Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Hartimi i skenarëve mbi ndryshimet klimaterike dhe përdorimin efikas të energjisë në Shqipëri

 1. UNIVERSITETI POLITEKNIK TIRANËUNIVERSITETI POLITEKNIK TIRANË FAKULTETI I INXHINERISË MEKANIKEFAKULTETI I INXHINERISË MEKANIKE Departamenti EnergjitikësDepartamenti Energjitikës PROJEKT – DIPLOME (Master Shkencor) Tema: Hartimi i skenarëve mbi ndryshimet klimaterike dhe përdorimin efikas të energjisë në Shqipëri 06/07/14Punoi: Edlir PECI 1
 2. PERMBAJTJA 06/07/14Punoi: Edlir PECI 2  Hyrje I. Objektivat e Shqipërisë mbi politikat e ndryshimeve Klimatike; II. Spektri i opsioneve reduktuese per ndryshimet klimaterike ne Shqipëri; III. Spektri i nevojave për përshtatje në Shqipëri.  Prezantimi i LEAP I. LEAP, mjet i integruar modelimi; II. Aftesite modeluese te LEAP; III. Skenarët në LEAP.  Skenari BAU (2010 – 2050) I. Përshkrimi i Skenarit BAU; II. Paketa Politike dhe Karakteristikat kryesore te Skenarit BAU; III. Politikat dhe masat; IV. Përshtatja; V. Kërkesa për Energji; VI. Emetimet e GS- ve
 3. PERMBAJTJA 06/07/14Punoi: Edlir PECI 3  Skenari Optimist (2000 – 2050) I. Përshkrimi i Skenarit Optimist; II. Paketa Politike dhe Karakteristikat kryesore te Skenarit OPT; III. Statistika Klimatike; IV. Politikat dhe masat; V. Përshtatja; VI. Kërkesa për Energji; VII.Emetimet e GS- ve.  Skenari Pesimist (2000 – 2050) I. Përshkrimi i Skenarit Pesimist; II. Paketa Politike dhe Karakteristikat kryesore te Skenarit PES; III. Statistika Klimatike; IV. Politikat dhe masat; V. Përshtatja; VI. Kërkesa për Energji; VII.Emetimet e GS- ve.  Përfundime dhe Diskutime
 4. Objektivat e Shqipërisë mbi politikat e ndryshimeve Klimatike 06/07/14Punoi: Edlir PECI 4  Shqipëria pjesë e UNFCCC dhe Protokollit të Kiotos Marrveshja me BE-në dhe Implementimi i rregullave të KE-së për BRE-të dhe Efiçencën e Energjisë  Plani për implementimin e BRE-ve në Shqipëri 2006 – 2017, (KE, 2007) I. Tendenca në rritje e Kërkesës për Energji në sektorin e Banesave dhe Industri, 0,3% - 4,4% ; II. Prodhimi i Energjisë Elektrike nga Eenrgjia e Erës, 0% - 1,5% ; III. Prodhimi i Energjisë Elektrike nga HEC-et e vegjël, 0,5% - 3,3% .  Plani i Veprimit Kombëtar për Efiçencën e Energjisë 2012 – 2018 I. Përdorimi Efiçent i Eenergjisë dhe Shërbimeve Energjitike, 2006/32/EC ; II. Performanca Energjitike në Ndërtesa, 3% - 9%.
