AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om

AS Centar
AS CentarHuman right & Health em AS Centar

AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om

2010 - 2015
AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om
AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, iz Beograda je jedna od 8 organizacija civilnog
društva koja je osnovana i vođena od strane osoba koje imaju HIV infekciju i mladih zdravih osoba. Jedinstveno smo udruženje
u Srbiji jer naš rad doprinosi demokratiji, vladavini prava i izgradnji jedinstvenog sistema podrške za osetljive populacije pri
čemu aktivno, posvećeno i odgovorno učestvujemo u procese kreiranja, donošenja, usvajanja i sprovođenja odluka i politika, u
svim segmentima i na svim nivoima upravljanja u Srbiji i na Evropskom nivou. Inicirali smo i zajedno sa drugih 6 organizacija
civilnog društva osnovali Uniju organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om (USOP), sa ciljem
poboljšanja kvaliteta života i društveno ekonomskog položaja osoba koje imaju HIV infekciju.
Da bi osobe koje imaju HIV infekciju mogle da uživaju sva Ustavom zagarantovana prava u punom kapacitetu, bez stigme i
diskriminacije i da bi u tome mogle da imaju efikasnu podršku svoje zajednice, mi smo se tokom 5 godina rada kontinuirano
osnaživali i u društvenoj zajednici promovisali zdrave stilove života i zaštitu osnovnih ljudskih prava u skladu sa srpskim,
evropskim i međunarodnim zakonodavstvom uz razvijanje svesti o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, zdravstvenoj
bezbednosti, prevenciji i suzbijanju korupcije, nasilja, stigme, diskriminacije, torture, polno prenosivih infekcija i HIV-a u
društvu. Dodatna misija nam je da ujedinimo civilno društvo koje će zajedno da utiče na politike i radi na uspostavljanje
efikasne saradnje, tako što obezbeđujemo da se glasovi naših korisnika čuju od strane kreatora politike, Evropskih institucija i
ključnih zainteresovanih strana, razmenom iskustava i transparentno upoznavanje javnosti sa društvenim položajem osoba koje
imaju HIV, vodeći se G.I.P.A. principima (Greater Involvement of People with HIV/AIDS).
AS Centar promoviše solidarnost, motiviše i podstiče društvenu zajednicu, osobe koje imaju HIV, članove njihovih porodica,
prijatelje, osobe koje su pod uticajem predrasuda i u povećanom riziku za HIV, da udruženim snagama gradimo zdrave stilove
života, toleranciju i ravnopravnost, da obezbedimo poštovanje ljudskih prava i sloboda, da kreiramo tolerantno okruženje u
kojem se prihvataju i uvažavaju različitosti i da omogućimo kvalitetan i univerzalni pristup socijalnoj, pravnoj i zdrastvenoj
zaštiti. Aktivnosti AS Centra su prvenstveno usmerene ka resocijalizaciji i podsticanju nas samih, da aktivno učestvujemo u
rešavanju izazova sa kojima se svakodnevno suočavamo, da istražujemo uzroke narušavanja svojih prava, da dajemo predloge,
sugestije i preduzimamo sinhronizovane akcije za otklanjanje tih problema uz osiguranje argumentovanih dokaza o narušavanju
ljudskih prava nadležnim institucijama koje su u mogućnosti ili je u njihovoj nadležnosti da rešavaju te probleme. Zajedničkim
planiranjem i javnim akcijama, podstićemo jedni druge na aktivizam, volonterizam i pospešujemo timski rad uz kreativno i
umetničko izražavanje kroz isticanje sopstvenih afiniteta, potencijala i talenata. Svakodnevni zajednički rad koji može da
zadovolji naše potrebe, omogućava nam da osmišljavamo programe i realizujemo ih u skladu sa svojim interesovanjima.
AS Centar ima 88 članova i upravljačku strukturu koju čine Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsednik i Izvršni
direktor koji ujedno zastupa AS Centar i unosi podatake u Nacionalnu HIV bazu podataka (NHBP). Organizaciono, AS Centar
ima snažnu mrežu eksperata i stručnjaka raznih profila u oblasti socijalne, zdravstvene i pravne zaštite. Pored 5 osoba projektno
zaposlenih, u realizaciji aktivnosti učestvuju članovi i volonteri. AS Centar u svom radu primenjuje rešenja sadržana u Zakonu o
javnim nabavkama, Vodiču o politikama Globalnog fonda o upravljanju nabavkama i Direktivama EU o nabavkama kao i
pravilnike i procedure za efikasno planiranje, upravljanje, realizaciju, monitoring, evaluaciju i izveštavanje. AS Centar je upisan
u baze podataka Agencije za privredne registre gde se vode podaci o finansijskom poslovanju za 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и
2015 godinu, Registar članova i zaposlenih, Evidencija udruženja kod Ministarstva omladine i sporta pod brojem 212, E-
Registar udruženja ERU, Baza OCD i institucija, TACSO baza OCD i mreža, OCDoskop, Registar transparentnosti EU i E-
Atlas Globalna mapa OCD u oblasti HIV-a.
AS Centar je prepoznat kao važan resurs i do sada nas je podržalo Ministarstvo omladine i sporta MOS, Ministarstvo
zdravlja, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Kancelarija GIZ
projekta SoSYEP/SPPHT, Građanske inicijative GI, Međunarodna mreža pomoći IAN, Microsoft korporacija, UNDP/UNAIDS,
Osnovno javno tužilaštvo Novi Sad. Omladina JAZAS-a, Beograd, TAKSO kancelarija u Srbiji, TACSO Resursni centar
Građanskih Inicijativa GI i konzorcijuma koji čine Kuća ljudskih prava, Centar za razvoj neprofitnog sektora CRNPS i
Fondacija za nove komunikacije Dokukino, a naš rad je podržao i Zaštitnik građana, Institut za javno zdravlje, Gradski zavod za
zdravstvenu zaštitu studenata, Gradski zavod za javno zdravlje Beograda GZJZ, 107 organizacija civilnog društva iz Srbije, itd.
Aktivnosti AS Centra imaju za cilj da omoguće pravo svih građana i građanki na pristup uslugama i kompletnim, tačnim,
objektivnim, razumljivim i proverenim informacijama na sva njihova pitanja i potrebe. Radi uspešnog tretmana, rehabilitacije i
pomoći osetljivim grupama uz inkluzivno delovanje, AS Centar razvija nove usluge za svoje korisnike uz pružanje kvalitetnih
informacija, psihosocijalnih usluga uz promociju tolerancije, zdravih stilova života i zaštitu ljudskih prava i sloboda. Nizak nivo
znanja o HIV infekciji i osobama koje imaju HIV, stvara predrasude, a osobe koje imaju HIV su izuzetno diskriminisane od
strane društvene zajednice i često su izolovane iz društvenih procesa što dovodi do ekstremne socijalne ugroženosti.
AS Centar je do sada sproveo Pilot program stručne prakse (PSP) za unapređenje kvaliteta obrazovanja 12 studenata i promocije
tolerancije prema osobama koje imaju HIV u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Filozofskog fakulteta. Za naših 88 članova
smo isporučili više od 1000 različitih usluga: 42 kursa socijalnih veština i engleskog jezika, 1 Stipendija, 576 psihosocijalne
pomoći, 175 kućne i bolničke posete, 245 savetovanja o dostupnim socijalnim servisima, 73 pravnih savetovanja, 70 grupe
samopomoći za 385 korisnika, podeljeno 7000 edukativno zdravstvenih brošura na teme prevencije polno prenosivih infekcija i
HIV-a, i podeljeno 37.000 besplatnih kondoma.
Razvoj široke baze partnerskih odnosa je jedan od stubova delovanja AS Centra sa ciljem jačanja dvosmerne komunikacije i
zajedničkog pružanja podrške osobama koje imaju HIV uz promociju ljudskih prava, tolerancije i zdravih stilova života. U tu
svrhu smo pokrenuli Inicijativu za uspostavljanje nacionalnog dana osoba koje imaju HIV i potpisali Ugovore i Memorandume
o saradnji i međusobnom razumevanju. Potpisnici su: Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta, Srbija u pokretu SUP,
Centar za orjentaciju društva COD, Međunarodna mreža pomoći IAN, Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske
uprave grada Beograda Gnezdo, Gradska Opština Surčin, Javno preduzeće za turizam Surčin, Međunarodna studentska
organizacija AIESEC, Asocijacija za podršku ženama ugroženim HIV-om Žena plus, Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga
Duša, Edukacioni centar ED, Centar za podršku osoba sa hepatitisima Hepatitis-Hilfe, Centar za promociju pozitivnog života Q-
Klub, Omladina JAZAS, Beograd, Lice ulice, Centar za unapređenje bračnih odnosa ALOHA, Connecting people, Centar za
prevenciju raka grlića materice NIKA, Centar za kulturnu promociju Arti zanat iz Francuske i Međunarodna organizacija za
razvoj NVO, ASFAR iz Velike Britanije.
Učešće u donošenju odluka je omogućeno AS Centru članstvom u Nacionalnom savetu za praćenje i sprovođenje projekata iz
oblasti HIV/AIDS-a, hepatitisa i tuberkuloze CCM, na osnovu rešenja Vlade Republike Srbije od 23.12.2014. godine,
Nacionalnog Konventa za praćenje toka pregovora o pristupanju Srbije u EU NKEU u okviru Poglavlja 28 Zaštita potrošača i
zaštita zdravlja sa ciljem definisanja konkretnih preporuka uz samostalne ili zajedničke projekte uz koordinaciju Centra za
evropske politike CEP, Parlamentarne grupe za reproduktivno zdravlje, rodna pitanja i HIV, Sektorskih organizacija civilnog
društva SEKO za oblasti građansko društvo, mediji i kultura i vladavina prava, pravda, unutrašnji poslovi i zaštita ljudskih
prava, učesnik radne grupe za Zakon o volontiranju RS ispred NAPOR-a i KOMS-a.
