Anúncio
Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6
Anúncio
Booosting nieuwsbrief #6
Próximos SlideShares
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Carregando em ... 3
1 de 5
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Booosting nieuwsbrief #6(20)

Mais de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie(20)

Anúncio

Booosting nieuwsbrief #6

  1. 00051n stichting industrieel bouwen nederland N I E. U vtI S B R lEF Informatieblad Yon de Stichting Industrieel Bouwen Nederland Jaargang 2· nr. 6 maart 1991 Secretariaat: Bankaplein 3 2585 EV 's-Gravenhage tel 070· 350 71 71 fax 070-3S0 43 27 GLAS Op 22 februari i'o werd de beoordeling bekend gemaakt von de ontwerp ' wedstrijd ... oor het nieuwe kantoor von de Nederlandse Glasbond in Woerden. AWARD '91 Op dez:e algemene prijsvraag zonden 84 ontwerpers en architecten hun voor- stellen in . De eerste prijs g in g naar Ja n Pesman van Cepezed. Omdat deze prijsvraag ook zijdelings met produktontwikkeling (van glas ) te doen heeft en de eerste pri js winnaar bij BooDsting is aangesloten publiceren we graag het jury- rapport van het winnende ontwerp . TOELICHTING MOTTO A 3333 CONCEPT De ge.wenste rui mten :tijn in te delen in 3 progrtJm- matische types betreffende: • inric.hting • b innenklimaQf • geveltranspcHllntie archieven e n installaties temperatuur ± 15 groden Celsius geen doglicht en uih:kht noodxoke lijk ITYP 2· 1 te mperotuu r ± 18 graden Celsius 1.nl~n,.. u;n9"u;m .. doglicht 'ongekleurd' en uitzicht noodukelijk CONSTRUCTIE 'Y PI kontoor en vergaderruimten De hoofddroogconstructie besloot uil so)en spor.len , be. a temperatuur !:20 graden Celsius sroortd uil ronde lolommen en wormgewolsle liggers. De "_...;;0 daglicht en uitxic.ht noadxakelijk begone.grondvk>er en de verdiepin9svloeren besloor. uil een stoler. bolkframe met een stoo)plaat / or.hydriel cam- Door due typen een eigen bou'WVolume met een bij - posietvloer. Hel dak beSKJOI eveneens VI I een gep.-olileerde be hore nde soort glasvexel te geven, wordt het ge- stoolplaat met een isolatie of!-Chotploot, afgewerkt mei eer. bauw een .staalkaart van 3 belangrijke glanoorten: pvc dok/olie . Voor de 3 bouwvolumino is de hoolddroogcOO$lructie • (rwart) geëmailleerd glas ider.tiek, moor in de showroom eo de lechoi$Che ruimte on- • helder isalatieglas oex o rchief ootbreekl de verdiepiog~vloer. In de technis-che • zonwerend isalatieglas ruimte bevirKlt zich olleen een sKJ!en-rOl»terv)oer. De 3 OfIlstone bouwlichomeo wordeo door Hf) verhoogde AI in eer. zeer v(()eg stodium voo de beoorcl&ling sprong IOOpbfU9 gekoppeld. VooUIl hel kOOllofeocentrvm poSse@rt dit ootwerp eruit. Het is een kwalitatief helder en conse- meo eersi hel gesloten zworte volume, dal fvogee:rl oh quent moor relotiel eenvoodig concept, dot in zi jn origina- poortgebovw. Het helder glazen volume fungeert 01$ oot· liteit von een driedeling zeer sterk overkomt. De ofwerkir.g voogslhol en btwot de lenlooostellingsroimte, hel mnilair, vereist een hoog niveau Het gebouw strooll een degelijke de garderobe, de pontry en de receptie. Aan hel einde zokeliikheid er. high-teeh sfeer uit en maakt het mogelijk voo de loopbrug bevindt .zich het spiegelende kantoorge. om mei zeer versch illende soorten glos in één ontwerp tot bouw, dot in heller plaotse verbrede woter ~ool . Bi j nauw- een goed oonvoordbare eenheid te komen . Het is ener- keuriger uitwerking von de siluolie kon hét oolw6fp, ge- zijds een 'ontwerp-von-deze-tijd' zooder het gevoo r te lo- zien als een concepltJeel idee, zonder zijn essentie te pen om over enige lijd oooerwelS Ie zijo. Ook progrommo- verliezen nog qlJO moot oonzienlrjk oongepast wor-deo, tisch voldoet dil plan uilslekeoo oor. olie gestelde elseo. o
  2. booosting NIEUNSBRIEF Fragmenten uit de inaugurele rede van prof. ir udw'9 Wit1ger15teirl zei eens : 'Hel is zo moei/lik om Jan Brouwer, L bi; hel begin beginnen ol beier: Hel is moeili;k Ie om bii hel bagin Ie beginnen en niet Ie proberen nog ver<,kr lervg Je goon'. Als eerste moel don ook het begrip architektuur worden verklaord in dit verhool: vormgeven von de gebouwde om· uitgesproken op 15 februari geving, ven gebovwen, von gebouwkomponenlen en inte- rieure elementen. Niets meer en niets mlnOet-. 1991 in de De po$iI~ von de orçhiteltuur in hel ge~rek von de dog - en nlel slechb onder intellektuelen - is de Iooisie jaren I(In bi jzondere belekenis geweeM. 001 hadden we een tijd loog aula van niel meegemookl. Mom orchitektuur dreig' Ie worden en de belangstelling is lonende. weer gewoon de Technische In omvong 1$ die i nlere~s.e nog wel aanwezig moor de d iepgong on tbreekt vaak. Universiteit leder zic.hzelf respekterend medium heelt zi jn eigen orcht. te k~,Iuu brieken de bouwkunstige bespiegelingen verschi~ te Delft nen even regelmatig als de beulmerichteo eo nieuws over de dolk"koers. Uitwisr.eling von id~en h er voldoende: de vakbladen beginnen steeds meer Ie glimmen en de eks- pc>'l ili4n over a rchitektuur zijn ol'ltworp8n doof echie cl&- Er onislooi nog geen ~rkelii ke integratie lussen hel de~ sig04m. Voor iedere kwibus is er een kubus, vOO!' elke prlJl. len en handelen va n orc.hileklen en oVilrige ontwerpen. ser een prijs. Behalve de Pritzkar pri j ~, de prestig ieuze l OOI slooo dol er sproke is von synergie. archi klktonische Nobelprijs voor de grolen der orchitek. In5'allotiakomponenlen bi jvoorbeeld worden weggewerkl, tuuroorde, is er een longe lijst onderscheidingen, waarvan hun fysieke aa ~e~,igheid is niet zichtbooI, behalve mis· de op~mm i l'l9 het gehele halve uur do t mij is loegemeten, ..._ _ _ _ _ _ _.";;;,,, bij de z~n ~g h lech architeklen die op zijn mi ru h; ' n y ao cleli uitreiken van d ie p rilzen ge rac"rneb~ om divers.e ontwerpal&Clptrnes in he 10- ' nlNl vullen. 'Zichzelf nog belongrijker dan de onlvongers. O m nog 'ooikonsept v01 een ge~uw een kans 'e geve . te zwï n va~ prietpra op de Ielevisie áie archi· O nze gebouwtle omgevwtg, de gebouwen, jo z f$ 9. § ten verlei eel(, in d~ fijn rchile lol het doen vo"l OfIverstaooig ilSf':'Pten,. KorfrOm, el edile debal over arc itektuur ani· w,oppiil are ortislieke vogels en . archiléktuur oniui~ boowdelen, kurnen niet tofuland Komen door da ?