ﮐردن‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﭼون‬ ‫ﻣﺎ‬ . ‫اﯾم‬ ‫زﻧده‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺣس‬ ‫و‬ ‫ﺑدﯾم‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫ﻓﮑرو‬ ‫اون‬ ‫ﺑراﺳﺎس‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫ﻣﯾﺧواد‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣن‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺧوراک‬ ‫دوﻣﯾن‬ ‫ﺑرا‬ ‫ﮔرﻓﺗﺎری‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎﺳت‬ ‫و‬ ‫ﺑﮑﻧﮫ‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﻣن‬ ‫و‬ ‫ﺑودن‬ ‫و‬ ‫ھوﯾت‬ ‫اﺣﺳﺎس‬‫ﻓﮑر‬ ‫اﯾﻧﺟور‬ . ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫اﯾﺟﺎد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ی‬ ، ‫ﻧوازه‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودﺷو‬ ، ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ﭘذﯾراﺋﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫از‬ ‫ﻓﻘط‬ ، ‫ﻧوازه‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دار‬ ‫ﻣن‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ، ‫ﮐردن‬ ‫آﻏﺎز‬ . ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫ﻣﺳﺋﻠﮫ‬ ‫آﻏﺎز‬ ، ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ھوﯾت‬ ‫اﺣﺳﺎس‬ ‫ھم‬ ‫اون‬ ‫ﺑراﺳﺎس‬ ‫و‬ . ‫ھﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﻣﯾﺧو‬ .‫ﻣﺎﺳت‬ ‫ﻓﮑری‬ ‫ﺧواب‬ ‫آﻏﺎز‬ .‫ﻣﺎﺳت‬ ‫ﻣﺣدودﯾت‬ ‫آﻏﺎز‬ . ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫ﮔرﻓﺗﺎری‬‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫ﻧوع‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫اھﯾم‬ ‫ﺑﺷﯾم‬ ‫ﺑﯾدار‬ ‫دار‬ ‫ﻣن‬ ‫ﮐردن‬ ‫ﻓﮑر‬ ، ‫درﯾﺎ‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫ﺑﯾﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫اﮔﮫ‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ . ‫ﻣﯾﮑﻧن‬ ‫ﺗﺷﺑﯾﮫ‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫اﻧﺳﺎن‬ ‫ﻋرﻓﺎ‬ ‫ﻣﯾدوﻧﯾد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﻣﯾﻧطور‬ ‫ﻣوﺟﮭﺎی‬ ‫ﺑﻌدا‬ ‫و‬ ‫آراﻣﮫ‬ ‫ﺳﺎﻋت‬ ‫ﭼﻧدﯾن‬ ‫و‬ . ‫داره‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐوﭼوﻟو‬ ‫ﮐوﭼوﻟو‬ ‫ﻣوﺟﮭﺎی‬ . ‫داره‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐف‬ ‫ﺳ‬ .‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﺷروع‬ ‫طوﻓﺎن‬ ، ‫ﺑزرگ‬‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ، ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻓﮑر‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺳطﺢ‬ .‫ھﻣﯾﻧطوره‬ ‫ھم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫طﺢ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣوﻗﻊ‬ ‫ﺑﻌﺿﯽ‬ . ‫داره‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐوﭼوﻟو‬ ‫ﮐوﭼوﻟو‬ ‫ﻣوﺟﮭﺎی‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣوﻗﻊ‬ ‫ﺑﻌﺿﯽ‬ ‫ﺑﯾﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ، ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑﯾروﻧﯽ‬ ! ‫ﻧﮫ‬ ‫طوﻓﺎﻧﯾﮫ؟‬ ‫ھم‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ، ‫طوﻓﺎﻧﯾﮫ‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ، ‫درﯾﺎ‬ ‫زﯾر‬ ‫ﺑرﯾم‬ ‫ﻣﺗر‬ ‫ﺻد‬ ‫اﮔر‬ . ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫طوﻓﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﮐن‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫اﻋﻣﺎق‬‫ﺑزرگ‬ ‫ﻣوﺟﮭﺎی‬ ، ‫ﻣﯾوزه‬ ‫ﺑﺎد‬ ، ‫طوﻓﺎﻧﯾﮫ‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫درﺳﺗﮫ‬ ‫و‬ . ‫آراﻣﮫ‬ ، ‫ﺳﺎﮐﺗﮫ‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﺳﻣﺑل‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﺳطﺢ‬ . ‫آراﻣﮫ‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫وﻟﯽ‬ ، ‫ﻣﯾره‬ ‫اوﻧور‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻧور‬ ‫از‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮐف‬ . ‫ﻣﯾﺎد‬ ‫ﯾﺎ‬ ،‫ﻣﺎ‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫و‬ ‫ﻣوﻗﻌﯾت‬ ‫ﻣﺛل‬ . ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﻣوﻗﻌﯾت‬ .