O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Suport de curs iea 2

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
I. Notiuni de ecologie
Ecologia este o ştiinţă biologică care se ocupă cu studiul interacţiunilor ce se manifestă
între or...
2. Activităţi administrativ - instituţionale,
3. Activităţi educativ - informative,
4. Activităţi economico - tehnologice,...
Ecologia a fost definită deci, ca fiind,,studiul interacţiunilor dintre organisme cu mediul
lor precum şi dintre acestea”,...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Terminologie de mediu 2018
Terminologie de mediu 2018
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Suport de curs iea 2 (20)

Mais de Bulibasa Cosmin (20)

Anúncio

Suport de curs iea 2

 1. 1. I. Notiuni de ecologie Ecologia este o ştiinţă biologică care se ocupă cu studiul interacţiunilor ce se manifestă între organisme şi mediul lor de viaţă. Cele două ramuri ale ecologiei sunt: - Ecologia tradiţională (teoretică), care se ocupă cu studiul ecosistemului; - Ecologia globală (sistemică), care se ocupă cu studiul ecosferei. Ecologia tradiţională analizează în amănunt relaţiile reciproce dintre sistemele vii şi mediu. Datorită lărgirii sferei de cunoaştere şi de interes, datorită trecerii de la studiul ecosistemului la studiul ecosferei în ansamblul ei ecologia s-a transformat treptat dintr-o ştiinţă biologică într-o ştiinţă suprasintetică integrând o serie de elemente ce aparţineau altor ştiinţe: geografia, fizica, economia, chimia, sociologia. A apărut astfel o nouă ştiinţă şi anume aceea de ecologie globală sau ştiinţa mediului înconjurător. Mediul înconjurător reprezintă totalitatea elementelor naturale şi antropice, evenimentelor si energiilor care se găsesc intr-o permanentă acţiune şi care determină menţinerea echilibrului ecologic al planetei. Elementele antropice se datorează acţiunii omului cu efecte asupra reliefului, vegetaţiei, Mediul înconjurător poate fi considerat o sumă între sistemele ecologice şi sistemele socio-economice. Structura capitalului natural este reprezentată de: 1 - Sisteme ecologice naturale si seminaturale; 2 - Sisteme ecologice create de om (antropice). 1 Sisteme ecologice naturale şi seminaturale: a) Ecosisteme şi complexe de ecosisteme marine şi oceanice: mările şi oceanele, sistemul abisal, platforma continentală, estuare, lagune, recife. b) Ecosisteme şi complexe de ecosisteme acvatice continentale: lacuri, bălţi, fluvii, râuri, pâraie, delte, zone inundabile, turbării, păduri aluviale, sisteme carstice. c) Ecosisteme şi complexe de ecosisteme terestre: ecosisteme arctice şi alpine, păduri de răşinoase, foioase, tropicale, ecuatoriale, ecosisteme de stepă, deşerturi. 2 Sisteme ecologice create de om (antropice); a) Agrosisteme, b) Plantaţii forestiere; c) Ferme zootehnice, d) Ferme de acvacultură, e) Lacuri de acumulare, f) Zone umede artificiale. După o concepţie mai veche elementele mediului înconjurător sunt: aerul, apa, solul si organismele. Aceste elemente sunt repartizate sub forma unor învelişuri concentrice ce se află într-o strânsă interdependenţă şi se numesc geosfere. Geosferele planetare sunt: atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera. Ele sunt entităţi unitare bine individualizate. Definiţia şi domeniile protecţiei mediului înconjurător Protecţia mediului, ca ramură a ecologiei aplicate, reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse de om pentru păstrarea echilibrului ecologic local şi global, pentru menţinerea şi ameliorarea calităţii factorilor naturali, dezvoltarea valorilor materiale şi spirituale în scopul asigurării condiţiilor de viaţă şi de muncă. Activităţile de protecţia mediului sunt structurate în şase domenii principale de activitate: 1. Activităţi legislative,
 2. 2. 2. Activităţi administrativ - instituţionale, 3. Activităţi educativ - informative, 4. Activităţi economico - tehnologice, 5. Activităţi sociale, 6. Activităţi de cooperare internaţională. 1. Activităţi legislative: legi cadru, legi specifice, hotărâri de guvern, ordonanţe, ordine, normative, instrucţiuni, standarde. 2. Activităţi administrative – instituţionale: înfiinţarea autorităţii centrale de mediu cu structuri administrative în teritoriu, înfiinţarea unei inspecţii de mediu la nivel central şi local, organizarea de direcţii sau servicii de mediu la fiecare minister economic, organizarea de institute de specialitate, înfiinţarea şi organizarea zonelor şi ariilor protejate. 3. Activităţi educative informative: - înfiinţarea de şcoli, secţii, facultăţi de specialitate, introducerea în programa şcolară şi universitară a unor discipline de ecologie şi protecţia mediului, organizarea de muzee, expoziţii, comunicări cu tematică de protecţia mediului, organizarea de sesiuni ştiinţifice, simpozioane, conferinţe cu tematică de protecţia mediului. 4. Activităţi economico-tehnologice: promovarea unor mecanisme financiare pentru asigurarea de fonduri pentru protecţia mediului, elaborarea şi introducerea unor tehnologii curate, dezvoltarea unei noi activităţi de tip industrial aceea de protecţia mediului, promovarea unor programe intersectoriale: energia şi mediul, transportul şi mediul. 5. Activităţi sociale: anchete sociale de specialitate, antrenarea populaţiei în luarea deciziilor ce afectează mediul înconjurător, antrenarea populaţiei în manifestări care sa promoveze protecţia mediului. 6. Activităţi de cooperare internaţională: semnarea şi ratificarea de tratate, convenţii, înţelegeri, protocoale, organizarea şi participarea la activităţi comune de cercetare, participarea la congrese, simpozioane si asigurarea schimbului de informaţii. Definitia si importanta ecologiei Ecologia este o ştiinţă care are drept scop inţelegerea relaţiilor dintre organisme şi mediul lor. Noţiunea de ecologie a fost folosită pentru prima dată de naturalistul Ernst Haeckel in lucrarea “Generelle Morphologie der Organismen” (1866). El considera ecologia ca ,,ştiinţa generală a relaţiilor dintre organisme şi mediul lor inconjurător”. Mai tarziu susţinea că ecologia trebuie inţeleasă ca ,suma cunoştinţelor referitoare la economia naturii”. Definiţiile care au urmat sunt intrucat asemănătoare. Ele pun accent pe sistemele biologice supraindividuale: Odum E. (1971)- ,,ecologia este ştiinţa care studiază relaţiile organismelor individuale sau grupurilor de organisme cu ambianţa lor vie şi nevie”; Ricklefs (1976) ,, ecologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul plantelor şi animalelor ca indivizi, populaţii şi comunităţi vii in interacţiunea acestora cu mediul inconjurător, ca factori fizici, chimici şi biologici ai acestuia”. Stugren B. (1975) ,,ştiinţă a interacţiunilor in sistemele supraindividuale”.Botnariuc N. (1982),,ecologia studiază sistemele supraindividuale de organizare a materiei vii (populaţii, biocenoze, biosfera) integrate in mediul lor abiotic”; Ionescu Al. (1988) –,,ştiinţa relaţiei dintre vieţuitoarele care alcătuiesc o biocenoză şi dintre acestea şi biotop. Ea studiază fluxul de materie, energie şi informaţie care străbate un ecosistem bine delimitat”.
 3. 3. Ecologia a fost definită deci, ca fiind,,studiul interacţiunilor dintre organisme cu mediul lor precum şi dintre acestea”, ca ,,economia naturii (adică modul de repartizare a substanţei vii pe specii, modul cum se produce, cum circulă şi cum se descompune substanţa vie) sau ca ,,biologia ecosistemelor”. Cunoştinţele acumulate in domeniu prezintă importanţă in procesul tehnico-ştiinţific din agricultură, silvicultură, industrie, in medicină etc. De asemenea, serveşte la elaborarea unor teorii cum ar fi de exemplu cele privind legile care generează fluxul de energie şi circulaţia substanţelor in biosferă; mecanismele procesului evolutiv; schimbarea structurii şi organizării materiei vii. Reprezintă o bază ştiinţifică a activităţilor de protecţia mediului inconjurător şi de folosire raţională a resurselor naturii. Obiectul ecologiei Ecologia include toate treptele de evoluţie: de la cunoaşterea producţiei şi a bugetului energetic al unei specii, a mecanismelor de autoreglare a densităţii populaţiei, etc. pană la cunoaşterea structurii şi productivităţii biosferei, caracterizarea ecologică a marilor regiuni biogeografie şi a ecosistemelor. Obiectul de studiu al ecologiei este foarte complex. Este reprezentat de cunoaşterea, inţelegerea şi aplicarea in practică a legilor care determină relaţiile diverselor sisteme biologice cu toţi factorii de mediu. Domeniile directe de studiu ale ecologiei sunt autecologia, sinecologia şi demecologia, iar cele secundare chimia, biochimia, genetica şi fiziologia. După Nicola T. (1982) in abordarea problemelor ecologiei trebuie să avem in vedere următorii factori care condiţionează evoluţia şi finalitatea ei ca ştiinţă: - economic – datorită pericolului epuizării resurselor naturale ale mediului; - tehnico-ştiinţific – in vederea valorificării complexe, eficiente a resurselor; - ecologic propriu-zis – priveşte echilibrul biologic natură-societate, in condiţiile poluării globale a mediului inconjurător; - social-politic – legat de creşterea demografică, alimentaţie, politică. Relaţiile ecologiei cu alte discipline Ecologia este o ştiinţă multidisciplinară. Ea are legături cu celelalte ştiinţe biologice: fiziologia, morfologia, sistematica, genetica. - pentru studiul influenţei factorilor fizici asupra organismelor ecologia se bazează pe cunoştinţele de climatologie, meteorologie, geografie, pedologie, geologie etc. - pentru migraţia atomilor elementelor chimice prin ecosystem utilizează date furnizate de geochimie; - foloseşte matematica şi informatica in prelucrarea datelor. Modelarea matematică permite simularea proceselor din natură care se efectuează pe perioade de timp indelungate, asigură prognozarea unor acţiuni practice legate de activitatea umană şi de gospodărire a unor ecosisteme naturale. In practică, modelarea a condus la: - controlul exploatării raţionale a populaţiei de plante şi animale; - controlul gradului de poluare a mediului, impurificarea alimentelor şi a apei cu substanţe toxice şi radioactive; - elaborarea unor reguli de gospodărire a naturii pe baze ecologice; optimizarea producţiei de biomasă şi recoltă utilă.
