O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Without Christ, you can do nothing! JOHN 15:5 Great Commission Ministries International Kingdom of Bahrain
5 Ako ang puno ng ubas , kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kaniya ay magbubunga nang sagana sapagkat ...
Hebrews 10:25 <ul><li>25 Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipun-tipon katulad ng iba na may ganyang kaugalian. </li...
Romans 10:17 <ul><li>17 Kaya nga, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. <...
John 4:47-53 <ul><li>47 Narinig ng opisyal ng hari na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea. Pagkarinig niya, pum...
<ul><li>48 Sinabi nga sa kaniya ni Jesus: Malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kamangha-manghang gawa, kailanman ay ...
<ul><li>50 Sinabi sa kaniya ni Jesus: Yumaon ka, buhay ang anak mong lalaki.     Sinampalatayanan ng lalaki ang salitang ...
<ul><li>52 Tinanong niya sila kung anong oras bumuti ang kaniyang anak. Kanilang sinabi sa kaniya: Kahapon nang ikapitong ...
<ul><li>    53 Nalaman nga ng ama na sa ganoong oras sinabi ni Jesus sa kaniya: Ang iyong anak na lalaki ay buhay. Siya ay...
Matthew 9:1-8 <ul><li>1 Sumakay siya sa isang bangka. Tumawid siya sa ibayo at dumating sa kaniyang sariling lungsod. </l...
<ul><li>2 Narito, dinala nila sa kaniya ang isang lalaking paralitiko na nakahiga sa isang higaan. Nang makita ni Jesus an...
<ul><li>4 Si Jesus na nakakaalam ng kanilang mga iniisip ay nagsabi: Bakit kayo nag-iisip ng masama sa inyong mga puso? <...
<ul><li>6 Ginawa ko ito upang inyong malaman na ako, ang Anak ng Tao ay may kapamahalaang magpatawad ng mga kasalanan dito...
<ul><li>7 Siya ay bumangon at umalis pauwi sa bahay niya.  </li></ul><ul><li>   8 Nang makita ito ng napakaraming tao ay n...
Matthew 8:23-27 <ul><li>23 Pagkasakay niya sa isang bangka, sumunod sa kaniya ang kaniyang mga alagad. </li></ul><ul><li>...
<ul><li>25 Lumapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad at ginising siya. Sinabi nila: Panginoon, iligtas mo kami, napapahama...
<ul><li>26 Sinabi ni Jesus sa kanila: Bakit kayo natatakot? O, kayong maliliit ang pananampalataya. Nang magkagayon, buman...
<ul><li>27 Ngunit ang mga lalaki ay namangha at nagsabi: Anong uri ng tao ito na maging ang mga hangin at dagat ay tumatal...
Mark 5:25-34 <ul><li>25 May isang babae roon na labindalawang taon nang dinurugo. </li></ul><ul><li>26 Siya ay lubhang ...
<ul><li>27 Nang marinig niya ang patungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao hanggang sa likuran ni ...
<ul><li>28 Iniisip niya: Kung mahihipo ko lang ang kaniyang damit, ako ay gagaling.  </li></ul><ul><li>29 Dagling naampa...
<ul><li>30 Kaagad ding nalaman ni Jesus sa kaniyang sarili na may kapangyarihang lumabas sa kaniya. Pagbaling niya sa kara...
<ul><li>32 Nagpalinga-linga pa rin siya sa palibot upang tingnan ang babaeng gumawa nito. </li></ul><ul><li>33 Ang babae ...
<ul><li>34 Sinabi ni Jesus: Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Gumaling ka na sa sakit na n...
Philippians 4:13 <ul><li>13 Ako ay may sapat na lakas na gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagbibig...
Romans 8:35-39 <ul><li>35 Sino ang maghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Cristo? Ang paghihirap ba, o kagipitan, o pag-...
<ul><li>37 Subalit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa a...
<ul><li>39 Hindi ang matataas na bagay, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. </li></ul><ul><li>Walang anuman...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Without Christ, You Can Do Nothing

3.120 visualizações

Publicada em

I can do all things through Christ strenthen me!

Publicada em: Educação, Negócios, Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

