O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Төсөл бичих аргачлал
*Агуулга*Төсөл гэж юу вэ?*Төсөл боловсруулах үйл явц*Төслийн үндсэн элементүүд*Тайлан бичилт*Сайн төсөл
*Төсөл гэж юу вэ?  Төсөл нь олон төрлийн элементийгагуулсан,  өвөрмөц    асуудлыгшийдсэнээр өөрчлөлт авчрах хамтынүй...
*Түүнчлэн*“…бизнесийн хөгжлийг дэмжих зэрэг тодорхойзорилгыг хангах сайтар төлөвлөсөн дангаарэсвэл хамтарсан үйл ажиллагаа...
*Түүнчлэнтөсөл бол үйл ажиллагаа болонсудалгааг удирдан явуулах баримтбичиг. хэрэгцээгээ зөв танин мэдэж,зорилгоо тодорхой...
*Төслийн онцлог нь1. Тодорхой зорилготой2. Бодитой3. Тодорхой цаг хугацаа4. Тодорхой нөөц, бололцоо5. Адал явдал6. Үнэлж б...
*Төслийн төрөл*Хөтөлбөрийн төсөл*Төлөвлөгөөний төсөл*Техник туслалцааны төсөл*Байгууллагын чадавхийг   нэмэгдүүлэхтөсөл*...
Төслийг бичихээсөмнө юу хийх ѐстой    вэ?
Хэрэгцээг тодорхойлох* Төслийн сэдэв ямар хүрээнд байх вэ?* Ямар өөрчлөлтөд хүрэх вэ?* Яагаад энэ төслийг хэрэгжүүлж байна...
Төсөл бичихдээ*Судалгаа, үнэлгээ хийх*Өнгөрсөн ба ирээдүйн   ашиг хүртэгч нараасярилцлага авах*Энэ чиглэлээр хийгдсэн ...
Төслийг бичин төлөвлөхдөө*Төслийн агуулга болон сэдэв*Хэрэгжүүлэх арга зам*Үйл ажиллагааны чиглэл, юуг хамруулж байгаа*Хаа...
* Төслийн бүтцийг бүрдүүлэх    Ласвеллийн “W”- асуултын арга*Хэн? Хэнд? Хэнтэй?*Юу?*Яагаад?*Хаана?*Хэзээ?*Хэрхэн?
*Төсөл боловсруулах                 үйл явцҮе шат 1: Холбогдох хэрэгцээ ба боломжийг судалж дүн шинжилгээ ...
* Төслийн баримт бичиг*Төслийг санхүүжүүлэх  эсэх  талааргаргах шийдвэр*Төслийн үнэлэх үндсэн суурь*Санхүүжүүлэгч   ...
* Төсөл бичих хэлбэр*Нэг хуудас мэдээлэл*Донор  байгууллагын стандартмаягт*Стандартхэлбэрт нарийвчилсанмэдээллийг тохируу...
Төслийн үндсэн         элементүүд*Асуудал, бэрхшээлийг тодорхойлох*Хэвлэлийн тойм, шаардлагатай бусад мэдээлэл* Он...
*Төслийн нэр*Төслийн  гол утгыг богино    хэллэг   эсвэлөгүүлбэрээр илэрхийлсэн байна.*Төслийн түлхүүр үр дүн  ...
Жишээ 2: Төслийн оновчтой ба оновчгүй нэр  Төслийн оновчтой нэр     Төслийн оновчгүй нэр“Сонгино-Хайрхан дүүрэгт   ...
* Төслийн ХураангуйТөслийн гол утгыг товч байдлаар харуулна.Дэвшүүлсэн асуудлын одоогийн нөхцөл байдалТөслийн зорилтХэр...
Үндэслэл*Хэрэгжүүлэх болсон шалтгаан*Хэрэгжүүлэх/боловсруулах болсон нөхцөл*Асуудал аль хэр чухал, ач холбогдолтой болох*Х...
