Punimi seminarik

Ramë Hajraj
Ramë HajrajMenaxher em Ramë Hajraj
UNIVERSITETI PUBLIK”HAXHI ZEKA”

        FAKULTETI I BIZNESIT

           PEJë
         E DREJTA NE BIZNES

      TEMA:Kontratat e Sigurimit

   Mentori              Studentet:

Mr.sc Mervete Shala           Faton Imeraj
Hyrje.................................................................................................1
Përmbatja.........................................................................................2
1.Kontratat.......................................................................................3
2.Parimet themelore të kontratës...................................................4
3.Kontraktimi(Lidhja e kontratës)................................................5
4.Objekti i kontratës........................................................................6
5.Mjetet me të cilat sigurohet kontrata.........................................7
6.Shuarja e kontratës......................................................................8
7.Klasifikimi i kontratave...............................................................9
9.Analiza e kontratës për siguri......................................................10
10.Përmbyllja....................................................................................11
 11.Bazat e informacioneve..............................................................12
Hyrje

 Gjatë përgaditjes së këtij punimi seminarik jam përpjekur qe faktet
te jenë të paraqituara në formë të kapshme në mënyrë që të
kuptohen nga të gjithë Kontrata është çdo akrod apo pajtim i
vullnetit të dy apo të më shum subjekteve të se drejtës në te cilën
arrihet ndonjë efekt juridik.Kjo nënkupton se kontrata është rezultat
i dëshirës së palëve kontraktuese që lidhes sipas parimit të
automonisë së vullnetit.
Kontratat


Kontra është çdo akrod apo pajtim i vullneteve të dy apo te më
shumë subjekteve të se drejtës me të cilën arrihet ndonjë efekt
juridik.Kontrata konsiderohet si akt i pajtimit të vullnetit të dy ose
më shumë personave.Kjo nënkupton se kontrata është rezultat i
dëshirës së paleve kontratuese që lidhët sipas parimit te autonomisë
së vullnetit.
Pra,kontratat janë fakt juridik që kanë rëndëso ne rregullimin e
marrëdhënieve në të gjithë lëmenjtë.Me kontratë rregullohen
marrëdhënjet e pjesëmarrësve në qarkullimin e mallrave dhe të
detyrimeve.
Personat apo subjektet që lidhin kontratë quhen palë kontraktuese
që në pajtim me vullnetin e tyre lidhin kontaratë me elementet
thelbësore të saj
Terminologjia-Ndërsa lidhur me terminologjinë e përcaktimeve të
kontratës kemi të bëjmë edhe emertime të tjera përveç emrit
kontratë si psh Tema:Koneventë,Traktat, Pakt,Dekordim dhe
Marrëveshje.
Për tu lidhur nje kontratë duhet te ekzisotjnë elementet qenësore të
kontratës, në te cilat bëjnë pjesë;subjektet,objekti i kontratës,çmimi
dhe marrëveshja.
                    Dr.Mazllum baraliu,Fq.471
Parimet themelore të kontratës
1.Autonomia e vullnetit
2.Liria kontratuese
3.parimet dispozitiv
4.parimet i dokeve te reja afariste
5.parimet ndërgjegjjes dhe i ndershmërisë
6.parimet i kompezimiz te demit në rastë të shkaktimit të tij
7.parimet,pacta sun servonda.(marrëveshja duhet respektuar)
 Dr.Mazllum Baraliu,fq.473


