Anúncio
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Anúncio
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Anúncio
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı
Próximos SlideShares
Fact Sheet Villas Salobre EsFact Sheet Villas Salobre Es
Carregando em ... 3
1 de 14
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mastercard Türkiye'nin 20. Yılı

 1. B Ý R L Ý K T E YA Z I L A N PA H A B Ý Ç Ý L E M E Z A N I L A R L A D OL U 2 0 Y I L
 2. 1966 yýlýnda ABD’de InterBank Card Association adýyla kurulduktan sonra 1969 yýlýnda “Master Charge” adýný alan MasterCard, her yýl gerçekleþen 23 milyardan fazla ödemenin arkasýndaki dünyanýn en geliþmiþ ödeme teknolojileri þirketi konumunda. Bankalar, müþterileri ve iþyerleri için ödeme teknolojileri sunarak ticaretin kalbinde ekonomik büyümeye destek veriyor. 20 YILDIR TÜRKÝYE’DE SÝZLERLE BÝRLÝKTE ÖDEME SÝSTEMLERÝNÝN GELÝÞÝMÝNE ÖNCÜLÜK EDÝYORUZ. BU KÝTAP BÝRLÝKTE YAZILAN PAHA BÝÇÝLEMEZ ANILARLA DOLU 20 YILIN KISA ÖZETÝDÝR. Rusya, Hindistan, Japonya, Fransa ve Meksika’nýn toplam nüfusundan daha fazla sayýda 1.9 milyar adet karta sahip MasterCard, 210 ülkede 150 farklý para biriminde banka, iþyeri ve kart sahibi arasýnda güvenli iþlem gerçekleþmesi için çalýþýyor. Bugün sahip olduðunuz MasterCard ile dünya genelinde 35.9 milyon iþyerinde alýþveriþ yapabiliyorsunuz. Geçtiðimiz yýl MasterCard ödeme araçlarýyla 3.6 trilyon USD harcandý. Dakikada 65078 iþlem gerçekleþtirildi. Her bir iþlemin tamamlanma süresi 130 milisaniyeydi. Yani göz kýrparken geçen süreden 2 kat daha hýzlý... MasterCard’ýn Türkiye öyküsü 1993 yýlýnda baþlýyor. Ýstanbul Levent’te küçük bir ofiste baþlayan bu öykü, Avrupa ödeme sistemlerinde örnek gösterilen ülke olmak gibi sayýsýz baþarýyý ve ilkleri barýndýrýyor. Türkiye’de 20. yýlýmýzý kutlarken, üye bankalarýmýz, teknolojik iþ ortaklarýmýz, kart sahibi ve iþyerleri arasýnda ödeme çözümü üreterek ticaretin kalbinde olma kararlýlýðýmýzý ayný heyecanla sürdüreceðiz. Çünkü gelecek bugünden çok daha hýzlý yaþanacak. Dünyadaki ve Türkiye’deki teknolojik geliþimler, kentleþme gibi toplumsal deðiþimleri iyi okuyarak fýrsatlara dönüþtüreceðiz. Yine birlikte baþaracaðýz. 20 yýlda birlikte gerçekleþtirdiðimiz baþarýlara ortak olan tüm paydaþlarýmýza sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz. MasterCard Türkiye Ofisi 2 0 Y I L L I K B A Þ A R I H Ý K A Y E S Ý
 3. 1993 Europay Türkiye Ofisi açýldý. MasterCard’ýn Türkiye öyküsü Levent’teki bu küçük ofiste baþladý. Ofis, uluslararasý kartlý ödeme sistemlerinin Türkiye’deki ilk ofisi olarak faaliyetlerine baþladý. Genel Müdürlüðüne Mehmet Sezgin atandý. Ofis kuruluþundan yalnýzca 8 ay sonra Romanya’nýn da dahil olduðu Doðu Avrupa Bölgesi ofisi olarak hizmet vermeye baþladý. Ýþlem Sayýsý: 2,1 milyon Ýþlem Sayýsý: 3,2 milyon Kabul Gören Ýþyeri Sayýsý: 47 bin Kabul Gören Ýþyeri Sayýsý: 49 bin Avrupa’da kredi kartý çýkaran en büyük bankalar sýralamasýna Türk Bankalarý girmeye baþladý. Sýralamaya Yapý Kredi 40’ýncý, Garanti Bankasý 60’ýncý, Ýþ Bankasý 68’inci, Akbank 82’nci, Pamukbank 84’üncü, Vakýfbank 88’inci ve Ziraat Bankasý 90’ýncý olarak girdi. Ýþ Bankasý ilk MasterCard kredi kartýný, Akbank, Pamukbank ve Yapý Kredi ise ilk Maestro/Cirrus’u kullanýma sundu. ÖDEME SÝSTEMLERÝNDE TÜRKÝYE’DE OFÝS AÇAN ÝLK KURULUÞ MasterCard’ýn yaratýcý reklamlarý Kristal Elma ödülüne layýk görüldü. Bu ilk ödül deðildi. Yaratýcý MasterCard reklamlarý 20 yýl boyunca ödüller almaya devam etti. Sektörün ilk dergisi Europay News yayýn hayatýna baþladý. Dergi sektördeki tüm geliþmeleri dönemsel olarak bankacýlýk dünyasýyla paylaþtý. BKM Switch EPS-Net'e baðlanarak uluslararasý iþlem kabulüne baþladý. Çok deðil birkaç yýl öncesine kadar kart slipleri BKM’de çuvallarda toplanýyor ve ayýklanýyordu. Bankalar karþýlýklý tahsilatlarýný bu sayým sonrasýnda belirliyorlardý. 1994 GENEL KREDÝ KARTI REKLAMLARINA BAÞLAYAN ÝLK KURULUÞ MasterCard’ýn “94 Dünya Kupasý” sponsorluðu Türkiye’de kampanyalarla renklendi. Futbolun resmi kartý MasterCard 20 yýldýr Türkiye’de futbolun coþkusunu üye bankalarý ve kart hamilleriyle paylaþýyor. Ýlk Banka Kartý reklam kampanyasý gerçekleþti. M.Ö. (Maestro’dan önce) M.S. (Maestro’dan sonra) büyük beðeni topladý ve Türk halkýnýn banka kartý bilinirliðinde büyük rol oynadý.
