Anúncio

Suport curs TVA 11.11.2022 .pdf

24 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Suport curs TVA 11.11.2022 .pdf

 1. TVA - tranzacții cu bunuri și noutăți legislative aplicabile în 2023 1
 2. Subiecte abordate Regimul TVA aplicabil tranzacțiilor cu bunuri imobile și bunuri mobile corporale Modificări legislative aplicabile în anul 2023 – OG 16/2022 2
 3. Tranzacții cu bunuri imobile Bunurile imobile sunt definite la art. 13b din Regulamentul UE 282/2011. Sunt considerate „bunuri imobile”: (a) orice parte specifică a pământului, situată la suprafața acestuia sau sub aceasta, în legătură cu care se pot dobândi drepturi de proprietate sau de posesie; (b) orice clădire sau construcție fixată pe pământ sau în pământ, deasupra sau sub nivelul mării, care nu poate fi ușor demontată sau deplasată; (c) orice element care a fost instalat și face parte integrantă dintr-o clădire sau construcție, fără de care clădirea sau construcția este incompletă, cum ar fi uși, ferestre, acoperișuri, scări și ascensoare; (d) orice element, echipament sau mașină instalată permanent într-o clădire sau construcție, care nu poate fi deplasată fără distrugerea sau modificarea clădirii sau a construcției. 3
 4. Tranzacții cu bunuri imobile Locul livrării pentru tranzacțiile cu bunuri imobile se stabilește conform art. 275 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal și este locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziția cumpărătorului. Regimul aplicabil: Regimul de scutire fără drept de deducere se aplică pentru: - livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri, cu excepția livrării de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile. Practic, scutirea se aplică pentru: -construcții/părți de construcții vechi (care nu mai sunt considerate noi) - terenuri care nu sunt considerate construibile, în general terenuri situate în extravilanul localităților Atenție! Aplicarea scutirii de TVA presupune ajustarea taxei deduse. 4
 5. Tranzacții cu bunuri imobile 1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcții, conform legislației în vigoare; 2. construcție înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ; 3. livrarea unei construcții noi sau a unei părți din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcției sau a unei părți a acesteia, după caz, în urma transformării. 5
 6. Tranzacții cu bunuri imobile 4. o construcție nouă cuprinde și orice construcție transformată sau parte transformată a unei construcții, dacă costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea construcției sau a părții din construcție, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării, respectiv valoarea înregistrată în contabilitate în cazul persoanelor impozabile care au obligativitatea de a conduce evidența contabilă și care nu aplică metoda de evaluare bazată pe cost în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, sau valoarea stabilită printr-un raport de expertiză/evaluare, în cazul altor persoane impozabile. În cazul în care se înstrăinează doar o parte din construcție, iar valoarea acesteia și a îmbunătățirilor aferente nu pot fi determinate pe baza datelor din contabilitate, acestea vor fi determinate în baza unui raport de expertiză/evaluare; 6
 7. Tranzacții cu bunuri imobile Data primei ocupări sau utilizări se consideră: - data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / data documentului pe baza căruia construcția sau partea din construcție este înregistrată în evidențele contabile drept activ corporal fix (în regie proprie). - data procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / data documentului pe baza căruia este majorată valoarea construcției sau a unei părți din construcție cu valoarea transformării. ! Dacă livrarea unei construcții intervine înainte de data primei ocupări, se consideră că are loc livrarea unei construcții noi. 7
 8. Tranzacții cu bunuri imobile Atunci când se livrează un corp funciar unic format din construcția și terenul pe care aceasta este edificată, identificat printr-un singur număr cadastral: a) terenul pe care s-a edificat construcția urmează regimul construcției, dacă valoarea acestuia este mai mică decât valoarea construcției așa cum rezultă din raportul de expertiză/evaluare; b) construcția va urma regimul terenului pe care este edificată, dacă valoarea acesteia este mai mică decât valoarea terenului așa cum rezultă din raportul de expertiză/evaluare; c) dacă terenul și construcția au valori egale, așa cum rezultă din raportul de expertiză/evaluare, regimul corpului funciar se stabilește în funcție de bunul imobil cu suprafața cea mai mare. Se va avea în vedere suprafața construită desfășurată a construcției. 8
 9. Tranzacții cu bunuri imobile Regimul de taxare Livrările de construcții/părți de construcții și terenuri sunt taxabile: - prin efectul legii – dacă sunt construcții /părți de construcții considerate noi - dacă sunt terenuri considerate construibile -prin opțiune, exercitată conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul celorlalte construcții/părți de construcții și terenuri, prin depunerea unei notificări (anexa 3 la normele de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal) Dacă atât vânzătorul, cât și cumpărătorul sunt persoane impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA (conform art. 316 din Codul fiscal) se aplică taxarea inversă. 9
 10. Tranzacții cu bunuri imobile Cotele de TVA aplicabile: - cota standard de 19%, cu excepția livrării locuințelor ca parte a politicii sociale, pentru care se aplică o cotă redusă de TVA de 5%, în anumite condiții. În ceea ce privește locuințele, în prezent, cota redusă de TVA de 5% se aplică pentru: - livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare; 10
 11. Tranzacții cu bunuri imobile - livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%; 11