          Kontratimi(lidhja e kontrates)
Kontrata e lidhet ather kur palët kontraktuese akrodohen për
elementet qensësore të kontratës.
Për lidhjen e kontratës vullneti deklarohet me fjalë, me shenja të
zakonshme apo me sjellje të tjera nga së cilat konkludohet me siguri
për ekzistimin e vullnetit për kontraktimit.
Konktata lidhet ne atë cast kur ofruesi e merr deklaratën të ofruar
qe ai e pranon oferten(oferta është propozimi për kontraktimi që
bëhet subjektë tjetër)
Konsiderohet se kontrata është lidhur në vendin në të cilin ofruesi e
ka pasë selinë në qastin e propozimit të ofertës së vetë.
Për kontraktim valid kërkohet që kontraktuesit të posedojnë zotësi
vepruese e cila kërkohet për konkraktim.
 Dr.Mazllum Baraliu,Fq.477
     Objekti i kontratës
Objek i kontratës është ai detyrim apo prestim të cilen pala i ka
borxh palës tjetër.
Pra,detyrimi i palës për të krijuar,ndryshuar ose shuar ndonjë
marrëdhenie juridike është objekt i kontratës.
Ligji zankonisht e parasheh që objekti i detyrimit duhet të jetë i
mundshën,i lejuar,i caktuar dhe i definuar.
Po që se nuk i plotëson këto atëherë kontrata është rule!
 http://sq.wikipedia.org/wiki/p
                   ortal:    Mjetet me të cilat sigurohet kontrata

Paraqesin mjetët për forcimin e konktratave, qëllimi i të cilave është
që t’i obligojë palët kontraktuese që t’i përmbushin detyrimet e tyre
në mënyrë sa më korrekte dhe të përpiktë, e këto janë;

1.Denirai kontraktor
2.Kushti penal
3.Kamata vonuese
4.Pengu
5.Kapari(avanai-paradhënia)
6.Hipoteka
7.Dorëzanimi
8.Kuacioni
 Dr.Mazllum Baraliu,fq.478        Shurja e kontratës
Sipas shalles dhe intensitetit te parregullsisë së kontratës ajo mundi
të cilësohet si;
 -Kontratë nule dhe
 -Kontratë abrroguar.
Kontratë nule është ajo kontratë e cila është në kundërshtim me
parimin e kushtetar,me dipoziten ligjore dhe me moralin shoqëror
dhe si e tillë nuk prodhon efekte juridike

 Kontrata vlerësohet abrroguar kur;
-kur behët nga kontraktoret minor apo kur së paku njëri i nga
kontraktorët është minor.
-Kontratori nuk ka zotëri vepruese ose zotëri vepruese të kufizuar.

Shkaqet tjera të shuarjes së kontratës janë;
a)me marrëveshjen e palëve.
b)kur vdes pala kontraktuese
c)anulimi i kontratës etj.
 Dr.Mazllum Baraliu,fq.395     Klasifikimi i kontratave