Unapređenje poštovanja demokratije, ljudskih prava i fundamentalnih sloboda se ogleda našim učestvovanjem u procese
kreiranja nacionalnih politika i dokumenata kao što su: Nacionalna strategija za HIV infekciju i AIDS 2011-2015, Nacionalni
M&E plan za HIV 2011-2015, GAP analiza uz Plan održivosti nacionalnog odgovora na HIV, Akcioni plan za HIV 2015,
Istraživanja Stigma indeks i kvalitet života osoba sa HIV-om 2012 i 2013. godina, Strategija prevencije i zaštite od
diskriminacije, Etički kodeks organizacija civilnog društva, UNGASS izveštaj o napretku Srbije za 2015, Nacionalni
instrumenti, obaveze i politike (NCPI) - 2012, Izveštaj GFATM o globalnim konsultacijama sa ciljem kreiranja nove strategije
Globalnog fonda (2017-2021), Politika za participaciju mladih, kreirana u okviru Radne grupe, Izveštaj o napretku Srbije u
procesu evrointegracija za 2015, 2014 i 2013. godinu, Platforma o saradnji organizacija u okviru Nacionalnog preventivnog
mehanizma NPM, Strateški plan SEKO mehanizma za vladavinu prava, Rečnik omladinske politike, Deklaracija osoba koje
imaju HIV, Knjiga preporuka 2014/2015 nastala kao rezultat rada 21 radne grupe Nacionalnog konventa o EU u Srbiji (NKEU),
Alternativni izveštaj koalicija organizacija civilnog društva iz Srbije predstavljen 2015. godine na 54 sednici u Ženevi pred CAT
Komitetom UN, kojeg prati drugi izveštaj za Srbiju od strane Komiteta protiv torture (CAT/C/SRB/2) 2015. godine na osnovu
Alternativnog izveštaja koalicija organizacija civilnog društva iz Srbije, Istraživanje Dehumanizacija i tortura na Balkana, AIDS,
nezadovoljstvo i ućutkivanje gej seksualnosti u Srbiji, Izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba za 2014, 2012, 2011,
Sloboda se ne dobija, sloboda se osvaja i 2010. godinu Korak po korak, Strategija za podsticajno okruženje civilnog društva,
Nacionalna strategija za mlade 2015-2025 i drugi dokumenti.
Učešće u radu Evropskih i međunarodnih mreža i koalicija daje osobama koje imaju HIV dodatnu snagu za delovanje.
Delegacija EU u Srbiji nam je pružila mogućnost učešća u Program EU „Visitors 2016“ (EUVP), što će nam pomoći za
upoznavanje sa političkim procesima u Evropskom parlamentu i usavršavanje kompetencija za zastupanje prava osoba koje
imaju HIV, razvijanje saradnje i zajedničkih projekata, uz sticanje novih veština i jačanje strukturnih kapaciteta. AS Centar je od
2014. godine predstavnik Srbije u Evropskom forumu građanskog društva za HIV/AIDS CSF na osnovu odluke broj: (Ref.Ares
(2014)1571720-16/05/2014) donete od strane Radne grupe Evropske komisije osnovane od strane Generalnog direktorata
Evropske komisije za zdravlje i zaštitu potrošaća EU SANTE. AS Centar je član i Svetske hepatitis alijanse WHA, Evroazijske
mreže za smanjenje štetnih efekata EHRN, AAE Evropske AIDS mreže - AIDS Action Europe, EU mreže za korelaciju,
socijalnu inkluziju i zdravlje Correlation, EU mreže za smanjenje štetnih efekata EuroHRN, Regionalne mreže za prevenciju
torture RNNPM, EU C:E:T: Platforme zapadnog Balkana za mobilnost mladih, EU mreže za inkluziju i digitalno osnaživanje
Unite IT e-inclusion Network, Globalne akcione mreže mladih GYAN, Međunarodnog komiteta za ljudska prava seksualnih
radnika u Evropi (The International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe ICRSE) i Globalne koalicije za
univerzalno zdravstveno osiguranje.
Podrške za globalne inicijative i dokumente kao što su: Globalno Pismo civilnog društva Međuagencijskoj ekspertskoj grupi
za SDG Indikatore: u odnosu na cilj 3.8: postići Universalno zdravstveno osiguranje uključujući i zaštitu finansijskog rizika i
pristup uslugama; Letter from participants of the G7 Civil Society Taskforce, Otvoreno pismo za bord direktora The Global
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria sa zahtevom da se ubrza kraj epidemije AIDS-a do 2030 godine, Pismo 243
organizacija za Amnesti International Upravni odbor pozivajući ih pokažu hrabrost i podrže nacrt politike o dekriminalizaciji
seksualnog rada iniciranog od strane Međunarodnog komiteta za prava seksualnih radnika u Evropi (ICRSE), Podrška i
partnerstvo za “Be the peace you are looking for”, Podrška kampanji „Ne kažnjavaj“, Više od 1000 organizacija učestvuje u
kreiranja dokumenta Beyond 2015, iz više od 130 zemalja, Peticija za pristup lekovima "Pobedite AIDS epidemiju" o ulozi
patenata i visokih cena HIV-lekova, Kanadska Izjava osoba koje žive sa HIV-om i zajednica pogođenih HIV-om Vankuver
Konsenzus 2015 „Za podršku“ je hitan poziv svetskim liderima, donatorima, kliničarima i civilnom društvu da garantuje da svi
ljudi koji žive sa HIV-om imaju pristup antiretroviralnoj (ARV) terapiji i lečenju nakon dijagnoze uz strateško korišćenje ARV
za lečenje i prevenciju kako bi se ispunili ciljevi UNAIDS-a 90-90-90, Koalicija vodećih zdravstvenih i razvojnih organizacija
poziva vlade da ubrzaju univerzalno zdravstveno osiguranje, tako da svi, svuda, imaju pristup kvalitetnim zdravstvenim
uslugama. Deklaracija o univerzalnom pristupu zdravstvenom osiguranju, Strazburška deklaracija o socijalnom preduzetništvu,
Budimpeštanska deklaracija država sa niskom prevalencom HIV-a.
Podrške za Evropske inicijative i dokumente kao što su: Poziv političkom rukovodstvu EU da hitno rešava pitanja infektivnih
bolesti kao što su HIV/AIDS, tuberkuloza (TB) i Hepatitis C epidemija u EU i susednim zemljama, Apel zainteresovanim
stranama u EU i farmaceutskim kompanijama za finansiranje DAD studije, Apel Komesaru za zdravlje i sigurnost hrane EU, da
planira koordinisan odgovor na tuberkulozu u EU; Manifest o prevenciji HIV-a: Hitno nam je potreban PreP! za Evropske,
nacionalne institucije i farmaceutske kompanije; Poziv: "Hepatitis C: Bolja zaštita i lečenje u 2015. za sve u Evropi" sa
zahtevom da se prva generacija PI (Boceprevir i Telaprevir) zamene za sigurnije i efikasnije lekove za lečenje hepatitisa C
(HCV), Poziv zvaničnicima Ministarstva zdravlja da izraze podršku obnovi političke posvećenosti borbi protiv HIV/AIDS-a i za
nastavak implementacije Dablinske deklaracije; Zajedničke akcije za HIV i smanjenje štetnih efekata uz Poziv Ministrima
zdravlja i direktorima farmaceutskih kompanija (Abbvie, BMS, Gilead, Janssen, Merck/MSD) o univerzalnom pristupu lečenja i
tretmana hepatitisa C; Više od 55 Institucija, saveza, organizacija civilnog društva i neformalnih grupa iz Srbije dale podršku i
priključile se Akcijama Evropske komisije zajedno sa OCD, mrežama i alijansama iz Evropske Unije i Azije, Dopisom koji je
upućen Ministrima zdravlja EU i zamalja u okruženju, Evropskoj komisiji, generalnom direktoratu DG za javno zdravlje i
potrošaće Evropske Unije SANTE, relevantnim činiocima i zainteresovanim stranama u EU i na globalnom nivou, Pismo
premijeru Danske i drugi dokumenti.
Članstvo u nacionalnim mrežama je značajan resurs jer omogućava osobama koje imaju HIV, veću vidljivost i učešće u
društveno ekonomskim procesima Srbije i EU, učešćem u radu Saveza udruženja pacijenata Srbije SUPS, Unije organizacija
Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om USOP, Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada NAPOR,
Krovne organizacije mladih Srbije KOMS, Federacije nevladinih organizacija Srbije FENS i Udruženja za unapređivanje
kliničkih ispitivanja Srbije KLINIS. Učestvovali smo u društvenim procesima uz informativno savetodavni proces sa ciljem
izgradnje partnerstva sa organima državne uprave i organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pripremi, donošenje i
praćenje pokrenutih nacionalnih i inicijativa Evropske komisije radi obezbeđivanja njihove delotvorne i efikasne primene,
davanjem sugestija, komentara i preporuka radom u nacionalnim i međunarodnim radnim grupama, mrežama i unijama.
