Peperiksaan pertengahan tahun thn 6 kh

4.070 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação

Peperiksaan pertengahan tahun thn 6 kh

  1. 1. 1 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KLANG UTAMA JALAN HAJI SIRAT, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN ( KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN BAGI TAHUN 2013 ARAHAN: SOALAN MENGANDUNGI 30 SOALAN DAN JAWAB SEMUA SOALAN NAMA :______________________________ KELAS:___________________ 1 Apakah aspek pertama yang wujud dalam mereka cipta? A Kemahiran B Nilai C Sikap D Idea 2 Idea-idea yang tercetus dalam minda adalah melalui I pembacaan II pemerhatian IIIpengalaman IV soal selidik A I, II, dan III B I, II, dan IV C II, III, dan IV D I, II, III, dan IV 3 Apakah X? A Membina projek B Membuat persembahan C Lukisan projek D Pernyataan masalah 4 Alatan tangan X yang ditunjukkan di atas adalah A tukul warrington B gandin plastik C tukul kuku kambing D gandin getah 5 Antara berikut, bahan yang manakah digunakan untuk melarutkan syelek? A Spirit metil B Varnis C Lekar D Thinner 6 Arus elektrik mengalir dari kutub _________ ke kutub ____________ melalui litar. A positif, negatif B negatif, positif C positif, perintang D perintang, positif 7 Diod pemancar cahaya (LED) terdapat dalam A satu warna B dua warna C tiga warna D empat warna
  2. 2. 2 8 Reka cipta dapat mewujudkan sikap A aktif B pasif C kreatif D positif 9 Apakah fungsi jadual kerja dalam proses membuat projek reka cipta? A Untuk mendisiplinkan murid-murid B Untuk memastikan alatan digunakan sepenuhnya C Untuk memastikan kemasan projek sesuai D Untuk memastikan projek siap dalam masa yang ditetapkan 12 Lukisan yang menunjukkan penyambungan komponen-komponen litar dalam bentuk gambar dinamakan lukisan A bergambar B skematik C simbol D artistik 13 Antara proses untuk membuat reka cipta, yang manakah adalah langkah yang paling awal perlu dilakukan? A Pernyataan masalah B Penyelesaian masalah C Membina projek D Membuat persembahan 10 Alatan tangan penukul kayu tukul kambing yang digunakan untuk: I mengetuk logam II mengetuk kayu IIImengetuk paku IV mencabut paku A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 11 Apakah alat yang boleh digunakan untuk melicinkan permukaan projek kayu sebelum dikemaskan dengan syelek? A Berus B Kikir C Kertas las D Kertas surat khabar 14 Apakah jenis cat yang digunakan untuk menutup ira kayu dan membantu menjimatkan penggunaan cat licau? A Cat B Cat alas C Cat kilat D Cat warna 15 Alatan tangan yang manakah boleh digunakan untuk memotong logam? A Gergaji besi B Gergaji puting C Gergaji tangan D Gergaji lengkung halus 16 Apakah jenis paku yang dapat dibenamkan ke bawah permukaan kayu? A Paku kepala rata B Paku payung C Paku panel D Paku kedut
  3. 3. 3 17 Perintang tetap disukat dalam unit A ohm B kilometer C volt D farad 18 Apakah kegunaan perintang? A Membawa aliran arus elektrik B Mengurangkan pengaliran arus elektrik C Menambah pengaliran arus elektrik D Meninggikan pengaliran arus elektrik 19 Antara berikut, bahan yang manakah boleh digunakan untuk mencuci berus cat selepas mengecat projek kayu? A Sabun B Thinner C kertas D Surat Khabar 20 Penyambungan kaki ________ jenis berkutub mestilah mengikut kekutuban yang betul. A perintang B diod pemancar cahaya C kapasitor D bateri 21 Simbol di atas adalah simbol A transistor NPN B transistor PNP C kapasitor berkutub D kapasitor tidak berkutub 22 Apakah aspek yang menentukan jumlah nilai pada perintang tetap? A Jenis perintang B Saiz perintang C Nilai rintangan perintang D Kod warna yang ditunjukkan melalui jalur-jalur pada badan perintang tetap 23 Antara berikut, bahan yang manakah bukan penebat? A Aluminium B Getah C Kaca D Kayu 24 Antara komponen elektronik di bawah yang manakah komponen elektronik yang ditunjukkan simbolnya di atas? A perintang boleh laras B LED C LED dwiwarna D kapasitor 25 Alatan tangan yang ditunjukkan di atas adalah A sepana hujung terbuka B playar gabung C playar kacip D playar muncung tirus
