Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a روش توسعه معماری (ADM)(20)

Último(15)

Anúncio

روش توسعه معماری (ADM)

 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫پنجم‬ ‫جلسه‬–‫سازمانی‬ ‫معماری‬ ‫روش‬‫توسعه‬‫معماری‬(ADM) ‫توسط‬:‫درجه‬ ‫امیر‬Website: irantogaf.ir
 2. ‫معماری‬ ‫توسعه‬ ‫چرخه‬ 2
 3. ‫مقدماتی‬ ‫مرحله‬ 3 ‫مرحله‬‫مقدماتی‬‫یک‬‫سازمان‬‫را‬‫برای‬‫انجام‬ ‫سرمایه‬‫گذاری‬‫موفق‬‫در‬‫پروژه‬‫های‬‫معماری‬ ‫آماده‬‫می‬‫کند‬.‫فعالیت‬‫های‬‫کلیدی‬‫به‬‫شرح‬ ‫زیر‬‫می‬‫باشند‬: ●‫شناخت‬‫محیط‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ●‫اطمینان‬‫از‬‫تعهد‬‫مدیریت‬‫سطح‬‫باال‬ ●‫اخذ‬‫توافق‬‫بر‬‫سر‬‫حوزه‬‫کاری‬ ●‫ایجاد‬‫مفاهیم‬ ●‫ایجاد‬‫ساختار‬‫کنترل‬ ●‫موافقت‬‫کردن‬‫در‬‫مورد‬‫روش‬‫معماری‬‫جهت‬ ‫به‬‫تصویب‬‫رساندن‬
 4. ‫مقدماتی‬ ‫مرحله‬ 4 ‫اهداف‬ •‫شناخت‬‫زمینه‬‫های‬‫سازمان‬‫جهت‬‫انجام‬ ‫معماری‬‫سازمانی‬ •‫شناسایی‬‫ذینفعان‬‫و‬‫همچنین‬‫نیازمندی‬ ‫ها‬‫و‬‫اولویت‬‫های‬‫آنها‬ •‫اطمینان‬‫از‬‫تعهد‬‫ذینفعان‬ •‫شناسایی‬‫و‬‫حوزه‬‫بندی‬‫عناصر‬‫تحت‬ ‫تاثیر‬،‫سازمان‬‫تعریف‬‫محدودیت‬‫ها‬‫و‬ ‫مفروضات‬.‫این‬‫موارد‬‫برای‬‫سازمان‬‫های‬ ‫بزرگ‬‫که‬‫در‬‫آنها‬‫ممکن‬‫است‬‫محیط‬ ‫معماری‬‫دولتی‬،‫باشد‬‫مهم‬‫است‬. •‫تعریف‬"‫جایگاه‬‫معماری‬"‫یک‬‫سازمان‬. ‫یعنی‬‫افرادی‬‫که‬‫مسئول‬‫انجام‬‫کار‬ ‫معماری‬،‫هستند‬‫جایی‬‫که‬‫آنها‬‫در‬‫آن‬ ‫قرار‬،‫دارند‬‫و‬‫مسئولیت‬‫هایشان‬. •‫تعریف‬‫چارچوب‬‫و‬‫روش‬‫های‬‫دقیق‬‫که‬‫به‬ ‫منظور‬‫توسعه‬‫معماری‬‫سازمانی‬‫در‬ ‫سازمان‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬.
 5. ‫مقدماتی‬ ‫مرحله‬ 5 ‫روش‬ ‫فاز‬‫مقدماتی‬‫در‬‫مورد‬‫تعریف‬"،‫کجا‬،‫چه‬ ،‫چرا‬‫چه‬‫کسی‬‫و‬،‫چگونه‬‫معماری‬‫می‬‫کنیم‬" ‫در‬‫سازمان‬‫است‬.‫جنبه‬‫های‬‫اصلی‬‫به‬‫شرح‬ ‫زیر‬‫می‬‫باشند‬: •‫تعریف‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ •‫شناسایی‬‫محرک‬‫های‬‫اصلی‬‫و‬‫عناصر‬‫در‬ ‫ساختار‬‫سازمانی‬ •‫تعریف‬‫نیازهای‬‫پروژه‬‫معماری‬ •‫تعریف‬‫اصول‬‫معماری‬‫که‬‫بر‬‫روی‬‫هر‬ ‫پروژه‬‫معماری‬‫تاثیر‬‫گذار‬‫خواهد‬‫بود‬. •‫تعریف‬‫چارچوب‬‫مورد‬‫استفاده‬ •‫تعریف‬‫روابط‬‫میان‬‫چارچوب‬‫های‬‫مدیریت‬ •‫ارزیابی‬‫بلوغ‬‫معماری‬‫سازمانی‬
 6. ‫مقدماتی‬ ‫مرحله‬ 6 ‫تعریف‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬: ‫یکی‬‫از‬‫چالش‬‫های‬‫اصلی‬‫معماری‬‫سازمانی‬ ‫تعریف‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫است‬.‫دامنه‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫ذینفعانی‬‫را‬‫تعیین‬‫خواهد‬‫کرد‬،‫که‬ ‫بیشترین‬‫بهره‬‫را‬‫از‬‫معماری‬‫سازمانی‬ ‫جدید‬‫یا‬‫توسعه‬‫یافته‬‫خواهند‬‫برد‬.‫برای‬ ‫مثال‬‫در‬‫دانشگاه‬‫سه‬‫گروه‬‫ذینفع‬ ‫اصلی‬(،‫استاد‬،‫دانشجو‬‫کارمند‬)‫وجود‬ ‫دارند‬.‫اینکه‬‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫اعضای‬‫این‬ ‫گروه‬‫ها‬‫چگونه‬‫در‬‫طرح‬‫معماری‬‫سازمانی‬ ‫دخیلند‬‫و‬‫از‬‫آن‬‫بهره‬‫می‬‫برند‬‫در‬‫این‬ ‫قسمت‬‫بیان‬‫می‬‫شود‬. ‫در‬‫این‬،‫مرحله‬‫تعیین‬‫یک‬‫ناظر‬‫برای‬ ‫اطمینان‬‫از‬‫اینکه‬‫نتیجه‬‫فعالیت‬‫می‬ ‫تواند‬‫ادامه‬‫پیدا‬،‫کند‬‫مهم‬‫است‬.