 5. Spektri i opsioneve reduktuese për ndryshimet klimaterike në Shqipëri 06/07/14Punoi: Edlir PECI 5  Emetimet e Gazeve Serë në Shqipëri në raport me mestaren ndërkombëtare I. Kontributi i Shqipërisë në emetimet globale të GS-ve, 9,4 m.t/vit CO2 eq ; II. Sektori i Energjisë me nën-sektorët e tij, përbën 44% te GS-ve .  Prodhimi i energjisë elektrike në Shqipëri nga HEC-et dhe TEC-et  Energjia nga HEC-et 98,57 % dhe TEC-et 1,43% të prodhimit total  Humbjet tenkike në trasmetim dhe në sistemin e shpërndarjes * 37,58%  Konsumi i Eenrgjisë sipas Sektorëve të Ekonomis në Shqipëri * Transport: 44%, *Rezidencial: 23%, *Industri: 13%, *Shërbime: 10%, *Bujqësi dhe të tjera: 10% (KE, 2010)  Faktorët të cilët rrezikojnë zhvillimin e mëtejshëm të Sektorit Energjitik I. Varësia e lartë nga hidrocentralet; II. Kufizimet në ndërlidhjet rajonale të energjisë elektrike; III. Varësia nga niveli i lartë i importit, 44% në vitin 2011; IV. Humbjet e larta teknike nga sistemi i shpërndarjes; V. Inefiçenca në furnizimin e vendit me energji.
 6. Spektri i opsioneve reduktuese për ndryshimet klimaterike në Shqipëri 06/07/14Punoi: Edlir PECI 6  Shfrytëzimi i Burimeve të Rinovueshme të Energjisë I. Hidroenergjia, 1245 m3/s = 16 - 18 TWh energji në dispozicion (AKBN, 2011); II. Energjia Diellore, Erës dhe Gjeotermale; III. Energjia nga Biomasa, 1460 GWh/vit (AKBN, 2012) .  Eficenca e Energjisë  Objektivi nga 3% në 2012 në 9% në vitin 2018 (KE, 2010)  Masat për arritjen e objektivit të EE deri në vitin 2018 për cdo Sektor: I. Sektori Energjitik; II. Sektori Rezidencial; III. Sektori Industrial; IV. Sektori i Shërbimeve; V. Sektori i Transportit;  Zëvendësimi i lëndëve djegëse  Mekanizmi për Zhvillim të Pastër (CDM) i. Pyllëzimi dhe Ripyllzimi i 6272 ha tokë ii. Ndërtimi i impianteve të energjisë hidrike, HEC-e
 7. Spektri i nevojave përshtatëse në Shqipëri 06/07/14Punoi: Edlir PECI 7  Parashikimi i Skenarëve për të ardhmen e klimës në Shqipëri : I. Rritjen e temperaturave; II. Zvogëlimin e sasis së reshjeve; III. Zvogëlimin e resuseve të ujit dhe tokës së punueshme.  Përshtatja në sektorin e prodhimit energjisë elektrike • Prodhim i energjisë elektrike dhe termike nga TEC-et • Prodhim i energjisë elektrike nga HEC-et  Nevoja për përshtatje në sektore te tjere: I. Sektori i Bujqësisë II. Sektori i Pyjeve; III. Sektori i Burimeve Ujore o Efektet e ndryshimeve klimatike do prekin te gjithe sektoret e Ekonomisë Shqiptare, pasi Shqipëria nuk ka ende një politikë të qartë mbi ndryshimet klimatike. Më i rrezikuari mbetet sektori i prodhimit të energjisë elektrike pasi ka varësi të lartë nga rrjedha e lumejve.
 8. Prezantimi i LEAP 06/07/14Punoi: Edlir PECI 8 Long range Energy Alternatives Planning System (Sistemi i Planifikimit Afatgjatë te Alternativave të Energjisë) Cfarë mund të bëjmë më programin LEAP ?  Mjet për hartimin e skenarëve strategjikë mbi Energjinë dhe Mjedisin A. Perspektivat e Energjisë (parashikimi); B. Planifikimi i Burimeve të Integruara; C. Analizat për reduktimin e GS-ve; D. Bilancet Energjitike dhe gjëndja mjedisore.