1.Kontratë me emër dhe pa emër,
2.Kontratë konsensuale dhe formale,
3.Kontratat me shpërblime dhe pa shpërblime,
4.Kontratat detyruese të njëanshme dhe dyanshme,
5.Kontratat konutative dhe aleatore,
6.Kontratat me jetëgjatësi të përhershme dhe të perkoshme,
7.Kontratat të thjeshta dhe të perziera,
8.Kontratat të pavarura dhe aksesore,
9.Kontratat individuale dhe kolektive,
10.Kontratat momentale dhe vijuese,
11.Kontratat formale dhe jo formale,
12.Kontratat globale dhe të veçanta etj.
 Dr.Mazllum Baraliu,fq.500
     Analiza e kontratës për siguri
Me kontratën për siguria,kontraktuesi i sigurimit detyrohet që sipas
parimeve të reciprocitetit dhe të solidaritetit,nëse ndodh ngjarja që
paraqet rast sigurimit,t’ia paguajë konpensimit,përkatësisht shumën
e kontraktuar të sigurimit apo te bëjë diç tjetër në favor të të
siguruarit,përkatësisht subjektit tjetër.
Kontrata për sigurimin lidhet kur kontraktuesit e nënshkruajnë
policen e sigurimit.Polica e sigurimit përmban elementet qenësore të
kontratës për sigurim dhe kryesisht konsiston në ofertën e siguruesit.
Polica e sigurimit në masë të madhe,konsiston në kontratën
tipo(standarde)take it ore leave it.
Kontraktuesi i sigurimit është i detyrushëm qe ne momentin e
sigurimit, siguruesi t’ia prezantojë të gjitha rrethanat që janë me
rëndësi për vlerësimin e rrezikut të kontraktuar.
Kontraktuesi i sigurimit është i detyruar që kur është pyetje sigurimi
i pasurisë,të informojë siguruesin për secilin ndryshira të rrethanave
qe mund të jenë me influencë për vlerësimin e rrezikut.
Nëse i siguruari apo shfytëzuesi i sigurimit e shkakton rastin e
sigurimit me qëllim ,siguruesi nuk është i detyruar që t’ia paguajë
shumën e sigurimit.
Sigurimi i pasurisë mund të kontraktojë qdo subjekt i së drejtës që
ka interes për tu siguruar nga rasti i sigurimit dhe synimi për
kompensimin e demit material eventual.
Shuma e kompensimit te dëmit te shkaktuar nuk mund të jetë me e
lartë se lartësia e demit të shkaktuar nga rasti i sigurimit
Subjektet në mes të cilave lidhet kjo kontratë janë;
-Kompania e sigurimit “Panther”dhe
-X Objekti.
Është kontratë e dyanshme(bilaterale)-sepse të dy palët kanë të
drejta dhe detyrime.
Është kontratë oneroze(me barrë)-sepse njëra palë përfiton ndonjë
dobi, por është e detyruar që pale qe palës tjetër t’i dedikojë
kompensimin e caktuar.
Është kontratë aleatore,sepse palët ne marrëdhënie kontraktuese
Nuk e dinë se si do përfundojë marrëdhënia reciproke mes tyre
 http://sq.wikipedia.org/wiki/p
                   ortal            Përmbyllja
Shpresoj qe pas degjimit te ketij prezantimi te keni marr
informacione te mjaftueshme sa i perket kontratës se sigurimit.
Lidhjes se kontratës,parimeve themelore te
kontratës,kontratat,Objekti i kontratës,Mjetet me te cilat sigurohet
kontrata,shuarja e kontratës ,klasifikimi i kontratave dhe analiza e
kontratës për sigurim keto ishin të gjitha sa i perket kontratës së
sigurimit ju falimenderit per vemendje
Bazat e informacioneve
Gjatë sigurimit të informacioneve për të pergaditur këtë seminar
jamë bazuar ne web faqet e mëposhtme:
http://sa.wiki.wikipedia.org/wiki/portat


Gjatë sigurimit të informacioneve për të përgaditur këtë seminar
jamë Bazuar ne librat e mëposhtme:
Dr.Mazllum baraliu.,,E drejta Biznesore”,prishtinë 2010
Dr.Riza Smaka,,E drejta Biznesore”,prishtinë 2000
Punuar nga Hamzë Berisha me 18.11.2012

Recomendados

Kontratat Kontratat
Kontratat Menaxherat
17.9K visualizações16 slides
Kontratat ne BiznesKontratat ne Biznes
Kontratat ne BiznesErmon Cërvadiku
7.6K visualizações12 slides
E Drejta TregtareE Drejta Tregtare
E Drejta TregtareMenaxherat
43.1K visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ligjerata kontratat Ligjerata kontratat
Ligjerata kontratat Menaxherat
26.9K visualizações36 slides
E DREJTA KUSHTETUESE E DREJTA KUSHTETUESE
E DREJTA KUSHTETUESE Refik Mustafa
28.2K visualizações170 slides
MonopoliMonopoli
MonopoliMenaxherat
33.6K visualizações58 slides

Mais procurados(20)