Podrške za nacionalne inicijative i uticaj na promene prepoznavanjem i usvajanjem dokumenata od važnosti za unapređenje
kvaliteta života osoba sa HIV-om u društvenim procesima kao što su Etički kodeks, Deklaracija o platformi organizacija
civilnog društva pregovori za pregovore u okviru liste pregovaračkih poglavlja grupe za pristupanje Srbije u EU,
Beogradska deklaracija o socijalnom preduzetništvu, Deklaracija i platforma o unapređenju položaja osoba drugačije seksualne
orijentacije i/ili rodnog identiteta, Standardi za prikupljanje sredstava, Memorandum za sistemska rešenja Obećanje
mladima, Zahtev za izradu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Deklaracija učešća OCD i eksperata u obavljanju nacionalnog
preventivnog mehanizma NPM, Inicijativa za reformu obrazovanja, Inicijativa za izmenu člana 85. Zakona o parničnom
postupku, o samohranim roditeljima, Platforma za mlade, Zahtev za izmenu Zakona o zaštiti prava pacijenata, Peticija za
vraćanje sajta Kakav je doktor?, Inicijativa Forum Vlasina i drugi dokumenti.
Veštine i znanja koje smo do sada usvojili obuhvataju širok spektar oblasti, a neki su: Komunikacija, Pacijenti - Zdravstveni
profesionalci, Partnerstvo za održivost projekta GFATM, Socijalne veštine, Prevencija tuberkuloze, Škola preduzetništva,
Socijalno preduzetništvo, Zaštita pacijenata, Veštine komunikacije, Lečenje i prevencija HIV-a, TOT Peer koučing, Inkluzivna
vršnjačka edukacija, Harvard društveni angažman, Inkluzivni, Peer koučing, Posredovanje, Upravljanje projektima EU, Lečenje
HIV i AIDS, Rodna ravnopravnost; Odnosi sa medijima, Zastupanje i lobiranje, Pozitivna prevencija, Upravljanje projektnim
ciklusom, Adobe Flash, Adobe Photoshop, Joomla, Strateško planiranje, Obuka trenera za PLHIV, Rodna politika i HIV-AIDS-
a; Organizovanje i vođenje grupe za samopomoć, Lobiranje i zastupanje, Pravilna upotreba ARV terapije.
Edukacija mladih se kontinuirano sprovodi uz Priručnik za vršnjačke edukatore ILI TI ILI PPI, kreiran uz podršku
Ministarstva omladine i sporta i razmenom naučenih lekcija prilikom urađenog Situacionog testiranja diskriminacije u privatnim
stomatološkim ordinacijama uz podršku Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, pri čemu su isporučene 64 pritužbe. Izveštaj za
2013. godinu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti je podnet Narodnoj Skupštini Republike Srbije i sadrži opis stanja, uočene
propuste i preporuke za njihovo otklanjanje.
Usluge AS Centra podrazumevaju organizovanje psihosocijalne podrške i savetovanje, grupe samopomoći, pravno savetovanje,
kućne i bolničke posete, praktična pomoć i podrška, kursevi za unapređenje životnih veština, tribine, debate, okrugli stolovi,
pozorišne i kreativne radionice, izložbe, festivali, koncerti, rođendani članova, druženja, izleti, sportske aktivnosti, usluge za
najugroženije. Kroz dosadašnji rad smo uspešno oformili usluge:
Program psihološkog jačanja osoba koje imaju HIV kroz grupe podrške i pomoći gde se korisnici edukuju i usmeravaju da
daju svoj doprinos u širenju pozitivnih stavova u odnosu na bolest, da znaju da se odupru svakodnevnim izazovima u da
nastave normalno svakodnevne aktivnosti.
Program savetovanja 1:1 se primenjuje kada je tematika suviše intimna da bi se iznosila pred grupom ili kada korisnik ne
želi da učestvuje u radu grupe. Ovaj vid savetovanja aktivisti pružaju i na Klinici za Infektivne bolesti ali i u svakodnevnim
kontaktima sa osobama sa HIV-om, kako u okruženju tako i putem telefonskog savetovanja i interneta
Program zdravstvene i socijalne asistencije obuhvata kompletno sređivanje potrebne zdravstvene dokumentacije za
upućivanje korisnika u relevantne Ustanove koje podrazumeva: uput Opšteg lekara, Konzilijarno mišljenje infektologa, overa
Lekarske komisije. Kao poseban vid u ovoj oblasti vršimo pratnju korisnika ukoliko postoji potreba u zdravstvenu Ustanovu,
obilazimo naše korisnike upućene na stacionarno lečenje uz distribuciju HAART-a i vitaminske terapije.
Pravna asistencija se sprovodi preko našeg pravnika i uz podršku koju pruža Ombudsman, Poverenica za zaštitu
ravnopravnosti, Zaštitnik građana i prava pacijenata. Ukoliko se proceni da je došlo do diskriminacije po bilo kom osnovu,
upućujemo korisnika na ove postojeće pravne mogućnosti i pomažemo u svim daljim koracima.
Resocijalizacija osoba koje imaju HIV je važan deo naših aktivnosti. Kroz primere dobre prakse edukujemo korisnike o
štetnosti auto stigme i u cilju prevencije iste, organizujemo druženja kako unutar udruženja tako i sa ostalim organizacijama
shodno mogućnostima. U tom smislu je data mogućnost sticanja novih znanja i veština koje korisnici imaju kroz
organizovanje pohađanja kurseva socijalnih veština.
Rad na smanjenju stigme i diskriminacije smatramo važnim segmentom rada našeg udruženja kroz koji motivišemo
korisnike da se aktivno uključe u sve kampanje, medijske aktivnosti kao i rad u komisijama i raznim telima koji su značajni
za život osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS i koje doprinose smanjenju stigme i diskriminacije.
Internet prezentacije, publikacije i audio vizuelni formati za informisanje i učenje su kreirani i objavljeni zainteresovanoj
javnosti: Monitoring HIV infekcije u Srbiji 2015, dostavljen Delegaciji EU u Srbiji, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti i
Zaštitniku građana, Izazovi i preporuke za adekvatnu zaštitu osoba koje imaju HIV ili koinfekciju sa hepatitisom C u Srbiji
2015, Preporuke za E-Forum Globalnog Fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije iz Ženeve; Razvojni plan kreiran u
okviru KOMSovog projekta “Jaka udruženja mladih za održiv uticaj na lokalnu zajednicu”. Preporuke i izazovi osoba koje
imaju HIV, dostaljene Fondu za zdravstveno osiguranje RFZO; Analiza „Zdravstvena zaštita osoba koje imaju HIV u Srbiji ili
koinfekciju“, dostavljena NKEU; Izveštaj i preporuke za Poglavlje 28 Srbija 2015, dostavljene Delegaciji Evropske Unije u
Srbiji; Apel za podršku AS Centru je kreiran uz prikupljene podrške od strane 108 organizacija civilnog društva i Medija iz
Srbije; Izveštaj dostavljen EU forumu građanskog društva za HIV/AIDS CSF i svim UN agencijama, Evropskim institucijama;
Podrška za osobe sa HIV-om u Srbiji, specijalni izveštaj dostavljen Ministarstvu zdravlja, CCM, UNOPS, UNAIDS, SZO, MZ,
Batut i svim ostalim nacionalnim i Evropskim zainteresovanim stranama uključenim u odgovor na HIV. Knjiga: Sve o HIV
infekciji i AIDS-u, Alat za organizovanje događaja, Informator o radu AS Centra, Film Svest javnog mnjenja o HIV-u, Film AS
u duši ASovci u akciji, Prevod osnovnih informacija, Smernice i Procedure za EU program zdravlja 2014-2020, Izveštaji o
podršci za porodicu Bančić, Izveštaj projekta Da ne sude zablude, Pilot program stručne prakse (PSP), Kampanja: Evropska
nedelja testiranja na HIV, Kampanja: Protect your love - save the future; Prezentacije: Situaciono testiranje diskriminacije, Kako
da se zaštitimo od HIV-a, Ko je heroj?, PIC Broj, Aktivizam i socijalna inkluzija mladih, Edukacija mladih aktivista, PLHIV
zajednica, Aplikativni softver Šta je HIV, Savez pacijenata SUPS, Socijalni status PLHIV (ASovci).
Promocija aktivnosti AS Centra se najvećim delom odvija na Internetu, preko veb sajta, kao i preko društvenih mreža
(Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Linkedin, Blogger i drugi), a u cilju podizanja društvene svesti, edukacije i informisanja
mladih o HIV-u i društvenom položaju osoba sa HIV-om uz distribuciju edukativnog materijala koji se produkuje u okviru
Projekata; praćenje važnih datuma i adekvatno predsatvljanje u medijima, štampanim i elektronskim; učestvovanje u TV i
radijskim emisijama i kampanjama za podizanje svesti i osmišljavanje i autorizacija novinskih članaka na temu osetljivih grupa.
Monitoring, evaluacija i izveštavanje celokupnog procesa rada obezbeđuje nemerljiv uspeh, daje mogućnost upoređivanja sa
prethodnim stanjem u radu AS Centra i kvalitetom komunikacije i transparentnosti. Plan evaluacije i monitoringa po principu
participativnosti je prilagođen uputstvima Ministarstva zdravlja. Metode i tehnike koje se koriste za nadziranje implementacije
aktivnosti i procene rezultata rada AS Centra su sledeće: Sastanci; Svakodnevni razgovori sa korisnicima i saradnicima;
Upitnici, izjave, ankete, evaluacija rada; Posmatranje i prebrojavanje; Fotografisanje i snimanje; Analiza dokumentacije.
