O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Observation skills (final) for pso

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Nepal Police ,Special Bureau
Nepal Police ,Special Bureau
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 118 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Observation skills (final) for pso

 1. 1. Observation Skills (अबलोकन कला) प्र.ना.उ. दिपेन्द्र शाह प्रधान कार्ाालर्, दबशेष ब्र्ुरो । 2/25/2015 1DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 2. 2. 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 2
 3. 3. 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 3
 4. 4. 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 4
 5. 5. के के िेख्नु भर्ो ? 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 5
 6. 6. 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 6
 7. 7. कदि जना मादनसहरु दिए ? कदिजना जुत्ता लगाएका दिए , भन्द्नु होस । 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 7
 8. 8. िपाई ंले घरबाट र्हांसम्म आउंिा बाटामा के के िेख्नु भर्ो ? 2/25/2015 8DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 9. 9. क्रमश: िपाई ंले घरबाट र्हांसम्म आउंिा बाटामा कदि कदि नं को र रंगको मोटर साईकल िेख्नु भर्ो ? 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 9
 10. 10. Observation (अबलोकन) 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 10
 11. 11. 2/25/2015 11DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 12. 12. 2/25/2015 12DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 13. 13. अभ्यास •देखाईएको स्लाडमा कति वटा स्याउ तियो ? 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 13
 14. 14. Observation 2/25/2015 14DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 15. 15. पररचर् (Introduction) 2/25/2015 15DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 16. 16. Observation Skills (अबलोकनका सीपहरु • कुनै स्िीर वा गतितिल चीज, बस्िु वा व्यतिलाई सीतमि समयमा सुक्ष्म रुपले होसीयारी पुववक नतजकबाट हेरी , अध्ययन गरी सो को बारे बढी भन्दा बढी िथ्य वा जानकारी प्राप्त गनुव अवलोकन (Observation) हो । अबलोकनमा खास गरी हाम्रा िरीरका ५ वटै झानेतन्ियको प्रयोग गरीने गरीन्छ । Intelligence Operation मा खास गरी छोटो समय तभत्र तनग्रानी किावले िंकास्पद व्यति वा बस्िुको हुतलया वा पतहचान प्राप्त गने, गतितवधीलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गने, तबश्लेषण गने , प्राप्त हुतलया ििा अन्य आबश्यक तववरणहरुको अतभलेख राख्ने जस्िा सबै कायवलाई अवलोकन कलाका रुपमा तलने गररन्छ । 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 16
 17. 17. क्रमश: • अबलोकन गिाा ब्र्दि वा बस्िुको गन्द्ध, स्वाि, िािो-चीसोपन र आवाज प्राप्त भएमा सो पदन संकलन गनुा पिाछ । प्रभाबकारी अबलोकन कलाको लादग छोटो समर्मा हेरेर आबस्र्क सूचना संकलन गने र त्र्सको सही अदभलेख राख्न सक्ने एबं ित्काल जाहेर समेि गनासक्ने क्षमिाको जरुरी हुन्द्छ । चाहे त्र्ो Written होस वा Memory मा Storage गरेर । सफल अबलोकन क्षमिाले िपाईको LE िक्षिाको प्रिसान गिाछ । समग्रमा र्ो सीप Police Career संग बदि संबदन्द्धि छ । 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 17
 18. 18. अबलोकनका ित्वहरु 2/25/2015 18DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 19. 19. संकास्पि Target को उपदस्िदि र गदिदबदध  झानेदन्द्रर्को सफल प्रर्ोग समर् सीमा कभर र एदलबीको उचीि प्रर्ोग स्मरण शदि अनुमान लगाउन सक्ने क्षमिा दबश्लेषण क्षमिा अदभलेख 2/25/2015 19DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 20. 20. Law enforcement एजेदन्द्सले गना पने Observation 2/25/2015 20DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 21. 