HPL Distrito 34, Revisado

488 visualizações

Publicada em

.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

HPL Distrito 34, Revisado

 1. 1. 'LÍL= ..I_$r= .;1:: íiñntfkrííljru _Êjilííllliliolol Líiêi guri! :; "›~-; K'3;TÍÍ irsifcrfífxe: ; t4 Lidãamzg @ias Não Beseompaiia l hihfivâJ “1›5'7§›.1t: JI. ,x: -or_x; ,rr _Wait 'ÂÍÇÇÇI: J_í*é, ÍÍi_i_hII«í_i~: u' Iii; ,? ','r's: _|j'r'^= ._l_¡_”¡_r= .,1 _FJPL
 2. 2. ggksTMASTíââ NYERNAYIONA - Desglose ~ arl¡_¡ixe,1e: sl! examinou -- . wjsnfazgTissxâ-t' _Êlãnlrlâq tam' 4.F'êl_'r'. n.ͧl§› projetistas. e: :u 'gliffzlijkàfà 4_l'AÍi'_-. Íilél_flf-. Jͧ-f- sil; - 111191119! A 4311103195 ils' '_¡_'I*E. l.L! lÍ-. JÍ! ?' 91k; T-. .EÍEEÍHÍÚFJ aáñíifafugr» : HIT-sli r-.11:. ;i: ¡_i21n* AFÂH-: uajjhnfníijj t-_ujia 51| <: i_i_I_I. .'-. I 4115!; &Hit; 111.11; _kal ; mil-s _Í_A¡rl, '(§l_'i. irl§sl§í*lQljlíll «zjhgnysisijà . um. .ir-J gur¡yugj= iistlg: - ; J 'glfíglfíêliísñ' 4:! 'ÉIJJã url-gn'
 3. 3. _l'll, li'-. _l'__, lfã1_i" §1¡_¡sk. ›,íi; '.: ¡_| L. íi~r; igjv= lwiçsi~ _ a o _e ; Porquê existe este reconocimiento? tem _¡, ngI_. z-= ›gií: ;.*çsv~ §l_¡, l:'(§lj'ÇI_lÉ Fsiíui, .a * . .s . l=. _I, Ír. r-: J_¡*= ._IJ wifi: : t1!. I~rí. i:. I›: írh, I,¡_ie: i i *A p¡ 111; '?7._h'-. _l_i_¡Í( 1;¡ : z-: ÍI c. : m es# *X12 »ju : :frei k1k? ? lrãlhfr' ; J 'g111?? )'írisljfnít «rti-, r «zm w* afílzàl_là; ijnfnig_i_ikaê~ si; ljÍFJíÍÊÍl-; Éjl _Íf-; u ? ljãlsÍÍilsr; IJÍLIÍÉÍI
 4. 4. gifgksTMASTíââ NYERNAYIONA - ; Qué es el Liderazgo de Alto Desempeño? _r 'rc i§1|jr*'-. _I_ifI_l_'-. ;t «atk-. e- . flui'L. _l*_ÍÃL_!1ãÍÍrl¡N! _i_r-. _I, Ê<lÍÍ_| Íi'íí_l: _Iê_l; i;1 : l . lÍÍ! íÍ, l.§l__i*s'-, Çl: @,ó_l! ã jI_'I, Is§-lf~Í. |Íl1ljI_lÊl: -Í' : Êlfríl-fl czjíiirglafiçssz. !_l.4.1à'2_1lgart+: 4Ei-fl! rl<7Í_lÍl!2 a -. .à”x: :-: :Tis? ;I. ¡;» -Jx 431951151_FJÍIJÇIJ&ljjããltílíljjl x. , _ / na
