O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Webpack Module Bundler | cloudcourse.io

4.630 visualizações

Publicada em

เอกสารประกอบการสอนเรื่องการใช้งาน Webpack เพื่อจัดการ JavaScript Module สำหรับ Web Developer

Publicada em: Software
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Webpack Module Bundler | cloudcourse.io

 1. 1. WEBPACK MODULE BUNDLER CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 2. 2. ABOUT SPEAKER Thapwaris Chinsirirathkul Infopreneur Graphic Designer Frontend Developer CEO and Founder CLOUDCOURSE.IO thapwaris@cloudcourse.io facebook.com/xbyrztf
 3. 3. What’s Webpack? CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 4. 4. Webpack นั้นเปนเครื่องมือที่เอาไวแปลง JavaScript Modules ใหอยูในรูปแบบที่สามารถนําไปใชบนเว็บทั่วไปได CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 5. 5. JavaScript Modules? เชน CommonJS, AMD หรือแมแต ES6(ES2015) Module CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 6. 6. จุดเดน CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 7. 7. เร็ว !! Webpack ใช async I/O รวมกับการทํา cache หลายชั้น ทําใหขั้นตอนในการ compile นั้นมีความเร็วสูงมาก CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 8. 8. ครบถวน !! Webpack ถูกรวมไวดวยเครื่องมือตางๆมากมายสําหรับนักพัฒนาเว็บไซต ทําใหประหยัดเวลาในการเตรียมเครื่องมือไปอยางมาก CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 9. 9. แลวมันทําอะไรไดบาง? CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 10. 10. LOADER การเขียน ES6, JSX, TypeScript หรือ JavaScript Modules ตางๆ สุดทายแลว เราก็ตองแปลงโคดเหลานี้ใหกลับมาเปน JavaScript CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 11. 11. LOADER ซึ่งตัว Webpack เองก็ไดเตรียมเครื่องมือมาใหแลว ผานสิ่งที่เรียกวา Loader CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 12. 12. LOADER สรุป Loader ก็เหมือนกับ transform ของ Browserify นั่นเอง CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 13. 13. LOADER ซึ่งหนาที่หลักๆก็คือการแปลง Modules ตางๆใหเปนรูปแบบดั้งเดิมของมัน CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 14. 14. DEV SERVER Webpack สามารถเปน web server สําหรับ dev ได CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 15. 15. DEV SERVER ซึ่งความสามารถของ Web Server ตัวนี้ก็ไมใชเลนๆ มันสามารถทําการ รีเฟรชหนาจอเองไดเมื่อมีการแกไขขอมูลเหมือนกับ BrowserSync CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 16. 16. DEV SERVER และการรีเฟรชก็ไมใชการรีเฟรชทั้งหนาเว็บเพจ แตเปนการ inject css เขาไป เฉพาะจุดที่มีการแกไขและเรนเดอรแคจุดนั้นใหมอีกครั้ง CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 17. 17. DEV SERVER หรือสําหรับใครที่เขียน ReactJS ก็มีความสามารถเด็ดๆเชนมันจะเรนเดอร เฉพาะ component ที่มีการแกไขเทานั้นและมันยังสามารถรักษา state เดิม ที่มันเปนอยูไวไดอีกดวย CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 18. 18. CODE SPLITTER บางครั้งการรวม Modules หลายๆตัวเขาดวยกันมันอาจ ทําใหไฟลที่ถูก Compile ออกมานั้นมีขนาดใหญมาก ซึ่งอาจจะไมเปนผลดีตอเซิรฟเวอรของเรา CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 19. 19. CODE SPLITTER มันจึงมีหนาที่แกปญหาตรงจุดนี้โดยการ แบงไฟลออกเปนไฟลเล็กๆ ตามการใชงานได โดยที่เราสามารถสั่งใหจัดการในสวนนี้ดวยตัวเอง CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 20. 20. CODE SPLITTER เชน ในสวนหลักเปน Core จําเปนตองใชงานทุกที่ก็สามารถแยกไวเปน ไฟลหลักได และไฟลยอยอื่นๆที่อาจจะไมไดใชทุกที่ก็สามารถแยกออกมา เปนไฟลยอยๆได ลักษณะการทํางานอาจจะคลายกับ RequireJS CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 21. 21. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL WEBPACK
 22. 22. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL WEBPACK INSTALLATION
 23. 23. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL npm install webpack -g
 24. 24. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 25. 25. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 26. 26. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL HELLO, WEBPACK
 27. 27. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 28. 28. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL webpack <entry> <output>
 29. 29. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 30. 30. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 31. 31. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 32. 32. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 33. 33. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL WEBPACK LOADER
 34. 34. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL ตัวอยางการติดตั้ง loader สําหรับการจัดการ css
 35. 35. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL ผลการทํางานหลังจากติดตั้งตัว loader
 36. 36. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 37. 37. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 38. 38. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL รันคําสั่ง webpack ./entry.js bundle.js
 39. 39. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 40. 40. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 41. 41. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL WEBPACK CONFIGURATION
 42. 42. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 43. 43. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL ตอนนี้เราสามารถรันแคคําสั่ง “webpack” ไดแลว
 44. 44. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL หนาตางแสดงผลเมื่อ compile สําเร็จ
 45. 45. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL คําสั่งสําหรับเปลี่ยนรูปแบบของผลการ compile ดวย webpack –progress --colors
 46. 46. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL ผลการทํางานจะเห็นวา command window มีการแยกสีรายงานการ compile
 47. 47. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL เพิ่ม --watch หลัง webpack เพื่อทําการตรวจจับไฟลวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ถามีการเปลี่ยนแปลงก็จะทําการ compile ใหทันที
 48. 48. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 49. 49. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL WEBPACK DEV SERVER
 50. 50. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL รันคําสั่ง npm install webpack-dev-server –g เพื่อทําการติดตั้งตัว Dev Server
 51. 51. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL จอแสดงผลหลังจากที่ติดตั้ง webpack dev server เสร็จ
 52. 52. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL รันคําสั่ง webpack-dev-server –progress –colors เพื่อสั่งใหตัว server ทํางาน
 53. 53. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 54. 54. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 55. 55. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL WEBPACK HOT DEV SERVER
 56. 56. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL รันคําสั่ง npm init เพื่อสรางโปรเจคไฟล package.json
 57. 57. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL กรอกรายละเอียดและตอบ yes ในขั้นตอนสุดทายและกด enter
 58. 58. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL รันคําสั่ง webpack --save-dev เพื่อติดตั้ง webpack ใน project
 59. 59. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL รันคําสั่ง webpack-dev-server --save-dev เพื่อติดตั้ง dev server ใน project
 60. 60. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL จอแสดงผลเมื่อติดตั้ง dev server เสร็จแลว
 61. 61. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 62. 62. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 63. 63. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 64. 64. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL รันคําสั่ง webpack-dev-server –content-base --hot เพื่อสั่งใหทํางานแบบ hot load
 65. 65. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL
 66. 66. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL รันคําสั่ง npm run dev เพื่อสั่งใหทํางานแบบ hot load
 67. 67. CLOUDCOURSE.IO | THAPWARIS CHINSIRIRATHKUL ทดสอบการทํางานโดยการเปลี่ยน value ของ css จากนั้น webpack จะทําการแสดงผลดวยการ inject css ทันที

×