 4. 1995 Ýþlem Sayýsý: 13.3 milyon Ýþlem Sayýsý: 44,7 milyon Kabul Gören Ýþyeri Sayýsý: 58.5 bin Kabul Gören Ýþyeri Sayýsý: 70 bin DÜNYA ve AVRUPA KUPASI, ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ SPONSORLUKLARIYLA SEKTÖRDE KAMPANYALAR DÜZENLEYEN ÝLK KURULUÞ Europay Ýstanbul Ofisi, Güney Avrupa Bölgesi’ne girdi. Bunun sonucunda Türkiye, ödeme sistemlerinde 1. lige yükselmiþ oldu. Türkiye’deki hýzlý geliþim ilk meyvesini bu geliþme ile vermiþ oldu. Dünyanýn en prestijli kartý Signia Türkiye’de kart sahipleri ile buluþtu. Garanti Bankasý ve Yapý Kredi tarafýndan çýkarýlan Signia’lar Avrupa’nýn ilk örneklerinden biri oldu. Maestro, outdoorda kullanýlan ilk banka kartý markasý oldu. Bu dönemde yapýlan söz konusu yaratýcý marka yatýrýmlarý Maestro’nun bugünkü liderliðinde de etkin rol oynadý. WORLD SIGNIA’YI AVRUPA’DA ÝLK BAÞLATAN KURULUÞ Sektörün ilk eðitim programý Europay Akademi baþladý. Sektör uzmanlarý Europay Academy eðitimleri sayesinde kartlý ödeme sistemlerinin en yeni teknolojileri ve programlarýný düzenli olarak alma fýrsatý buldu. 1996 EuroCard-MasterCard iþyeri kabul noktalarý birleþti. “Euro 96” sponsorluðu sayesinde 150 Maestro kart hamili, Türk Milli Takýmý’ný tribünden destekleme fýrsatý buldu. MasterCard sponsorluðunda düzenlenen Þampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe iç saha maçlarýnda özel etkinlikler düzenlendi.
 5. 1997 Ýþlem Sayýsý: 70.8 milyon Ýþlem Sayýsý: 124 milyon Kabul Gören Ýþyeri Sayýsý: 95 bin Kabul Gören Ýþyeri Sayýsý: 143 bin TÜRKÝYE’DE ÝLK ORTAK KART VE ÇOK MARKALI KART PROGRAMINI BAÞLATAN KURULUÞ Ödeme sistemlerinin ilk Türkçe web sitesi www.europay.com.tr yayýna baþladý. MasterCard’ýn ünü dünyaya yayýlan MasterIndex araþtýrmasýnýn ilki gerçekleþtirildi. MasterIndex bugün 15. yýlýný kutluyor. Türk insanýnýn tasarruf ve kart kullaným alýþkanlýklarýný düzenli olarak takip eden araþtýrma, çýktýlarý sayesinde birçok yeni kart programýnýn ya da ödeme sistemi yeniliklerinin ortaya çýkmasýný saðladý. Bank Express ilk Business MasterCard’ý kullanýma sundu. Türkiye’nin ilk ortak kartý MasterCard, Cine5 ve Ýktisat Bankasý iþbirliði ile çýktý. O dönemlerde ortak kartlar “cüzdanlardaki billboard” olarak tanýmlanýyordu. Orta Asya Cumhuriyetleri MasterCard ve Maestro ile tanýþtý. Azerbaycan’ýn ilk kredi kartý MasterCard oldu. Kazakistan Halyk Tasarruf Bankasý ve Kazkommertsbank Maestro sunmaya baþladý. ORTAK KART PROGRAMLARIYLA 1 YILDA AVRUPA’DA LÝDERLÝK KOLTUÐUNA YERLEÞEN KURULUÞ 1998 Türkiye’nin ilk affinity kartý MasterCard, Koçbank ve Galatasaray kulübü ile çýktý. Söz konusu kart ilk kulüp kartý olma özelliðine de sahipti. Affinity kart programý daha sonra birçok örneðe sahip oldu. Garanti Bankasý ve ODTÜ Mezunlar Derneði kartý, Bursaspor Taraftar Kart, Vakýfbank Beþiktaþ kartý, Finansbank Boðaziçi Mezunlarý bunlardan bazýlarýydý. GOOOL Fransa’98 Dünya Kupasý Kampanyasý büyük ses getirdi. 50 kart hamili ile 30 iþyeri çalýþaný Dünya kupasýný yerinde izleme þansý yakaladý. ÝNTERNETTE GÜVENLÝ ALIÞVERÝÞ ÝÇÝN SANAL KART PROGRAMINI BAÞLATAN ÝLK KURULUÞ MasterCard sponsorluðunda düzenlenen Þampiyonlar Ligi’nde bu defa BJK ve Galatasaray aðýrlandý. Her iki takýmýn iç saha maçlarýnda özel etkinlikler düzenlendi. Ýnternette ilk güvenli alýþveriþ gerçekleþti. MasterCard ile birlikte Garanti SET baþarýyla uygulandý. Güvenli elektronik ticaret konusunda Türkiye’de atýlan ilk önemli adýmdý.