~chitekl a lleen. Er is een grool oan'ol spoKlalislen aie unfi;dro~ 'everen. Hel is ~ absoluul geen scha de om n;el een projekt Ie ontwerpen, te a larioliseren en ~' i$&o ± I n ~~nst ~ ren Samenwerken mei onderen kar zeer bev'[Jc?i'$nd er· Yet. zoude dal In jeder gevaÎ graag W Ille . Ik loot hel in ken op de kwolileit van het 5inl:lp rOdukl. Zo i' ~k h. m0- ei ?ltdden. ~et i~ vOlstrekt onbfllongrijk 0 een aliket op- lenoliseren _n ui'81mole beongrijka bezigh d, waar pl9kl '.e ~r;ig '1. kulturele fetelon~~ in Ime zin van ovef.igens veel archilekl.n hun neus voor aptr.kk oor· e! lip t~; van l(. gr ertrlmporl0nhe en ..ft een ba- !oCh 'nlijk is 9abrek oon kennis cIoarvon één vhn beeld slechts el wnslzinnige aspekt. ken er i nog sleeäs een neiging om de or itektuur in n iU nderlijl{e ~ilie te p~tS4!'n. I'!it is oogewenst én Hel plezier en de i.,teresse in dal deel VOn hal on,~",';;;iI>...J onwoarochfig. or hilektuur, 'let booJwen IS een Oude ok- Cel verdwijnt omdol me?~t nie' meer begrij . oe fechn~ ~vileit mei ~ longe geschied~ni s en een rijke ti' itia. Toch lijkl he ltjd vaat een herori;ntOlie-. y log ha ontwikkeli pe1' wordenof vook ni meer~,. Ahhon" -","1 rchiteklen kunnen ze ntéf meM ve Ien De archjte~ 1 is ove-rig&n.s 9een-wereklverbe~roar, altha ns L __..J oar hel bo~n . Met vertwijfeling vrogen-ze zich of "','........ er zijn onder orchileklen nieTmeer we reldverbeteraars don ze me die-Ontwikkeling moeten doen. Hel i$ do n ool ver- onder ande re koregorieën ontwerpers . ........- - -kloa r60ar dol veelontwerpels lerV9grijpen noor ideeën uil hislorische konleks! die zi jn Ie bevollen. Men voelt zich De manier va n bouwen heeft glote maatschappelij ke kon· weer een ogenblik ruslig . •ekweniies. Er zijn leefbare en ooleelbore gebouwen . Er zi jn werl<.bore en onwerkbore gebotJwen. Je Kunt gebou. Uil Rudy Kousb roek's boek .' Einsteins Poppenhuis' hooI ik wen haten en je kunl :te liefhebben. hel volgende ciloot: Archilekten d ienen zich vOOftdurend bezig te houden mei 'Hel op de juisle wijze ploot~ van bollerii/jes in eet) de vormgevil"lg van onze OffigevÎl)g. Zij zi jn overigens niel IfOnsÎ~ Ior, ~I aanzeilen von een stekker. dal zijn hande- de enige ootwerpers die zich daarmee ~9ogeren . De a ni· lingen van dezelfde orde van moeilijkheid als hel in de werpers von werktuigkundige en eleklri!>C he systemen, i()- iuisle volgorde citeren von de vier joorge tijde" of hel VOS" dustriële ontwerpers, kons trukteurs :tijn van evenveel impor· knopen van een schoenveler: hel onvermogen om zoiels lonlie 0 1$ de archi~kl . Het is don ook. van groot belang dot lol een goed einde Ie brengen zou men op ieder onder er reiolies worden aangeknoopi mei onder kOlegorieën gebied toeschrijven oon een gesloorde geesteliike ontwik- ontwerpeis en vokdisópline$ om gezamenlijk ~ werken keling, moor zoelro hel iels mei 'Iechniek' Ie maken heel! aan onze gebouwde omgeving voelen de mensen zich velonlschvkligd, zij IoIBn er zich A1chilekloen zijn nog Ie vaak geneigd om hun werk bela ng. zelfs op voorslOon als gold hel een verdiensie. Die korok· rijker en ui l:::onderlijker 'e vindM do., die va., co"egoe in leri5'ieke manier om Ie zeggen "leg hel me niel (lil won/ de andere vakgebieden ik be.n lIiel ,echnisch ", die zonderlinge melange von on·
