Escola de dirigents 2010: Les famíles a l'esplai (conclusions formacions)

Esplais Catalans, Esplac
Esplais Catalans, EsplacEsplais Catalans, Esplac
ESCOLA
  escoladedirigents

   Les famílies a l'esplai

Hostalets de Balenyà, 23 i 24 d'octubre de
         2010
Conclusions formacionsMòdul de formació:

LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMILIES A
L'ESPLAI
Conclusions formacions
Si no observem, no escoltem i no parlem... difícilment
      participarem i farem participar.
Conclusions formacions

Els monitors som els màxims responsables de la vida i funcionament de l'esplai.
Es la nostra responsabilitat obrir espais i processos de participació tant als infants com
a les famílies.

Pel que fa a les famílies, és fonamental treballar conjuntament amb elles per
acompanyar de manera mes completa l'educació de l'infant, sigui quina sigui la seva
edat.

Aquest acompanyament ha de ser ordenat, es a dir, ha d'estar molt clara la posició
de cadascú i el rol que juga. Freqüentment, les famílies acompanyen i recolzen els
treball dels monitors i aquests condueixen la feina de l'esplai, però és cada esplai qui
a de decidir el rol que juga cadascú.

Saber els límits de cadascú, juntament amb una comunicació fluida i clara, afavoreix la
creació d'un clima de confiança necessari per reforçar i millorar el nostre projecte
educatiu.

Les famílies han d'estar pròximes a nosaltres per millorar l'educació dels infants i el
projecte educatiu que desenvolupem amb ells.


PER AIXÒ CAL QUE ENS OBRIM A LA SEVA PARTICIPACIÓ
Conclusions formacions
Voler Participar
Conclusions formacions
Voler Participar
Conclusions formacions
                   Voler Participar


El primer pas que hem de donar per obrir o promoure la participació de les famílies és Voler
obrir-la o promoure-la. Però, volem fer-ho?

La resposta a aquesta pregunta ens portarà a parlar de les nostres motivacions i expectatives.
I per saber quines son aquestes hem d'aprendre a observar:

   • Quins sentiments ens produeix la presencia o absència de les mares i els pares a l'esplai?

   •Com ens sentim amb ells i elles dins del context educatiu en el qual estem?

   • Que esperem d'elles i ells?

Observar les nostres emocions, sentiments i expectatives és el primer pas per saber si
volem treballar junts monitors i famílies.
Conclusions formacions
Saber participar
Conclusions formacions
                 Saber participar

El segon pas o condició que s'ha de donar per a que les famílies participin a l'esplai és
que sàpiguen i que nosaltres també sapiguem participar.

Quan parlem del saber participar ens referim a tenir i/o aprendre algunes competències
personals bàsiques. Les competències són coneixements, habilitats i actituds. Per
estimular la participació de les famílies, considerem que aquestes competències
bàsiques són:

   • Conèixer l'activitat i finalitat de l'esplai

   • Saber escoltar activament, es a dir, interioritzant i valorant allò que es diu, i
   contrastar-ho amb el propi pensament.

   • Saber dialogar

   • Saber ser assertiu, es a dir, expressar els sentiments o les opinions pròpies de
   manera lliure i amb seguretat, sense que els altres percebin aquestes expressions
   agressives o manipuladores.

   • Saber ser respectuós
Conclusions formacions
                Saber participar

   • Saber ser pro actiu

   • Saber ser crític

   • Saber ser creatiu per resoldre situacions conflictives i dinamitzar processos
   estancats

   •Saber ser empàtic, és a dir, comprendre les emocions i sentiments externs per
   un procés d'identificació amb l'altre.

Amb aquestes competències bàsiques assolides, podem encetar un procés de
participació i treball conjunt enriquidor per totes parts sense perdre de vista que les
dificultats continuaran existint i que serà d'aquestes d'on extraurem bona part de
l'aprenentatge.
Conclusions formacions
Poder participar
Conclusions formacions
                 Poder participar

El tercer pas o condició que s'ha de donar per obrir o promoure la participació de les
famílies a l'esplai és poder participar. I per poder participar cal que hagin canals, espais i
eines per expressar-nos i treballar conjuntament.