 6. 1999 MasterCard Türkiye’de görev deðiþimi. 93 yýlýndan bu yana Europay Türkiye Genel Müdürlüðü’nü yapan Mehmet Sezgin görevini Özlem Ýmece’ye devretti. Europay Ýstanbul Ofisi Avrasya Bölgesi oldu. 9 Orta Asya ülkesi Türkiye’ye baðlandý. Ýstikrarlý büyümenin sonucu olarak Türkiye Ofisi Avrasya’nýn merkezi konumuna geldi. MasterCard Türkiye’deki toplam kart sayýlarýyla Avrupa kart pazarýnda 6. sýraya yükseldi. Ýþlem Sayýsý: 267.2 milyon Ýþlem Sayýsý: 177 milyon Kabul Gören Ýþyeri Sayýsý: 306 bin Kabul Gören Ýþyeri Sayýsý: 209 bin Türkiye toplam kart sayýsý ile Avrupa kart pazarýnda 4. Sýrada Türkiye toplam kart sayýsý ile Avrupa kart pazarýnda 6. Sýrada ÝLK ÇÝPLÝ KREDÝ KARTINI ve EMV ÇÝP SÝSTEMÝNÝ TÜRKÝYE’DE ÇIKARAN KURULUÞ MasterCard Platinum Programý Türk Bankacýlarýna tanýtýldý. Çok kýsa bir süre sonra Ýþ Bankasý, Osmanlý Bankasý, EGS Bank, Demirbank, Vakýfbank, Garanti Bankasý ve Ýktisat Bankasý Platinum MasterCard sunmaya baþladý. Ýlk ortak Platinum, Garanti MasterCard ve Ermenegildo Zegna ile sunuldu. Ýlk Euro iþlemi MasterCard ile yapýldý. Tek para birimine geçiþ için yoðun bir çaba harcayan Avrupa Birliði’nde MasterCard ödeme aracý olarak geçiþin ilk dakikalarýnda kusursuz euro iþlemini gerçekleþtirdi. Maestro ile futbol heyecaný baþladý. Banka kartýnýn alýþveriþte kullanýmýný artýrdý. Maestro banka kartlarý ile en fazla alýþveriþ yapan 50 kiþi Euro2000’i ve Türk Milli Takýmý’nýn bir maçýný yerinde izleme þansý yakaladý. Kampanya, banka kartýnýn alýþveriþlerde kullanýmýný teþvik etmek amacýyla gerçekleþtirilen ilk ulusal çalýþmaydý. Manevi limiti en yüksek kart; ÇAÐDAÞKART kullanýma sunuldu. Cumhuriyet’in 75. yýlýnda dünyada benzeri olmayan bir uygulama ile MasterCard 10 üye bankasý ve 3 önemli sivil toplum kuruluþu ile ÇaðdaþKart’ý çýkardý. Ortak kart fýrtýnasý tüm hýzýyla devam etti. Ýþte o yýl çýkan ortak kartlar: Türk otomotiv sektörünün ilk ortak kartý Esbank Alfa Romeo MasterCard, Pamukbank ve D&R DreamCard, Ýlk çok markalý ortak kart Garanti Carousel Card, Vakýfbank Türk Telekom ortak kart, Swissotel Akbank MasterCard ortak kartý, Ýþ Bankasý Beðendik MasterCard, Akbank Carrefour MasterCard ve Toprakbank’tan 14 Anadolu spor kulübüne özel MasterCard ortak kart 2000 Avrupa’nýn ilk sanal kartlarý Türkiye’de pazara sunuldu. Ýnternet’te kartlý alýþveriþ konusunda büyük kolaylýk saðlayan çözüm kýsa sürede tüm üye bankalar tarafýndan uygulanmaya baþladý. MasterCard Sanal Kart, e-ticaretin kartlý alýþveriþle geliþimi ve pazarýn büyümesi konusunda katký saðlayan en önemli adýmlardan biriydi. PREMÝUM SEGMENT’E YÖNELÝK PLATÝNUM KARTIN YANI SIRA BENZERSÝZ GLOBAL ASÝSTANS HÝZMETLERÝNÝ TÜRKÝYE’DE BAÞLATAN ÝLK KURULUÞ Türkiye’nin ilk Chipli kartý MasterCard logosu ile Garanti Bonus kullanýma sunuldu. Bonus MasterCard kredi kartý ayný zamanda çok markalý ilk kart programý olma özelliði taþýyordu. Avrasya bölgesi tüm hýzýyla yeni kart programlarý sunmaya baþladý. Gürcistan’ýn ilk kredi kartý MasterCard oldu. Kazakistan’ýn ilk ortak kartý Kcell Maestro oldu. Özbekistan, ABN AMRO ile MasterCard ve Maestro’yla tanýþtý.