‫سازمان‬ ‫ممکن‬‫است‬‫شامل‬‫بسیاری‬‫از‬‫بخش‬‫ها‬‫باشد؛‬ ‫وظیفه‬‫ناظر‬‫می‬‫باشد‬‫تا‬‫اطمینان‬‫حاصل‬ ‫کند‬‫که‬‫همه‬‫ذینفعان‬‫در‬‫بخش‬‫های‬‫مربوط‬ ‫به‬‫خود‬‫در‬‫برنامه‬‫معماری‬‫هستند‬.‫برای‬ ‫مثال‬‫در‬‫دانشگاه‬‫یک‬‫نفر‬‫از‬‫تیم‬ ‫معماری‬(‫بهتر‬‫است‬‫از‬‫کارکنان‬‫خود‬
 7. ‫مقدماتی‬ ‫مرحله‬ 7 ‫شناسایی‬‫محرک‬‫های‬(Driver)‫کلیدی‬‫و‬‫عناصر‬ ‫در‬‫حوزه‬‫سازمانی‬: ‫درک‬‫حوزه‬‫هایی‬‫که‬‫اطراف‬‫معماری‬‫را‬ ‫فراگرفته‬‫اند‬،‫الزم‬‫است‬.‫برخی‬‫از‬‫این‬ ‫حوزه‬‫ها‬‫عبارتند‬‫از‬: •‫مدل‬‫های‬‫تجاری‬‫و‬‫بودجه‬‫برای‬‫معماری‬ ‫سازمانی‬ •‫اهداف‬‫و‬‫فرهنگ‬‫سازمان‬ •‫فرآیندهای‬‫فعلی‬‫که‬‫از‬‫اجرای‬‫تغییرات‬ ‫و‬‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫فناوری‬‫اطالعات‬ ‫پشتیبانی‬‫می‬‫کنند‬. •‫چشم‬‫انداز‬‫در‬‫معماری‬‫پایه‬ •‫مهارت‬‫ها‬‫و‬‫قابلیت‬‫های‬‫سازمان‬ ‫مرور‬‫حوزه‬‫سازمانی‬‫باید‬‫نیازمندی‬‫های‬ ‫ارزشمند‬‫در‬‫مورد‬‫چگونگی‬‫طراحی‬‫چارچوب‬ ‫معماری‬‫را‬‫ارائه‬‫بدهد‬.‫به‬‫ویژه‬‫در‬‫سطوح‬ ،‫رسمی‬‫هزینه‬‫مورد‬‫نیاز‬‫و‬‫تماس‬‫با‬‫سازمان‬ ‫های‬‫دیگر‬.
 8. ‫قالب‬‫چشم‬‫انداز‬‫سازمان‬‫مقدماتی‬ ‫فاز‬ View Name Mission Statement Description
 9. ‫قالب‬‫طرح‬‫های‬‫استراتژیک‬ ‫سازمان‬‫مقدماتی‬ ‫فاز‬ View Name Business Strategy Description
 10. ‫قالب‬‫محرک‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫فاز‬ ‫مقدماتی‬ View Name Business Drivers ID Name Concern Description
 11. ‫قالب‬‫اهداف‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫فاز‬ ‫مقدماتی‬ Goal-ID Goal Name Description
 12. ‫مقدماتی‬ ‫مرحله‬ 12 ‫تعریف‬‫نیازهای‬‫پروژه‬‫معماری‬: ‫ضروریات‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫نیازمندی‬‫ها‬‫و‬ ‫معیارهای‬‫عملکرد‬‫را‬‫کنترل‬‫می‬‫کنند‬.‫یک‬ ‫یا‬‫تعدادی‬‫از‬‫نیازهای‬‫زیر‬‫باید‬‫بیان‬ ‫شوند‬‫تا‬‫ضامن‬/‫ناظر‬‫بتواند‬‫تصمیم‬ ‫گیرندگان‬‫و‬‫ذینفعان‬‫کلیدی‬‫را‬‫شناسایی‬‫و‬ ‫درخواستی‬‫برای‬‫کار‬‫معماری‬‫تولید‬‫کند‬: •‫نیازهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ •‫نیازهای‬‫فرهنگی‬ •‫پیش‬‫بینی‬‫منابع‬
 13. ‫شرح‬‫کاتالوگ‬‫اصول‬‫مقدماتی‬ ‫فاز‬
 14. ‫مثال‬:‫کاتالوگ‬‫اصول‬‫مقدماتی‬ ‫فاز‬
 15. ‫مثال‬:‫کاتالوگ‬‫اصول‬(‫ادامه‬) ‫فاز‬ ‫مقدماتی‬
 16. ‫نمونه‬‫کاتالوگ‬‫اصول‬ ‫فاز‬ ‫مقدماتی‬
 17. ‫فاز‬A:‫چشم‬‫انداز‬‫معماری‬ 17 ‫این‬‫فاز‬‫درباره‬‫استقرار‬‫پروژه‬‫و‬‫آغازگر‬ ‫یک‬‫تکرار‬‫از‬‫چرخه‬‫توسعه‬‫معماری‬‫می‬‫باشد؛‬ ‫تعیین‬،‫حوزه‬‫محدودیت‬‫ها‬‫و‬‫انتظارات‬‫برای‬ ‫تکرارهای‬‫بعدی‬‫نیز‬‫در‬‫این‬‫فاز‬‫می‬‫گنجند‬. ‫این‬‫فاز‬‫در‬‫آغاز‬‫هر‬‫چرخه‬‫معماری‬‫به‬‫منظور‬ ‫ایجاد‬‫چشم‬‫انداز‬،‫معماری‬‫اعتبارسنجی‬ ‫دامنه‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫و‬‫ایجاد‬‫تاییدیه‬‫بیانیه‬ ‫کار‬‫معماری‬‫الزم‬‫است‬.