Hi ha diferents tipus d'espais de participació de les famílies. L'espai mes simple i bàsic
de participació és la porta de l'esplai, quan les famílies venen a deixar o recollir als infants.
És un espai molt quotidià on parlem entre monitors i famílies sobre l'estat dels infants i les
activitats de l'esplai. Aquests espai tan simple i quotidià és clau per poder anar ascendint en
l'escala de la participació, on trobem les comissions de famílies com a espais de màxima
participació.
Conclusions formacions
                Poder participar

Els espais de participació han d'estar ben definits, al igual que els rols i el nivell de
decisió i responsabilitat que te cada espai.

També és important crear espais amb el suficient grau d'autonomia com per que
les famílies trobin el seu lloc i puguin compartir les seves inquietuds i propostes. En
aquest sentit, és important que aquests espais facilitin el diàleg entre famílies i
esplais per coordinar esforços i fer que l'esplai tingui mes capacitat d'incidència i
transformació en els infants i l'entorn.

Per ultim, a mes d'espais, les famílies han de tenir eines per poder participar i
expressar-se. Concretament ens referim, en el cas de les famílies, a que coneguin i
puguin incidir en els documents orgànics de l'entitat i el programa de curs.
Conclusions formacions
Conclusions
Conclusions formacions
             Conclusions participació

La participació és un procés que s'aprèn en la pràctica. Algunes famílies no tenen
una cultura de la participació, per tant, hem de ser sensibles a aquesta realitat. En
aquest sentit, la paciència, la perseverança i la creativitat son de gran ajuda.

La participació és voluntària, per tant, per molt que vulguem, si una família no vol, no
tindrem molt marge de maniobra.

L'esplai és de tots, però cadascú ocupa un lloc. Hem de tenir clar, com a màxims
responsables de l'esplai, quin és el nostre rol i els dels altres

El fi ultim de l'esplai és l'educació dels infants per transformar la societat, en una
societat mes justa, lliure i igualitària. Aquesta ha de ser també la finalitat de la
participació.
Conclusions formacions
Mòdul de formació:

LA COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES:
PERQUÈ, QUÈ, COM I QUAN...TRAIEM-LI
SUC!
Conclusions formacions

PERQUÈ és important treballar amb les famílies a l'esplai?
Conclusions formacions
Idees principals:

   • Reforçar la imatge i funció educativa de l'esplai (vs parking).

   • Reconeixement mutu: les famílies de la tasca del monis, els monis de
   l'experiència i coneixements de les famílies.

   •Paper cabdal en el cas d'infants d'origen nouvingut i amb NEE: la proximitat i la
   confiança de les famílies i l'esplai afavoreix que els infants es mantinguin en
   aquest.

   •Les famílies tenen dret i necessiten un espai per dir la seva (tipus AMPA o AFA).
   Tenir més en compte les necessitats de les famílies (en relació a l'educació dels
   seus fills/es).


EN RESUM: causes IDEOLÒGIQUES, PEDAGÒGIQUES I EMOCIONALS

IDEOLOGIQUES (IDEARI)                  PEDAGÒGIQUES (PEC)

-----------------------EMOCIONALS (ens sentirem millor)-------------------------
Conclusions formacions
QUÈ hem de treballar/compartir amb les famílies?
Conclusions formacions
                El nostre ideari


No només el document, sinó que hem de vetllar per a que aquest ideari estigui
present en la nostra relació amb les famílies. De forma implícita, present en tot allò
que fem (activitats, actituds...) i explicita (donar el document, fer xerrades sobre
temes relacionats, mostrar la nostra adhesió a causes afins... què més?).

I no només donar-lo a conèixer, sinó implicar-los.

     •Fer propostes per treballar a casa (ex: reciclatge)

     •Fer-los partícips dels nostres valors en activitats conjuntes (excursions,
     20N, carnestoltes...)

     •Promoure la seva participació en tot allò que fem de caire ideològic.

        •Fer/revisar l'ideari
        •Xerrades i debats
        •Signar manifestos, accions reivindicatives
        •Muntar una cooperativa de consum
Conclusions formacions
                Criteris educatius


Nosaltres creiem i duem a terme en un estil educatiu democràtic i participatiu. Per
afavorir la sintonia hem de promoure aquest estil en la família. Com?

   • Sent un model: actitud d'escolta, respecte, interès, confiança... en l'infant.

   • Donant responsabilitats assolibles als infants, posant límits amb fermesa però
   sense haver de recórrer a l'autoritarisme i al càstig sistemàtic.

   • Reforçar les actituds i pràctiques positives dels pares


          CREAR UN CLIMA DE CONFIANÇA AMB ELLS.
Conclusions formacions
             Suport a la parentalitat.
Perquè?

