AA EExxiissttêênncciiaa ddoo CCééuu ee ddoo 
IInnffeerrnnoo nnaa VViissããoo EEssppíírriittaa
A VISÃO DAS RELIGIÕES TRADICIONAIS 
CCrriiaaççããoo ddoo 
EEssppíírriittoo 
NNaasscciimmeennttoo VViiddaa ddee 
RReellaaççã...
OS PROBLEMAS DESSA VVIISSÃÃOO TTRRAADDIICCIIOONNAALL 
• PPaarraa aannaalliissaarr ooss pprroobblleemmaass ddaa vviissããoo ...
. Considerando qquuee eesssseess aattrriibbuuttooss DDiivviinnooss ssããoo 
vveerrddaaddeeiirrooss,, ee ssããoo rreeaallmmee...
– ssee ffoorr vveerrddaaddee qquuee oo mmaall éé nneecceessssáárriioo,, ppaarraa qquuee 
ooss ““jjuussttooss””,, qquuee oo...
– No “inferno” tradicional, tteemmooss aa ffiigguurraa ddoo 
ddeemmôônniioo,, ddiiaabboo,, ssaattãã,, bbeellzzeebbuu,, oo ...
– No “Céu” ou paraíso tradicional, eexxiissttee aa ffiigguurraa 
ddooss aannjjooss,, aarrccaannjjooss,, qquueerruubbiinnss...
Algumas Considerações ssoobbrree IInnffeerrnnoo,, 
LLiimmbboo,, PPuurrggaattóórriioo ee DDoouuttrriinnaa ddaass 
PPeennaas...
• O Inferno cristão ccoonnsseegguuiiuu,, eemm aallgguunnss ppoonnttooss,, 
ssuuppeerraarr,, eemm eexxaaggeerroo,, oo pprró...
• ((11) ) "Os bem-aavveennttuurraaddooss,, sseemm ddeeiixxaarreemm oo lluuggaarr 
qquuee ooccuuppaamm,, ppooddeerrããoo aaf...
• OO PPuurrggaattóórriioo:: 
– ““ OO EEvvaannggeellhhoo nnããoo ffaazz mmeennççããoo aallgguummaa ddoo 
ppuurrggaattóórriioo...
• DDoouuttrriinnaa ddaass PPeennaass EEtteerrnnaass:: 
– SSeegguunnddoo oo pprrooffeettaa EEzzeeqquuiieell:: 
– ((2200)) A...
– ((2222)) EEuu nnããoo mmee lleemmbbrreeii mmaaiiss ddee ttooddaass aass 
iinniiqqüüiiddaaddeess qquuee eellee tteennhhaa ...
• Confrontando-se os atributos DDiivviinnooss ccoomm aa tteeoorriiaa 
ddaa uunniicciiddaaddee ddaa eexxiissttêênncciiaa ((...
A Visão EEssppíírriittaa ddaa VViiddaa FFuuttuurraa
EEvvoolluuççããoo ddoo 
PPrriinnccííppiioo 
IInntteelliiggeennttee 
CCrriiaaççããoo ddoo 
EEssppíírriittoo ppoorr 
DDeeuuss ...
• O Espírito exercita o aprendizado ddaa ffeelliicciiddaaddee nnoo 
pprroocceessssoo ddee eennccaarrnnaaççããoo // rreeeenn...
• o espírito tem um inviolável lliivvrree aarrbbííttrriioo,, sseennddoo 
qquuee ttuuddoo llhhee éé ppeerrmmiittiiddoo ffaa...
• Nessa ótica, o espírito ffooii ccrriiaaddoo ppoorr DDeeuuss,, 
ssiimmpplleess ee iiggnnoorraannttee,, ccoomm uummaa ccee...
• A reencarnação ee aa vviiddaa ffuuttuurraa ddeeccoorrrreennttee ddeessssaa 
ppoossssiibbiilliiddaaddee rreessttaabbeelle...
A EVOLUÇÃO DOS ESPÍRITOS 
 co Uma cadeia ascendente e connttíínnuuaa lliiggaa ttooddaass aass 
ccrriiaaççõõeess 
evolução...