21. क) संकास्पि व्र्दि समुह दवशेष: •िंकास्पद व्यति ििा तनजको कृयाकलापको अवलोकन । ख) संकास्पि स्िान वा बािाबरण दवशेष : •िंकास्पद व्यतिले प्रयोग गने स्िान (अतिस, घर, व्यापारीक प्रतिष्ठान,बाटो ) ग) संकास्पि सवारी साधन दबशेष: •िंकास्पद व्यतिले प्रयोग गरेको वा अन्य िंकास्पद सवारी साधन (बस,ट्रक,कार,मोटरसाईकल साईकल)। घ) शंकास्पि ब्र्दिको सािमा रहेका वा प्रर्ोग गरेका चीज बस्िु वा सन्द्जालका सिस्र्हरुका गदिदबदध । ङ) मेदशनहरु ( सामरीक महत्वका बस्िु, आई.दट.) 2/25/2015 21DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 22. 22. महत्व: Target को पतहचान र एतकन गनव । Target को गतितवधी बुझन र तवश्लेषण गरी अतभलेख राख्न, छोटो समय तभत्र Target को हुतलया तववरण प्राप्त गरी अन्य तनग्रानी किावहरुलाई जानकारी गराउन तनग्रानीको दौरानमा Intelligence को दृतिकोणले महत्वपुणव सुचनाहरु प्राप्त गनव, तनग्रातन पतहचान (Surveillance Detection) लाई प्रभावकारी बनाउन । प्रतितनग्रातन (Counter Surveillance)लाई तनष्प्प्रभाबी बनाउन । सम्भातवि खिराहरु बाट सजग वा सचेि Alert राख्न आतद 2/25/2015 22DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 23. 23. Target Observation Consideration( Tips) •Target का हुतलया वा तववरण General भन्दा Specific हुनु पदवछ । • टारगेटका Temporary ििा Permanent Feature हरु के के हुन सक्छन सो कुरालाई एतकन गनुव पदवछ । •Target को कुन चाही तविेष तचन्ह वा आनीवानीका आधारमा Target लाई ित्काल ििा पतछ सम्म िरक नपने गरी रेकडवमा राख्न सतकन्छ । •Target को कुन चाही तविेष तचन्ह वा आनीवानीका आधारमा Target लाई तभडभाड ििा उस्िै मातनसहरुको तवचबाट पतन छुट्टयाउन सतकन्छ । •Target को हरेक गतितवतध (सामान्यजस्िो लागेका समेि ) गतम्भरिा पुबवक तनयाल्नु पदवछ। 2/25/2015 23DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 24. 24. • सदह अवलोकनले उस्िै-उस्िै दबचको दभन्द्निालाई समेि पत्ता लगाउने गछा । त्र्सैले Observation गिाा सोही िफा के दन्द्रि हुनु पछा । 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 24
 25. 25. छ वटा फरक छु ट्टाउनुहोस । 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 25
 26. 26. छ वटा फरक छुट्टाउनुहोस। 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 26
 27. 27. Factor Effecting in Observation •Target लाई अवलोकन गना प्राप्त भएको समर्ावदध वा Duration of Target’s Presence, •Observation गररने समर् ( रािी दबहान, कु दहरो,दिउंसो ) •Target को अवस्िा । •Target को आकार । •Target को संख्र्ा । •Visibility (प्रकाश) •Target र अवलोकन किाा दवचको िूरी 2/25/2015 27DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 28. 28. क्रमश:....... • मौसम (जाडो वा गमी ििा कु दहरो वा हुस्सु लागेको मौसम) • समर् ( दवहान, दिउँसो, सांझ, रािी ििा जुनेली वा अध्र्ारो राि, ) • Target ( व्र्दि ) ले हुदलर्ा पररविान गरेको अवस्िा • िपाईको अबलोकन क्षमिा । • िपाई ंको ईच्छाशदि । 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 28
 29. 29. 2/25/2015 29DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 30. 30. सम्झेर भन्द्नुहोस । •िुबै साइडमा गरर जम्मा किी वटा आक्रृ िीहरु छन ? •किी वटा छािा को दचत्र छन? •किी वटा रुख छन । •किी वटा मोटर छन? 2/25/2015 30DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 31. 31. Law Enforcement Observation साधरणिर्ा दनम्न कु राको अबलोकन गररन्द्छ ; –ब्र्दि दबशेष: –ब्र्दिको सािमा रहेका वा प्रर्ोग गने बस्िु । –सवारी साधन: 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 31
 32. 32. ब्र्दि दबशेषको अबलोकन ३ भागमा बांडी हेनुाहोस । १) टाउको को भाग र हुनसक्ने बस्िुहू २) शरररको भाग र हुन सक्ने बस्िुहरु ३) कम्मरको मुदनको भाग र हुन सक्ने बस्िु सािै मादनसका सािमा हुन सक्ने चीज-बस्िु वा प्रर्ोग गरेका बस्िु 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 32