  • Les famílies no són experts en educació.

  • Mestres, monitors, educadors som experts.

MATÍS: no és blanc o negre, tots sabem coses i es tracta d'enriquir-se mútuament,
però per formació i experiència sabem coses que els podem ensenyar:

     1. Característiques evolutives de l'infant

     2. Estil educatiu

     3. Estratègies de resolució de conflictes

     4. Com posar límits

     5. Com comunicar-se amb el seu fill

     6. Temes que coneixem bé: excursionisme, natura, ecologia, DDHH i DDII,
     com ser inclusius, participar en la societat...
Conclusions formacions
             Preocupacions i alegries

Quan ens preocupa alguna cosa de l'infant o de la família o del funcionament de
l'esplai o quan volem compartir aspectes positius.

Sobretot en el cas de les preocupacions, és important tenir en compte que el que
hem de buscar és compartir criteris educatius i estratègies, en un marc de confiança
mútua, per això és molt important:

     a) Primer de tot escoltar les famílies: necessitem entendre qui tenim al
     davant, com pensen, com funcionen, les seus costums, hàbits...

     b) A partir d'aquí treballar per apropar criteris.
Conclusions formacions
COM i QUAN podem treballar amb les famílies?
Conclusions formacions
   1. Analitzar els canals de comunicació que tenim per a cada cas.

   2. Analitzar les eines i habilitats socials que cal que tinguin els monitors/es.

CANALS DE COMUNICACIÓ: entrades i sortides, reunions, excursions, xerrades,
comissions, festes obertes al barri, cartes, mails, revista, xarxes socials, web, tríptics...
(tenir en compte quins són de comunicació interna i externa i els objectius i
característiques de cada tipus de comunicació).

HABILITATS SOCIALS:
  • Assertivitat

   •Confiança: donar-ne, tenir-ne (autoconfiança i confiança en les famílies)

   •Entendre les necessitats de les famílies

   •Anticipar-se i preveure les possibles preguntes o dubtes

   •Saber parlar en públic

   •Mediació i resolució de conflictes

   •Promoure la seva participació i el diàleg bidireccional

   •Saber aprofitar els seus coneixements
Conclusions formacionsMòdul formació:

DIVERSITAT FAMILIAR:
UNA GRAN OPORTUNITAT PER SER
INCLUSIUS!
Conclusions formacions
                 Objectius
• Analitzar quin tipus de diversitat existeix actualment a l'esplai (funcional,
comportamental i d'aprenentatge (NEE), cultural/orígen, socioeconòmica, identitat
sexual, composició familiar, adopcions, etc.)

•Reivindicar la necessitat de tenir informació sobre TOTS els infants (necessitat de
confiança i comunicació)

•Fer entendre l'enriquiment que suposa l'aprenentatge en la diversitat amb la
vivència directa pels infants (ja que als esplais pot ser viscut com un obstacle; La
diversitat, enriqueix i suma!)

•Reflexionar sobre les diferents reaccions davant de la diversitat

•Fer prendre consciència sobre les diferències entre inclusió i integració [fins a on
estem disposats a obrir-nos sense deixar de ser nosaltres?]

•Reflexionar sobre els obstacles per la participació dels infants a l'esplai
Conclusions formacions
                  Objectius

• Debatre sobre el rol que juguen els diferents agents educatius en el procés
d'inclusió (monis, families dels infants en qüestió i de la resta dels infants)

• Analitzar les possibilitats i límits dels esplais

• Centrar-nos en el factor d'inclusió que sembla més complicat: diferent origen
[ja que ens fa replantejar la identitat com esplai]
Conclusions formacions
Diversitat (= oportunitat)
Conclusions formacions
              Diversitat (= oportunitat)
En primer lloc es va fer una presentació de les realitats dels esplais participants a partir del
tipus de diversitat existent a la seva realitat, que va resultar molt variada (origen, edat,
competències, etc.).
Es va utilitzar l'afirmació següent per donar peu al debat, “La gran diversitat existent a
l'esplai és un obstacle per l'aprenentatge de la majoria dels infants”; amb les següents
conclusions:

   • La diversitat és una OPORTUNITAT per l'aprenentatge
   • Però hi ha límits: ens calen eines per a poder fer front a la diversitat.
   • La diversitat pot ser un obstacle però amb les eines adequades transformar-se en
   oportunitat
Conclusions formacions
Consciència dels propis límits
Conclusions formacions
           Consciència dels propis límits
El debat va prosseguir amb una nova afirmació pel debat, “S'ha d'estar sempre
obert a tot tipus de diversitat”, que va donar lloc a les següents conclusions:

   • No si hi ha manca de recursos per integrar els infants

   • Ser conscients de les limitacions

   •Sobretot quan es parla de monis, la diversitat ideològica pot no encaixar amb
   l'ideari de l'esplai

   •Sovint no estan clars els límits amb les famílies

   •Sovint no es coneix prou bé el PEC

Així doncs, vinculat a la temàtica anterior, cal fer una reflexió profunda per prendre
consciència dels propis límits: què som? Què volem? Fins a on estem
disposats a moure els límits que ens defineixen?
Conclusions formacions
Inclusió
Conclusions formacions
                    Inclusió
Durant la sessió parlem de la diferència entre integrar i incloure.
   integració                     inclusió

Els esplais apostem per la inclusió.

Arrel d'aquests conceptes parlem dels models de gestió de la diversitat, que tot i que
sovint es refereixen a la diversitat d'orígen o cultural, pot ser extrapolable a tota la
diversitat.
Conclusions formacions
                    Inclusió

MULTICULTURALISTA (principalment anglosaxó): èmfasis en el respecte i
reconeixement de les diferències i, en canvi haver dedicat menys esforços a reforçar
els elements comuns que uneixen els ciutadans. El fet de no reforçar aquests vincles
ha facilitat algunes tendències segregadores i de fragmentació social, que no són
favorables per garantir un bon nivell de cohesió.

ASSIMILACIONISTA (principalment francès): èmfasi en el principi d'igualtat a través
de la necessària adopció dels valors, la identitat i la cultura de la societat d'acollida,
que ha tendit a ofegar les diversitats provocant desafeccions d'identitat que tampoc
han afavorit la cohesió.

INTERCULTURALITAT: Combina el reconeixement i el respecte de les diferències
però, al mateix temps, posa l'èmfasi en els vincles comuns que ens unexien més que
en els que ens sxeparen. Repte per a la majoria de les societats modernes. Complex
equilibri entre unitat i diversitat.
Conclusions formacions
Triangle: famílies – esplai – escola
Conclusions formacions
          Triangle: famílies – esplai – escola

És important reconèixer els vincles entre els tres agents educatius ja que això ens pot
ajudar en la nostra tasca educativa.

                    esplai
                    infants

      escola
       +                          família
    altres agents
     educatius
Conclusions formacions
Eines (La família com una eina per treballar la diversitat )
Conclusions formacions
Eines (La família com una eina per treballar la diversitat )


És per això que, tot i que podem veure la família des de diferents perspectives,
en aquesta formació ens hem centrat en la família com una eina i recurs per
facilitar la feina dels monitors i monitores per fer front a la diversitat a l'esplai.
Per aconseguir la inclusió de l'infant el paper que juga la família és bàsic (tal i
com s'ha explorat al “rol playing” del matí).
1 de 39

Recomendados

13 07 05_jornada_ife_barcelona13 07 05_jornada_ife_barcelona
13 07 05_jornada_ife_barcelonaFundación Impuls
2.4K visualizações21 slides
Aprenentatge cooperatiuAprenentatge cooperatiu
Aprenentatge cooperatiuEmpar_itu
4.5K visualizações20 slides
Pla convivenciaPla convivencia
Pla convivenciaguest57dc09f
177 visualizações29 slides
Motxilla 1Motxilla 1
Motxilla 1francinatorres4
248 visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(8)

Treball aprofundimentTreball aprofundiment
Treball aprofundiment
Laia Cardús1.9K visualizações
Ponència treball cooperatiuPonència treball cooperatiu
Ponència treball cooperatiu
Josep Àngel Revert i Marrahí2.2K visualizações
Acceptar normes-i-limits febrer 21Acceptar normes-i-limits febrer 21
Acceptar normes-i-limits febrer 21
Núria Palau539 visualizações
Treball ConferenciaTreball Conferencia
Treball Conferencia
Lauramoralesg160 visualizações
LOMCE...Què representa?LOMCE...Què representa?
LOMCE...Què representa?
meritxelltdl430 visualizações
3. treball cooperatiu3. treball cooperatiu
3. treball cooperatiu
Jordi Maura Posas727 visualizações

Similar a Escola de dirigents 2010: Les famíles a l'esplai (conclusions formacions)