Roteiro de Palestra de Carlos AAuugguussttoo PPaarrcchheenn 
AApprreesseennttaaddoo nnoo CCeennttrroo EEssppíírriittaa LLu...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Palestra o-cu-e-o-inferno-na-viso-esprita-1215415162049816-8

358 visualizações

Publicada em

Palestra Ceu e inferno

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Palestra o-cu-e-o-inferno-na-viso-esprita-1215415162049816-8

 1. 1. AA EExxiissttêênncciiaa ddoo CCééuu ee ddoo IInnffeerrnnoo nnaa VViissããoo EEssppíírriittaa
 2. 2. A VISÃO DAS RELIGIÕES TRADICIONAIS CCrriiaaççããoo ddoo EEssppíírriittoo NNaasscciimmeennttoo VViiddaa ddee RReellaaççããoo nnaa TTeerrrraa MMoorrttee ddoo CCoorrppoo FFííssiiccoo AAnnáálliissee ddaa VViiddaa TTeerrrreessttrree ((jjuullggaammeennttoo)) FFooii uummaa ““ppeessssooaa bbooaa””?? SSiimm NNããoo CC ÉÉ UU !!!!!! PPoouuccoo ““rruuiimm”” oouu mmuuiittoo ““rruuiimm””?? PPoouuccoo PPuurrggaa-- ttóórriioo MMuuiittoo IINNFFEERRNNOO
 3. 3. OS PROBLEMAS DESSA VVIISSÃÃOO TTRRAADDIICCIIOONNAALL • PPaarraa aannaalliissaarr ooss pprroobblleemmaass ddaa vviissããoo ttrraaddiicciioonnaall ddee CCééuu ee IInnffeerrnnoo,, ddeevveemmooss iinniicciiaarr ppoorr eexxaammiinnaarr aallgguunnss aattrriibbuuttooss ddee DDeeuuss:: – DDeeuuss éé aammoorr iinnffiinniittoo;; – DDeeuuss éé bboonnddaaddee ee jjuussttiiççaa iinnffiinniittaa;; – DDeeuuss éé ppeerrffeeiittoo;; – DDeeuuss éé CCrriiaaddoorr ddee ttooddooss ooss eessppíírriittooss;; – DDeeuuss éé ssaabbeeddoorr ddee ttooddaass aass ccooiissaass eemm ttooddooss ooss tteemmppooss;; – oo ddeessttiinnoo ee oo ffuunncciioonnaammeennttoo ddee ttooddoo oo uunniivveerrssoo éé rreeggiiddoo ppeellaa vvoonnttaaddee ee aammoorr ddee DDeeuuss..
 4. 4. . Considerando qquuee eesssseess aattrriibbuuttooss DDiivviinnooss ssããoo vveerrddaaddeeiirrooss,, ee ssããoo rreeaallmmeennttee aacceeiittooss ppoorr ttooddaass aass rreelliiggiiõõeess,, ccaabbeemm aallgguummaass iinntteerrrrooggaaççõõeess:: – aaoo ccrriiaarr oo eessppíírriittoo DDeeuuss jjáá nnããoo ssaabbeerriiaa oo sseeuu ddeessttiinnoo ffiinnaall,, oouu sseejjaa,, oo ccééuu oouu oo iinnffeerrnnoo?? • CCllaarroo qquuee ssiimm ppooiiss DDeeuuss ppoossssuuii aa oonniisscciiêênncciiaa.. – ssee DDeeuuss jjáá ssaabbiiaa oo ddeessttiinnoo ddee uumm eessppíírriittoo aaoo ccrriiáá--lloo,, ppoorr qquuee ccrriiaa eessppíírriittooss ddeessttiinnaaddooss aaoo ““iinnffeerrnnoo””,, aaoo ssooffrriimmeennttoo eetteerrnnoo?? • SSee DDeeuuss ccrriiaassssee eessppíírriittooss ddeessttiinnaaddooss eetteerrnnaammeennttee aaoo ssooffrriimmeennttoo ee aa ddoorr ((aaoo iinnffeerrnnoo)),, iissssoo eessttaarriiaa eemm ddeessaaccoorrddoo ccoomm ssuuaa iinnffiinniittaa bboonnddaaddee,, jjuussttiiççaa ee aammoorr..
