O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Borang soal selidik

80.714 visualizações

Publicada em

Borang soal selidik

  1. 1. BORANG SOAL SELIDIKPERSEPSI GURU-GURU TERHADAP KONSEP SEKOLAH BESTARIPENGENALANBorang soal selidik ini digunakan untuk membuat kajian terhadap persepsi guru-guru tentang konsep sekolah bestari yangdiilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Segala maklumat yang diberikan dalam soal selidik ini adalah SULIT danhanya digunakan untuk tinjauan kajian semata-mata.Terdapat enam ( 6 ) bahagian dalam soal selidik ini ;Bahagian A Latar Belakang RespondenBahagian B Kefahaman Konsep Sekolah BestariBahagian C Objektif Sekolah BestariBahagian D Pedagogi Sekolah BestariBahagian E Kemahiran-kemahiran di Sekolah BestariBahagian F Hasil Guna Tenaga di Sekolah BestariKerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab soal selidik ini dengan ikhlas dan telus amat dihargai.Sekian, terima kasih.BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDENArahan : Bahagian ini merupakan soal selidik mengenai latar belakang anda.Sila tandakan ( √ ) pada ruang yang disediakan.1. JantinaLelaki Perempuan2. Umur20 hingga 30 tahun 41 hingga 50 tahun31 hingga 40 tahun 51 tahun ke atas3. BangsaMelayu Cina Iban Lain-lain4. Kelulusan Ikhtisas Perguruana) AkademikSPM / MCE DiplomaSTPM Ijazah Sarjana Mudab) IkhtisasSijil Perguruan KPLIKDPM Ijazah Sarjana Muda Pendidikan5. Pengalaman Mengajar1 hingga 5 tahun 11 hingga 15 tahun6 hingga 10 tahun 16 tahun ke atas6. Menghadiri kursus/latihan guru bestari, kursus dalam perkhidmatan 14 minggu atau kursus lain yang berkaitanSekolah Bestari ?Pernah Tidak Pernah
  2. 2. BAHAGIAN B : KEFAHAMAN KONSEP BESTARIArahan : a) Sila baca dan teliti setiap pernyataan di bawah.b) Pada setiap pernyataan, bulatkan nombor yang paling sesuai dengan diri andamengikut skala di bawah ini :1 = Sangat Tidak Setuju ( STS )2 = Tidak Setuju ( TS )3 = Setuju ( S )4 = Sangat Setuju ( SS )BIL PERNYATAANSangatTidakSetujuTidakSetujuSetujuSangatSetuju1 2 3 41Sekolah Bestari merupakan salah satu komponen utama dalam Projek KoridorRaya Multimedia.1 2 3 42Sekolah Bestari diwujudkan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dannilai-nilai murni.1 2 3 43Sekolah Bestari menekankan kepakaran dalam bidang teknologi maklumat ( IT).1 2 3 44Sekolah Bestari menekankan kepada pembinaan dan pembangunan potensisecara menyeluruh dan bersepadu.1 2 3 45Sekolah Bestari mengaplikasikan pendekatan dan strategi terbaik dan berkesanbagi mencapai matlamat FPK.1 2 3 46Sekolah Bestari diwujudkan bertujuan untuk menyediakan kanak-kanakmenghadapi Zaman Maklumat (IT) .1 2 3 47Sekolah Bestari akan berubah mengikut masa, pembentukan staf yangprofesional, sumber-sumber pendidikan yang canggih dan keupayaanpentadbiran secara berterusan.1 2 3 48Sekolah Bestari memerlukan guru yang berkemahiran dan proses sokonganyang baik untuk berfungsi secara berkesan.1 2 3 4BAHAGIAN C : OBJEKTIF SEKOLAH BESTARIBIL PERNYATAANSangatTidakSetujuTidakSetujuSetujuSangatSetuju1 2 3 41Sekolah Bestari dapat menghasilkan tenaga kerja yang berfikir dan celikteknologi.1 2 3 42Sekolah Bestari dapat membangunkan intelek, rohani, emosi dan jasmanipelajar.1 2 3 43Sekolah Bestari dapat mewujudkan peluang bagi meningkatkan kekuatan dankebolehan individu pelajar.1 2 3 44 Sekolah Bestari dapat mendemokrasikan pendidikan. 1 2 3 45 Sekolah Bestari dapat meningkatkan penglibatan pihak yang berkepentingan. 1 2 3 4