 5. 5. !ÊÍÊÀ _ ASTMASTE -. NrsnuAnonAu-f ” Perfiies &Posibles de Aspirante-s 'WA 4 u( . - Jp" v: A' -y 1': l '- 'dl c' 'u Ri' *tl n" s w r 'P' QP? " n' ~' w -' '; _ pflílí_j_lsg_l_ Lig” UgrÍLI? _Ljíg g| s;. _lf. _l_ _r lggjgnsgJfsslkkí, »“ writing¡ _iuistsjuig ãlêlíufííalfih* í_i! ,l. 'íf-. l,ili(§e . ,111 fglelflníslez» , YIÍN ; remar : :s1¡: aJj; i_kgL-tr.1.fr' gm : Milla fglfulift-. .iilsl : asian w_ __ 1 _: 1 _j L -- 'a *Éh : L : IJ ci ! ,115 ii tikgnsrgpgijr' milan' ¡guzgsmgha 2;. mu¡ glsiglílílil ; ju el¡ magia: At.411s:7h1¡ z¡ ; Zz jJÍl_ifI_i§lfrI! í< , 9:_ 9 fglàlfcsiglfn_lilã y i(; i_¡_¡g_r t-_listzl_i_líís* «w Í e: :r of¡ g , Fil u : .- w , i,r; u; 13* : ~ "gula flutuar ! .Ig_¡_ri. -1_is~t-. ;n , ilelslnílíelf- f: r_-. _1_tt: _;n ãÍêl_¡'§fÍl. ¡t'. -.. l_'r' gi , ÍÍáÍàRf-. Hglsê 9:11:19.: 'íl. ?'_-. .l_.5_tt-.1Íl9?< p '72imlljlÍéliliirll~ , ray g_lÍ-. .l, ¡_IÍ-. ljr' àZj_'gi§l. ÍÍl§l_¡_l; .ñ'l: -_i przlzzíiszz;
 6. 6. QÀSTMASTE ' L NrsnuAnoNAa Materiales de Apoyo j* É». ?fa M' V, a¡ Í 1 *v* ' ' ' . V' 'N . '- ¡---- , A( . toAsmAstsns *° ' , as . ... ... ... . . . ¡----- . q _ _ -' r . ›-§› ' _ J* e « 17.* 'gay . v 1 “v . «VJ : :I “ waêrs' Vswêí: 5;, N n 4' k H ” xx' y" : êiçilihfñíilãííiiiífxílÍÍIÍÊÊWYÀVÕHKÍÊQXÔÉ Manual de TVaPaÍO (X1) Manual de Comité Guía (x3)
 7. 7. ._E Jacy? ¡ *z . ' 721.4' | . 1:1 ' uâsgâa-*i * _ . -e « 1 . «r/ :Êrgâ/ à U É' Ân «FJ» § : hill I l: Actores del proyecto, bajo nuestro liderazgo ñ¡ r. ¡'i . _ x xa . .' a TQAHÍVMÊTÉRS *êñ i l í li 'Í 5 / “^^m ' ' “ < r. * 4¡ [Y AFR; M1351 r: "LJ 5 a? ;ÕAà-Í **? ;Í"'7~1~_ ' 'A FVV-w-w* : IÊ-msi-m “““*““"“í , Qi , -1 j; v: n' Í "Í . Iiilltí “I'll”- Asesores del proyecto, ante quienes nosotros respondemos En ambos casos pueden ser personas dentro Y fuera del entorno TM, a quienes nosotros persuadamos de ayudarnos 1
 8. 8. Periil de Comité Guia para HPL -* Í- ? ! : Ci 'à t* _H5 ai? ? ? Ê 3x5' i 'Éà : I f hÉISÍIEJFÍLl 'ij' ? Í Ê"Çi'Íi. .àÍÍlT-. ;l_ : iii *filistlis : i .1* *j* «ii ; iii sí: 4;; :í : ta: Ijf-. ÉIÍF «ii T-_ijii Eai) | ~1_h| ,:: +._Y. _[: :_ w TIÍKYYIIJ 2;: m: !sr 1:: : si? kz» : l_i'_'Ij'j'_'IÍZ-. J ri hzríih: : _É iÍí_l”! IÇi n J" “ ' -- *Éh : :Í : JJ É Iii: : ? LET i: +51'