‫ﻣﺎﺳت‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ر‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی‬، ‫ﺧوﯾﺷﺎوﻧداﻧﻣون‬ ، ‫ﻣون‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺑﭼﮫ‬ ، ‫ھﻣﺳرﻣون‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫رواﺑط‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ، ‫دﯾﮕران‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫واﺑط‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫ﮐﮫ‬ ، ‫درﯾﺎ‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫درﯾﺎﺳت‬ ‫ﮐوﭼوﻟوی‬ ‫ﻣوﺟﮭﺎی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐف‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫اﯾﻧﮭﺎ‬ ، ‫دوﺳﺗﺎﻧﻣون‬ . ‫آراﻣﮫ‬ ‫داﺋﻣﺎ‬ ، ‫ﺷﻣﺎﺳت‬ ‫وﺟود‬ 15
 16. 16. ‫ھ‬ ‫ﮐف‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫و‬ ‫ﺑرداره‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑودن‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫از‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺑﻧظر‬ ‫آﯾﺎ‬‫ﮐوﭼوﻟوی‬ ‫ﻣوﺟﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬ ‫درﯾﺎ‬ ، ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫اﯾﻧطور‬ ‫اﮔﮫ‬ . ‫ﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﻟﺑﺗﮫ‬ ‫؟‬ ‫درﯾﺎﺳت‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮐف‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫؟‬ ‫درﺳﺗﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺷﮫ؟‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﭘس‬ .‫ﮐﻧﮫ‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ . ‫ﺑده‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﮫ‬ ‫داره‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫رو‬ ‫ﺑودن‬ ‫آرام‬ ‫اون‬ ‫رﯾﺷ‬ ‫وﺟودﻣون‬ ‫اﻋﻣﺎق‬ ‫در‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫آراﻣش‬ ‫اون‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑدﯾم‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫اوﻧو‬ ، ‫دارﯾم‬ ‫ﮫ‬ ‫؟‬ ‫ﺑﺷﯾم‬ ‫اوﻧﺎ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫؟‬ ‫ﺑﭼﺳﺑﯾم‬ ‫زﻧدﮔﯾﻣون‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫ﮐوﭼوﻟوی‬ ‫اﻣواج‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮐف‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ، ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫ﻣﯾﺎد‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫اﯾﻧﺟﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻔﮭﻣوم‬ ‫دو‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫دو‬ ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫دﻗت‬ ‫اﮔﮫ‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت‬ ‫ﻣﺛل‬ . ‫دﯾﮕران‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫رواﺑط‬ ‫ﻣﺛل‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ . ‫ﻣﺎﺳت‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬‫وﺿﻊ‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣوﻗﻌﯾت‬ . ‫ھﺳﺗن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫اﯾﻧﮭﺎ‬ . ‫ﻣﺎ‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫ﻣوﻗﻌﯾت‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫ﭘول‬ ‫ﻣﻘدار‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﺎﺳﺑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ، ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﮫ‬ ‫ﻓرﻗش‬ ‫؟‬ ‫ﭼﯾﮫ‬ ‫ﻓرﻗش‬ ‫ﺣﺎﻻ‬ . ‫ﻧﯾﺳﺗن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ . ‫ھﺳﺗن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ . ‫ھﺳت‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫اﻣﺎ‬ . ‫ھﺳﺗن‬ ‫ذھﻧﻣون‬‫و‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﺣﺗﯽ‬ .‫داره‬ ‫ھم‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫ﯾﮫ‬ ‫داره‬ ‫ﮔذﺷﺗﮫ‬ ‫ﯾﮫ‬ ، ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺷرﮐت‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺗﺟﺎرت‬ ‫وﺿﻊ‬ . ‫دارﻧد‬ ‫آﯾﻧده‬ ‫و‬ ‫ﻧداره‬ ‫ﻧﻘﺻﯽ‬ .