Projekti u prethodne 5 godine rada AS Centra su nekoliko samostalnih, partnerskih i saradničkih projekata i kampanja sa
ciljem unapređenja kvaliteta života osoba koje imaju HIV. Samostalni projekti AS Centra:
 TACSO kancelarija u Srbiji, TACSO Resursni centar Građanskih Inicijativa i konzorcijuma koji čine i Kuća ljudskih prava, Centar za
razvoj neprofitnog sektora i Fondacija za nove komunikacije Dokukino, podržali održavanje prve konferencije Foruma organizacija
civilnog društva za HIV/AIDS (FOCDHA) kao konsultativnog tela Evropskog foruma organizacija civilnog društva za HIV/AIDS u
Srbiji. FOCDHA ima za cilj da radi na unapređenju položaja osoba koje žive sa HIV/AIDSom u Srbiji u oblasti zdravlja, socijalne zaštite,
zapošljivosti i smanjenja stigme i diskriminacije kroz javno zastupanje prema donosiocima odluka na lokalnom, republičkom i
evropksom nivou.
 Projekat „Živi duhovi“ finansira Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije KLJMP.
 Projekat „Mladi koji žive sa HIVom udruženi za zastupanje svojih interesa doprinose unapređenju svog položaja“ a finansira Ministarstvo
Omladine i Sporta Republike Srbije (MOS) u partnerstvu sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), Kancelarijom za mlade i
saradnju sa udruženjima Gradske uprave grada Beograda "GNEZDO" i uz učešće saradnika.
 AS Centar je započeo proces akreditacije omladinskog rada kod Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada NAPOR.
 KO JE HEROJ? - Panevropska akcija „Nedelja testiranja na HIV - Pričaj o HIV-u, testiraj se na HIV“ je podržala kancelarija
SoSYEP/SPPHT projekta Nemačke agencije za međunarodnu saradnju GIZ.
 AS u duši, podsticanje pozitivnog delovanja društvene zajednice prema diskriminisanim društvenim grupama podržale Građanske
inicijative u okviru programa „MLADI SU ZAKON“,
 ILI TI ILI PPI! - „Očuvanje i unapređenje zdravlja mladih kroz vršnjačku edukaciju na temu PPI i reproduktivnog zdravlja“ podržan od
strane Ministarstva omladine i sporta.
 PROTECT YOUR LOVE - SAVE THE FUTURE - Zaštiti ljubav - sačuvaj budućnost sa ciljem da se započne proces uspostavljanja
Nacionalnog dana posvećenom osobama koje imaju HIV ili AIDS;
 SPAM - „Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije na teritoriji Srbije” podržan od strane Kancelarije
Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
 Da ne sude zablude - Podrška za osobe koje žive sa HIV-om je podržalo Ministarstvo zdravlja, Omladina JAZAS-a iz Beograda i
Globalni Fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije GFATM, iz Ženeve. Početak realizacije projekta, saopštenje i fotografije
 OPU - 3.2 - Jačanje civilnog društva i institucionalno povećavanje kapaciteta;
Projekti u kojima AS Centar učestvuje kao partner ili saradnik
 AS Centar je partner u projektu „HIV među nаmа: ljudi kаo svi drugi“ koji sprovode E-Novine, a finаnsirа Ministаrstvo kulture i
informisаnjа Republike Srbije
 Erasmus+ projekat "Movie Making film for Social Inclusion" koji sprovodi MODAVI - Federazione provinciale di Napoli iz Italije u
partnerstvu sa organizacijama civilnog društva iz Evrope među kojima je i AS Centar.
 AS Centar je partner u dvogodišnjem međunarodnom Multilateralnom projektu za interkulturalni dijalog EGAR Youth Exchange koji vodi
ASFAR iz Velike Britanije.
 AS Centar učestvuje u projektu “Monitoring ljudskih prava osoba koje žive sa HIV/sidom”, koji sprovode Čovekoljublje, Dobrotvorna
fondacija Srpske Pravoslavne Crkve i Centar za orijentaciju društva (COD), sa ciljem da osnaži organizacije građanskog društva u
aktivnostima zaštite i promovisanja ljudskih prava osoba koje žive sa HIV/sidom i borbe protiv diskriminacije.
 AS Centar je saradnik prvog Foruma u prirodnom okruženju „Vlasina 2015“.
 AS Centar je partner u kampanji Globalni dan omladinskog servisa za 2015 i 2016 godinu.
 Globalna kampanja "Zdravlje za sve Universal Health Coverage Day", u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje se bave
podrškom i osnaživanjem osetljivih populacija sa ciljem da se podigne svest o neophodnosti univerzalnog pristupa zdravstvenom
osiguranju i omogućavanju kvalitetnih i svima dostupnih zdravstvenih usluga. #UHC_Day #AIDS #HIV #HealthForAll
 Globalna akcija Svetski dan solidarnosti sa pacijentima (Patient Solidarity Day),
 Forum teatar za društvene promene je sproveo ALTERO i neformalna grupa Forum mladih za rodnu ravnopravnost;
 Partnerstvo za bezbednost pacijenata sa glavnim ciljem da podrži razvoj kapaciteta i vidljivosti Saveza;
 Jačanje struktura za osnaživanje i particpaciju mladih, kancelarija GIZ SoSYEP/SPPHT projekta u Srbiji;
 Prevencija torture i rehabilitacija žrtava ima Regionalni Izveštaj i Tribine u Nišu i Beogradu;
 Onlajn nedelja je sprovedena od strane nacionalnog koordinatora i za Srbiju i učesnike kampanje;
 Kakav je doktor u okviru projekta Srbije u pokretu „Glasno za zdravstvo“;
 Quest for peace and equality - Forum teatar podržan od strane Ekumenske inicijative žena iz Omiša;
 Jačanje kapaciteta SEKO za vladavinu prava u okviru programa saradnje u oblasti planiranja, praćenja i korišćenja Instrumenta za
pretpristupnu pomoć. Pored izveštaja mart-jun, jun-decembar 2011 i decembar-mart 2012, prvi proizvod je i Bilten "Vladavina prava,
pravosuđe i unutrašnji poslovi";
 Pozicioniranje USOP, na civilnoj sceni Republike Srbije, Sprovelo Čovekoljublje iz Beograda;
 Sveobuhvatni program rehabilitacije žrtava torture realizuje Centar za rehabilitaciju žrtava torture Međunarodne mreže pomoći IAN u
partnerstvu sa UNVFVT i uz podršku EU kroz program EIDHR;
 Niste sami - uključite se je finansirao Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Agencija za EU integracije i saradnju sa
udruženjima, a sprovela Omladina JAZAS-a, AS Centar i Žena plus iz Beograda;
 Isti(na)svetu! u okviru on-line programa „E-learning škola demokratije i ljudskih prava“;
 REBEKA - Savez za rekreaciju i fitnes, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta;
 Unapređenje pravnog položaja ljudi sa HIV-om u Srbiji je sprovela Omladina JAZAS-a Beograd uz učešće AS Centra i drugih
organizacija PLHIV u Srbiji;

Recomendados

Podrska za AS Centar por
Podrska za AS CentarPodrska za AS Centar
Podrska za AS CentarAS Centar
273 visualizações2 slides
Podrska za osobe sa hiv om u srbiji por
Podrska za osobe sa hiv om u srbijiPodrska za osobe sa hiv om u srbiji
Podrska za osobe sa hiv om u srbijiAS Centar
446 visualizações9 slides
Razvojni plan as centar por
Razvojni plan  as centarRazvojni plan  as centar
Razvojni plan as centarAS Centar
250 visualizações2 slides
EU HIV testing week Srbija por
EU HIV testing week SrbijaEU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week SrbijaAS Centar
1.6K visualizações11 slides
Prezentacija TOC por
Prezentacija TOCPrezentacija TOC
Prezentacija TOCTOC - Timočki omladinski centar
316 visualizações19 slides
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji por
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbijiZdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbijiAS Centar
376 visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om

Program 3P por
Program 3PProgram 3P
Program 3PAS Centar
14 visualizações32 slides
dubravka malohodzic - zena plus por
dubravka malohodzic - zena plusdubravka malohodzic - zena plus
dubravka malohodzic - zena plusPartnerships in Health
681 visualizações15 slides
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu por
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u ObrenovcuIstrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u ObrenovcuKancelarija za mlade GO Obrenovac
390 visualizações9 slides
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih por
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar
406 visualizações19 slides
Eu I Mladi por
Eu I MladiEu I Mladi
Eu I MladiDejan Koricanac
726 visualizações10 slides
Publikacija por
PublikacijaPublikacija
PublikacijaFestival uličnih svirača
721 visualizações76 slides

Similar a AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om(20)

Program 3P por AS Centar
Program 3PProgram 3P
Program 3P
AS Centar14 visualizações
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih por AS Centar
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar406 visualizações
Eu I Mladi por Dejan Koricanac
Eu I MladiEu I Mladi
Eu I Mladi
Dejan Koricanac726 visualizações
IOP priručnik negovateljice por Ljiljana Rehner
IOP priručnik negovateljiceIOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljice
Ljiljana Rehner1.3K visualizações
LAP_Ivanjica por Milivoj Kostic
LAP_IvanjicaLAP_Ivanjica
LAP_Ivanjica
Milivoj Kostic354 visualizações
Dečija nedelja 2013 por milkak
Dečija nedelja 2013Dečija nedelja 2013
Dečija nedelja 2013
milkak504 visualizações
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi por Catalyst Balkans
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalaziSrbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Srbija daruje neprofitnom sektoru izveštaj za 2017. godinu - glavni nalazi
Catalyst Balkans476 visualizações
Monitoring hiv infekcije u Srbiji por AS Centar
Monitoring hiv infekcije u SrbijiMonitoring hiv infekcije u Srbiji
Monitoring hiv infekcije u Srbiji
AS Centar248 visualizações
Nasilje u skoli por zoranang
Nasilje u skoliNasilje u skoli
Nasilje u skoli
zoranang3.4K visualizações
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p... por Valentina Aleksandrovic
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...