 12. Tranzacții cu bunuri imobile Începând cu 1 ianuarie 2023, conform OG 16/2022, cota redusă de TVA de 5% se aplică pentru: - livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%; 12
 13. Tranzacții cu bunuri imobile Dispozitii tranzitorii – art. III din OG 16/2022 În anul 2023, prin derogare de la prevederile generale, cota redusă de TVA de 5% se aplică și pentru: a) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe; b) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe. 13
 14. Tranzacții cu bunuri imobile Dispoziții tranzitorii - continuare Persoana fizică poate achiziționa, începând cu 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de 5%, cu excepția achizițiilor de locuințe cu o valoarea de maximum 450.000 lei, exclusiv TVA, efectuate în anul 2023, pentru care au fost încheiate antecontracte până la 1 ianuarie 2023. Cota redusă de TVA de 5% pentru situațiile tranzitorii se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare 14
 15. Tranzacții cu bunuri imobile Se organizează un nou registru „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023“. În acest registru se înscriu: -locuințele cu o valoarea de maximum 600.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate cu cota redusă de TVA de 5% începând cu 1 ianuarie 2023; -locuințele a căror valoare depășește suma de 600.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, achiziționate în anul 2023, în situația în care au fost încheiate până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unor astfel de locuințe. Notarii verifică îndeplinirea condiției referitoare la achiziționarea unei singure locuințe în situațiile mai sus menționate. 15
 16. Tranzacții cu bunuri imobile Prin proiectul de lege pentru aprobarea OUG 31/2019 (PL-x 302/2019) - La articolul 266 alineatul (1), după punctul 16 se introduce un nou punct, pct. 161, cu următorul cuprins: «161. locuințe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare reprezintă locuințele care la data livrării îndeplinesc următoarele condiții: deținătorii acestora au acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie; au acces la energie electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere; sunt formate cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar, indiferent care sunt dotările existente și gradul de finisare la data livrării, în vederea aplicării art. 291 alin. (3) lit. c) pentru aplicarea cotei reduse de TVA;». 16
 17. Tranzacții cu bunuri mobile corporale Locul livrării: - locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumpărător sau de un terț. - locul unde se efectuează instalarea sau montajul, de către furnizor ori de către altă persoană în numele furnizorului, în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalări sau unui montaj; - locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziția cumpărătorului, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate; 17
 18. Tranzacții cu bunuri mobile corporale Locul livrării – continuare - locul de plecare a transportului de pasageri, în cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuată în interiorul Uniunii Europene, în anumite condiții; - locul unde este stabilit beneficiarul/locul unde se consumă bunurile, în cazul livrării de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Uniunii Europene sau prin orice rețea conectată la un astfel de sistem, al livrării de energie electrică ori al livrării de energie termică sau agent frigorific prin intermediul rețelelor de încălzire ori de răcire; - locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client, pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță (în anumite condiții) și vânzările la distanță de bunuri importate. 18
 19. Tranzacții cu bunuri mobile corporale În ceea ce privește bunurile care sunt transportate, pentru care locul livrării este considerat locul începerii transportului, putem distinge mai multe operațiuni în sfera TVA: 1. Livrări locale (care nu sunt definite de lege) care presupun transportul bunurilor pe teritoriul României (locul de plecare și locul de sosire în România) 2. Livrări și achiziții intracomunitare de bunuri 3. Exporturi (în afara UE) și importuri 19
 20. Livrări locale Livrările locale sunt taxabile în România, indiferent de locul unde sunt stabiliți furnizorul și beneficiarul. Pesoana obligată la plata TVA este, de regulă furnizorul. (art. 307 alin. (1) din Codul fiscal) Dacă furnizorul nu este stabilit și nici înregistrat în scopuri de TVA în România, iar beneficiarul este persoană impozabilă ori persoană juridică neimpozabilă, stabilită în România, indiferent dacă este sau nu înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316, sau persoană nestabilită în România, dar înregistrată în România conform art. 316, persoana obligată la plata TVA este beneficiarul. 20
 21. Livrări locale Livrările locale - continuare: Dacă furnizorul nu este stabilit și nici înregistrat în scopuri de TVA în România, și beneficiarul nu este obligat la plata TVA, furnizorul poate să plătească taxa pe baza unei decizii, emise de organele fiscale competente, dacă efectuează ocazional operațiuni taxabile în România (o singură operațiune/an). – OMFP 120/2011. Dacă realizează mai mult de o operațiune/an, are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA în România (Fac excepție operațiunile pentru care furnizorul aplică OSS sau IOSS). Pentru livrările de bunuri prevăzute la art. 331 din Codul fiscal se aplică taxarea inversă, în situația în care atât furnizorul, cât și beneficiarul sunt înregistrați în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal. (A se vedea și ECJ C-146/21 DGRFP Buc.) 21
 22. Livrări intracomunitare (LIC) Livrarea intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora. Este asimilat cu livrarea intracomunitară cu plată transferul de către o persoană impozabilă de bunuri aparținând activității sale economice din România într-un alt stat membru, cu excepția nontransferurilor. Transferul reprezintă expedierea sau transportul oricăror bunuri mobile corporale din România către alt stat membru, de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, pentru a fi utilizate în scopul desfășurării activității sale economice. 22
