Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Амьдралын мөчлөгийн өртөг тооцох

  1. 2014 ОНЫ ШИЛДЭГ APP STORE АППЛИКЕЙШН HEADS UP ХИЧЭЭЛИЙН НЭР: ӨРТГИЙН УДИРДЛАГА ГРУП: D1400 БЭЛТГЭСЭН: ЭРДЭНЭ-АМГАЛАН, АСЫЛ, ДУЛАМСҮРЭН, УЯНГА БАГШ: С.БЯМБАХОРОЛ САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ MBA ХӨТӨЛБӨР САНХҮҮ УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ
  2. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ Варнер Брос Студио Эллэн Деженерес
  3. ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО
  4. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОРЛУУЛАЛТ $0.99 ҮНЭ 36,644 ӨДРИЙН ДУНДАЖ БОРЛУУЛАЛТ $41,906 ӨДРИЙН ДУНДАЖ ОРЛОГО 13,375,060 НИЙТ БОРЛУУЛАЛТ $13,241,309.40 НИЙТ ОРЛОГО
  5. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АМЬДРАЛЫН МӨЧЛӨГ -1750000 0 1750000 3500000 5250000 7000000 Үйлдвэрлэл Таниулах Өсөлт Тогтворжилт Бууралт $0.00 $0.00 $2,229,177.00 $4,215,671.00 $1,405,224.00 -$179,419.00 -$625,650.00 $4,458,353.00 $6,687,530.00 $2,810,447.00 Борлуулалт ҮАА
  6. ЗАРДЛЫН ЗАДАРГАА $154,439 $24,980 Варнер Брос R&D Софтвер хөгжүүлэлт Бүтээгдэхүүний өртөг Маркетинг 0 1000000 2000000 3000000 4000000 $3,972,392.82 $378,950.00 $246,700 $67,400.00 $40,200 Удирдлага Засвар үйлчилгээ Варнер Брос Медиа Эллэн ТВ Шоу App Store fee 30% Үйл ажиллагааны зардал
  7. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨГӨӨЖ АХО $805,069.00 ҮАЗ $4,079,992.82 $4,079,992.82НИЙТ ЗАРДАЛ $4,885,061.82 НИЙТ БОРЛУУЛАЛТ $13,241,309.40 ҮАА $8,356,247.58 ҮААХ 63% Region 1 $0.00 $0.18 $0.35 $0.53 $0.70 $0.62 $0.30 $0.05 $0.01 $0.01 Бүтээгдэхүүний өртөг Засвар үйлчилгээ Маркетинг AppStore ҮАА Heads Up App борлуулах нэгжийн үнэ 0.99$ задаргаа АХО $805,069.00 ҮАА $8,356,247.58 ХОӨ 1,038%