CCAALLDDEEIIRRAASS
HHIISSTTÓÓRRIICCOO 
 ((EEOOLLÍÍPPIILLAA)) PPRRIIMMEEIIRRAA TTEENNTTAATTIIVVAA 
NNAA PPRROODDUUÇÇÃÃOO DDEE VVAAPPOORR;; 
...
DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS 
 NNRR--1133:: ““CCaallddeeiirraass aa vvaappoorr ssããoo 
eeqquuiippaammeennttooss ddeessttiinnaaddo...
DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS 
 PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL HHAABBIILLIITTAADDOO:: 
““aaqquueellee qquuee tteemm ccoommppeettêênnccii...
OOUUTTRRAASS DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS 
 ““ÉÉ uumm ssiisstteemmaa ddee ggeerraaççããoo ddee vvaappoorr,, 
nnaa qquuaall aa áágg...
OOUUTTRRAASS 
DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS 
 AAss ccaallddeeiirraass eemm ggeerraall ssããoo 
eemmpprreeggaaddaass ppaarraa aallii...
CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO 
 AAss CCaallddeeiirraass ppooddeemm sseerr ccllaassssiiffiiccaaddaass 
ddee aaccoorrddoo ccoo...
CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO 
 OOUUTTRRAASS CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS:: 
–qquuaannttoo aaoo ttiippoo ddee mmoonnttaaggee...
TTIIPPOOSS DDEE 
CCAALLDDEEIIRRAASS
CCAALLDDEEIIRRAASS 
FFLLAAMMOOTTUUBBUULLAARREESS OOUU 
FFOOGGOOTTUUBBUULLAARREESS:: 
 ssããoo aaqquueellaass eemm qquuee o...
CCAALLDDEEIIRRAASS 
FFLLAAMMOOTTUUBBUULLAARREESS OOUU 
FFOOGGOOTTUUBBUULLAARREESS::
CCAALLDDEEIIRRAASS 
FFLLAAMMOOTTUUBBUULLAARREESS OOUU 
FFOOGGOOTTUUBBUULLAARREESS:: 
–RREENNDDIIMMEENNTTOO TTÉÉRRMMIICCOO ...
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
VVEERRTTIICCAAIISS 
– ooss ttuubbooss ssããoo ccoollooccaaddooss vveerrttiiccaallmmeenn...
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
VVEERRTTIICCAAIISS 
– AAss ffoorrnnaallhhaass eexxtteerrnnaass ssããoo uuttiilliizzaadd...
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
VVEERRTTIICCAAIISS
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
HHOORRIIZZOONNTTAAIISS 
 AAbbrraannggeemm vváárriiooss mmooddeellooss,, ddeessddee aa...
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
HHOORRIIZZOONNTTAAIISS 
 CCoorrnnuuáálliiaa:: éé ccoonnssttiittuuííddaa ddee uumm 
tt...
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
HHOORRIIZZOONNTTAAIISS 
 CCoorrnnuuáálliiaa::
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
HHOORRIIZZOONNTTAAIISS 
 LLaannccaasstteerr:: AA ccaallddeeiirraa LLaannccaasstteerr ...
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
HHOORRIIZZOONNTTAAIISS 
 LLAANNCCAASSTTEERR::
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
HHOORRIIZZOONNTTAAIISS 
 MMuullttiittuubbuullaarr:: aa qquueeiimmaa ddee 
ccoommbbuus...
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
HHOORRIIZZOONNTTAAIISS 
 MMuullttiittuubbuullaarr::
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
HHOORRIIZZOONNTTAAIISS 
 LLooccoommóóvveell:: aapprreesseennttaa uummaa dduuppllaa 
p...
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
HHOORRIIZZOONNTTAAIISS 
 LLooccoommóóvveell::
CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS 
HHOORRIIZZOONNTTAAIISS 
 EEssccoocceessaa:: oo mmooddeelloo ddee ccaallddeeiirraa 
ii...
PPaarrtteess ddaass CCaallddeeiirraass 
FFllaammoottuubbuullaarreess 
– CCoorrppoo ddaa CCaallddeeiirraa;; 
– EEssppeellhh...
PPaarrtteess ddaass CCaallddeeiirraass 
FFllaammoottuubbuullaarreess
CCAALLDDEEIIRRAASS 
AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS 
– MMaaiioorr RReennddiimmeennttoo;; 
– MMaaiioorr pprroodduuççããoo ddee VV...
CCAALLDDEEIIRRAASS 
AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE TTUUBBOOSS 
RREETTOOSS 
– FFeeiixxee TTuubbuullaarr ddee TTrraannssmmi...
CCAALLDDEEIIRRAASS 
AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE TTUUBBOOSS 
RREETTOOSS
CCAALLDDEEIIRRAASS 
AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE TTUUBBOOSS 
CCUURRVVOOSS 
– SSeemm lliimmiittee ddee CCaappaacciiddaad...
CCAALLDDEEIIRRAASS 
AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE TTUUBBOOSS 
CCUURRVVOOSS
CCAALLDDEEIIRRAASS 
AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE TTUUBBOOSS 
CCUURRVVOOSS
CCAALLDDEEIIRRAASS 
AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS 
CCOOMMPPAACCTTAASS 
– CCaatteeggoorriiaa ddee CCaallddeeiirraass ddee TTuu...
CCAALLDDEEIIRRAASS 
AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE 
CCIIRRCCUULLAAÇÇÃÃOO PPOOSSIITTIIVVAA 
– CCiirrccuullaaççããoo ppoorr ...
CCAALLDDEEIIRRAASS 
AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE 
CCIIRRCCUULLAAÇÇÃÃOO PPOOSSIITTIIVVAA 
 AA ffiigguurraa aa sseegguui...
CCAALLDDEEIIRRAASS PPAARRAA QQUUEEIIMMAA 
DDEE CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEEIISS 
SSÓÓLLIIDDOOSS 
–QQuueeiimmaa ddee MMuullttii--CC...
CCAALLDDEEIIRRAASS PPAARRAA QQUUEEIIMMAA 
DDEE CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEEIISS SSÓÓLLIIDDOOSS 
– DDee ffáácciill OOppeerraaççããoo...
CCAALLDDEEIIRRAASS PPAARRAA QQUUEEIIMMAA DDEE 
CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEEIISS LLÍÍQQUUIIDDOOSS EE 
GGAASSOOSSOOSS 
– PPaarreedde...
CCAALLDDEEIIRRAASS PPAARRAA QQUUEEIIMMAA DDEE 
CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEEIISS LLÍÍQQUUIIDDOOSS EE 
GGAASSOOSSOOSS 
– PPuurriiffi...
PPAARRTTEESS DDAASS CCAALLDDEEIIRRAASS 
AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS 
AAss ppaarrtteess pprriinncciippaaiiss ddee uummaa 
cc...
PPAARRTTEESS DDAASS CCAALLDDEEIIRRAASS 
AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS 
 TTuubbuullããoo ssuuppeerriioorr TTuubbuullããoo iinnf...
CCAALLDDEEIIRRAASS EELLÉÉTTRRIICCAASS 
 EEmm áárreeaass oonnddee hháá ssuupprriimmeennttoo 
aabbuunnddaannttee ddee eenne...
CCAALLDDEEIIRRAASS EELLÉÉTTRRIICCAASS 
AAss ccaallddeeiirraass eellééttrriiccaass ooffeerreecceemm cceerrttaass 
vvaanntta...
CCAALLDDEEIIRRAASS EELLÉÉTTRRIICCAASS
CCOOMMPPOONNEENNTTEESS DDAASS 
CCAALLDDEEIIRRAASS 
 FFoorrnnaallhhaa 
 AA ffoorrnnaallhhaa,, ttaammbbéémm cchhaammaaddaa...
FFoorrnnaallhhaa 
 DDee aaccoorrddoo ccoomm oo ttiippoo ddee ccoommbbuussttíívveell 
aa sseerr qquueeiimmaaddoo,, aa ffoo...