 9. 9. Jââêlüàêlíâê - 1 , . r ; Como trabajarle? ” Junia i - Aprendiendo sobre Liderazgo 'zteiãniñiêrdmrqsñzír 'Gílikliêlttãuiilãfl@ME L-¡LJ-: gdeis-uíné 4 l 318W] . :~_r; x5i! ._J_¡J*r-. J=~J dhvxgn: 'ünir$1ant. ›*-"l: lt-Jr4~› . ,/= -*"*Tj'*--g 'a JÍJJJâ : tJ_Í2reijnfJ, igJ; à 'ÍEJ ; reJ. Í-J_r; w e _l : ÍÍiJ-Í, l§l_hl3_f_l! r i_i§*§1§l_'r'Y. ¡_'iíl! ~? " ' / / / a / r l¡('-, l(-)Ii-_l| liI¡ll'-l| (-L z í í / sâã-/ h ›*' ~ pa, _ 2311112*-_¡; J!. J;t~¡1re: ›,': nr * *tg iu m¡ : _:fL~¡K-: i_¡_¡k; - ; Jgjíili ai; L _ii aii 31h74-! ! = ~ ; JJ ÍljrlflíÍrÍÍ-. JÀECÚ _ e i . á &Rititi-lilo; ' xr
 10. 10. ;PASTMASTE ' NYERNAYION ' . Ejempios de posibles HPLs a? (rf: W 51:33'. ? : › em ii_¡*= ._l_ih1_', ic›, r Íl_3'f| _i; i~f¡= ._¡ tr 21:11.11I. _I_¡_IÍirZ, l:§vã_| -; ?*à, .J_ej[1¡_J_-. __1 ! Ju-gti : ~ : Li! J_i7,1.vJàÍ_l_i'§líj, «¡*ÍDVLÍÊÍÍ _Íllflj -*'LÍÇ_r'; rã; J-; !ÍIE¡_¡_I di; !Jjgr : :_l! .l. Êà= « _i_ls'. _l§3!'í 1+ --Ch: rc;1.¡*nr1.l1¡tr: s11si ufu J; i;r*= .;J_¡: ¡_r-. _;J tati; L. Íl'í, i§l_i*-Ç_r_›'~fl! i:* s¡| ._l! ..'§l_iJÍÍ_Í ; à '; ;1§¡§l': Li_1 : :_¡*: J;F_í: . JL = -l_. _iíssu. hir IJju -; l_ll. _l. i' a 1,1_ 21a _T ¡ÍLfiÉ2Í¡_i_L§' _I ! Ii iii» zíielfnjjcíir: 'r : :zãrf-; Jciign irc J, ¡_'¡_¡«: :! »I;1.¡“ ÉPcCn; JT~1E: _¡_'¡. r-. .i: ¡ ksiJf-ií. 1;¡ _liÍii/ ;IJ . i.: I.-; ;'= ._ . 'I_'I_'I§l'? Í_lÍl'-; l_¡_l, ¡i§^ _i_'l_l'g¡. '7?. .ÍiJIiÊÍ. l-_"Í›A . iÍl_l7;_l: ÍÚY. ¡<l§? “
 11. 11. m” Junta ll- Eligiende tu Objetivo lL_›, «' ; Cómo trabajarlo? / _l (“ ov- ¡LLL- u¡ u _. - à* ' _ í _ j_ , A _ : :e ui! ! 1 h u _. ., !.l, ! »- 9.11¡iizJ_¡JJa_¡_¡hJ_i$ ?3ITE_l_i'§l. iÍlAl! É< ; JJ ggntvaxzjzgçziesãr' rláiêêlüàêlãã . ?'_'r'§&g'l! ,I_¡_litr-. i;4 : ilT-. lllàsfi : íl! .'fri_i_l ! m Í-. JI gia¡ . ¡J¡! ..r”§›: iifr; :. _ijulfiínjrn YÍLÍlíl_ij'-. ° f eif-_Jjirs iiliã Yhrlielíêiâv
 12. 12. QÉÍÊÀ ASTMASTE ' T* NYERNAYIONA ' - J HPLS Previos de Socios del Distrito &igvfutlxxaín-J: : :i h_liÍjÊ? '-. _lCÍlÍl_i_'I s¡I. _u; x›: :;›. -:, ; nu-w '! -~'Íl! ifl_i§lsʧÊi'-. ;I ; Ii›: s›gr; s'”Juliz: e _FicIrí_l. ¡Tl3l! si-gr_›: -~ _lÚlÍl-Ílíijlg¡ _Lillilêi-; íf *J ! i -ãVEL ›. :; EkÍliííTit: Éllííjjljí s» ! isn't H 113]! ? : › igj| ,ín_r= ;;J: :Íic; ~ §us: ,J_¡_i2r-Í_J_l-, Jg; -- _f Difisfiíngr¡ _W135 Til 1ie3.'3T'_ n' ' -3 3.. . em ; tati ~_¡&!7:"7._l!1sJl, -T'› 5K: mu: l-ÍÍ “Fc n;1-1í: _¡jJ_r-. _Lif-(; i_¡*; f- lzizJsiiirxersz -« _í lfizíisftãnJJ 3'. 