O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Activitat3 integrada v.3

Activitat 3 Grup 10 Pauta avaluació escenari formatiu

 • Seja o primeiro a comentar

Activitat3 integrada v.3

 1. 1. Elaboració d’una pauta d’anàlisi de manera col•laborativa d’unPAC 3 escenario formatiuGrup 10 Eva Bruballa, Martí Cerezo, Ana Pons, Balbina RocosaAssignatura ESCENARIS FORMATIUS I DOCÈNCIA. PAC3.Consultor Margarida RomeroMàster i Curs TIC i EducacióData Abril 2011
 2. 2. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiuÍNDEX 0. Marc teòric de referència i estructura de la pauta................................................................... 3   1. Fitxa tècnica ............................................................................................................................ 4   1.1. Identificació de l’acció formativa....................................................................................... 4   1.2. Modalitat de formació ....................................................................................................... 5   1.3. Enfocament pedagògic..................................................................................................... 6   2. Interactivitat tecnològica potencial .......................................................................................... 7   2.1. Usos i eines ...................................................................................................................... 8   2.2. Requeriments tècnològics ................................................................................................ 9   2.3. ACCESSIBILITAT........................................................................................................... 10   2.4. INTERACTIVITAT .......................................................................................................... 11   3. Interactivitat pedagògica potencial........................................................................................ 14   3.1. BASE PEDAGÒGICA DE REFERÈNCIA....................................................................... 14   3.2. OBJECTIUS D’APRENENTATGE.................................................................................. 14   3.3. FINALITAT DELS RECURSOS...................................................................................... 15   3.4. TIPUS DE TREBALL QUE PROPOSA .......................................................................... 15   3.5. TIPUS D’ACTIVITATS.................................................................................................... 15   3.6. QUÈ LES ACTIVITATS PROMOUEN (segons la taxonomia de Bloom) ... .................. 16   3.7. ROL DEL DOCENT ........................................................................................................ 16   3.8. ROL DE L’ALUMNAT ..................................................................................................... 17   3.7. AVALUACIÓ ................................................................................................................... 17   4. Interactivitat tecnopedagògica real ....................................................................................... 19   4.1. Usos de les TIC com a instruments mediadors d’accés als continguts.......................... 19   4.2. Usos de les TIC com a instruments que potencien la comunicació ............................... 21   4.3. Usos de les TIC com a mediadores del procés d’ensenyament/aprenentatge ............. 22   4.4. Usos de les TIC en el marc de l’activitat conjunta.......................................................... 23   4.5. Usos de les TIC com a instruments d’avaluació............................................................. 24   5. Conclusió .............................................................................................................................. 25   5.1. Perspectives de transformació dels usos ....................................................................... 25   5.2. Conclusió final: Anàlisi DAFO de l’escenari ................................................................... 26   6. Bibliografia ............................................................................................................................ 27   2