* Байгууллагын танилцуулга*Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэдхамгийн тохирсон эсэх?*Орон нутаг эсвэл олон нийттэйямар холбоо...
* Төслийн зорилго, зорилтууд*“ Зорилго бол ерөнхий үр дүн, зорилт бол үр дүнгийн тодорхой хэсгүүд”* Тухайн   төслийн  ...
Зорилт*Зорилтууд нь зорилгод хүрэх тодорхой,хэмжигдэхүйц, өөр хоорондоо харилцануялдаатай цогц үйл ажиллагааны багц*Төслий...
* Төслийн зорилтыг тодорхойлох          S-M-A-R-T зарчимS - Өвөрмөц , тодорхойM - Хэмжиж болохуйцA - Хүрч болохуй...
Жишээ нь: зорилтот бүлэг              шалгуур үзүүлэлтЖирэмсэн эмэгтэйчүүдийн ургийн архины хам шинжийн талаа...
Зорилго: Орлого багатай гэр бүлийн гишүүний багтраа өвчтний менежментийгхийх чадварыг сайжруулахҮр дүнгийн зорилт:1.Сургуу...
Төслийг хэрэгжүүлэх       төлөвлөгөөг хэрхэн хийх вэ?*Орон нутагт ямар стратеги бодлогын чиглэлдтуссан эсэх*Ийм нөх...
Үйл   ажиллагааны        төлөвлөгөөболовсруулах үе шат*Төслийн бүх үйл ажиллагааны жагсаалт гаргах*Үйл ажиллагааг...
*Гантын хүснэгт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө* Тодорхой цаг хугацааны мөчлөг, үйл ажиллагаа бүрийн хамаарал, дарааллыг харуу...
*Гантын хүснэгт, үйл             ажиллагааны төлөвлөгөөҮЙЛ АЖИЛЛАГАА             1-р сар  2-р с...
*Төсөв*Төсөв*Түүний       үндэслэлийгтайлбарласан хэсгээс бүрддэг.
*Сайн төсөв нь Донор байгууллагаас өгсөн төсвийн саналын хэмжээнд байна. Үйл ажиллагаануудтай нягт уялдсан байх шаардлаг...
*Төсөвлөхдөө*Донороос   тавьсан   төсвийншаардлагуудыг дагах*Төслийг хэрэгжүүлэх явцад хийгдэхбүх    үйл    ...
*Төсөв зохиох явцад*Зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргах үедээ ямар цар хүрээтэйг нарийвчлан тооцоолно*Санхүүгийн мэ...
*Төсвийн үндсэн         хэсгүүд*Хүн хүчний зардлууд*Үйл ажиллагааны зардлууд*Үндсэн зардлууд*Төслийн тоног төхөөр...
*Төсвийн үнэлгээний            шалгуурa) үр дүнтэй,b) үр ашигтай,c) хамгийн сайн бодит үнэ өртгийг олгосон
*Сайн төсвийн шинжүүд*Үйл ажиллагаа ба зардал нь хоорондоо нягтуялдаатай байх.*Тухайн зардлыг үнэн бодитоор төсөвлөх*Бүх з...
*Сайн төсөл1. Чухамхүү юуны  • Төслийн сэдэв цаг үеэ олсон эсэх талаар өгүүлж   • Төсөл нь үндэсний байгууллагын эсвэл ...
* Сайн төсөл нь• Байгаа мэдлэг, мэдээлэл, туршлага дээр суурилсан, дэвшилттэй шинэлэг аргачлал агуулсан• Стандарт, заавр...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Tusul bichih argachlal