Si të hartojmë një punim seminarikëSi të hartojmë një punim seminarikë
Si të hartojmë një punim seminarikë
Studentët e Pejës18.9K visualizações
Ligjerata kontratat Ligjerata kontratat
Ligjerata kontratat
Menaxherat26.9K visualizações
E DREJTA KUSHTETUESE E DREJTA KUSHTETUESE
E DREJTA KUSHTETUESE
Refik Mustafa28.2K visualizações
MonopoliMonopoli
Monopoli
Menaxherat33.6K visualizações
punim seminarik ne proceduren kontestimorepunim seminarik ne proceduren kontestimore
punim seminarik ne proceduren kontestimore
Donikë Mjaki7.2K visualizações
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiareShkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Ellmedina Balidemaj13.6K visualizações
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
Fitore ZEQIRI19.8K visualizações
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
Ramiz Ilazi34.8K visualizações
E Drejta Ndërkombtare PublikeE Drejta Ndërkombtare Publike
E Drejta Ndërkombtare Publike
Refik Mustafa20.2K visualizações
E Drejta PrivateE Drejta Private
E Drejta Private
Refik Mustafa7.4K visualizações
Letrat me vlere Letrat me vlere
Letrat me vlere
Menaxherat14.6K visualizações
Paraja dhe funksionet e sajParaja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e saj
behar19900443.5K visualizações
 Paraja  Kuptimi, Format, Dhe Funksionet Paraja  Kuptimi, Format, Dhe Funksionet
Paraja Kuptimi, Format, Dhe Funksionet
Fakulteti i Prishtines - FSHAB Pejë25K visualizações
E DREJTA CIVILEE DREJTA CIVILE
E DREJTA CIVILE
Refik Mustafa23.5K visualizações
Elasticiteti i ofertës dhe këkresësElasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Fakulteti i Prishtines - FSHAB Pejë22.2K visualizações
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1102.1K visualizações
Pergjigje per provim Edrejta KushtetuesePergjigje per provim Edrejta Kushtetuese
Pergjigje per provim Edrejta Kushtetuese
Lavdrimi917K visualizações
E Drejta Ndërkombtare PrivateE Drejta Ndërkombtare Private
E Drejta Ndërkombtare Private
Refik Mustafa6.1K visualizações
Tema 2 e drejta e biznesitTema 2 e drejta e biznesit
Tema 2 e drejta e biznesit
Bledi Lila8.2K visualizações
 LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK  LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
#MesueseAurela Elezaj74.1K visualizações

Similar a Punimi seminarik

Punim Seminarik E Drejta BiznesorePunim Seminarik E Drejta Biznesore
Punim Seminarik E Drejta BiznesoreKujttim Thaçi
12.2K visualizações17 slides
Prezantimi e drejta biznesorePrezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesoreDuresa M. Bytyqi
1.5K visualizações15 slides

Similar a Punimi seminarik (20)