  4. 4. 4 26 Antara alatan tangan berikut, yang manakah tidak boleh boleh digunakan untuk menjalurkan wayar? A Playar Gabung B Penjalur Wayar C Playar Muncung Tirus D Skru Mata Rata 27 Apakah perkara utama yang perlu ada untuk melaksanakan projek reka cipta? A Nilai murni B Kemahiran C Idea D Sikap 28 Projek akan _____________ untuk mengetahui keberkesanan dan kelemahannya. A dijalankan B dipamerkan C dinilai D dihargai 29 _________________ ialah proses mengubah suai semula sesuatu produk yang sedia ada menjadi produk yang baru. A Prototaip B Reka cipta C Inovasi D Kreativi 30 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang diod pemancar cahaya (LED)? I Ia mempunyai dua kaki iaitu anod dan katod II Ia boleh memancarkan cahaya III Unit sukatannya ialah ohm IV Ia boleh mengeluarkan bunyi A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV
  5. 5. 5 BAHAGIAN B Arahan :Untuk soalan 31 hingga 45 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 31 _____________________ berfungsi untuk mengurang dan mengehadkan arus yang mengalir di dalam litar. 32 Perintang peka cahaya adalah sejenis perintang boleh ubah dan rintangannya boleh bertambah mengikut jumlah ______________________ yang diterima. 33 ______________________ dalam pasaran biasanya terdapat dalam tiga warna iaitu merah, kuning, dan hijau. 34 LED merupakan komponen yang mudah _______________________. 35 Komponen elektronik yang dapat meninggikan arus, voltan, dan kuasa adalah _______________________. 36 ______________________ digunakan untuk menebuk lubang. 37 Bateri berfungsi untuk mengalirkan arus ________________________. 38 Lukisan yang menunjukkan penyambungan komponen-komponen litar dalam bentuk gambar dinamakan lukisan _________________________. 39 _______________________ merupakan pengalir elektrik yang baik. 40 __________________________ LED diberi nama kaki anod (+) dan kaki katod (–). 41 __________________ialah sejenis komponen elektronik yang digunakan untuk menghasilkan isyarat bunyi. 42 Kaki diod pemancar cahaya (LED) yang panjang adalah kaki ______________________. 43 Nilai rintangan sesuatu perintang disukat dalam unit _____________________. 44 Perintang tetap boleh dipasang pada litar tanpa perlu menentukan _____________________ kakinya. 45 ____________________ yang akan digunakan perlulah diukur, dipotong, dan dijalurkan.
  6. 6. 6 Arahan :Untuk Soalan 46 - 50 Gariskan pada pernyataan yang betul 46 Unit ukuran kapasitor ialah ( farad, ohm ). 47 Kaki perintang tetap boleh dibentukkan dengan menggunakan ( playar muncung tirus, playar gabung ). 48 Transistor digunakan untuk ( meninggikan, merendahkan ) arus, voltan, dan kuasa. 49 Jangan bengkokkan kaki transistor terlalu dekat dengan bahan kerana boleh mengakibatkan kaki transistor ( terbakar, patah ). 50 Bahagian badan diod pemancar cahaya ( LED ) yang rata dan mempunyai kaki yang pendek ialah ( katod, anod ). KERTAS SOALAN TAMAT DI SEDIAKAN OLEH : DI SAHKAN OLEH : ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………… (MOHD EZANEE B AHMAD) (TN HAJI MAT ZAIN B SAPIEE) KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP GPK 1 SK TAMAN KLANG UTAMA DI SEMAK OLEH: ……………………………………………… ( TN HAJI SAEDI B AHMAD) PEN KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP
  7. 7. 7

×