 33. 33. व्र्दि दवशेषको अवलोकन र हुदलर्ा दबबरण दलंग — स्त्री/पुरुष । जािी –मंगोदर्न (राई, मगर, िामाङग, गुरुङग, िकाली,) नेवार, अदिकन, गोरा, आर्ान (वाहुन र क्षेत्री)मधेसीमूलका वा पहाडेमुल )। भेष-भुषा वा भाषाका आधारमा समेि कु नै दनदिि जािीको वगा दभत्र पने हो दक । (िकाली, सेपाा, नेवार, मगर, िराईबासी) धादमाक भेषभुसा: दहन्द्िु,मुदस्लम,दक्रदस्चर्न, राधेराधे, ओम शादन्द्ि वणा — कालो, गहुं गोरो, गोरो . उमेरः— अन्द्िाजी वा लगभग वृद्ध, अधवैसे, वर्श्क, जवान, दिटो,स्कू ले दिटो, वालक । 2/25/2015 33DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 34. 34. Cont……  उचाइ वा किः— अन्द्िाजी वा लगभग धेरै अग्लो (६’ भन्द्िा अग्लो, दिक्क अग्लो (५.५’िेदख ६’ सम्मको ) , दिक्क ( ५’िेदख ५.५’ सम्मको ) होचो कि ( ५’ सम्मको )  िौलः—समान्द्र्िर्ा मादनसको िौल अंिाज गनुा पिाा मादनसको कि वा उचाई समेि लाई ध्र्ानमा राखेर अंिाज गनुा पिाछ र्सरी अंिाज गिाा धेरै िुव्लो वा पािलो, पािलो, दिक्कको मोटो र धेरै मोटो गरी वदगाकरण गनुा पिाछ ।  दवषेश पदहरन: Extra Fashion 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 34
 35. 35. पहिरन 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 35
 36. 36. पहिरन 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 36
 37. 37. Cont… 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 37
 38. 38. Cont…. 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 38
 39. 39. 2/25/2015 39DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 40. 40. दनजको हुदलर्ा बिाउनुहोस । 2/25/2015 40DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 41. 41. िुलिया बताउनुिोस ् 2/25/2015 41DySP Dipendra Shah
 42. 42. िुलिया संझनुिोस ् । • बषा १९-२० को मदहला। • शहरीर्ा फे शन । • दिक्क दमलेको नाक , • अण्डाकार अनुहार । • कालो आंखा । • लामो कपाल, प्रार्: मादि फकााएर झाने । • दमलेको ओंि । • दिक्कको दनधार । 2/25/2015 42DySP Dipendra Shah
 43. 43. िुलिया अनुसार माननस चीन्नु िोस् । 2/25/2015 43DySP Dipendra Shah
 44. 44. 2/25/2015 44DySP Dipendra Shah
 45. 45. टाउकाको भाग • टाउको • आंखा • नाक • कान • गािा • चचउंडो • आंखीभौ • दांत • कपाि • दारी 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 45
 46. 46. ननधार 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 46
 47. 47. अनुिार 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 47
 48. 48. आंखा 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 48
 49. 49. नाक 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 49
 50. 50. नाक 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 50
 51. 51. Cont……. 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 51
 52. 52. कान 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 52
 53. 53. Con…… 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 53
 54. 54. दांत 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 54
 55. 55. ओंठ 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 55
 56. 56. चचउंडो 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 56
 57. 57. घांटी 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 57
 58. 58. कपाि 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 58
 59. 59. दारी/जुङ्गा 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 59
 60. 60. Cont…… 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 60
 61. 61. दाग/ चचन्ििरु 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 61