Universiteti publik e drejta biznesoreUniversiteti publik e drejta biznesore
Universiteti publik e drejta biznesore
Duresa M. Bytyqi2.7K visualizações
Kontratat e sigurimeve - (Ligjerata 4) Kontratat e sigurimeve - (Ligjerata 4)
Kontratat e sigurimeve - (Ligjerata 4)
Fisnik Morina10.9K visualizações
E Drejta Detyrimore - Negociatat dhe OfertaE Drejta Detyrimore - Negociatat dhe Oferta
E Drejta Detyrimore - Negociatat dhe Oferta
Egzon Doli1.9K visualizações
Punim Seminarik E Drejta BiznesorePunim Seminarik E Drejta Biznesore
Punim Seminarik E Drejta Biznesore
Kujttim Thaçi12.2K visualizações
Prezantimi e drejta biznesorePrezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesore
Duresa M. Bytyqi1.5K visualizações
E drejta biznezsore ushtrimeE drejta biznezsore ushtrime
E drejta biznezsore ushtrime
anashqipe53 visualizações
E drejta detyrimore 10 testeE drejta detyrimore 10 teste
E drejta detyrimore 10 teste
dritashala37.9K visualizações
E drejta detyrimore 10 testeE drejta detyrimore 10 teste
E drejta detyrimore 10 teste
dritashala4.1K visualizações
Ligjeratakontratat 111225074428-phpapp02Ligjeratakontratat 111225074428-phpapp02
Ligjeratakontratat 111225074428-phpapp02
zogaj781 visualizações
Raportet Juridike Biznesore22Raportet Juridike Biznesore22
Raportet Juridike Biznesore22
Kosovar Sopjann2.2K visualizações
Lidhja e kontrates  shteseLidhja e kontrates  shtese
Lidhja e kontrates shtese
Menaxherat2.4K visualizações
Parimet e te drejtes biznesoreParimet e te drejtes biznesore
Parimet e te drejtes biznesore
Menaxherat4.1K visualizações
Punim seminarik - Hipoteka Punim seminarik - Hipoteka
Punim seminarik - Hipoteka
ArberSusuri5.9K visualizações
 E drejta_tregtare_permbledhje_jurispru E drejta_tregtare_permbledhje_jurispru
E drejta_tregtare_permbledhje_jurispru
burimemra390 visualizações
KontratatKontratat
Kontratat
Kosovar Sopjann22.2K visualizações
Punimseminarik 110914085740-phpapp01Punimseminarik 110914085740-phpapp01
Punimseminarik 110914085740-phpapp01
Edinedini990 visualizações
Punim seminarik menaxhimi i rrezikut dhe sigurimetPunim seminarik menaxhimi i rrezikut dhe sigurimet
Punim seminarik menaxhimi i rrezikut dhe sigurimet
Muhamet Sopa44.9K visualizações
1. leksione parimet e te drejtes biznesore1. leksione parimet e te drejtes biznesore
1. leksione parimet e te drejtes biznesore
shqiprimih516 visualizações

Mais de Ramë Hajraj

Kontratë nbi shiteblerjen e banesesKontratë nbi shiteblerjen e baneses
Kontratë nbi shiteblerjen e banesesRamë Hajraj
18.7K visualizações2 slides
Plan i biznesit për fitore hysenajPlan i biznesit për fitore hysenaj
Plan i biznesit për fitore hysenajRamë Hajraj
2.4K visualizações45 slides

Mais de Ramë Hajraj(20)

Kontratë nbi shiteblerjen e banesesKontratë nbi shiteblerjen e baneses
Kontratë nbi shiteblerjen e baneses
Ramë Hajraj18.7K visualizações
Menaxhimi i-prodhimit-1234780563841933-3Menaxhimi i-prodhimit-1234780563841933-3
Menaxhimi i-prodhimit-1234780563841933-3
Ramë Hajraj938 visualizações
Plan i biznesit ne bazat e biznesitPlan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesit
Ramë Hajraj21K visualizações
Plan i biznesit për fitore hysenajPlan i biznesit për fitore hysenaj
Plan i biznesit për fitore hysenaj
Ramë Hajraj2.4K visualizações
Plani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejëPlani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejë
Plani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejë
Ramë Hajraj1.6K visualizações
Plani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejë (2)Plani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejë (2)
Plani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejë (2)
Ramë Hajraj1.3K visualizações
Plani i biznesit_2012_hidrodrini_peje0Plani i biznesit_2012_hidrodrini_peje0
Plani i biznesit_2012_hidrodrini_peje0
Ramë Hajraj1.9K visualizações
Plani i biznesit_2012_kmdk_korigjuarPlani i biznesit_2012_kmdk_korigjuar
Plani i biznesit_2012_kmdk_korigjuar
Ramë Hajraj2.3K visualizações
Punim seminarik ne menaxhment (2)Punim seminarik ne menaxhment (2)
Punim seminarik ne menaxhment (2)
Ramë Hajraj9.2K visualizações
Punim seminarik ne menaxhmentPunim seminarik ne menaxhment
Punim seminarik ne menaxhment
Ramë Hajraj11.1K visualizações
Punim seminarik ne menaxhmentPunim seminarik ne menaxhment
Punim seminarik ne menaxhment
Ramë Hajraj5.6K visualizações
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
Ramë Hajraj15.7K visualizações
Punimi seminarik ne menaxhmentPunimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhment
Ramë Hajraj1.7K visualizações
Punimiseminarikneekonomi 121216134908-phpapp01Punimiseminarikneekonomi 121216134908-phpapp01
Punimiseminarikneekonomi 121216134908-phpapp01
Ramë Hajraj522 visualizações
Punimseminarik 111001044117-phpapp01Punimseminarik 111001044117-phpapp01
Punimseminarik 111001044117-phpapp01
Ramë Hajraj3.2K visualizações
PunimseminariknmenaxhmenPunimseminariknmenaxhmen
Punimseminariknmenaxhmen
Ramë Hajraj715 visualizações
Rame hajraj (2)Rame hajraj (2)
Rame hajraj (2)
Ramë Hajraj482 visualizações
Ramë hajrajRamë hajraj
Ramë hajraj
Ramë Hajraj823 visualizações