QQuueeiimmaaddoorreess 
 OOss qquueeiimmaaddoorreess ssããoo ppeeççaass 
ddeessttiinnaaddaass aa pprroommoovveerr,, ddee f...
SSuuppeerraaqquueecceeddoorr 
 SSããoo eeqquuiippaammeennttooss ddeessttiinnaaddooss aa eelleevvaarr aa 
tteemmppeerraattu...
SSuuppeerraaqquueecceeddoorr 
 AAss vvaannttaaggeennss ddoo uussoo ddoo vvaappoorr 
ssuuppeerraaqquueecciiddoo ssããoo,, b...
SSuuppeerraaqquueecceeddoorr
EEccoonnoommiizzaaddoorr 
 OO eeccoonnoommiizzaaddoorr tteemm aa ffiinnaalliiddaaddee ddee 
aaqquueecceerr aa áágguuaa dd...
EEccoonnoommiizzaaddoorr 
 EExxiisstteemm vváárriiooss ttiippooss ddee eeccoonnoommiizzaaddoorreess ee 
nnaa ssuuaa ccoon...
PPrréé--aaqquueecceeddoorr ddee aarr 
 OO pprréé--aaqquueecceeddoorr ddee aarr éé uumm eeqquuiippaammeennttoo 
((ttrroocc...
PPrréé--aaqquueecceeddoorr ddee aarr
PPrréé--aaqquueecceeddoorr ddee aarr 
 AA iinnssttaallaaççããoo ddeesssseess eeqquuiippaammeennttooss 
ooffeerreeccee aa v...
EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS 
AAUUXXIILLIIAARREESS
Sopradores ddee ffuulliiggeemm 
 OOss ssoopprraaddoorreess ddee ffuulliiggeemm 
((rraammoonnaaddoorreess)) ppeerrmmiittee...
Sopradores ddee ffuulliiggeemm 
 AA ffiigguurraa aa sseegguuiirr mmoossttrraa ccoommoo éé ffeeiittaa 
eessttaa ssoopprraa...
VVáállvvuullaass ddee 
SSeegguurraannççaa 
 AAss vváállvvuullaass ddee sseegguurraannççaa ee ddee aallíívviioo ddee 
pprr...
IInnddiiccaaddoorr ddee nníívveell 
 OOss iinnddiiccaaddoorreess ddee nníívveell tteemm ppoorr 
oobbjjeettiivvoo iinnddii...
IInnjjeettoorreess 
 OO iinnjjeettoorr éé uumm ddiissppoossiittiivvoo eemmpprreeggaaddoo 
ccoommoo aalliimmeennttaaddoorr...
Sistemas ddee ccoonnttrroollee ddee 
áágguuaa ddee aalliimmeennttaaççããoo 
 OOss ssiisstteemmaass ddee ccoonnttrroollee d...
AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO 
 OO vvaappoorr pprroodduuzziiddoo eemm uumm ggeerraaddoorr ddee vvaappoorr 
ppooddee sseerr uussaaddo...
TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE 
ÁÁGUUAA PPAARRAA 
CCAALLDDEEIIRRAASS 
 AA áágguuaa ppaarraa ccaallddeeiirraass ddeevvee rreecc...
TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE 
ÁÁGUUAA PPAARRAA 
CCAALLDDEEIIRRAASS 
 AAss pprriinncciippaaiiss ggrraannddeezzaass ddee qquua...
MMÉÉTTOODDOO DDEE 
TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE 
ÁÁGGUUAA 
 CCllaarriiffiiccaaççããoo 
OO pprroocceessssoo ccoonnssiissttee n...
MMÉÉTTOODDOO DDEE 
TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE 
ÁÁGGUUAA 
 DDeessmmiinneerraalliizzaaççããoo oouu ttrrooccaa iiôônniiccaa 
...
MMÉÉTTOODDOO DDEE 
TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE 
ÁÁGGUUAA 
 RReemmooççããoo ddee ssíílliiccaa 
CCoommoo jjáá ffooii aabboorrd...
MMÉÉTTOODDOO DDEE 
TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE 
ÁÁGGUUAA 
 MMééttooddooss iinntteerrnnooss 
OOss ttrraattaammeennttooss iin...
MMÉÉTTOODDOO DDEE 
TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE 
ÁÁGGUUAA 
 EElliimmiinnaaççããoo ddaa dduurreezzaa 
 PPrreecciippiittaaççãã...
MMaannuutteennççããoo ddaass 
ccaallddeeiirraass 
 TTooddoo ttrraattaammeennttoo ppaarraa oobbtteerr bboonnss 
rreessuullt...
MMaannuutteennççããoo ddaass 
ccaallddeeiirraass 
 CCoonnttrroollee qquuíímmiiccoo 
 LLiimmppeezzaa qquuíímmiiccaa ddaass...
DDEETTEERRIIOORRAAÇÇÃÃOO 
 UUmm ddooss pprriinncciippaaiiss rreessppoonnssáávveeiiss ppeellaa 
ddeetteerriioorraaççããoo d...
DDEETTEERRIIOORRAAÇÇÃÃOO 
 CCoorrrroossããoo iinntteerrnnaa 
 OOxxiiddaaççããoo ggeenneerraalliizzaaddaa ddoo ffeerrrroo 
...
DDEETTEERRIIOORRAAÇÇÃÃOO 
 CCoorrrroossããoo eexxtteerrnnaa 
EEssssee ttiippoo ddee ccoorrrroossããoo aaccoonntteeccee nnaa...
IINNOOVVAAÇÇÕÕEESS 
TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAASS
CCaallddeeiirraa DDiiggiittaall 
 Características Técnicas 
 Queimadores de aço inoxidável 
multigás (gás natural ou GLP...
CCoonnttrroollee DDiiggiittaall 
 OO ccoonnttrroollee ddiiggiittaall ppeerrmmiittee sseelleecciioonnaarr oo 
sseerrvviiçç...
CCaallddeeiirraa DDiiggiittaall SS 3300 
 DDiimmeennssõõeess rreedduuzziiddaass;; 
 AAcceennddiimmeennttoo ssuuaavvee ee...
Caldeira DDee PPiissoo DDiiggiittaall MM 6600 
 DDiimmeennssõõeess rreedduuzziiddaass;; 
 AAcceennddiimmeennttoo ssuuaav...
NNOORRMMAASS 
RREEGGUULLAAMMEENNTTAADDOORRAASS 
 NNRR 44 -- SSeerrvviiççooss EEssppeecciiaalliizzaaddooss EEmm EEnnggeenn...
NNOORRMMAASS 
RREEGGUULLAAMMEENNTTAADDOORRAASS 
 NNRR--1155 AAttiivviiddaaddeess ee OOppeerraaççõõeess 
IInnssaalluubbrre...
LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO 
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR 
 CCoonnssoolliiddaaççããoo ddaass LLeeiiss ddoo 
TTrraabbaallhhoo -- CCLLT...
DDooeennççaass OOccuuppaacciioonnaaiiss 
 AAssbbeessttoossee 
 PPeerrddaa AAuuddiittiivvaa IInndduuzziiddaa ppeelloo 
RR...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Caldeiras power point

255 visualizações

Publicada em

Caldeira

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

Caldeiras power point

 1. 1. CCAALLDDEEIIRRAASS
 2. 2. HHIISSTTÓÓRRIICCOO  ((EEOOLLÍÍPPIILLAA)) PPRRIIMMEEIIRRAA TTEENNTTAATTIIVVAA NNAA PPRROODDUUÇÇÃÃOO DDEE VVAAPPOORR;;  IIMMPPUULLSSÃÃOO NNAA UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO DDOO VVAAPPOORR DDUURRAANNTTEE AA RREEVVOOLLUUÇÇÃÃOO IINNDDUUSSTTRRIIAALL;;  IINNTTEENNSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO DDAA UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO DDOO VVAAPPOORR AAPPÓÓSS AA 11ª GGUUEERRRRAA MMUUNNDDIIAALL;;  AATTUUAALLMMEENNTTEE HHÁÁ UUMMAA GGAAMMAA DDEE SSEERRVVIIÇÇOOSS PPAARRAA OO EEMMPPRREEGGOO DDAASS CCAALLDDEEIIRRAASS..