 23. Livrări intracomunitare (LIC) Sunt scutite de taxă următoarele livrări intracomunitare: a) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană impozabilă sau către o persoană juridică neimpozabilă care acționează ca atare în alt stat membru decât cel în care începe expedierea sau transportul bunurilor, care îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritățile fiscale din alt stat membru, cu excepția: 1. livrărilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mică, altele decât livrările intracomunitare de mijloace de transport noi; 2. livrărilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, conform prevederilor art. 312; 23
 24. Livrări intracomunitare (LIC) Sunt scutite de taxă următoarele livrări intracomunitare: b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA; c) livrările intracomunitare de produse accizabile către o persoană impozabilă sau către o persoană juridică neimpozabilă care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care transportul de bunuri este efectuat în regim suspensiv de accize, cu excepția: 1. livrărilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mică; 2. livrărilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, conform prevederilor art. 312 ; 24
 25. Livrări intracomunitare (LIC) Sunt scutite de taxă următoarele livrări intracomunitare: d) livrările intracomunitare de bunuri, prevăzute la art. 270 alin. (10), care ar beneficia de scutirea prevăzută la lit. a) dacă ar fi efectuate către altă persoană impozabilă, cu excepția livrărilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, conform prevederilor art. 312 (transferurile de bunuri). Scutirea prevăzută la lit. a) nu se aplică în cazul în care furnizorul nu a respectat obligația prevăzută la art. 325 alin. (1) de a depune o declarație recapitulativă sau declarația recapitulativă depusă de acesta nu conține informațiile corecte referitoare la această livrare, astfel cum se solicită în temeiul art. 325 alin. (3), cu excepția cazului în care furnizorul poate justifica în mod corespunzător deficiența într- un mod considerat satisfăcător de autoritățile fiscale competente. 25
 26. Scutirea pentru LIC Începând cu data de 1 ianuarie 2020 sunt direct aplicabile prevederile art. 45a dinn Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, prin care se stabilesc condițiile în care se prezumă că expedierea/transportul bunurilor în alt stat membru a avut loc, în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitară de bunuri. (Regulamentele UE sunt acte juridice cu aplicabilitate generală, sunt obligatorii și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, nefiind necesară transpunerea acestora în legislația națională). 26
 27. Scutirea pentru LIC În vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri: - în cazul persoanelor impozabile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 45a din Regulament, se prezumă că bunurile au fost transportate intracomunitar; - în cazul persoanelor impozabile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 45a din Regulament, transportul intracomunitar al bunurilor se justifică potrivit prevederilor art. 10 din Instrucţiunile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016. - atât timp cât legislația nu impune în mod expres în sarcina persoanei impozabile obligația de a face dovada neîncadrării în prezumția prevăzută la art. 45a din Regulamentul nr. 282/2011, aceasta poate justifica transportul intracomunitar potrivit Instrucțiunilor fără a fi necesar să aducă dovezi organului fiscal cu privire la motivele neîncadrării în prezumție. 27
 28. Scutirea pentru LIC Potrivit art. 45a din Regulament, se prezumă că transportul a fost efectuat dacă se îndeplinesc următoarele condiții: 1. Dacă transportul este efectuat de furnizor sau în numele său, acesta trebuie să dețină: a) cel puțin două dovezi care nu sunt contradictorii, emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de furnizor și de cumpărător, dintre următoarele: - documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor, precum: • un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, • un conosament, o factură de transport aerian de mărfuri sau • o factură de la transportatorul bunurilor; ex.: un CMR de la transportator și o factura de transport de la casa de expediții, dacă transportatorul și casa de expediții sunt independente atât între ele, cat și de furnizor/cumpărător. 28
 29. Scutirea pentru LIC sau b) o singură dovadă din cele menționate la litera a), împreună cu o singură dovadă dintre cele menționate mai jos, care nu sunt contradictorii, care confirmă expedierea sau transportul, emise de două părți diferite care sunt independente atât una de cealaltă, cât și de furnizor și de cumpărător: - o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor; - documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație; - o chitanță eliberată de un depozitar în statul membru de destinație care să ateste depozitarea bunurilor în respectivul stat membru. ex.: factura de transport emisă de transportator sau de casa de expediții și polița de asigurare a bunurilor pe durata transportului, dacă transportatorul/casa de expediții și asigurătorul bunurilor sunt independenți atât între ei, cat și de furnizor/cumpărător. 29
 30. Scutirea pentru LIC 2. Dacă transportul este efectuat de cumpărător sau în numele său, furnizorul trebuie să dețină dovezile prevăzute în cazul anterior, precum și o declarație scrisă din partea cumpărătorului, care atestă că bunurile respective au fost expediate sau transportate de acesta sau de către o terță parte în numele cumpărătorului și care menționează statul membru de destinație a bunurilor. Această declarație scrisă trebuie să conțină data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, precum și cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor și, în cazul livrării de mijloace de transport, numărul de identificare al mijlocului de transport și identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului. Cumpărătorul furnizează vânzătorului declarația scrisă până cel târziu în a zecea zi a lunii următoare livrării. 30