 1. 1. Төсөл бичих аргачлал
 2. 2. *Агуулга*Төсөл гэж юу вэ?*Төсөл боловсруулах үйл явц*Төслийн үндсэн элементүүд*Тайлан бичилт*Сайн төсөл
 3. 3. *Төсөл гэж юу вэ? Төсөл нь олон төрлийн элементийгагуулсан, өвөрмөц асуудлыгшийдсэнээр өөрчлөлт авчрах хамтынүйл ажиллагааны дүнд бий болох цогцзүйл юм .
 4. 4. *Түүнчлэн*“…бизнесийн хөгжлийг дэмжих зэрэг тодорхойзорилгыг хангах сайтар төлөвлөсөн дангаарэсвэл хамтарсан үйл ажиллагаа..”*Санаадэвшүүлэх, хэсэг бүлэг санааг нэгтгэнүйл ажиллагааны санал болгох үйл явц”* “ирээдүйдонцлог нөхцөл байдлыг бий болгохүйл ажиллагааг төсөөлөн, төлөвлөж,тодорхойлох”
 5. 5. *Түүнчлэнтөсөл бол үйл ажиллагаа болонсудалгааг удирдан явуулах баримтбичиг. хэрэгцээгээ зөв танин мэдэж,зорилгоо тодорхойлж, үр дүнтэй үйлажиллагаа явуулж, логик дэсдарааллыг төсөл хэмээнэ гэжтодорхойлно.
 6. 6. *Төслийн онцлог нь1. Тодорхой зорилготой2. Бодитой3. Тодорхой цаг хугацаа4. Тодорхой нөөц, бололцоо5. Адал явдал6. Үнэлж болохуйц7. Үе шаттай8. Хамтын үйл ажиллагааны цогц бүтээл9. Өвөрмөц, тодорхой шинэчлэл авчрахуйц
 7. 7. *Төслийн төрөл*Хөтөлбөрийн төсөл*Төлөвлөгөөний төсөл*Техник туслалцааны төсөл*Байгууллагын чадавхийг нэмэгдүүлэхтөсөл*Нөөцийг сайжруулах төсөл гэх мэт
 8. 8. Төслийг бичихээсөмнө юу хийх ѐстой вэ?
 9. 9. Хэрэгцээг тодорхойлох* Төслийн сэдэв ямар хүрээнд байх вэ?* Ямар өөрчлөлтөд хүрэх вэ?* Яагаад энэ төслийг хэрэгжүүлж байна вэ?* Ямар үр дүнг хүлээж байна вэ?* Төслийг хэнд зориулсан бэ?* Ямар асуудалд анхаарлаа хандуулах вэ?
 10. 10. Төсөл бичихдээ*Судалгаа, үнэлгээ хийх*Өнгөрсөн ба ирээдүйн ашиг хүртэгч нараасярилцлага авах*Энэ чиглэлээр хийгдсэн байсан бусадтөслүүдийн мэдээллийг авах*Өмнөх төслийн үнэлгээг унших*Төсөлд оролцож болох хүмүүстэй уулзажсанаа бодлыг нь сонсох*Статистикийн тоо баримтыг үзэх
 11. 11. Төслийг бичин төлөвлөхдөө*Төслийн агуулга болон сэдэв*Хэрэгжүүлэх арга зам*Үйл ажиллагааны чиглэл, юуг хамруулж байгаа*Хаана, хэзээ*Практикт ойр байдал*Санхүүжилт*Хамтрагч*Ажиллагаа явуулах хэрэгсэл,зүйлс*Харилцаа холбоо (дотоод болон гадаад)*Үнэлгээ болон эргэн-нягтлах
 12. 12. * Төслийн бүтцийг бүрдүүлэх Ласвеллийн “W”- асуултын арга*Хэн? Хэнд? Хэнтэй?*Юу?*Яагаад?*Хаана?*Хэзээ?*Хэрхэн?
 13. 13. *Төсөл боловсруулах үйл явцҮе шат 1: Холбогдох хэрэгцээ ба боломжийг судалж дүн шинжилгээ хийхҮе шат 2: Төслийн ерөнхий санааг тодорхойлохҮе шат 3: Төслөө боловсруулахҮе шат 4: Төсөл санхүүжүүлэх боломжийг судлахҮе шат 5: Үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхҮе шат 6: Үр дүнг үнэлэх
 14. 14. * Төслийн баримт бичиг*Төслийг санхүүжүүлэх эсэх талааргаргах шийдвэр*Төслийн үнэлэх үндсэн суурь*Санхүүжүүлэгч байгууллагынхэрэгцээ, шаардлагатай уялдсан*Төсөл бичигч байгууллагынхэрэгцээ, шаардлагатай нийцсэн байххэрэгтэй