Punimi seminarik

 • 1. UNIVERSITETI PUBLIK”HAXHI ZEKA” FAKULTETI I BIZNESIT PEJë E DREJTA NE BIZNES TEMA:Kontratat e Sigurimit Mentori Studentet: Mr.sc Mervete Shala Faton Imeraj
 • 2. Hyrje.................................................................................................1 Përmbatja.........................................................................................2 1.Kontratat.......................................................................................3 2.Parimet themelore të kontratës...................................................4 3.Kontraktimi(Lidhja e kontratës)................................................5 4.Objekti i kontratës........................................................................6 5.Mjetet me të cilat sigurohet kontrata.........................................7 6.Shuarja e kontratës......................................................................8 7.Klasifikimi i kontratave...............................................................9 9.Analiza e kontratës për siguri......................................................10 10.Përmbyllja....................................................................................11 11.Bazat e informacioneve..............................................................12
 • 3. Hyrje Gjatë përgaditjes së këtij punimi seminarik jam përpjekur qe faktet te jenë të paraqituara në formë të kapshme në mënyrë që të kuptohen nga të gjithë Kontrata është çdo akrod apo pajtim i vullnetit të dy apo të më shum subjekteve të se drejtës në te cilën arrihet ndonjë efekt juridik.Kjo nënkupton se kontrata është rezultat i dëshirës së palëve kontraktuese që lidhes sipas parimit të automonisë së vullnetit.
 • 4. Kontratat Kontra është çdo akrod apo pajtim i vullneteve të dy apo te më shumë subjekteve të se drejtës me të cilën arrihet ndonjë efekt juridik.Kontrata konsiderohet si akt i pajtimit të vullnetit të dy ose më shumë personave.Kjo nënkupton se kontrata është rezultat i dëshirës së paleve kontratuese që lidhët sipas parimit te autonomisë së vullnetit. Pra,kontratat janë fakt juridik që kanë rëndëso ne rregullimin e marrëdhënieve në të gjithë lëmenjtë.Me kontratë rregullohen marrëdhënjet e pjesëmarrësve në qarkullimin e mallrave dhe të detyrimeve. Personat apo subjektet që lidhin kontratë quhen palë kontraktuese që në pajtim me vullnetin e tyre lidhin kontaratë me elementet thelbësore të saj Terminologjia-Ndërsa lidhur me terminologjinë e përcaktimeve të kontratës kemi të bëjmë edhe emertime të tjera përveç emrit kontratë si psh Tema:Koneventë,Traktat, Pakt,Dekordim dhe Marrëveshje. Për tu lidhur nje kontratë duhet te ekzisotjnë elementet qenësore të kontratës, në te cilat bëjnë pjesë;subjektet,objekti i kontratës,çmimi dhe marrëveshja.  Dr.Mazllum baraliu,Fq.471