 3. 3. DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS  NNRR--1133:: ““CCaallddeeiirraass aa vvaappoorr ssããoo eeqquuiippaammeennttooss ddeessttiinnaaddooss aa pprroodduuzziirr ee aaccuummuullaarr vvaappoorr ssoobb pprreessssããoo ssuuppeerriioorr àà aattmmoossfféérriiccaa,, uuttiilliizzaannddoo qquuaallqquueerr ffoonnttee ddee eenneerrggiiaa,, eexxcceettuuaannddoo--ssee ooss rreeffeerrvveeddoorreess ee eeqquuiippaammeennttooss ssiimmiillaarreess uuttiilliizzaaddooss eemm uunniiddaaddeess ddee pprroocceessssoo.. ““
 4. 4. DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL HHAABBIILLIITTAADDOO:: ““aaqquueellee qquuee tteemm ccoommppeettêênncciiaa lleeggaall ppaarraa oo eexxeerrccíícciioo ddaa pprrooffiissssããoo ddee eennggeennhheeiirroo nnaass aattiivviiddaaddeess rreeffeerreenntteess aa pprroojjeettoo ddee ccoonnssttrruuççããoo,, aaccoommppaannhhaammeennttoo ddee ooppeerraaççããoo ee mmaannuutteennççããoo,, iinnssppeeççããoo ee ssuuppeerrvviissããoo ddee iinnssppeeççããoo ddee ccaallddeeiirraass ee vvaassooss ddee pprreessssããoo,, eemm ccoonnffoorrmmiiddaaddee ccoomm aa rreegguullaammeennttaaççããoo pprrooffiissssiioonnaall vviiggeennttee nnoo PPaaííss..””
 5. 5. OOUUTTRRAASS DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS  ““ÉÉ uumm ssiisstteemmaa ddee ggeerraaççããoo ddee vvaappoorr,, nnaa qquuaall aa áágguuaa eemm eessttaaddoo llííqquuiiddoo,, cciirrccuullaannddoo eemm sseeuu iinntteerriioorr éé ttrraannssffoorrmmaaddaa eemm vvaappoorr aattrraavvééss ddoo ccaalloorr lliibbeerraaddoo nnaa qquueeiimmaa ddee uumm ccoommbbuussttíívveell ((ccoommbbuussttããoo)).. ““
 6. 6. OOUUTTRRAASS DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS  AAss ccaallddeeiirraass eemm ggeerraall ssããoo eemmpprreeggaaddaass ppaarraa aalliimmeennttaarr mmááqquuiinnaass ttéérrmmiiccaass,, aauuttooccllaavveess ppaarraa eesstteerriilliizzaaççããoo ddee mmaatteerriiaaiiss ddiivveerrssooss,, ccoozziimmeennttoo ddee aalliimmeennttooss aattrraavvééss ddoo vvaappoorr,, oouu ccaalleeffaaççããoo aammbbiieennttaall..””
 7. 7. CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  AAss CCaallddeeiirraass ppooddeemm sseerr ccllaassssiiffiiccaaddaass ddee aaccoorrddoo ccoomm:: – CCllaasssseess ddee PPrreessssããoo;; – GGrraauu ddee AAuuttoommaaççããoo;; – TTiippoo ddee EEnneerrggiiaa EEmmpprreeggaaddaa;; – TTiippoo ddee TTrrooccaa TTéérrmmiiccaa..
 8. 8. CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  OOUUTTRRAASS CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS:: –qquuaannttoo aaoo ttiippoo ddee mmoonnttaaggeemm,, –cciirrccuullaaççããoo ddee áágguuaa,, –ssiisstteemmaa ddee ttiirraaggeemm –ttiippoo ddee ssuusstteennttaaççããoo..
 9. 9. TTIIPPOOSS DDEE CCAALLDDEEIIRRAASS
 10. 10. CCAALLDDEEIIRRAASS FFLLAAMMOOTTUUBBUULLAARREESS OOUU FFOOGGOOTTUUBBUULLAARREESS::  ssããoo aaqquueellaass eemm qquuee ooss ggaasseess pprroovveenniieenntteess ddaa ccoommbbuussttããoo ((ggaasseess qquueenntteess)) cciirrccuullaamm nnoo iinntteerriioorr ddooss ttuubbooss ee aa áágguuaa aa sseerr aaqquueecciiddaa oouu vvaappoorriizzaaddaa cciirrccuullaa ppeelloo llaaddoo ddee ffoorraa..
 11. 11. CCAALLDDEEIIRRAASS FFLLAAMMOOTTUUBBUULLAARREESS OOUU FFOOGGOOTTUUBBUULLAARREESS::
 12. 12. CCAALLDDEEIIRRAASS FFLLAAMMOOTTUUBBUULLAARREESS OOUU FFOOGGOOTTUUBBUULLAARREESS:: –RREENNDDIIMMEENNTTOO TTÉÉRRMMIICCOO BBAAIIXXOO EE EESSPPAAÇÇOO OOCCUUPPAADDOO MMAAIIOORR;; –AADDEEQQUUAADDAASS PPAARRAA PPEEQQUUEENNAASS IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS;; –CCOOSSNNTTRRUUÇÇÃÃOO MMAAIISS SSIIMMPPLLEESS..
 13. 13. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS VVEERRTTIICCAAIISS – ooss ttuubbooss ssããoo ccoollooccaaddooss vveerrttiiccaallmmeennttee nnuumm ccoorrppoo cciillíínnddrriiccoo ffeecchhaaddoo nnaass eexxttrreemmiiddaaddeess ppoorr ppllaaccaass,, cchhaammaaddaass eessppeellhhooss ;; – AA ffoorrnnaallhhaa iinntteerrnnaa ffiiccaa nnoo ccoorrppoo cciillíínnddrriiccoo llooggoo aabbaaiixxoo ddoo eessppeellhhoo iinnffeerriioorr.. – OOss ggaasseess ddee ccoommbbuussttããoo ssoobbeemm aattrraavvééss ddooss ttuubbooss,, aaqquueecceennddoo ee vvaappoorriizzaannddoo aa áágguuaa qquuee eessttáá eemm vvoollttaa ddeelleess..
 14. 14. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS VVEERRTTIICCAAIISS – AAss ffoorrnnaallhhaass eexxtteerrnnaass ssããoo uuttiilliizzaaddaass pprriinncciippaallmmeennttee nnoo aapprroovveeiittaammeennttoo ddaa qquueeiimmaa ddee ccoommbbuussttíívveeiiss ddee bbaaiixxoo ppooddeerr ccaalloorrííffiiccoo,, ttaaiiss ccoommoo:: sseerrrraaggeemm,, ppaallhhaa,, ccaassccaa ddee ccaafféé ee ddee aammeennddooiimm ee óólleeoo ccoommbbuussttíívveell..
 15. 15. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS VVEERRTTIICCAAIISS
 16. 16. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS HHOORRIIZZOONNTTAAIISS  AAbbrraannggeemm vváárriiooss mmooddeellooss,, ddeessddee aass ccaallddeeiirraass CCoorrnnuuáálliiaa ee LLaannccaasstteerr,, ddee ggrraannddee vvoolluummee ddee áágguuaa,, aattéé aass mmooddeerrnnaass uunniiddaaddeess ccoommppaaccttaass.. AAss pprriinncciippaaiiss ccaallddeeiirraass hhoorriizzoonnttaaiiss aapprreesseennttaamm ttuubbuullõõeess iinntteerrnnooss nnooss qquuaaiiss ooccoorrrree aa ccoommbbuussttããoo ee aattrraavvééss ddooss qquuaaiiss ppaassssaamm ooss ggaasseess qquueenntteess.. PPooddeemm tteerr ddee 11 aa 44 ttuubbuullõõeess ppoorr ffoorrnnaallhhaa.. – CCoorrnnuuáálliiaa;; – LLaannccaasstteerr;; – MMuullttiittuubbuullaarr;; – LLooccoommóóvveell;; – EEssccoocceessaa..