1;: Ç Til ãi-»JÉÍVJ : É -= tíi-. ..ijntr-J_ É' [fã Í 'Ei-ii --Êl_'r*. '-. _l_i_l 'lÍlíii' lÍl-. Ílju aiii . Fmjtis 'íjsir: ir: .siltlfk: cr _$í_hdz, xyrlprfull *íÍÃ'-, _P_', .I§l_¡'rã)§í -- Fstizlfisíiíixiur L _Líiiíi ãi-; ãê-Vl ! fi
 13. 13. , ASTMAST ' z NTERIATION ', ; Cómo trabajarlo? Junta llI - Obteniendo Compromiso con tu Objetivo . ?'_'r'§t§_I! _I_iÇlÉi'_-. rl§« i_lt-. _! l§›; +: Cilríitl ! Ir-J 214311* muesiitrsr L. _:“: J›*. I _[152 'gl'. ¡i! '1ii. .í°ís_Í'3Ç Ri* u. "JUÍ à 3 CL? IJJJJ › : :e »me J_'r'_¡_¡_nJ; .-' _l_| !r(§l§l. _¡(i'! ° ei-; l!_lÍifple: r ai; E112' silk? .Fã-ZigI! illñilãlítlíhliiêlâã' : t: i; s' : u: _reagir-rasa iiidfgremeufnievà' 2' *f _J nã _. íÍtÍEÍ_l*Ç Hit-fg"? 91:11;Hill]ÊÍEJHêLllISHÊV
 14. 14. _ ASTMAST ' -. NYERNATION -, › ; Cómo trabajarlo? Junta W - implementando el Plan _F'_'K§L: '_I! lri, l§'_-. J§ : :ik-. Jxxetsz t C327- Çc, i ÍÍQÍIAÍÍIQI! ? aisiírg_l_ijg, lelã› - - ' "Allllldñliltf nuestro: - l t. .¡ . l__, ___. , , ,. ,.. -,___ ' l ^ __ x _; J_H2J; J_I; .J; Ie~§“ ' ' ' fCIíI_¡§¡_I2:I , 'H§i: 'i2i_l! l§l. if| _i2›§. ,ist-a “içnjujg i19!. ¡_i9lil2›; « ;12|_iJÇÍ_lÍl: íÊ(! ¡§L'+i' p( ~ * , i a- , . gítíiijuigu miâxgjr* , fi sLlQÍ-. JQJJJJJsL-x b¡ E~Í': .IÇIÍI_I_. L!lÍE_IÍr' , ¡,i, I., i;›. :iÍ-Lre: - &Lííllei ” . ..agf ai; _ÍÍií. l§l_'í? J3l. f,Íleb'+'
 15. 15. ;Cómo trabajarlo? Junta V - Analizando y Presentando Resultados ng# F'_H§u_| !.I_iJk-. i§4 í-kifilg_*g _- rgfáíuià- f-. lfglfiàlfnjíüfifueE# a gztêlju imã _; -i. l_êi_rex: a _i_l! _I. .L! l!' y i . ¡ à : uv _V§l: 'Í! I_lÍ'. -., l_". ,l! l§); ai; ;Elite ; li " ' _gxgnj/ sjixãaé' _ a _3 __ _é r L. ~ j** r s ' i' “ - A ; Ttsiuâl jguigsíi-s _i_l! l§l§lÊlf! ê* , _ ' r : :bifes Elfgljl§lrirlíl§l_'r* aii; * _uJJ-f-Lüjree ; instaurar-if