 15. 15. * Төсөл бичих хэлбэр*Нэг хуудас мэдээлэл*Донор байгууллагын стандартмаягт*Стандартхэлбэрт нарийвчилсанмэдээллийг тохируулах.*Өөрийн маягтыг ашиглах
 16. 16. Төслийн үндсэн элементүүд*Асуудал, бэрхшээлийг тодорхойлох*Хэвлэлийн тойм, шаардлагатай бусад мэдээлэл* Онол, зарчим, тогтолцоо*Таамаглал*Аргачлал* Хийх ажлын бүтэц, үйл ажиллагааны хүрээ*Менежментийн төлөвлөгөө*Ажилтан болон байгууллагын чадавхи*Төсөв
 17. 17. *Төслийн нэр*Төслийн гол утгыг богино хэллэг эсвэлөгүүлбэрээр илэрхийлсэн байна.*Төслийн түлхүүр үр дүн эсвэл гол үйлажиллагааг харуулсан байна.*Ямар нэг этгээд үг хэллэг хэрэглэхээс зайлсхий.*Хэт урт эсвэл хэт ерөнхий нэрнээс юуны тухайтөсөл болохыг шууд тусган ойлгох боломжгүйюм.
 18. 18. Жишээ 2: Төслийн оновчтой ба оновчгүй нэр Төслийн оновчтой нэр Төслийн оновчгүй нэр“Сонгино-Хайрхан дүүрэгт “Орон нутгийн эрүүл эрүүл мэндийн загвар мэндийн төвшин” төвийг турших нь ” “Баруун-Урт сумын “Архийг зохистойиргэдэд архины зохистой хэрэглэж, эрүүл амьдрах”хэрэглээг сурталчилах нь”
 19. 19. * Төслийн ХураангуйТөслийн гол утгыг товч байдлаар харуулна.Дэвшүүлсэн асуудлын одоогийн нөхцөл байдалТөслийн зорилтХэрэгжүүлэгч байгууллага, өөрийн туршлагаа ашиглан тухайн асуудлыг хэрхэн шийдэх талаарТөслийн хүрээнд хийх гол үйл ажиллагаануудЯмар үр нөлөөнд хүрэхХэн гол ашиг хүртэгсэд байхТөслийн үргэлжлэх хугацааНийт төсөв
 20. 20. Үндэслэл*Хэрэгжүүлэх болсон шалтгаан*Хэрэгжүүлэх/боловсруулах болсон нөхцөл*Асуудал аль хэр чухал, ач холбогдолтой болох*Хэрэгжүүлэгчтэй юугаараа холбоотой болох*үйл ажиллагааны цар хүрээ боломж, бодитойбайдал*Тоо баримт, харьцуулсан жишгээр нотлох*Хэрэгцээтэй байгаа хүмүүсийн үзэл бодлынүүднээс илэрхийлэх*Энгийн, хүнд ойлгомжтой байхаар томъѐолох
 21. 21. * Байгууллагын танилцуулга*Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэдхамгийн тохирсон эсэх?*Орон нутаг эсвэл олон нийттэйямар холбоо харилцаа, мэргэжлийнтуршлага*SWOT (давуу тал, султал, боломж, бэрхшээл) дүншинжилгээ хийж
 22. 22. * Төслийн зорилго, зорилтууд*“ Зорилго бол ерөнхий үр дүн, зорилт бол үр дүнгийн тодорхой хэсгүүд”* Тухайн төслийн хүрээнд тулгамдсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхийг зорьж байгааг хүлээж байгаа үр дүн байдлын тодорхойлолт
 23. 23. Зорилт*Зорилтууд нь зорилгод хүрэх тодорхой,хэмжигдэхүйц, өөр хоорондоо харилцануялдаатай цогц үйл ажиллагааны багц*Төслийн зорилт өвөрмөц байх*Өвөрмөц зорилтот бүлгийг оруулахыгхичээ*Төслийн зорилтын амжилтаар төслийн үрдүн хэмжигдэх тул биелэгдэхүйц байхѐстой.
 24. 24. * Төслийн зорилтыг тодорхойлох S-M-A-R-T зарчимS - Өвөрмөц , тодорхойM - Хэмжиж болохуйцA - Хүрч болохуйцR-Бодит, нөөцийг харгалзсан, учир холбогдолтой, бодит зүйлд чиглэсэнT - Цаг товлосон