 7. 2001 Ýþlem Sayýsý: 323 milyon “PARANIN SATIN ALAMAYACAÐI ÞEYLER VARDIR, GERÝ KALAN HER ÞEY ÝÇÝN MASTERCARD” Kabul Gören Ýþyeri Sayýsý: 347 bin Türkiye toplam kart sayýsý ile Avrupa kart pazarýnda 4. Sýrada Ýþlem Sayýsý: 432.3 milyon Kabul Gören Ýþyeri Sayýsý: 455 bin Türkiye toplam kart sayýsý ile Avrupa kart pazarýnda 3. Sýrada 2002 Türkiye Paha Biçilemez ile tanýþtý. Ödüllere doymayan “Priceless” reklam kampanyasý Türkiye’de gösterime girdi. Ön ödemeli Maestro tüm dünya ile ayný anda Türkiye’de tanýtýldý. Prepaid Maestro’yu Avrupa’da uygulayan ilk ülkelerden biri Türkiye oldu. Çok kýsa bir sürenin ardýndan Akbank, Garanti, Ýþ Bankasý, Pamukbank, Vakýfbank, Yapý Kredi ön ödemeli Maestro çýkardý. Maestro 10 yaþýna bastý. Türkiye’de banka kartý kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýnda büyük rolü olan Maestro 10. yýlýnda alýþveriþlerde kart kullanýmýný artýrmaya yönelik bir kampanya baþlattý. Söz konusu çalýþma, MasterCard’ýn banka kartýný özendirmeye yönelik yaptýðý ikinci kampanyaydý. EMV Chipli kart ile uluslararasý ilk iþlem MasterCard ile gerçekleþti. AKK tarafýndan çýkarýlan EMV Chipli MasterCard ile yapýlan iþlem chipli kart kullanýma geçiþ sürecindeki önemli geliþmelerden biriydi. Sektörde dev birleþme! MasterCard International ve Europay International birleþti. Europay tarihteki yerini aldý. Europay Avrasya ofisi, MasterCard Avrasya adýný aldý. Çok markalý kart programlarýnda MasterCard damgasýný vurdu. Akbank’ýn çok uygulamalý kredi kartý Axess kullanýma sunuldu. Ýþ Bankasý çok markalý taksit avantajlý kredi kartý Maximum Card’ý çýkardý. ÖN ÖDEMELÝ KARTI AVRUPA'DA BAÞLATAN ÝLK KURULUÞ MasterCard Türkiye, Avrupa’nýn en baþarýlý ofisi seçildi. MasterCard kredi kartý artýþýnda Avrupa birincisi oldu. 2002 yýlýnda verilen yeni kredi kartlarýnýn %92,5’i MasterCard oldu. (Her 10 karttan 9’u) Kredi kartý cirosu iki kat büyüyerek yüzde 105 arttý. MasterCard kredi kart artýþýnda Avrupa birincisi oldu. MasterCard kart programlarýnda yine ilklere imza attý. Tedarikçi kart uygulamasý üye bankalara tanýtýldý. Garanti Ortak Kart adýyla ilk tedarikçi kartýný çýkaran banka oldu. 2002 Dünya Kupasý Kampanyasý gerçekleþti. MasterCard Futbol Sözcüsü Pele Türkiye’ye geldi. Pele’nin imzaladýðý forma Türk Milli Takýmý’na hediye edildi. O yýl Milli Takýmýmýz tarihindeki en büyük baþarýya imza atarak turnuvada dünya üçüncüsü oldu. Avrasya’da kartlý ödeme sistemlerinin geliþimi çok hýzlý! Azerbaycan sanal kart çýkardý. Azerbaycan’ýn ilk ortak kartý Netcard MasterCard hizmete sunuldu. Kazakistan’da ülkenin ilk Platinum’u Bank Turan Alem ile kullanýma sunuldu. Ülkedeki ilk EMV çipli kart da MasterCard oldu.