  3. NIEUNSBRIEF booosting wil en onvermogen om het vers/ond Ie gebruiken, uiigere- kend legenover het enige l OOft piobJ.emen dot zich dOOf werkelijk loe "'enl, is dot nOIuur ol cul/uur ?' Einde citaat. , , . • , •• -• . .... ,. • , · · ,. ., • . . • • Omgaa n mellechniek Î$ een moeilijke zool , De weer~lo nd > , , . , . • . . • . . • • . ·• • • • • • • • ertegen is begrijpelijk . De ioo'uslrie probeert hel publiM ' . • eveneens dom te hOl.iden in plools 'Ion duidelijk re maken hoe hun prooukten worden gemaakt. De Komm ercie heeft . • • • • • . . . • ·· ' ,• . er kenneli jk belo ng bi j om hun IIOOr lbreng:;elen alle sc hi~ deren als loverclozen die, als je ze eenmaal in bezit hebt. ~ je prestige en mocht vergrolen . Zover m09 het bij I1et gebruik von teci1niek in de archi!ek· ~.~ tuur noluvrlijk niet komen. Hel geVOOt 'Ion de bouwtech· niek is overigen! niet zo grool amOOt er bi jna nergens sproke is von high te<:hnology. Hel gevaar is veeleer gele- ~ .. c 'fvflb ~ ~ = ==" " rf e l" I),.. gen in de beeklende middelen om prestige en mocht Ie d uid8l'l . r--> ? De inlegrOlIe von lechniek is immer e$$enlieel gewee~t in de onlwikkeling von onze gebouwde omgevillg. Er zijn in de hi ~lode tijdvak ken gewee~1 dot de bouwtechniek de hoogsr ontwikkelde tec hniek wos. Dot IS ol loog oiel meer / / / , , , , zo. N!oo r als troditionele technieken en ombochten zodo- OIg degener~e n oot er zefh geen sproke meef i ~ van een 'consument gericht bouwen' nauwe ohpiegeliog von het originele kunnen don kon men die melhoden en lechnieken beier vervongen do()( ondere. zich op hel ontwerpen, ontwikkelen en onderzoeken van Hel merkwoo rdige in hel bouwvak is dal de procesmatige elementen, produklen en systemen. Twee joor basisoplei· ziide van her vak srerk ontwikkeld is, moor doordot de ge- ding en 1'100 jaar specia lisatie zijn overigens bepaald niel bruik te materiolen en mel hoden niet of nauwe iik v. ronde· voldoende om leiden lol hel beroep von a rchitekt. De en ko",!reö dc:rn~ onlwikk8llng n ein . diè ;POk in (lonken over het ontwerppr es rden soms er~· onderwi js zal er een implementa· I.,...oord i~. ~on klusies ovet" de hnjek gelfolcken . j moetetl worden gevolgd. Dit bof h on~ n en okli: iteit ou F ijn die wordt of en/ ol y<Ngen von end het 0 nt ol de leeh ek om de tK>ë I~ en. Do is IJ b al ~vroedde ee voIstr kie mis tling dol de ~Iudent na vier joor slIJ. t z~ ee $ hle zaak zijn a ls ~e 0lchile~1 piljlnne Bol,IWkundig Ingenieur krijgt uit. maakt-en zic vervol~ met d k~s ftIJ mpken over uit- is lijkt mij vo n gloot beo drukkIng van zijn ~eeë~ i? mot rio'tL Nee, het is ee van de ol~lvdeerr i(.hlingen kon 8r ces dol onl0;tn0keliik m~t ~Ikao is v rbonCle n. een nelwe rk ontsloon von Hel maken n ee dela"l is on ook ev n belongr! hebben en waarvan rooi Ierstoon . Dil o~k t t voordeel von de differentiatie in ~ ~~~~~~~~~h~eb Een Ioe omslbeeld n hel uwen i moei iik Ie etse De nieuwe ~rch i lektuur zal ~rKhi l lel van d...lr 'Hone en de hjirachische bOOwkun t. De a rchaïsche slfukturen n geïsaleerd von ontwik· IotiKhe konstrukties ~ullen worden v~nderd onder in· kulru ul. Id ;, m;;" m.· "",.. leed von de kennis van inpustriele en rÎ'Ifchonische si.