 18. ‫فاز‬A:‫چشم‬‫انداز‬‫معماری‬ 18 ‫اهداف‬ •‫اخذ‬‫تعهد‬‫مدیریت‬‫برای‬‫این‬‫تکرار‬‫به‬ ‫خصوص‬‫از‬‫چرخه‬ADM •‫تعریف‬‫و‬‫سازماندهی‬‫چرخه‬‫توسعه‬‫معماری‬ •‫اعتبارسنجی‬‫اصول‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬،‫اهداف‬ ‫پیشران‬‫ها‬/‫گردانندگان‬‫و‬‫شاخص‬‫های‬ ‫عملکرد‬‫کلیدی‬(KPI - Key Performance Indicator) •‫تعریف‬‫دامنه‬‫و‬‫اولویت‬‫بندی‬‫کارهای‬ ‫معماری‬ •‫شناسایی‬‫ذینفعان‬،‫نگرانی‬‫هایشان‬‫و‬ ‫اهدافشان‬ •‫تعریف‬‫نیازهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫و‬‫محدودیت‬‫ها‬ •‫بیان‬‫چشم‬‫انداز‬‫معماری‬‫و‬‫ارزش‬‫پیشنهادی‬ ‫برای‬‫پاسخ‬‫به‬‫نیازها‬‫و‬‫محدودیت‬‫ها‬. •‫ایجاد‬‫یک‬‫طرح‬‫جامع‬‫در‬‫راستای‬‫چارچوب‬ ‫های‬‫اتخاذ‬‫شده‬‫مدیریت‬‫پروژه‬‫توسط‬ ‫سازمان‬ •‫اخذ‬‫تصویب‬‫رسمی‬ •‫درک‬‫تاثیرگذاری‬‫و‬‫تاثیرپذیری‬‫از‬‫دیگر‬
 19. ‫فاز‬A:‫چشم‬‫انداز‬‫معماری‬ 19 ‫روش‬ ‫فاز‬A‫با‬‫دریافت‬‫درخواست‬‫برای‬‫کار‬ ‫معماری‬‫از‬‫طرف‬‫سازمان‬‫متقاضی‬‫به‬‫سازمان‬ ‫ارائه‬‫دهنده‬‫معماری‬‫شروع‬‫می‬‫شود‬.‫هدف‬ ‫کلیدی‬‫اطمینان‬‫از‬‫به‬‫رسمیت‬‫شناخته‬‫شدن‬ ‫مناسب‬‫توسط‬‫مدیریت‬،‫سازمان‬‫حمایت‬‫و‬‫تعهد‬ ‫مدیریت‬‫اجرایی‬‫برای‬‫تکامل‬‫چرخه‬ADM ‫است‬. ‫همان‬‫طور‬‫که‬‫از‬‫نام‬‫این‬‫مرحله‬‫معلوم‬،‫است‬ ‫ایجاد‬‫چشم‬‫انداز‬‫معماری‬‫یک‬‫فعالیت‬‫کلیدی‬ ‫در‬‫این‬‫مرحله‬‫است‬.‫در‬‫ادامه‬‫این‬‫مورد‬‫به‬ ‫عنوان‬‫تکنیک‬‫سناریوهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫بحث‬‫شده‬ ،‫است‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫برای‬‫توسعه‬‫چشم‬‫انداز‬ ‫معماری‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گیرد‬.
 20. ‫فاز‬A:‫چشم‬‫انداز‬‫معماری‬ 20 ‫ایجاد‬‫چشم‬‫انداز‬‫معماری‬ ‫چشم‬‫انداز‬‫معماری‬‫یک‬‫ابزار‬‫کلیدی‬‫را‬‫برای‬‫فروش‬ ‫مزایای‬‫قابل‬‫ارائه‬‫به‬‫ذینفعان‬‫و‬‫تصمیم‬‫گیرندگان‬‫در‬ ‫داخل‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫برای‬‫ضامن‬/‫ناظر‬/‫حامی‬‫فراهم‬‫می‬‫کند‬. ‫این‬‫قسمت‬‫توضیح‬‫می‬،‫دهد‬‫که‬‫چگونه‬‫قابلیت‬‫های‬‫جدید‬ ‫با‬‫اهداف‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫و‬‫اهداف‬‫استراتژیک‬‫مواجه‬‫می‬ ،‫شوند‬‫و‬‫به‬‫نگرانی‬‫های‬‫ذینفعان‬،‫پاسخ‬‫می‬‫دهند‬. ‫به‬‫طور‬،‫معمول‬‫عناصر‬‫کلیدی‬‫چشم‬‫انداز‬‫معماری‬(‫مانند‬: ‫رسالت‬،‫سازمان‬‫چشم‬،‫انداز‬‫استراتژی‬‫و‬‫اهداف‬)‫به‬ ‫عنوان‬‫بخشی‬‫از‬‫استراتژی‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫و‬‫یا‬‫برنامه‬‫ریزی‬ ‫فعالیت‬‫های‬‫گسترده‬‫تر‬‫در‬‫فاز‬‫مقدماتی‬‫مستند‬‫می‬‫شوند‬ ‫و‬‫در‬‫این‬‫فاز‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬.‫این‬ ‫عناصر‬‫چرخه‬‫عمر‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫داخل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫دارند‬.‫در‬ ‫چنین‬‫مواردی‬،‫فعالیت‬‫در‬‫فاز‬A‫با‬‫نگرانی‬‫های‬‫تایید‬ ‫و‬‫درک‬‫استراتژی‬‫و‬‫اهداف‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ثبت‬،‫شده‬‫همراه‬ ‫است‬.‫فاز‬A‫همچنین‬‫ممکن‬‫است‬‫معماری‬‫فعلی‬‫استراتژی‬ ‫سازمانی‬‫و‬‫اهداف‬‫را‬‫با‬‫استراتژی‬‫و‬‫اهداف‬‫ضمنی‬ ‫یکپارچه‬‫نماید‬. ‫چشم‬‫انداز‬‫معماری‬‫به‬‫عنوان‬‫اولین‬،‫فرصت‬‫شرح‬‫سطح‬ ‫باالیی‬‫در‬‫شروع‬‫مطالعه‬‫از‬‫معماری‬‫های‬،‫هدف‬‫پوشش‬‫کسب‬ ‫و‬،‫کار‬،‫اطالعات‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫و‬‫حوزه‬‫های‬
 21. ‫شرح‬‫کاتالوگ‬‫ذینفعان‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫فاز‬ ‫معماری‬
 22. ‫نمودار‬‫زنجیره‬‫ارزش‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫فاز‬ ‫معماری‬
 23. ‫فاز‬B:‫معماری‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ 23 ‫فاز‬B‫در‬‫مورد‬‫توسعه‬‫معماری‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫برای‬‫حمایت‬‫از‬‫چشم‬‫انداز‬‫معماری‬‫توافق‬ ،‫شده‬‫می‬‫باشد‬. ‫این‬‫فاز‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫یک‬‫سازمان‬‫را‬‫با‬ ‫جزئیات‬‫زیر‬‫توصیف‬‫می‬‫کند‬: •‫فرآیندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫و‬‫افراد‬‫آن‬ •‫روابط‬‫فرآیندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫با‬‫یکدیگر‬ ‫و‬‫افراد‬ •‫اصول‬‫حاکم‬‫بر‬‫طراحی‬‫و‬‫تکامل‬‫فرآیندها‬ •‫و‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫چگونه‬‫یک‬‫سازمان‬‫با‬ ‫اهداف‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫خود‬‫همسو‬‫می‬‫شود‬.