 3. 3. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu0. Marc teòric de referència i estructura de la pautaEl nostre treball parteix del marc teòric de la teoria sociocultural de Vigotsky per a l’elaboraciód’una pauta danàlisi estàndard descenaris formatius amb TIC.El procediment d’anàlisi i avaluació proposat comença per la identificació de l’escenari a avaluar apartir de la definició dels diferents elements que hi intervenen (fitxa tècnica), per després entrar enl’anàlisi propiament dels tres nivells dimensionals següents, d’acord amb l’exposat en el document“Pautas para el análisis de la intervenció en entornos de aprendizaje virtual: dimensionesrelevantes e instrumentos de evaluació” de Barberà i alt. (2004) : • La interactivitat tecnològica potencial. • La interactivitat pedagògica potencial. • La interactivitat tecnopedagògica real.En cadascun d’ells s’ha tingut en compte el triangle didàctic interactiu, segon s’exposa en eldocument “Psicología de la educació y practicas educativas mediadas por las tecnologías de lainformació y la comunicación: una mirada constructivista” de Coll (2004): • Continguts • Activitat educativa del professor • Activitat d’aprenentatge dels alumnesPuntuació de l’escenariLa valoració de cadascun dels ítems que trobarem, es realitza d’acord amb l’escala 0-4 que indicael grau d’acord amb l’indicador analitzat, segons la codificació següent:4: totalment d’acord; 3: d’acord; 2: regular; 1: en desacord ; 0: molt en desacordEn el cas de preguntes dicotòmiques, serà: 0=No i 4=Sí.Per a treure la qualificació dels diferents apartats, proposem que es qualifiqui cadascún dels blocsque veurem de manera independent, sumant la nota de tots els indicadors del bloc que es divideixpel nombre total d’indicadors del mateix. D’aquesta manera es té una idea clara de cadascú demanera independent.Encara que, també s’extraurà una mitja de tots els indicadors aquesta proporcionarà unainformació massa general del conjunt i per això considerem que és positiu mantindre separats elsdiferents elements ja que resultarà més fàcil detectar les debilitats d’un escenari formatiu concretque una mitjana podria amagar. I resultarà més fàcil la millora de l’escenari. 3
 4. 4. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu1. Fitxa tècnicaEn aquest primer apartat es demana informació sobre els elements que defineixen l’escenariformatiu a avaluar i les seves característiques principals, per tal d’identificar-lo i conèixer-ne lesseves especificitats.Aquesta definició es farà a través d’una breu descripció textual d’aquests elements identificant lesseves característiques més rellevants (anàlisi qualitatiu de l’escenari formatiu), i de la determinacióde la seva modalitat de formació i el seu enfocament pedagògic, omplint les següents taules:En la taula 1 es recullen les dades d’identificació de l’acció formativa a través d’un anàlisidescriptiu dels diferents elements que la integren.1.1. Identificació de l’acció formativaNom o títolDescripció del contextPrerrequisitsObjectius d’aprenentatgeContingutsDestinatarisNivell d’estudis mínimRequeriments tecnològicsRecursos didàcticsA continuació es dóna una breu explicació dels elements a descriure: • Descripció del context: Àmbit, àrea, curs, assignatura, nivell educatiu, etc. • Prerrequisits: Condicions necessàries per als usuaris per a portar a terme l’aprenentatge. • Objectius d’aprenentatge: Finalitats que persegueix el procés d’aprenentatge (generals i específics). • Continguts: Breu descripció de l’estructura: mòduls, blocs, unitats temàtiques. • Destinataris: Edat, nivell d’estudis, situació laboral, etc. • Requeriments tecnològics: Condicions tecnològiques necessàries per a portar a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge. • Recursos didàctics: Materials i continguts didàctics utilitzats en el procés de formació. 4