 9. LEAP, Sistemi i Planifikimit Afatgjatë te Alternativave të Energjisë • Karakteristikat Kryesore: kuadri ekonomik, lehtësia në përdorim, skenarët bazë, mjet i integruar modelimi/ndërtimi Energji – Mjedis. • Qëllimi: Kërkesa për energji, furnizimi me energji, burimet, pesha mjedisore, analizat kosto – përfitim, emetimet nga sektori jo-energjitik.  Përqasja fleksible ndaj Modelimit: Marrdhëniet themelore janë të bazuara në llogaritë të pa diskutueshme fizike. Gjithashtu për tabelat e tipit ‘ pasqyruese’ lejon, krijimin e modeleve simuluese dhe ekonometrike.  Koha: nga afatmesme në afatgjatë, koha vjetore-hapi, numër i pakufizuar i viteve. • Të dhënat e kërkuara: fleksibël, kërkesa të ulëta të të dhënave fillestare. Perfshin bazën e të dhënave TED, karakteristika teknike, kostot dhe faktorët e emetimeve të 1000 teknologjive energjitike. • Aplikimi Gjeografik: lokal, kombëtar dhe rajonal 06/07/14Punoi: Edlir PECI 9
 10. Aftësia Modeluese e LEAPAftësia Modeluese e LEAP  Kerkesa për Energji: I. Hirearkia ekonomike e kërkesës për energji (nivelet aktive për intesitetin e energjisë) II. Zgjedhja e metodologjive; III. Opsionet e modelimit në qarkullimin e opsioneve.  Transformimi i Energjisë: I. Simulimi i çdo sektori energjitik (prodhimit të energjisë elektrike, transmetimit dhe shpërndarjes, CHP-ve, ranfinimit të naftës, minierat e qymyrit, nxjerrjen e naftës, etj); II. Sistemi i shpërndarjes së Energjisë elektrike bazuar në kohëzgjatjen kurbave të ngarkesës elektrike; III. Modelimi ekzogjen dhe endogjen i zgjerimit të kapacitetit  Burimet Energjitike: I. Historiku i kërkesës, prodhimit, efiçencës, importit dhe eksportit; II. Sipërfaqja e tokës në dispozicion për biomas dhe burime të rinovueshme  Mjedisi I. Emetimet totale dhe impaktet e drejtpërdrejta të sistemit energjitik; II. Burimet e sektorit jo-energjitik dhe përmbytjet. 06/07/14Punoi: Edlir PECI 10
 11. SKENARI BAU (2000 – 2050)  Hartimi i Skenarit BAU: Tendenca historike si bazë për lehtësimin dhe përshtatjen e instrumentëve të politikave të implementuara.  Depërtimi i BRE –ve dhe Efiçenca e Energjise në Shqipëri I. Orientimi i ligjit për promovimin e BRE –ve ; II. Mungesa dhe progresi i kuadrit ligjor për teknologjitë e BRE –ve; III. Projektet të BRE –ve nga donatoret dhe projektet në sektorin privat; IV. Potenciali i BRE –ve: Era, Biomasa dhe Uji; V. Ligji për efiçencën e energjisë dhe progresi i tije (2011 – 2018).  Për Skenarin BAU nuk janë implementuar masa të përshtatjes  Skenari BAU është vetëm një paket politike lehtësuese. 06/07/14Punoi: Edlir PECI 11