 62. 62. टाउको को भागमा हुनसक्ने बस्िुहू: •दक्लप, डोरी, ररबन, •टोपी •चश्मा •टाई ,मफलर,सल •काटेको खि,कोिी, िाह्री जुँगा •गहना – लकेँट, पोिे आिीको रंग,दकदसम, बनावट, अंदकि दवषेश दचन्द्ह वा लोगो 2/25/2015 62DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 63. 63. मादनसको अनुहारलाई वदगाकरण गना सदकने आधारहरु: 2/25/2015 63DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 64. 64. दनधार ििा दचउडोको बनावटकोआधार 2/25/2015 64DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 65. 65. मादनसको अनुहारको वदगाकरण दनधार ििा दचउडोको आधारमा 2/25/2015 65DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 66. 66. Big Forehead: 2/25/2015 66DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 67. 67. Big Chin 2/25/2015 67DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 68. 68. Big Chin and forehead 2/25/2015 68DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 69. 69. जजउ वा बीच भाग • कांध • छानत • ढाड • पेट • िात • कम्मर • िातको खत,टाटु 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 69
 70. 70. शरररको बनावट 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 70
 71. 71. दजउको भागमा हुनसक्ने बस्िुहरु: •पतहरन •टाई मिलर,सल •सटव ,भेि ,ज्याकेट कूिाव घडी ,चुरा,गहना आदी । •तकतसम,बनावट, अंतकि तवषेि तचन्ह वा लोगो । 2/25/2015 71DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 72. 72. कम्मर मुननको भाग • कम्मर • नतग्रा • खुट्टा • जांघ • पैतािा 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 72
 73. 73. खुट्टा 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 73
 74. 74. कम्मर मुनीको भागमा रहेका पदहरन: •पदहरन •वेल्ट, पाईन्द्ट, हाप पाईन्द्ट,सारी, सुरवाल •जूत्ता,चप्पल मोजा ,स्टदकड. •आिीको रंग,दकदसम,बनावट, अंदकि दवषेश दचन्द्ह वा लोगो 2/25/2015 74DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 75. 75. मादनसको सािमा हुन सक्ने सामानहरु: •झोला, व्याग, •खाम, प्याके ट, पतत्रका, बच्चा आतद । •मोवाइल सेट ,क्यामरा, •आदीको रंग, तकतसम, बनावट, अंतकि तवषेि तचन्ह वा लोगो । 2/25/2015 75DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 76. 76. पदहचान गना सदकने मादनसका दवषेश हाउभाउ वोलीचालीको लवज, िेगो, भकभकाउने, ओि चाटने, आंखा दझम्काउने, दहडिा खोच्र्ाउने, कु प्रने, छािी फु काएर दहडने, भुईदिर हेरी दहडने खांिा बस्िाका िररका , वार्ां हाि प्रर्ोग गने आिी कु राहरु अन्द्धो,लुलो ,लंगडो 2/25/2015 76DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 77. 77. अवलोकन गनुापने Target को दक्रर्ाकलापहरु: •Target को गदिदवदध ,भेटघाट, सादि संगदि •सम्पका -जाने आउने स्िान •बोलचाल/ सोधपुछ •अबलोकन/हेराई स्टाइल •Target को Body Language and Facial Expression. लजालुपन आिी । 2/25/2015 77DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 78. 78. सवारीसाधनको अवलोकन 2/25/2015 78DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 79. 79. संझन पने कुराहरु • दकदसम : टेदक्स, बस, दमनी वस, दजप, कार, टेप्पो, मो.सा. आिी । • वनावट: लाम्चो ,मादि उिेको । • Brand: दनशान, मारुिी हून्द्डाई ,सेन्द्रोआिी । • सवारी साधनको रंग : रािो , कालो ,दनलो, सेिो । • ििाा नं: बा ४ च २१२३, बा १ ख २२३२४, बा ४ ज ३३३ आिी । • प्रर्ोजन: सरकारी , प्राईभेट, भाडा , कु टनैदिक वा अन्द्र् • छु ट्टै पदहचान राख्ने दचन्द्ह ििा दवषेशिाहरु: एररर्ल, हुड, अन्द्र् सामान । • गाडी दभत्र रादखएका सामानहरु : सजावटका खेलौना, टांदसएका दस्टकर, • िोदकएको वा कु च्चीएको दचन्द्ह, टुट फू ट, साईड लाईट , दमरर, टार्रको प्रकार आिी । • टाएर र कभरको बनावट • नर्ां/ पुरानो • गाडीको ड्राईभर भए उस्को समेि हुदलर्ा दलने । 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 79
 80. 80. सवारी साधनहरुमा हुने दववरणहरु ? ? ? ? 2/25/2015 80DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 81. 81. ? ? ? ? 2/25/2015 81DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 82. 82. ? ? ? ? ? ??2/25/2015 82DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 83. 83. ? ? ? ? 2/25/2015 83DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 84. 84. Mass Observation 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 84