· hebben zich er bewust men . Ook de kennis Jon de mikro-elcktrdniko en • bio- op doorgegoon in le<:hnologie zullen er loe bi jdragen dot onze gebol,lWde tradilionele lijn . O f om her wo r meer beeldend te schet· omgeving onden zol goon funktioneren. Er zal een priOC"i. ren: de lokkel Ion de hi!orische ontwikkeling w()(dt door- leit moelen worden vaslgesteld VOOI een s~temo li ek von gegeven terwijl hel elektrisch licht ol long i$ uitgeloodon. kontinuÏleit in plaats van vo~t te houden oon Kheiding lus- Het lijkt mij de look · de mogeli jkheden zijn ook in grole Mln ollerlei o kliviteiten zoa l~ arbeid, vrije tijd, beschel"' getole oonwe2.ig . von de fakulteit Bouwkunde om in hel ming, dopen, voeding enz. Afchireklen zullen kans zien onderwijs andere don bouwkundige technologieën aan te om dynamische en flexibele systemen te ontwerpen woorin bieden die een bIjdra ge kunnen leveren 00'1 de ve rbete- de Inlegrolie filowfieên uit de Ó().er jaren kunnen worden ring van de gebovwde omgevIng. Begrippen zools mobili· gerealiseerd . teit, mutotiekopociteir en Helli bi ~tei! zouden m~en kunnen wolden omgezel in reoliseelbore konstru ktie, . D@ ve rnie uwde opleid ing leverl siraks projekt., produkt. en Maleriaol. memode en milieu is een trils beg(lppen waar- procBso(chitekten of. In drie van de V olsllJdeerrichtingen Ijf mee we een ontwikkeling kunnen stimuleren. Ook in ge· is de ontwerpeooe di scipline één von de belongrijk,te bouwen en gebouwkomponente n kunnen ma terialen wor· ospekrBl1 . Her onderscheid zil in de ~c h oo l: van bouwkOlll- den loegepo$t die niet in de lijst van tra d ilionele ponenl noor sredeboow. Om hel mei een vorion t op Bake· bol1Wmote riolen voorkomen ma's 'Yon stoel tot stad' Ie zeggen : de fakulteit flood t zich bezig met het onlw"erpen van 'Zilje 101 C dy'. Moor minstens 2.0 belol'"l9 rijk zijn ook de applikotiomelho- De a fstudeerrichting BouwkomponMten binnen Bouwtech-- den die her mogalijk maken die materialen zinvol toe te nologie is inmiddels in grote lijnen geformuleerd en richt por..sen. P(elobtikoge, voriobele produktie, konsumetllge-
  4. booosting NIEUVtlSBRIEF Programma z B990SliNG bi1eenkomst ... t- BEDRIJVEN: Brokel Hilvet~um Bruynzeel Keukens & KO$len C0ge~ne·M...dde H. Von Dam ®~ ~[1&~'U'Q~~ ---------- ~ 1 I]'Q!J CS 1 QD lNî @J ~ (f@cillQD cs 1 DONDERDAG ENITOR Z Generol E Holee lteltie Plosrics 18 APRIL 2 Hoogoven~ - KalM 16.00 Aankomsl Kreo$ Hondehonderneming 16.30 Rondleiding en demonstrolies in het centrum voor 1991 Kruisheer Portners Consultonts toepossing$-ontwikkeling - Krupe Somate..: u De Meeuw OirscOO! Nevon co Groep NYVA Nijmegen 18.15 19.00 19.05 BROOO,M.ALTUD Welkom~woord door Jeon·Cloude Sleinmetz (Marketing Director SP) Introductie GE Plastics en het living Environments Marketing programma door I; OcKllube Spoce Strvclures ir F.R.l. Bronswijk (Marketing Programme Manager. LE.) Opuolon Palldor! 19.45 Presen!otie lexan Poly Clad Ploot door John Ouwerkerk (Field Marketing Specialist) ''''ydok 20.15 KOFFIE 2 Rockwool 20.45 Marketing in de bouw versus marketing in de industrie door Jas lobee SCH Hollond (Heodquorter Marketing Specialist) F. Toveoief TeeUWfNl 21. 