 24. ‫فاز‬B:‫معماری‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ 24 ‫اهداف‬ •‫شرح‬‫معماری‬‫پایه‬/‫موجود‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ •‫توسعه‬‫یک‬‫معماری‬‫هدف‬/‫مطلوب‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ •‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫فاصله‬‫میان‬‫معماری‬ ‫موجود‬‫و‬‫معماری‬‫مطلوب‬ •‫انتخاب‬‫دیدگاه‬‫های‬‫معماری‬‫برای‬‫نشان‬ ‫دادن‬،‫اینکه‬‫چگونه‬‫نگرانی‬‫های‬‫ذینفعان‬ ‫باعث‬‫جهت‬‫دهی‬‫به‬‫معماری‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫می‬ ‫شوند؟‬ •‫انتخاب‬‫ابزارها‬‫و‬‫تکنیک‬‫هایی‬‫جهت‬ ‫دیدگاه‬‫ها‬
 25. ‫فاز‬B:‫معماری‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ 25 ‫روش‬ ‫داشتن‬‫معماری‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫یک‬‫پیش‬‫نیاز‬ ‫برای‬‫معماری‬‫در‬‫هر‬‫حوزه‬‫دیگر‬(،‫داده‬ ‫برنامه‬،‫کاربردی‬‫تکنولوژی‬)‫است‬. ‫بنابراین‬‫اولین‬‫فعالیت‬‫معماری‬‫می‬،‫باشد‬ ‫که‬‫نیاز‬‫است‬‫تا‬‫انجام‬‫شود‬.
 26. ‫فاز‬B:‫معماری‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ 26 ‫روش‬(‫ادامه‬) ‫توسعه‬‫توضیحات‬‫پایه‬ ‫اگر‬‫سازمانی‬‫توصیفات‬‫معماری‬‫موجود‬‫را‬ ،‫دارد‬‫باید‬‫از‬‫آنها‬‫به‬‫عنوان‬‫پایه‬‫ای‬ ‫برای‬‫شروع‬‫استخراج‬‫وضع‬‫موجود‬‫استفاده‬ ‫شود‬.‫در‬‫جایی‬‫که‬‫چنین‬‫توصیفاتی‬‫وجود‬ ‫نداشته‬،‫باشند‬‫اطالعات‬‫باید‬‫در‬‫هر‬‫قالبی‬ ‫که‬‫به‬‫دست‬‫می‬،‫آیند‬‫جمع‬‫آوری‬‫شوند‬.
 27. ‫فاز‬B:‫معماری‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ 27 ‫روش‬(‫ادامه‬) ‫مدل‬‫سازی‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫باید‬‫توسعه‬‫ای‬‫از‬ ‫سناریوهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫که‬‫در‬‫طول‬‫چشم‬ ‫انداز‬‫معماری‬‫توسعه‬‫یافته‬‫اند‬،‫باشند‬. ‫انواع‬‫ابزارها‬‫و‬‫تکنیک‬‫های‬‫مدلسازی‬‫ممکن‬ ‫است‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گیرند‬.‫مانند‬: ‫مدل‬‫های‬‫فعالیت‬(‫مدل‬‫های‬‫فرآیندهای‬‫کسب‬ ‫و‬‫کار‬‫نیز‬‫نامیده‬‫می‬‫شود‬)،‫مدل‬‫های‬ ‫مورد‬-‫کارکرد‬،‫و‬...