 16. 16. AJPASTMASTE ' NYERNAYION ' . “iigíebfí réu: : f' '? Í.l'g"i›1§l_'r'_llàlíêlêiíljjjlii aiii¡ ÇÍÉll_l. íÍJ_! .n_ÍÍ* Eli ; J_¡*: ›', I;x 'gm ig» 113,. , (_§_IÇI~*E_I. .LCPJE_I_i" Cómo registrar el proyecto ante el Distrito 34- '] . e 5l_¡J'! ..fÇI-. Jr l_ÍJ, I'§l'? »' 2;¡ «rí_là. ._H. I-, J_~1 à] ixeu-: :çzínsifx Ç, iÊ: _i: l_m_I1L| ::É lfIÍIi, :: gm iííiizuiez¡ vii; J; í*-: ›", .I; x:: it, á:~ ; - Ílukgx; ,I_¡i*aJ. ¡;¡ie›; : -xjcsinjfuiítãt guerra «“-* Si g IJÍI: :ÍÍA'1IÇ*' ? Jéfiêlsfiâlfâlêfl ¡jjuileigrêr vii; À¡*; IAI. _I_1IÍI Sign: : [X11 u¡ yiliíijgzr: Iii; ; zu ; ia §l_i_iJÊ'i'. -.; l'r; ._lÉij| jI «rzi-, Í _'r'§i. -71l_l_Ííi1_I«í_l1ã)§í~ ; m ! .»'Íi«: ísi; :s›_, ~ §l_'l,1Y. -¡_'l'-. _l_í“_i! í_ : q: íü_›'! yr_. [l: í_ -üíiíilgfíã i ! J 9;:
 17. 17. 'uk. ;,-' n a Gula de evaluación para 'Presentando los Resurudos' muco m¡ p¡ Em M, s<ar2â tvuuaaonác' mz¡ &Élhx gmm- Lya. ' y Íh, /Í 'H Í Not: ;ou : inclusion l l : ooo Yoasrmaslrr que ptrscnw clproyxro no modo llubapndo : an c¡ ploqlamc de ouro-estuda: Liderazgo de Ano Ota-rancho de Ioasmoostcrx lnlrmobonal como porre de¡ programa d Iomtnmm Hrqaó un pvoyocto ea cl c ¡o/ padícm : inter hobvbdodcs de Mango. tn este dnxuno, r! socio Yocslmaslcr : ompalmó los Invitado; de! proycno mn los somos del dub y hablará acerto de w : :nenem-va o: aprenda-ox. Adema: d( n¡ evaluooón cmi. MMN¡ rumor Io¡ moram¡ a ! os pitgunfq¡ qu¡ q mnunmion se ! uma P : me un eledivolue e! como! pau 1mm: : w expcvienda yw Wwmo de metano? Alwhtó wxuadmnenk I¡ nalunleu y enfoque 6d proyecto? .Kmul (hil-mkklíij LA. «HMP *W MW ' , (7 ; U1 *.71 pj_ _ , v _r_ * 'tmn/ c' MV “ D ; como Mto el ouuov relevantr 31¡ ¡udlentu su pláliu y w non-ritmo) de Indcrngo? , . , _. . p, «Nx p¡ L ¡ 14.» , Jv k¡ , ur . u_(LL C ¡O! U/ ¡mt «Mibtuo - yu. - xv QL « -u n-. xunux puukmü v3 °«"'~~~'Jx<~ ql um; x2v1L«(›~I: D muétancxnosovuceIp-oyeao Çb Í u( › n Í( L memso ou ouso! ? cn »vga (,1~Â*(_((U) D (Qué un bien uma a mada Io Que ¡prendm de w encomenda de Mango? M1_ uném L . .nous qu( LL ¡plkauu xl mv 0o( 1:' qvs kl _w_4_›, _~(, [__ qu. , um -g núúk ma¡ *L lu' (Un-L . c-: k J Í (Como fue r! uso de »Kadu o hulovias para «clamar (os punlog mm? MQ L warm¡ num_ qu; IEL-LILIU (uwmcu, .. ._ z. ,'“I¡¡: *(<-j ¡nuxVuÁng