 12. SKENARI BAU (2000 – 2050)  Paketa Politike për Skenarin BAU:  Ligjet për BRE -të : o Ligji No.8987, datuar me 24.12.2002, "Për krijimin e lehtësimit të kushteve për ndërtimin e burimeve të reja të prodhimit të energjisë elektrike" (OJ 90, faqe 2645) o Ligji nr.9072, datë 22.05.2003 "Për sektorin e energjisë elektrike", neni 39 (1) për BRE (OJ 53, faqe 2120)  Ligjet për Efiçencën e Energjisë: o Ligji nr 8937 "Mbi ruajtjen e nxehtësië termike në ndërtesa" (OJ jo 61, faqe 1705;. 17.10.2002) o Ligji mbi Eficencën e Energjisë nr 9379 (OJ jo 39, faqe 1411;. Datë 06.06.2005) o Ligj Nr 10113 (OJ nr.53, 2009, faqe 2493, date 09.04.2009) "Mbi treguesin e etiketimit dhe informacionit standard të produktit për konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera në aplikimet shtëpiake“  Ligjet për Tregun e Emetimeve o VKM, Nr. 1553 (OJ No.181, 2008, faqe 8996)  Ligjet për çështje të tjera të Politikës Klimatike o Ligji Nr 9975 (date 28 korrik 2008) "Për Taksat Kombëtare" 06/07/14Punoi: Edlir PECI 12
 13. SKENARI BAU (2000 – 2050)  Karakteristikat kryesore të Paketës Politike të Skenarit BAU:  Zhvillimi i çështjeve kryesore bazuar në tendencat historike;  Kufizimi i shrytëzimit të BRE –ve në HEC-e dhe Energji Diellore;  Futja e tarifave lehtësuese për shfrytëzimin e BRE –ve.  Pengesat për zbatimin e Efiçencëns së Energjisë dhe projekteve të BRE –ve o Procedurat, Rregulloret, Burrokracia dhe Korrupsioni; o Mungesa e kuadrit ligjor dhe e fondeve publike për projekte të tilla; o Tarifa të ulta që nuk mund të japin rentabilitetin e projektit për zhvilluesit e projektit; o Mos përfshirja e BRE –ve nga Dielli dhe Era në tarifat lehtësuese; o Financimi i dobët nga Bankat Komerciale për EE dhe projektet e BRE –ve .  Hipotezat Kryesore  Demografia • Popullsia në periudhën 2005 – 2025 dhe 2025 – 2050 .  Ekonomia • Produkti i Brendshëm Bruto në periudhën 2011 – 2017 . 06/07/14Punoi: Edlir PECI 13 Popullsia.jpg PBB.jpg PBB - Sektor.jpg
 14. SKENARI BAU (2000 – 2050)  Statistikat Klimatike  Reshjet;  Temperatura;  Burimet ujore;  Frekuenca e ngjarjeve ekstreme.  Përshtatja  Përdorimi i ujit në Banesa ;  Përdorimi i ujit në Bujqësi ;  Përdorimi i ujit në Industri ;  Përdorimi i ujit për prodhimin e Energjisë Elektrike.  Disponueshmëria e ujit pritet të zvogëlohet për shkak të ndryshimit të klimës. Në mes supozimeve mbi ndryshimet e temperaturës dhe reshjeve, disponueshmëria e ujit pritet të bjerë në jug dhe jug- lindje te Europes (me 10% ose më shumë në disa basene te lumenjve deri në vitin 2030) 06/07/14Punoi: Edlir PECI 14  Politikat dhe Masat  Sistemi i lehtësirave tarifore;  Taksa e karbonit;  Çertifikatat e gjelbra;  Kreditë e buta dhe subvencionet;  Menaxhimi i tokës Reshjet.jpg Temperatura.jpg Menaxhimi i Tokes.jpg
 15. SKENARI BAU (2000 – 2050) 06/07/14Punoi: Edlir PECI 15 Kërkesa për Energji për çdo Sektor sipas Skenarit BAUKërkesa për Energji për çdo Sektor sipas Skenarit BAU Sherbime + Komerciale.jpg Jo-Energjitik.jpg Transport.jpg Industri.jpg Bujqesi.jpg Banesa.jpg Te tjere.jpg Pa Specifikuar.jpg
 16. SKENARI BAU (2000 – 2050) 06/07/14Punoi: Edlir PECI 16 Humbjet, Prodhimi Energjisë Elektrike dhe Emetimet e GS-veHumbjet, Prodhimi Energjisë Elektrike dhe Emetimet e GS-ve Transformimi.jpg Hidroenergjia.jpg En Elektrike Totale.jpg Emetimet e GS-ve.jpg