 31. Scutirea pentru LIC În ceea ce privește art. 45a din Regulament, prin OMF 2148/2020 s- au adus următoarele clarificări: S-a stabilit că prin părţi independente, în sensul art. 45a din Regulamentul 282/2011, se înţelege părţi care nu sunt considerate afiliate potrivit prevederilor art. 7 pct. 26 din Codul fiscal; S-a prevăzut că în situaţia în care cumpărătorul nu furnizează vânzătorului declaraţia scrisă prevăzută la art. 45a alin. (1) lit. (b) pct. (i) din Regulamentul 282/2011, până în a zecea zi a lunii următoare livrării, furnizorul beneficiază de prezumţia stabilită la acest articol dacă primeşte această declaraţie ulterior, în termenul prevăzut la art. 1 alin. (4) din instrucțiuni, respectiv în termen de 150 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operaţiunea în cauză. 31
 32. Scutirea pentru LIC În situaţiile care nu se încadrează în prezumţia prevăzută la art. 45a din Regulamentul 282/2011, transportul bunurilor din România în alt stat membru se justifică conform prevederilor art. 10 din instrucțiuni. Astfel de situaţii pot fi, fără a se limita la acestea, cele în care: - transportul bunurilor este realizat cu propriile mijloace de transport de către furnizor sau cumpărător, - bunurile ce fac obiectul livrării sunt mijloace de transport care se deplasează singure pe roţi, pe cale maritimă, fluvială sau aeriană, - persoanele implicate în transportul bunurilor nu sunt părţi independente atât una de cealaltă, cât şi de vânzător şi de cumpărător sau nu se poate face dovada independenţei acestora. Prin propriile mijloace de transport se înţelege mijloacele de transport aflate în proprietatea furnizorului sau cumpărătorului bunurilor sau care sunt puse la dispoziţia acestuia prin contracte de leasing, închiriere, comodat sau alte contracte de acest tip. 32
 33. Scutirea pentru LIC Pentru toate livrările intracomunitare de bunuri furnizorul trebuie să dețină: -factura emisă către beneficiar, -în cazul mijloacelor de transport noi, contractul de vânzare-cumpărare dacă furnizorul nu este persoană impozabilă, -în cazul transferurilor de bunuri – autofactura în care să fie menționat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de alt stat membru persoanei care realizează transferul. 33
 34. Scutirea pentru LIC Transportul bunurilor în alt stat membru se justifică cu următoarele documente: În cazul livrărilor intracomunitare asimilate de bunuri prevăzute la art. 270 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv transferurile de bunuri: - documente de transport al bunurilor din România în alt stat membru, precum: - un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, - un conosament, - documentul specific de transport aerian de mărfuri (Air Waybill). Notă: Prin CMR semnat se înțelege CMR semnat de expeditor și transportator (conform Decretului 451/1972) 34
 35. Scutirea pentru LIC În cazul produselor accizabile: - documentul administrativ în format electronic şi raportul de primire; În cazul mijloacelor de transport care se deplasează singure pe roţi, pe cale maritimă, fluvială sau aeriană: - contractul de vânzare-cumpărare din care să rezulte că bunurile vor fi transportate în alt stat membru; şi - dovada înmatriculării mijlocului de transport în statul membru de destinaţie. 35
 36. Scutirea pentru LIC În cazul altor bunuri decât cele menționate anterior: 1. documente de transport, precum: - un document CMR semnat sau o scrisoare de trăsură semnată, - un conosament, - documentul specific de transport aerian de mărfuri (Air Waybill); şi 2. unul dintre următoarele documente: - poliţă de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor, - documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor, - documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinaţie, - un document care atestă primirea bunurilor, emis de către un depozitar din statul membru de destinaţie, altul decât cumpărătorul bunurilor, - declaraţie scrisă din partea cumpărătorului, care atestă că bunurile respective au fost expediate sau transportate în statul membru de destinaţie şi care cuprinde: data emiterii, numele şi adresa cumpărătorului, precum şi cantitatea şi natura bunurilor, data şi locul de sosire a bunurilor, identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului. 36
 37. Scutirea pentru LIC Similar prevederilor art. 45a alin. (2) din Regulament, la art. 10 alin. (12) din instrucțiuni s-a prevăzut că organele fiscale pot respinge justificarea transportului efectuată în conformitate cu prevederile instrucțiunilor, în situaţia în care au suficiente elemente pentru a demonstra că bunurile nu au fost transportate din România în alt stat membru. 37
 38. Scutirea pentru LIC Referitor la neaplicarea scutirii de TVA în situația în care nu este îndeplinită condiția de a depune o declarație recapitulativă sau declarația recapitulativă depusă nu conține informațiile corecte referitoare la LIC, cu excepția cazului în care furnizorul poate justifica în mod corespunzător deficiența într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile fiscale competente, în instrucțiuni s-a prevăzut că se consideră că furnizorul justifică corespunzător deficienţa dacă aceasta este remediată ulterior, dar nu mai târziu de finalizarea inspecţiei fiscale. Se poate considera că deficienţa a fost remediată în situaţii precum: • furnizorul nu a inclus livrarea intracomunitară în declaraţia recapitulativă aferentă perioadei în care a intervenit exigibilitatea taxei, dar a inclus-o în declaraţia recapitulativă aferentă unei perioade ulterioare sau în cadrul unei declaraţii rectificative pentru perioada respectivă; • furnizorul a inclus livrarea intracomunitară în declaraţia recapitulativă aferentă perioadei în care a intervenit exigibilitatea taxei, dar a greşit neintenţionat una sau mai multe informaţii referitoare la livrarea respectivă, cum ar fi valoarea acesteia, tipul operaţiunii, denumirea clientului şi a efectuat corecţia în cadrul unei declaraţii rectificative pentru perioada respectivă. 38