 5. 5. – ssee ffoorr vveerrddaaddee qquuee oo mmaall éé nneecceessssáárriioo,, ppaarraa qquuee ooss ““jjuussttooss””,, qquuee ooss ““bboonnss”” oo ssuuppeerreemm,, nnããoo sseerriiaa oo mmaall ccrriiaaddoo ttaammbbéémm ppoorr DDeeuuss?? • SSee oo mmaall ffoossssee ccrriiaaddoo ppoorr DDeeuuss,, eessttee nnããoo sseerriiaa ssoobbeerraannaammeennttee jjuussttoo,, bboomm ee aammoorroossoo ee,, ppoorrttaannttoo,, nnããoo sseerriiaa DDeeuuss.. – SSee eexxiissttiirr uummaa ssóó vviiddaa nnaa tteerrrraa,, ee nnoo ffiinnaall ddeellaa eexxiissttiirr aa rreeccoommppeennssaa ppaarraa ooss ““bboonnss ee jjuussttooss””,, nnaa ffoorrmmaa ddoo CCééuu ((PPaarraaííssoo)),, aaoo ccrriiaarr eessppíírriittooss qquuee vvããoo ppaarraa oo ccééuu ee eessppíírriittooss qquuee vvããoo ppaarraa oo iinnffeerrnnoo,, iissssoo sseerriiaa jjuussttoo ppoorr ppaarrttee ddee DDeeuuss?? • CCllaarroo qquuee nnããoo,, ee nneessssee ccaassoo DDeeuuss nnããoo eexxiissttiirriiaa,, ppooiiss DDeeuuss,, nneecceessssaarriiaammeennttee,, éé jjuussttiiççaa iinnffiinniittaa..
 6. 6. – No “inferno” tradicional, tteemmooss aa ffiigguurraa ddoo ddeemmôônniioo,, ddiiaabboo,, ssaattãã,, bbeellzzeebbuu,, oo aannjjoo ddeeccaaííddoo,, gguuaarrddiiããoo eetteerrnnoo ddoo mmaall,, eennccaarrrreeggaaddoo ddee ““ppuunniirr”” ooss ““ppeeccaaddoorreess”” nnoo ““ffooggoo ddoo iinnffeerrnnoo””.. IIssssoo éé ccooeerreennttee ccoomm ooss aattrriibbuuttooss ddiivviinnooss?? • EEvviiddeenntteemmeennttee qquuee nnããoo.. SSee oo ddeemmôônniioo eexxiissttiissssee,, sseerriiaa ccrriiaaççããoo ddee DDeeuuss ee,, ppoorrttaannttoo,, oo mmaall tteerriiaa ssiiddoo ccrriiaaddoo ppoorr DDeeuuss.. • AAlléémm ddiissssoo ssee DDeeuuss ttiivveessssee ccrriiaaddoo oo ddeemmôônniioo,, tteerriiaa ccrriiaaddoo uumm ffiillhhoo sseeuu ddeessttiinnaaddoo aaoo ssooffrriimmeennttoo ee aaoo mmaall eetteerrnnoo.. EEllee nnããoo oo ffaarriiaa.. • SSee ffoorr vveerrddaaddeeiirroo qquuee oo ddeemmôônniioo eerraa uumm ““aannjjoo rreebbeellaaddoo””,, DDeeuuss tteerriiaa ffaallhhaaddoo aaoo ccrriiaarr ““aannjjooss””,, ee ccoomm iissssoo nnããoo sseerriiaa ppeerrffeeiittoo,, ee sseemm ppeerrffeeiiççããoo,, DDeeuuss nnããoo eexxiissttiirriiaa..
 7. 7. – No “Céu” ou paraíso tradicional, eexxiissttee aa ffiigguurraa ddooss aannjjooss,, aarrccaannjjooss,, qquueerruubbiinnss,, sseerraaffiinnss ee oouuttrrooss ddaa ppllêêiiaaddee ddooss ““aannjjooss””.. EEsssseess sseerreess ffoorraamm ccrriiaaddooss ppoorr DDeeuuss,, ppaarraa ttrraabbaallhhaarr aaoo sseeuu llaaddoo ee ppaarraa aajjuuddaarr ooss HHoommeennss.. IIssssoo eessttáá ddee aaccoorrddoo ccoomm ooss aattrriibbuuttooss ddee DDeeuuss?? • CCllaarroo qquuee nnããoo.. SSee DDeeuuss ttiivveessssee ccrriiaaddoo ooss ““aannjjooss”” ddee ffoorrmmaa ddiiffeerreenncciiaaddaa ddoo qquuee ccrriiaa ooss eessppíírriittooss ddooss sseerreess hhuummaannooss,, eessttaarriiaa ccoommeetteennddoo uummaa eennoorrmmee iinnjjuussttiiççaa;; • tteerriiaa ccrriiaaddoo sseerreess pprriivviilleeggiiaaddooss,, ooss aannjjooss,, qquuee nnaaddaa ffiizzeerraamm ppaarraa mmeerreecceerreemm rreecceebbeerr ttaall ttííttuulloo ee iinnccuummbbêênncciiaa,, ee tteerriiaa ccrriiaaddoo ooss eessppíírriittooss,, sseerreess ddee sseegguunnddaa ccllaassssee,, ddeessttiinnaaddooss aaoo ssooffrriimmeennttoo ee aa ddoorr..