  3. 3. BAHAGIAN D : PEDAGOGI SEKOLAH BESTARIPedagogi di sekolah bestari berpandukan kepada Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia.BIL PERNYATAANSangatTidakSetujuTidakSetujuSetujuSangatSetuju1 2 3 41Pengurusan pembelajaran berpusatkan pelajar iaitu pembelajaran melaluipengalaman1 2 3 42Partisipatif, iaitu menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setiapaktiviti yang dijalankan.1 2 3 43 Kolaboratif, iaitu segala maklumat dikongsi secara bersama. 1 2 3 44Pembelajaran sebagai satu proses yang holistik melibatkan aspek jasmani,emosi, rohani, intelek serta sosial (JERIS).1 2 3 45Mengintegrasikan elemen pembelajaran bestari seperti gaya pembelajaran dankecerdasan pelbagai.1 2 3 46 Gaya pembelajaran amat sesuai untuk meningkatkan pencapaian pelajar. 1 2 3 47Proses pembelajaran secara aktif dan konstruktif berlaku, iaitu pelajarmembina pengertian sendiri daripada input yang diterima.1 2 3 48Pelbagai teknik, pendekatan dan strategi digunakan dalam sesi pengajaran danpembelajaran.1 2 3 49Mengamalkan pemikiran kritis, iaitu aras tinggi atau High Order Thinking Skill(HOTS).1 2 3 410 Penggunaan ICT dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 1 2 3 4BAHAGIAN E : KEMAHIRAN DI SEKOLAH BESTARIBIL PERNYATAANSangatTidakSetujuTidakSetujuSetujuSangatSetuju1 2 3 41Kemahiran Berfikir secara terancang oleh guru akan melahirkan pelajar yangberfikiran kritis dan kreatif.1 2 3 42Kemahiran berfikir membolehkan pelajar mempunyai visi dan misi sertabersifat optimistik.1 2 3 43Kemahiran Belajar adalah kaedah sistematik dan teratur untuk memperolehdan memproses maklumat.1 2 3 44Kemahiran Belajar perlu dikuasai oleh pelajar untuk membantu menambahilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam pembelajaran.1 2 3 45Kemahiran Mentaksir dan Menilai merupakan kaedah penilaian yangmenyeluruh dan holistik.1 2 3 4
  4. 4. 6Kemahiran Mentaksir dan Menilai bertujuan untuk mengesan kemajuan pelajarsecara lebih fleksibel.1 2 3 47Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi dapat membantu gurumempertingkat keberkesanan P&P di dalam kelas.1 2 3 48Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi dapat meningkatkankreativiti dan daya imaginasi pelajar.1 2 3 49Kemahiran Fasilitator akan dapat membantu pelajar mencapai hasil danmatlamat pembelajaran melalui aktiviti individu dan berkumpulan.1 2 3 410Kemahiran Fasilitator berperanan untuk membantu pelajar menyelesaikanmasalah dan membuat keputusan.1 2 3 4BAHAGIAN F : HASIL GUNA TENAGA DI SEKOLAH BESTARIBIL PERNYATAANSangatTidakSetujuTidakSetujuSetujuSangatSetuju1 2 3 41Sekolah Bestari tempat pelajar belajar mengikut kadar kendiri, akses kendiridan terarah kendiri.1 2 3 42 Sekolah Bestari untuk semua jenis iaitu rendah dan menengah. 1 2 3 43 Sekolah Bestari mengoptimumkan penggunaan teknologi pendidikan. 1 2 3 44Sekolah Bestari mempunyai keupayaan sendiri untuk membestarikan sumbermanusia.1 2 3 45Sekolah Bestari bertujuan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis,yang dapat mengembangkan potensi diri dan memberi sumbangan ke arahkesejahteraan bersama.1 2 3 4SEKIAN, TERIMA KASIH

×