O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 30 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Auditimi i Brendshem(Punim Diplome) (20)

Mais de Vilma Hoxha (18)

Anúncio

Auditimi i Brendshem(Punim Diplome)

 1. 1. 1 Auditimi iAuditimi i brendshembrendshem
 2. 2. PERMBAJTJA I. DOMOSDOSHMERIA PER SHERBIMET E AUDITIMIT II.AUDITIMI I BRENDSHEM,KONCEPTI ,STRUKTURA DHE PARIMET E PERGJITHSHME III. AB,HAPI I PARE DREJT QEVERISJES SE NJE BIZNESI IV.SHPALOSJA E TRANSFORMIMEVE DJE DHE SOT... V.PERFUNDIME VI. LITERATURA
 3. 3. . Fjala “të dëgjosh” rrjedh nga latinishtja “audire” që në anglisht do të thotë “auditim”. Në fakt, edhe në Romën Antike, fjala auditorium tregonte trupën e gjykatës. Sot termi auditorium tregon një vend në të cilin shkohet për të dëgjuar diçka (kryesisht muzikë).
 4. 4. Sfondi historik
 5. 5. Sfondi historik 1285-auditimi u zyrtarizua per here te pare ne Angli 1494-fillon epoka e modernizimit te kontabilitetit (Luca Pacioli) 1866-ne Angli u miratua Ligji per Departamentin e Auditimit dhe Thesarit(kerkese per llogarite e pervetesimit) 1887-u themelua ne NY ,Shoqata e pare e auditoreve ‘’Kontabilist i autorizuar Publik’’ 1941-u themelua IIA(Instituti i Auditoreve te Brendshem ne Amerike) 1952-IIA u themelua ne Angli dhe Irlande 1974-U themelua komisioni’’KOHEN’’ 1985-U themelua komisioni’’TREADWAY’’
 6. 6. Sfondi historik ne Shqiperi Para viteve 90 1946->Me ligj të veçantë të Kuvendit Popullor krijohet Komisioni i Kontrollit të Shtetit. 1966-1987 –>Inspektimi i shtetit 1987-1991->KKSH Pas viteve 90 1992-Krijua Shërbimi i Kontrollit të Shtetit 1997 –u miratua ligji "Mbi Kontrollin e Lartë të Shtetit 1998-nga KKSH,emertohet Kontrolli Larte i Shtetit 6
 7. 7. Février 2010 7 Sisteme Organizative-MF&K Fiskale -Doganore Përputhshmërie Të cilësisë & Performancës Sistem IT-Informatike Mënyra e organizmit,objekti dhe nivelit të raportimit Të brendshëm neihfguiehbgiuheuibbheuibhiubhh Të jashtëm Të jashtëm Në lidhje me rregullat Të detyrueshme Me dëshirë Në lidhje me llojin e organizatës Publike Private Jo fitimprurse (OJF) Në lidhje me fushat e administrimit
 8. 8. Auditimi i Brendshem Auditimi i Jashtem veprimtari që realizohet nga punonjësit e organizatës; një veprimtari e kontraktuar nga jashtë organizatës, ose veprimtari që realizohet nga Institucioni Suprem i Auditimit mbulon të gjithë operacionet e organizatës dhe menaxhimin e riskut. mbulon kryesisht sisteme financiare dhe të kontabilitetit që ndikojnë në rezultatin financiar punon periodikisht gjatë gjithë vitit punon një pjesë të kohës gjatë vitit te pavarur nga opinioni i klienteve te varur nga emeruesi i tyre janë të detyruar ligjërisht për shumë kompani. eshte i rekomanduar per shume kompani por nuk ka asnje kerkese ligjore ne shumicen e vendeve (p.sh ne Britani,UK )per momentin emerohen nga aksioneret dhe raportojne po te ato emerohen nga drejtoret dhe raportojne po tek ato 8
 9. 9. 9 Ngjashmëritë midis (AJ) dhe (AB) 1.Të dy janë ato qe mund ti quaj "ofruese të sigurimit". Ata ofrojnë palëve te interesuara siguri të arsyeshme se rreziqet janë të menaxhueshme 2.Të dy llojet e auditimet shqetësohen në rast se procedurat nuk do të ishin të mjaftueshme. 3.Të dy llojet e auditimit bazohen në një disiplinë profesionale dhe operojnë me standarde profesionale; 4.Të dy llojet e auditimit janë të lidhur ngusht me sistemin e KB. 5.Të dy llojet e auditimit shqetësohen për gabimet që mund të ketë në dokumentet financiare,etj.
 10. 10. KAPITULLI II Auditimi i Brëndshëm:koncepti teorik,stuktura dhe parimet e pergjithshme
 11. 11. 11 PerkufizimiPerkufizimi Auditimi i brendshëm është një veprimtari: 1. E pavarur 2. Objektive 3. Siguruese 4. Keshilluese MISIONI: 1. shtoj vlerën 2. përmirësoj funksionimit të organizatës 3. ndihmojë të arrijë objektivat e saj
 12. 12. 12 Integriteti Objektiviteti Kompentenca Konfidencial iteti IntegritetiIntegriteti Parimet e pergjithshme