REUNIÓ FAMÍLIESREUNIÓ FAMÍLIES
REUNIÓ FAMÍLIESclassedep3a
360 visualizações25 slides
Escola de paresEscola de pares
Escola de parescastegi
198 visualizações3 slides
Emocions anna carpenaEmocions anna carpena
Emocions anna carpenaM T
1.5K visualizações111 slides

Similar a Escola de dirigents 2010: Les famíles a l'esplai (conclusions formacions)(20)

“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”
AMPA INS Bellvitge194 visualizações
REUNIÓ FAMÍLIESREUNIÓ FAMÍLIES
REUNIÓ FAMÍLIES
classedep3a360 visualizações
Escola de paresEscola de pares
Escola de pares
castegi198 visualizações
Emocions anna carpenaEmocions anna carpena
Emocions anna carpena
M T1.5K visualizações
Valors civics i socialsValors civics i socials
Valors civics i socials
Crp del Maresme II725 visualizações
La tutoriaLa tutoria
La tutoria
Edu Sánchez235 visualizações
Conferència carles parelladaConferència carles parellada
Conferència carles parellada
pilaruniversitat119 visualizações
Connectem amb l'escolaConnectem amb l'escola
Connectem amb l'escola
Maria Porcel Lopez110 visualizações
Connectem amb l'escolaConnectem amb l'escola
Connectem amb l'escola
Maria Porcel Lopez241 visualizações
Aprenentatge ServeiAprenentatge Servei
Aprenentatge Servei
Esperanza267 visualizações
Estimulació cognitiva en la primavera i la tardorEstimulació cognitiva en la primavera i la tardor
Estimulació cognitiva en la primavera i la tardor
guest5df3f2c272 visualizações
Valors webquestaValors webquesta
Valors webquesta
CarmeliCli368 visualizações
Reunió grauset2011 12Reunió grauset2011 12
Reunió grauset2011 12
pbatall1213 visualizações
Intro catIntro cat
Intro cat
fapac290 visualizações
Fundacio espavilatFundacio espavilat
Fundacio espavilat
SerradePrades402 visualizações
Presentació setembre 16Presentació setembre 16
Presentació setembre 16
pbatall1950 visualizações

Último

Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
33 visualizações4 slides
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
6 visualizações5 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
7 visualizações98 slides
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
11 visualizações6 slides
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 visualizações48 slides

Último(8)

FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA41 visualizações
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256133 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin96 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 7 visualizações
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256111 visualizações
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 visualizações
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256130 visualizações
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256149 visualizações

Escola de dirigents 2010: Les famíles a l'esplai (conclusions formacions)