 8. 8. Algumas Considerações ssoobbrree IInnffeerrnnoo,, LLiimmbboo,, PPuurrggaattóórriioo ee DDoouuttrriinnaa ddaass PPeennaass EEtteerrnnaass,, eexxttrraaííddaass ddoo LLiivvrroo ddooss EEssppíírriittooss ee ddoo LLiivvrroo ““OO CCééuu ee oo IInnffeerrnnoo””
 9. 9. • O Inferno cristão ccoonnsseegguuiiuu,, eemm aallgguunnss ppoonnttooss,, ssuuppeerraarr,, eemm eexxaaggeerroo,, oo pprróópprriioo iinnffeerrnnoo ppaaggããoo:: – ““SSee eesstteess ttiinnhhaamm oo ttoonneell ddaass DDaannaaiiddeess,, aa rrooddaa ddee ÍÍxxiioonn,, oo rroocchheeddoo ddee SSííssiiffoo,, eerraamm eesstteess ssuuppllíícciiooss iinnddiivviidduuaaiiss;; ooss ccrriissttããooss,, aaoo ccoonnttrráárriioo,, ttêêmm ppaarraa ttooddooss,, sseemm ddiissttiinnççããoo,, aass ccaallddeeiirraass ffeerrvveenntteess ccuujjooss ttaammppooss ooss aannjjooss lleevvaannttaamm ppaarraa vveerr aass ccoonnttoorrççõõeess ddooss ssuupplliicciiaaddooss;; ee DDeeuuss,, sseemm ppiieeddaaddee,, oouuvvee--llhheess ooss ggeemmiiddooss ppoorr ttooddaa aa eetteerrnniiddaaddee.. JJaammaaiiss ooss ppaaggããooss ddeessccrreevveerraamm ooss hhaabbiittaanntteess ddooss CCaammppooss EEllíísseeooss ddeelleeiittaannddoo aa vviissttaa nnooss ssuuppllíícciiooss ddoo TTáárrttaarroo ((11)) ””..
 10. 10. • ((11) ) "Os bem-aavveennttuurraaddooss,, sseemm ddeeiixxaarreemm oo lluuggaarr qquuee ooccuuppaamm,, ppooddeerrããoo aaffaassttaarr--ssee ddee cceerrttoo mmooddoo eemm rraazzããoo ddoo sseeuu ddoomm ddee iinntteelliiggêênncciiaa ee ddaa vviissttaa ddiissttiinnttaa,, aa ffiimm ddee ccoonnssiiddeerraarreemm aass ttoorrttuurraass ddooss ccoonnddeennaaddooss,, ee,, vveennddoo--ooss,, nnããoo ssoommeennttee sseerrããoo iinnsseennssíívveeiiss àà ddoorr,, mmaass aattéé ffiiccaarrããoo rreepplleettooss ddee aalleeggrriiaa ee rreennddeerrããoo ggrraaççaass aa DDeeuuss ppoorr ssuuaa pprróópprriiaa ffeelliicciiddaaddee,, aassssiissttiinnddoo àà iinneeffáávveell ccaallaammiiddaaddee ddooss íímmppiiooss.."" ((SS.. TToommááss ddee AAqquuiinnoo)) • QQuuaannttoo aaooss lliimmbbooss,, KKaarrddeekk ccoollooccaa:: ““ AA ssiimmpplleess llóóggiiccaa rreeppeellee uummaa ttaall ddoouuttrriinnaa eemm nnoommee ddaa jjuussttiiççaa ddee DDeeuuss,, qquuee ssee ccoonnttéémm iinntteeggrraallmmeennttee nneessttaass ppaallaavvrraass ddoo CCrriissttoo:: ""AA ccaaddaa uumm,, sseegguunnddoo aass ssuuaass oobbrraass.."" OObbrraass,, ssiimm,, bbooaass oouu mmááss,, ppoorréémm pprraattiiccaaddaass vvoolluunnttáárriiaa ee lliivvrreemmeennttee,, úúnniiccaass qquuee ccoommppoorrttaamm rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee.. NNeessttee ccaassoo nnããoo ppooddeemm eessttaarr aa ccrriiaannççaa,, oo sseellvvaaggeemm ee ttaammppoouuccoo aaqquueellee qquuee nnããoo ffooii eessccllaarreecciiddoo ””..