 39. Achiziții intracomunitare (AIC) Regulile principale: Se consideră achiziție intracomunitară de bunuri obținerea dreptului de a dispune, ca și un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinația indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. (definiția în oglindă a LIC) Este asimilată AIC, utilizarea în România, de către o persoană impozabilă, în scopul desfășurării activității economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de altă persoană, în numele acesteia, din statul membru pe teritoriul căruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achiziționate, dobândite ori importate de către aceasta, dacă transportul sau expedierea acestor bunuri, în cazul în care ar fi fost efectuat din România în alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri în alt stat membru, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (10) și (11) din Codul fiscal. (definiția în oglindă a transferului) 39
 40. Achiziții intracomunitare (AIC) Locul achiziției intracomunitare de bunuri se consideră a fi locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. Dacă cumpărătorul îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil, emis de autoritățile unui stat membru, altul decât cel în care se încheie transportul, locul respectivei achiziții intracomunitare se consideră în statul membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA. – așa numita rețea de siguranță. Dacă o achiziție intracomunitară a fost supusă la plata taxei în alt stat membru, în care s-a încheiat transportul, și în România, de unde s-a comunicat codul de TVA, baza de impozitare se reduce în mod corespunzător în România. 40
 41. Achiziții intracomunitare (AIC) Rețeaua de siguranță nu se aplică dacă cumpărătorul face dovada că achiziția intracomunitară a fost supusă la plata TVA în statul membru în care s-a încheiat transportul. De asemenea, rețeaua de siguranță, nu se aplică în cazul operațiunilor triunghiulare, atunci când cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art. 316 face dovada că a efectuat o achiziție intracomunitară neimpozabilă pe teritoriul altui stat membru, în condiții similare celor prevăzute la art.268 alin. (8) lit. b), în vederea efectuării unei livrări ulterioare în acel alt stat membru. 41
 42. Achiziții intracomunitare (AIC) Plata pentru AIC Persoana care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri care este taxabilă, este obligată la plata taxei. În acest scop trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal, după caz. Taxa datorată se plătește conform art. 326 din Codul fiscal, prin taxare inversă (in decontul de taxă - formular 300) sau efectiv, pe baza decontului special de taxă – formular 301. 42
 43. Livrări în lanț Livrările în lanț se referă la livrări succesive de bunuri care fac obiectul unui singur transport intracomunitar. Transportul intracomunitar al bunurilor ar trebui să fie atribuit doar uneia dintre livrări și numai livrarea respectivă ar trebui să beneficieze de scutirea de TVA prevăzută pentru livrările intracomunitare. Se definește operatorul intemediar ca fiind un furnizor din lanț, altul decât primul furnizor din lanț, care expediază sau transportă bunurile, fie el însuși, fie prin intermediul unei părți terțe care acționează în numele său. Astfel: Dacă transportul este efectuat de primul furnizor din lanț, transportul este alocat livrării efectuate de acesta către operatorul intermediar. Dacă transportul este efectuat de clientul final, transportul este alocat livrării efectuate de ultimul operator intermediar către acesta. 43
 44. Livrări în lanț Continuare Dacă transportul este efectuat de operatorul intermediar, se aplică următoarele reguli: - Transportul este atribuit numai livrării efectuate către operatorul intermediar. - Prin derogare de la această regulă, transportul este atribuit numai livrării de bunuri efectuate de către operatorul intermediar în cazul în care operatorul intermediar a comunicat furnizorului său numărul de identificare în scopuri de TVA care i-a fost eliberat de către statul membru din care sunt expediate sau transportate bunurile. 44
 45. 45 Livrări în lanț SM 2 B SM 1 A SM 3 C Transport efectiv din SM1 în SM3
 46. Livrări în lanț Exemplul 1: O persoană impozabilă A din SM1 livrează bunuri către o persoană impozabilă B din SM2 care revinde bunurile către o persoană impozabilă C din SM3. Bunurile sunt transportate direct din SM1 în SM3 de către B. B îi comunică lui A codul său de TVA din SM2. În acest caz, transportul este atribuit livrării efectuate către operatorul intermediar, care în acest exemplu este B. Prin urmare, A efectuează o livrare intracomunitară de bunuri scutită de TVA în SM1, iar B realizează o achiziție intracomunitară în SM3, urmată de o livrare locală de bunuri în SM3 către C. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, pot fi aplicate măsurile de simplificare. În situația în care la momentul livrării B îi comunică lui A un cod de înregistrare în scopuri de TVA din SM1, transportul este alocat livrării efectuate de B către C. Astfel, în această situație, A realizează o livrare locală către B în SM1, B efectuează o livrare intracomunitară scutită în SM1 către C, iar C efectuează o achiziție intracomunitară în SM3. 46