 • 1. ESCOLA escoladedirigents Les famílies a l'esplai Hostalets de Balenyà, 23 i 24 d'octubre de 2010
 • 2. Conclusions formacions Mòdul de formació: LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMILIES A L'ESPLAI
 • 3. Conclusions formacions Si no observem, no escoltem i no parlem... difícilment participarem i farem participar.
 • 4. Conclusions formacions Els monitors som els màxims responsables de la vida i funcionament de l'esplai. Es la nostra responsabilitat obrir espais i processos de participació tant als infants com a les famílies. Pel que fa a les famílies, és fonamental treballar conjuntament amb elles per acompanyar de manera mes completa l'educació de l'infant, sigui quina sigui la seva edat. Aquest acompanyament ha de ser ordenat, es a dir, ha d'estar molt clara la posició de cadascú i el rol que juga. Freqüentment, les famílies acompanyen i recolzen els treball dels monitors i aquests condueixen la feina de l'esplai, però és cada esplai qui a de decidir el rol que juga cadascú. Saber els límits de cadascú, juntament amb una comunicació fluida i clara, afavoreix la creació d'un clima de confiança necessari per reforçar i millorar el nostre projecte educatiu. Les famílies han d'estar pròximes a nosaltres per millorar l'educació dels infants i el projecte educatiu que desenvolupem amb ells. PER AIXÒ CAL QUE ENS OBRIM A LA SEVA PARTICIPACIÓ
 • 7. Conclusions formacions Voler Participar El primer pas que hem de donar per obrir o promoure la participació de les famílies és Voler obrir-la o promoure-la. Però, volem fer-ho? La resposta a aquesta pregunta ens portarà a parlar de les nostres motivacions i expectatives. I per saber quines son aquestes hem d'aprendre a observar: • Quins sentiments ens produeix la presencia o absència de les mares i els pares a l'esplai? •Com ens sentim amb ells i elles dins del context educatiu en el qual estem? • Que esperem d'elles i ells? Observar les nostres emocions, sentiments i expectatives és el primer pas per saber si volem treballar junts monitors i famílies.
 • 9. Conclusions formacions Saber participar El segon pas o condició que s'ha de donar per a que les famílies participin a l'esplai és que sàpiguen i que nosaltres també sapiguem participar. Quan parlem del saber participar ens referim a tenir i/o aprendre algunes competències personals bàsiques. Les competències són coneixements, habilitats i actituds. Per estimular la participació de les famílies, considerem que aquestes competències bàsiques són: • Conèixer l'activitat i finalitat de l'esplai • Saber escoltar activament, es a dir, interioritzant i valorant allò que es diu, i contrastar-ho amb el propi pensament. • Saber dialogar • Saber ser assertiu, es a dir, expressar els sentiments o les opinions pròpies de manera lliure i amb seguretat, sense que els altres percebin aquestes expressions agressives o manipuladores. • Saber ser respectuós
 • 10. Conclusions formacions Saber participar • Saber ser pro actiu • Saber ser crític • Saber ser creatiu per resoldre situacions conflictives i dinamitzar processos estancats •Saber ser empàtic, és a dir, comprendre les emocions i sentiments externs per un procés d'identificació amb l'altre. Amb aquestes competències bàsiques assolides, podem encetar un procés de participació i treball conjunt enriquidor per totes parts sense perdre de vista que les dificultats continuaran existint i que serà d'aquestes d'on extraurem bona part de l'aprenentatge.
 • 12. Conclusions formacions Poder participar El tercer pas o condició que s'ha de donar per obrir o promoure la participació de les famílies a l'esplai és poder participar. I per poder participar cal que hagin canals, espais i eines per expressar-nos i treballar conjuntament. Hi ha diferents tipus d'espais de participació de les famílies. L'espai mes simple i bàsic de participació és la porta de l'esplai, quan les famílies venen a deixar o recollir als infants. És un espai molt quotidià on parlem entre monitors i famílies sobre l'estat dels infants i les activitats de l'esplai. Aquests espai tan simple i quotidià és clau per poder anar ascendint en l'escala de la participació, on trobem les comissions de famílies com a espais de màxima participació.
 • 13. Conclusions formacions Poder participar Els espais de participació han d'estar ben definits, al igual que els rols i el nivell de decisió i responsabilitat que te cada espai. També és important crear espais amb el suficient grau d'autonomia com per que les famílies trobin el seu lloc i puguin compartir les seves inquietuds i propostes. En aquest sentit, és important que aquests espais facilitin el diàleg entre famílies i esplais per coordinar esforços i fer que l'esplai tingui mes capacitat d'incidència i transformació en els infants i l'entorn. Per ultim, a mes d'espais, les famílies han de tenir eines per poder participar i expressar-se. Concretament ens referim, en el cas de les famílies, a que coneguin i puguin incidir en els documents orgànics de l'entitat i el programa de curs.