 8. 2003 2004 Ýþlem Sayýsý: 512.5 milyon Kabul Gören Ýþyeri Sayýsý: 535 bin Türkiye toplam kart sayýsý ile Avrupa kart pazarýnda 3. Sýrada En hýzlý büyüyen ilk üç pazardan biri MasterCard Türkiye. MasterCard Türkiye Avrupa’nýn en hýzlý büyüyen 3. pazarý oldu. MasterCard Türkiye’deki pazar payýný yüzde 57,4’e yükseltti. MasterCard Türkiye’nin 10.yýlý Paranýn hayat bulduðu mekanda nispet yaparcasýna Darphane-i Amire’de unutulmaz bir geceyle kutlandý. Türkiye ofisinin 2003 yýlý baþarýlarý 10.yýl kutlamalarýný perçinledi. TÜRKÝYE’NÝN ÝLK TASARIM KARTLARINI KART SAHÝPLERÝYLE BULUÞTURAN KURULUÞ Euro2004 futbol coþkusunda yine MasterCard var. Yeni bir futbol turnuvasý ve kart hamilleri için benzersiz kampanyalar baþladý. 100’lerce MasterCard sahibi banka kampanyalarý ile heyecaný Portekiz’de yaþadý. Ýlk interaktif TV kanal uygulamasý Euro2004 özelinde MasterCard ve Digiturk ile ortak yapýldý. Ýstanbul artýk Güney Doðu Avrupa’nýn merkezi. Ýstanbul ofisi tarafýndan yönetilen MasterCard Avrasya Bölgesi’nin sýnýrlarý geniþledi ve Güney Doðu Avrupa Bölgesi oldu. Paha Biçilmez Anýlara Yolculuk Kampanyasý tüm dünya ile ayný zamanda Türkiye’de tüm bankalarýn katýlýmýyla düzenlendi. MasterCard PayPass sahnede! Dünyanýn ilk temassýz ödeme çözümü MasterCard PayPass ABD’deki pilot uygulamalarla birlikte tanýtýldý. Kredi kartýnda lider MasterCard MasterCard kredi kartý yüzde 50,46 pazar payý ile liderlik koltuðuna oturdu. Farklý formlarda kartlar ilk defa MasterCard ile Türkiye’de tanýtýldý Kartlarda farklý formlarýn modasý MasterCard’ýn SideCard ve MC2 modelleriyle baþladý. Bu moda kokulu ve þeffaf kartlarla ödeme sistemlerine renk kattý. Ortak Kartlarda Avrupa Lideri Türkiye! Üye bankalarýyla birlikte yaratýcý birçok ortak kart programýna imza atan MasterCard Türkiye yüzde 32 pazar payý ile Avrupa’nýn lideri oldu. Türkiye’nin en uzun soluklu araþtýrmalarýndan biri olan MasterIndex 5 yaþýnda. Araþtýrmanýn 5. yaþýnda Erdil Yaþaroðlu çizgileriyle 5 yýllýk deðerlendirme kitaba dönüþtürüldü. Türkiye’de büyüme tüm hýzýyla devam etti. Bir önceki yýl %90 büyüme ile Avrupa’nýn en hýzlý büyüyen ülkeleri arasýnda yer alan Türkiye 2004’ü de %80 büyüme ile kapatarak Avrupa’da en hýzlý büyüyen ülke ünvanýný aldý.