 17. SKENARI OPTIMIST (2000 – 2050)  Hartimi i Skenarit Optimist: I. Instrumentët e politikave lehtësuese/përshtatëse në fuqi pas 01/01/2011; II. Instrumentët e politikave shtesë për ndryshimet klimatike në përputhje me BE –në; III. Shfrytëzimin max i efiçencës energjitike dhe shfrytëzimin e BRE –ve.  Paketa politike për këtë Skenar  Lehtësimi I. Ligjet për çështje e politikave klimatike: Ligji Nr. 9975 (data 28 korrik 2008) "Për Taksat Kombëtare" 6 ka ndryshuar me ligjin Nr. 10458 (data më 21 korrik 2011) "Për disa ndryshime në Ligjin nr 9975" 7  Instrumentët plotësues të politikës;  Instrumentët e politikave për promovimin e BRE –ve;  Instrumentat e politikave për efiçencën e energjisë;  Instrumentët e politikave për Sektorin e Transportit;  Instrumentët e politikave për promovimin e Biokarburanteve;  Instrumentët e politikave për shkëmbimin e emetimeve;  Instrumentët e politikave për promovimin e teknologjive për kapjen dhe magazinimin e Karbonit 06/07/14Punoi: Edlir PECI 17
 18. SKENARI OPTIMIST (2000 – 2050)  Paketa Politike për këtë Skenar:  Përshtatja: I. Instrumentët politikë për menaxhimin e ujit; II. Instrumentët politikë për menaxhimin e pyjeve; III. Instrumentët politikë për ndryshimet klimatike.  Karakteristikat kryesore te Paketës Politike të Skenarit BAU: I. Objektivat lehtësuese për të gjithë sektorët ; II. Përhapja e të gjithë llojeve të BRE –ve, (Era, Diellore dhe Biomasa); III. Promovimi i efiçencës së energjisë në të gjithë sektorët.  Hipotezat Kryesore  Demografia • Popullsia në periudhën 2005 – 2025 dhe 2025 – 2050 , si tek BAU  Ekonomia • Produkti i Brendshëm Bruto në periudhën 2011 – 2017 , si tek BAU 06/07/14Punoi: Edlir PECI 18 Popullsia.jpg PBB.jpg
 19. SKENARI OPTIMIST (2000 – 2050)  Statistikat Klimatike  Reshjet;  Temperatura;  Burimet ujore;  Frekuenca e ngjarjeve ekstreme.  Përshtatja  Përdorimi i ujit në Banesa ;  Përdorimi i ujit në Bujqësi ;  Përdorimi i ujit në Industri ;  Përdorimi i ujit për prodhimin e Energjisë Elektrike.  Shqipëria po përballet me probleme me implementimi e ligjit ekzistues të efiçencës së energjisë, kodit energjitik të ndërtesave, dhe krijimin e fondit të efiçencës së energjisë (Komuniteti i Energjisë, 2010). 06/07/14Punoi: Edlir PECI 19  Politikat dhe Masat  Sistemi i lehtësirave tarifore;  Taksa e karbonit;  Çertifikatat e gjelbra;  Kreditë e buta dhe subvencionet;  Menaxhimi i tokës Reshhjet.jpg Temperatura.jpg Menaxhimi i Tokes.jpg
 20. SKENARI OPTIMIST (2000 – 2050) 06/07/14Punoi: Edlir PECI 20 Kërkesa për Energji për çdo Sektor sipas Skenarit OPTKërkesa për Energji për çdo Sektor sipas Skenarit OPT Rezidencial.jpg Bijqesor.jpg Industrial.jpg Sherbime + Komercial.jpg Sherbime te Tjera.jpg Transport.jpg Sherbime te Tjera.jpg Pa Specifikuar.jpg
 21. SKENARI OPTIMIST (2000 – 2050) 06/07/14Punoi: Edlir PECI 21 Humbjet, Prodhimi Energjisë Elektrike dhe Emetimet e GS-veHumbjet, Prodhimi Energjisë Elektrike dhe Emetimet e GS-ve Transformimi.jpg Hidroenergjia.jpg En.Elektrike Tot.jpg Emetimet e GS-ve.jpg