 13. 13. Organizimi I AB 13 Sipas IIA ,lidhja mes ketyre dy hallkave pra KA(Komiteti i Auditimit) dhe AB qendron ne pasjen e qellimeve te perbashketa.Nje maredhenie e mire pune me AB,e ndihmon KA per te permbushur pergjegjesite e tij ndaj bordit ,aksionereve si dhe paleve te treta te jashtme.
 14. 14. Llojet e Auditimit te Brendshem Février 2010 14
 15. 15. Auditimi i Menaxhimit të Riskut Auditorët e brendshëm nuk e bëjnë menaxhimin e riskut dhe të sistemeve të kontrollit por auditojnë mënyrën se si menaxherët janë duke kryer këtë përgjegjësi të tyre dhe ndihmojnë në përmirësimin e vazhdueshëm të tyre. Auditimi i Sistemeve të Informimit Auditorët e brendshëm duhet të marrin pjesë në dizajnimin dhe implementimin e sistemeve të informimit në organizatë për të siguruar shtegun e duhur të auditit dhe kontrollet adekuate në sistem. 15
 16. 16. VIJON (2) Shumë kompani të mëdha sot,përdorin kornizën COBIT(Control Objectives for Information and Related Technology) si udhëzues për dizajnin dhe menaxhimin e kontrolleve të sistemit të informimit të tyre dhe për ti plotësuar kushtet që kërkohen nga ligji Sarbanes- Oxley. Auditimi i Konformitetit ndaj Ligjeve dhe Rregullave Përfshin testet dhe raportet që tregojnë se a është biznesi duke operuar konform ligjeve dhe rregullave në fuqi dhe kontrollet për të siguruar konformitetin në mënyrë të vazhdueshme dhe konsistente. 16
 17. 17. Février 2010 17 KAPITULLI III Auditimi i brendshem,hapi i pare drejt qeverisjes se nje biznesi.
 18. 18. 1. Bankat duhet te kene nje Komitet Auditimi per perbere nga 3 vete. 2. Sh.p.k sipas ligjit nuk i kerkohet nje Komitet I tille ndersa Sh.a u kerkohet te kene nje Keshill Mbikeqyres por pergjegjesite e tij nuk jane aq te detajuara sa ato te Komitetit te Auditimit 3. Bankat dhr kompanite e medha bejne nje dallim shume te madh ndermjet bizneseve te audituara dhe atyre te paaudituara
 19. 19. Kompanite shteterore,sidomos ato me te medhate,kane auditor apo kontrollor te brendshem Kompanite private kane nje mungese totale te auditimit te brendshem Si perfundim mund te themi qe :Kuadri rregullator ne Shqiperi si per qeverisjen e kompanive dhe per funksionimin e AB-se eshte mjaft i manget
 20. 20. Auditimi ‘’Vija e trete e mbrojtjes ‘’sipas modelit te Jean Pierre Garitte Si rregull një organizatë e madhe me strukturë apo aktivitete komplekse, me shtrirje të gjerë gjeografike apo një shumëkombëshe, e cila përballet me nivele të larta rreziku dhe rreziqe të shumëfishta apo që vepron në industri sensitive (si p.sh., industria bankare) kërkohet të kenë një sistem të ndërtuar mirë dhe sa më të përshtatshëm të kontrolleve të brendshme, për të reduktuar rreziqet që ndërmerren. Asnjëherë nuk kërkohet që rreziku të jetë zero. Një rrezik zero, sipas Jean-Pierre Garitte, do të thotë zero aktivitet dhe mungesë fitimi. Ajo që kërkohet është kontrolli i përshtatshëm i rreziqeve të ndërmarra, duke ndjekur parimin e kosto-efektivitet.
 21. 21. Organizatat e auditimit Ushtrimi i profesionit të auditimit të brendshëm udhëhiqet nga standardet ndërkombëtare të shpallura prej IIA-së(Instituti Ndërkombëtar i Audituesve të Brendshëm) Nga kjo organizate ofrohen keto certifikata: 1. CIA(auditues i brendshëm i certifikuar), 2. CISA(auditues i sistemeve të informacionit i certifikuar), 3. CGAP (profesionist qeveritar i auditimit i certifikuar), 4. CFSA (auditues i shërbimeve financiare i certifikuar) etj. 21
 22. 22. Kushtet per tu certifikuar 1. Për tu çertifikuar, kandidatët duhet ta kenë të kryer fakultetin në një universitet të akredituar, dhe ta kalojnë me sukses provimin dy ditor që mbahet dy herë në vit 2. Një kusht tjetër për tu çertifikuar është edhe minimumi i dy viteve përvojë pune në auditimin e brendshëm ose në fusha të ngjajshme, ndërsa diploma e masterit apo doktorata mund të zëvendësojë një vit përvoje pune për plotësimin e këtij kushti. 22
 23. 23. KAPITULLI IV Shpalosja e transformimeve te auditimit dje dhe sot.... 23