 5. 5. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiuA partir de la informació demanada en la taula 2 es vol determinar el tipus d’escenari formatiurespecte al nivell d’integració i l’ús que es fa de les TIC. Cal marcar amb una creu la opció quedefineix l’acció formativa objecte de l’avaluació:1.2. Modalitat de formacióPlantejament Formal No formaleducatiu Total (100%) Alta (>50%) Moderada (50%) Baixa (<50%)Presència de les Curs en línia Ascendent en línia Curs equilibrat Ascendent presencialTIC Funció informativa Simulacions i casos pràctics Funció comunicativaÚs de les TICCoincidència ST/SP ST/DP DT/SP DT/DPTempora/espaial(Quadrants deColdeway) Situació Situació presencial Situació no presencialTipus d’entorn d’autoaprenentatgeEs dóna a continuació una breu explicació dels diferents indicadors de la taula: • Presència de les TIC: Situació del curs atenent al percentatge de presència de les TIC com a vehicle educativo-comunicatiu (Simonson, M. i Barberà). • Ús de les TIC: Ús que es fa de les TIC en el curs com a instrument mediador que influeix en l’aprenentatge, atenent a les diferents funcions que se’ls pot atorgar. • Coincidència temporal: Situació del curs en els quadrants de Coldeway, atenent a la coincidència temporal i espaial entre professor, estudiants i continguts. La definició dels quadrants bé determinada per les dues variables temps i espai: o Educació en el mateix temps i espai (ST/SP) o Educació en temps diferents i al mateix espai (DT/SP) o Educació al mateix temps i en diferents espais (ST/DP) o Educació en temps i espais diferents (DT/DP) • Tipus d’entorn: Segons l’ús de les TIC com a instrument informatiu o comunicatiu i la necessitat de coincidència temporal de professors i alumnes. D’acord amb els objectius de la nostra avaluació, els proposats a la taula s’identifiquen com a tipus d’entorn més habituals en el panorama educatiu actual. 5
 6. 6. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiuEn la taula 3 es donen alguns exemples de mètodes d’ensenyament segons l’enfocamentpedagògic de l’acció formativa, segons la relació existent entre els elements del triangle interactiu(professor-estudiants-contingut). Es tracta d’identificar aquest enfocament a través del mètoded’ensenyament utilitzat. Cal marcar amb una creu la opció que s’identifiqui amb el mètoded’ensenyament de l’acció formativa objecte de l’avaluació:1.3. Enfocament pedagògic SI NO Ensenyament programatAprenentatge centrat enl’estudiant Aprenentatge basat en recursos Autoaprenentatge VideoconferènciaTransmissió d’informació Instrucció directa Tutor intel·ligent Interacció sincrònica per teleconferènciaAprenentatge de col·laboració Discussions virtualsAquesta classificació ha esta extreta de Badia, A. 2007. Les competències docents en l’ús formatiu de les TIC. 6
 7. 7. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu2. Interactivitat tecnològica potencialEs produeix interactivitat tecnològica tant amb el materials o recursos pedagògics virtualscom amb les prestacions de les plataformes i eines 2.0.En aquest apartat s’avaluen els usos, possibilitats, facilitats i limitacions que ens proporciona latecnologia en relació al nostre escenari formatiu.Els usos generals interactius que han introduït les eines 2.0 són:Recerca d’informació, interacció no lineal i simultània entre més d’una persona, comunicaciósíncrona i asíncrona per diferents canals (telefònic, videotrucada, textual), producció i accéscompartit a la informació.Altres prestacions de la tecnologia possibiliten interacció amb món virtuals, escenaris 3D i realitataugmentada.La tecnologia emfatitza els processos informatius, els comunicatius i els interactius que es donenen l’activitat formativa, facilitant la construcció de significats de manera compartida i l’organitzacióde l’activitat conjunta amb eines col.laboració.La triangulació interactiva didàctica (contingut, alumne, professor) queda reforçada amb lainteractivitat tecnològica en totes les seves dimensions: • alumne-contingut: en la recerca d’informació i interacció “hipermedia”. • alumne-professor i alumne-alumne: en la compartició d’informació, en comunicació simultànea i en la traçabilitat d’aquesta comunicació. 7
 8. 8. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu eina 1 Eina 2 Eina 3 eina 4 eina 5 eina 62.1. Usos i einesInteracció informacióAccés a la informacióCerca dinformacióPresentació/publicaciódinformacióDisseny i realització dactivitatsInteracció hipermèdiaTreball col.laboratiuComunicació síncronaComunicació asíncronaCompartir informacióEdició simultània dinformacióTraçabilitat interaccióAvaluacióEines avaluacióSeguiment i avaluacióAquesta interactivitat permet eliminar barreres de distància i de temporalitat i dotar als escenaris deformació virtuals de funcionalitats més presencials.Des del punt de vista de la interactivitat tecnològica potencial els materials i eines virtualsdisponibles es poden avaluar des de tres grans àmbits: 8