 9. 2005 2006 UEFA Þampiyonlar Ligi Finali MasterCard sponsorluðunda Ýstanbul’da Ýstanbul’un uluslararasý futbol organizasyonlarýndaki ilk büyük deneyimi baþarýyla sonuçlandý. Þampiyonlar Ligi sponsoru MasterCard üye bankalarýyla birlikte bu fýrsatý sayýsýz kampanyaya dönüþtürdü. Ortak kartlarda Avrupa’nýn en baþarýlý ülkesi Türkiye. Avrupa’da ilk defa Ýngiltere’de baþlayan ancak kart ve program sayýsýnda liderliðini kýsa sürede eline alan Türkiye, Avrupa’nýn en baþarýlý ülkesi seçildi. Türkiye bu alanda ilk ödülünü MasterCard Co-Branding Conference’da Garanti ile aldý. FIFA 2006’ya üye banka çýkarmasý. Yüzlerce MasterCard hamili üye banka kampanyalarýyla Avrupa futbolunun en büyük futbol organizasyonunu Almanya’da izledi. MasterCard 40 yaþýnda! 40. yýlýnda MasterCard International adýný ve logosunu MasterCard Worldwide olarak deðiþtirdi. Ayný yýl borsaya açýldý. TÜRKÝYE’NÝN ÝLK TEMASSIZ ÖDEME ÇÖZÜMÜNÜ SUNAN KURULUÞ Türkiye YTL’ye geçiyor, Maestro geçiþi kolaylaþtýrýyor. YTL’ye geçmeye hazýrlanan Türkiye’de Maestro banka kartý bir bilinçlendirme kampanyasý baþlattý. Geçiþi kolay kýlmanýn yolu için adres banka kartlarý dendi. MasterCard Türkiye, Avrupa’nýn üçüncü, dünyanýn dokuzuncu büyük pazarý konumuna ulaþtý. MasterCard Türkiye’nin ve kartlý ödeme sistemlerinin geliþimi ve teknolojik yenilikleri dünyadan da hayranlýkla izlenmeye baþladý. MasterCard PayPass Avrupa’da ilk kez Türkiye’de! Avrupa’nýn ilk temassýz kart teknolojisi MasterCard PayPass Bonus Trink kullanýma sunuldu. Kazakistan e-devlet projesinde MasterCard M-chip4 kullanýlmaya baþladý. Kazakistan’da gerçekleþtirilen e-devlet projesi kapsamýnda vatandaþlara verilen chipli kartlar MasterCard oldu.
 10. 2007 Þirket kartlarýna uluslararasý ticarette KDV iadesi ilk MasterCard ile baþladý. Yeni uygulama sayesinde yurtdýþý harcamalarýnda Türkiye’de þirket kartý sahipleri büyük kolaylýk saðlamýþ oldular. Banka þubesinden anýnda MasterCard dönemi baþladý. Artýk kart basýmý þubelerde mümkün olmaya baþladý. TÜRKÝYE’NÝN ÝLK TÝCARÝ KART PROGRAMINI BAÞLATAN KURULUÞ Toplu Ulaþýmda MasterCard PayPass dönemi baþladý. Türkiye’nin ve dünyanýn ilk temassýz kart programý MasterCard PayPass’ýn kullaným alanlarý hýzla artmaya baþladý. Toplu ulaþýmda ilk kullaným örnekleri Çanakkale ve Samsun toplu ulaþýmýndaydý. Euro 2008 için MasterCard sözcüsü Collina Türkiye’de Dünyanýn en iyi hakemlerinden biri olarak kabul edilen Collina Euro2008 kampanyalarý için Türkiye’ye geldi. Türk hakemlerle buluþan Collina onlara tecrübelerini aktardý. Türkiye için uðurlu görülen Collina, Türk Milli takýmýna da uðurlu geldi. Türkiye o yýl finalin kapýsýndan döndü ve Avrupa üçüncüsü oldu. Ortak kartlarda Türkiye’nin baþarýsý sürüyor. Avrupa’nýn en baþarýlý ortak kart ülkesi olan Türkiye Co-Brand Conference’dan 2 ödül ile birlikte döndü. MasterCard Türkiye’den Paha Biçilemez özel bir seyahat programý MasterCard Türkiye, VIP Turizm iþbirliði ile Unique Travel Experience adý altýnda Paha Biçilemez anlarla dolu bir seyahat programý baþlattý. Program premium kart sahiplerine yönelik Türkiye’de oluþturulan ilk seyahat paketiydi. MasterCard Premium seyahat programý World Türkiye’de. Seyahat ayrýcalýklarýyla dolu program ilk olarak Yapý Kredi Bankasý ile çýktý. 2008 Avrupa’nýn ilk kol saati ödeme aracý MasterCard Bonus Trink tanýtýldý. MasterCard PayPass’ýn farklý formlarda ilk uygulamalarý da Avrupa’da yine ilk olarak Türkiye’de kullanýma sunuldu. Bonus Trink MasterCard büyük beðeni topladý. MasterCard‘ýn Türk KOBÝ’lere özel hizmet paketi MasterKobi tanýtýldý. MasterCard ticari kartlar hýzla artmaya baþladý. Paket tanýtýmýnýn hemen paralelinde Akbank Wings Business, Denizbank iþletme kart, YKB Business Card, TEB Bonus kart o yýl çýkarýlan ticari kart programlarýydý. Türkiye Ella ile tanýþtý. Paha Biçilemez reklam kampanyasý tekrar ekranlarda. Dünyanýn en duygusal fili Ella, paha biçilemez reklam kampanyalarýnýn yeni yýldýzý oldu. Türkiye Ella’yý çok sevdi