 17. 17. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS HHOORRIIZZOONNTTAAIISS  CCoorrnnuuáálliiaa:: éé ccoonnssttiittuuííddaa ddee uumm ttuubbuullããoo hhoorriizzoonnttaall lliiggaannddoo aa ffoorrnnaallhhaa aaoo llooccaall ddee ssaaííddaa ddee ggaasseess;; – FFuunncciioonnaammeennttoo ssiimmpplleess;; – RReennddiimmeennttoo BBaaiixxoo;;
 18. 18. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS HHOORRIIZZOONNTTAAIISS  CCoorrnnuuáálliiaa::
 19. 19. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS HHOORRIIZZOONNTTAAIISS  LLaannccaasstteerr:: AA ccaallddeeiirraa LLaannccaasstteerr éé ddee ccoonnssttrruuççããoo iiddêênnttiiccaa àà aanntteerriioorr,, ppoorréémm tteeccnniiccaammeennttee mmaaiiss eevvoolluuííddaa;; – ccoonnssttiittuuííddaa ddee ddooiiss aa qquuaattrroo ttuubbuullõõeess iinntteerrnnooss;; – AAllgguummaass ddeellaass aapprreesseennttaamm ttuubbooss ddee ffooggoo ee ddee rreettoorrnnoo..
 20. 20. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS HHOORRIIZZOONNTTAAIISS  LLAANNCCAASSTTEERR::
 21. 21. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS HHOORRIIZZOONNTTAAIISS  MMuullttiittuubbuullaarr:: aa qquueeiimmaa ddee ccoommbbuussttíívveell éé eeffeettuuaaddaa eemm uummaa ffoorrnnaallhhaa eexxtteerrnnaa;; – OOss ggaasseess qquueenntteess ppaassssaamm ppeellooss ttuubbooss ddee ffooggoo;; – QQuueeiimmaa ddee qquuaallqquueerr ttiippoo ddee CCoommbbuussttíívveell..
 22. 22. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS HHOORRIIZZOONNTTAAIISS  MMuullttiittuubbuullaarr::
 23. 23. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS HHOORRIIZZOONNTTAAIISS  LLooccoommóóvveell:: aapprreesseennttaa uummaa dduuppllaa ppaarreeddee eemm cchhaappaa nnaa ffoorrnnaallhhaa,, ppeellaa qquuaall aa áágguuaa cciirrccuullaa;; – FFáácciill ttrraannssffeerrêênncciiaa ddee LLooccaall;; – PPrroodduuççããoo ddee EEnneerrggiiaa EEllééttrriiccaa;; – UUttiilliizzaaddaa eemm SSeerrrraarriiaass ee eemm CCaammppooss ddee PPeettrróólleeoo..
 24. 24. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS HHOORRIIZZOONNTTAAIISS  LLooccoommóóvveell::
 25. 25. CCAALLDDEEIIRRAASS DDEE TTUUBBOOSS HHOORRIIZZOONNTTAAIISS  EEssccoocceessaa:: oo mmooddeelloo ddee ccaallddeeiirraa iinndduussttrriiaall mmaaiiss ddiiffuunnddiiddoo nnoo mmuunnddoo;; – ÉÉ ddeessttiinnaaddaa àà qquueeiimmaa ddee óólleeoo oouu ggááss;; – CCrriiaaddaa bbaassiiccaammeennttee ppaarraa uussoo mmaarrííttiimmoo..
 26. 26. PPaarrtteess ddaass CCaallddeeiirraass FFllaammoottuubbuullaarreess – CCoorrppoo ddaa CCaallddeeiirraa;; – EEssppeellhhooss;; – FFeeiixxee TTuubbuullaarr;; – CCaaiixxaa ddee FFuummaaççaa
 27. 27. PPaarrtteess ddaass CCaallddeeiirraass FFllaammoottuubbuullaarreess
 28. 28. CCAALLDDEEIIRRAASS AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS – MMaaiioorr RReennddiimmeennttoo;; – MMaaiioorr pprroodduuççããoo ddee VVaappoorr;; – MMaaiioorr SSuuppeerrffíícciiee ddee AAqquueecciimmeennttoo..
 29. 29. CCAALLDDEEIIRRAASS AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE TTUUBBOOSS RREETTOOSS – FFeeiixxee TTuubbuullaarr ddee TTrraannssmmiissssããoo ddee CCaalloorr;; – TTuubbuullõõeess ddee VVaappoorr;; – FFoorrmmaamm uumm CCiirrccuuiittoo FFeecchhaaddoo;; – PPrroodduuzzeemm ddee 33 aattéé 3300 tt vvaappoorr//hhoorraa,, ccoomm pprreessssõõeess ddee 4455 KKggff//ccmm22..
 30. 30. CCAALLDDEEIIRRAASS AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE TTUUBBOOSS RREETTOOSS
 31. 31. CCAALLDDEEIIRRAASS AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE TTUUBBOOSS CCUURRVVOOSS – SSeemm lliimmiittee ddee CCaappaacciiddaaddee ddee pprroodduuççããoo ddee VVaappoorr;; – TTuubbooss CCuurrvvooss IInntteerrlliiggaaddooss aaooss TTuubbuullõõeess;; – PPoossssuuii ddee 33 aa 55 ttuubbuullõõeess;; – SSeerrvviiuu ddee mmooddeelloo ppaarraa oouuttrraass ccaallddeeiirraass..
 32. 32. CCAALLDDEEIIRRAASS AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE TTUUBBOOSS CCUURRVVOOSS
 33. 33. CCAALLDDEEIIRRAASS AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE TTUUBBOOSS CCUURRVVOOSS
 34. 34. CCAALLDDEEIIRRAASS AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS CCOOMMPPAACCTTAASS – CCaatteeggoorriiaa ddee CCaallddeeiirraass ddee TTuubbooss CCuurrvvooss;; – PPrroodduuzz eemm ttoorrnnoo ddee 3300 tt//hh ddee vvaappoorr;; – AAddeeqquuaaddaa ppaarraa llooccaaiiss ccoomm eessppaaççooss lliimmiittaaddooss;; – AApprreesseennttaa lliimmiittee qquuaannttoo aaoo aauummeennttoo ddaa ssuuaa ccaappaacciiddaaddee ddee pprroodduuççããoo..
 35. 35. CCAALLDDEEIIRRAASS AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE CCIIRRCCUULLAAÇÇÃÃOO PPOOSSIITTIIVVAA – CCiirrccuullaaççããoo ppoorr ddiiffeerreennççaa ddee ddeennssiiddaaddee,, oouu sseejjaa,, cciirrccuullaaççããoo nnaattuurraall;; – CCiirrccuullaaççããoo ddeeffiicciieennttee == ssuuppeerraaqquueecciimmeennttoo;; – PPooddeemm aapprreesseennttaarr bboommbbaass eexxtteerrnnaass..
 36. 36. CCAALLDDEEIIRRAASS AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS DDEE CCIIRRCCUULLAAÇÇÃÃOO PPOOSSIITTIIVVAA  AA ffiigguurraa aa sseegguuiirr aapprreesseennttaa aallgguunnss ttiippooss ddee cciirrccuullaaççããoo ddee áágguuaa..
 37. 37. CCAALLDDEEIIRRAASS PPAARRAA QQUUEEIIMMAA DDEE CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEEIISS SSÓÓLLIIDDOOSS –QQuueeiimmaa ddee MMuullttii--CCoommbbuussttíívveeiiss;; FFiibbrroossoo;; CCaarrvvããoo;; ÓÓlleeoo;; GGááss NNaattuurraall..
 38. 38. CCAALLDDEEIIRRAASS PPAARRAA QQUUEEIIMMAA DDEE CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEEIISS SSÓÓLLIIDDOOSS – DDee ffáácciill OOppeerraaççããoo;; – CCoonnssttiittuuííddaass ccoomm ppaarreeddeess ddee áágguuaa:: LLiimmiittaa oo uussoo ddee RReeffrraattáárriioo;; MMeennoorr CCuussttoo ddee MMaannuutteennççããoo;; DDiimmiinnuuii vvaazzaammeennttooss ee ddeeppóóssiittoo ddee cciinnzzaass nnaass ffoorrnnaallhhaass..