 9. 9. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu ● Els requeriments tècnològics: conjunt de criteris que avaluan els requisits dels materials o eines i la seva facilitat d’instal.lació. ● L’accessibilitat: conjunt de criteris que avaluan la facilitat dels materials o eines, per a arribar al màxim nombre d’usuaris potencials (alumnes i professors). ● L’interactivitat: conjunt de criteris per a avaluar la potència de les prestacions tecnològiques per a assolir els objectius d’aprenentatge.2.2. Requeriments tècnològicsCriteri Valoració Observacions (SI=4, NO=0)2.2.1. INSTAL.LACIÓ2.2.1.1. Requeriments de maquinariespecífic. (SI=0, NO=4) Quin?2.2.1.2. Requeriments dedispositius i perifèrics específics.(SI=0, NO=4) Quins?2.2.1.3. Instal.lació de programariaddicional. (SI=0, NO=4) Quin?2.2.1.4. Instal.lació de programariespecífic per vídeo. (SI=0, NO=4)Quin?2.2.1.5. Instal.lació de programariespecífic per audio. (SI=0, NO=4)Quin?2.2.1.6. Facilitats d’instal.lació2.2.1.7. Existència d’eines per a lainstal.lació assistida(automatitzada)2.2.1.8. Requeriments tecnològicssegons eines i versions actuals2.2.2. INTEGRACIÓ2.2.2.1. Facilitat d’integració ambaltres eines o entorns. Quins? 9
 10. 10. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu2.2.3. EXECUCIÓ2.2.3.1. Compatibilitat ambplataformes tecnològiques diverses2.2.3.2. Compatibilitat ambnavegadors diversos2.2.3.3. Requeriments de capacitatde procés del maquinai. Quins?2.2.4. CAPACITATS DELS USUARIS2.2.4.1. Nivell de capacitació eninternet per a utilitzar elmaterial/eina. Quin?2.2.4.2. Habilitats o coneixementespecials per a utilitzar elmaterial/eina. Quines?VALORACIÓ 2.2.REQUERIMENTS TÈCNICS2.3. ACCESSIBILITATCriteri Valoració Observacions (SI=4, NO=0)2.3.1. Interfície multiidoma2.3.2. Resolució de pantallaadequada2.3.3. Continguts són llegibles2.3.4. Les imatges i gràficscompten text de suport associat.2.3.5. Els vídeos i sons comptenamb subtítols2.3.6. Els colors no tenen capsignificatVALORACIÓ 2.2ACCESSIBILITAT 10
 11. 11. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu2.4. INTERACTIVITATCriteri Valoració Observacions (de 0 a 4)2.4.1. INTERFICIE2.4.1.1. El disseny del contingut(text, icones) sinterpreta i comprènfàcilment?2.4.1.2. Consistència i equilibri deltext, gràfics, sons i fonts,individualment i interrelacionats.2.4.1.3. Seguiment d’estàndards depresentació.2.4.1.4.Interfície lleugera itransparent. No indueix a distreure.2.4.2. SUPORT2.4.2.1. Existència dajudes on-line2.4.2.2. Facilitat per accedir a lesajudes2.4.2.3. Claredat de les instruccions2.4.2.4. Accés a eines o materialscomplementaris de suport o reforç2.4.3. NAVEGACIÓ/INTERACCIÓ2.4.3.1. Existència dun mapa denavegació2.4.3.2. Navegació amb fildAriadna: endavant, enrera, accésa l’inici2.4.3.3. Visualització de l’índex delgrau de progrés2.4.3.4. Navegació fàcil i intuïtiva 11
 12. 12. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu2.4.3.5. Feedback amb lusuari:respostes a errors immediatesa2.4.4. MULTIMÈDIA2.4.4.1. Combinació de sons,imatges en moviment, animacions igràfics2.4.4.2. Qualitat de les imatges,audios, vídeos i animacions2.4.4.3. Disseny amigable de lainterfície2.4.4.4. Disseny adequat a lescaracterístiques del públic objectiu2.4.4.5. Efectes visuals coherents(no distosionen l’atenció) i eficaços(no carreguen el temps deresposta)2.4.4.6. Contingut interactiu2.4.4.7. Utilització de funcionalitatsd’avantguarda: 3D, realitataugmentada, simulacions, mónsvirtuals2.4.5. COMUNICACIÓ2.4.5.1. Disponibilitat de canals decomunicació. Quins? (telèfon, text,videoconferència)2.4.5.2. Disponibilitat d’eines ambfacilitats per a la comunicació on-line2.4.5.3. Disponibilitat d’eines per ala comunicació síncrona de més dedues persones 12
 13. 13. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu2.4.6. FUNCIONAMENT2.4.6.1. Temps càrrega de lespantalles2.4.6.2. Funcionament correcte delsenllaços2.4.6.3. Temps de resposta general2.4.6.4. Possibilitat d’imprimir lespantalles i els continguts2.4.6.5. Disponibilitatd’estadístiques dús i traçabilitat deles accions dels usuarisVALORACIÓ 2.4INTERACTIVITATVALORACIÓ TOTAL2. INTERACCIÓ TECNOLÒGICAPOTENCIAL 13