 11. 2009 MasterIndex 10 yaþýnda! MasterCard Türkiye’nin sektör nabzýný tutan araþtýrmasý MasterIndex 10 yýllýk deðerlendirme kitabýný sundu. MasterIndex’ýn gösterdiði baþarý diðer ülkelere örnek oldu. Benzer araþtýrma modelleri ayný isimle dünyada yapýlmaya baþlandý. 2010 NFC tabanlý mobil ödeme pilotlarý Türkiye’de baþladý. PayPass’li ilk projeler Garanti, Akbank, Turkcell ve MasterCard ortaklýðýnda simkart ve operator tabanlý çözümlerle baþladý. PayPass sosyal medyada! MasterCard PayPass’ýn hýzla geliþen sosyal aðlarda görünürlüðünü artýrmak amacýyla yapýlan interaktif oyun BayPasso büyük beðeni topladý. MasterCard Türkiye’de bayrak deðiþimi 1999 yýlýndan bu yana genel müdürlük görevini yürüten Özlem Ýmece, Avrupa Ýnovasyon Baþkanlýðýna uðurlanýrken, yerini Mete Güney’e býraktý. Türkiye’nin premium alýþkanlýklarý için araþtýrma Türk orta üst sýnýfýn yaþam alýþkanlýklarýný belirlemek ve buna uygun programlar geliþtirmek üzere Future Laboratory ile bir araþtýrma yapýldý. TÜRKÝYE’NÝN ÝLK MOBÝL ÖDEME ÇÖZÜMLERÝNÝ SUNAN KURULUÞ Ýlk sticker þeklinde MasterCard PayPass ABD’ye ihraç edildi. MasterCard PayPass’in dünyada ilk pilot uygulamalarýnýn baþladýðý ABD, Bonus Trink sticker PayPass teknolojisini kullanmaya baþladý. Bu sayede Türkiye’den ilk teknoloji ihracý yapýlmýþ oldu. Mil programlarý MasterCard ile gökyüzünde Türkiye’nin en prestijli kart porgramlarýndan olan Garanti Shop&Miles ve Ýþ Bankasý Maximiles MasterCard ayrýcalýklarýyla sunulmaya baþlandý. Kankalar çok sevildi “Kankalar” Paha Biçilemez reklam kampanyasý Okul dönemi için yayýna girdi. Reklam kýsa sürede en beðenilenler sýralamasýnda ilk sýraya yükseldi. Sosyal Medyada gençler benzer senaryolarla kendi filmlerini çekti. Türk insaný taksit istiyor MasterIndex 2010 araþtýrmasýna göre Türk insanýnýn yüzde 68’i taksitli alýþveriþi tercih ediyor. Taksit eðilimi 50 TL üzerinde baþlýyor. Dünyadaki ilk NFC tabanlý mobil cüzdan projesi MasterCard Garanti ve Avea iþbirliði ile baþladý. Telefonlardaki sim kartý deðiþtirerek cep telefonunu mobil cüzdana dönüþtüren çözüm büyük ses getirdi. PayPass 1 milyonu aþtý Türkiye’deki tüm MasterCard kredi kartý sahiplerine Ýstanbul’un önemli ve sevilen noktalarýnda yapýlacak özel açýlýþlar, ayrýcalýklý restoranlarda yemek yeme teklifleri, alýþveriþ, spor etkinlikleri gibi paha biçilemez tekliflerden yararlanma hakký tanýyan Program, kýsa sürede Avrupa’nýn en çok kullanýlan uygulamasý oldu.
 12. 2011 Türkiye’nin Þehirleri Sürdürülebilirlik Araþtýrmasý yayýnladý. MasterCard ve Boðaziçi Üniversitesi ile ortak yapýlan çalýþma kapsamýnda ticaretin merkezleri olarak Türkiye’nin þehirleri sürdürülebilirlik kapsamýnda mercek altýna alýndý. Kitaplaþtýrýlan çalýþma büyük ilgi gördü. Gençler Mobil Ödeme kullanmak istiyor MasterCard’ýn yaptýðý Mobil ödeme araþtýrmasýna göre gençlerin %62’si gittikleri her yerde cepten alýþveriþ yapmak istediklerini belirtti. 