 39. 39. CCAALLDDEEIIRRAASS PPAARRAA QQUUEEIIMMAA DDEE CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEEIISS LLÍÍQQUUIIDDOOSS EE GGAASSOOSSOOSS – PPaarreeddeess ddee ÁÁgguuaa:: TTiippoo TTuubbooss MMeemmbbrraannaaddooss;; RReessttrriinnggee oo uussoo ddee RReeffrraattáárriioo.. – SSuuppeerraaqquueecceeddoorr:: SSaaííddaa ddaa FFoorrnnaallhhaa.. – FFeeiixxee ddee CCoonnvveeccççããoo:: FFoorrmmaaddoo ppoorr uumm ccoonnjjuunnttoo ddee ttuubbooss qquuee iinntteerrlliiggaamm ooss ttuubbuullõõeess..
 40. 40. CCAALLDDEEIIRRAASS PPAARRAA QQUUEEIIMMAA DDEE CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEEIISS LLÍÍQQUUIIDDOOSS EE GGAASSOOSSOOSS – PPuurriiffiiccaaddoorreess ddee VVaappoorr:: PPrriimmáárriiooss ttiippoo cceennttrrííffuuggooss ee sseeccaaddoorreess cchheevvrroonnss.. – RReeccuuppeerraaddoorreess ddee CCaalloorr:: EEccoonnoommiizzaaddoorreess ddee ttuubbooss lliissooss,, pprréé--aaqquueecceeddoorreess ddee aarr ttuubbuullaarr;; – AAqquueecceeddoorreess ddee AArr ddee CCoommbbuussttããoo:: TTiippoo TTuubbooss MMeemmbbrraannaaddooss;; RReessttrriinnggee oo uussoo ddee RReeffrraattáárriioo..
 41. 41. PPAARRTTEESS DDAASS CCAALLDDEEIIRRAASS AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS AAss ppaarrtteess pprriinncciippaaiiss ddee uummaa ccaallddeeiirraa aaqquuaattuubbuullaarr ssããoo:: ttuubbuullããoo ssuuppeerriioorr ((oouu ttaammbboorr ddee vvaappoorr)),, ttuubbuullããoo iinnffeerriioorr ((oouu ttaammbboorr ddee llaammaa)),, ffeeiixxee ttuubbuullaarr,, ppaarreeddee ddee áágguuaa,, ffoorrnnaallhhaa ee ssuuppeerraaqquueecceeddoorr..
 42. 42. PPAARRTTEESS DDAASS CCAALLDDEEIIRRAASS AAQQUUAATTUUBBUULLAARREESS  TTuubbuullããoo ssuuppeerriioorr TTuubbuullããoo iinnffeerriioorr
 43. 43. CCAALLDDEEIIRRAASS EELLÉÉTTRRIICCAASS  EEmm áárreeaass oonnddee hháá ssuupprriimmeennttoo aabbuunnddaannttee ddee eenneerrggiiaa eellééttrriiccaa,, ppooddee-- ssee aannaalliissaarr ssee éé vvaannttaajjoossaa aa iinnssttaallaaççããoo ddee eeqquuiippaammeennttooss eelleettrroottéérrmmiiccooss,, lleevvaannddoo--ssee eemm ccoonnssiiddeerraaççããoo oo ccuussttoo ddaa eenneerrggiiaa eellééttrriiccaa ffoorrnneecciiddaa ppeellaa ccoonncceessssiioonnáárriiaa llooccaall..
 44. 44. CCAALLDDEEIIRRAASS EELLÉÉTTRRIICCAASS AAss ccaallddeeiirraass eellééttrriiccaass ooffeerreecceemm cceerrttaass vvaannttaaggeennss,, qquuee ssããoo::  AAuussêênncciiaa ddee ppoolluuiiççããoo aammbbiieennttee..  MMaannuutteennççããoo ssiimmpplleess –– aappeennaass bboommbbaass..  AA ffaallttaa dd’’áágguuaa nnããoo pprroovvooccaa ddaannooss àà ccaallddeeiirraa..  ÁÁrreeaa rreedduuzziiddaa ddee iinnssttaallaaççããoo..  NNããoo nneecceessssiittaa ddee áárreeaa ppaarraa eessttooccaaggeemm ddee ccoommbbuussttíívveell..  MMeellhhoorraa oo ffaattoorr ddee ccaarrggaa eellééttrriiccaa iinnssttaallaaddaa,, ee ccoomm iissttoo rreedduuzz oo pprreeççoo mmééddiioo ddee kkWWhh ccoonnssuummiiddoo nnaa iinnddúússttrriiaa..
 45. 45. CCAALLDDEEIIRRAASS EELLÉÉTTRRIICCAASS
 46. 46. CCOOMMPPOONNEENNTTEESS DDAASS CCAALLDDEEIIRRAASS  FFoorrnnaallhhaa  AA ffoorrnnaallhhaa,, ttaammbbéémm cchhaammaaddaa ddee ccââmmaarraa ddee ccoommbbuussttããoo,, éé oo llooccaall oonnddee ssee pprroocceessssaa aa qquueeiimmaa ddee ccoommbbuussttíívveell..
 47. 47. FFoorrnnaallhhaa  DDee aaccoorrddoo ccoomm oo ttiippoo ddee ccoommbbuussttíívveell aa sseerr qquueeiimmaaddoo,, aa ffoorrnnaallhhaa ppooddee sseerr ddiivviiddiiddaa eemm::  Fornalhas para queima de combustível sólido  Fornalha com grelhas basculantes  Fornalha com grelha rotativa  Fornalhas para queima de combustível em suspensão
 48. 48. QQuueeiimmaaddoorreess  OOss qquueeiimmaaddoorreess ssããoo ppeeççaass ddeessttiinnaaddaass aa pprroommoovveerr,, ddee ffoorrmmaa aaddeeqquuaaddaa ee eeffiicciieennttee,, aa qquueeiimmaa ddooss ccoommbbuussttíívveeiiss eemm ssuussppeennssããoo..
 49. 49. SSuuppeerraaqquueecceeddoorr  SSããoo eeqquuiippaammeennttooss ddeessttiinnaaddooss aa eelleevvaarr aa tteemmppeerraattuurraa ddoo vvaappoorr ssaattuurraaddoo sseemm aauummeennttaarr ssuuaa pprreessssããoo..  OO ssuuppeerraaqquueecceeddoorr éé ccoonnssttiittuuííddoo ddee ttuubbooss lliissooss oouu aalleettaaddooss ddee aaççoo rreessiisstteennttee aa aallttaass tteemmppeerraattuurraass,, ddiissttrriibbuuííddooss eemm ffoorrmmaa ddee sseerrppeennttiinnaa,, qquuee aapprroovveeiittaamm ooss ggaasseess ddee ccoommbbuussttããoo ppaarraa ddaarr oo ddeevviiddoo aaqquueecciimmeennttoo aaoo vvaappoorr ssaattuurraaddoo,, ttrraannssffoorrmmaannddoo--oo eemm vvaappoorr ssuuppeerraaqquueecciiddoo..
 50. 50. SSuuppeerraaqquueecceeddoorr  AAss vvaannttaaggeennss ddoo uussoo ddoo vvaappoorr ssuuppeerraaqquueecciiddoo ssããoo,, bbaassiiccaammeennttee,, dduuaass:: aa pprriimmeeiirraa éé mmeerraammeennttee ccoonnttaarr ccoomm mmaaiioorr ddiissppoonniibbiilliiddaaddee ddee eenneerrggiiaa,, ee aa SSeegguunnddaa,, aa mmaaiiss iimmppoorrttaannttee,, éé oo aauummeennttoo ddoo rreessffrriiaammeennttoo ddaass ttuurrbbiinnaass,, ddeevviiddoo,, pprriinncciippaallmmeennttee,, aaoo mmaaiioorr ssaallttoo eennttáállppiiccoo ddiissppoonníívveell..  OO ttoottaall ddee ggaannhhooss ddee ccaalloorr oouu ddee eenneerrggiiaa,, ccoomm vvaappoorr ssuuppeerraaqquueecciiddoo,, éé ddee aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 33%% ppaarraa ccaaddaa 6600ºCC ddee ssuuppeerraaqquueecciimmeennttoo..