Valentina Aleksandrovic162 visualizações
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015 por AS Centar
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
AS Centar478 visualizações
Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji por Catalyst Balkans
Kako osnovati socijalno preduzeće u SrbijiKako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji
Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji
Catalyst Balkans752 visualizações
Radio Medij Jednakih Mogucnosti Za Sve por udfontana
Radio  Medij Jednakih Mogucnosti Za SveRadio  Medij Jednakih Mogucnosti Za Sve
Radio Medij Jednakih Mogucnosti Za Sve
udfontana245 visualizações
Radio Medij Jednakih Mogucnosti Za Sve por udfontana
Radio  Medij Jednakih Mogucnosti Za SveRadio  Medij Jednakih Mogucnosti Za Sve
Radio Medij Jednakih Mogucnosti Za Sve
udfontana257 visualizações

Mais de AS Centar

Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji por
Presek stanja - Pacijenti 2020 u SrbijiPresek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u SrbijiAS Centar
7 visualizações12 slides
Testirajse rs por
Testirajse rsTestirajse rs
Testirajse rsAS Centar
360 visualizações19 slides
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa por
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisaPriručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisaAS Centar
494 visualizações15 slides
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015 por
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015AS Centar
307 visualizações9 slides
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi por
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhoviNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhoviAS Centar
230 visualizações8 slides
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj por
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je herojNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je herojAS Centar
234 visualizações9 slides

Mais de AS Centar(20)

Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji por AS Centar
Presek stanja - Pacijenti 2020 u SrbijiPresek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
AS Centar7 visualizações
Testirajse rs por AS Centar
Testirajse rsTestirajse rs
Testirajse rs
AS Centar360 visualizações
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa por AS Centar
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisaPriručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
AS Centar494 visualizações
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015 por AS Centar
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
AS Centar307 visualizações
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi por AS Centar
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhoviNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
AS Centar230 visualizações
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj por AS Centar
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je herojNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
AS Centar234 visualizações
Pres kliping projekta ko je heroj por AS Centar
Pres kliping projekta ko je herojPres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je heroj
AS Centar464 visualizações
Uhc measure what matters por AS Centar
Uhc  measure what mattersUhc  measure what matters
Uhc measure what matters
AS Centar523 visualizações
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015 por AS Centar
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
AS Centar458 visualizações
Support of ministry of health Serbia to AS Center por AS Centar
Support of ministry of health Serbia to AS CenterSupport of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS Center
AS Centar309 visualizações
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia por AS Centar
Contribution e forum gfatm 2015 from serbiaContribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia
AS Centar1.3K visualizações
Ko je heroj por AS Centar
Ko je herojKo je heroj
Ko je heroj
AS Centar334 visualizações
Kako da se zastitim od hiv a por AS Centar
Kako da se zastitim od hiv aKako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv a
AS Centar477 visualizações
Preporuke hiv hcv srbija RFZO por AS Centar
Preporuke hiv hcv srbija RFZOPreporuke hiv hcv srbija RFZO
Preporuke hiv hcv srbija RFZO
AS Centar223 visualizações
Podrska za porodicu Bancic por AS Centar
Podrska za porodicu BancicPodrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu Bancic
AS Centar411 visualizações
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator... por AS Centar
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
AS Centar598 visualizações
Chapter 28 eu report 2015 por AS Centar
Chapter 28 eu report 2015Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015
AS Centar447 visualizações
Serbia alternative report uncat por AS Centar
Serbia alternative report uncatSerbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncat
AS Centar723 visualizações
Program strucne prakse AS Centar por AS Centar
Program strucne prakse AS CentarProgram strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS Centar
AS Centar856 visualizações
Sve o HIV infekciji i AIDS-u por AS Centar
Sve o HIV infekciji i AIDS-uSve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-u
AS Centar9.7K visualizações

AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om

 • 2. AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, iz Beograda je jedna od 8 organizacija civilnog društva koja je osnovana i vođena od strane osoba koje imaju HIV infekciju i mladih zdravih osoba. Jedinstveno smo udruženje u Srbiji jer naš rad doprinosi demokratiji, vladavini prava i izgradnji jedinstvenog sistema podrške za osetljive populacije pri čemu aktivno, posvećeno i odgovorno učestvujemo u procese kreiranja, donošenja, usvajanja i sprovođenja odluka i politika, u svim segmentima i na svim nivoima upravljanja u Srbiji i na Evropskom nivou. Inicirali smo i zajedno sa drugih 6 organizacija civilnog društva osnovali Uniju organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om (USOP), sa ciljem poboljšanja kvaliteta života i društveno ekonomskog položaja osoba koje imaju HIV infekciju. Da bi osobe koje imaju HIV infekciju mogle da uživaju sva Ustavom zagarantovana prava u punom kapacitetu, bez stigme i diskriminacije i da bi u tome mogle da imaju efikasnu podršku svoje zajednice, mi smo se tokom 5 godina rada kontinuirano osnaživali i u društvenoj zajednici promovisali zdrave stilove života i zaštitu osnovnih ljudskih prava u skladu sa srpskim, evropskim i međunarodnim zakonodavstvom uz razvijanje svesti o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, zdravstvenoj bezbednosti, prevenciji i suzbijanju korupcije, nasilja, stigme, diskriminacije, torture, polno prenosivih infekcija i HIV-a u društvu. Dodatna misija nam je da ujedinimo civilno društvo koje će zajedno da utiče na politike i radi na uspostavljanje efikasne saradnje, tako što obezbeđujemo da se glasovi naših korisnika čuju od strane kreatora politike, Evropskih institucija i ključnih zainteresovanih strana, razmenom iskustava i transparentno upoznavanje javnosti sa društvenim položajem osoba koje imaju HIV, vodeći se G.I.P.A. principima (Greater Involvement of People with HIV/AIDS). AS Centar promoviše solidarnost, motiviše i podstiče društvenu zajednicu, osobe koje imaju HIV, članove njihovih porodica, prijatelje, osobe koje su pod uticajem predrasuda i u povećanom riziku za HIV, da udruženim snagama gradimo zdrave stilove života, toleranciju i ravnopravnost, da obezbedimo poštovanje ljudskih prava i sloboda, da kreiramo tolerantno okruženje u kojem se prihvataju i uvažavaju različitosti i da omogućimo kvalitetan i univerzalni pristup socijalnoj, pravnoj i zdrastvenoj zaštiti. Aktivnosti AS Centra su prvenstveno usmerene ka resocijalizaciji i podsticanju nas samih, da aktivno učestvujemo u rešavanju izazova sa kojima se svakodnevno suočavamo, da istražujemo uzroke narušavanja svojih prava, da dajemo predloge, sugestije i preduzimamo sinhronizovane akcije za otklanjanje tih problema uz osiguranje argumentovanih dokaza o narušavanju ljudskih prava nadležnim institucijama koje su u mogućnosti ili je u njihovoj nadležnosti da rešavaju te probleme. Zajedničkim planiranjem i javnim akcijama, podstićemo jedni druge na aktivizam, volonterizam i pospešujemo timski rad uz kreativno i umetničko izražavanje kroz isticanje sopstvenih afiniteta, potencijala i talenata. Svakodnevni zajednički rad koji može da zadovolji naše potrebe, omogućava nam da osmišljavamo programe i realizujemo ih u skladu sa svojim interesovanjima. AS Centar ima 88 članova i upravljačku strukturu koju čine Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsednik i Izvršni direktor koji ujedno zastupa AS Centar i unosi podatake u Nacionalnu HIV bazu podataka (NHBP). Organizaciono, AS Centar ima snažnu mrežu eksperata i stručnjaka raznih profila u oblasti socijalne, zdravstvene i pravne zaštite. Pored 5 osoba projektno zaposlenih, u realizaciji aktivnosti učestvuju članovi i volonteri. AS Centar u svom radu primenjuje rešenja sadržana u Zakonu o javnim nabavkama, Vodiču o politikama Globalnog fonda o upravljanju nabavkama i Direktivama EU o nabavkama kao i pravilnike i procedure za efikasno planiranje, upravljanje, realizaciju, monitoring, evaluaciju i izveštavanje. AS Centar je upisan u baze podataka Agencije za privredne registre gde se vode podaci o finansijskom poslovanju za 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 godinu, Registar članova i zaposlenih, Evidencija udruženja kod Ministarstva omladine i sporta pod brojem 212, E- Registar udruženja ERU, Baza OCD i institucija, TACSO baza OCD i mreža, OCDoskop, Registar transparentnosti EU i E- Atlas Globalna mapa OCD u oblasti HIV-a. AS Centar je prepoznat kao važan resurs i do sada nas je podržalo Ministarstvo omladine i sporta MOS, Ministarstvo zdravlja, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Kancelarija GIZ projekta SoSYEP/SPPHT, Građanske inicijative GI, Međunarodna mreža pomoći IAN, Microsoft korporacija, UNDP/UNAIDS, Osnovno javno tužilaštvo Novi Sad. Omladina JAZAS-a, Beograd, TAKSO kancelarija u Srbiji, TACSO Resursni centar Građanskih Inicijativa GI i konzorcijuma koji čine Kuća ljudskih prava, Centar za razvoj neprofitnog sektora CRNPS i Fondacija za nove komunikacije Dokukino, a naš rad je podržao i Zaštitnik građana, Institut za javno zdravlje, Gradski zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Gradski zavod za javno zdravlje Beograda GZJZ, 107 organizacija civilnog društva iz Srbije, itd. Aktivnosti AS Centra imaju za cilj da omoguće pravo svih građana i građanki na pristup uslugama i kompletnim, tačnim, objektivnim, razumljivim i proverenim informacijama na sva njihova pitanja i potrebe. Radi uspešnog tretmana, rehabilitacije i pomoći osetljivim grupama uz inkluzivno delovanje, AS Centar razvija nove usluge za svoje korisnike uz pružanje kvalitetnih informacija, psihosocijalnih usluga uz promociju tolerancije, zdravih stilova života i zaštitu ljudskih prava i sloboda. Nizak nivo znanja o HIV infekciji i osobama koje imaju HIV, stvara predrasude, a osobe koje imaju HIV su izuzetno diskriminisane od strane društvene zajednice i često su izolovane iz društvenih procesa što dovodi do ekstremne socijalne ugroženosti.