 11. 11. • OO PPuurrggaattóórriioo:: – ““ OO EEvvaannggeellhhoo nnããoo ffaazz mmeennççããoo aallgguummaa ddoo ppuurrggaattóórriioo,, qquuee ssóó ffooii aaddmmiittiiddoo ppeellaa IIggrreejjaa nnoo aannoo ddee 559933.. ÉÉ iinnccoonntteessttaavveellmmeennttee uumm ddooggmmaa mmaaiiss rraacciioonnaall ee mmaaiiss ccoonnffoorrmmee ccoomm aa jjuussttiiççaa ddee DDeeuuss qquuee oo iinnffeerrnnoo,, ppoorrqquuee eessttaabbeelleeccee ppeennaass mmeennooss rriiggoorroossaass ee rreessggaattáávveeiiss ppaarraa aass ffaallttaass ddee ggrraavviiddaaddee mmeeddiiaannaa.. – JJaammaaiiss ffoorraamm ddeetteerrmmiinnaaddooss ee ddeeffiinniiddooss ccllaarraammeennttee oo lluuggaarr ddoo ppuurrggaattóórriioo ee aa nnaattuurreezzaa ddaass ppeennaass aaíí ssooffrriiddaass.. AA NNoovvaa RReevveellaaççããoo eessttaavvaa rreesseerrvvaaddoo oo pprreeeenncchhiimmeennttoo ddeessssaa llaaccuunnaa,, eexxpplliiccaannddoo--nnooss aa ccaauussaa ddaass tteerrrreennaass mmiisséérriiaass ddaa vviiddaa,, ddaass qquuaaiiss ssóó aa pplluurraalliiddaaddee ddaass eexxiissttêênncciiaass ppooddeerriiaa mmoossttrraarr--nnooss aa jjuussttiiççaa ””..
 12. 12. • DDoouuttrriinnaa ddaass PPeennaass EEtteerrnnaass:: – SSeegguunnddoo oo pprrooffeettaa EEzzeeqquuiieell:: – ((2200)) AA aallmmaa qquuee tteemm ppeeccaaddoo mmoorrrreerráá eellaa mmeessmmaa:: oo ffiillhhoo nnããoo ssooffrreerráá ppeellaa iinniiqqüüiiddaaddee ddoo ppaaii ee oo ppaaii nnããoo ssooffrreerráá ppeelloo iinniiqqüüiiddaaddee ddoo ffiillhhoo;; aa jjuussttiiççaa ddoo jjuussttoo vveerrtteerráá ssoobbrree eellee mmeessmmoo,, aa iimmppiieeddaaddee ddoo íímmppiioo vveerrtteerráá ssoobbrree eellee.. – ((2211)) SSee oo íímmppiioo ffeezz ppeenniitteenncciiaa ddee ttooddooss ooss ppeeccaaddooss qquuee tteemm ccoommeettiiddoo,, ssee oobbsseerrvvoouu ttooddooss ooss mmeeuuss pprreecceeiittooss,, ssee oobbrraa sseegguunnddoo aa eeqqüüiiddaaddee ee aa jjuussttiiççaa,,eellee vviivveerráá cceerrttaammeennttee ee nnããoo mmoorrrreerráá..