 51. 51. SSuuppeerraaqquueecceeddoorr
 52. 52. EEccoonnoommiizzaaddoorr  OO eeccoonnoommiizzaaddoorr tteemm aa ffiinnaalliiddaaddee ddee aaqquueecceerr aa áágguuaa ddee aalliimmeennttaaççããoo ddaa ccaallddeeiirraa..  NNoorrmmaallmmeennttee eessttáá llooccaalliizzaaddoo nnaa ppaarrttee aallttaa ddaa ccaallddeeiirraa eennttrree oo ttaammbboorr ddee vvaappoorr ee ooss ttuubbooss ggeerraaddoorreess ddee vvaappoorr,, ee ooss ggaasseess ssããoo oobbrriiggaaddooss aa cciirrccuullaarr aattrraavvééss ddeellee,, aanntteess ddee ssaaíírreemm ppeellaa cchhaammiinnéé..
 53. 53. EEccoonnoommiizzaaddoorr  EExxiisstteemm vváárriiooss ttiippooss ddee eeccoonnoommiizzaaddoorreess ee nnaa ssuuaa ccoonnssttrruuççããoo ppooddeemm sseerr eemmpprreeggaaddooss ttuubbooss ddee aaççoo mmaalleeáávveell oouu ttuubbooss ddee aaççoo ffuunnddiiddoo ccoomm aalleettaass..
 54. 54. PPrréé--aaqquueecceeddoorr ddee aarr  OO pprréé--aaqquueecceeddoorr ddee aarr éé uumm eeqquuiippaammeennttoo ((ttrrooccaaddoorr ddee ccaalloorr)) qquuee eelleevvaa aa tteemmppeerraattuurraa ddoo aarr aanntteess qquuee eessttee eennttrree nnaa ffoorrnnaallhhaa.. OO ccaalloorr éé cceeddiiddoo ppeellooss ggaasseess rreessiidduuaaiiss qquueenntteess oouu ppeelloo vvaappoorr ddaa pprróópprriiaa ccaallddeeiirraa..
 55. 55. PPrréé--aaqquueecceeddoorr ddee aarr
 56. 56. PPrréé--aaqquueecceeddoorr ddee aarr  AA iinnssttaallaaççããoo ddeesssseess eeqquuiippaammeennttooss ooffeerreeccee aa vvaannttaaggeemm ddee mmeellhhoorraarr aa eeffiicciiêênncciiaa ddaa ccaallddeeiirraa ppeelloo aauummeennttoo ddaa tteemmppeerraattuurraa ddee eeqquuiillííbbrriioo nnaa ccââmmaarraa ddee ccoommbbuussttããoo..
 57. 57. EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS AAUUXXIILLIIAARREESS
 58. 58. Sopradores ddee ffuulliiggeemm  OOss ssoopprraaddoorreess ddee ffuulliiggeemm ((rraammoonnaaddoorreess)) ppeerrmmiitteemm uummaa ddiissttrriibbuuiiççããoo rroottaattiivvaa ddee uumm jjaattoo ddee vvaappoorr nnoo iinntteerriioorr ddaa ccaallddeeiirraa ee tteemm ppoorr ffiinnaalliiddaaddee,, ffaazzeerr aa rreemmooççããoo ddaa ffuulliiggeemm ee ddeeppóóssiittooss ffoorrmmaaddooss nnaa ssuuppeerrffíícciiee eexxtteerrnnaa ddaa zzoonnaa ddee ccoonnvveeccççããoo ddaass ccaallddeeiirraass..
 59. 59. Sopradores ddee ffuulliiggeemm  AA ffiigguurraa aa sseegguuiirr mmoossttrraa ccoommoo éé ffeeiittaa eessttaa ssoopprraaggeemm..
 60. 60. VVáállvvuullaass ddee SSeegguurraannççaa  AAss vváállvvuullaass ddee sseegguurraannççaa ee ddee aallíívviioo ddee pprreessssããoo ssããoo ddiissppoossiittiivvooss qquuee pprrootteeggeemm aauuttoommaattiiccaammeennttee ooss eeqquuiippaammeennttooss ddee pprroocceessssoo ddee uumm eevveennttuuaall eexxcceessssoo ddee pprreessssããoo,, ccaallddeeiirraass ee vvaassooss ddee pprreessssããoo oobbrriiggaattoorriiaammeennttee nneecceessssiittaamm ddeesssseess ddiissppoossiittiivvooss ddee sseegguurraannççaa ppaarraa ssuuaa pprrootteeççããoo,, eemm ccuummpprriimmeennttoo àà lleeggiissllaaççããoo aattrraavvééss ddee nnoorrmmaass ccoommoo aa NNRR--1133 ,, ee aatteennddeennddoo aaooss ccóóddiiggooss nnaacciioonnaaiiss ee iinntteerrnnaacciioonnaaiiss ddee pprroojjeettoo
 61. 61. IInnddiiccaaddoorr ddee nníívveell  OOss iinnddiiccaaddoorreess ddee nníívveell tteemm ppoorr oobbjjeettiivvoo iinnddiiccaarr oo nníívveell ddee áágguuaa ddeennttrroo ddoo ttuubbuullããoo ddee eevvaappoorraaççããoo.. EEmm ggeerraall,, ssããoo ccoonnssttiittuuííddooss ppoorr uumm vviiddrroo ttuubbuullaarr..
 62. 62. IInnjjeettoorreess  OO iinnjjeettoorr éé uumm ddiissppoossiittiivvoo eemmpprreeggaaddoo ccoommoo aalliimmeennttaaddoorr aauuxxiilliiaarr ddee ccaallddeeiirraass ppaarraa ssiittuuaaççõõeess ddee ffaallttaa ddee eenneerrggiiaa eellééttrriiccaa
 63. 63. Sistemas ddee ccoonnttrroollee ddee áágguuaa ddee aalliimmeennttaaççããoo  OOss ssiisstteemmaass ddee ccoonnttrroollee ddee áágguuaa ddee aalliimmeennttaaççããoo ddeevveemm rreegguullaarr oo aabbaasstteecciimmeennttoo ddee áágguuaa aaoo ttuubbuullããoo ddee eevvaappoorraaççããoo ppaarraa mmaanntteerr oo nníívveell eennttrree lliimmiitteess ddeesseejjáávveeiiss.. EEssssee lliimmiitteess ddeevveemm sseerr oobbsseerrvvaaddooss nnoo iinnddiiccaaddoorr ddee nníívveell.. AA qquuaassee ttoottaalliiddaaddee ddaass ccaallddeeiirraass ssããoo eeqquuiippaaddaass ccoomm ssiisstteemmaass aauuttoommaattiizzaaddooss,, qquuee pprrooppoorrcciioonnaamm mmaaiioorr sseegguurraannççaa,, mmaaiioorreess rreennddiimmeennttooss ee mmeennoorreess ggaassttooss ddee mmaannuutteennççããoo..
 64. 64. AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  OO vvaappoorr pprroodduuzziiddoo eemm uumm ggeerraaddoorr ddee vvaappoorr ppooddee sseerr uussaaddoo ddee ddiivveerrssaass ffoorrmmaass::  · eemm pprroocceessssooss ddee ffaabbrriiccaaççããoo ee bbeenneeffiicciiaammeennttoo;;  · nnaa ggeerraaççããoo ddee eenneerrggiiaa eellééttrriiccaa;;  · nnaa ggeerraaççããoo ddee ttrraabbaallhhoo mmeeccâânniiccoo;;  · nnoo aaqquueecciimmeennttoo ddee lliinnhhaass ee rreesseerrvvaattóórriiooss ddee óólleeoo ccoommbbuussttíívveell;;  · nnaa pprreessttaaççããoo ddee sseerrvviiççooss..