 22. SKENARI PESIMIST (2000 – 2050)  Hartimi i Skenarit Pesimist: I. Instrumentët e politikave lehtësuese/përshtatëse në fuqi pas 01/01/2011; II. Instrumentët e politikave shtesë për ndryshimet klimatike në përputhje me BE –në; III. Shfrytëzimin minimal i efiçencës energjitike dhe shfrytëzimin e BRE –ve.  Qeveria Shqiptare e konsideron një nga prioritet e saj për periudhën e ardhshme rritjen e furnizimit me energji nga burime të ndryshme  Paketa politike për këtë Skenar  Lehtësimi  Paketa politike ekzistuese;  Instrumentët plotësues të politikave;  Instrumentët e politikave për promovimin e BRE –ve;  Instrumentat e politikave për efiçencën e energjisë;  Instrumentët e politikave për Sektorin e Transportit;  Instrumentët e politikave për promovimin e Biokarburanteve;  Instrumentët e politikave për shkëmbimin e emetimeve. 06/07/14Punoi: Edlir PECI 22
 23. SKENARI PESIMIST (2000 – 2050)  Paketa Politike për këtë Skenar:  Përshtatja: Nuk ka asnjë Instrument  Karakteristikat kryesore te Paketës Politike të Skenarit Pesimist: I. Skenar i politikës jo- klimatike; II. Prioritet për furnizimin me energji dhe jo politika lehtësuese apo përshtatëse; III. Rritje më të lartë ekonomike se ritmet e skenarit; IV. Nuk ka objektiva sasior për reduktimin e GS –ve; V. Etj..  Hipotezat Kryesore  Demografia • Popullsia në periudhën 2005 – 2025 dhe 2025 – 2050 , si tek BAU  Ekonomia • Produkti i Brendshëm Bruto në periudhën 2011 – 2017 , si tek BAU 06/07/14Punoi: Edlir PECI 23 Popullsia.jpg PBB.jpgTe ardhurat - banore.jpg
 24. SKENARI PESIMIST (2000 – 2050)  Statistikat Klimatike  Reshjet;  Temperatura;  Burimet ujore;  Frekuenca e ngjarjeve ekstreme.  Përshtatja  Përdorimi i ujit në Banesa ;  Përdorimi i ujit në Bujqësi ;  Përdorimi i ujit në Industri ;  Përdorimi i ujit për prodhimin e Energjisë Elektrike.  Vendi nuk ka ndërmarrë në vetvete ndonjë angazhim të tillë. Si një anëtar i Komunitetit të Energjisë, politika energjitike shqiptare ka nevojë të konvergojë drejt politikës energjetike të BE-së. Prandaj, çdo Direktivë e BE-së që nuk ishin zbatuar para 1 janar 2011 janë marrë në konsideratë për këtë skenar. 06/07/14Punoi: Edlir PECI 24  Politikat dhe Masat  Sistemi i lehtësirave tarifore;  Taksa e karbonit;  Çertifikatat e gjelbra;  Menaxhimi i tokës Reshjet.jpg Temperatura.jpg Men. Tokes.jpg
 25. SKENARI PESIMIST (2000 – 2050) 06/07/14Punoi: Edlir PECI 25 Kërkesa për Energji për çdo Sektor sipas Skenarit PESKërkesa për Energji për çdo Sektor sipas Skenarit PES Banesa.jpg Bujqesi.jpg Industri.jpg Sher. + Komercial.jpg Transport.jpg Sherb. te tjera.jpg Pa-Specifikuar.jpg
 26. SKENARI PESIMIST (2000 – 2050) 06/07/14Punoi: Edlir PECI 26 Humbjet, Prodhimi Energjisë Elektrike dhe Emetimet e GS-veHumbjet, Prodhimi Energjisë Elektrike dhe Emetimet e GS-ve Transformimi.jpg Hidroenergjia.jpg En Elektrike Totale.jpg Emetimet e GS-ve.jpg
Anúncio