 • 15. Conclusions formacions Conclusions participació La participació és un procés que s'aprèn en la pràctica. Algunes famílies no tenen una cultura de la participació, per tant, hem de ser sensibles a aquesta realitat. En aquest sentit, la paciència, la perseverança i la creativitat son de gran ajuda. La participació és voluntària, per tant, per molt que vulguem, si una família no vol, no tindrem molt marge de maniobra. L'esplai és de tots, però cadascú ocupa un lloc. Hem de tenir clar, com a màxims responsables de l'esplai, quin és el nostre rol i els dels altres El fi ultim de l'esplai és l'educació dels infants per transformar la societat, en una societat mes justa, lliure i igualitària. Aquesta ha de ser també la finalitat de la participació.
 • 16. Conclusions formacions Mòdul de formació: LA COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES: PERQUÈ, QUÈ, COM I QUAN...TRAIEM-LI SUC!
 • 17. Conclusions formacions PERQUÈ és important treballar amb les famílies a l'esplai?
 • 18. Conclusions formacions Idees principals: • Reforçar la imatge i funció educativa de l'esplai (vs parking). • Reconeixement mutu: les famílies de la tasca del monis, els monis de l'experiència i coneixements de les famílies. •Paper cabdal en el cas d'infants d'origen nouvingut i amb NEE: la proximitat i la confiança de les famílies i l'esplai afavoreix que els infants es mantinguin en aquest. •Les famílies tenen dret i necessiten un espai per dir la seva (tipus AMPA o AFA). Tenir més en compte les necessitats de les famílies (en relació a l'educació dels seus fills/es). EN RESUM: causes IDEOLÒGIQUES, PEDAGÒGIQUES I EMOCIONALS IDEOLOGIQUES (IDEARI) PEDAGÒGIQUES (PEC) -----------------------EMOCIONALS (ens sentirem millor)-------------------------
 • 19. Conclusions formacions QUÈ hem de treballar/compartir amb les famílies?
 • 20. Conclusions formacions El nostre ideari No només el document, sinó que hem de vetllar per a que aquest ideari estigui present en la nostra relació amb les famílies. De forma implícita, present en tot allò que fem (activitats, actituds...) i explicita (donar el document, fer xerrades sobre temes relacionats, mostrar la nostra adhesió a causes afins... què més?). I no només donar-lo a conèixer, sinó implicar-los. •Fer propostes per treballar a casa (ex: reciclatge) •Fer-los partícips dels nostres valors en activitats conjuntes (excursions, 20N, carnestoltes...) •Promoure la seva participació en tot allò que fem de caire ideològic. •Fer/revisar l'ideari •Xerrades i debats •Signar manifestos, accions reivindicatives •Muntar una cooperativa de consum
 • 21. Conclusions formacions Criteris educatius Nosaltres creiem i duem a terme en un estil educatiu democràtic i participatiu. Per afavorir la sintonia hem de promoure aquest estil en la família. Com? • Sent un model: actitud d'escolta, respecte, interès, confiança... en l'infant. • Donant responsabilitats assolibles als infants, posant límits amb fermesa però sense haver de recórrer a l'autoritarisme i al càstig sistemàtic. • Reforçar les actituds i pràctiques positives dels pares CREAR UN CLIMA DE CONFIANÇA AMB ELLS.
 • 22. Conclusions formacions Suport a la parentalitat. Perquè? • Les famílies no són experts en educació. • Mestres, monitors, educadors som experts. MATÍS: no és blanc o negre, tots sabem coses i es tracta d'enriquir-se mútuament, però per formació i experiència sabem coses que els podem ensenyar: 1. Característiques evolutives de l'infant 2. Estil educatiu 3. Estratègies de resolució de conflictes 4. Com posar límits 5. Com comunicar-se amb el seu fill 6. Temes que coneixem bé: excursionisme, natura, ecologia, DDHH i DDII, com ser inclusius, participar en la societat...
 • 23. Conclusions formacions Preocupacions i alegries Quan ens preocupa alguna cosa de l'infant o de la família o del funcionament de l'esplai o quan volem compartir aspectes positius. Sobretot en el cas de les preocupacions, és important tenir en compte que el que hem de buscar és compartir criteris educatius i estratègies, en un marc de confiança mútua, per això és molt important: a) Primer de tot escoltar les famílies: necessitem entendre qui tenim al davant, com pensen, com funcionen, les seus costums, hàbits... b) A partir d'aquí treballar per apropar criteris.
 • 24. Conclusions formacions COM i QUAN podem treballar amb les famílies?
 • 25. Conclusions formacions 1. Analitzar els canals de comunicació que tenim per a cada cas. 2. Analitzar les eines i habilitats socials que cal que tinguin els monitors/es. CANALS DE COMUNICACIÓ: entrades i sortides, reunions, excursions, xerrades, comissions, festes obertes al barri, cartes, mails, revista, xarxes socials, web, tríptics... (tenir en compte quins són de comunicació interna i externa i els objectius i característiques de cada tipus de comunicació). HABILITATS SOCIALS: • Assertivitat •Confiança: donar-ne, tenir-ne (autoconfiança i confiança en les famílies) •Entendre les necessitats de les famílies •Anticipar-se i preveure les possibles preguntes o dubtes •Saber parlar en públic •Mediació i resolució de conflictes •Promoure la seva participació i el diàleg bidireccional •Saber aprofitar els seus coneixements