 65. 65. TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE ÁÁGUUAA PPAARRAA CCAALLDDEEIIRRAASS  AA áágguuaa ppaarraa ccaallddeeiirraass ddeevvee rreecceebbeerr ttrraattaammeennttoo qquuee ppeerrmmiittaa:: rreemmooççããoo ttoottaall oouu ppaarrcciiaall ddee ssaaiiss ddee ccáállcciioo ee mmaaggnnééssiioo,, ooss qquuaaiiss pprroodduuzzeemm iinnccrruussttaaççõõeess ee lleevvaamm àà rruuppttuurraa ddooss ttuubbooss.. OO pprroocceessssoo,, ddeessiiggnnaaddoo ppoorr aabbrraannddaammeennttoo ddaa áágguuaa ppeellaa ccaall ssoollddaaddaa,, ccoonnssiissttee nnaa iinnjjeeççããoo ddee ssoolluuççõõeess ddee CCaaOO ((ccaall)) ee NNaaCCOO33 ((ccaarrbboonnaattoo ddee ssóóddiioo oouu ssooddaa)) ppaarraa pprreecciippiittaarr oo ccaarrbboonnaattoo ddee ccáállcciioo ee ffoorrmmaarr hhiiddrróóxxiiddoo ddee mmaaggnnééssiioo ffllooccuullaaddoo,, ddee mmooddoo aa sseerreemm rreemmoovviiddooss aanntteess ddee aa áágguuaa sseerr bboommbbeeaaddaa ppaarraa aa ccaallddeeiirraa..
 66. 66. TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE ÁÁGUUAA PPAARRAA CCAALLDDEEIIRRAASS  AAss pprriinncciippaaiiss ggrraannddeezzaass ddee qquuaalliiddaaddee ddaa áágguuaa ssããoo::  DDuurreezzaa ttoottaall  PPH
 67. 67. MMÉÉTTOODDOO DDEE TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE ÁÁGGUUAA  CCllaarriiffiiccaaççããoo OO pprroocceessssoo ccoonnssiissttee nnaa pprreevviiaa ffllooccuullaaççããoo,, ddeeccaannttaaççããoo ee ffiillttrraaççããoo ddaa áágguuaa ccoomm vviissttaass aa rreedduuzziirr aa pprreesseennççaa ddee ssóólliiddooss eemm ssuussppeennssããoo..  AAbbrraannddaammeennttoo CCoonnssiissttee nnaa rreemmooççããoo ttoottaall oouu ppaarrcciiaall ddooss ssaaiiss ddee ccáállcciioo ee mmaaggnnééssiioo pprreesseenntteess nnaa áágguuaa,, oouu sseejjaa,, ccoonnssiissttee nnaa rreedduuççããoo ddee ssuuaa dduurreezzaa..
 68. 68. MMÉÉTTOODDOO DDEE TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE ÁÁGGUUAA  DDeessmmiinneerraalliizzaaççããoo oouu ttrrooccaa iiôônniiccaa  DDeessggaazzeeiiffiiccaaççããoo SSããoo eemmpprreeggaaddooss eeqquuiippaammeennttooss eessppeecciiaaiiss qquuee aaqquueecceemm aa áágguuaa ee ddeessttaa ffoorrmmaa,, ssããoo eelliimmiinnaaddooss ooss ggaasseess ddiissssoollvviiddooss.. PPooddee sseerr uuttiilliizzaaddoo vvaappoorr ddiirreettoo ppaarraa oo aaqquueecciimmeennttoo ddaa áágguuaa aa sseerr ddeessggaazzeeiiffiiccaaddaa..
 69. 69. MMÉÉTTOODDOO DDEE TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE ÁÁGGUUAA  RReemmooççããoo ddee ssíílliiccaa CCoommoo jjáá ffooii aabboorrddaaddoo,, aa ssíílliiccaa pprroodduuzz uummaa iinnccrruussttaaççããoo mmuuiittoo dduurraa ee mmuuiittoo ppeerriiggoossaa.. OOss ttrraattaammeennttooss nnoorrmmaallmmeennttee eemmpprreeggaaddooss nnoo iinntteerriioorr ddaa ccaallddeeiirraa nnããoo eelliimmiinnaamm aa ssíílliiccaa.. OOss mmééttooddooss mmaaiiss uussaaddooss ppaarraa eessssaa ffiinnaalliiddaaddee ssããoo aa ttrrooccaa ee ttrraattaammeennttoo ccoomm óóxxiiddoo ddee mmaaggnnééssiioo ccaallcciinnaaddoo..
 70. 70. MMÉÉTTOODDOO DDEE TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE ÁÁGGUUAA  MMééttooddooss iinntteerrnnooss OOss ttrraattaammeennttooss iinntteerrnnooss ssee bbaasseeiiaamm nnaa eelliimmiinnaaççããoo ddaa dduurreezzaa,, aaoo ccoonnttrroollee ddoo ppHH ee ddaa ssuuaa aallccaalliinniiddaaddee,, nnaa eelliimmiinnaaççããoo ddoo ooxxiiggêênniioo ddiissssoollvviiddoo ee nnoo ccoonnttrroollee ddooss cclloorreettooss ee ddoo tteeoorr ttoottaall ddee ssóólliiddooss..
 71. 71. MMÉÉTTOODDOO DDEE TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE ÁÁGGUUAA  EElliimmiinnaaççããoo ddaa dduurreezzaa  PPrreecciippiittaaççããoo ccoomm ffoossffaattooss  TTrraattaammeennttoo ccoomm qquueellaattooss  CCoonnttrroollee ddoo ppHH ee ddaa aallccaalliinniiddaaddee  EElliimmiinnaaççããoo ddoo ooxxiiggêênniioo ddiissssoollvviiddoo  CCoonnttrroollee ddoo tteeoorr ddee cclloorreettooss ee ssóólliiddooss ttoottaaiiss
 72. 72. MMaannuutteennççããoo ddaass ccaallddeeiirraass  TTooddoo ttrraattaammeennttoo ppaarraa oobbtteerr bboonnss rreessuullttaaddooss ddeeppeennddee ddee uumm ccoonnttrroollee eeffiicciieennttee ee ssiisstteemmááttiiccoo,, qquueerr ddooss ppaarrââmmeettrrooss qquuíímmiiccooss ee ffííssiiccooss,, ccoommoo ddee cceerrttaass ooppeerraaççõõeess ee pprroocceeddiimmeennttooss..
 73. 73. MMaannuutteennççããoo ddaass ccaallddeeiirraass  CCoonnttrroollee qquuíímmiiccoo  LLiimmppeezzaa qquuíímmiiccaa ddaass ccaallddeeiirraass  PPrrootteeççããoo ddee ccaallddeeiirraass ccoonnttrraa ccoorrrroossõõeess
 74. 74. DDEETTEERRIIOORRAAÇÇÃÃOO  UUmm ddooss pprriinncciippaaiiss rreessppoonnssáávveeiiss ppeellaa ddeetteerriioorraaççããoo ddaass ccaallddeeiirraass éé aa ccoorrrroossããoo,, qquuee aaggee ccoommoo ffaattoorr ddee rreedduuççããoo ddaa eessppeessssuurraa ddaass ssuuppeerrffíícciieess ssuubbmmeettiiddaass àà pprreessssããoo.. AA ccoorrrroossããoo nnããoo éé sseennttiiddaa ppeellooss iinnssttrruummeennttooss ddee ooppeerraaççããoo ddaa ccaallddeeiirraa,, oouu sseejjaa,, ooss pprreessssoossttaattooss ee aass vváállvvuullaass ddee sseegguurraannççaa nnããoo ddeetteeccttaamm ssuuaa eevvoolluuççããoo ppoorr qquuee nnããoo éé aaccoommppaannhhaaddaa ppoorr eelleevvaaççããoo ddee pprreessssããoo ddee ttrraabbaallhhoo..