 14. 14. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu3. Interactivitat pedagògica potencialEn aquest apartat tractarem d’analitzar l’escenari des d’un punt de vista pedagògic. S’inicia ambuna valoració de la base pedagògica que es contempla, per a passar a valorar els objectiusd’aprenentatge.Un cop s’ha tingut en compte la part més genèrica, s’analitza el continguts (recursos, activitats,treball que es proposa), el rol del docent i el rol de l’alumnat, per a, d’aquesta manera, comprovarl’idoneïtat de la proposta en el triangle pedagògic.Per últim, no podia faltar una referència a l’anàlisi de l’avaluació.Criteri Valoració Observacions (SI=4, NO=0)3.1. BASE PEDAGÒGICA DE REFERÈNCIA3.1.1. Està explicitada3.1.2. És adient per al col·lectiu a quiva destinada la propostaVALORACIÓ 3.1. BASEPEDAGÒGICA DE REFERÈNCIACriteri Valoració Observacions (0-4)3.2. OBJECTIUS D’APRENENTATGE3.2.1. Estan definits de manera clara3.2.2. Inclou objectius generals iespecífics (NO/SI)3.2.3. Estan graduats de més generala més específics3.2.4. Són adients a la proposta3.2.5. Es poden extrapolar a d’altressituacions d’aprenentatge 14
 15. 15. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiuVALORACIÓ 3.2 OBJECTIUSD’APRENENTATGE3.3. FINALITAT DELS RECURSOS3.3.1. Informativa3.3.2. D’entreteniment3.3.3. Instrictiva3.3.4. Motivacional3.3.5. Avaluadora3.3.6. Ofereixen espai de treball(creació, expressió, …)3.3.7. Faciliten la comunicacióVALORACIÓ 3.3. FINALITAT DELSRECURSOS3.4. TIPUS DE TREBALL QUE PROPOSA3.4.1. Treball autònom individual3.4.2. Treball en petit grup3.4.3. Treball en gran grup3.4.4. Participació en espais comuns3.4.5. Altres_____________________________VALORACIÓ 3.4 TIPUS DETREBALL3.5. TIPUS D’ACTIVITATS3.5.1. Debat3.5.2. Creació individual3.5.3. Creació col·lectiva 15
 16. 16. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu3.5.4. Anàlisi de casos3.5.5. Resum de textos3.5.6. Resposta a preguntestancades3.5.7. Resposta a preguntes obertes3.5.8. Altres_____________________________VALORACIÓ 3.5 TIPUS DETREBALL3.6. QUÈ LES ACTIVITATS PROMOUEN (segons la taxonomia de Bloom1) ...3.6.1. Recordar3.6.2. Entendre3.6.3. Aplicar3.6.4. Analitzar3.6.5. Avaluar3.6.7. CrearVALORACIÓ 3.6 QUÈ PROMOUENLES ACTIVITATS3.7. ROL DEL DOCENT3.7.1. Facilitador de material3.7.2. Resolució de dubtes3.7.3. Moderador3.7.4. Seguiment de l’evolució de lestasques3.7.5. Intervenció en les activitats del’alumnat1 Churches, A. (2001). Taxonomia de Bloom para la era digital. Eduteka. Obtingut el 09/04/11 dehttp://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php 16
 17. 17. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu3.7.6. Avaluador3.7.7. Altres______________________________VALORACIÓ 3.7 EL ROL DELSDOCENTS3.8. ROL DE L’ALUMNAT3.8.1. Participa en el disseny del curs3.8.2. Gestiona la temporització3.8.3. Ajuda a iguals3.8.4. Comparteix material (resultats,enllaços, bibliografia, …)3.8.5. Avalua els companys3.8.6. Avalua el curs3.8.7. Avalua l’acció docentVALORACIÓ 3.8 ROL DEL’ALUMNAT3.7. AVALUACIÓ3.7.1. Exclusiva del docent3.7.2. Es realitza coavaluació3.7.3. L’alumnat fa autoavaluació3.7.4. Es coneixen els criterisd’avaluació3.7.5. El retorn dels resultats ésqualitatiu3.7.6. El retorn dels resultats ésquantitatiu3.7.7. El retorn dels resultats éspúblic3.7.8. El retorn dels resutlats és privat 17
 18. 18. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu3.7.9. Està prevista una avaluacióúnica/final3.7.10. Es realitza avaluaciócontinuadaVALORACIÓ 3.7. AVALUACIÓVALORACIÓ TOTAL3. INTERACTIVITAT PEDAGÒGICAPOTENCIAL 18