 • 3. AS Centar je do sada sproveo Pilot program stručne prakse (PSP) za unapređenje kvaliteta obrazovanja 12 studenata i promocije tolerancije prema osobama koje imaju HIV u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Filozofskog fakulteta. Za naših 88 članova smo isporučili više od 1000 različitih usluga: 42 kursa socijalnih veština i engleskog jezika, 1 Stipendija, 576 psihosocijalne pomoći, 175 kućne i bolničke posete, 245 savetovanja o dostupnim socijalnim servisima, 73 pravnih savetovanja, 70 grupe samopomoći za 385 korisnika, podeljeno 7000 edukativno zdravstvenih brošura na teme prevencije polno prenosivih infekcija i HIV-a, i podeljeno 37.000 besplatnih kondoma. Razvoj široke baze partnerskih odnosa je jedan od stubova delovanja AS Centra sa ciljem jačanja dvosmerne komunikacije i zajedničkog pružanja podrške osobama koje imaju HIV uz promociju ljudskih prava, tolerancije i zdravih stilova života. U tu svrhu smo pokrenuli Inicijativu za uspostavljanje nacionalnog dana osoba koje imaju HIV i potpisali Ugovore i Memorandume o saradnji i međusobnom razumevanju. Potpisnici su: Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta, Srbija u pokretu SUP, Centar za orjentaciju društva COD, Međunarodna mreža pomoći IAN, Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave grada Beograda Gnezdo, Gradska Opština Surčin, Javno preduzeće za turizam Surčin, Međunarodna studentska organizacija AIESEC, Asocijacija za podršku ženama ugroženim HIV-om Žena plus, Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga Duša, Edukacioni centar ED, Centar za podršku osoba sa hepatitisima Hepatitis-Hilfe, Centar za promociju pozitivnog života Q- Klub, Omladina JAZAS, Beograd, Lice ulice, Centar za unapređenje bračnih odnosa ALOHA, Connecting people, Centar za prevenciju raka grlića materice NIKA, Centar za kulturnu promociju Arti zanat iz Francuske i Međunarodna organizacija za razvoj NVO, ASFAR iz Velike Britanije. Učešće u donošenju odluka je omogućeno AS Centru članstvom u Nacionalnom savetu za praćenje i sprovođenje projekata iz oblasti HIV/AIDS-a, hepatitisa i tuberkuloze CCM, na osnovu rešenja Vlade Republike Srbije od 23.12.2014. godine, Nacionalnog Konventa za praćenje toka pregovora o pristupanju Srbije u EU NKEU u okviru Poglavlja 28 Zaštita potrošača i zaštita zdravlja sa ciljem definisanja konkretnih preporuka uz samostalne ili zajedničke projekte uz koordinaciju Centra za evropske politike CEP, Parlamentarne grupe za reproduktivno zdravlje, rodna pitanja i HIV, Sektorskih organizacija civilnog društva SEKO za oblasti građansko društvo, mediji i kultura i vladavina prava, pravda, unutrašnji poslovi i zaštita ljudskih prava, učesnik radne grupe za Zakon o volontiranju RS ispred NAPOR-a i KOMS-a. Unapređenje poštovanja demokratije, ljudskih prava i fundamentalnih sloboda se ogleda našim učestvovanjem u procese kreiranja nacionalnih politika i dokumenata kao što su: Nacionalna strategija za HIV infekciju i AIDS 2011-2015, Nacionalni M&E plan za HIV 2011-2015, GAP analiza uz Plan održivosti nacionalnog odgovora na HIV, Akcioni plan za HIV 2015, Istraživanja Stigma indeks i kvalitet života osoba sa HIV-om 2012 i 2013. godina, Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije, Etički kodeks organizacija civilnog društva, UNGASS izveštaj o napretku Srbije za 2015, Nacionalni instrumenti, obaveze i politike (NCPI) - 2012, Izveštaj GFATM o globalnim konsultacijama sa ciljem kreiranja nove strategije Globalnog fonda (2017-2021), Politika za participaciju mladih, kreirana u okviru Radne grupe, Izveštaj o napretku Srbije u procesu evrointegracija za 2015, 2014 i 2013. godinu, Platforma o saradnji organizacija u okviru Nacionalnog preventivnog mehanizma NPM, Strateški plan SEKO mehanizma za vladavinu prava, Rečnik omladinske politike, Deklaracija osoba koje imaju HIV, Knjiga preporuka 2014/2015 nastala kao rezultat rada 21 radne grupe Nacionalnog konventa o EU u Srbiji (NKEU), Alternativni izveštaj koalicija organizacija civilnog društva iz Srbije predstavljen 2015. godine na 54 sednici u Ženevi pred CAT Komitetom UN, kojeg prati drugi izveštaj za Srbiju od strane Komiteta protiv torture (CAT/C/SRB/2) 2015. godine na osnovu Alternativnog izveštaja koalicija organizacija civilnog društva iz Srbije, Istraživanje Dehumanizacija i tortura na Balkana, AIDS, nezadovoljstvo i ućutkivanje gej seksualnosti u Srbiji, Izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba za 2014, 2012, 2011, Sloboda se ne dobija, sloboda se osvaja i 2010. godinu Korak po korak, Strategija za podsticajno okruženje civilnog društva, Nacionalna strategija za mlade 2015-2025 i drugi dokumenti. Učešće u radu Evropskih i međunarodnih mreža i koalicija daje osobama koje imaju HIV dodatnu snagu za delovanje. Delegacija EU u Srbiji nam je pružila mogućnost učešća u Program EU „Visitors 2016“ (EUVP), što će nam pomoći za upoznavanje sa političkim procesima u Evropskom parlamentu i usavršavanje kompetencija za zastupanje prava osoba koje imaju HIV, razvijanje saradnje i zajedničkih projekata, uz sticanje novih veština i jačanje strukturnih kapaciteta. AS Centar je od 2014. godine predstavnik Srbije u Evropskom forumu građanskog društva za HIV/AIDS CSF na osnovu odluke broj: (Ref.Ares (2014)1571720-16/05/2014) donete od strane Radne grupe Evropske komisije osnovane od strane Generalnog direktorata Evropske komisije za zdravlje i zaštitu potrošaća EU SANTE. AS Centar je član i Svetske hepatitis alijanse WHA, Evroazijske mreže za smanjenje štetnih efekata EHRN, AAE Evropske AIDS mreže - AIDS Action Europe, EU mreže za korelaciju, socijalnu inkluziju i zdravlje Correlation, EU mreže za smanjenje štetnih efekata EuroHRN, Regionalne mreže za prevenciju torture RNNPM, EU C:E:T: Platforme zapadnog Balkana za mobilnost mladih, EU mreže za inkluziju i digitalno osnaživanje Unite IT e-inclusion Network, Globalne akcione mreže mladih GYAN, Međunarodnog komiteta za ljudska prava seksualnih radnika u Evropi (The International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe ICRSE) i Globalne koalicije za univerzalno zdravstveno osiguranje.