 • 26. Conclusions formacions Mòdul formació: DIVERSITAT FAMILIAR: UNA GRAN OPORTUNITAT PER SER INCLUSIUS!
 • 27. Conclusions formacions Objectius • Analitzar quin tipus de diversitat existeix actualment a l'esplai (funcional, comportamental i d'aprenentatge (NEE), cultural/orígen, socioeconòmica, identitat sexual, composició familiar, adopcions, etc.) •Reivindicar la necessitat de tenir informació sobre TOTS els infants (necessitat de confiança i comunicació) •Fer entendre l'enriquiment que suposa l'aprenentatge en la diversitat amb la vivència directa pels infants (ja que als esplais pot ser viscut com un obstacle; La diversitat, enriqueix i suma!) •Reflexionar sobre les diferents reaccions davant de la diversitat •Fer prendre consciència sobre les diferències entre inclusió i integració [fins a on estem disposats a obrir-nos sense deixar de ser nosaltres?] •Reflexionar sobre els obstacles per la participació dels infants a l'esplai
 • 28. Conclusions formacions Objectius • Debatre sobre el rol que juguen els diferents agents educatius en el procés d'inclusió (monis, families dels infants en qüestió i de la resta dels infants) • Analitzar les possibilitats i límits dels esplais • Centrar-nos en el factor d'inclusió que sembla més complicat: diferent origen [ja que ens fa replantejar la identitat com esplai]
 • 30. Conclusions formacions Diversitat (= oportunitat) En primer lloc es va fer una presentació de les realitats dels esplais participants a partir del tipus de diversitat existent a la seva realitat, que va resultar molt variada (origen, edat, competències, etc.). Es va utilitzar l'afirmació següent per donar peu al debat, “La gran diversitat existent a l'esplai és un obstacle per l'aprenentatge de la majoria dels infants”; amb les següents conclusions: • La diversitat és una OPORTUNITAT per l'aprenentatge • Però hi ha límits: ens calen eines per a poder fer front a la diversitat. • La diversitat pot ser un obstacle però amb les eines adequades transformar-se en oportunitat
 • 32. Conclusions formacions Consciència dels propis límits El debat va prosseguir amb una nova afirmació pel debat, “S'ha d'estar sempre obert a tot tipus de diversitat”, que va donar lloc a les següents conclusions: • No si hi ha manca de recursos per integrar els infants • Ser conscients de les limitacions •Sobretot quan es parla de monis, la diversitat ideològica pot no encaixar amb l'ideari de l'esplai •Sovint no estan clars els límits amb les famílies •Sovint no es coneix prou bé el PEC Així doncs, vinculat a la temàtica anterior, cal fer una reflexió profunda per prendre consciència dels propis límits: què som? Què volem? Fins a on estem disposats a moure els límits que ens defineixen?
 • 34. Conclusions formacions Inclusió Durant la sessió parlem de la diferència entre integrar i incloure. integració inclusió Els esplais apostem per la inclusió. Arrel d'aquests conceptes parlem dels models de gestió de la diversitat, que tot i que sovint es refereixen a la diversitat d'orígen o cultural, pot ser extrapolable a tota la diversitat.
 • 35. Conclusions formacions Inclusió MULTICULTURALISTA (principalment anglosaxó): èmfasis en el respecte i reconeixement de les diferències i, en canvi haver dedicat menys esforços a reforçar els elements comuns que uneixen els ciutadans. El fet de no reforçar aquests vincles ha facilitat algunes tendències segregadores i de fragmentació social, que no són favorables per garantir un bon nivell de cohesió. ASSIMILACIONISTA (principalment francès): èmfasi en el principi d'igualtat a través de la necessària adopció dels valors, la identitat i la cultura de la societat d'acollida, que ha tendit a ofegar les diversitats provocant desafeccions d'identitat que tampoc han afavorit la cohesió. INTERCULTURALITAT: Combina el reconeixement i el respecte de les diferències però, al mateix temps, posa l'èmfasi en els vincles comuns que ens unexien més que en els que ens sxeparen. Repte per a la majoria de les societats modernes. Complex equilibri entre unitat i diversitat.
 • 37. Conclusions formacions Triangle: famílies – esplai – escola És important reconèixer els vincles entre els tres agents educatius ja que això ens pot ajudar en la nostra tasca educativa. esplai infants escola + família altres agents educatius
 • 38. Conclusions formacions Eines (La família com una eina per treballar la diversitat )
 • 39. Conclusions formacions Eines (La família com una eina per treballar la diversitat ) És per això que, tot i que podem veure la família des de diferents perspectives, en aquesta formació ens hem centrat en la família com una eina i recurs per facilitar la feina dels monitors i monitores per fer front a la diversitat a l'esplai. Per aconseguir la inclusió de l'infant el paper que juga la família és bàsic (tal i com s'ha explorat al “rol playing” del matí).