 47. Livrări în lanț Măsuri de simplificare pentru operațiuni triunghiulare Pentru aplicarea măsurilor de simplificare în cazul operațiunilor triunghiulare trebuie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 141 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, care au fost transpuse la art. 268 alin. (8) lit.b) din Codul fiscal și pct. 3 alin. (13) și (14) din Norme. În cazul în care RO este SM3, locul unde se încheie transportul bunurilor, achiziția intracomunitară de bunuri, efectuată în cadrul unei operațiuni triunghiulare, este neimpozabilă, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții: 1. achiziția de bunuri este efectuată de către o persoană impozabilă, denumită cumpărător revânzător, care nu este stabilită în România, dar este înregistrată în scopuri de TVA în alt stat membru; 2. achiziția de bunuri este efectuată în scopul unei livrări ulterioare a bunurilor respective în România, de către cumpărătorul revânzător prevăzut la pct. 1; 47
 48. Livrări în lanț Măsuri de simplificare pentru operațiuni triunghiulare - continuare 3. la plata taxei pentru livrarea efectuată de cumpărătorul revânbunurile astfel achiziționate de către cumpărătorul revânzător prevăzut la pct. 1 sunt expediate sau transportate direct în România, dintr-un alt stat membru decât cel în care cumpărătorul revânzător este înregistrat în scopuri de TVA, către persoana căreia urmează să îi efectueze livrarea ulterioară, denumită beneficiarul livrării ulterioare ; 4. beneficiarul livrării ulterioare este o altă persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în România; 5. beneficiarul livrării ulterioare a fost desemnat în conformitate cu art. 307 alin. (4) ca persoană obligată zător prevăzut la pct. 1; 48
 49. 49 Livrări în lanț SM 2 B SM 1 A SM 4 D Transport efectiv din SM1 în SM4 SM 3 C Vânzarea 2 (B-C)
 50. Livrări în lanț Exemplul 2: O persoană impozabilă A din SM1 livrează bunuri către o persoană impozabilă B din SM2 care revinde bunurile către o persoană impozabilă C din SM3, care, la rândul ei livrează bunurile către D din SM4. Bunurile sunt transportate direct din SM1 în SM4. Dacă transportul este realizat de B, acesta va fi alocat tranzacției A-B, care va fi considerată livrare intracomunitară, cu excepția situației în care B îi comunică lui A codul său de identificare din SM1. Dacă transportul este realizat de C, acesta va fi alocat tranzacției B-C, care va fi considerată livrare intracomunitară, cu excepția situației în care C îi comunică lui B codul său de identificare din SM1. Și în acest caz se pot aplica măsurile de simplificare pentru operațiuni triunghiulare, în condițiile prezentate anterior. 50
 51. Exporturi Sunt considerate exporturi livrările de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul fiscal şi acestea reprezintă livrările de bunuri care sunt transportate de pe teritoriul UE, astfel cum este definit la art. 267 din Codul fiscal, în afara UE. Exporturile au locul livrării în România conform prevederilor art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, dacă transportul bunurilor începe din România şi se termină în afara teritoriului UE, indiferent dacă ieşirea de pe teritoriul UE are loc prin punctele vamale aparţinând autorităţii vamale a României sau ale altui stat membru. Sunt de asemenea considerate exporturi şi bunurile care sunt transportate din România în afara UE, în lipsa unei tranzacţii comerciale, cum ar fi de exemplu: transportul unui stoc de bunuri din România într-o ţară terţă în vederea efectuării de activităţi economice, livrările de bunuri care necesită instalare realizată de furnizor sau de altă persoană în contul său, pe teritoriul unui stat din afara UE; 51
 52. Exportator Din punct de vedere al TVA: - furnizorul care realizează livrările prevăzute la art. 294 alin. (1) lit.a) și b) din Codul fiscal, respectiv: a) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său; b) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, precum şi - persoana care transportă bunuri în afara Uniunii Europene, în lipsa unei tranzacţii comerciale. 52
 53. Scutirea pentru export - în cazul în care furnizorul nu este stabilit în Uniunea Europeană și nu poate avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export, în care datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene să fie menționate în caseta 44; - în cazul în care furnizorul este stabilit în Uniunea Europeană, dar nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export, în care datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene să fie menționate în caseta 44. 53
 54. Scutirea pentru export Pentru aplicarea scutirii trebuie avute în vedere următoarele aspecte: - existența unei livrări de bunuri cu locul livrării în România (ca urmare a căreia bunurile părăsesc teritoriul UE); - încadrarea în una din cele două situații prevăzute de lege, la art. 294 alin. (1) lit. a) și b) din Codul fiscal, respectiv transportul în afara UE să fie asigurat fie de furnizor (sau de altă persoană în contul său), fie de către cumpărătorul care nu este stabilit în România (sau de altă persoană în contul său); - faptul că poate beneficia de scutire o singură livrare efectuată pe teritoriul României (în situația în care sunt tranzacții în lanț); - prezentarea, în principiu, a unei declarații vamale de export, în care furnizorul să fie înscris la caseta 2 (în cazul în care are și calitatea de exportator din punct de vedere vamal) sau la caseta 44 (în cazul în care nu este exportator și din perspectivă vamală). 54
 55. Scutirea pentru export Dacă persoana care are calitatea de exportator din punct de vedere al TVA nu își îndeplinește obligația de a se înregistra în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, acest fapt nu afectează aplicarea scutirii de TVA pentru exportul de bunuri (dacă deține declarația vamală de export în care să figureze la căsuța 2 sau, după caz, la căsuța 44), întrucât înregistrarea în scopuri de TVA a exportatorului nu reprezintă o condiție pentru aplicarea scutirii pentru exportul de bunuri, însă nu își va putea exercita dreptul de deducere a TVA pentru eventuala achiziție din România a bunurilor exportate. 55