Without Christ, You Can Do Nothing

 1. 1. Without Christ, you can do nothing! JOHN 15:5 Great Commission Ministries International Kingdom of Bahrain
 2. 2. 5 Ako ang puno ng ubas , kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kaniya ay magbubunga nang sagana sapagkat kung hiwalay kayo sa akin hindi kayo makakagawa ng anuman. John 15:5
 3. 3. Hebrews 10:25 <ul><li>25 Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipun-tipon katulad ng iba na may ganyang kaugalian. </li></ul><ul><li>Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na, na inyong nakikita na nalalapit na ang araw. </li></ul>
 4. 4. Romans 10:17 <ul><li>17 Kaya nga, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. </li></ul>
 5. 5. John 4:47-53 <ul><li>47 Narinig ng opisyal ng hari na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea. Pagkarinig niya, pumunta siya kay Jesus at hiniling na siya ay lumusong at pagalingin ang kaniyang anak na lalaki sapagkat ang kaniyang anak ay mamamatay na.    </li></ul>
 6. 6. <ul><li>48 Sinabi nga sa kaniya ni Jesus: Malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kamangha-manghang gawa, kailanman ay hindi kayo sasampalataya.   </li></ul><ul><li>49 Sinabi sa kaniya ng opisyal ng hari: Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking maliit na anak.    </li></ul>
 7. 7. <ul><li>50 Sinabi sa kaniya ni Jesus: Yumaon ka, buhay ang anak mong lalaki.     Sinampalatayanan ng lalaki ang salitang sinabi ni Jesus sa kaniya at siya ay umalis. 51 Nang siya ay lumulusong na, sinalubong siya ng kaniyang mga alipin. Kanilang iniulat na buhay ang kaniyang anak. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>52 Tinanong niya sila kung anong oras bumuti ang kaniyang anak. Kanilang sinabi sa kaniya: Kahapon nang ikapitong oras ng araw nawala ang kaniyang lagnat.     </li></ul>
 9. 9. <ul><li>    53 Nalaman nga ng ama na sa ganoong oras sinabi ni Jesus sa kaniya: Ang iyong anak na lalaki ay buhay. Siya ay sumampalataya pati na ang kaniyang buong sambahayan. </li></ul>
 10. 10. Matthew 9:1-8 <ul><li>1 Sumakay siya sa isang bangka. Tumawid siya sa ibayo at dumating sa kaniyang sariling lungsod. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>2 Narito, dinala nila sa kaniya ang isang lalaking paralitiko na nakahiga sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko: Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad na ang lahat mong kasalanan.    </li></ul><ul><li>3 Narito, may ilan sa mga guro ng kautusan ang nagsabi sa kanilang sarili: Namumusong ang taong ito.    </li></ul>
 12. 12. <ul><li>4 Si Jesus na nakakaalam ng kanilang mga iniisip ay nagsabi: Bakit kayo nag-iisip ng masama sa inyong mga puso? </li></ul><ul><li>5 Ito ay sapagkat alin ba ang higit na madali, ang sabihin: Ang kasalanan mo ay pinatawad na, o ang sabihin: Bumangon ka at lumakad? </li></ul>
 13. 13. <ul><li>6 Ginawa ko ito upang inyong malaman na ako, ang Anak ng Tao ay may kapamahalaang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. At sasabihin ko sa kaniya: Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan. Umuwi ka na sa bahay ninyo. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>7 Siya ay bumangon at umalis pauwi sa bahay niya.  </li></ul><ul><li>   8 Nang makita ito ng napakaraming tao ay namangha sila. Niluwalhati nila ang Diyos na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. </li></ul>
 15. 15. Matthew 8:23-27 <ul><li>23 Pagkasakay niya sa isang bangka, sumunod sa kaniya ang kaniyang mga alagad. </li></ul><ul><li>24 Narito, nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa lawa. Ang bangka ay natatabunan ng malalakas na alon. Ngunit si Jesus ay natutulog. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>25 Lumapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad at ginising siya. Sinabi nila: Panginoon, iligtas mo kami, napapahamak kami.    </li></ul>
 17. 17. <ul><li>26 Sinabi ni Jesus sa kanila: Bakit kayo natatakot? O, kayong maliliit ang pananampalataya. Nang magkagayon, bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang mga alon. At nagkaroon ng isang malaking katahimikan.   </li></ul>
 18. 18. <ul><li>27 Ngunit ang mga lalaki ay namangha at nagsabi: Anong uri ng tao ito na maging ang mga hangin at dagat ay tumatalima sa kaniya? </li></ul>
 19. 19. Mark 5:25-34 <ul><li>25 May isang babae roon na labindalawang taon nang dinurugo. </li></ul><ul><li>26 Siya ay lubhang naghirap sa maraming manggagamot na tumingin sa kaniya. Naubos na ang lahat niyang ari-arian ngunit hindi pa rin siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalo pa siyang lumubha. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>27 Nang marinig niya ang patungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao hanggang sa likuran ni Jesus. Hinipo niya ang damit ni Jesus. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>28 Iniisip niya: Kung mahihipo ko lang ang kaniyang damit, ako ay gagaling. </li></ul><ul><li>29 Dagling naampat ang kaniyang pagdurugo at nalaman niya sa kaniyang katawan na magaling na siya mula sa sakit na nagpapahirap sa kaniya.         </li></ul>
 22. 22. <ul><li>30 Kaagad ding nalaman ni Jesus sa kaniyang sarili na may kapangyarihang lumabas sa kaniya. Pagbaling niya sa karamihan, nagtanong siya: Sinong humipo sa aking damit?   </li></ul><ul><li>  31 Sinabi sa kaniya ng kaniyang mga alagad: Nakikita mong nagsisiksikan sa iyo ang napakaraming tao. Ngayon ay nagtatanong ka: Sinong humipo sa akin?    </li></ul>
 23. 23. <ul><li>32 Nagpalinga-linga pa rin siya sa palibot upang tingnan ang babaeng gumawa nito. </li></ul><ul><li>33 Ang babae ay natatakot at nanginginig sa pagkaalam ng nangyari sa kaniya. Siya ay lumapit at nagpatirapa sa harap ni Jesus at ipinagtapat ang buong katotohanan. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>34 Sinabi ni Jesus: Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo. </li></ul>
 25. 25. Philippians 4:13 <ul><li>13 Ako ay may sapat na lakas na gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. </li></ul>
 26. 26. Romans 8:35-39 <ul><li>35 Sino ang maghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Cristo? Ang paghihirap ba, o kagipitan, o pag-uusig, o kagutuman, o kahubaran, o panganib o tabak? </li></ul><ul><li>36 Ayon sa nasusulat: Alang-alang sa inyo, pinapatay nila kami buong araw. Itinuturing kaming mga tupang kakatayin. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>37 Subalit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. </li></ul><ul><li>38 Ito ay sapagkat nakakatiyak ako na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. </li></ul><ul><li>Hindi ang kamatayan, o buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>39 Hindi ang matataas na bagay, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. </li></ul><ul><li>Walang anumang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon. </li></ul>

×