 4. 4. Definiții 1. Areal - teritoriu ocupat de o specie sau de o populaţie; 2. Arie protejată - zona delimitată geografic, cu elemente naturale rare sau în procent ridicat, desemnată sau reglementată şi gospodărită în sensul atingerii unor obiective specifice de conservare; cuprinde parcuri naţionale, rezervaţii naturale, rezervaţii ale biosferei, monumente ale naturii şi altele; 3. Autorizaţie de mediu - reglementarea tehnico-juridică prin care sunt stabilite condiţiile şi parametrii de funcţionare, pentru activităţile existente şi pentru cele noi, pe baza acordului de mediu; 4. Biocenoza - componenta vie a unui ecosistem, reprezentând o comunitate unitară şi complexă de plante şi animale; 5. Biotopul reprezintă totalitatea factorilor abiotici (apa, vântul, energia solară, clima, umiditatea) și relațiile dintre ei. 6. Biodiversitate - variabilitatea dintre organismele vii provenite din ecosistemele acvatice şi terestre, precum şi dintre complexele ecologice din care acestea fac parte; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii şi dintre ecosisteme; 7. Deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizico-chimice şi structurale ale componentelor sale naturale, reducerea diversităţii şi productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate, afectarea echilibrului ecologic şi a calităţii vieţii, cauzate în principal de poluarea apei, atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, cât şi amenajarea necorespunzătoare a teritoriului; 8. Deşeuri - substanţe refolosibile sau nu, apărute în urma unor procese biologice sau tehnologice, dar care nu mai pot fi utilizate ca atare; 9. Ecologie - ştiinţă de sinteză provenită iniţial din domeniul biologiei dar care tinde să devină de sine stătătoare, ce studiază conexiunile ce apar între organisme şi mediul lor de viaţă (natural şi amenajat), precum şi structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice (populaţie, biocenoză) dar şi a sistemelor mixte (ecosisteme); 10. Ecosistem - orice complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul lor lipsit de viaţă, care interacţionează într-o unitate funcţională; un sistem ecologic supraindividual alcătuit din biotop şi biocenoză; 11.Factor abiotic - component al mediului lipsit de viaţă, lumină, temperatură, presiune, umiditate, relief, precipitaţii etc; 12. Factor biotic - acţiunea unui organism asupra mediului ambiant sau asupra altor organisme; 13. Habitat - locul sau tipul de loc în care un organism sau o populaţie există în mod natural; 14. Lanţ trofic - serie de organisme care în cadrul unui ecosistem consumă şi sunt consumate, la rândul lor; este calea prin care materia şi energia circulă în ecosistem; 15. Mediu – ansamblul factorilor fizici şi biologici, naturali şi artificiali, care acţionează în diferite moduri și generează o anumită ambianţă ecologică. 16. Monitoringul mediului - supravegherea continuă, evidenţierea schimbărilor în starea mediului şi evaluarea semnificaţiei ecologice şi a implicaţiilor sociale ale acestor schimbări urmate de măsuri care se impun; 17. Pădure – teren acoperit cu vegetaţie forestieră în suprafaţă mai mare de 0,25 ha, făcând parte din fondul forestier și fiind cuprinsă în amenajamente silvice. 18. Poluare - proces de alterare a mediilor de viaţă biotice şi abiotice şi a bunurilor create de om, cauzat de activităţile umane, cât şi datorită unor fenomene naturale; 19. Populaţia – totalitatea indivizilor unei specii care trăiesc pe un teritoriu bine delimitat şi care prezintă caractere specifice.
 5. 5. 20. Protecţia mediului înconjurător - totalitatea mijloacelor şi măsurilor întreprinse pentru păstrarea echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea factorilor naturali, prevenirea si combaterea poluării, dezvoltarea valorilor naturale; 21. Resurse naturale - includ resursele neregenerabile (minerale şi combustibili fosili), regenerabile (apă, atmosfera, sol, floră, vegetaţie, fauna sălbatecă) şi permanente (energie solară, eoliană, geotermică). 22.Importanţa ecologiei - cunoştinţele acumulate în domeniu, prezintă importanţă în procesul tehnico – ştiinţific din agricultură, silvicultură, industrie, medicină, serveşte la elaborarea unor teorii (legile care generează fluxul de energie şi circulaţia substanţelor lor în biosferă; mecanismele procesului evoluţiei; schimbarea structurii şi organizării materiei vii), reprezintă o bază ştiinţifică a activităţilor de protecţie a mediului şi folosirea raţională a resurselor naturii. 23. Obiectul ecologiei – ecologia include toate tipurile de evoluţie, de la cunoaşterea producţiei şi a bugetului energetic al unei specii, a mecanismelor de autoreglare, a densităţii populaţiilor până la cunoaşterea structurii şi productivităţii biosferei, caracterizarea biologică a marilor regiuni biogeografice şi a ecosistemelor. La studiul ecologic trebuie să avem în vedere următorii factori: economic – datorită pericolului epuizării rezervelor naturale ale mediului; tehnico – ştiinţific – în vederea valorificării complexe şi eficiente a resurselor; ecologic – priveşte echilibrul biologic: natură – societate în condiţiile poluării globale a mediului înconjurător; social – politic – legat de creşterea demografică, alimentaţie, politică. Resursele naturale Resursele naturale sunt elemente materiale, energetice şi informaţionale existente in mediu. In Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, prin resurse naturale se inţelege ,,totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite in activitatea umană: resurse neregenerabile –mineralele şi combustibilii fosili-, regenerabile –apă, aer, sol, floră, faună sălbatică- şi permanente –energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor”. Clasificarea resurselor naturale: Resurse inepuizabile (energia eoliană, energia mareelor, precipitaţiile, apa din mări şi oceane etc); Resurse epuizabile care pot fi: regenerabile (produsele vegetale şi animale) şi neregenerabile (materialele de carieră, resursele genetice, speciile şi soiurile etc). Resursele informaţionale (genetice) se referă la informaţia stocată sub formă de programe genetice de către organisme, alcătuind genofondul (totalitatea genomilor aparținând viețuitoarelor unei populații, între care există interschimb genetic și recombinări )populaţiilor, speciilor, biocenozelor şi in final, al biosferei. Biodiversitatea (diversitatea biologică) este un concept global, care arată diversitatea dintre organismele vii provenite din ecosistemele acvatice şi terestre, precum şi dintre complexele ecologice din care acestea fac parte. Cuprinde deci, diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii şi ecosisteme. Pentru societate, biodiversitatea are o mare importanţă. Pe plan economic: - Reprezintă o sursă de materii prime - pentru imbrăcăminte, hrană diversificată, medicamente - şi mijloace de producţie; - Reprezintă rezervorul pe termen lung de resurse genetice utilizabile, necesare pentru a răspunde cerinţelor utilizării durabile; Pe plan ştiinţific:
 6. 6. - Biodiversitatea stă la baza tuturor mecanismelor ce permit să se asigure in permanenţă măsurile de protecţia mediului, menţinand parametrii solului şi climatului in limitele compatibile cu viaţa. Pe plan etic şi estetic: - Biodiversitatea este o sursă importantă pentru satisfacţie (incantare) şi creativitate. Biodiversitatea poate fi afectată prin supraexploatare şi inlocuirea unor specii, populaţii sau soiuri de plante sau rase de animale, schimbarea condiţiilor de mediu, defrişarea pădurilor, vanat şi pescuit abuziv etc. Obiectivele strategiei mondiale de conservare a resurselor: 1. Menţinerea echilibrelor ecologice fundamentale (aceasta presupune toate procesele fizico- chimice şi toate activităţile proprii fiinţelor vii care acţionează asupra ecosistemelor şi condiţionează integritatea lor, diversitatea genetică şi potenţialul evolutiv). 2. Exploatarea raţională a resurselor naturale (care presupune şi adaptarea prelevărilor in populaţiile de specii exploatate la un nivel ce corespunde unui randament maxim suportabil). 3. Ocrotirea diversităţii genetice care implică prevenirea epuizării speciilor in primejdie, ocrotirea in aceeaşi măsură a varietăţilor de plante cultivate, a raselor de animale domestice şi a speciilor sălbatice. 2. Protecţia şi conservarea naturii Printre modalităţile frecvent utilizate in vederea protecţiei şi conservării naturii un loc prioritar il ocupă constituirea de arii protejate şi declararea de monumente ale naturii. Prin arie protejată se inţelege o zonă delimitată geografic, cu elemente naturale rare, desemnată sau reglementată şi gospodărită in sensul atingerii unor obiective specifice de conservare. Monumente ale naturii – sunt speciile de plante şi animale rare, arbori izolaţi, formaţiuni şi structuri geologice de interes deosebit, ştiinţific sau peisagistic. La nivelul Consiliului Europei, terminologia comună pentru zonele protejate, vizează patru categorii, două fiind zone strict protejate, iar celelalte două cu regim de protecţie mai redusă. Categoria A – cuprinde arii protejate in mod absolut, in afara oricărei intervenţii umane. Accesul este permis numai cercetătorilor ştiinţifici; Categoria B – teritorii in care obiectivul este conservarea patrimoniului natural, in care este interzisă orice intervenţie artificială ce alterează evoluţia şi compoziţia naturii. Se admit vizitatori numai cu respectarea strictă a regulamentelor; Categoria C – cuprinde zone cu valoare estetică şi culturală, in care păstrarea echilibrului ecologic şi ocrotirea peisajului este categorică. Se admit activităţi tradiţionale şi activităţi noi, moderne, cu reglementări noi adaptate; Categoria D – teritorii vaste in care se desfăşoară orice activităţi cu respectarea principiilor de conservare a patrimoniului natural. Conservarea naturii este o obligaţie a tuturor cetăţenilor, dar responsabilităţi in domeniu au: Autoritatea Centrală pentru Protecţia Mediului, Academia Romană şi Comisia Naţională UNESCO, prin Comitetul Naţional Om – Biosferă. Reglementările in domeniu privesc: - Asigurarea diversităţii biologice, prin conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice pe teritoriul Romaniei; - Menţinerea sau restabilirea intr-o stare de conservare favorabilă a habitatelor natural şi a speciilor din flora şi fauna sălbatică; - Identificarea bunurilor patrimoniului natural care necesită un regim special de ocrotire, pentru conservarea şi utilizarea durabilă a acestora;
 7. 7. - Categoriile de arii naturale protejate, tipurile de habitate naturale, speciile de floră şi faună sălbatică şi alte bunuri ale patrimoniului natural ce se supun regimului special de ocrotire, conservare şi utilizare durabilă; - Constituirea, organizarea şi extinderea reţelei naţionale de arii naturale protejate, precum şi reglementarea regimului acesteia; - Regimul de administrare a ariilor naturale protejate şi procedurile de instituire a regimului de protecţie pentru alte arii naturale şi bunuri ale patrimoniului natural; - Măsurile pentru ocrotirea şi conservarea speciilor de animale şi plante sălbatice,vulnerabile, endemice şi/sau rare, precum şi cele pentru protecţia formaţiunilor geomorfologice şi peisagistice de interes ecologic, ştiinţific, estetic, cultural-istoric şi de altă natură, a bunurilor naturale de interes speologic, paleontologic, geologic, antropologic şi a altor bunuri naturale cu valoare de patrimoniu natural, existente in perimetrele ariilor naturale protejate şi/sau in afara acestora; - Activităţile de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a unor părţi sau produse ale acestora, pe piaţa internă sau la export, in stare vie, proaspătă ori semiprelucrată. Categorii de arii protejate a) Rezervaţii ştiinţifice - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor habitate naturale terestre şi/sau acvatice, cuprinzand elemente reprezentative de interes ştiinţific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de altă natură. Mărimea rezervaţiilor ştiinţifice este determinată de arealul necesar pentru asigurarea integrităţii zonei protejate. Managementul rezervaţiilor ştiinţifice asigură un regim strict de protecţie prin care habitatele sunt păstrate intr-o stare pe cat posibil neperturbată. b) Parcuri naţionale - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării in scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice. Managementul parcurilor naţionale asigură menţinerea cadrului fizico-geografic in stare naturală, protecţia ecosistemelor, conservarea resurselor genetice şi a diversităţii biologice in condiţii de stabilitate ecologică, excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosinţelor terenurilor incompatibilă scopului atribuit. c) Monumente ale naturii - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică, peisagistică deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, endemice sau ameninţate cu dispariţia, arbori seculari, asociaţii floristice şi faunistice, fenomene geologice - peşteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apă, cascade şi alte manifestări şi formaţiuni geologice, depozite fosilifere, precum şi alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor. Managementul monumentelor naturii se face după un regim strict de protecţie care asigură păstrarea trăsăturilor naturale specifice. In funcţie de gradul lor de vulnerabilitate, accesul populaţiei poate fi limitat sau interzis. d) Rezervaţii naturale - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este determinată de arealul necesar asigurării integrităţii elementelor protejate. e) Parcuri naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice in care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul
 8. 8. timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică. Managementul parcurilor naturale urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovand păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, incurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se incurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale. f) Rezervaţii ale biosferei - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice. Rezervaţiile biosferei se intind pe suprafeţe mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice, lacuri şi cursuri de apă, zone umede cu comunităţi biocenotice floristice şi faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradiţională a teritoriului, ecosisteme modificate sub influenţa omului şi care pot fi readuse la starea naturală, comunităţi umane a căror existenţă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. Mărimea rezervaţiilor biosferei este determinată de cerinţele de protecţie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversităţii biologice specifice. Rezervaţiile biosferei cu aşezări umane sunt astfel gestionate incat să constituie modele de dezvoltare a comunităţilor umane in armonie cu mediul natural. g) Zone umede de importanţă internaţională sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a se asigura protecţia şi conservarea siturilor naturale cu diversitatea biologică specifică zonelor umede. Managementul acestor zone se realizează in scopul conservării lor şi al utilizării durabile a resurselor biologice pe care le generează, in conformitate cu prevederile Convenţiei privind conservarea zonelor umede de importanţă internaţională in special ca habitat al păsărilor acvatice. h) Situri naturale ale patrimoniului natural universal - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este ocrotirea şi conservarea unor zone de habitat natural in cuprinsul cărora există elemente naturale a căror valoare este recunoscută ca fiind de importanţă universală. Mărimea arealului lor este determinată de cerinţele pentru asigurarea integrităţii şi conservării elementelor supuse acestui regim de protecţie. i) Arii speciale de conservare - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva, de a menţine şi, acolo unde este cazul, de a readuce intr-o stare de conservare favorabilă habitatele naturale şi/sau populaţiile speciilor pentru care situl este desemnat. j) Arii de protecţie specială avifaunistică - sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva, de a menţine şi, acolo unde este cazul, de a readuce intr-o stare de conservare favorabilă habitatele specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice. Conservarea zonelor umede De cele mai multe ori, rolul multiplu al zonelor umede a fost constatat şi inţeles numai după distrugerea lor. Problemele ivite de aceste degradări se referă la eroziunea accelerată a litoralului, a plajelor, precum şi alterarea calităţii apelor. Funcţiile ce derivă direct din caracteristicile zonelor umede sunt: a- Funcţie hidrologică. Zonele umede contribuie la menţinerea şi ameliorarea calităţii apelor acţionand ca un filtru epurator: filtru fizic – cand favorizează depunerea sedimentelor, reţinerea materiilor in suspensie, a metalelor grele etc, sau, filtre biologice, cand ele constituie sediul degradărilor biochimice. Au de asemenea, un rol determinant in reglarea regimului hidrologic. b- Funcţie biologică
 9. 9. Zonele umede constituie un rezervor de biodiversitate. De exemplu, in Franţa, 30% din speciile vegetale protejate trăiesc in aceste zone, cca. 50% din speciile de păsări depind de aceste zone etc.De asemenea, joacă un rol important in viaţa organismelor condiţionate de ele: sunt sursă de hrană, au funcţie de reproducere (deoarece resursele alimentare variate şi diversitatea habitatelor constituie elemente esenţiale pentru reproducere), constituie loc de refugiu şi odihnă in special pentru peşti şi păsări, se caracterizează printr-o inaltă productivitate. c- Funcţie climatică Aceste zone participă la regularizarea condiţiilor de microclimat, datorită capacităţii de evaporare intensă a apei şi are efect de micşorare a efectelor secetelor. Funcţii ce derivă din serviciile pe care le oferă: 1 - Prezenţa acestor zone asigură populaţiei locale un număr imens de beneficii prin exploatarea diverselor resurse. 2 - Resursă de apă: 3 - Zonele umede constituie unul din elementele importante de gestiune calitativă şi cantitativă ale resurselor de apă datorită funcţiei hidrologice. Au un rol socio-economic prin participarea la alimentarea cu apă potabilă a oamenilor şi nevoilor legate de activităţile agricole şi industriale. 4. Prevenirea riscurilor naturale 5. Aceeaşi funcţie hidrologică contribuie in egală măsură la prevenirea contra inundaţiilor. 6. In perioadele de creştere a nivelului, zonele umede joacă rol de rezervor natural. Are rol in menţinerea umidităţii aerului in perioadele secetoase şi de stabilizare şi protecţie a solurilor. 7. Produce resurse biologice 8. Zonele umede se caracterizează prin importante producţii agricole (faneţe, crescătorii, orezării, exploataţii forestiere), piscicole, deci repercursiunile financiare sunt mari. 9.Valoare culturală şi turistică Fac parte dintr-un patrimoniu peisager şi cultural., aducand mari beneficii prin activităţile turistice şi recreative. 10. Au valoare educativă, ştiinţifică şi patrimonială. Constituie o bună bază pedagogică pentru prezentarea consecinţelor diversităţii, dinamica şi funcţionarea ecosistemului. Datorită funcţiilor pe care le are, zona umedă trebuie să fie gestionată astfel incat să-i asigure o dezvoltare durabilă.
 10. 10. Mediu înconjurător. Poluant. Poluare. Noţiuni. Clasificare. A. Mediul înconjurător constituie un sistem alcătuit din elemente ale cadrului natural şi antropic, strans legate prin relaţii multiple, care ii asigură calităţile (insuşirile) şi evoluţia. Cand spunem ,,mediu,, ne gandim la aer, apă, sol şi subsol, toate straturile atmosferice, materia organică şi anorganică, precum şi la fiinţele vii, intre care se stabilesc conexiuni foarte variate. Mediul reprezintă deci cadrul natural şi social in care se desfăşoară existenţa, viaţa in general. Pe parcursul dezvoltării societăţii umane, mediul a suferit o serie de dezechilibre, urmate de degradări, care au cunoscut o amploare deosebită in ultimul secol datorită poluării şi, unor activităţi distructive pentru stabilitatea ecosistemelor, ca de exemplu: supraexploatarea biodiversităţii, despăduririle etc. Nu sunt lipsite de interes şi sursele de degradare naturale precum: erupţiile vulcanice; furtunile de praf; pulberile rezultate din dezintegrarea meteoriţilor; alunecarea terenurilor; incendierea in perioadele secetoase a unor mari suprafeţe de păduri etc. B. Poluant este factorul care, produs de om sau de fenomene naturale, generează disconfort sau are acţiune toxică asupra organismelor şi/sau degradează componentele nevii ale mediului, provocand dezechilibre ecologice. In Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 poluantul este definit ca fiind ,,orice substanţă solidă, lichidă, sub formă gazoasă sau de vapori ori sub formă de energie (radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii) care, introdusă in mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale”. C. Poluarea (polluo - polluere = a murdării, a degrada) este fenomenul de apariţie a factorilor menţionaţi anterior şi de producere a dezechilibrelor ecologice. Poluarea se referă la modificările factorilor de mediu, abiotici şi biotici, determinate de introducerea în mediu a deşeurilor activităţii umane (materie sau energie degradată, numite generic poluanţi). Conform Regulilor de la Montreal, (1982), prin poluare se inţelege ,,orice introducere de către om in mediu, direct sau indirect, a unor substanţe sau energii cu efecte vătămătoare, de natură să pună in pericol sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, ecosistemele şi proprietatea materială, să diminueze binefacerile sau să impiedice alte utilizări legitime ale mediului”. Substanţele poluante cuprind atat substanţele care se găsesc in mediu in cantităţi mici la inceput dar datorită activităţii umane acestea au crescut cantitativ (exploatări miniere, petro, cariere etc.), cat şi substanţele de sinteză (pesticide, ingrăşăminte, masele plastice etc.), după D. Şchiopu, 1997. D. Clasificarea tipurilor de poluare După provenienţa poluanţilor: 1. Poluare naturală: biologică; datorată unor fenomene fizico – chimice din natură şi menajeră; 2. Poluare industrială; 3. Poluare agricolă; După natura poluanţilor: 1. Poluare fizică: termică, fonică (sonoră), luminoasă, radioactivă, electrică; 2. Poluare chimică: cu derivaţi ai carbonului şi hidrocarburi lichide; cu derivaţi ai sulfului, azotului etc.; cu metale grele (plumb); cu materii plastice; cu pesticide; cu materii organice fermentescibile etc.;
 11. 11. 3. Poluare biologică: contaminarea microbiologică a mediilor inhalate şi ingerate şi a solului (ex. antrax, ciumă, germeni fitopatogeni,); modificări ale biocenozelor şi invazii de specii animale şi vegetale;(ex. focarizarea extinderii unor specii de buruieni in alte zone). 4. Poluare estetică – ca urmare a urbanizării şi sistematizării eronat concepute (degradarea estetică a peisajelor naturale etc.). Protecţia atmosferei Prin protecţia atmosferei se urmăreşte prevenirea deteriorării şi ameliorarea calităţii acesteia, in vederea evitării apariţiei unor efecte negative asupra sănătăţii umane, a biodiversităţii şi a calităţii mediului, in general. Conceptul de poluare atmosferică nu trebuie insă limitat la aspectele privind impurificarea propriu-zisă a aerului ci trebuie să aibă in vedere şi prevenirea şi limitarea efectelor ei. Principalele aspecte ce trebuie luate in considerare atunci cand se studiază o problemă de poluare atmosferică sunt: - localizarea: probleme globale; poluare transfrontieră; - sursele: naturale; combustie; industriale; transporturi; - poluanţii: elemente şi compuşi chimici; mod de acţiune;caracteristici; - măsurători: imisie; la emisie; prelevare; analize; metode; aparate; - prevenire: desprăfuire; epurare; tehnologii nepoluante; instalaţii; metode; aparate; - dispersie: studii de dispersie; meteorologie; topografie; coşuri; interacţiuni - efecte: pentru om, pentru animale, pentru plante; probleme medicale, probleme psihologice, probleme morale, probleme financiare; etc. - management: aspecte juridice, aspecte administrative, aspecte economice, aspecte sociale, aspecte organizatorice etc. Însuşirile sistemelor biologice şi poluarea mediului Prin poluare insuşirile sistemelor biologice sunt afectate mai slab sau mai puternic in funcţie de intensitatea factorului poluant. Caracterul istoric al organismelor supraveghează ca nivelul condiţiilor de mediu in care acestea s-au format să nu fie deranjate (organismele pot să trăiască şi să se inmulţească numai in aceste condiţii date). In cazul incidenţei mediului de viaţă cu elementele poluante indiferent pe ce cale (aer, sol, apă), organismele (plante şi animale) vor fi afectate (deoarece condiţiile pentru care au fost pregătite să trăiască nu se mai regăsesc in condiţiile poluante). Integralitatea este puternic afectată de poluare prin apariţia de disfuncţionalităţi a existenţei unui sistem biologic (ex. in urma poluări anumite specii de plante foarte deosebite pot să dispară din ecosistem). Caracterul informaţional este afectat sau chiar distrus in urma deteriorării mediului de viaţă prin poluare. Prin distrugerea receptorilor informaţiilor intregul lanţ al fluxului informativ este dereglat. Programul. Poluarea afectează puternic desfăşurarea normală a activităţii unei biocenoze deoarece aceasta nu este pregătită cu programe pentru a face faţă noilor condiţii. Echilibrul dinamic al biocenozelor şi starea de homoestazie a organismelor sunt puternic afectate de efectul poluării mediului (Exemplu : eliminarea organismelor eutomofage in urma tratamentelor cu insecticide neselective are ca efect imulţirea exagerată a insectelor dăunătoare (D.Şchiopu 1997). Autoreglarea sistemelor biologice nu se mai poate realiza in condiţile de poluare a mediului.(Ex.in cazul poluării cu pulberi provenite de la fabricile de ciment procesul de respiraţie al plantelor este puternic afectat deoarece stomatele nu-şi mai pot deschide osteolele).