 85. 85. Cont……. 2/25/2015 85DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 86. 86. Cont……………. 2/25/2015 86DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 87. 87. Cont………….. 2/25/2015 87DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 88. 88. Cont……… 2/25/2015 88DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 89. 89. Cont…….. 2/25/2015 89DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 90. 90. Cont…. 2/25/2015 90DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 91. 91. Cont…….. 2/25/2015 91DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 92. 92. Cont…………. 2/25/2015 92DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 93. 93. Cont……. 2/25/2015 93DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 94. 94. Group Observation •Protest Rally •Assembly •Scatter Mass •Mass meeting 2/25/2015 94DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 95. 95. 2/25/2015 95DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 96. 96. 2/25/2015 96DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 97. 97. 2/25/2015 97DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 98. 98. 2/25/2015 98DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 99. 99. Cont… 2/25/2015 99DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 100. 100. 2/25/2015 100DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 101. 101. 2/25/2015 101DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 102. 102. 2/25/2015 102DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 103. 103. Cont…. 2/25/2015 103DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 104. 104. Shelter वा Hideouts को अबलोकन • घरको रंग • िला • वरीपररका बस्िु र बाटा हरु • संदकि बस्न सक्ने कोिा • मुल बाटो िेदखको अन्द्िादज िुरी 2/25/2015 104DySP Dipendra Shah
 105. 105. Cont….. 2/25/2015 105DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 106. 106. 2/25/2015 106DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau Cont…
 107. 107. Cont…… 2/25/2015 107DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 108. 108. Cont…. 2/25/2015 108DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 109. 109. अभ्यास 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 109
 110. 110. VIP Protest 2/25/2015 110DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 111. 111. अभ्र्ास • मादिको दचत्रको अबलोकन गिाा िपाई ं PSO को हैदसर्िले के कु रालाई बिी Focus गनुा हुन्द्छ ? 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 111
 112. 112. चदल्िका गाडी बाट गररने अबलोकन 2/25/2015 112DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 113. 113. Protest Rally 2/25/2015 113DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 114. 114. Summary • अबलोकन आंखाले मात्र गररने भदनए पदन सबै ईदन्द्रर्को प्रर्ोग हुन्द्छ । • अबलोकन गररने Target को उपदस्िदि लामो समर् नहुनसक्छ, त्र्सैले होदसर्ारी पुबाक अबलोकन गरी हाल्नुस • अबलोकन गररएका ब्र्दि वा बस्िुको बारे मौदखक बणान गरेर भन्द्िा लेखेर बदि िथ्र् संकलन गना सदकन्द्छ । 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 114
 115. 115. Cont…. • अबलोकन पिाि िथ्र्लाई अदभलेदखकरण गनुाहोस । • Observation Operation मा जांिा Conceal Audio/ Video camera लान सदकन्द्छ । • महत्वपुणा Observation मा जांिा िनाव मुि भएर जानुहोस • महत्वपुणा कु रालाई अदन्द्िममा पदन िोहो-र्ाई हेनुाहोस । • िपाईको आंखामा अदन्द्िम ८ आकृ दिको छार्ां रेकडा हुन्द्छ भन्द्ने भनाई छ । 2/25/2015 DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau 115
 116. 116. सतमक्षा 2/25/2015 116DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 117. 117. 2/25/2015 117DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau
 118. 118. धैर्ािापुबाक सुदन दिनु भएकोमा धन्द्र्बाि 2/25/2015 118DySP Dipendra Shah ,PHQ-S Bureau

×