 28. ‫فاز‬B:‫معماری‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ 28 ‫روش‬(‫ادامه‬) ‫استفاده‬‫از‬‫مخزن‬‫معماری‬ ‫تیم‬‫معماری‬‫نیاز‬‫دارد‬‫تا‬‫منابع‬‫معماری‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫مربوطه‬‫که‬‫در‬‫مخزن‬‫معماری‬ ‫هستند‬‫را‬‫در‬‫نظر‬،‫بگیرد‬‫به‬‫ویژه‬: •‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫عمومی‬‫مربوط‬‫به‬‫بخش‬ ‫صنعت‬‫سازمان‬.‫اینها‬"‫معماری‬‫های‬‫صنعت‬" ‫نامیده‬‫می‬‫شوند‬. •‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫مربوط‬‫به‬‫حوزه‬‫های‬ ‫مشترک‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫در‬‫سطح‬‫باال‬(‫به‬‫عنوان‬ ‫مثال‬:‫تجارت‬،‫الکترونیکی‬‫مدیریت‬ ‫زنجیره‬‫تامین‬‫و‬‫غیره‬)‫؛‬‫اینها‬"‫معماری‬ ‫های‬‫سیستم‬‫های‬‫رایج‬"‫نامیده‬‫می‬‫شوند‬. •‫بخش‬‫های‬‫سازنده‬‫ویژه‬‫سازمان‬(‫مولفه‬‫های‬ ،‫فرآیند‬‫قوانین‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫شرح‬‫شغل‬‫و‬ ‫غیره‬) •‫استانداردهای‬‫قابل‬‫اجرا‬
 29. ‫شرح‬‫کاتالوگ‬‫های‬‫مربوط‬‫به‬‫الیه‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫کسب‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫کار‬ ‫و‬
 30. ‫شرح‬‫کاتالوگ‬‫های‬‫مربوط‬‫به‬‫الیه‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬(‫ادامه‬) ‫کسب‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫کار‬ ‫و‬
 31. ‫ماتریس‬‫نقش‬‫آفرین‬-‫نقش‬ ‫کسب‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫کار‬ ‫و‬
 32. ‫فاز‬C:‫معماری‬‫سیستم‬‫های‬ ‫اطالعاتی‬ 32 ‫فاز‬C‫در‬‫مورد‬‫مستند‬‫سازی‬‫ساختار‬‫اساسی‬ ‫سیستم‬‫های‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫سازمان‬‫ها‬‫می‬ ‫باشد‬.‫این‬‫سیستم‬‫ها‬‫شامل‬:‫اطالعات‬‫و‬ ‫سیستم‬‫های‬‫نرم‬‫افزاری‬‫است‬،‫که‬‫آنها‬‫و‬ ‫روابطشان‬‫با‬‫یکدیگر‬‫و‬‫محیط‬‫را‬‫پردازش‬‫می‬ ‫کند‬. ‫دو‬‫مرحله‬‫در‬‫این‬‫فاز‬‫وجود‬،‫دارند‬‫که‬ ‫ممکن‬‫است‬‫پی‬‫در‬‫پی‬‫و‬‫یا‬‫به‬‫طور‬‫همزمان‬ ‫توسعه‬‫یافته‬‫باشند‬: •‫معماری‬‫اطالعات‬ •‫معماری‬‫برنامه‬‫کاربردی‬
 33. ‫فاز‬C:‫معماری‬‫سیستم‬‫های‬ ‫اطالعاتی‬ 33 ‫اهداف‬ •‫معماری‬‫داده‬‫ها‬:‫تعریف‬‫منابع‬‫و‬‫انواع‬ ‫داده‬‫های‬‫الزم‬‫برای‬‫حمایت‬‫از‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬ ‫به‬‫روشی‬‫که‬‫ذینفعان‬‫بتوانند‬‫درک‬‫کنند‬. •‫معماری‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬:‫تعریف‬‫انواع‬ ‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬ ‫پردازش‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫حمایت‬‫از‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬.
 34. ‫فاز‬C:‫معماری‬‫سیستم‬‫های‬ ‫اطالعاتی‬ 34 ‫روش‬ ‫فاز‬C‫شامل‬‫ترکیبی‬‫از‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫معماری‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫است‬. ‫مالحظات‬‫کلیدی‬‫برای‬‫معماری‬‫داده‬‫ها‬ ‫مالحظات‬‫کلیدی‬‫برای‬‫معماری‬‫داده‬‫ها‬‫عبارتند‬‫از‬: ‫مدیریت‬‫داده‬‫ها‬ ‫هنگامی‬‫که‬‫یک‬‫سازمان‬‫تصمیم‬‫به‬‫تحول‬‫معماری‬‫در‬‫مقیاس‬‫بزرگ‬‫می‬،‫گیرد‬‫توجه‬ ‫به‬‫مسائل‬‫مربوط‬‫به‬‫مدیریت‬‫داده‬‫ها‬‫مهم‬‫می‬‫شود‬.