2012 Üye bankalardan Mobil Ödeme çözümleri hýzla artýyor. Yapý Kredi, cep telefonunu kredi kartýna dönüþtüren PayMobile ile Garanti Cep-T ParaCard kullanýcýlardan tam not aldý. Bank Asya telekom operatöründen baðýmsýz ilk microsd tabanlý çözümü piyasaya sundu Türkiye’nin ilk Ýnternet Alýþveriþ festivali e-Fest gerçekleþti. Eticaretin geliþimine katký sunmak amacýyla MasterCard önderliðinde düzenlenen festivale onlarca e-ticaret sitesi dahil oldu, kart sahipleri indirim ve özel ayrýcalýklardan yararlandý. Avrupalý gazeteciler Mobil ödeme için Türkiye’de Mobil ödeme çözümleri konusunda büyük yeniliklere imza atan Türkiye, Avrupalý gazetecilerin akýnýna uðradý. MasterCard Worldwide tarafýndan düzenlenen geziye katýlan 30’a yakýn gazeteci Türkiye’nin baþarýsýný yayýnlarýna taþýdý. DÜNYANIN ÝLK MOBÝL ÖDEME ÇÖZÜMLERÝNÝ GELÝÞTÝREN KURULUÞ Butik Otellerde MasterCard ayrýcalýðý Tatillerinde butik otelleri tercih edenler için MasterCard özel ayrýcalýklar sunmaya baþladý. Her yýl düzenli olarak çýkan Butik Oteller Rehberine sponsor olan MasterCard, paha biçilemez anlarla dolu ayrýcalýklar sunmaya baþladý. Dünyada Ýlk! MasterCard ödeme çözümlü Turkcell CEP-T Cüzdan kullanýmda Mobil ödeme konusunda Türkiye’de atýlmýþ en önemli adýmlardan biri olan Turkcell Cep-T Cüzdan MasterCard PayPass ödeme altyapýsýyla dünyada bir ilk olma özelliðine sahip Priceless Ýstanbul programý baþladý. Türkiye’deki tüm MasterCard kredi kartý sahiplerine Ýstanbul’un önemli ve sevilen noktalarýnda yapýlacak özel açýlýþlar, ayrýcalýklý restoranlarda yemek yeme teklifleri, alýþveriþ, spor etkinlikleri gibi paha biçilemez tekliflerden yararlanma hakký tanýyan Program, kýsa sürede Avrupa’nýn en çok kullanýlan uygulamasý oldu. Toplu ulaþýmda Temassýz ödeme yapýlabilen belediye sayýsý 15’e ulaþtý. Ayvalýk, Balýkesir, Bolu, Çanakkale, Diyarbakýr, Edirne, Eskiþehir, Sivas, Ýstanbul (ÝDO), Kahramanmaraþ, Karabük Kocaeli, Manisa, Muðla, Samsun toplu ulaþýmda MasterCard PayPass kullanmaya baþladý MasterKOBÝ cepte! MasterCard Ticari Kart kullanýcýlarý için birbirinden cazip fýrsatlar sunan MasterKOBÝ platformunu cep telefonuna taþýdý. MasterCard’ýn KOBÝ’lere sunduðu birbirinden cazip fýrsatlar, MasterKOBÝ uygulamasý ile, iPhone ve iPad’lerden takip edilebiliyor.
 13. 2013 MasterCard iþbirliði ile Türkiye’nin tek taksi çaðýrma uygulamasý BiTaksi kullanýmda BiTaksi sayesinde taksi ödemeleri artýk kredi kartýyla da yapýlabiliyor. Kredi kartlarýný sisteme sadece bir kez tanýtan kullanýcýlar, cüzdanlarýný ceplerinden çýkarmadan tek tuþla taksi ücretini ödeyebiliyor. Naktin Maliyeti hesaplandý. MasterCard ve Boðaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezi Türkiye’de Nakit ve Kart Ödemelerinin Karþýlaþtýrmalý Maliyetine iliþkin kapsamlý bir rapor hazýrladý. Türkiye’de ilk defa hazýrlanan rapor kart kullanýmýndaki artýþýn Türkiye ekonomisine saðlayacaðý somut katkýyý ortaya koydu. Kart kullanýmýnýn artarak devam etmesi durumunda 2015’e kadar Türkiye’nin kazancýnýn 43 milyar TL’ye ulaþacaðý tahmin ediliyor. Ýmece’yi kaybettik.1 999 yýlýndan bu yana MasterCard bünyesinde üstün baþarýlara imza atarak, Türkiye’de ödeme sistemlerinin geliþiminde ve dünyaya örnek gösterilmesinde büyük rolü olan Özlem Erçelen Ýmece, 24 Nisan 2013, Çarþamba günü hayata gözlerini yumdu. TV’den alýþveriþ artýk MasterCard ile mümkün MasterCard’ýn öncülüðünde gerçekleþtirilen bu proje ile artýk televizyondan alýþveriþ yapmak çok kolay bir hale geliyor. Tivibu üzerinde çalýþacak sistemin tüm yazýlým ve güvenlik altyapýsý Cardtek Group tarafýndan gerçekleþtiriliyor. B Ý R L Ý K T E Ýstanbul ofisi artýk Yeþil MasterCard’ýn Ýstanbul’dan Güney Doðu Avrupa’yý yönettiði ofisi, WWF-Türkiye’den “Green Office” diplomasý aldý. MasterCard’dan yerel yatýrým MasterCard, ödeme sistemleri alanýnda, Türkiye’nin önde gelen çözüm saðlayýcýsý Provus’u satýn almak için giriþimlere baþladý Satýn almayla, MasterCard’ýn bölgedeki iþlem kapasitesi ve katma deðer hizmetleri önerebilme olanaklarý önemli bir biçimde geliþecek. YA Z I L A N PA H A B Ý Ç Ý L E M E Z A N I L A R L A D OL U 2 0 Y I L
Anúncio