 25. 25. Жишээ нь: зорилтот бүлэг шалгуур үзүүлэлтЖирэмсэн эмэгтэйчүүдийн ургийн архины хам шинжийн талаарх мэдлэгийн түвшин нэг жилийн хугацаанд 30 %-аар нэмэгдэнэ цаг хугацаа өөрчлөлтийн хэмжээ
 26. 26. Зорилго: Орлого багатай гэр бүлийн гишүүний багтраа өвчтний менежментийгхийх чадварыг сайжруулахҮр дүнгийн зорилт:1.Сургуулийн хүүхдийн хичээлээс чөлөө авсан хоногийн дундаж тоо эхнийжилийн хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүдийн дунд 30%-аар буурна.2.Эмнэлгийн хүлээн авах тасгаар үйлчлүүлэгчдийн дундаж тоо хөтөлбөртхамрагдсан оролцогчдын дунд 50%-аар буурна.3.Багтраа өвчний улмаас эмнэлгээр үйлчлүүлж буй эцэг эхчүүд ба хүүхдийн 90%нь амьсгалын түвшин хэмжигчийг зөв хэрэглэж сурсан байна.Үйл явцын зорилт:1.Эмнэлгийн ажилтан нар багтраа өвчтэй үйлчлүүлэгчдийн гэр бүлд үйлчилсэнцагийн 80%-д эрүүл мэндийн боловсрол олгож байгааг баримтжуулна.2.Эмнэлгийн нийт үйчлүүүлэгчдийн 10%-ийн дунд зургаан сар тутамд багтрааөвчний талаарх судалгааг хийнэ.
 27. 27. Төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хэрхэн хийх вэ?*Орон нутагт ямар стратеги бодлогын чиглэлдтуссан эсэх*Ийм нөхцөл байдалд юу хийх ѐстой*Хэрхэн хийх*Хэн хийх*Хэзээ хийх*Зорилтдоо хүрч буй ахицаа хэрхэн хэмжихшалгуур
 28. 28. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөболовсруулах үе шат*Төслийн бүх үйл ажиллагааны жагсаалт гаргах*Үйл ажиллагааг дотор нь задлан нарийвчлах*Дараалал болон хамаарлыг тодруулах*Даалгавар бүрийг гүйцэтгэх хугацааг товлох*Гол гол үйл ажиллагааны хийх хуваарийг нэгтгэх*Чухал үеийг ашиглах*Мэргэжлийн туршлагаа тодорхойлох*Багийн гишүүдэд даалгаврыг хуваарилах
 29. 29. *Гантын хүснэгт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө* Тодорхой цаг хугацааны мөчлөг, үйл ажиллагаа бүрийн хамаарал, дарааллыг харуулдаг. 1. Хийгдэх цаг хугацааны дарааллаар жагсаах 2. Үйл ажиллагаагаар бүлэглэх 3. Зорилтоор төрөлжүүлэх 4. Судалгааны асуудлаар төрөлжүүлэх
 30. 30. *Гантын хүснэгт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 1-р сар 2-р сар 3-р сар ХЗ ТЗҮр дүн 1: Төслийн менежментийнчанар сайжирнаҮйл ажиллагаа 1.1: Төслийн Гменежментэд зориулсан сургалтынхөтөлбөрийг загвар гаргах, ХХХХ Гхэрэгжүүлэх1.1.1 Хэрэгцээний үнэлгээ хийх ХХХХ Г1.1.2 Сургалтын модуль ХХХХболовсруулах1.1.3 Сургалт явуулах Г ХЗ= Хөтөлбөрийн зөвлөх, ТЗ=Техникийн зөвлөх, Г= гол үүрэгтэй оролцоно
 31. 31. *Төсөв*Төсөв*Түүний үндэслэлийгтайлбарласан хэсгээс бүрддэг.
 32. 32. *Сайн төсөв нь Донор байгууллагаас өгсөн төсвийн саналын хэмжээнд байна. Үйл ажиллагаануудтай нягт уялдсан байх шаардлагатай. Нягт, нямбай Энгийн үг хэллэгээр бичсэн Үнэн бодит
 33. 33. *Төсөвлөхдөө*Донороос тавьсан төсвийншаардлагуудыг дагах*Төслийг хэрэгжүүлэх явцад хийгдэхбүх үйл ажиллагаанууд,үйлчилгээнүүдийг жагсааж бичнэ.*Санхүүжилтийг хуваан төлөх боломж,мөнгөн бус зардал зэргийг тусгана.