 • 5. Parimet themelore të kontratës 1.Autonomia e vullnetit 2.Liria kontratuese 3.parimet dispozitiv 4.parimet i dokeve te reja afariste 5.parimet ndërgjegjjes dhe i ndershmërisë 6.parimet i kompezimiz te demit në rastë të shkaktimit të tij 7.parimet,pacta sun servonda.(marrëveshja duhet respektuar)
 • 6.  Dr.Mazllum Baraliu,fq.473 Kontratimi(lidhja e kontrates) Kontrata e lidhet ather kur palët kontraktuese akrodohen për elementet qensësore të kontratës. Për lidhjen e kontratës vullneti deklarohet me fjalë, me shenja të zakonshme apo me sjellje të tjera nga së cilat konkludohet me siguri për ekzistimin e vullnetit për kontraktimit. Konktata lidhet ne atë cast kur ofruesi e merr deklaratën të ofruar qe ai e pranon oferten(oferta është propozimi për kontraktimi që bëhet subjektë tjetër) Konsiderohet se kontrata është lidhur në vendin në të cilin ofruesi e ka pasë selinë në qastin e propozimit të ofertës së vetë. Për kontraktim valid kërkohet që kontraktuesit të posedojnë zotësi vepruese e cila kërkohet për konkraktim.
 • 7.  Dr.Mazllum Baraliu,Fq.477 Objekti i kontratës Objek i kontratës është ai detyrim apo prestim të cilen pala i ka borxh palës tjetër. Pra,detyrimi i palës për të krijuar,ndryshuar ose shuar ndonjë marrëdhenie juridike është objekt i kontratës. Ligji zankonisht e parasheh që objekti i detyrimit duhet të jetë i mundshën,i lejuar,i caktuar dhe i definuar. Po që se nuk i plotëson këto atëherë kontrata është rule!
 • 8.  http://sq.wikipedia.org/wiki/p ortal: Mjetet me të cilat sigurohet kontrata Paraqesin mjetët për forcimin e konktratave, qëllimi i të cilave është që t’i obligojë palët kontraktuese që t’i përmbushin detyrimet e tyre në mënyrë sa më korrekte dhe të përpiktë, e këto janë; 1.Denirai kontraktor 2.Kushti penal 3.Kamata vonuese 4.Pengu 5.Kapari(avanai-paradhënia) 6.Hipoteka 7.Dorëzanimi 8.Kuacioni
 • 9.  Dr.Mazllum Baraliu,fq.478 Shurja e kontratës Sipas shalles dhe intensitetit te parregullsisë së kontratës ajo mundi të cilësohet si; -Kontratë nule dhe -Kontratë abrroguar. Kontratë nule është ajo kontratë e cila është në kundërshtim me parimin e kushtetar,me dipoziten ligjore dhe me moralin shoqëror dhe si e tillë nuk prodhon efekte juridike Kontrata vlerësohet abrroguar kur; -kur behët nga kontraktoret minor apo kur së paku njëri i nga kontraktorët është minor. -Kontratori nuk ka zotëri vepruese ose zotëri vepruese të kufizuar. Shkaqet tjera të shuarjes së kontratës janë; a)me marrëveshjen e palëve. b)kur vdes pala kontraktuese c)anulimi i kontratës etj.
 • 10.  Dr.Mazllum Baraliu,fq.395 Klasifikimi i kontratave 1.Kontratë me emër dhe pa emër, 2.Kontratë konsensuale dhe formale, 3.Kontratat me shpërblime dhe pa shpërblime, 4.Kontratat detyruese të njëanshme dhe dyanshme, 5.Kontratat konutative dhe aleatore, 6.Kontratat me jetëgjatësi të përhershme dhe të perkoshme, 7.Kontratat të thjeshta dhe të perziera, 8.Kontratat të pavarura dhe aksesore, 9.Kontratat individuale dhe kolektive, 10.Kontratat momentale dhe vijuese, 11.Kontratat formale dhe jo formale, 12.Kontratat globale dhe të veçanta etj.
