O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hypertension / High Blood Pressure in Marathi

7.447 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

Hypertension / High Blood Pressure in Marathi

 1. 1. रक्त दाब / हाय ब्लड प्रेशर / हाय बी पी - Devashree Nadgauda
 2. 2. रक्त दाब म्हणजे काय? रक्त वहहनिि वर रक्ताचा दाब.
 3. 3. रक्त दाब कोणाला होऊ शकतो ?
 4. 4. रक्त दाब कोणालाही होऊ शकतो. ४० िंतर हाय ब्लड प्रेशर ची शक्यता वाढते. तर तरुणांमध्ये ही हाय ब्लड प्रेशर असु शकते.
 5. 5. हाय ब्लड प्रेशर ची लक्षणे काय आहेत ?
 6. 6. लक्षण िसतािाही ब्लड प्रेशर असु शकते.
 7. 7. बसल्या बसल्या घाम फुटणे.
 8. 8. कारण िसतािा अशक्तपणा वाटणे.
 9. 9. डोके दुखणे.
 10. 10. हाय ब्लड प्रेशर ची करणे काय आहेत?
 11. 11. वय
 12. 12. ताण
 13. 13. धूम्रपाि
 14. 14. तंबाखू
 15. 15. दारू
 16. 16. जास्त मीठाचे प्रमाण
 17. 17. ताब्यात ठेवता ि येणारा आहार.
 18. 18. लठ्ठपणा
 19. 19. कौट ंबबक
 20. 20. हाय ब्लड प्रेशर चे धोके
 21. 21. परॅलललसस स्रोक
 22. 22. हृद्य ववकार
 23. 23. मुत्र-वपडंा चेरोग.
 24. 24. रक्तदाबामुळे डोळयातील पडद्यचा ववकार
 25. 25. रक्तदाब मधमुेह
 26. 26. हाय ब्लड प्रेशर रोगावरती वरती उपचार.
 27. 27. नियलमतपणेब्लड प्रेशर चा तपास करणे.
 28. 28. नियलमतपणेब्लड प्रेशर चे औषध घेणे.
 29. 29. आराम
 30. 30. झोप
 31. 31. वजिावर नियंत्रण ठेवणे.
 32. 32. रोज ३० लमनिटे चल्यािे वजि कमी होते, व हे आपल्याला हाय ब्लड प्रेशर कमी करण्यात मदद करते.
 33. 33. वीडडयो
 34. 34. चला करू रक्त दाबाचा अंत आणी घडवूया सुरक्षक्षत भववष्य !

×