ta_ _mu_ «W nnwmàb 1 D (Que pude haber um» e¡ onda¡ pm ; wanna a emma mejor el pvc-mao y w : Ipem-noi de Mamma? ,um p¡ ; ,L¡'›4~, VÍ uwqnu¡ Íx mu. c¡ 1.' bv“u›v'~w~. WMM» R. unmu uv¡ (um L_¡-*"›vX, _ 117;¡ "' ! a A . -4 P TOASTMASÀTERS ›NTER~AT10~AL' x vs: : 3 . ' 'Q . Z nã' i: o~u'~' -. Q"*-"'< " Ia . ¡= _ ¡mnn- , ›. . l " à _ Toastmasten International Apllcaóón para el Reeonodmlento da Udmzgo de Excelencla u. , . mu, a . M4060 de hoc-up de (Kdrvxu. !em em ! emma y «maio : 'ldoubm Ocoadmcnl. rmuuum Inlenubovul, 7.o. no. son, uma vma, a 92m vw. u. ; sans¡- mn. Aug-pucca: que a lonrulo : www *u "m-N d' 'm WMM” 9" W"" V 5' "' «maxima comme, cn aonde se toa-u x se mu' 'à zw de «dou-on vw 'MWWW M Rouludofdtí¡ 919m 11 São mm Ama-tos actualmente wr- r°fw°°ñ Piva lo¡ vuonocxmcmox Por ¡no! rKv-bc 0 WWW** ? $21,11 (uú/ _âm_ ú _(9,11 à( É? ! anal# 'ía Lêda-r. " 'v 74370 ) 7 #Lg ' à m I mm dmgggc 6>^3!l"¡u/41G“ l U-nldtünulôn Comité Sub: D¡ wvímm www mano: : entre oe m CMM Guia y pueden conf-raw 1M bla-mm W WM cl : tombo de me pvowum ¡ - &Lggcolbmf If l" _; 'u5.u_ Han-uni; Ó: ' _mega/ J- 314.311.149» tumba _ _C x* K' Jiu_ iLÍVDQ-_W , Mudou uma¡ y('_fa(v. .34jgí ; img __ w " _LYJLÉCÊÉ _Kannada Au&_1ày. O¡ &n35; _Í 7 77 NGÊO ¡SIN! &CHAÀQQÀÀA-R-SÀLÀLMVADÀL É banana › ainda Juana. . V* Q 'â , Bila , r 777 r - 22 _ , , Ídlhnthà : na 7 / hlñ T : :Evçás ' é. . vuapãñnz- uma» ' mdwlncuhaukuwoduoldncnnauauhu wmmtcmra mundo 77
 18. 18. sim Jura-n - ma¡ v Dczvid Alcjandro Vasquez (elzrcia-»czs Itaücrslpíp gxannem ¡ as a ¡arruinar! in du fig* Rrjmmcur lmfrvshnp pnspun. _ Inmuig mldpmdicitg da' ¡vibra! :Ml: min¡ u: br u naum/ td land-W M# mu. .. 9M/ __ «qm- l nau: 2;- ~ TQA§TP! ,^STER. “É ¡1àe›<g“E! r-: ›niI¡3;s- EmIgítx-; ítár Líderes con demostrada disposicíón para aprender haciendo Seres con mente abierta para escuchar, y mano abierta para ayudar Personas con mayor Visión e interés por emprender nuevos y mayores retos y satisfacciones