 19. 19. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu4. Interactivitat tecnopedagògica realEn aquest apartat analitzem les possibles dimensions d’anàlisis reals. Al nostre treball hemseguit l’argument de Barberà et al.2 considerant que els elements tecnològics i pedagògicssinflueixen i condicionen mútuament en el transcurs mateix de la interactivitat; és a dir, que lainteractivitat tecnològica i la pedagògica reals sinflueixen i es (re)creen mútuament en el procés dela interactivitat en què es manifesten, i dacord amb els canvis del mateix procés dinteractivitat. Enconseqüència, hem previst l’estudi conjunt d’aquestes dues dimensions sota l’epigraf “lainteractivitat tecno pedagògica real dacord amb els canvis del mateix procés dinteractivitat.Aquest anàlisi suposarà l’estudi del seu ús en entorns específics i en condicions que esconstrueixen en el marc de la interactivitat professor - alumne - continguts al llarg del temps idurant el transcurs mateix de la interactivitat.Com es podrà veure a continuació hem seleccionat 5 elements d’anàlisis en relació als usosreals de les TIC: • com a instruments mediadors d’accés als continguts • com a instruments que potencien la comunicació • com a mediadores del procés d’ensenyament/aprenentatge • en el marc de l’activitat conjunta • com a instruments d’avaluació4.1. Usos de les TIC com a instruments mediadors d’accés als contingutsCriteri Valoració Observacions (0-4)4.1.1 FORMALISME4.1.1.1. L’escenari presenta una varietat defonts d’informació (textos, àudios, vídeos,animacions, gràfiques, etc..4.1.1.2. L’ús de les fonts d’informació ha estatel planificat4.1.1.3. L’organització dels continguts és2 Barberà, E. et al. (2004). Pautas para el análisis de la intervenció en entornos de aprendizaje virtual:dimensiones relevantes e instrumentos de evaluació [documento de proyecto en línea]. IN3:UOC.(Discussion Paper Series: DP04-002) Obtingut el 05/04/2011 de.<http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/barbera0704.html> 19
 20. 20. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiuadequada, lògica i coherent4.1.1.4. Es destaquen els continguts mésimportants4.1.1.5. Resulta fàcil buscar contingutsespecífics4.1.1.6. La seqüènciació dels continguts permetdiferents estils d’aprenentatge4.1.2. INTERACTIVITAT4.1.2.1. L’escenari oferta diferents itineraris4.1.2.2. Les eines tecnològiques afavoreixenuna relació més activa amb la informació4.1.2.3. Es contempla l’ús de diferents eines pera la recerca d’informació4.1.2.4. La interacció amb les einestecnològiques fan que se reflexioni, analitzi iextregui conclusions4.1.3. DINAMISME4.1.3.1. Es contempla el treball amb simulacionsde la realitat4.1.3.2. L’escenari permet l’exploració il’experimentació4.1.3.3. La navegació facilita que l’usuari estiguisempre orientat i en control del procés4.1.4. MULTIMÈDIA4.1.4.1. L’escenari integra diverses tecnologiesespecífiques i els sistemes i formats propis decadascun4.1.4.2. Resulta fàcil transitar d’un format a altre4.1.4.3. Es presenten continguts en formatsdiferents per a reforçar l’aprenentatge4.1.4.4. Un mateix contingut es presenta en 20
 21. 21. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiudiferents formats per a adaptar-se a diferentsmaneres d’aprendre4.1.4.5. Els elements multimèdia no retarden lanavegació.4.1.4.6. Els elements multimèdia no distrauenl’atenció4.1.5. HIPERMÈDIA4.1.5.1. L’escenari afavoreix l’ús dels materialshipermèdia com a instruments cognitius per al’exploració del contingut4.1.5.2. L’escenari presenta diferents enllaçosque potencien la curiositat i l’aprenentatge perdescobriment4.1.5.3. Els enllaços condueixen a diferentsitineraris d’acord als interessos o necessitatsdels usuaris4.1.5.4. Els enllaços porten a diferents formesde presentació de la informació4.1.5.5. Es pot navegar fàcilment d’un contingutal altre i tornar sense perdre’sVALORACIÓ 4.1. ACCÉS ALS CONTINGUTS4.2. Usos de les TIC com a instruments que potencien la comunicacióCriteri Valoració Observacions (0-4)4.2. COMUNICACIÓ4.2.1. Les eines tecnològiques permeten laconnexió en xarxa dels docents i els estudiants4.2.2. L’escenari ofereix un entorn de treball quefacilita el treball col·laboratiu i en grup4.2.3. Les eines tecnològiques permeten lacomunicació dels actors de l’acció. 21
