O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i l’ocupació a Rubí

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (13)

Anúncio

Semelhante a Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i l’ocupació a Rubí (20)

Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i l’ocupació a Rubí

 1. 1. Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i l’ocupació a Rubí   Grup municipal de Convergència i Unió
 2. 2. Introducció “ La crisi econòmica actual no ha estat provocada per l’equip de govern actual ni pels anteriors, és evident que la capacitat d’acció de l’equip de govern no ajudarà a superar l’actual marc de crisi” . El primer punt d’aquesta afirmació que recentment es fa des de l’equip de govern és certa, però des de Convergència i Unió, hem de manifestar que l’acció d’un govern local sí que pot influir decididament a que la situació econòmica no es deteriori a una velocitat superior a les ciutats del seu entorn, com succeix en aquests moments a Rubí, i que en el moment de la recuperació, sigui a una velocitat superior . Les mesures a adoptar no han de ser només per mitigar i esperar temps millors, cal actuar decididament i amb objectius clars, i vocació de recuperació de l’activitat econòmica perduda i generació de nova.  
 3. 3. <ul><li>La voluntat de Convergència i Unió és aportar aquelles propostes i mesures que han d’ajudar a mitigar les conseqüències socials de la crisi actual, mesures que permetin reactivar l’activitat econòmica i crear les bases per un nou creixement econòmic . És al nostre abast fer-ho, com ho han fet altres ciutats del nostre entorn. </li></ul><ul><li>Tres són els instruments a curt termini que ens han de permetre reaccionar davant de la situació actual: </li></ul><ul><li>La politica fiscal (Conjunt d’impostos i taxes, bonificacions i subvencions) </li></ul><ul><li>La política de despesa corrent (Els serveis prestats per l’Ajuntament) </li></ul><ul><li>Les inversions municipals (Els nous equipaments o infrastructures) </li></ul>
 4. 4. Un nou horitzó econòmic Cal que d’una forma decidida des de Rubí es tingui una idea clara de cap a on volem anar i quin és el nostre horitzó d’activitat econòmica. Innovació, iniciativa individual i una eficient distribució dels recursos han de ser la base del nou model econòmic , en un marc de sostenibilitat, qualitat i respecte pel nostre entorn. La preservació i millora del medi és compatible amb el desenvolupament econòmic. Només cal que canviem els guanys a curt termini per valors sòlids de futur, ocupació estable i de valor no subjecta a una competència de costos insostenibles.  
 5. 5. La innovació en els sectors tradicionals industrials de la nostra ciutat (automòbil i metal·lúrgic pot ser un camí d’inici) i la progressiva extensió de la innovació des d’aquests sectors cap als altres. Si apostem per les energies renovables , cal que des de Rubí en siguem líders indiscutibles i cal estructurar un model ambiciós de desenvolupament d’aquests nous pols d’activitats . Finalment no es pot obviar la importància del sector de la logística, entenent-lo com a logística de valor afegit , apropant servei als sectors industrials i servint com a punt receptor, transformador i emissor de mercaderies, logística avançada. A banda d’aquestes activitats cal generar també una evolució de l’oferta comercial a la nostra ciutat. Cal que en sectors com la moda, els complements i l’oci, l’oferta s’incrementi de forma important, per això és important la proposta de CiU de creació d’una agència comercial amb partida pressupostària pròpia i específica.
 6. 6. <ul><li>Mesures proposades per CIU i rebutjades per l’equip de govern </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Des de el mes de maig de 2008 el Grup Municipal de CiU ha presentat tot un seguit de mesures destinades a la recuperació de l’activitat econòmica i l’adaptació de l’administració municipal a l’entorn de crisi . </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Aquestes mesures han estat rebutjades sistemàticament per la majoria de l’equip de govern : </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Rebaixa fiscal de l’IBI per traslladar via menys pressió fiscal el superàvit de l’Ajuntament de Rubí de l’any 2007 i alleugerir les rendes familiars. </li></ul><ul><li>Creació d’un programa d’ajuts i beques per els estudis universitaris , post-grau i doctorat vinculant-ho a la generació d’activitat econòmica a la ciutat o a la residència i exercici de la seva professió a la ciutat. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Adaptació de la fiscalitat de l’exercici 2009 a l’IPC real , del 4,5% a l’1,6%, proposta de fer una reducció fins al 2,5%. </li></ul><ul><li>Creació de l’Agència de Comerç com a instrument per dinamitzar l’oferta comercial. </li></ul><ul><li>De les obres del mercat , que només abarquen la part externa d’aquest, cal destinar recursos municipals a la seva millora i modernització interna , en aquest punt CiU va demanar que la totalitat dels futurs ingressos que generin els nous espais d’ús comercial es destini a un projecte de millora interna del mercat, com s’ha fet en altres ciutats del nostre entorn. </li></ul><ul><li>Generació de nous recursos mitjançant la regularització i cobrament de les taxes i cànons per operacions en sòl no urbanitzable. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Altres mesures sí incorporades per l’equip de govern: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Negociació de bonificacions i subvencions en diferents taxes i impostos municipals que graven l’activitat econòmica , incrementant les deduccions en l’IAE per nova ocupació, rebaixa de l’mpost sobre increment del valor dels terrenys sempre que es produeixi per mortis causa i rebaixa del coeficient de l’IBI . </li></ul><ul><li>Negociació del POUM. Destinant part del polígon d’activitats de Can Sant Joan a activitats de recerca, desenvolupament i innovació . També possibilitat de generar noves activitats econòmiques relacionades amb els sectors emergents (biotecnologia, aeronaútica). </li></ul>
 9. 9. PROPOSTES DE CiU   <ul><li>Àmbit fiscal </li></ul><ul><li>Ordenances 2010. Vist el creixement de les ordenances per l’any 2009 que ha estat de 4,5% i tenint en compte el compromís de l’alcaldessa d’ajustar aquest import a la realitat i que no es va donar suport a la moció de CiU sobre un ajust pel mateix exercici la fòrmula de creixement linial de les ordenances fiscals per l’any 2010 serà: </li></ul><ul><li>Pressió fiscal = IPC (set 2009)% -2,9% . Encara que el resultat sigui negatiu, és el que ens comprometem a aplicar. Aquest ajust també serà vàlid per l’IBI, amb la qual cosa cal adaptar el coeficient en el grau que sigui necessari. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Exempció de taxes i preus públics per les persones en atur sense ingressos en serveis municipals vinculats als infants en el camp de l’educació i l’esport (escola bressol, piscina municipal, escola de música, escola d’art...) </li></ul><ul><li>Exempció de l’IBI per les persones en atur de llarga durada i que no tinguin cap tipus d’ingrés en la unitat familiar mitjançant una subvenció. </li></ul><ul><li>Establir un sistema d’ajornaments i de fraccionaments en els pagamets de l’impost de l’IBI i la taxa de residus en aquelles unitats familiars en que hi hagi una única font d’ingressos i aquesta sigui per prestació d’atur. </li></ul><ul><li>Fixar un increment zero en la taxa de l’aigua com a servei bàsic en aquelles unitats familiars en que els seus membres estiguin a l’atur i no rebin cap contraprestació econòmica. </li></ul><ul><li>Bonificació d’un 50% de les taxes administratives i dels impostos locals vinculats amb la implantació de noves activitats econòmiques , ICIO, llicència d’activitats i taxes administratives per llicència d’obres entre d’altres. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Àmbit de la despesa </li></ul><ul><li>Càlcul del fons de xoc per la crisi segons l’acord per unanimitat del passat Ple de l’Ajuntament on es va acordar que la diferència entre el 4,5% de creixement mig i l’IPC real es destinaria al fons de mesures de xoc per fer front a la crisi. Segons CiU l’import d’aquest fons hauria de ser de: 1.181.000€ . La xifra base de recaptació segons la proposta de pressupost és de 40.750.000€, corresponent a aquelles taxes que han crescut un 4,5% o que estan en el nivellal màxim impositiu i que fan referència a activitats de l’Ajuntament no vinculades a la prestació de serveis de caràcter social o assistencial. Sobre aquest import s’aplica el 2,9% que és la diferència entre l’IPC real i el 4,5%. </li></ul><ul><li>Aquest fons s’hauria de destinar en un 60% a completar les mesures socials, és a dir, un total de 708.000€aproximadament ( en front els 500.000€ de l’equip de govern). I un 40% a incrementar els pressupostos de promoció econòmica , destinats a la generació de nova activitat, industrial, comercial i emprenedors un total de 472.00€ aproximadament. D’aquest import un mínim de 200.000€ s’han de destinar a posar en funcionament l’Agència del Comerç o polítiques de generació de nova oferta comercial. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Realitzar els pagaments municipals en un termini màxim de 30 dies des de l’aprovació de la factura, i que aquesta sigui aprovada en un termini de 15 dies des de la seva recepció d’acord amb el compromís entre el regidor d’hisenda i el grup municipal de CiU. Facilitant línies de descompte a través dels convenis amb les entitats financeres. </li></ul><ul><li>No autoritzar nous compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs o que impliquin despeses de caràcter plurianual. </li></ul><ul><li>Retenir els crèdits inicials a les partides destinades a premsa, publicacions, exposicions, i activitats de promoció, protocol, publicitat, campanyes institucionals, organització de reunions, conferències, cursos, estudis i treballs tècnics sempre que no afectin a serveis d’obligat compliment. </li></ul><ul><li>L’Ajuntament abordarà un pla de reenginyeria de serveis i potenciar la competitivitat interna dels serveis municipals, per optimitzar la seva gestió interna i donar més serveis amb menys recursos. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Mesures de gestió destinades a la generació de nova activitat: </li></ul><ul><ul><li>Creació de l’Agència de Comerç o programa de creació de nova oferta comercial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació d’un instrument similar a l’anterior per l’activitat industrial de la ciutat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Simplificació dels tramits i procediments administratius per la tramitació de llicències i tràmits vinculats a l’activitat econòica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Instar a les empreses concessionàries de serveis municipals a la contractació de personal en atur de llarga durada principalment per cobrir vacants, substitucions i vacances, segons borsa de disponibilitat dels serveis municipals de l’IMPES o del SOC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Subvencionar part de l’import del cost del treballador a la Seguretat Social per un període de 6 mesos i un màxim de 1.200 en aquelles empreses locals que contractin persones en atur de llarga durada i que formin part d’unitats familiars sense ingressos. </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><li>Coordinar l’oferta formativa que es fa des de l’IMPES amb CECOT i Cambra de Comerç per adaptar la formació a les necessitats reals del teixit empresarial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla per l’impuls en l’autoocupació i l’emprenedoria finançant part de la despesa a aquells emprenedors que presentin projectes de potencial creixement com a activitat empresa, projectes que s’han d’iniciar. Facilitar mitjançant conveni amb les entitats bancàries l’accés dels emprenedors al crèdit. </li></ul></ul><ul><li>Mesures adicionals en polítiques socials: </li></ul><ul><ul><li>Col·laborar econòmicament amb els agents socials de la ciutat (càrites, església evangèlica...) per mantenir el banc d’aliments. </li></ul></ul><ul><ul><li>Definir un paquet d’ajuda bàsica per aquelles unitats familiars sense cap tipus d’ingrés que garanteixi l’accés a les xarxes de suport per aliments. </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><ul><li>Definir un paquet d’ajudes socials basiques destinada a situacions d’emergència per aquelles unitats familiars sense ingressos per fer front als pagaments dels serveis bàsics (aigua, llum, gas) establint límits de consum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir el dipòsit de llibres escolars en col·laboració amb les AMPAS pels fills de pares sense ingressos i preveure ajuts per material escolar a l’inici del curs en aquells nens i nenes que els seus pares no tinguin cap tipus d’ingrés econòmic. </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>III. Inversió </li></ul><ul><li>Reconsiderar totes les inversions previstes per l’exercici 2009 i aquelles d’anys anteriors encara no licitades. </li></ul><ul><li>Acordar aquells equipaments, infrastructures o actuacions que es portaran a terme prioritzant aquelles inversions que generin més ocupació durant la seva realització i que afavoreixen o generin nova activitat econòmica en un futur, prescidint d’aquelles inversions que no siguin útils a l’activitat econòmica, i a la generació de nova ocupació . Per exemple la construcció d’una escola bressol un cop finalitzada crea nova ocupació, els nous espais comercials del mercat, crearan nova ocupació. </li></ul><ul><li>Apostar per les millores de mobilitat a la ciutat i que suposin una aposta per la logística i faciliti la implantació de centres logístics a la nostra ciutat que poden cobrir una part de l’oferta actual de ma d’obra de la ciutat. </li></ul><ul><li>Cal valorar la necessitat o no d’una estació de mercaderies a la nostra ciutat o al seu entorn immediat si això genera nova activitat econòmica. Ha de ser compatible amb el manteniment de la qualitat de vida i amb una ciutat sostenible. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Promoure la construcció d’un equipament ambiciós en l’àmbit de la recerca i la innovació (pe. Energies renovables) que col·loqui a Rubí en el mapa del sector en qüestió i esdevingui un referent i actui com receptor d’inversions privades generadores de nova ocupació. Aquest projecte ambiciós no pot ser la reforma actual de la Masia de Can Serra, es necessita quelcom de més envergadura i cal preveure que la seva posada en funcionament suposarà un nivell de despesa en personal tècnic, en investigadors, només amb un projecte ambiciós i de caràcter supramunicipal es poden crear les condicions per a la implantació d’empreses privades punteres. </li></ul><ul><li>Prioritzar les inversions en el manteniment dels polígons industrials i les seves adaptacions a les noves necessitats tecnològiques i d’informació , creant comunitats virtuals de promoció de la ciutat. Cal millorar els accessos i el manteniment dels polígons. </li></ul><ul><li>Els concursos d’obra pública incorporaran condicions tècniques vinculades a la contractació de personal en atur que permeti garantir l’objectiu inicialment previst en la presentació de la proposta dels Plans d’Ocupació. </li></ul>
 18. 18. Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i l’ocupació a Rubí   Grup municipal de Convergència i Unió Ajuntament de Rubí

×