 75. 75. DDEETTEERRIIOORRAAÇÇÃÃOO  CCoorrrroossããoo iinntteerrnnaa  OOxxiiddaaççããoo ggeenneerraalliizzaaddaa ddoo ffeerrrroo  CCoorrrroossããoo ggaallvvâânniiccaa  CCoorrrroossããoo ppoorr aaeerraaççããoo ddiiffeerreenncciiaall  CCoorrrroossããoo ssaalliinnaa  FFrraaggiilliiddaaddee ccááuussttiiccaa  CCoorrrroossããoo ppoorr ggaasseess ddiissssoollvviiddooss
 76. 76. DDEETTEERRIIOORRAAÇÇÃÃOO  CCoorrrroossããoo eexxtteerrnnaa EEssssee ttiippoo ddee ccoorrrroossããoo aaccoonntteeccee nnaass ssuuppeerrffíícciieess eexxppoossttaass aaooss ggaasseess ddee ccoommbbuussttããoo ee éé ffuunnççããoo ddoo ccoommbbuussttíívveell uuttiilliizzaaddoo ee ddaass tteemmppeerraattuurraass.. NNaass ccaallddeeiirraass aaqquuoottuubbuullaarreess,, aass ssuuppeerrffíícciieess ddee aaqquueecciimmeennttoo mmaaiiss qquueennttee ssããoo aaqquueellaass ddoo ssuuppeerraaqquueecceeddoorr,, ppooddeennddoo ooccoorrrreerr ccoorrrroossããoo ttaannttoo nnaass ccaallddeeiirraass qquuee qquueeiimmaamm oo oolleeiioo ccoommoo ccaarrvvããoo..
 77. 77. IINNOOVVAAÇÇÕÕEESS TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAASS
 78. 78. CCaallddeeiirraa DDiiggiittaall  Características Técnicas  Queimadores de aço inoxidável multigás (gás natural ou GLP); Bomba circuladora com pós-circulação;  Termostato de sobretemperatura;  Controle de saída de gases;  Controle de circulação de água do circuito de calefação;  Controle de tiragem de gases forçado;  Controle de chama por ionização;  Conexão para termostato de ambiente;  Conexão para sonda anticipadora em instalações de piso radiante.
 79. 79. CCoonnttrroollee DDiiggiittaall  OO ccoonnttrroollee ddiiggiittaall ppeerrmmiittee sseelleecciioonnaarr oo sseerrvviiççoo ddeesseejjaaddoo ffaacciillmmeennttee sseegguunnddoo aass ooppççõõeess ddee áágguuaa qquueennttee ssaanniittáárriiaa oouu ccaalleeffaaççããoo ee áágguuaa qquueennttee ssaanniittáárriiaa.. RReegguullaarr aass tteemmppeerraattuurraass ddaa áágguuaa ddee ccoonnssuummoo ee ddoo cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaaççããoo ddee ffoorrmmaa ssiimmpplleess ee pprreecciissaa.. CCoonnttéémm ttooddooss ooss ddaaddooss nneecceessssáárriiooss ppaarraa ccoonnhheecceerr oo eessttaaddoo ffuunncciioonnaall ddaa ccaallddeeiirraa ccoomm ssiimmbboollooggiiaa ssiimmpplleess.. IInnccoorrppoorraa ttooddaass aass ffuunnççõõeess ddee sseegguurraannççaa ccoomm uumm nnoovvoo ccóóddiiggoo ddee ffaallhhaass ppoorr ccoonnttrroollee nnuumméérriiccoo..
 80. 80. CCaallddeeiirraa DDiiggiittaall SS 3300  DDiimmeennssõõeess rreedduuzziiddaass;;  AAcceennddiimmeennttoo ssuuaavvee ee pprrooggrreessssiivvoo;;  FFuunncciioonnaammeennttoo ssiilleenncciioossoo;;  RReegguullaaççããoo ddiiggiittaall ddee tteemmppeerraattuurraa ddoo cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaaççããoo;;  IInnddiiccaaççããoo ddiiggiittaall ddaa tteemmppeerraattuurraa ddaa áágguuaa nnoo cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaaççããoo;;  IInnddiiccaaddoorr ddee aannoommaalliiaass ddee ffuunncciioonnaammeennttoo;;  TTiirroo nnaattuurraall oouu ttiirroo bbaallaanncceeaaddoo ffoorrççaaddoo;;  OOppççããoo ppaarraa ppiissoo rraaddiiaannttee..
 81. 81. Caldeira DDee PPiissoo DDiiggiittaall MM 6600  DDiimmeennssõõeess rreedduuzziiddaass;;  AAcceennddiimmeennttoo ssuuaavvee ee pprrooggrreessssiivvoo;;  FFuunncciioonnaammeennttoo ssiilleenncciioossoo;;  RReegguullaaççããoo ddiiggiittaall ddee tteemmppeerraattuurraa ddoo cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaaççããoo;;  IInnddiiccaaççããoo ddiiggiittaall ddaa tteemmppeerraattuurraa ddaa áágguuaa nnoo cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaaççããoo;;  IInnddiiccaaddoorr ddee aannoommaalliiaass ddee ffuunncciioonnaammeennttoo;;  TTiirroo nnaattuurraall;;  OOppççããoo ppaarraa ppiissoo rraaddiiaannttee;;  OOppççããoo ddee iinnssttaallaaççããoo ddee mmaaiiss ccaallddeeiirraass eemm ppaarraalleelloo,, eelleevvaannddoo aa ppoottêênncciiaa ppaarraa mmaaiiss ddee 110000..000000 KKccaall//hh..
 82. 82. NNOORRMMAASS RREEGGUULLAAMMEENNTTAADDOORRAASS  NNRR 44 -- SSeerrvviiççooss EEssppeecciiaalliizzaaddooss EEmm EEnnggeennhhaarriiaa ddee SSeegguurraannççaa EE EEmm MMeeddiicciinnaa ddoo TTrraabbaallhhoo ((SSEESSMMTT))..  NNRR--55 -- CCoommiissssããoo IInntteerrnnaa ddee PPrreevveennççããoo ddee AAcciiddeenntteess  NNRR 66 -- EEqquuiippaammeennttoo ddee PPrrootteeççããoo IInnddiivviidduuaall –– EEPPII  NNRR 1100 -- SSeegguurraannççaa eemm IInnssttaallaaççõõeess ee SSeerrvviiççooss eemm EElleettrriicciiddaaddee  NNRR 1133 -- CCaallddeeiirraass ee VVaassooss ddee PPrreessssããoo
 83. 83. NNOORRMMAASS RREEGGUULLAAMMEENNTTAADDOORRAASS  NNRR--1155 AAttiivviiddaaddeess ee OOppeerraaççõõeess IInnssaalluubbrreess  NNRR 1177 -- EErrggoonnoommiiaa  NNRR 2233 -- PPrrootteeççããoo CCoonnttrraa IInnccêênnddiiooss  NNRR 2266 -- SSiinnaalliizzaaççããoo ddee SSeegguurraannççaa
 84. 84. LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR  CCoonnssoolliiddaaççããoo ddaass LLeeiiss ddoo TTrraabbaallhhoo -- CCLLTT  SSEEÇÇÃÃOO XXIIII ((RReeddaaççããoo ddaaddaa ppeellaa LLeeii nnº 66..551144,, ddee 2222..1122..11997777))  DDAASS CCAALLDDEEIIRRAASS,, FFOORRNNOOSS EE RREECCIIPPIIEENNTTEESS SSOOB PPRREESSSSÃÃOO ((RReeddaaççããoo ddaaddaa ppeellaa LLeeii nnº 66..551144,, ddee 2222..1122..11997777))
 85. 85. DDooeennççaass OOccuuppaacciioonnaaiiss  AAssbbeessttoossee  PPeerrddaa AAuuddiittiivvaa IInndduuzziiddaa ppeelloo RRuuííddoo rreellaacciioonnaaddaa aaoo ttrraabbaallhhoo  CChhooqquueess ttéérrmmiiccooss  RRiissccooss ddee aacciiddeenntteess

×