 22. 22. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu4.2.4. Les eines tecnològiques permeten accedira fonts d’informació diverses4.2.5. L’escenari formatiu afavoreixl’aprenentatge dialògic4.2.6. L’escenari ofereix els recolzaments i lesajudes en quantitat i qualitat per a promoure iorientar l’aprenentatgeVALORACIÓ 4.2. POTENCIAR LACOMUNICACIÓ4.3. Usos de les TIC com a mediadores del procés d’ensenyament/aprenentatgeCriteris Valoració Observacions (0-4)4.3. PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE4.3.1. Els objectius a assolir són evidents4.3.2. L’escenari ofereix l’oportunitat d’activacióde coneixements previs4.3.3. L’escenari presenta punts de vista diferentsper donar equilibri i objectivitat4.3.4. Les tecnologies afavoreixen l’aprenentatgebasat en la resolució de problemes4.3.5. Les tecnologies afavoreixen l’aplicaciópràctica dels nous coneixements4.3.6. L’aprenentatge no és declaratiu /instructiu4.3.7. L’escenari permeti analitzar el nousconeixements4.3.8. L’escenari permeti utilitzar el nousconeixements4.3.9. L’usuari rep una adequada retroacció4.3.10. L’escenari permet diferents formes 22
 23. 23. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiud’apropament i utilització del coneixementVALORACIÓ 4.3. PROCÉSD’ENSENYAMENT-APRENENTATGE4.4. Usos de les TIC en el marc de l’activitat conjuntaCriteris Valoració Observacions (0-4)4.4. ACTIVITAT CONJUNTA4.4.1. L’escenari presenta espais (fòrum) on elsestudiants podem consultar dubtes que elprofessor o altres estudiants respondran.4.4.2. L’escenari contempla la presència dedebats on els estudiants intercanvien missatges,elaboren conclusions sobre el seu contingut.4.4.3. L’escenari contempla la creació iconstitució de grups de treball per a l’intercanvid’informació i coneixement4.4.4. L’escenari contempla l’activitat en grup pera la col·laboració i cooperació entre els seusintegrants de manera que es generi coneixement4.4.5. L’escenari proporciona les ajudesprogressives en quantitat i qualitat queamplifiques les possibilitats de col·laboració entreels membres4.4.6. Les tecnologies amplifiquen les possibilitatsde col·laboració entre els membres per presentarformes d’organització de la activitat conjunta laseqüència de la qual revela un ajust progressiu enla quantitat i qualitat de les ajudes oferides alsestudiantsVALORACIÓ 4.4. ACTIVITAT CONJUNTA 23
 24. 24. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu4.5. Usos de les TIC com a instruments d’avaluacióCriteris Valoració Observacions (0-4)4.5. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ4.5.1. L’escenari permeti l’avaluació nomésutilitzant les tecnologies4.5.2. L’escenari presenta eines de seguiment iavaluació (per ex. qüestionaris en línea autocorrectius o no) per a la avaluació individual del’estudiant.4.5.3. L’escenari contempla la participació en elfòrum com a instrument d’avaluació4.5.4. L’escenari contempla la participació en elsdebats com a instrument d’avaluació4.5.5. L’escenari contempla la activitat grupal icol·laborativa com a instrument d’avaluació4.5.6. L’escenari contempla la co avaluació (enlínia) com a instrument d’avaluació.VALORACIÓ 4.5.6. AVALUACIÓVALORACIÓ TOTAL4 . INTERACTIVITAT TECNOPEDAGÒGICAREALVALORACIÓ TOTAL DE L’ESCENARI 24
 25. 25. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu5. ConclusióEls estudis recents que hem vist en els diferents articles proposats al pla docent, ens mostren queen la majoria dels escenaris formatius estudiats, hi ha grans diferències entre els usosplanificats/dissenyats i els usos que realment es desenvolupen després a l’hora d’emportarendavant l’escenari concret.Per això que hem considerat per acabar la nostra proposta de pauta seria interessant que aquestainclogui les perspectives de Mcluhan3 i que tractarien d’analitzar:5.1. Perspectives de transformació dels Observacionsusos5.1.1. Quins usos potencials s’han eliminat al’escenari formatiu?5.1.2. Quins usos potencials s’han transformat?5.1.3. Quins usos potencials s’han corroborat?5.1.4. Quins usos reals no s’havien imaginat?Siguin quins siguin els usos previstos i els usos reals experimentats el més important és quel’escenari hagi complert els objectius d’aprenentatge definits.I finalment caldria considerar des d’una visió global els beneficis globals obtinguts en relació alscostos (esforç en hores i econòmics) així com els problemes detectats amb l’entorn tecnològic inivell real de capacitació tecnològica necessitat tant dels alumnes com dels professors.En aquest sentit un bon anàlisi de conjunt final de l’escenari seria realitzar una anàlisi DAFOconsiderant els punts anteriors.3 McLuhan, M: Tetrad of media effects. Obtingut el 07/04/11 de http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrad_of_media_effects 25