‫یک‬‫رویکرد‬‫ساختار‬‫یافته‬‫و‬ ‫جامع‬‫جهت‬‫مدیریت‬‫داده‬،‫ها‬‫استفاده‬‫موثر‬‫از‬‫داده‬‫ها‬‫برای‬‫باال‬‫بردن‬‫مزیت‬ ‫های‬‫رقابتی‬‫را‬‫ممکن‬‫می‬‫سازد‬. ‫مالحظات‬‫عبارتند‬‫از‬: •‫تعریف‬‫اجزای‬‫برنامه‬‫کاربردی‬،‫که‬‫به‬‫عنوان‬‫سیستم‬‫ثبت‬‫یا‬‫مرجع‬‫برای‬‫خدمت‬ ‫به‬‫اطالعات‬‫مرجع‬‫سازمان‬‫ارائه‬‫می‬‫شوند‬. •‫تعریف‬‫استانداردهای‬‫جامع‬‫سازمانی‬‫که‬‫تمام‬‫اجزای‬‫برنامه‬،‫کاربردی‬‫از‬ ‫جمله‬‫بسته‬‫های‬‫نرم‬‫افزاری‬‫که‬‫نیاز‬‫به‬‫تطابق‬‫دارند‬‫را‬‫شامل‬‫می‬‫شود‬. •‫درک‬‫این‬‫که‬‫چگونه‬‫موجودیت‬‫های‬‫داده‬‫ها‬‫با‬‫عملکردهای‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬ ‫فرآیندها‬‫و‬‫خدمات‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬. •‫فهمیدن‬‫اینکه‬‫موجودیت‬‫های‬‫داده‬‫های‬،‫سازمان‬‫از‬‫کجا‬،‫ایجاد‬،‫ذخیره‬ ،‫منتقل‬‫و‬‫گزارش‬‫می‬‫شوند‬. •‫شناخت‬‫سطح‬‫و‬‫پیچیدگی‬‫تحوالت‬‫داده‬‫های‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫پشتیبانی‬‫از‬ ‫نیازهای‬‫تبادل‬‫اطالعات‬‫بین‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬. •‫تعریف‬‫نیازهای‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫در‬‫حمایت‬‫از‬‫یکپارچه‬‫سازی‬‫داده‬‫ها‬ ‫با‬‫مشتریان‬‫و‬‫تامین‬‫کنندگان‬‫سازمان‬(‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫استفاده‬‫از‬
 35. ‫فاز‬C:‫معماری‬‫سیستم‬‫های‬ ‫اطالعاتی‬ 35 ‫روش‬(‫ادامه‬) ‫انتقال‬‫داده‬‫ها‬ ‫هنگامی‬‫که‬‫یک‬‫برنامه‬‫کاربردی‬‫جایگزین‬‫می‬،‫شود‬‫نیاز‬ ‫واضحی‬‫برای‬‫انتقال‬‫داده‬‫ها‬(‫داده‬‫های‬،‫اصلی‬‫مبادالتی‬‫و‬ ‫مرجع‬)‫به‬‫برنامه‬‫کاربردی‬‫جدید‬‫وجود‬‫خواهد‬‫داشت‬.‫معماری‬ ‫داده‬‫ها‬‫باید‬‫نیازهای‬‫انتقال‬‫داده‬‫ها‬‫را‬‫شناسایی‬‫کند؛‬ ‫و‬‫همچنین‬‫شاخصی‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫سطح‬،‫تحول‬،‫جداسازی‬‫و‬ ‫پاکسازی‬‫برای‬‫ارائه‬‫داده‬‫ها‬‫در‬‫فرمتی‬‫که‬‫پاسخگوی‬ ‫نیازها‬‫و‬‫محدودیت‬‫های‬‫برنامه‬‫مورد‬‫نظر‬،‫باشد‬‫ارائه‬ ‫نماید‬.‫هدف‬‫این‬‫است‬‫که‬‫اطمینان‬‫حاصل‬‫شود‬‫که‬‫برنامه‬ ‫کاربردی‬‫مورد‬‫نظر‬‫دارای‬‫داده‬‫های‬‫با‬‫کیفیت‬‫می‬‫باشد‬. ‫یکی‬‫دیگر‬‫از‬‫نیازهای‬‫مهم‬‫این‬‫است‬،‫که‬‫اطمینان‬‫حاصل‬‫شود‬ ‫که‬‫داده‬‫های‬‫مشترک‬‫در‬‫سطح‬‫سازمان‬‫به‬‫منظور‬‫حمایت‬‫از‬ ‫تحول‬‫تعریف‬‫شده‬‫اند‬.
 36. ‫فاز‬C:‫معماری‬‫سیستم‬‫های‬ ‫اطالعاتی‬ 36 ‫روش‬(‫ادامه‬) ‫استفاده‬‫از‬‫مخزن‬‫معماری‬ ‫به‬‫عنوان‬‫بخشی‬‫از‬‫این‬،‫مرحله‬‫تیم‬‫معماری‬‫باید‬‫آنچه‬‫مربوط‬ ‫به‬‫منابع‬‫معماری‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫معماری‬‫برنامه‬‫های‬،‫کاربردی‬‫در‬ ‫مخزن‬‫معماری‬‫سازمان‬‫در‬‫دسترس‬‫هستند‬،‫را‬‫در‬‫نظر‬‫بگیرد‬.‫به‬ ‫طور‬،‫خاص‬‫مدل‬‫های‬‫عمومی‬‫مرتبط‬‫با‬‫بخش‬"‫عمودی‬"‫صنعت‬‫سازمان‬. ‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬: •‫مدل‬‫های‬‫معماری‬‫داده‬‫ها‬: oARTS‫مدل‬‫داده‬‫ای‬‫برای‬‫صنعت‬‫خرده‬‫فروشی‬‫تعریف‬‫کرده‬ ‫است‬. oEnergistics‫مدل‬‫داده‬‫ای‬‫برای‬‫صنعت‬‫نفت‬‫و‬‫گاز‬‫تعریف‬‫کرده‬ ‫است‬. •‫مدل‬‫های‬‫معماری‬‫برنامه‬‫کاربردی‬: o‫انجمن‬‫مدیریت‬‫از‬‫راه‬‫دور‬((TMF - www.tmforum.org–‫مدل‬ ‫های‬‫دقیق‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫مربوط‬‫به‬‫صنعت‬‫ارتباط‬‫از‬ ‫راه‬‫دور‬،‫را‬‫توسعه‬‫داده‬‫است‬. o‫گروه‬‫مدیریت‬‫شیء‬(OMG - www.omg.org)–‫دارای‬‫تعدادی‬ ‫از‬‫وظیفه‬‫های‬‫دامنه‬‫عمودی‬‫برای‬‫توسعه‬‫مدل‬‫های‬‫نرم‬ ‫افزاری‬‫مربوط‬‫به‬‫حوزه‬‫های‬‫عمودی‬‫خاص‬‫مانند‬:‫بهداشت‬‫و‬ ،‫درمان‬‫حمل‬‫و‬،‫نقل‬‫امور‬‫مالی‬‫و‬‫غیره‬‫است‬.