 12. 12. Autoorganizarea ca trăsătură esenţială a sistemelor biologice este puternic afectată de fenomenul de poluare (orice acţiune fitotoxică a pesticidelor asupra plantelor imprimă dezordine in desfăşurarea proceselor metabolice din organismul plantelor). Autoreproducerea este foarte puternic afectată de poluare prin intervenţia elementelor poluante in procesul de producere al organismelor . Amplificarea biologică a poluanţilor Orice factor poluant pană să ajungă să devină perturbator al activităţii organismelor, trebuie să fie transportat de apă, de aer, particole de sol, om sau alte organisme vii. Elementele poluante sunt preluate de mediu (sol, apă, aer) de toate componentele unui lanţ trofic (producător- consumator - descompunător), astfel incat conţinutul in substanţe poluante creşte de la producător la consumator (conform principiului piramidei eltoniene de acumulare a biomasei - care scade de la bază spre varful acesteia. Acest fenomen poartă numele de concentrare biologică sau amplificare biologică (D.Schiopu 1997). Echilibrul dinamic al biocenozelor este puternic afectat de efectul poluării mediului. Autoreglarea sistemelor biologice nu se mai poate realiza in condiţile de poluare a mediului.(Ex.in cazul poluării cu pulberi provenite de la fabricile de ciment procesul de respiraţie al plantelor este puternic afectat deoarece stomatele nu-şi mai pot deschide osteolele). Autoorganizarea ca trăsătură esenţială a sistemelor biologice este puternic afectată de fenomenul de poluare (orice acţiune fitotoxică a pesticidelor asupra plantelor imprimă dezordine in desfăşurarea proceselor metabolice din organismul plantelor). Poluarea aerului. Surse de poluare. Poluarea aerului constă in schimbarea compoziţiei sub aspectul proporţiei dintre constituenţii săi şi/sau prin apariţia unor noi constituenţi, cu efecte dăunătoare asupra biocenozelor şi/sau biotopului. Clasificarea agenţilor poluanţi: (a) agenţi poluanţi chimici: - pesticide (insecticide, ierbicide, raticide, fungicide) - hidrocarburi (petrol şi derivate) - metale grele (de exemplu mercur, plumb, cadmiu) - detergenţi - îngrăşăminte (preponderent azot şi fosfor) (b) agenţi poluanţi fizici: - poluare termică (în principal prin apa de răcire industrială deversată la temperaturi mai mari decât cele din mediu) - poluare sonoră - izotopi radioactivi (c) agenţi poluanţi biologici: - agenţi patogeni - paraziţi
 13. 13. Definiţia pădurii Conform definiţiei FAO1 – prin pădure se înţelege orice teren cu o suprafaţă mai mare de 0,5 ha cu arbori atingând dimensiuni mai mari de 5 m şi un grad de închidere al coronamentului mai mare de 0,1 sau arbori capabili să ajungă la aceste caracteristici in situ. Această definiţie urmăreşte: regenerare; rea pădurilor din parcurile naturale, a celor aflate în conservare sau cu rol de protecţie a unor obiective ştiinţifice, istorice, culturale sau spirituale; stejar de plută sau arbori de cauciuc; Codul Silvic consideră că pădurile, terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoile de cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, în condiţiile legii, constituie, indiferent de natura de proprietate, fondul forestier naţional. Conform aceluiaşi Cod Silvic (2008) la Art. 2 aliniatul (1) Sunt considerate paduri, in sensul prezentului cod, si sunt incluse in fondul forestier national terenurile cu o suprafata de cel putin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie sa atinga o inaltime minima de 5 m la maturitate in conditii normale de vegetatie. Termenul padure include: a) padurile cuprinse in amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990, precum si cele incluse ulterior in acestea, in conditiile legii; b) perdelele forestiere de protectie; c) jnepenisurile; d) pasunile impadurite cu consistenta mai mare sau egala cu 0,4, calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera Importanţa și funcțiile pădurii Importanţa pădurii va fi introdusă prin punctarea elementelor referitoare la: Influenţe ale pădurii asupra mediului şi societăţii Pădurile produc o multitudine de bunuri (lemn, fructe de pădure, ciuperci comestibile) şi servicii protective sau recreative (protecţia hidrologică, a solurilor, a biodiversităţii, de interes cinegetic). Bunurile și serviciile oferite de pădure pot avea o valoare comercială, atunci când acestea pot fi valorificate pe o piață de desfacere (ex. lemn, ciuperci, servicii de recreere, vânătoare etc), pot avea valoare de utilizare (ex. lemn de foc pentru proprietari) sau o valoare de patrimoniu și culturală, dată de simpla existență a pădurii (ex. pădurile seculare sau de interes cultural). Multe din serviciile oferite de pădure sunt dificil însă de estimat în valoare monetară tocmai de accea valoarea beneficiilor aduse societății de către pădure este deseori subdiminuată.
 14. 14. Atunci când se dorește analiza valorii pe care padurea o furnizează societății este necesar a se lua în considerare cel puțin următoarele elemente: recoltat anual la preţul mediu) construcţii rurale ,etc.) etc.) aloarea anuală a serviciilor de recreare inclusiv estetice, sport, picnic, vânătoare-pescuit avalanşelor (care poate fi stabilită pe baza sumelor investite în combaterea eroziunii solurilor şi a formaţiunilor torenţiale) Clasificarea produselor oferite de pădure Masa lemnoasă este termenul care defineşte totalitatea arborilor pe picior si / sau doborâţi, întregi sau părţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi in diferite stadii de transformare și mişcare în cadrul procesului de exploatare forestieră. Produsele lemnoase constituie pricipalul produs al pădurii şi sunt reprezentate de biomasa produsă de arbori şi recoltată, după anumite reguli, prin exploatare. Lemnul recoltat este utilizat, după împrejurări, fie ca lemn de foc, fie ca lemn de lucru în aproape toate ramurile economice. După momentul în care sunt recoltate, produsele lemnoase pot fi: Produsele lemnoase principale sunt produsele lemnoase în volum brut care rezultă în urma tăierilor de regenerare, potrivit normelor tehnice silvice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor. Produsele lemnoase secundare sunt produsele lemnoase în volum brut care rezultă în urma lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere, în conformitate cu prevederile normelor tehnice silvice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor. Produsele lemnoase accidentale sunt produsele lemnoase rezultate în urma exploatării unor arborete afectate de factori biotici şi abiotici sau provenite din defrişări legal aprobate. Acestea se diferenţiază în produse accidentale I, când vârsta arboretului afectat este mai mare de 60 de ani şi produse accidentale II, când vârsta este mai mică de 60 de ani. Produsele lemnoase de igienă sunt produsele lemnoase în volum brut care rezultă din procesul normal de eliminare naturală (arbori doborâţi, rupţi, uscaţi, atacaţi de insecte), fiind neprecomptabile. Produsele forestiere nelemnoase se referă la produse de origine biologică, altele decât lemnul, care provin din păduri sau alte terenuri ocupate cu vegetație forestieră sau din arbori din afara pădurilor. În condițiile țări noastre aceste produse se mai numesc, în mod improriu, produse accesorii. Functiile padurii: - filtru natural. Padurile reprezintă eficiente filtre naturale, deoarece retine, in coroanele arborilor, particule fine de praf sau cenusa. - este un factor de mentinere a echilibrului ecologic. Pentru protectia mediului inconjurator, constituie cel mai important factor natural, eficient, stabil si inepuizabil. Aceasta are rolul de a stabiliza clima locala si a conserva calitatea solului. - sursa de lemn. Padurile pot furniza cantitati uriase de lemn de buna calitate. Acest material a fost utilizat din cele mai vechi timpuri pentru primele arme, unelte, constructii de locuinte sau
 15. 15. pregatirea hranei. Astazi este, in continuare, foarte utilizat, in diferite domenii ale vietii umane (industria mobilei, hartiei, chimica, in constructii, etc.). - reprezinta pentru om un refugiu din calea poluarii, zgomotului, soarelui puternic sau vantului. O extrem de variata lume animala este adapostita sub haina ocrotitoare a padurii. Intre plantele si animalele din paduri exista interactiile reciproce. Multe animale, in special insectele si pasarile, polenizeaza arborii. Insectele primesc hrana din nectar si alte substante si in schimb polenizeaza florile pe care le viziteaza. - reprezinta o sursa de hrana pentru om si animale. Acest rol al padurii se datoreaza plantelor si animalelor pe care aceasta le adaposteste. Fructele de padure, ciupercile comestibile, stuparitul pastoral si vanatoarea au constituit intotdeauna o importanta categorie de surse pentru alimentatia omului. - este o sursa de medicamente. Padurile contin cea mai mare diversitate de plante si animale de pe Terra. Astfel, pot reprezenta surse de medicamente, de origine vegetala sau animala. Substantele medicinale deja descoperite, in special in padurile ecuatoriale reprezinta o garantie pentru succese terapeutice si mai mari in viitor. Ce este biomasa? Biomasa este o masă de materie organică de origine biologică. Deci, biomasa reprezintă componenta organică a naturii. Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal şi animal, crescute pe suprafaţa terestră, în apă sau pe apă, precum şi substanţele produse prin dezvoltarea biologică (D.O. Hall, 1981). Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane (definiție cuprinsă în H.G. nr. 1844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport). Termenul de biomasă se aplică masei de substanţă generată de dezvoltarea organismelor vii, fie ele microorganisme, plante sau animale. Termenul include, de asemenea, produsele agricole, deşeurile rezultate din agricultură sau de la prelucrarea recoltei agricole, inclusiv paiele de cereale, resturile de la producerea zahărului, amidonului, berii etc. Biomasa reprezintă o formă de stocare a energiei solare în energia chimică a moleculelor de substanţe organice, fiind una din cele mai populare și răspândite resurse de pe Pământ. Ea asigură nu doar hrană, ci și energie, materiale de construcție, hârtie, țesături, medicamente și susbstanțe chimice. Biomasa a fost utilizată în scopuri energetice încă din momentul descoperirii focului de către om, pentru ca în prezent să fie fi utilizată de la încălzirea încăperilor până la producerea energiei electrice și a carburanților pentru automobile. Biomasa este considerată una din principalele forme de energie regenerabilă. Statisticile actuale indică faptul că, țările în curs de dezvoltare își acoperă circa 38% din nevoile proprii de energie din biomasă, iar în multe dintre aceste țări, arderea lemnului de foc reprezintă până la 90% din consumul total de energie. De asemenea, unele țări dezvoltate își asigură în prezent, din biomasă, o cotă importantă din consumurile proprii de energie, cum ar fi cca. 18% în Finlanda, cca. 14% în Suedia, cca. 10% în Austria, etc. Biomasa,care reprezintăcca.15% dinsursele primare de energieutilizatepe planmondial,nu contribuie lacreștereaconcentrațieide CO2 înatmosferă,însăcontribuielareducereaefectului deseră și nu produce ploi acide, datorită unui conținut de sulf mai redus decât cel existent în structura combustibililor fosili. Tipuri de biomasă