 26. 26. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu5.2. Conclusió final: Anàlisi DAFO de l’escenari5.2.1. Fortaleses 5.2.2. Debilitats5.2.3. Oportunitats 5.2.4. Amenaces 26
 27. 27. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu6. Bibliografia ● Almirall, M. i Bellot, A. “Conceptualització de plataformes” dins Magí Almirall, et al. (2007). Fonaments del disseny tecnopedagògic amb e-learning. Barcelona: FUOC ● Badia, A. (2007). Les competències docents en l’ús formatiu de lesTIC. (Mòdul 3 dels materials didàctics de l’assignatura Del docent presencial al docent virutal: el procés educatiu). Barcelona: FUOC. ● Barberà, E. et al. (2004). Pautas para el análisis de la intervenció en entornos de aprendizaje virtual: dimensiones relevantes e instrumentos de evaluació [documento de proyecto en línea]. IN3:UOC. (Discussion Paper Series: DP04-002) [Data de consulta: 05/04/2011] .<http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/barbera0704.html> ● Chao, T., Saj, T. i Tessier, F. (2006). Establishing a quality review for a online courses. Royal Roads University, British Columbia. Canada. [Data de consulta: 09/04/2011]. http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0635.pdf ● Churches, A. (2001). Taxonomia de Bloom para la era digital. Eduteka. [Data de consulta: 05/04/2011]. http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php ● Coll, C. (2004) Psicología de la educació y practicas educativas mediadas por las tecnologías de la informació y la comunicación: una mirada constructivista. Sinéctica, 25,1-24., 1-24. [Data de consulta: 09/04/2011].http://giddetunam.org/prod/articulos/practicas_mediadas.pdf ● Coll, c. Onrubia J. i Mauri,T. (2007). Tecnología y prácticas pedagógicas: las TIC como instrumentos de mediació de la actividad conjunta de profesores y estudiantes. [Data de consulta: 04/04/2011]. ]http://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/viewFile/76571/98224 ● Coll, c. Onrubia J. i Mauri,T. (2008). Análisis de l`os usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una aproximació socio-cultural. [Data de consulta: 05/04/2011] ]http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html ● Ejarque, E., Buendía F., Hervás A. (2008). Aplicació de un modelo de calidad para evaluar experiencias e-learning en el Espacio Europeo Universitario. Proyecto AEEVA (TIN2005-08788-C04- 02). [Data de consulta: 05/04/2011]. http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn41p11.pdf . ● Marquès, P. (coord.) (2003). Fitxa de catalogació i avaluació de multimèdia educatiu. En línia. [Data de consulta: 05/04/2011] <http://dim.pangea.org/mediateca/fitxaval/avacat.rtf> . ● Marquès, P. (2010). Multimedia educativo: clasificación, funciones, ventajas, diseño de actividades. DIM. En línia. [Data de consulta: 09/04/2011] http://peremarques.pangea.org/funcion.htm ● Martínez, F., Prendes, M.P., Alfageme, M.B., i altres (2002). Herramienta de evaluació de multimedia didáctico. Pixesl-Bit. Article en línia (núm. 18) [Data de consulta: 05/04/2011] <http://ocw.um.es/gat/contenidos/mpaz/tema4/evaluacionMMdidactico.pdf> ISdSN 1133-8482 27
 28. 28. PAC 3-Grup 10-Pauta avaluació escenari formatiu● Mauri, J Onrubia, C Coll& R Colomina. La calidad de los contenidos educativos reutilizables:diseño, usabilidad y prácticas de uso. [Data de consulta: 04/04/2011] http://www.um.es/ead/red/M2/mauri_onrubia.pdf● Michigan Virtual University. Standards for Quaity On-line Courses . [Data de consulta: 09/04/2011] http://standards.mivu.org/standards/● McLuhan, M: Tetrad of media effects. [Data de consulta: 07/04/2011] http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrad_of_media_effects● Simonson, M. i Barberà, E. (2007). Processos de planificació docent amb suport de TIC (Mòdul 4 dels materials didàctics de l’assignatura Del docent presencial al docent virutal: el procés educatiu). Barcelona: FUOC.● Simonson, M., 2007. Concepcions sobre l’educació oberta i a distància. (Mòdul 1 delmaterials didàctics de l’assignatura L’Ús de les TIC en l’educació i teories de l’aprenentatge). Barcelona: FUOC.● VVAA (2006). Guide to online course design and quality standards. CELT: U.S. Department of Education. [Data de consulta: 07/04/2011] http://www.ipfw.edu/celt/grants/PDFs/qualitystandards_rubric.pdf 28

×