 • 4. Podrške za globalne inicijative i dokumente kao što su: Globalno Pismo civilnog društva Međuagencijskoj ekspertskoj grupi za SDG Indikatore: u odnosu na cilj 3.8: postići Universalno zdravstveno osiguranje uključujući i zaštitu finansijskog rizika i pristup uslugama; Letter from participants of the G7 Civil Society Taskforce, Otvoreno pismo za bord direktora The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria sa zahtevom da se ubrza kraj epidemije AIDS-a do 2030 godine, Pismo 243 organizacija za Amnesti International Upravni odbor pozivajući ih pokažu hrabrost i podrže nacrt politike o dekriminalizaciji seksualnog rada iniciranog od strane Međunarodnog komiteta za prava seksualnih radnika u Evropi (ICRSE), Podrška i partnerstvo za “Be the peace you are looking for”, Podrška kampanji „Ne kažnjavaj“, Više od 1000 organizacija učestvuje u kreiranja dokumenta Beyond 2015, iz više od 130 zemalja, Peticija za pristup lekovima "Pobedite AIDS epidemiju" o ulozi patenata i visokih cena HIV-lekova, Kanadska Izjava osoba koje žive sa HIV-om i zajednica pogođenih HIV-om Vankuver Konsenzus 2015 „Za podršku“ je hitan poziv svetskim liderima, donatorima, kliničarima i civilnom društvu da garantuje da svi ljudi koji žive sa HIV-om imaju pristup antiretroviralnoj (ARV) terapiji i lečenju nakon dijagnoze uz strateško korišćenje ARV za lečenje i prevenciju kako bi se ispunili ciljevi UNAIDS-a 90-90-90, Koalicija vodećih zdravstvenih i razvojnih organizacija poziva vlade da ubrzaju univerzalno zdravstveno osiguranje, tako da svi, svuda, imaju pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama. Deklaracija o univerzalnom pristupu zdravstvenom osiguranju, Strazburška deklaracija o socijalnom preduzetništvu, Budimpeštanska deklaracija država sa niskom prevalencom HIV-a. Podrške za Evropske inicijative i dokumente kao što su: Poziv političkom rukovodstvu EU da hitno rešava pitanja infektivnih bolesti kao što su HIV/AIDS, tuberkuloza (TB) i Hepatitis C epidemija u EU i susednim zemljama, Apel zainteresovanim stranama u EU i farmaceutskim kompanijama za finansiranje DAD studije, Apel Komesaru za zdravlje i sigurnost hrane EU, da planira koordinisan odgovor na tuberkulozu u EU; Manifest o prevenciji HIV-a: Hitno nam je potreban PreP! za Evropske, nacionalne institucije i farmaceutske kompanije; Poziv: "Hepatitis C: Bolja zaštita i lečenje u 2015. za sve u Evropi" sa zahtevom da se prva generacija PI (Boceprevir i Telaprevir) zamene za sigurnije i efikasnije lekove za lečenje hepatitisa C (HCV), Poziv zvaničnicima Ministarstva zdravlja da izraze podršku obnovi političke posvećenosti borbi protiv HIV/AIDS-a i za nastavak implementacije Dablinske deklaracije; Zajedničke akcije za HIV i smanjenje štetnih efekata uz Poziv Ministrima zdravlja i direktorima farmaceutskih kompanija (Abbvie, BMS, Gilead, Janssen, Merck/MSD) o univerzalnom pristupu lečenja i tretmana hepatitisa C; Više od 55 Institucija, saveza, organizacija civilnog društva i neformalnih grupa iz Srbije dale podršku i priključile se Akcijama Evropske komisije zajedno sa OCD, mrežama i alijansama iz Evropske Unije i Azije, Dopisom koji je upućen Ministrima zdravlja EU i zamalja u okruženju, Evropskoj komisiji, generalnom direktoratu DG za javno zdravlje i potrošaće Evropske Unije SANTE, relevantnim činiocima i zainteresovanim stranama u EU i na globalnom nivou, Pismo premijeru Danske i drugi dokumenti. Članstvo u nacionalnim mrežama je značajan resurs jer omogućava osobama koje imaju HIV, veću vidljivost i učešće u društveno ekonomskim procesima Srbije i EU, učešćem u radu Saveza udruženja pacijenata Srbije SUPS, Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS-om USOP, Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada NAPOR, Krovne organizacije mladih Srbije KOMS, Federacije nevladinih organizacija Srbije FENS i Udruženja za unapređivanje kliničkih ispitivanja Srbije KLINIS. Učestvovali smo u društvenim procesima uz informativno savetodavni proces sa ciljem izgradnje partnerstva sa organima državne uprave i organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pripremi, donošenje i praćenje pokrenutih nacionalnih i inicijativa Evropske komisije radi obezbeđivanja njihove delotvorne i efikasne primene, davanjem sugestija, komentara i preporuka radom u nacionalnim i međunarodnim radnim grupama, mrežama i unijama. Podrške za nacionalne inicijative i uticaj na promene prepoznavanjem i usvajanjem dokumenata od važnosti za unapređenje kvaliteta života osoba sa HIV-om u društvenim procesima kao što su Etički kodeks, Deklaracija o platformi organizacija civilnog društva pregovori za pregovore u okviru liste pregovaračkih poglavlja grupe za pristupanje Srbije u EU, Beogradska deklaracija o socijalnom preduzetništvu, Deklaracija i platforma o unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, Standardi za prikupljanje sredstava, Memorandum za sistemska rešenja Obećanje mladima, Zahtev za izradu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Deklaracija učešća OCD i eksperata u obavljanju nacionalnog preventivnog mehanizma NPM, Inicijativa za reformu obrazovanja, Inicijativa za izmenu člana 85. Zakona o parničnom postupku, o samohranim roditeljima, Platforma za mlade, Zahtev za izmenu Zakona o zaštiti prava pacijenata, Peticija za vraćanje sajta Kakav je doktor?, Inicijativa Forum Vlasina i drugi dokumenti. Veštine i znanja koje smo do sada usvojili obuhvataju širok spektar oblasti, a neki su: Komunikacija, Pacijenti - Zdravstveni profesionalci, Partnerstvo za održivost projekta GFATM, Socijalne veštine, Prevencija tuberkuloze, Škola preduzetništva, Socijalno preduzetništvo, Zaštita pacijenata, Veštine komunikacije, Lečenje i prevencija HIV-a, TOT Peer koučing, Inkluzivna vršnjačka edukacija, Harvard društveni angažman, Inkluzivni, Peer koučing, Posredovanje, Upravljanje projektima EU, Lečenje HIV i AIDS, Rodna ravnopravnost; Odnosi sa medijima, Zastupanje i lobiranje, Pozitivna prevencija, Upravljanje projektnim ciklusom, Adobe Flash, Adobe Photoshop, Joomla, Strateško planiranje, Obuka trenera za PLHIV, Rodna politika i HIV-AIDS- a; Organizovanje i vođenje grupe za samopomoć, Lobiranje i zastupanje, Pravilna upotreba ARV terapije.
 • 5. Edukacija mladih se kontinuirano sprovodi uz Priručnik za vršnjačke edukatore ILI TI ILI PPI, kreiran uz podršku Ministarstva omladine i sporta i razmenom naučenih lekcija prilikom urađenog Situacionog testiranja diskriminacije u privatnim stomatološkim ordinacijama uz podršku Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, pri čemu su isporučene 64 pritužbe. Izveštaj za 2013. godinu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti je podnet Narodnoj Skupštini Republike Srbije i sadrži opis stanja, uočene propuste i preporuke za njihovo otklanjanje. Usluge AS Centra podrazumevaju organizovanje psihosocijalne podrške i savetovanje, grupe samopomoći, pravno savetovanje, kućne i bolničke posete, praktična pomoć i podrška, kursevi za unapređenje životnih veština, tribine, debate, okrugli stolovi, pozorišne i kreativne radionice, izložbe, festivali, koncerti, rođendani članova, druženja, izleti, sportske aktivnosti, usluge za najugroženije. Kroz dosadašnji rad smo uspešno oformili usluge: Program psihološkog jačanja osoba koje imaju HIV kroz grupe podrške i pomoći gde se korisnici edukuju i usmeravaju da daju svoj doprinos u širenju pozitivnih stavova u odnosu na bolest, da znaju da se odupru svakodnevnim izazovima u da nastave normalno svakodnevne aktivnosti. Program savetovanja 1:1 se primenjuje kada je tematika suviše intimna da bi se iznosila pred grupom ili kada korisnik ne želi da učestvuje u radu grupe. Ovaj vid savetovanja aktivisti pružaju i na Klinici za Infektivne bolesti ali i u svakodnevnim kontaktima sa osobama sa HIV-om, kako u okruženju tako i putem telefonskog savetovanja i interneta Program zdravstvene i socijalne asistencije obuhvata kompletno sređivanje potrebne zdravstvene dokumentacije za upućivanje korisnika u relevantne Ustanove koje podrazumeva: uput Opšteg lekara, Konzilijarno mišljenje infektologa, overa Lekarske komisije. Kao poseban vid u ovoj oblasti vršimo pratnju korisnika ukoliko postoji potreba u zdravstvenu Ustanovu, obilazimo naše korisnike upućene na stacionarno lečenje uz distribuciju HAART-a i vitaminske terapije. Pravna asistencija se sprovodi preko našeg pravnika i uz podršku koju pruža Ombudsman, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnik građana i prava pacijenata. Ukoliko se proceni da je došlo do diskriminacije po bilo kom osnovu, upućujemo korisnika na ove postojeće pravne mogućnosti i pomažemo u svim daljim koracima. Resocijalizacija osoba koje imaju HIV je važan deo naših aktivnosti. Kroz primere dobre prakse edukujemo korisnike o štetnosti auto stigme i u cilju prevencije iste, organizujemo druženja kako unutar udruženja tako i sa ostalim organizacijama shodno mogućnostima. U tom smislu je data mogućnost sticanja novih znanja i veština koje korisnici imaju kroz organizovanje pohađanja kurseva socijalnih veština. Rad na smanjenju stigme i diskriminacije smatramo važnim segmentom rada našeg udruženja kroz koji motivišemo korisnike da se aktivno uključe u sve kampanje, medijske aktivnosti kao i rad u komisijama i raznim telima koji su značajni za život osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS i koje doprinose smanjenju stigme i diskriminacije. Internet prezentacije, publikacije