 37. ‫شرح‬‫کاتالوگ‬‫موجودیت‬–‫بخش‬‫های‬ ‫داده‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫ها‬
 38. ‫شرح‬‫ماتریس‬‫موجودیت‬‫داده‬‫ها‬– ‫فعالیت‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫داده‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫ها‬
 39. ‫مثال‬:‫ماتریس‬‫موجودیت‬‫داده‬‫ها‬– ‫فعالیت‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫داده‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫ها‬
 40. ‫شرح‬‫ماتریس‬‫اپلیکیشن‬–‫داده‬ ‫داده‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫ها‬
 41. ‫مثال‬:‫ماتریس‬‫اپلیکیشن‬–‫داده‬ ‫داده‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫ها‬
 42. ‫شرح‬‫کاتالوگ‬‫دارایی‬‫های‬ ‫اپلیکیشن‬‫ها‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫اپلیکیشن‬‫ها‬
 43. ‫شرح‬‫ماتریس‬‫اپلیکیشن‬-‫سازمان‬ ‫فاز‬ ‫معماری‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫ها‬
 44. ‫مثال‬:‫ماتریس‬‫اپلیکیشن‬- ‫سازمان‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫اپلیکیشن‬‫ها‬
 45. ‫شرح‬‫ماتریس‬‫نقش‬-‫اپلیکیشن‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫اپلیکیشن‬‫ها‬
 46. ‫مثال‬:‫ماتریس‬‫نقش‬-‫اپلیکیشن‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫اپلیکیشن‬‫ها‬
 47. ‫شرح‬‫ماتریس‬‫فعالیت‬-‫اپلیکیشن‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫اپلیکیشن‬‫ها‬
 48. ‫مثال‬:‫ماتریس‬‫فعالیت‬- ‫اپلیکیشن‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫اپلیکیشن‬‫ها‬
 49. ‫فاز‬D:‫معماری‬‫فناوری‬ 49 ‫فاز‬D‫در‬‫مورد‬‫مستند‬‫سازی‬‫سیستم‬ ‫های‬‫بنیادی‬/‫زیرساختی‬‫فناوری‬ ‫اطالعات‬‫سازمان‬‫می‬‫باشد‬: ‫شامل‬: •‫سخت‬،‫افزار‬‫نرم‬‫افزار‬‫و‬ ‫تکنولوژی‬‫ارتباطات‬ •‫روابط‬‫آنها‬‫با‬‫یکدیگر‬‫و‬‫محیط‬ •‫اصول‬‫حاکم‬‫بر‬‫طراحی‬‫و‬‫تکامل‬ ‫آنها‬
 50. ‫فاز‬D:‫معماری‬‫فناوری‬ 50 ‫اهداف‬ ‫هدف‬‫توسعه‬‫معماری‬‫فناوری‬‫وضع‬ ‫مطلوب‬‫می‬‫باشد‬.‫این‬‫معماری‬‫اساس‬ ‫اجرای‬‫بعدی‬‫و‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫گذار‬ ‫را‬‫تشکیل‬‫خواهد‬‫داد‬.
 51. ‫فاز‬D:‫معماری‬‫فناوری‬ 51 ‫روش‬ ‫استفاده‬‫از‬‫مخزن‬‫معماری‬ ‫به‬‫عنوان‬‫بخشی‬‫از‬‫فاز‬D،‫تیم‬‫معماری‬‫باید‬ ‫آنچه‬‫مربوط‬‫به‬‫منابع‬‫معماری‬‫فناوری‬‫در‬‫مخزن‬ ‫معماری‬‫موجود‬‫می‬‫باشند‬،‫را‬‫در‬‫نظر‬‫بگیرد‬. ‫مخصوصا‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬: •‫خدمات‬‫موجود‬‫فناوری‬‫اطالعات‬ •‫مدل‬‫مرجع‬‫فنی‬‫توگف‬TRM)) •‫مدل‬‫های‬‫فناوری‬‫عمومی‬‫مربوط‬‫به‬‫بخش‬ "‫عمودی‬"‫صنعت‬‫سازمان؛‬‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫در‬ ‫صنعت‬‫ارتباطات‬‫از‬‫راه‬‫دور‬‫مدل‬‫توسعه‬‫داده‬ ‫شده‬‫توسط‬‫انجمن‬‫مدیریت‬‫از‬‫راه‬‫دور‬TMF •‫مدل‬‫های‬‫فناوری‬‫مربوط‬‫به‬‫معماری‬‫های‬ ‫سیستم‬‫های‬‫رایج؛‬‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬III- RM.
 52. ‫شرح‬‫کاتالوگ‬‫های‬‫الیه‬‫فناوری‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫فناوری‬
 53. ‫شرح‬‫ماتریس‬‫اپلیکیشن‬-‫فناوری‬ ‫معماری‬ ‫فاز‬ ‫فناوری‬
 54. ‫فاز‬‫مدیریت‬‫نیازمندی‬‫ها‬ ‫فاز‬ ‫مدیریت‬ ‫نیازمندی‬ ‫ها‬ ‫فرایند‬‫مدیریت‬‫نیازمندی‬‫های‬‫معماری‬ ‫شامل‬‫تمام‬‫مراحل‬‫چرخه‬ADM‫است‬. ‫فرآیند‬‫مدیریت‬‫نیازمندی‬‫ها‬‫روندی‬ ‫پویا‬‫می‬،‫باشد‬‫که‬‫به‬‫شناسایی‬ ‫الزامات‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬ ‫ذخیره‬‫آنها‬‫و‬‫سپس‬‫تغذیه‬‫آنها‬‫در‬ ‫داخل‬‫و‬‫خارج‬‫از‬‫مراحل‬‫مرتبط‬ADM ‫اشاره‬‫می‬‫کند‬.
 55. ‫فاز‬‫مدیریت‬‫نیازمندی‬‫ها‬(‫ادامه‬) ‫فاز‬ ‫مدیریت‬ ‫نیازمندی‬ ‫ها‬ ‫اهداف‬ •‫فراهم‬‫کردن‬‫یک‬‫فرایند‬‫برای‬ ‫مدیریت‬‫نیازمندی‬‫های‬‫معماری‬‫در‬ ‫سراسر‬‫مراحل‬‫چرخه‬ADM •‫شناسایی‬‫نیازمندی‬‫های‬،‫سازمان‬ ‫ذخیره‬‫آنها‬‫و‬‫تغذیه‬‫آنها‬‫در‬ ‫داخل‬‫و‬‫خارج‬‫از‬‫مراحل‬‫مربوطه‬ ADM،‫جایی‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫نیازمندی‬ ‫ها‬‫حذف‬‫می‬،‫شوند‬‫مورد‬‫توجه‬ ‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬‫و‬‫اولویت‬‫بندی‬ ‫می‬‫شوند‬.
