Pediatrics 6th year, Tutorial (Dr. Tara Husain)

Há 12 anos 5006 Visualizações

Pediatrics 6th year, Tutorial (Dr. Adnan)

Há 12 anos 2134 Visualizações

Tubes, Suture Materials, IV Fluids photos

Há 12 anos 2149 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. Aram Baram)

Há 12 anos 22078 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. Aram Baram)

Há 12 anos 4807 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. Hamid)

Há 12 anos 1026 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. AbdulWahid)

Há 12 anos 3058 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. Ali A. Nabi)

Há 12 anos 3134 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. Khalid Shokor Mahmood)

Há 12 anos 4669 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. Khalid Shokor Mahmood)

Há 12 anos 899 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. AbdulWahid)

Há 12 anos 1098 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. Bakhtyar Rasul)

Há 12 anos 879 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. AbdulWahid)

Há 12 anos 1700 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. AbdulWahid)

Há 12 anos 1485 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. AbdulWahid)

Há 12 anos 17461 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. Ahmed Al-Azzawi)

Há 12 anos 1584 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. Sarwar Noori)

Há 12 anos 2643 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. AbdulWahid)

Há 12 anos 5390 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. Bakhtyar Baram)

Há 12 anos 876 Visualizações

Surgery 6th year, Tutorial (Dr. Aso Omar)

Há 12 anos 1049 Visualizações