 24. 24. Nga punimi:’’Kooperimi midis Auditimit te Brendshem dhe Auditimit te Jashtem’,i nje autori slloven Zdenka Vidovic,(dhjetor 2002),evidentohen keto ndryshime,te cilat po i paraqes ne menyre tabelare per lehtesi kuptimi me poshte: Dje Sot mekanizem klasik kontrolli kontrolle moderne vleresime nga auditet vleresime nga studiuesit perqendrim analize ne ngjarjet e se shkuares perqendrim tek ngjarjet e pritshme,te ardhshme zbulimi Parandalimi auditet e brendshem=inspektore auditet e brendshem=konsulente auditet e brendshem=njohuri te plota mbi auditimin auditet e brendshem=njohuri mbi menaxhimin kontrolle operacionale mekanizma te kontrollit te drejtimit testime te transaksioneve vleresime te procedurave te biznesit 24
 25. 25. Auditimi jep nje pasqyre me te qarte se si menaxhohet kapitali,risku etj ne nje biznes. Me qëllim që të ndihmojë menaxhimin, një auditor i brendshëm duhet të përpiqet vazhdimisht për të kuptuar nevojat e menaxhimit në aspektin e të dy koncepteve : se pari te karakteristikave te pergjithshme te organizates dhe se dyti te karakteristikave unike të një organizatës. Fokusi i AB-se tek menaxhimi.
 26. 26. Auditorët mund të mos jenë të kualifikuar për menaxhimin e mbase ata nuk mund të menaxhojnë në mënyrë efektive operacionet e tyre ndaj ato duhet të kene një model ku mund të bazohen . Duke punuar së bashku, menaxherët dhe auditorët e brendshëm mund të arrijnë rritjen e efektivitetit dhe promovimin e mirëqenies se përgjithshme organizative . Qe auditimi I brendshem te jete I suksesshem duhet qe ne rradhe te pare te kuptoje konceptet e manaxhimit. Baza dhe roli i auditimit të brendshëm ne menaxhim fillon me menaxhimin e problemeve dhe nevojave per te arritur qellimet dhe objektivat. 26
 27. 27. Février 2010 27 Auditimi i brendshëm duhet të ndihmojnë menaxhimin per te arritur përmirësime të dëshiruara. Auditimi i brendshëm duhet të jetë vazhdimisht në gatishmëri për të përdorur pavarësinë e saj për të identifikuar,vlerësuar,dhe mbështetur çështjet e menaxhimit Auditorët duhet te shmangin tundimin për të përdorur fuqitë e tyre ne manaxhim. Nuk duhet të respektojnë në çdo kohë të dhënë rezultatet e manaxhimit. Perberesit e nje programi qe mund te ndihmoje ne arritjen e rezultateve jane :
 28. 28. 28 •Kuadri rregullator i funksionit te auditimit zhvillohet ne linje me direktiven e 8te(tete) te BE-se ,megjithate funksioni i auditimit duhet te fitoje me shume besueshmeri. •Cilesia e auditimit perkeqesohet nga kohezgjatja e shkurter e auditimit,evazioni fiskal,etj. •Ne disa raste audituesit nuk kane pavaresi nga njesite ekonomike qe auditojne. •Sfide ne vete do të jete funksionimi i mirefillte i auditimit te brendshem ne qeverisjen e korporatave private shqiptare te cilat akoma se kane pervetesuar auditimin e brendshem si domosdoshmeri. • Auditimi i brendshëm sherben si shtyllë e nje korporate të suksesshme.
 29. 29. •The role of Auditing in Public Sector Governance”, IIA, Professional guidance •Qeverisje e korporatave “ Shyqyri Llaci” •Leksione per auditimin nga profesor P.Ndreca •Managing the Audit Function—A Corporate Audit Department Procedures Guide, Third Edition. •Auditing, Trust and Governance , Regulation in Europe , Edited by Reiner Quick , Stuart Turley and Marleen Willekens on behalf of European Auditing Research Network •Definition of Internal Auditing, Code of Ethics and the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. – The IIA •Internal Control and Internal Auditing, Guidance for Directors, Managers and Auditors – ECIIA – November 2000 •.Association of Certified Fraud Examiners. •http://www.cfenet.com/home.asp 3.IFAC International Federation of Accountants. http://www.ifac.org/ 4.IIA Institute of Internal Auditors. http://www.theiia.org/ 6.International Monetary Fund on Government Financial Statistics. http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/gfs.htm
 30. 30. 30

×