 16. 16. Biomasa este reprezentată de: produse de origine agricolă și forestieră, deșeuri vegetale din agricultură și silvicultură, deșeuri vegetale din industria alimentară, deșeuri vegetale fibroase din producția de celuloză naturală și din producția de hârtie din celuloză, deșeuri de plută, deșeuri lemnoase provenite de la construcții și demolări. În funcție de origine, biomasa poate fi clasificată astfel: primară, secundară, reziduală și fosilă (Sursa: Roman Gh.V. şi colab., 2010. Dicționar enciclopedic de agricultură ecologică. Editura Universitară, București.). Biomasa primară este produsă prin activitatea de fotosinteză de către plante, reprezentând ansamblul de materii prime vegetale, cu creștere mai mult sau mai puțin rapidă, folosite direct, sau în urma unui proces de conversie, în alimentația umană, furajare, diferite industrii sau pentru producerea de energie. Biomasă secundară este produsă de către ființele heterotrofe, cele care utilizează biomasa primară, și anume animale ierbivore și omnivore. De mare importanță sunt produsele reziduale din activitățile industriale sau de creștere a vitelor. Biomasa reziduală este produsă în activități umane: paie, rumeguș, resturi de la abatoare, reziduuri urbane, ș.a. Biomasa fosilă este reprezentată de petrol, gaze naturale și cărbune. Din punct de vedere al reziduurilor (deşeurilor), biomasa poate fi clasificată astfel: reziduuri primare; reziduurile secundare; reziduurile terţiare. Reziduurile primare sunt produse din plante sau din produse forestiere. O astfel de biomasă este disponibilă “în câmp” şi trebuie colectată pentru utilizarea ei ulterioară. Reziduurile secundare sunt produse la prelucrarea biomasei pentru producerea produselor alimentare sau a altor produse din lemn, fiind disponibile în industria alimentară, la fabrici de producere a hârtiei, etc. Reziduurile terţiare devin disponibile după ce un produs din biomasă a fost folosit. Acestea reprezintă diferite deşeuri, incluzând deşeuri menajere, deşeuri lemnoase, deşeuri de la tratarea apelor uzate, etc. Biomasă energetică este reprezentată de materia organică utilizată pentru obținerea de biocombustibili (biocarburanți), energie electrică și termică. Culturile energetice sunt culturile care produc biomasă utilizată în scopuri energetice: culturi producătoare de amidon: cereale, cartof; culturi producătoare de zahăr: trestia de zahăr, sfecla de zahăr; culturi producătoare de ulei: rapiţă, floarea-soarelui, camelină, etc; culturi ligno-celulozice: salcie, plop, miscanthus, anghinare, etc. Biomasa este utilizată pentru obţinerea de: Hrană; Furaje; Materii prime şi auxiliare pentru diferite industrii; Energie. Obţinerea de energie (bioenergie) din biomasă se realizează prin: -Arderea directă cu generare de energie termică; -Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO plus H2); -Fermentarea cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH); biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în amestec cu benzina, poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă. -Transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool și generare de esteri, de exemplu, metil esteri (biodiesel) și glicerol; în etapa următoare, biodieselul purificat se poate arde în motoarele diesel; de asemenea, uleiul vegetal se poate arde în motoarele diesel ca atare sau în amestec cu motorina în diferite proporţii, dar cu calităţi inferioare biodieselului. -Degradarea enzimatică a biomasei cu obținere de etanol sau biodiesel.
 17. 17. Agroecosistemele Conversia de la agricultura conventionala la agricultura ecologica Conversia de la agricultura conventionala la agricultura ecologica necesita din partea agricultorului cunostinte privind agricultura ecologica, o puternica motivatie pentru un mod de productie în armonie cu legile naturii, care sa protejeze mediul înconjurator si sanatatea consumatorilor de produse agricole, dar si o exploatatie agricola care sa se preteze la agricultura ecologica, care sa includa mai multe culturi si de preferat si un sector zootehnic. O exploatatie agricola foarte specializata este mai greu de convertit catre agricultura ecologica, comparativ cu o exploatatie agricola diversificata. Motivele pentru care agricultorii trec de la agricultura conventionala la cea ecologica sunt diverse, putându-se enumera: - experienta negativa determinata de aplicarea metodelor specifice agriculturii conventionale, în special determinata de utilizarea pesticidelor si a îngrasamintelor chimice; - contactul cu agricultorii care deja practica o agricultura ecologica sau cu persoane ce promoveaza agricultura ecologica; - convingerile personale cu privire la un mod de productie ce respecta mediul înconjurator si care urmareste sa asigure sanatatea solului, a produselor agricole si a consumatorilor de produse agricole, precum si propria sanatate a agricultorului; - posibilitati de valorificare mai eficiente a produselor agricole pe piata etc. Pentru reusita conversiei catre agricultura ecologica agricultorul trebuie sa fie pe deplin convins ca ceea ce face este bine. La aceasta se adauga acumularea de cunostinte privind agricultura ecologica, fie prin consultarea diferitelor carti si materiale documentare cu referire la agricultura ecologica, fie prin urmarea unui curs de specializare în agricultura ecologica. În Uniunea Europeana, perioada de conversie pentru culturile anuale este de 2 ani înainte de semanat, iar în SUA este de 3 ani înainte de recoltat, cu precizarea ca de-a lungul celor 3 ani nu este obligatoriu sa se implementeze în totalitate tehnicile de agricultura ecologica. Dupa perioada de conversie, exploatatia agricola primeste un certificat de la institutia autorizata la care este afiliata, urmând ca periodic sa fie inspectata pentru a se verifica daca se respecta regulile si normele specifice agriculturii ecologice. În România, producatorii agricoli care doresc sa devina producatori agricoli ecologici trebuie sa se înregistreze la Autoritatea Nationala a Produselor Ecologice (ANPE) din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si trebuie sa fie supusi operatiilor de
 18. 18. inspectie si certificare de catre institutiile acreditate de MAAP prin intermediul ANPE. Dupa obtinerea certificatului de producator agricol ecologic, produsele agricole pot fi vândute ca „ produse ecologice”. ECOSISTEMUL Biotopul Ansamblul componentelor nevii reprezintă biotopul. Astfel, biotopul pentru populaţiile de organisme acvatice (peşti, plante acvatice, alge, larve de insecte, melci etc.) este reprezentat de apa lacului respectiv. Biotopul reprezintă componentanevie a ecosistemului, aflat în strânsă interdependenţă cu biocenoza. Biotopul este constituit din totalitatea factorilor abiotici la nivel local precum şi de interacţiunile dintre aceştia. Putem astfel afirma că factorii abiotici au o influenţă majoră asupra sistemele biologice dar sunt la rândul lor influenţaţi de acestea. Dinamica factorilor abiotici Factorii abiotici nu sunt statici, ei variază atât în timp cât şi în spaţiu. De exemplu, concentraţia de oxigen din sol este extrem de importantă pentru organismele de acolo. Cu cât coborâm mai adânc în sol cu atât concentraţia de oxigen va fi mai scăzută, fiind influenţată atât de accesibilitatea aerului cât şi de intensitatea proceselor respiratorii ale organismelor din sol. Clasificarea factorilor abiotici Factorii abiotici componenţi ai biotopului cu impact asupra biocenozei pot fi grupaţi în mai multe categorii: 1. factori cosmici 2. factori geologici 3. factori geografici: poziţia pe glob,altitudinea,adâncimea, expoziţia, panta,morfologia 4. factori mecanici: vânt,apă 5. factori fizici: temperatura,lumina,focul 6. factori chimici: salinitate,oxigen,pH, nutrienţi, microelemente, poluanţi Biocenoza Biocenoza reprezintă un nivel supraindividual de organizare al materiei, alcătuit din populaţii interdependente funcţional ce ocupă un biotop, capabil de productivitate biologică. Este alcătuită din totalitatea populaţiilor animale, vegetale şi microbiene ce coexistă într-un anumit biotop. Habitatul reprezintă locul (volumul sau suprafaţa) unde îşi desfăşoară activitatea un individ, indivizii unei populaţii sau un ansamblu de indivizi din populaţii diferite. Include atât factorii abiotici de mediu (spaţiul fizic) cât şi alte organisme. Structura biocenozei se referă la tipul şi numărul elementelor componente, distribuţia spaţială a acestora, conexiunile existente între ele precum şi dinamica lor temporală. Nişa ecologică Nişa ecologică reprezintă rolul unei populaţii în ecosistem. Nişa include spaţiul fizic ocupat de indivizii populaţiei, cerinţele de mediu, precum şi poziţia populaţiei în reţeaua trofică.