i audio vizuelni formati za informisanje i učenje su kreirani i objavljeni zainteresovanoj javnosti: Monitoring HIV infekcije u Srbiji 2015, dostavljen Delegaciji EU u Srbiji, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitniku građana, Izazovi i preporuke za adekvatnu zaštitu osoba koje imaju HIV ili koinfekciju sa hepatitisom C u Srbiji 2015, Preporuke za E-Forum Globalnog Fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije iz Ženeve; Razvojni plan kreiran u okviru KOMSovog projekta “Jaka udruženja mladih za održiv uticaj na lokalnu zajednicu”. Preporuke i izazovi osoba koje imaju HIV, dostaljene Fondu za zdravstveno osiguranje RFZO; Analiza „Zdravstvena zaštita osoba koje imaju HIV u Srbiji ili koinfekciju“, dostavljena NKEU; Izveštaj i preporuke za Poglavlje 28 Srbija 2015, dostavljene Delegaciji Evropske Unije u Srbiji; Apel za podršku AS Centru je kreiran uz prikupljene podrške od strane 108 organizacija civilnog društva i Medija iz Srbije; Izveštaj dostavljen EU forumu građanskog društva za HIV/AIDS CSF i svim UN agencijama, Evropskim institucijama; Podrška za osobe sa HIV-om u Srbiji, specijalni izveštaj dostavljen Ministarstvu zdravlja, CCM, UNOPS, UNAIDS, SZO, MZ, Batut i svim ostalim nacionalnim i Evropskim zainteresovanim stranama uključenim u odgovor na HIV. Knjiga: Sve o HIV infekciji i AIDS-u, Alat za organizovanje događaja, Informator o radu AS Centra, Film Svest javnog mnjenja o HIV-u, Film AS u duši ASovci u akciji, Prevod osnovnih informacija, Smernice i Procedure za EU program zdravlja 2014-2020, Izveštaji o podršci za porodicu Bančić, Izveštaj projekta Da ne sude zablude, Pilot program stručne prakse (PSP), Kampanja: Evropska nedelja testiranja na HIV, Kampanja: Protect your love - save the future; Prezentacije: Situaciono testiranje diskriminacije, Kako da se zaštitimo od HIV-a, Ko je heroj?, PIC Broj, Aktivizam i socijalna inkluzija mladih, Edukacija mladih aktivista, PLHIV zajednica, Aplikativni softver Šta je HIV, Savez pacijenata SUPS, Socijalni status PLHIV (ASovci). Promocija aktivnosti AS Centra se najvećim delom odvija na Internetu, preko veb sajta, kao i preko društvenih mreža (Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Linkedin, Blogger i drugi), a u cilju podizanja društvene svesti, edukacije i informisanja mladih o HIV-u i društvenom položaju osoba sa HIV-om uz distribuciju edukativnog materijala koji se produkuje u okviru Projekata; praćenje važnih datuma i adekvatno predsatvljanje u medijima, štampanim i elektronskim; učestvovanje u TV i radijskim emisijama i kampanjama za podizanje svesti i osmišljavanje i autorizacija novinskih članaka na temu osetljivih grupa. Monitoring, evaluacija i izveštavanje celokupnog procesa rada obezbeđuje nemerljiv uspeh, daje mogućnost upoređivanja sa prethodnim stanjem u radu AS Centra i kvalitetom komunikacije i transparentnosti. Plan evaluacije i monitoringa po principu participativnosti je prilagođen uputstvima Ministarstva zdravlja. Metode i tehnike koje se koriste za nadziranje implementacije aktivnosti i procene rezultata rada AS Centra su sledeće: Sastanci; Svakodnevni razgovori sa korisnicima i saradnicima; Upitnici, izjave, ankete, evaluacija rada; Posmatranje i prebrojavanje; Fotografisanje i snimanje; Analiza dokumentacije.
 • 6. Projekti u prethodne 5 godine rada AS Centra su nekoliko samostalnih, partnerskih i saradničkih projekata i kampanja sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba koje imaju HIV. Samostalni projekti AS Centra:  TACSO kancelarija u Srbiji, TACSO Resursni centar Građanskih Inicijativa i konzorcijuma koji čine i Kuća ljudskih prava, Centar za razvoj neprofitnog sektora i Fondacija za nove komunikacije Dokukino, podržali održavanje prve konferencije Foruma organizacija civilnog društva za HIV/AIDS (FOCDHA) kao konsultativnog tela Evropskog foruma organizacija civilnog društva za HIV/AIDS u Srbiji. FOCDHA ima za cilj da radi na unapređenju položaja osoba koje žive sa HIV/AIDSom u Srbiji u oblasti zdravlja, socijalne zaštite, zapošljivosti i smanjenja stigme i diskriminacije kroz javno zastupanje prema donosiocima odluka na lokalnom, republičkom i evropksom nivou.  Projekat „Živi duhovi“ finansira Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije KLJMP.  Projekat „Mladi koji žive sa HIVom udruženi za zastupanje svojih interesa doprinose unapređenju svog položaja“ a finansira Ministarstvo Omladine i Sporta Republike Srbije (MOS) u partnerstvu sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), Kancelarijom za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave grada Beograda "GNEZDO" i uz učešće saradnika.  AS Centar je započeo proces akreditacije omladinskog rada kod Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada NAPOR.  KO JE HEROJ? - Panevropska akcija „Nedelja testiranja na HIV - Pričaj o HIV-u, testiraj se na HIV“ je podržala kancelarija SoSYEP/SPPHT projekta Nemačke agencije za međunarodnu saradnju GIZ.  AS u duši, podsticanje pozitivnog delovanja društvene zajednice prema diskriminisanim društvenim grupama podržale Građanske inicijative u okviru programa „MLADI SU ZAKON“,  ILI TI ILI PPI! - „Očuvanje i unapređenje zdravlja mladih kroz vršnjačku edukaciju na temu PPI i reproduktivnog zdravlja“ podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.  PROTECT YOUR LOVE - SAVE THE FUTURE - Zaštiti ljubav - sačuvaj budućnost sa ciljem da se započne proces uspostavljanja Nacionalnog dana posvećenom osobama koje imaju HIV ili AIDS;  SPAM - „Uspostavljanje početnih mehanizama situacionog testiranja diskriminacije na teritoriji Srbije” podržan od strane Kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.  Da ne sude zablude - Podrška za osobe koje žive sa HIV-om je podržalo Ministarstvo zdravlja, Omladina JAZAS-a iz Beograda i Globalni Fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije GFATM, iz Ženeve. Početak realizacije projekta, saopštenje i fotografije  OPU - 3.2 - Jačanje civilnog društva i institucionalno povećavanje kapaciteta; Projekti u kojima AS Centar učestvuje kao partner ili saradnik  AS Centar je partner u projektu „HIV među nаmа: ljudi kаo svi drugi“ koji sprovode E-Novine, a finаnsirа Ministаrstvo kulture i informisаnjа Republike Srbije  Erasmus+ projekat "Movie Making film for Social Inclusion" koji sprovodi MODAVI - Federazione provinciale di Napoli iz Italije u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva iz Evrope među kojima je i AS Centar.  AS Centar je partner u dvogodišnjem međunarodnom Multilateralnom projektu za interkulturalni dijalog EGAR Youth Exchange koji vodi ASFAR iz Velike Britanije.  AS Centar učestvuje u projektu “Monitoring ljudskih prava osoba koje žive sa HIV/sidom”, koji sprovode Čovekoljublje, Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve i Centar za orijentaciju društva (COD), sa ciljem da osnaži organizacije građanskog društva u aktivnostima zaštite i promovisanja ljudskih prava osoba koje žive sa HIV/sidom i borbe protiv diskriminacije.  AS Centar je saradnik prvog Foruma u prirodnom okruženju „Vlasina 2015“.  AS Centar je partner u kampanji Globalni dan omladinskog servisa za 2015 i 2016 godinu.  Globalna kampanja "Zdravlje za sve Universal Health Coverage Day", u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje se bave podrškom i osnaživanjem osetljivih populacija sa ciljem da se podigne svest o neophodnosti univerzalnog pristupa zdravstvenom osiguranju i omogućavanju kvalitetnih i svima dostupnih zdravstvenih usluga. #UHC_Day #AIDS #HIV #HealthForAll  Globalna akcija Svetski dan solidarnosti sa pacijentima (Patient Solidarity Day),  Forum teatar za društvene promene je sproveo ALTERO i neformalna grupa Forum mladih za rodnu ravnopravnost;  Partnerstvo za bezbednost pacijenata sa glavnim ciljem da podrži razvoj kapaciteta i vidljivosti Saveza;  Jačanje struktura za osnaživanje i particpaciju mladih, kancelarija GIZ SoSYEP/SPPHT projekta u Srbiji;  Prevencija torture i rehabilitacija žrtava ima Regionalni Izveštaj i Tribine u Nišu i Beogradu;  Onlajn nedelja je sprovedena od strane nacionalnog koordinatora i za Srbiju i učesnike kampanje;  Kakav je doktor u okviru projekta Srbije u pokretu „Glasno za zdravstvo“;  Quest for peace and equality - Forum teatar podržan od strane Ekumenske inicijative žena iz Omiša;  Jačanje kapaciteta SEKO za vladavinu prava u okviru programa saradnje u oblasti planiranja, praćenja i korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Pored izveštaja mart-jun, jun-decembar 2011 i decembar-mart 2012, prvi proizvod je i Bilten "Vladavina prava, pravosuđe i unutrašnji poslovi";  Pozicioniranje USOP, na civilnoj sceni Republike Srbije, Sprovelo Čovekoljublje iz Beograda;  Sveobuhvatni program rehabilitacije žrtava torture realizuje Centar za rehabilitaciju žrtava torture Međunarodne mreže pomoći IAN u partnerstvu sa UNVFVT i uz podršku EU kroz program EIDHR;  Niste sami - uključite se je finansirao Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Agencija za EU integracije i saradnju sa udruženjima, a sprovela Omladina JAZAS-a, AS Centar i Žena plus iz Beograda;  Isti(na)svetu! u okviru on-line programa „E-learning škola demokratije i ljudskih prava“;  REBEKA - Savez za rekreaciju i fitnes, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta;  Unapređenje pravnog položaja ljudi sa HIV-om u Srbiji je sprovela Omladina JAZAS-a Beograd uz učešće AS Centra i drugih organizacija PLHIV u Srbiji;