 34. 34. *Төсөв зохиох явцад*Зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргах үедээ ямар цар хүрээтэйг нарийвчлан тооцоолно*Санхүүгийн мэргэжлийн хүн оролцох хэрэгтэй байдаг.*Төсөв зохиогч болон үйл ажиллагааны төлөвлөгч нь үйл ажиллагаа бүрийн төсвийг дэлгэрэнгүй ярилцаж өртгийг тооцоолно
 35. 35. *Төсвийн үндсэн хэсгүүд*Хүн хүчний зардлууд*Үйл ажиллагааны зардлууд*Үндсэн зардлууд*Төслийн тоног төхөөрөмжийн зардлууд
 36. 36. *Төсвийн үнэлгээний шалгуурa) үр дүнтэй,b) үр ашигтай,c) хамгийн сайн бодит үнэ өртгийг олгосон
 37. 37. *Сайн төсвийн шинжүүд*Үйл ажиллагаа ба зардал нь хоорондоо нягтуялдаатай байх.*Тухайн зардлыг үнэн бодитоор төсөвлөх*Бүх зардлуудыг тохирсон үндэслэлүүдийнтайлбарлан бичих*Төсөлд тохирсон ажилтнуудыг багтаах*Нягт, цэгцтэй, алдаагүй байдал
 38. 38. *Сайн төсөл1. Чухамхүү юуны • Төслийн сэдэв цаг үеэ олсон эсэх талаар өгүүлж • Төсөл нь үндэсний байгууллагын эсвэл санхүүжүүлэгчийн сонирхолд байна вэ? хариу өгөх боломжтой эсэх • Дэвшүүлсэн асуудал болон түүний ач холбогдлыг харуулж чадахуйц2. Хэрхэн өгүүлж үндэслэл сайтай болсон эсэх байна вэ? • Төслийн зорилго нь бодит хэмжиж болохоор бодит эсэх • Асуудлыг шинжлэхэд төсөлд тусгасан дизайн, арга зүй тохиромжтой эсэх 3.Өгүүлж буй • Төслийн чиглэл зохион байгуулалт сайн болсон эсэх арга • Шинжлэх ухаан, мэргэжил арга зүйн үндэслэл сайтай болсон эсэх. • Төсөл нь мэргэжлийн түвшинд байгаа эсэх.
 39. 39. * Сайн төсөл нь• Байгаа мэдлэг, мэдээлэл, туршлага дээр суурилсан, дэвшилттэй шинэлэг аргачлал агуулсан• Стандарт, зааврыг бүрэн хангасан, бичилт сайтай, ойлгоход хялбар, зорилт тодорхой• Хяналт ба үнэлгээний төлөвлөгөө• Бодитой төсөв ба ажлын төлөвлөгөө• Санхүүжүүлэгч байгууллагын шаардлага, удирдамж, төслийн гарын авлаганд тусгасан
 • ttuvshin1

  Mar. 1, 2021
 • uranchimegurnaa121

  Feb. 11, 2021
 • bilguun_od

  Jan. 30, 2021
 • ulziibayarochgerel

  Jan. 17, 2021
 • takbota

  Nov. 15, 2020
 • dambiiserj

  Jan. 4, 2020
 • KhaibarToleubai

  Nov. 21, 2019
 • GalzagdBatIreedui

  May. 2, 2019
 • ssusereb4868

  Apr. 23, 2019
 • DorjooBatjargal

  Apr. 12, 2019
 • heregtei

  Nov. 20, 2018
 • MunkhtsetsegGanbat5

  Jul. 29, 2018
 • UlambayarBatchuluun3

  Jul. 4, 2018
 • erdenechuluunnarandu

  Apr. 19, 2018
 • SukhbaatarNarantuya

  Dec. 7, 2017
 • BolorOchir

  Nov. 20, 2017
 • bvjintuushtai

  Nov. 4, 2017
 • bolorsarnaiin

  Jul. 31, 2017
 • GundMunguntsetseg

  May. 27, 2017
 • tselmuunuyanga

  May. 23, 2017

Vistos

Vistos totais

225.576

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2.610

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

453

×