 19. 19. Nişa ecologică a unei populaţii include spaţiul fizic ocupat de indivizii acelei populaţii, rolul funcţional al acestora în cadrul biocenozei precum şi poziţia lor în funcţie de valorile factorilor de mediu (temperatură, umiditate, pH etc.). Ca să înţelegem mai bine conceptul de nişă ecologică vă voi prezenta separat cele trei componente ale acesteia, respectiv (i) nişa spaţială, (ii) nişa trofică şi (iii) nişa multidimensională. (i) Nişa spaţială sau nişa habitat se referă strict la spaţiul fizic ocupat de indivizii unei populaţii din cadrul unui ecosistem. Acesta poate fi atât o componentă a biotopului (de exemplu apa pentru organismele acvatice, suprafaţa solului pentru majoritatea organismelor terestre, o peşteră etc.) sau o componentă vie (de exemplu scoarţa unui copac reprezintă habitatul organismelor corticole, corpul organismului gazdă este habitatul pentru paraziţii respectivului individ). Unele specii cu un ciclu de dezvoltare complex pot ocupa habitate diferite în funcţie de stadiul de viaţă. Acesta este cazul unor animale terestre care se reproduc în mediul acvatic cum sunt ţânţarii sau amfibienii. La aceste animale ouăle sunt depuse în apă, din ele ies larve ce trăiesc câteva săptămâni sau luni în apă, apoi se metamorfozează şi părăsesc apa. Nişa trofică indică poziţia populaţiei respective în reţeaua trofică, respectiv ce mănâncă indivizii respectivei populaţii şi cine îi mănâncă. Conceptul de nişă multidimensională este aparent mai abstract. El se referă la modul în care sunt distribuiţi indivizii dintr-o populaţie în raport cu variaţia factorilor abiotici. Structura trofică a biocenozei Structura trofică a unei biocenoze reprezintă rezultatul relaţiilor de hrănire dintre populaţiile componente, conectate într-o reţea trofică. Toate populaţiile din cadrul biocenozei sunt parte a reţelei trofice, nici una neputând exista de sine stătător timp îndelungat. Lanţul trofic se referă la transferul de materie şi energie de la producătorii primari prin diferite populaţii. Astfel, plantele sunt consumate de ierbivore (consumatori primari), care la rândul lor servesc drept hrană carnivorelor (consumatori de ordin superior care pot fi secundari dacă se hrănesc cu consumatorii primari, terţiari dacă se hrănesc cu consumatori secundari etc.). Nivelul trofic se referă la poziţia ocupată de indivizii unei populaţii în cadrul unui lanţ trofic în raport cu producătorii primari. Reţeaua trofică se referă la ansamblul lanţurilor trofice, inclusiv descompunătorii, şi include totalitatea populaţiilor dintr-o biocenoză. Descompunătorii reprezintă nivelul trofic al populaţiilor care îşi obţin energia din resturile animale sau vegetale. Descompunătorii sunt reprezentaţi în cea mai mare parte de bacterii şi ciuperci. Produşii finali excretaţi sunt preponderent anorganici. În natură, materia şi energia circulă permanent. Astfel, iarba este mâncată de o multitudine de animale, unele de dimensiuni mari (cum sunt căprioarele, bizonii sau elefanţii), altele de dimensiuni mici (cum sunt insectele fitofage). La rândul lor acestea sunt mâncate de animale carnivore. Dar punctul de pornire al lanţului trofic îl reprezintă iarba. La baza structurii trofice se află întotdeauna producătorii primari, deoarece ei asigură intrările de energie în biocenoză. Producătorii primari au capacitatea de a transforma energia radiantă solară (prin intermediul procesului de fotosinteză) sau energia chimică din unii compuşi anorganici (procesul numindu-se chemosinteză) în energia chimică conţinută în materia organică sintetizată. Consumatorii se situează pe mai multe nivele trofice, putând fi consumatori primari (animale ce se hrănesc cu producătorii primari), consumatori secundari (dacă se hrănesc cu consumatori primari), consumatori terţiari (dacă se hrănesc cu consumatorii secundari) etc. Un nivel trofic al consumatorilor este reprezentat de grupări de specii
 20. 20. despărţite de producătorii primari prin acelaşi număr de trepte şi care îndeplinesc aceeaşi funcţie trofică în biocenoză (figura 3.18). Fiecare cerc din figura 3.18 reprezintă un nivel trofic iar săgeţile sensul în care are loc transferul de materie şi energie. În realitate lanţurile trofice şi reţelele trofice sunt mult mai complexe, în plus toate nivelele sunt conectate la nivelul trofic al descompunătorilor. Aceştia mineralizează substanţa organică şi furnizează compuşii anorganici necesari producătorilor primari. Astfel, compuşii chimici sunt reciclaţi în natură. Trebuie reţinut că nivelele trofice nu reprezintă o clasificare a speciilor, ci a relaţiilor trofice stabilite între acestea. Multe specii au un regim trofic complex, hrănindu-se cu organisme situate pe nivele trofice diferite. Omul este cel mai bun exemplu, el hrănindu-se atât cu plante cât şi cu animale, spectrul lui trofic fiind deosebit de variat. Gruparea în nivele trofice este relativă, dar utilitatea practică este mare, permiţând analiza şi descrierea simplificată a complexităţii reţelelor trofice. Descompunătorii preiau materia organică şi energia conţinută în aceasta de la toate nivelele trofice (reprezentat prin liniile continue groase). Ulterior are loc un transfer de materie şi energie de-a lungul reţelei trofice, dinspre producătorii primari spre consumatori şi de la toate nivelele trofice spre descompunători. Descompunătorii prin degradarea materiei organice furnizează producătorilor primari compuşii anorganici necesari pentru dezvoltare şi fotosinteză (linie groasă punctată). Toate conexiunile reprezentate în schemă reprezintă transferul de materie, aceasta fiind recirculată şi nu degradată, de aceea vorbim de circuitul materiei. Întrucât energia este consumată şi degradată de la un nivel trofic la altul ne referim la fluxul de energie prin biocenoză, fiind necesar un aport permanent de energie pentru existenţa biocenozei. Caracteristicile funcţionale ale ecosistemului Funcţiile se referă la rolul elementelor componente (în acest caz populaţiile din cadrul biocenozei) în cadrul sistemului din care fac parte şi reflectă modul în care ecosistemul realizează schimburile de materie, energie şi informaţie cu mediul înconjurător. Componentele ecosistemului realizează patru funcţii distincte: funcţia energetică, implicată în transferul de energie, funcţia de circulaţie a materiei, ce asigură participarea acestuia la circuitele biogeochimice,funcţia informaţională, ce asigură fluxul de informaţii între componentele ecosistemului, și funcţia de autoreglare şi autocontrol care este rezultatul interacţiunilor primelor trei funcţii. Funcţia energetică a ecosistemului Interacţiunile dintre populaţiile componente şi dintre acestea şi factorii de mediu, sunt cauzate de necesarul permanent de energie al fiecărei populaţii în parte, în vederea menţinerii şi reproducerii. Fiecare populaţie este o verigă în reţeaua trofică şi preia energie din mediu pe care o transformă, transportă, stochează şi exportă. Fluxul de energie prin ecosistem este unidirecţional. Intrările de energie se realizează la nivelul producătorilor primari. Energia radiantă solară transformată în energie chimică este apoi transferată prin reţeaua trofică către consumatori şi descompunători (vezi capitolul 3.9). Reţeaua trofică reprezintă astfel sistemul de transport al energiei prin ecosistem. Bugetul energetic al unui sistem se referă la schimburile de energie realizate de sistem cu mediul extern (intrările şi ieşirile de energie din sistem), precum şi la transformările suferite de fluxul de energie în cadrul sistemului (transport între subsistemele componente, transformare, stocare). În cadrul fluxului de energie şi a circuitului materiei prin ecosistem delimităm două categorii distincte: producţia primară şi producţia secundară. Producţia primară se referă la
 21. 21. canalele prin care intră energia în ecosistem, respectiv fotosinteză sau chemosinteză. Producţia secundară se referă la preluarea, transformarea, stocarea şi transferarea energiei stocate de către producătorii primari. Factorii de mediu Mediul înconjurător este constituit din totalitatea factorilor naturali şi a celor creaţi prin activitatea umană, care în strânsă interacţiune influenţează condiţiile de viaţă ale omului şi de dezvoltare a societăţii. Apa, aerul şi solul, elemente constituente ale biosferei, sunt cunoscute şi sub denumirea de factori de mediu, în fiecare dintre acestea se dezvoltă o faună şi o floră specifice, cărora, pentru a putea supravieţui, trebuie să li se asigure un mediu ambiant cât mai curat și sănătos. Solul Solul este definit ca fiind stratul afânat, moale și friabil, care se găsește la suprafața scoarței terestre și care, împreună cu atmosfera, constituie mediul de viață al plantelor. Jean Dorst afirmă că: „cea mai preţioasă bogăţie naturală este fără îndoială solul". El este un corp natural format în timp îndelungat în urma unor procese pedogenetice şi are alcătuire complexă. Procesele pedogenetice, de natură fizică, chimică si biologică, sunt strâns legate de natura rocilor (roca-mamă a solului), de condiţiile climatice, biologice, de vegetaţie. Rocile sunt degradate, alterate şi transformate în scoarţa de alterare, care stă la baza formării solului. Plantele sunt descompuse pe cale chimică si, cu ajutorul unor organisme, sunt transformate în humus, care, împreună cu substanţele minerale, stă la baza fertilităţii solului. Factorii pedogenetici sunt: clima (temperatură, precipitaţii); rocile; vegetaţia; apa, care participă la alterarea materiei organice şi dizolvă materia minerală, formând soluţia solului care ajută la hrănirea plantelor; relieful contribuie la diferenţierea locală a solurilor. De asemenea, trebuie luaţi în seamă factorul timp şi factorul antropic. Solul se numără printre marile bogăţii ale omenirii şi este considerat un adevărat organism viu; de activitatea microflorei şi microfaunei specifice depinde întreaga comunitate a lumii vii de pe planeta noastră. Solul este reprezentat prin partea superficială a scoarţei terestre şi s-a format ca urmare a unui complex de procese mecanice, fizice, chimice şi biologice, desfăşurate pe lungi perioade de timp. Solul se prezintă ca un corp tridimensional, situat la suprafaţa uscatului, cu proprietăţi şi funcţii specifice, produs în timpuri geologice prin acţiunea factorilor chimici şi biotici asupra rocilor de la suprafaţa uscatului. Ca suport şi mediu de viaţă pentru plantele superioare, solul este unul dintre principalii depozitari ai substanţei vii, ai uscatului, ai energiei captate prin fotosinteză şi ai celor mai importante elemente vitale: carbon, azot, calciu, fosfor, potasiu, sulf. În orice ecosistem, care cuprinde solul, acesta are două funcţii esenţiale: de depozitare şi furnizor de elemente nutritive şi apă, de recipient şi transformator de reziduuri, deci rolul de reglare a ecosistemului şi de purificator al mediului înconjurător.
 22. 22. 1. Principalele proprietăţi ale solului Principalele proprietăţi fizice, chimice şi biologice ale solului sunt: • textura; structura; permeabilitatea pentru aer; permeabilitatea pentru apă; capilaritatea; • selectivitatea; pH-ul; temperatura; fertilitatea; activitatea biologică. Textura sau alcătuirea granulometrică a solului indică proporţia în care diferite fracţiuni granulometrice intră în alcătuirea solului, în mod curent, textura unui sol este exprimată prin conţinutul procentual de argilă, praf, nisip, pietriş şi bolovăniş. Structura solului reprezintă proprietatea acestuia de a se desface în fragmente de diferite forme si mărimi, la o anumită umiditate, sub acţiunea unei forţe moderate. Permeabilitatea pentru aer este proprietatea solului de a fi străbătut de aer. Ea depinde de mărimea porilor; astfel, solurile formate din particule mari, ca pietrişurile şi nisipurile, sunt foarte permeabile pentru aer. Cu cât solul conţine o cantitate mai mare de aer, cu atât procesele biologice care se petrec în sol sunt mai active. Permeabilitateapentru apă este proprietatea solului de a fi străbătut de apă. Ea depinde de mărimea porilor şi de volumul total al acestora. Apa din sol are un rol important în întreţinerea vegetaţiei şi în diverse procese biologice si biochimice care se petrec în sol. Capilaritatea este capacitatea solului de a permite apei subterane să se ridice prin porii săi către straturile superficiale. Selectivitatea este proprietatea solului de a reţine în porii săi diferite impurităţi care îl străbat, acestea fiind purtate de aer şi mai ales de apă. Ea este una dintre cele mai importante calităţi ale solului, prin care se realizează protecţia apelor subterane. pH-uI solului indică valoarea acidităţii sau alcalinităţii lui. Această valoare depinde de concentraţia ionilor H+. Temperatura este dependentă de structura solului. Solul primeşte căldură de la soare, de la masa incandescentă din centrul Pământului şi de la procesele biochimice, cu degajare de căldură, care se petrec în sol. Fertilitatea este proprietatea solului de a acumula, păstra şi furniza toate elementele nutritive (apă, aer, hrană) necesare plantelor pentru ca acestea să-şi poată îndeplini ciclul vegetal. Cu alte cuvinte, ea exprimă capacitatea de producţie a terenurilor agricole. Fertilitatea este calitatea solului, care-1 deosebeşte de orice alt corp natural. Activitatea biologică a solului este determinată de fauna şi microorganismele din sol. 2. Componentele solului Solul este un sistem dispers alcătuit din trei faze: faza solidă (componenţi minerali şi organici), care reprezintă sursa de elemente nutritive; faza lichidă (soluţia solului) care constituie un mijloc de transport; faza gazoasă (aer + CO2). 1. Faza solidă cuprinde materia organică (humusul), care:  contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor fizice şi chimice ale solului;  măreşte permeabilitatea solului; influenţează regimul termic al solului (datorită culorii sale închise); contribuie la solubilizarea substanţelor nutritive;  reprezintă principalul izvor de substanţe minerale. 2. Faza lichidă din sol - apa încărcată cu săruri ale mineralelor (Ca, Mg, K, Na etc.) ale acizilor (azotos, azotic, clorhidric etc.), compuşi ai fierului, aluminiului, manganului, apă, amoniac, bioxid de carbon, acizi organici (humici, aminoacizi, acetic, oxalic) ş.a. - constituie soluţia solului. Compoziţia şi concentraţia în care se găsesc solubilizate substanţele minerale şi organice sunt determinate atât de apa din sol, de condiţiile climatice (temperatură și umiditate), de natura substratului şi de activitatea microorganismelor din sol şi, în multe cazuri, de măsurile ameliorative şi silvotehnice aplicate.