 13. 13. – ((2222)) EEuu nnããoo mmee lleemmbbrreeii mmaaiiss ddee ttooddaass aass iinniiqqüüiiddaaddeess qquuee eellee tteennhhaa ccoommeettiiddoo;; vviivveerráá nnaass oobbrraass ddee jjuussttiiççaa qquuee hhoouuvveerr pprraattiiccaaddoo.. – ((2233)) ÉÉ qquuee eeuu qquueerroo aa mmoorrttee ddoo íímmppiioo?? ddiissssee oo SSeennhhoorr DDeeuuss,, ee nnããoo qquueerroo aanntteess qquuee ssee ccoonnvveerrttaa ee ddeessggaarrrree ddoo mmaauu ccaammiinnhhoo qquuee ttrriillhhaa?? ((EEzzeeqquuiieell,, ccaapp.. XXVVIIIIII..)) – DDiizzeeii--llhheess eessttaass ppaallaavvrraass:: EEuu jjuurroo ppoorr mmiimm mmeessmmoo qquuee nnããoo qquueerroo aa mmoorrttee ddoo íímmppiioo,, mmaass qquuee oo íímmppiioo ssee ccoonnvveerrttaa,, qquuee aabbaannddoonnee oo mmaauu ccaammiinnhhoo ee qquuee vviivvaa.. ((EEzzeeqquuiieell,, ccaapp.. XXXXXXIIIIII,, vv.. 1111..))
 14. 14. • Confrontando-se os atributos DDiivviinnooss ccoomm aa tteeoorriiaa ddaa uunniicciiddaaddee ddaa eexxiissttêênncciiaa ((uummaa ssóó vviiddaa)) ee qquuee aappóóss eessttaa,, eessppeerraa oo eessppíírriittoo oouu aallmmaa oo ccaassttiiggoo eetteerrnnoo nnoo IInnffeerrnnoo,, oouu oo rreeppoouussoo eetteerrnnoo nnoo CCééuu oouu PPaarraaííssoo,, ppooddeennddoo eexxiissttiirr uummaa bbrreevvee ppaassssaaggeemm ppeelloo ““ppuurrggaattóórriioo””,, ddeessttiinnaaddoo aa ““ppuurriiffiiccaarr”” aaqquueelleess qquuee ““ppeeccaarraamm ppoouuccoo””,, vveemmooss qquuee iissssoo éé iinnccooeerreennttee ee eexxcclluuddeennttee ddaa eexxiissttêênncciiaa ddee DDeeuuss.. • OO pprróópprriioo ccoonncceeiittoo ddee ““CCééuu”” oouu ppaarraaííssoo ddeessssaa vviissããoo,, éé aabbssttrraattoo,, iinnccooeerreennttee ccoomm ooss aannsseeiiooss ee nneecceessssiiddaaddeess ddoo sseerr hhuummaannoo,, ppooiiss uumm ppaarraaííssoo ddee ““ffeelliicciiddaaddee eetteerrnnaa””,, oonnddee nnaaddaa ssee tteennhhaa qquuee ffaazzeerr,, ccrreesscceerr,, eevvoolluuiirr oouu aapprreennddeerr,, aalléémm ddee ffiiccaarr ““nnuumm eessttaaddoo ddee ffeelliicciiddaaddee””,, nnããoo éé ppoossssíívveell,, ee sseerriiaa uumm vveerrddaaddeeiirroo ““iinnffeerrnnoo”” ppaarraa oo sseerr hhuummaannoo..