 56. ‫فاز‬‫مدیریت‬‫نیازمندی‬‫ها‬(‫ادامه‬) ‫فاز‬ ‫مدیریت‬ ‫نیازمندی‬ ‫ها‬ ‫رویکرد‬ ADM‫به‬‫طور‬‫پیوسته‬‫توسط‬‫فرایند‬‫مدیریت‬ ‫نیازمندی‬‫ها‬‫هدایت‬‫می‬‫شود‬.‫توانایی‬‫برای‬ ‫مقابله‬‫با‬‫تغییرات‬‫در‬‫نیازمندی‬‫ها‬‫بسیار‬‫مهم‬ ‫است؛‬‫همچون‬،‫معماری‬‫که‬‫به‬‫خاطر‬‫طبیعتش‬‫با‬‫عدم‬ ‫اطمینان‬‫و‬‫تغییرات‬‫مقابله‬‫می‬‫کند‬.‫معماری‬‫بین‬ ‫خواسته‬‫های‬‫ذینفعان‬‫و‬‫آنچه‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫عنوان‬ ‫یک‬‫راه‬‫حل‬‫عملی‬‫ارائه‬،‫شود‬‫پل‬‫می‬‫زند‬. ‫مدیریت‬‫نیازمندی‬،‫ها‬‫گردش‬‫نیازمندی‬‫ها‬‫را‬ ‫مدیریت‬‫می‬‫کند‬. ‫توگف‬‫هیچ‬‫گونه‬‫فرایند‬‫خاص‬‫یا‬‫ابزاری‬‫برای‬ ‫مدیریت‬‫نیازمندی‬‫ها‬‫اجبار‬‫یا‬‫توصیه‬‫نمی‬‫کند‬. ‫توگف‬‫به‬‫سادگی‬‫آنچه‬‫را‬‫که‬‫باید‬‫از‬‫فرآیند‬ ‫مدیریت‬‫نیازمندی‬‫ها‬‫به‬‫دست‬،‫آورد‬‫بیان‬‫می‬‫کند‬.
 57. ‫شرح‬‫کاتالوگ‬‫نیازمندی‬‫ها‬ ‫مدیریت‬ ‫فاز‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬

Notas do Editor

 1. For more info please see Chapter 23 Introduction Pr inciples are general rules and guidelines, intended to be enduring and seldom amended, that infor m and support the way in which an organization sets about fulfilling its mission. In their turn, principles may be just one element in a structured set of ideas that collectively define and guide the organization, from values through to actions and results. Depending on the organization, principles may be established within different domains and at different levels. Two key domains infor m the development and utilization of architecture: n Enterprise pr inciples provide a basis for decision-making throughout an enterpr ise, and infor m how the organization sets about fulfilling its mission. Such principles are commonly found as a means of harmonizing decision-making across an organization. In particular, they are a key element in a successful architecture governance strategy (see Chapter 50). Within the broad domain of enterpr ise pr inciples, it is common to have subsidiar y pr inciples within a business or organizational unit. Examples include IT, HR, domestic operations, or overseas operations. These principles provide a basis for decision-making within the subsidiar y domain and will infor m architecture development within the domain. Care must be taken to ensure that the principles used to infor m architecture development align to the organizational context of the Architecture Capability. n Architecture pr inciples are a set of principles that relate to architecture wor k. They reflect a level of consensus across the enterpr ise, and embody the spirit and thinking of existing enter prise principles. Architecture principles govern the architecture process, affecting the development, maintenance, and use of the enterpr ise architecture. It is common to have sets of principles for m a hierarchy, in that segment principles will be infor med by, and elaborate on, the principles at the enterpr ise level. Architecture principles will be infor med and constrained by enter prise principles. Architecture principles may restate other enterpr ise guidance in terms and for m that effectively guide architecture development. The remainder of this section deals exclusively with architecture principles. 23.2 Characteristics of Architecture Principles Architecture principles define the underlying general rules and guidelines for the use and deployment of all IT resources and assets across the enterpr ise. They reflect a level of consensus among the var ious elements of the enterpr ise, and for m the basis for making future IT decisions. Each architecture principle should be clearly related back to the business objectives and key architecture drivers. 23.4 Developing Architecture Principles Architecture principles are typically developed by the enterpr ise architects, in conjunction with the key stakeholders, and are approved by the Architecture Board. Architecture principles will be infor med by principles at the enterpr ise level, if they exist. Architecture principles must be clearly traceable and clearly articulated to guide decisionmaking. They are chosen so as to ensure alignment of the architecture and implementation of the Target Architecture with business strategies and visions. Specifically, the development of architecture principles is typically influenced by the following: n Enterprise mission and plans: the mission, plans, and organizational infrastr ucture of the enter prise. n Enterprise strategic initiatives: the character istics of the enterpr ise — its strengths, weaknesses, oppor tunities, and threats — and its current enterpr ise-wide initiatives (such as process improvement and quality management). n External constraints: mar ket factors (time-to-market imperatives, customer expectations, etc.); existing and potential legislation. n Current systems and technology: the set of infor mation resources deployed within the enter prise, including systems documentation, equipment inventor ies, networ k configuration diagrams, policies, and procedures. n Emerging industry trends: predictions about economic, political, technical, and market factors that influence the enterpr ise environment.
 2. Physical Application Component An application, application module, application service, or other deployable component of functionality. For example, a configured and deployed instance of a Commercial Off-The-Shelf (COTS) Enterprise Resource Planning (ERP) supply chain management application. Physical Data Component A boundary zone that encapsulates related data entities to form a physical location to be held. For example, a purchase order business object, comprising purchase order header and item business object nodes. Physical Technology Component A specific technology infrastructure product or technology infrastructure product instance. For example, a particular product version of a Commercial Off-The-Shelf (COTS) solution, or a specific brand and version of server. Logical Application Component An encapsulation of application functionality that is independent of a particular implementation. For example, the classification of all purchase request processing applications implemented in an enterprise. Logical Data Component A boundary zone that encapsulates related data entities to form a logical location to be held. For example, external procurement information. Logical Technology Component An encapsulation of technology infrastructure that is independent of a particular product. A class of technology product. For example, supply chain management software as part of an Enterprise Resource Planning (ERP) suite or a Commercial Off-The-Shelf (COTS) purchase request processing enterprise service.
Anúncio