 23. 23. Compoziţia şi concentraţia soluţiei de sol prezintă o deosebită importanţă pentru plante, ea constituind însăşi sursa lor de aprovizionare cu substanţe nutritive. 3. Faza gazoasă (aer + CO2) permite aprovizionarea cu oxigen şi parţial cu CO2 a rădăcinilor, cu azot a unor microorganisme, este mediul de eliminare a CO2 rezultat din activitatea biologică a solului. Componente minerale - sunt reprezentate de sfărâmăturile de pietrişuri, nisipuri, praf, argile, săruri, oxizi, hidroxizi, apă şi aer. Fracţia fină din soluri este reprezentată printr-un amestec de minerale argiloase, precum şi din silice, carbonaţi, oxizi, hidroxizi etc. Apa  Apa constituie o „minune" a planetei noastre; unde este apă este şi viaţă. Apa poate exista fără viaţă, dar viaţa fără apă este imposibilă. Apa, alături de aer, nu poate lipsi din hrana omului şi nu poate fi înlocuită cu nimic.  Apa este considerată „sângele Terrei" sau „inima biosferei" pentru că se găseşte întotdeauna acolo unde există viaţă. Apa este cea mai răspândită substanţă compusă şi reprezintă trei sferturi din suprafaţa Terrei. Apa este o resursă naturală esenţială, cu rol multiplu în viaţa economică. 1. Originea şi proprietăţile apei Hidrosfera este învelișul de apă al globului terestru, alcătuit din: oceane, mări, lacuri, ghețari, ape curgătoare, ape subterane, zăpezi și ghețuri. Hidrosfera a rămas aproximativ constantă din punct de vedere cantitativ, încă de la începuturile formării ei, acum mai bine de trei miliarde de ani. Ca întindere pe planeta noastră, apa predomină în suprafaţă cu 71 %, iar uscatul reprezintă 29%. Dacă se ia în considerare volumul întreg al masei terestre, apa reprezintă doar 7%, iar restul, de 93%, este format din masa solidă si semifluidă pe care stau oceanele şi mările. În natură, apa se găseşte într-un circuit continuu. Datorită circuitului său rapid, apa constituie o resursă care poate fi reînnoită. Circuitul apei în natură este un proces complex de circulaţie a apei în învelişul geografic. Principalii factori care condiţionează acest proces sunt radiaţia solară şi forţa gravitaţională. Procesul cuprinde: Evaporarea, transportul vaporilor de apă prin intermediul circulaţiei atmosferice; condensarea vaporilor de apă; căderea precipitaţiilor; infiltrarea apei în sol;scurgerea subterană; scurgerea de suprafaţă spre ocean. Apa nu este un element chimic, ci o combinaţie din doi atomi de hidrogen şi unul de oxigen, H2O, formulă descoperită de chimistul Lavoisier, la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Caracteristicile şi proprietăţile apei sunt atât de deosebite, încât nu le are nici un alt corp de pe Pământ. Apa se prezintă în toate stările de agregare: lichidă, solidă (gheaţă) şi gazoasă (vapori). a. Caracteristici şi proprietăţi ale apei lichide:  molecula de apă este foarte stabilă din punct de vedere chimic; în circuitul din natură îşi menţine constant volumul şi-şi păstrează proprietăţile;  este un solvent perfect pentru aproape toate substanţele minerale; joacă rolul unui catalizator universal; are o mare conductibilitate electrică;  din punct de vedere biologic, întreţine toate procesele fizico-chimice care se petrec în celula vie, asigurând termoreglarea organismului. Rolul apei în organism este: mediu de reacţie; vehicul pentru transportul substanţelor; contribuie la formarea ţesuturilor; participă la menţinerea echilibrului acido-bazic; contribuie la reglarea temperaturii corpului prin evaporare; participă la procesele de osmoză; participă, ca parte activă, la sintezele care se petrec în organism. b. Caracteristici şi proprietăţi ale apei sub formă de gheaţă:
 24. 24.  este un corp polimorf;  este mai uşoară decât apa în stare lichidă;  prin îngheţ, apa se dilată (îşi măreşte volumul cu 1/10). c. Caracteristici şi proprietăţi ale apei în stare gazoasă (vapori):  este invizibilă (vaporii de apă se prezintă sub forma unui gaz transparent);  este mai uşoară decât apa lichidă (are densitatea mai mică);  cantitatea de vapori existentă în aer este cunoscută sub numele de umiditate. 1.2. Clasificarea apelor naturale Clasificarea apelor naturale se face după mai multe criterii: 1. condiţiile de formare şi de acumulare: ape meteorice (atmosferice); ape de suprafaţă: dulci (curgătoare şi stătătoare) și sărate (lacuri, mări şi oceane); ape subterane 2. provenienţa:resurse de apă din atmosferă; resurse de apă ale mărilor si oceanelor; resurse de apă continentale; 3. natura utilizărilor: apă potabilă; ape industriale;ape agricole; ape termale şi de agrement; ape cu utilizări ce presupun modificări ale sursei de apă (transporturi pe râuri, lacuri, piscicultura, stuficultură etc.) 4. modul de existenţă în natură: apă liberă; apă de cristalizare; apă de constituţie 5. puritatea: apă potabilă; apă industrială; apă reziduală. Ape meteorice (atmosferice) Apa se află în atmosferă sub toate cele trei stări: • gazoasă • lichidă (ploaie, nori, ceaţă) • solidă (zăpadă, grindină, chiciură) Dintre toate aceste forme, ploaia şi zăpada au cea mai mare frecvenţă pe suprafaţa globului. Ploaia este caracteristică zonelor calde, iar zăpada, zonelor reci. Precipitaţiile constituie sursa esenţială de alimentare a apelor de suprafaţă şi subterane. Ele influenţează densitatea reţelei hidrografice şi regimul hidrologic al râurilor şi fluviilor. Apa meteorică are o răspândire generală, pe toată suprafaţa globului, însoţind învelişul atmosferic. Ea provine din apa de la suprafaţa oceanelor, mărilor, lacurilor şi chiar a solurilor, care, sub influenţa căldurii solare, se evaporă în cantităţi mari. Când vaporii de apă ajung în atmosferă, la mari înălţimi, se răcesc, condensează şi formează norii, din care apa ajunge înapoi pe pământ, sub formă de ploi şi zăpadă. Apa meteorică este pură în momentul formării, dar în drumul său către suprafaţa pământului se impurifică. Compoziţia apelor meteorice depinde de: puritatea atmosferei; durata precipitaţiilor; intensitatea precipitaţiilor; Apele meteorice constituie rareori surse de alimentare cu apă. Ape de suprafaţă dulci Se numesc dulci pentru că au un conţinut mic de săruri, sub 0,2%. Ele sunt curgătoare (râuri, fluvii) şi stătătoare (bălţi, lacuri). Compoziţia lor depinde de: factori climaterici; natura rocilor şi a albiei; lucrări hidrotehnice; afluenţi şi precipitaţii; fenomene fizice, chimice şi biologice etc. Apele curgătoare şi stătătoare reprezintă principala sursă de apă datorită debitelor asigurate. Echilibrul biologic caracteristic acestor ape este mereu perturbat, în condiţiile unei poluări tot mai accentuate, astfel încât autoepurarea nu asigură calitatea necesară pentru diversele folosinţe.
 25. 25. Utilizarea apelor de suprafaţă: în viaţa colectivităţilor umane pentru nevoi curente; ca sursă de energie; în scop curativ şi de agrement; în industrie; în agricultură; în transporturi; în relaţiile internaţionale. Ape subterane Se formează în urma infiltrării apei atmosferice prin straturile permeabile ale solului şi acumulării sale în bazine subterane. Ele sunt alimentate în proporţie de peste 99% din apa de infiltraţie şi reprezintă o sursă foarte convenabilă de apă potabilă, în cazul unor rezerve suficient de mari. Compoziţia apelor subterane este foarte diferită. Ea depinde de compoziţia straturilor de sol prin care a trecut. Apele subterane conţin de asemenea cloruri şi sulfaţi ai metalelor alcalino- pământoase combinaţii ale fierului şi siliciului. Străbătând straturile permeabile ale solului, apa de infiltraţie, încărcată cu microorganisme şi substanţe în suspensie, se filtrează şi devine limpede şi sterilă. Apele subterane ies la suprafaţa pământului sub formă de izvoare, fântâni arteziene, sau se scot cu ajutorul pompelor, pentru a fi folosite în diverse scopuri. Apa de izvor este foarte limpede, are calităţi pe deplin satisfăcătoare pentru apă potabilă, dar în cazuri rare se găseşte în cantităţile necesare pentru alimentarea centrelor urbane mari. Dacă aceste ape conţin cantităţi apreciabile de săruri şi gaze dizolvate, se numesc ape minerale, iar dacă au o temperatură mai mare de 40°C, se numesc ape geo termale. 1.3. Compoziţia apelor naturale În condiţii naturale, apa nu se găseşte niciodată în stare pură. în apă se găseşte totdeauna o oarecare cantitate de substanţe chimice dizolvate sau în suspensie. Diversitatea şi multitudinea substanţelor care intră în compoziţia naturală a apei au necesitat clasificarea acestor substanţe în mai multe grupe. 1.4. pH-ul şi duritatea apei Caracterul acid sau bazic al apei este determinat de concentrația ionilor de hidrogen și se măsoară cu ajutorul unei mărimi numite ph. Scara pH este cuprinsă între pH=0, cel mai acid, şi pH=14, cel mai bazic (alcalin). pH- ul apei pure este 7 (neutru), iar al apei naturale este cuprins între 6,5- 8,5, având în general tendinţă spre alcalinitate. În general, aciditatea, respectiv alcalinitatea, unei soluţii apoase se exprimă prin concentraţia, sau mai exact prin activitatea ionilor de hidrogen. Apele cu pH scăzut au o puternică acţiune corozivă, iar cele cu pH ridicat spumează intens, în apele naturale, pH-ul este influenţat de compuşii existenţi: • aciditatea se datorează de obicei bioxidului de carbon liber, mai rar acizilor organici şi minerali, sau sărurilor acizilor tari cu baze slabe; • alcalinitatea se datorează în special bicarbonaţilor de calciu şi magneziu, în mică măsură carbonaților și fosfaților. Duritatea este proprietatea conferită apei de totalitatea sărurilor solubile de calciu și magneziu. Duritatea apei este de două feluri: duritate temporară, dată de bicarbonaţii de calciu şi magneziu, duritate permanentă, dată de celelalte săruri solubile de calciu şi magneziu (cloruri, sulfaţi, azotaţi, fosfaţi etc.). Suma celor două durităţi formează duritatea totală. Dezavantajele apei dure:
 26. 26. • nu poate fi folosită la spălat, deoarece formează cu săpunul săruri insolubile care nu spumează; depunerea de săruri pe pereţii cazanelor, sub formă de cruste rău conducătoare de căldură, care pot provoca explozia lor; nu se fierb legumele. Avantajele apei dure:gust mai bun; mai sănătoasă, mai puţin dăunătoare pentru inimă; cea mai bună apă pentru fabricarea unor sortimente de bere. AERUL  dacă concepem aerul ca un înveliş pe toată grosimea lui, sau ca geosferă, îl vom numi atmosferă).  dacă ne gândim la compoziţia sa obişnuită, îi vom spune aer, şi în această situaţie nu mai pare a fi înveliş  dacă privim atmosfera în vastele ei dimensiuni, îi vom spune ocean aerian 1. Structura atmosferei Atmosfera este învelişul gazos care înconjoară planeta Pământ. Atmosfera are o grosime de 1000-3000 km. În viaţa planetei Pământ (Terra), rolul atmosferei este esenţial, în antichitate, atmosfera se considera, prin intermediul aerului şi alături de apă, pământ şi foc, drept element fundamental al Terrei. Pe bună dreptate, învelişul aerian (atmosfera) este un component fundamental al materiei deoarece:  întreţine viaţa pe Pământ, adică nici o vieţuitoare nu ar putea exista fără aer mai mult de câteva minute;  de prezenţa atmosferei depinde păstrarea căldurii la suprafaţa pământului – aerul reglează temperaturile la suprafaţa solului ca un termostat; dacă nu ar exista învelişul de aer, Pământul ar fi suspus unor variaţii termice excesive între zi şi noapte;  are rol de filtru natural perfect - stratul de ozon absoarbe o mare parte din radiaţiile ultraviolete, iar dioxidul de carbon (CO2) şi vaporii de apă absorb radiaţiile ultraviolete şi infraroşii;  reglează lumina solară pe suprafaţa Terrei, făcând posibilă alternarea zilei cu noaptea; protejează Pământul faţă de ploaia de meteoriţi;  este veriga principală în realizarea circuitului optim al apei, prin intermediul atmosferei, apa se mişcă deasupra oceanelor şi mărilor, reglându-se în acest fel repartiţia umidităţii;  face posibilă transmiterea sunetelor, a radiocomunicaţiilor, efectuarea zborurilor aeriene, în lipsa aerului astfel de activităţi nu ar fi posibile;  face posibilă existenţa fenomenelor meteorologice;  asigură oxigenul necesar tuturor vieţuitoarelor. Atmosfera terestră este împărţită în mai multe straturi verticale, care se deosebesc între ele prin compoziţia chimică şi fizică şi prin natura proceselor, care se desfăşoară în ele. 2. Compoziţia aerului Aerul este un amestec de gaze care formează straturile inferioare ale atmosferei. Atmosfera este o masă gazoasă invizibilă, încât cu greu ne putem da seama de existenţa sa, doar dacă am fi la înălţimi din ce în ce mai mari am constata ce neplăcută este lipsa aerului. Principalele componente ale aerului sunt: oxigenul (O2), azotul (N2) şi bioxidul de carbon (CO2). Oxigenul este elementul care| determină în mare măsură proprietăţile fizice şi chimice ale aerului. Aceste însuşiri fac din atmosferă un adevărat scut, la adăpostul căruia se desfăşoară viaţa pe Pământ. Oxigenul se găseşte în aer în stare liberă sub formă moleculară, O2, reprezentând 20,93% volumetrice şi 23% de masă. Un om adult consumă într-o oră circa 40 de litri de oxigen.