 15. 15. A Visão EEssppíírriittaa ddaa VViiddaa FFuuttuurraa
 16. 16. EEvvoolluuççããoo ddoo PPrriinnccííppiioo IInntteelliiggeennttee CCrriiaaççããoo ddoo EEssppíírriittoo ppoorr DDeeuuss VViiddaa ddee RReellaaççããoo nnaa TTeerrrraa MMoorrttee ddoo CCoorrppoo FFííssiiccoo CCiicclloo ddee AApprreennddiizzaaddoo VVoollttaa aaoo PPllaannoo eessppiirriittuuaall NNeecceessssiittaa nnoovvoo CCiicclloo ddee AApprreennddiizzaaddoo nnaa MMaattéérriiaa?? NNããoo SSiimm RReeeennccaarrnnaaççããoo CCoonnttiinnuuaa EEvvoolluuççããoo nnoo PPllaannoo EEssppiirriittuuaall CCoonnssttrruuççããoo EEtteerrnnaa ddoo CCoonnhheecciimmeennttoo ee ddaa FFeelliicciiddaaddee aauuxxiilliiaannddoo aa DDeeuuss
 17. 17. • O Espírito exercita o aprendizado ddaa ffeelliicciiddaaddee nnoo pprroocceessssoo ddee eennccaarrnnaaççããoo // rreeeennccaarrnnaaççããoo nnaa mmaattéérriiaa;; • TTeemm ppaarraa llhhee gguuiiaarr aass lleeiiss DDiivviinnaass oouu nnaattuurraaiiss,, qquuee rreeggeemm oo ffuunncciioonnaammeennttoo ddoo UUnniivveerrssoo;; • CCoonnffoorrmmee ““ttrraannssiittaa””,, ddee aaccoorrddoo ccoomm oo sseeuu lliivvrree aarrbbííttrriioo,, nnaass lleeiiss nnaattuurraaiiss,, oo eessppíírriittoo rreeggiissttrraa,, eenneerrggiiccaammeennttee,, eemm sseeuu ppeerriissppíírriittoo,, ooss eerrrrooss ee aacceerrttooss,, sseennddoo qquuee aass iinnffrraaççõõeess aass lleeiiss nnaattuurraaiiss ddeetteerrmmiinnaamm ssuuaass eennccaarrnnaaççõõeess ffuuttuurraass ee mmeessmmoo sseeuu eessttaaddoo nnoo ppllaannoo eessppiirriittuuaall;;
 18. 18. • o espírito tem um inviolável lliivvrree aarrbbííttrriioo,, sseennddoo qquuee ttuuddoo llhhee éé ppeerrmmiittiiddoo ffaazzeerr,, mmaass ccaaddaa iinnffrraaççããoo aass lleeiiss nnaattuurraaiiss iimmpplliiccaarrããoo eemm nneecceessssiiddaaddee aauuttoommááttiiccaa ddee ““rreessggaattee””,, ccoommoo ppaarrttee ddoo pprroocceessssoo ddee aapprreennddiizzaaddoo,, ddee ccoonnssttrruuççããoo ddoo ccoonnhheecciimmeennttoo ee ddaa ffeelliicciiddaaddee vveerrddaaddeeiirraa;; • oo ppllaannttiioo éé lliivvrree,, mmaass aa ccoollhheeiittaa éé oobbrriiggaattóórriiaa,, vviissttoo qquuee ““ppllaannttaammooss”” eemm nnoossssoo pprróópprriioo eessppíírriittoo.. OO PPrróópprriioo MMeessttrree JJeessuuss nnooss ddiissssee qquuee ““nnããoo ffiiccaarráá uumm ssóó cceennttiill sseemm sseerr ppaaggoo””,, oouu sseejjaa tteemmooss qquuee rreessppoonnddeerr ppoorr ttooddooss ooss nnoossssooss eerrrrooss,, ppoorr mmeennoorr qquuee sseejjaamm;; • oo úúnniiccoo ddeetteerrmmiinniissmmoo aa qquuee eessttáá ssuujjeeiittoo oo eessppíírriittoo éé oo ddaa eevvoolluuççããoo,, ppooiiss oo UUnniivveerrssoo eevvoolluuii ccoonnssttaanntteemmeennttee,, mmaass oo rriittmmoo ddeessssaa eevvoolluuççããoo éé ddiittaaddoo ppoorr nnóóss mmeessmmooss..
 19. 19. • Nessa ótica, o espírito ffooii ccrriiaaddoo ppoorr DDeeuuss,, ssiimmpplleess ee iiggnnoorraannttee,, ccoomm uummaa cceenntteellhhaa ddiivviinnaa aa iimmppuullssiioonnaarr ssuuaa ccoonnsscciiêênncciiaa,, ccoomm lliivvrree aarrbbííttrriioo iinnvviioolláávveell,, ddeessttiinnaaddoo aa aapprreeeennddeerr aa sseerr ffeelliizz ee aa aajjuuddaarr aa DDeeuuss nnaa ttrraannssffoorrmmaaççããoo,, eevvoolluuççããoo ee mmeessmmoo nnaa ccrriiaaççããoo ddaa nnaattuurreezzaa;; • ccoommoo eexxiissttee oo lliivvrree aarrbbííttrriioo,, mmuuiittooss ppooddeemm ssee ttrraannssvviiaarr ppeelloo ccaammiinnhhoo,, ttrriillhhaarr aass vviiaass ddoo mmaall,, ddoo eerrrroo ee ddoo ssooffrriimmeennttoo,, mmaass ddeeppeennddeennddoo aappeennaass ddee ssii mmeessmmoo ppaarraa ““rreessggaattaarr”” aass ““ddíívviiddaass”” ccoonnttrraaííddaass ccoomm aa lleeii DDiivviinnaa,, sseemm nneecceessssiiddaaddee ddee ccaassttiiggooss qquuee nnããoo oo ddoo ssooffrriimmeennttoo ee ddaa ddoorr aauuttoo--iimmppoossttoo,, ee ccoomm iissssoo,, ggaallggaarr nnoovvaammeennttee aa eevvoolluuççããoo nnoo sseennttiiddoo ddaa ppeerrffeeiiççããoo rreellaattiivvaa,, ddaa ffeelliicciiddaaddee ddoo ttrraabbaallhhoo aaoo llaaddoo ddee DDeeuuss,, ddoo pprraazzeerr iinnddiissccrriittíívveell ddoo ccoonnhheecciimmeennttoo ddaa vveerrddaaddee..