 • 11.  Dr.Mazllum Baraliu,fq.500 Analiza e kontratës për siguri Me kontratën për siguria,kontraktuesi i sigurimit detyrohet që sipas parimeve të reciprocitetit dhe të solidaritetit,nëse ndodh ngjarja që paraqet rast sigurimit,t’ia paguajë konpensimit,përkatësisht shumën e kontraktuar të sigurimit apo te bëjë diç tjetër në favor të të siguruarit,përkatësisht subjektit tjetër. Kontrata për sigurimin lidhet kur kontraktuesit e nënshkruajnë policen e sigurimit.Polica e sigurimit përmban elementet qenësore të kontratës për sigurim dhe kryesisht konsiston në ofertën e siguruesit. Polica e sigurimit në masë të madhe,konsiston në kontratën tipo(standarde)take it ore leave it. Kontraktuesi i sigurimit është i detyrushëm qe ne momentin e sigurimit, siguruesi t’ia prezantojë të gjitha rrethanat që janë me rëndësi për vlerësimin e rrezikut të kontraktuar. Kontraktuesi i sigurimit është i detyruar që kur është pyetje sigurimi i pasurisë,të informojë siguruesin për secilin ndryshira të rrethanave qe mund të jenë me influencë për vlerësimin e rrezikut. Nëse i siguruari apo shfytëzuesi i sigurimit e shkakton rastin e sigurimit me qëllim ,siguruesi nuk është i detyruar që t’ia paguajë shumën e sigurimit. Sigurimi i pasurisë mund të kontraktojë qdo subjekt i së drejtës që ka interes për tu siguruar nga rasti i sigurimit dhe synimi për kompensimin e demit material eventual. Shuma e kompensimit te dëmit te shkaktuar nuk mund të jetë me e lartë se lartësia e demit të shkaktuar nga rasti i sigurimit Subjektet në mes të cilave lidhet kjo kontratë janë; -Kompania e sigurimit “Panther”dhe -X Objekti. Është kontratë e dyanshme(bilaterale)-sepse të dy palët kanë të drejta dhe detyrime. Është kontratë oneroze(me barrë)-sepse njëra palë përfiton ndonjë dobi, por është e detyruar që pale qe palës tjetër t’i dedikojë kompensimin e caktuar. Është kontratë aleatore,sepse palët ne marrëdhënie kontraktuese Nuk e dinë se si do përfundojë marrëdhënia reciproke mes tyre
 • 12.  http://sq.wikipedia.org/wiki/p ortal Përmbyllja Shpresoj qe pas degjimit te ketij prezantimi te keni marr informacione te mjaftueshme sa i perket kontratës se sigurimit. Lidhjes se kontratës,parimeve themelore te kontratës,kontratat,Objekti i kontratës,Mjetet me te cilat sigurohet kontrata,shuarja e kontratës ,klasifikimi i kontratave dhe analiza e kontratës për sigurim keto ishin të gjitha sa i perket kontratës së sigurimit ju falimenderit per vemendje
 • 13. Bazat e informacioneve Gjatë sigurimit të informacioneve për të pergaditur këtë seminar jamë bazuar ne web faqet e mëposhtme: http://sa.wiki.wikipedia.org/wiki/portat Gjatë sigurimit të informacioneve për të përgaditur këtë seminar jamë Bazuar ne librat e mëposhtme: Dr.Mazllum baraliu.,,E drejta Biznesore”,prishtinë 2010 Dr.Riza Smaka,,E drejta Biznesore”,prishtinë 2000
 • 14. Punuar nga Hamzë Berisha me 18.11.2012