 19. 19. Club 5649 703541 5675 9435 7714 8244 818805 818805 818805 1476202 4281277 3577788 1027131 7520 7520 8472 1740445 3570471 1412619 2003195 1048238 1048238 o É. 2. É Lumx-mr-Lmmmot-or-Lr-mumzuz Area Award 22 40 5 14 26 20 40 40 40 43 29 10 13 13 13 40 51 38 13 26 26 LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC LDREXC Dale 02/26/2015 05BB1201 5 10/30/2014 10/29/2014 06/1 1/2015 12/22/2014 04/1 5/2015 06/19/2015 04/17/2015 06/02/2015 04/13/2015 09/05/2014 1 1/13/2014 07/250014 06/25/2015 08/01/2014 05/1 3/2015 06/09/2015 05/13/2015 10/01/2014 06/19/2015 05/04/2015 Member Morales Gonzalez. Israel Peraza Busullos. Jesus Gamaliel Buslamanle Escuna. Elizabeth Mora Perez. Liiguei Eugenio Espinosa. Obdulia Cnstina Fusco Ramos Dominguez. lviarco Antonio Gomez Neder. Clara Lourdes Srqueiros Cano. Esther Alicia Castillo Corral. Jacqueline Violeta McGrath. Brent Joseph Leal contrai-as. Sergio Alejandro Sahagun Sanchez_ Femando Mora Perez. Miguel Eugenio Zamuaio Perez. Neiancro Carvaial Hemandez, NBCGH Anchondo Rodnguez. Jorge Antonio Novoa Cayeros, Octavio Gonzalez Cervantes. Hugo Ignacio Rros, Violetta Mamello Guerrero. Angelo Arturo Medeliin Mosqueaa. Daniel Macias Fusca. Jacinta Name TaDalio Club Inçenio Club lvlorelia Club CLUB TOASTMASTERS 'VERACRUZ' First Class Club Exceiencia Siglo XXI CNOP Chihuahua Toastmasters Club CNOP Chihuahua Toastmasters Club CNOP Chihuahua Toastmasters Club lng, Gustavo A. Aragorn htichelena Toastmasters Gomez Palacio Enuepreneurs COPARMEX VERACRUZ ENGLISH TOASTMASTERS Zyanya Toastmasters Club Zyanya Toastmaste rs Club | US CICEJ Club Toastmasters León De Los Aldama Delta Universidad delas Naciones Cultura y Liderazgo Cultura y Liderazgo TO-AÉMASTERS INTERNATIONAU '_ '“” 1. 4 Location Guadalaiara Chlhuahua hlorelia Veracruz Chrhuahua Veracruz Chihuahua Chihuahua Chihuahua 2300030 Gomez Palacro Guadaiaiara VEÍZCÍUZ Veracruz Veracruz Chihuahua Guadalaiara Leon Monlerrey Veracruz Chrhuahua Chihuahua
 20. 20. ;Su nombre aquí? l ' 0.431”. *zlqfii A-*Jsrlrnu- _rm ¡i- “« . v, r ra¡ ur' 4:¡ A . 4 FV ir I I -7 3!. ll¡ Lg. L 4.. - . .: l í * c' * " " V' ' " ; H í F*_= ._l"r«“'Íli'Íc| c' l Lia: : 'TÍÍÊJ' Cl ul ar: : iíf= ;i i ÍÍlÍlÇl/ Êjljl; '11 um

×