 27. 27. Circuitul oxigenului în natura Azotul este gazul cel mai răspândit din atmosfera Pământului; molecula azotului este cea mai stabilă dintre toate combinaţiile azotului. Rolul ecologic al azotului în natură constă în neutralizarea puterii de oxidare a oxigenului. Are un rol foarte important pentru viaţa plantelor şi animalelor, fiind constituentul tuturor celulelor vii, proteinelor, acizilor nucleici. Circuitul azotului în natură reprezintă un echilibru dinamic care se stabileşte între lumea animală, lumea vegetală şi lumea minerală. Bioxidul de carbon este un component important al aerului, care participă la procesele de fotosinteză, în urma cărora plantele verzi convertesc energia solară în energie chimică. Bioxidul de carbon are o importanţă mare ca agent de dezagregare a rocilor, ca hrană pentru plantele verzi, ca regulator al climei pe Pământ. Eficienţa conversiei realizată prin procesul de fotosinteză este de 0,3-0,5%. În afară de componentele de bază ce intră în compoziţia chimică a aerului, ca urmare a unor fenomene nedorite de poluare, acesta poate să mai conţină: Proprietăţile aerului Aerul pur are următoarele proprietăţi fizice. • inodor (fără miros), incolor (transparent); • în strat gros, pare albastru; • un litru de aer cântăreşte 1,293 grame la O °C; • poate fi lichefiat prin răcire şi comprimare. Proprietăţile chimice şi biologice ale aerului sunt cele ale componentelor principale din care este format.
 28. 28. DEFINIŢII ,,Suprafaţă agricolă” - orice suprafaţă de teren arabil, de păşune permanentă şi de fâneaţă permanentă sau cultivată cu culturi permanente. „Suprafaţă determinată” - în cazul schemelor de ajutoare pe suprafaţă, suprafaţa pentru care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutoarelor; sau, în cazul măsurilor de sprijin pe suprafaţă, suprafaţa loturilor sau a parcelelor determinate în urma controalelor administrative sau prin controale la faţa locului. „Parcelă agricolă” - o suprafaţă continuă de teren agricol, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate şi nesolicitate la plată şi pe care trebuie să respecte cerinţele de ecocondiţionalitate. ,,Utilizarea terenului” - utilizarea pentru activităţi agricole a suprafeţei de teren agricol din cadrul exploataţiei aflate la dispoziţia fermierului pe tot parcursul anului de cerere. ,,TA (teren arabil)” - terenuri cultivate în scopul producţiei agricole sau suprafeţe disponibile pentru producţia agricolă dar lăsate pârloagă, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecţie fixe sau mobile. ,,PP (pajişti permanente-păşuni şi fâneţe)” - păşuni permanente şi fâneţe permanente care reprezintă terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin cinci ani; această noţiune poate include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, bune pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante. „Iarbă sau alte plante furajere erbacee” - toate plantele erbacee care se găsesc în mod obişnuit pe pajişti permanente naturale sau care sunt incluse în mod normal în amestecurile de seminţe pentru pajişti şi pot fi utilizate în hrana animalelor. ,,Suprafaţa de pajişti permanente” - terenul cu pajişti permanente declarat în anul 2012 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum şi suprafaţa cu pajişti permanente declarată în 2015 în conformitate cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, cu modificările şi completările ulterioare de către fermierii care fac obiectul obligaţiei de a aplica practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, care nu a fost declarat ca teren cu pajişte permanentă în anul 2012. Pajiştile permanente utilizate în comun de mai mulţi fermieri - suprafeţele de pajişti în interiorul cărora nu există nici o delimitare naturală sau artificială, iar animalele păşunează liber sau se coseşte pe întreaga suprafaţă a pajiştii în cauză. Această suprafaţă poate coincide sau nu cu suprafaţa blocului fizic. Dacă la controlul la faţa locului A.P.I.A. descoperă o neregularitate/neconformitate, fermierii care utilizează suprafaţa de pajişte în comun suportă sancţiunea. VII (vii) - terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole. Acestea sunt culturi permanente. CP (culturi permanente) - culturi care nu sunt incluse în sistemul de rotaţie a culturilor, altele decât pajiştile permanente, cultivate pentru o perioadă de mai mulţi ani. ,,Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)” - instrument tehnic de gestionare şi control, creat pentru administrarea şi controlul cererilor unice de plată depuse de fermieri, care se aplică schemelor de plăţi, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) din Regulamentul CE nr. 1306/2013, cu modificări şi completări ulterioare. Elementele componente sunt: o bază de date electronică, un sistem de identificare a parcelelor agricole (LPIS-GIS), cereri de ajutor, un sistem integrat de control, un sistem unic de înregistrare a fiecărui beneficiar care depune o cerere de ajutor. ,,Cererea unică de plată” - cererea de ajutor şi/sau de sprijin, după caz, în cadrul oricăreia dintre plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) sau dintre măsurile delegate de dezvoltare rurală
 29. 29. din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), pe care fermierul o depune o singură dată pe an la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. ,,Zone cu strat vegetal” - suprafeţe arabile cultivate cu specii considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la data de 1 martie. Speciile considerate culturi secundare vor fi stabilite prin ordinul autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură. MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANŢATE PRIN PNDR 2014 - 2020 Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole, finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul PNDR 2014-2020 și implementate în România începând cu anul 2016, sunt: – agro-mediu și climă (M10), – agricultura ecologică (M11), – plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M13), – plăți de agro-mediu (M214) din PNDR 2007 – 2013 – angajamentele aflate în derulare finanțate din alocarea măsurilor 10 și 11 din PNDR 2014 – 2020. Pe fondul oferit de noul pachet legislativ care reglementează finanțarea Politicii Agricole Comune în perioada 2014-2020, precum și pe baza experienței dobândite în perioada anterioară de programare, dar și a informațiilor actualizate furnizate de analiza socio-economică și de mediu a spațiului rural românesc, noul Program Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aduce o serie de elemente de noutate. Dintre acestea, cele mai importante constau în: și extinderea față de perioada anterioară de programare, cu scopul direcționării resurselor financiare către acțiuni care răspund mai eficient obiectivelor de mediu propuse, -mediu și climă în termeni de obligații ale fermierilor (includerea cositului cu utilaje ușoare ca alternativă la cositul manual) și în termeni de gestionare a angajamentelor (prelungire anuală a angajamentelor după încheierea perioadei inițiale de 5 ani), -mediu și climă, cu scopul adaptării practicilor agricole la efectele schimbărilor climatice, aplicabil în zonele identificate ca având un risc ridicat, -mediu și climă, cu scopul de a încuraja creșterea animalelor din rase locale cu risc de abandon, măsuri distincte (M11), pierderilor de venituri și a cheltuielilor suplimentare înregistrate în perioada de conversie, condiționarea sprijinului acordat în cadrul M10 și M11 de deținerea competențelor necesare implementării corecte a angajamentelor prin participarea la instruiri specifice sau prin accesarea serviciilor de consiliere de către beneficiari, semnificativă a zonelor eligibile în cadrul M13, categoria de „fermieri activi”,
 30. 30. - condiţionalitate. VALOAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII PENTRU MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ ALE PNDR 2014 - 2020 Plățile compensatorii se acordă în cadrul acestor măsuri, în urma încheierii unor angajamente voluntare anuale/multianuale, utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele definite ca eligibile pentru pachetele de agro-mediu și climă, agricultură ecologică și în zonele cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, stabilite în PNDR la nivel de UAT LAU2 (comune, orașe sau municipii) și vizează compensarea: costurilor suplimentare și pierderilor de venit rezultate în urma aplicării unor măsuri de management extensive pe terenurile agricole, orientate spre atingerea unor obiective de mediu (conservarea biodiversității, protecția apelor și a solului); ilor suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice; constrângerilor naturale și a celor specifice care se manifestă în zonele cu influență asupra producției agricole. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE, CERINŢE SPECIFICE ȘI CERINŢE DE BAZĂ PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ FERMIERII PENTRU OBȚINEREA PLĂȚILOR COMPENSATORII Condițiile ce trebuie respectate de către toți fermierii care solicită plăți pe suprafață din fonduri europene sau din bugetul național (inclusiv plăți de agro-mediu și climă, agricultură ecologică și plăți pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale), sunt stabilite în baza prevederilor PNDR 2014-2020 și ale legislației europene relevante: unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, cu modificările și completările ulterioare

×