 20. 20. • A reencarnação ee aa vviiddaa ffuuttuurraa ddeeccoorrrreennttee ddeessssaa ppoossssiibbiilliiddaaddee rreessttaabbeelleecceemm nnoossssaa ccoommpprreeeennssããoo ddaa jjuussttiiççaa DDiivviinnaa,, ppooiiss eenntteennddeemmooss qquuee ooss aannjjooss,, aarrccaannjjooss ee oouuttrrooss sseerreess eevvoolluuííddooss ddaa CCrriiaaççããoo,, aassssiimm mmeessmmoo ccoommoo oo MMeessttrree JJeessuuss,, ssããoo eessppíírriittooss qquuee ffoorraamm ccrriiaaddooss eexxaattaammeennttee ccoommoo nnóóss,, ccoomm ooss mmeessmmooss ppootteenncciiaaiiss,, ccoomm ooss mmeessmmooss ddeevveerreess,, oobbrriiggaaççõõeess ee ooppoorrttuunniiddaaddeess,, ee qquuee eevvoolluuíírraamm aattrraavvééss ddooss ssééccuullooss,, rreecceebbeennddoo aa ffeelliicciiddaaddee ddee ttrraabbaallhhaarr nnaa ccoonnssttrruuççããoo ddoo bbeemm,, ddoo aammoorr,, aaoo llaaddoo ddee DDeeuuss.. • AAqquueellee iirrmmããoo ttrraannssvviiaaddoo,, ccoomm oo mmaall ddeennttrroo ddee ssii,, mmaaiiss ddiiaa,, mmeennooss ddiiaa,, eenntteennddeerráá qquuee pprreecciissaa eevvoolluuiirr,, ccrreesscceerr ee sseerr ffeelliizz,, ee ppaarraa eessttiimmuulláá--lloo aa iissssoo,, tteerráá oo mmeeccaanniissmmoo iinneexxoorráávveell ddaa ddoorr,, aa llhhee ddiizzeerr qquuee eessttáá nnoo ccaammiinnhhoo eerrrraaddoo..
 21. 21. A EVOLUÇÃO DOS ESPÍRITOS  co Uma cadeia ascendente e connttíínnuuaa lliiggaa ttooddaass aass ccrriiaaççõõeess evolução evolução evolução evolução  AAssssiimm sseennddoo,, oo EEssppíírriittoo eevvoolluuii ccoonnssttaanntteemmeennttee,, ddeessddee qquuee ffooii ccrriiaaddoo ppoorr DDeeuuss,, aa ppaarrttiirr ddaa eevvoolluuççããoo ddoo pprriinnccííppiioo iinntteelliiggeennttee,, ddeessttiinnaannddoo--ssee aa ssee ttoorrnnaarr eessppiirriittoo ppuurroo ee aa sseerr ffeelliizz,, aauuxxiilliiaannddoo aa DDeeuuss.. TTooddooss ooss eessttaaddooss aanntteerriioorreess ssããoo ttrraannssiittóórriiooss ee ddeessttiinnaaddooss aaoo aapprreennddiizzaaddoo.. AAíí eessttáá aa jjuussttiiççaa ddaa rreeeennccaarrnnaaççããoo..
 22. 22. Roteiro de Palestra de Carlos AAuugguussttoo PPaarrcchheenn AApprreesseennttaaddoo nnoo CCeennttrroo EEssppíírriittaa LLuuzz EEtteerrnnaa,, 1166//0011//0011

×