 56. Scutirea pentru export Exemplul 1: A, persoana impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, vinde bunuri lui B, persoană impozabilă stabilită în Elveția (nestabilită în UE), care la rândul său vinde bunurile lui C, persoană impozabilă din Turcia. Transportul bunurilor în afara UE este asigurat de A. A este exportator în sensul TVA conform art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. A are și calitatea de exportator din punct de vedere vamal. Acesta efectuează formalitățile vamale și va figura în DVE la caseta 2 ca exportator din punct de vedere vamal. În această situație în caseta 44 din DVE nu trebuie să figureze alte informații, întrucât nu există un alt exportator din punct de vedere al TVA. 56
 57. Scutirea pentru export Exemplul 2: A, persoana impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, vinde bunuri lui B, persoană impozabilă stabilită în Israel, care la rândul său vinde bunurile lui C, persoană impozabilă din Egipt. Transportul bunurilor în afara UE este asigurat de B. În această situație A poate avea calitatea de exportator în sensul TVA în baza art. 294 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, dar ar putea avea această calitate și B, conform art. 294 alin. (1) lit. a) din Cod, astfel: -dacă A are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, va apărea la caseta 2 din DVE. În situația în care la caseta 44 nu apar alte informații, A se consideră exportator și din punct de vedere al TVA conform art. 294 alin. (1) lit. b) din Cod; -dacă A a fost desemnat să întocmească formalitățile vamale de export de către B, iar A apare la caseta 2, iar la caseta 44 este înscris B și factura emisă de B către C, exportator va fi considerat B, care aplică scutirea de TVA conform art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. În acest caz, livrarea de la A la B este taxabilă în România. -dacă o altă persoană este desemnată să întocmească formalitățile vamale pentru export (care va figura la caseta 2 din DVE), exportator în sensul TVA este considerată persoana care este înscrisă la caseta 44 (respectiv A sau B) 57
 58. Scutirea pentru export Exemplul 3: O persoana impozabilă stabilită în Franța achiziționează bunuri din România și le dă spre prelucrare unui prestator de servicii tot din România. Ulterior, bunurile sunt livrate unui beneficiar din Turcia (non UE), iar persoana din Franța transportă bunurile în afara UE. Deși ar putea avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal, persoana din Franța (furnizorul bunurilor) îl desemnează pe prestatorul de servicii de prelucrare a bunurilor să efectueze formalitățile vamale de export. În această situație, livrarea efectuată de persoana impozabilă din Franța către cumpărătorul din Turcia va beneficia de scutire de TVA doar dacă prestatorul de servicii care efectuează formalitățile vamale va trece în caseta 44 a declarației vamale de export datele de identificare ale persoanei din Franța (furnizorul bunurilor) şi seria şi/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara UE (Turcia). 58
 59. Scutirea pentru export Exemplul 4: A, persoana impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, vinde bunuri lui B, persoană impozabilă stabilită în Germania (stabilită în UE), care la rândul său vinde bunurile lui C, persoană impozabilă din Turcia. Transportul bunurilor în afara UE este asigurat de A. A este exportator în sensul TVA conform art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, dar nu și din punct de vedere vamal. B efectuează formalitățile vamale și va figura în DVE la caseta 2 ca exportator din punct de vedere vamal. În această situație, în caseta 44 din DVE trebuie să fie încrise datele de identificare ale lui A (furnizorul bunurilor) şi seria şi/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara UE (Turcia). Livrarea de la B la C este în afara sferei TVA. 59
 60. Scutirea pentru export Exemplul 5: A, persoana impozabilă stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, vinde bunuri lui B, persoană impozabilă stabilită în Germania (stabilită în UE), care la rândul său vinde bunurile lui C, persoană impozabilă din Elveția. Transportul bunurilor în afara UE este asigurat de B. În această situație A poate avea calitatea de exportator în sensul TVA în baza art. 294 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, dar ar putea avea această calitate și B, conform art. 294 alin. (1) lit. a) din Cod, astfel: - B, care are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, va apărea la caseta 2 din DVE. În situația în care la caseta 44 nu apar alte informații, B se consideră exportator și din punct de vedere al TVA conform art. 294 alin. (1) lit. a) din Cod, iar livrarea de la A la B este taxabilă; - B, care are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, va apărea la caseta 2 din DVE, iar la caseta 44 este înscris A și factura emisă de A către B, exportator în sensul TVA va fi considerat A, care aplică scutirea de TVA conform art. 294 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. În acest caz, livrarea de la B la C este în afara sferei TVA. 60
 61. Scutirea pentru export În cazul produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize utilizând EMCS, documentul justificativ pentru aplicarea scutirii la export este raportul de export înaintat expeditorului prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul UE. În situația în care ieșirea bunurilor de pe teritoriul Uniunii nu poate fi justificată cu documente vamale, exportatorul poate să dovedească ieșirea efectivă a bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene prin alte mijloace de probă (urmare a Hotărârii CJUE în cauza C-275/18 “Milan Vinš). 61
