FORMULARIOS DRIVE

214 visualizações

Publicada em

GOOGLE DRIVE

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

FORMULARIOS DRIVE

 1. 1. TRABAJO GRUPAL INTEGRANTES: MERCHAN SARA MEZA ANA CARRION ALEX
 2. 2. FORMULARIO EN GOOGLE DRIVE: Los formularios ddee GGooooggllee DDrriivvee ssoonn uunnaa iinntteerreessaannttee aalltteerrnnaattiivvaa ppaarraa ddiisseeññaarr bbaatteerrííaass ddee pprreegguunnttaass eenn ddiiffeerreenntteess ffoorrmmaattooss ((tteexxttoo,, lliissttaa,, ooppcciioonneess......)) qquuee ppuueeddeenn ccoommppaarrttiirrssee mmeeddiiaannttee uunn eennllaaccee oo eemmbbeebbeerrssee eenn uunn ssiittiioo wweebb.. SSoonn iiddeeaalleess ppaarraa rreeccooggeerr ooppiinniioonneess ddee cclliieenntteess,, ppeeddiiddooss sseenncciillllooss,, ssoolliicciittuuddeess ddee ccoonnttaaccttoo,, iinnssccrriippcciioonneess aa uunn eevveennttoo oo eennccuueessttaass ddee ssaattiissffaacccciióónn.. SSoonn mmuuyy pprrááccttiiccooss yy ssoobbrree ttooddoo nneecceessaarriioo ssii lloo qquuee qquuiieerreess eess ddoottaarr aa ttuu ssiittiioo wweebb oo bblloogg ddee uunn mmééttooddoo ffáácciill ppaarraa ccaappttuurraarr ddee ddaattooss..
 3. 3. FFUUNNCCIIOONNEESS:: UUNN FFOORRMMUULLAARRIIOO PPEERRMMIITTEE RREECCOOGGEERR IINNFFOORRMMAACCIIOONN YY OOPPIINNIIOONNEESS DDEE UUNN GGRRUUPPOO DDEE PPEERRSSOONNAASS.. LLAA IINNFFOORRMMAACCIIOONN QQUUEE SSEE RREECCOOGGEE EESS DDEE AACCUUEERRDDOO AA LLAASS PPRREEGGUUNNTTAASS QQUUEE SSEE CCIITTAANN EENN DDIICCHHOO FFOORRMMUULLAARRIIOO.
 4. 4. TIPOS DE PREGUNTAS: TTeexxttoo.. SSiirrvvee ppaarraa ppoonneerr tteexxttoo ccoorrttoo ccoommoo nnoommbbrreess,, aappeelllliiddooss,, eettcc.. TTeexxttoo ddee ppáárrrraaffoo.. SSiirrvvee ppaarraa ppoonneerr tteexxttoo llaarrggoo ccoommoo ppoorr eejjeemmpplloo oobbsseerrvvaacciioonneess oo ccoommeennttaarriiooss.. TTiippoo tteesstt.. VVeerrddaaddeerroo oo ffaallssoo,, eelleeggiirr eennttrree aa,, bb,, cc,, eettcc CCaassiillllaass ddee vveerriiffiiccaacciióónn.. SSoonn bboottoonneess qquuee ssee ppuueeddeenn mmaarrccaarr oo ddeessmmaarrccaarr.. EElleeggiirr ddee uunnaa lliissttaa.. NNooss hhaaccee uunnaa lliissttaa ddeesspplleeggaabbllee ddeessddee llaa qquuee eessccooggeerr llaa ooppcciióónn.. TTeenneemmooss qquuee eessccrriibbiirr llaa lliissttaa ppaarraa qquuee ssee ppuueeddaa sseelleecccciioonnaarr.. EEssccaallaa.. SSiirrvvee ppaarraa qquuee eell uussuuaarriioo vvaalloorree eenn uunnaa eessccaallaa ddee nnúúmmeerrooss.. CCuuaaddrrííccuullaa.. EEss ppaarreecciiddoo aall aanntteerriioorr ppeerroo ppooddeemmooss ppoonneerr uunn ttííttuulloo.. .
 5. 5. TIPOS DE PREGUNTAS:
 6. 6. PREGUNTAS RECOMENDABLES: TTiippoo tteesstt EElleeggiirr ddee uunnaa lliissttaa.. CCaassiillllaass ddee vveerriiffiiccaacciióónn SSOONN LLAASS MMAASS RREECCOOMMEENNDDAABBLLEESS PPOORRQQUUEE SSOONN LLAASS QQUUEE MMAASS CCOOMMUUNNMMEENNTTEE SSEE UUTTIILLIIZZAANN,, TTIIEENNEE UUNNAA EESSTTRRUUCCTTUURRAA MMAASS SSIIMMPPLLEE YY DDIIRREECCTTAA HHAACCIIAA EELL RREECCEEPPTTOORR..
 7. 7. VENTAJAS -Formularios mmuullttii ppáággiinnaass.. --DDeeppeennddiieennddoo eell ttiippoo ddee rreessppuueessttaa rreeaalliizzaaddaa eenn uunnaa pprreegguunnttaa eess ppoossiibbllee nnaavveeggaarr hhaassttaa uunnaa ppáággiinnaa eenn ppaarrttiiccuullaarr.. --PPuueeddeess mmoossttrraarr uunnaa bbaarrrraa ddee pprrooggrreessoo.. TTiieennee sseennttiiddoo eenn ffoorrmmuullaarriioo ccoonn vvaarriiaass ppáággiinnaass.. --PPuueeddee iinnddiiccaarr ssii llaass rreessppuueessttaass ssoonn oobblliiggaattoorriiaass uu ooppcciioonnaalleess.. --PPuueeddeess iinncclluuiirr vviiddeeoo yy ffoottooss.. --PPuueeddeess ccrreeaarr sseecccciioonneess ddeennttrroo ddee uunnaa mmiissmmaa ppáággiinnaa.. --PPuueeddeess rreecciibbiirr nnoottiiffiiccaacciióónn ddee uunn eennvviioo ddee ffoorrmmuullaarriioo vviiaa mmaaiill.. --PPuueeddeess ppeerrssoonnaalliizzaarr eell mmeennssaajjee qquuee ssee mmuueessttrraa aall uussuuaarriioo uunnaa vveezz eennvviiaaddoo eell ffoorrmmuullaarriioo.. --PPuueeddeess oobbtteenneerr uunn ccóóddiiggoo ttiippoo iiffrraammee ppaarraa iinnccrruussttaarr eenn ttuu bblloogg oo wweebb.
 8. 8. DESVENTAJAS IIndicar ndicar una página de destino al presionar eell bboottóónn eennvviiaarr AAddjjuunnttaarr uunnaa iimmaaggeenn ccoommoo rreessppuueessttaa.. RReessppuueessttaa ddiirreeccttaa aa uunn rreemmiitteennttee aall ssoolliicciittaarr ssuu eemmaaiill ddeessddee eell ccoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo EEll ggrraaddoo ddee ppeerrssoonnaalliizzaacciióónn ddee llooss mmeennssaajjee ddee ccaammppoo oobblliiggaattoorriioo nnoo eess eelleevvaaddoo NNoo ppuueeddeess qquuiittaarr eell llooggoo ddee GGooooggllee DDrriivvee NNoo ppuueeddeess ppeerrssoonnaalliizzaarr llooss tteexxttooss qquuee ffiigguurraann aall ppiiee LLaa ccaannttiiddaadd ddee ppllaannttiillllaass ddiissppoonniibblleess ttaammppooccoo eess mmuuyy ggrraannddee NNoo ppuueeddeess ccaammbbiiaarr llooss ttiippooss ddee lleettrraa ((ssoolloo aapplliiccaannddoo uunnaa ppllaannttiillllaa)) NNoo ppuueeddeess ccaammbbiiaarr eell ffoonnddoo ddeell ffoorrmmuullaarriioo ((ssoolloo aapplliiccaannddoo uunnaa ppllaannttiillllaa))
 9. 9. CREAR ACTIVIDAD: ACCEDER DESDE NUESTRA CUENTA DDEE GGMMAAIILL AA DDOOOOGGLLEE DDRRIIVVEE YY HHAACCEEMMOOSS CCLLIIEENN EENN CCRREEAARR,, FFOORRMMUULLAARRIIOO::
 10. 10. DAMOS NOMBRE AL FORMULARIO YY EEMMPPEEZZAAMMOOSS AA CCRREEAARR

×