‫ھﺳت‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫و‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫اﻻن‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫اﻣﺎ‬ . ‫ﺷد‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﭼﺟوری‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐرد‬ ‫ﺑﯾﻧﯽ‬ ‫ﭘﯾش‬ ‫از‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧﯾد‬ ‫و‬ ‫ﺗﭘﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫وﺟود‬ ‫ذرات‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫داره‬ ‫وﺟود‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫در‬. ‫ﺑﺷﯾد‬ ‫ﻣﻧد‬ ‫ﺑﮭره‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎم‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﺑﺷن‬ ‫ﺑﮭﺗر‬ ‫ﻣﯾﺗوﻧن‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ .‫اﻧد‬ ‫ﻧﺎﻗص‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ھﺎی‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫اﮔر‬ .‫دارﯾد‬ ‫دﺳﺗرﺳﯽ‬ ‫ﺑﮭش‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﮫ‬ ‫ﻧﺎﻗص‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھﯾﭻ‬ . ‫ﮐﺎﻣﻠﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫ﮐ‬ ‫ھم‬ ‫درﯾﺎﺳت‬ ‫ھم‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ . ‫ﻧﺷﯾد‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﮐف‬ ‫ﻓﻘط‬ .‫ﺑﺑﯾﻧﯾد‬ ‫ﺑودﻧﺗوﻧو‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺗﻌﻠق‬ ‫ھم‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮐف‬ . ‫ھﺎﺳت‬ ‫ف‬ ‫ﻣوﺟﯽ‬ ‫ھﯾﭻ‬ . ‫ﻣوﻗﺗﯾﺳت‬ ‫ﮔذران‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫داﺋﻣﺎ‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫رو‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫روی‬ ‫اﻣواج‬ ، ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫دﻗت‬ ‫وﻟﯽ‬ .‫درﯾﺎﺳت‬ .‫ﮔذره‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫داﺋﻣﺎ‬ . ‫ﺑﻣوﻧﮫ‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫روی‬ ‫ﮐﻔﯽ‬ ‫ھﯾﭻ‬ .‫ﺑﻣوﻧﮫ‬ ‫ﺛﺎﺑت‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﺳطﺢ‬ ‫در‬ ‫زﻧد‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﺗﻐﯾﯾره‬ ‫درﺣﺎل‬ ‫داﺋﻣﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﭘس‬‫زﻧدﮔﯽ‬ . ‫ﻣﯾﮑﻧﮫ‬ ‫ارﺗﻌﺎش‬ ‫اﻻن‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫در‬ ، ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮔﯽ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﻣﯾﺧواد‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھﯾﭻ‬ . ‫ھﺳت‬ ‫ﺗﻣﺎم‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎم‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ . ‫ﺑﺷﯾن‬ ‫ﻣﻧد‬ ‫ﺑﮭره‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫از‬ ‫ﺑﺗوﻧﯾد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧواﯾن‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫اﺻﻼ‬ .‫ﮐﻧﯾم‬ ‫اﺿﺎﻓﮫ‬ ‫ﺑﮭش‬ ‫اون‬ . ‫ﻣﯾﺳره‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫اﯾن‬ .‫ھﺳت‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫ﺑرای‬. ‫ﺷﻣﺎﺳت‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ ‫ﻧﺎﻗﺻﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ .‫ﮔذره‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫داﺋﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫درﯾﺎﺳت‬ ‫روی‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮐف‬ ‫و‬ ‫ﮐوﭼوﻟو‬ ‫اﻣواج‬ ‫ھﻣون‬ ‫ﻣﻌﺎدل‬ ‫ﺷﻣﺎ‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫وﺿﻌﯾت‬ : ‫ﻣﯾﮕﮫ‬ ‫ﻣوﻟوی‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن‬ ‫دﮔر‬ ‫ﮐف‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ﭼﺷم‬ ‫ﻧﮕر‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫دﯾده‬ ‫وز‬ ‫ﺑﮭل‬ ‫ﮐف‬ ‫ﺷب‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫ز‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﮐف‬ ‫ﺟوﺷش‬ ‫ﻋﺟب‬ ‫ﻧﯽ‬ ‫درﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧﯽ‬ ‫ھﻣﯽ‬ ‫ﮐف‬ ‫ﮐﺷﺗ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬‫ﻣﯾزﻧﯾم‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺑﮭم‬ ‫ﯾﮭﺎ‬ 16

×