 62. Importul Importul de bunuri reprezintă: a) intrarea pe teritoriul Uniunii Europene de bunuri care nu se află în liberă circulație în înțelesul art. 29 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; b) pe lângă operațiunile prevăzute la lit. a), intrarea în Uniunea Europeană a bunurilor care se află în liberă circulație, provenite dintr-un teritoriu terț, care face parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene. Locul importului –reguli generale - statul membru în care se află bunurile când intră pe teritoriul european, - statul membru în care bunurile încetează să mai fie plasate în regimurile suspensive în care au fost plasate la intrarea în UE (prevăzute la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 1 – 7 din Codul fiscal. 62
 63. Importul Importator: a) cumpărătorul către care se expediază bunurile la data la care taxa devine exigibilă la import sau, în absența acestui cumpărător, proprietarul bunurilor la această dată. Prin excepție, furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator b) furnizorul bunurilor, pentru livrările de bunuri care sunt instalate sau asamblate în interiorul României de către furnizor ori în numele acestuia și dacă livrarea acestor bunuri are loc în România în condițiile art. 275 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sau cumpărătorul către care se expediază bunurile, dacă acesta a optat pentru calitatea de importator; c) proprietarul bunurilor, pentru bunurile importate în vederea efectuării de operațiuni de închiriere sau leasing în România; 63
 64. Importul Importator – continuare: d) persoana care reimportă în România bunurile exportate în afara Uniunii Europene, pentru aplicarea scutirilor prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. i) și j) din Codul fiscal; e) proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă înregistrată conform art. 316 din Codul fiscal, care importă bunuri în România: 1. în regim de consignație sau stocuri la dispoziția clientului, pentru verificarea conformității ori pentru testare. Beneficiarul înregistrat conform art. 316 din Codul fiscal poate fi importatorul bunurilor care are obligația plății taxei pentru respectivul import, cu condiția ca bunurile respective să fie cumpărate de acesta sau dacă nu le achiziționează să le reexporte în afara Uniunii Europene; 2. în vederea reparării, transformării, modificării sau prelucrării acestor bunuri, cu condiția ca bunurile rezultate ca urmare a acestor operațiuni să fie reexportate în afara Uniunii Europene sau să fie achiziționate de către persoana impozabilă înregistrată conform art. 316 din Codul fiscal care a efectuat importul. 64
 65. Importul Orice livrări anterioare importului nu sunt impozabile în România, cu excepția livrărilor de bunuri pentru care se aplică regulile prevăzute la art. 275 alin. (1) lit. e) și f) din Codul fiscal – energie electrică și gaze naturale; Orice persoană care nu este obligată la plata taxei pentru un import conform alin. (1), dar pe numele căreia au fost declarate bunurile în momentul în care taxa devine exigibilă conform art. 285 din Codul fiscal, nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente importului respectiv decât în situația în care va aplica structura de comisionar, respectiv va refactura valoarea bunurilor importate și taxa pe valoarea adăugată aferentă către persoana care ar fi avut calitatea de importator conform alin. (1). Refacturarea întregii valori a bunurilor se realizează doar în scopul taxei pe valoarea adăugată, neimplicând existența unei tranzacții. 65
 66. Importul Plata TVA la import Regula generală: Taxa pentru importuri de bunuri, cu excepția importurilor scutite de taxă (prevăzute la art. 293 din Codul fiscal), se plătește la organul vamal în conformitate cu reglementările în vigoare privind plata drepturilor de import. Prin excepție, în anumite situații prevăzute expres de lege, la art. 326 din Codul fiscal, taxa aferentă bunurilor importate se evidențiază în decontul de taxă (formular 300), atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite de lege (taxare inversă). 66
 67. Importul Se aplică taxarea inversă pentru: - importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care au obținut certificat de operator economic autorizat, conform art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare; - importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care au obținut autorizație de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, conform art. 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare; - importurile de bunuri prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. b), c) și i) - k), realizate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316. 67
 68. Importul - importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care au obținut certificat de amânare de la plată și care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) să nu aibă obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii; b) în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului să fi realizat importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 50 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate; c) să nu înregistreze debite față de autoritatea vamală; d) să fie înregistrate în scopuri de TVA cu cel puțin 6 luni înaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată; e) să nu fie în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară. 68
 69. Modificări ale legislației TVA Începând cu 1 ianuarie 2023: - se exclud de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9%, băuturile nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99. - se face o distincție între îngrășămintele și pesticidele chimice și celelalte îngrășăminte și pesticide, de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, întrucât, pentru cele chimice, cota redusă de TVA de 9% se poate aplica doar până la data 31 decembrie 2031 inclusiv. - se trece de la cota redusă de 5% la cota redusă de 9% pentru: •cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping; •serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99; - se prevede aplicarea limitată în timp, respectiv până la data de 31 decembrie 2029 inclusiv, pentru livrările de lemn de foc. 69
 70. MULŢUMESC! 70
Anúncio