15 lezing met als thema 'God zelf En Plastic' door prof. ir J. Brouwer 21.45 o Von Compen Beoding T ochnics Di.Cussie en sluiling Voorbij Groep Wilni$ 22.00 Einde Wovîn KPS - z Wolvego Panelen • Het maximum aantal "Inemen is 60 bij de rondleiding (16.00 - 18.15 uur) en 90 INDUSTRIEEL VOOf"de ,.., van de avond (vanof 18.15). Wilt u doarom op de antwoordkaart duidelijk ONTWERPERS: aangeven of u zich voor Un of voor beid. delen van het programma opgeeft. t- Ah.anel Design leom Brouwer 8. Koning • U kunt : .ich uitsluJ..nd door mid., van de bij den nieuwsbrief bijgesloten antwoord- l ut Holland Processing kaart voor dh programma opgeven. Dit geldt ook voor BooosnNG aangesloteneni o Klimoar/Ik>uw De Koek Produklootwikkeling Programma o friso Kramer Londmork Produklcentrum TNO o a:. ARCHITEKTEN: Archipel Ontwerpers Thijs Asselbergs ~@au@~0 De Doelen, ingang KJelne Zoal ~~ Böhllingk Ardiileclenbureou Kruisplein 30, Ratterdom (010 - 4142911) Jon Brouwer Assoóoles VRIJDAG De organisatie ligt in handen van ROSTRA Con9Tescommunkatie Cepez.ed i.s.m. Van Dljk/Eger/A"ociates en Van Triest.partners bv. 19 APRIL COfsmit E.G.M. Architecten 1991 Henker Archiredenbureou 09.30 Ontvangst meI koffie IMA Summis Viclo< IYoni 10.00 Opening en inleiding door jhr drs P.A.c. Beelaerls van Blokland OD205 10.30 ESPRIT 111: Het complete esprit-huis door ir M. van Dijk Po~l. ~ Avesl, van 11 .00 Morktperspectieven voor [stekkerklare) inbouwprodukten door jng O. von der Scheer Remundl AJchileden 11.20 KOffIE 5woob Architectuur & De~ign 1100 Wue~ Afch ilekJuur 11.50 Woarde esprit voor een (socio Ie) verhuurder door ir CH. Hinnen 12.10 Nieuwe woonwensen consument ESPRIT 111 de oplossing? door mevrouw ir C.W. Jocobs OVERIGEN: 12.30 Vrogen en discussie Cen ttu.'... Stool 13.00 Aperitief en lunch GeNie Consul! v.o.f. KD Comultom~ ru Eindhoven • Voar meer informatie over het seminar kunt u zich wenden tot ROSTRA CongreKam- Von Trie<il.poflrIeH munkat;e, proJectleider Bouwen Volkshuisvesting, de heer G. Buiixe (070 • 3648703). o - z NIEUW BESTUUR: Op 7 lebruori il. heeh er een be~tuu. swi~se­ worden. N u de belangstelling voor 8000Sling gloeit, ligt hel VQQf de ling ploat~evooden . Jon Brou_r i! Qlgetleden Q/, voorzitter en heelt hond oangeooteoen uit te nodigen llch bezig te houden mei het I '",ren . . de VOO(zille rs homer QVEtrgedrogen oen .kin Wel 'ra. T evens ;$ op von Booosling doet zich oon te melden 01$ kondidoot besltrullid. Ge- lIIii die dog fr i~ Kramer o ls vlct-voorzilter afgetreden . .km Brouwer t - :::::I en Friso Kramer hebben zilling genQmen on de Rood "On Adv ies. .... oordeelde ohredende bestuursleden kunnen l itting nemen in de Rood von Advie~. ut OPROEP AAN DE 8000STING AANGESLOTEN EN: o :::::I verstre~en, ... deNa 1988 octivi tel~n 2 oprichting van Booostin9 In ziin inmiddels ruim Gezfen de zeer uileenlopende in~e »es die In 8ooo$ling z;in geoon- deld, verzoeken w ii u, uw beIong$telling kenbaar te meken aan de d~ rekteur van de stichting. dr$ ir Hens Kamphui~ 1070.3507 17 1). O o 111 jaor een tijd wQorin :din on tpl ooid die zich ' " in toenemende OOlong5101lin9 mochten verhe~gen . Het beSI~ur von Booosting moet ~ Iotuloir periodiek gewis~eld of herbenoemd a:.a:.
  5. ric ht bouwen; di t zijn technieken d ie in de toekomst vefder zullen worden ontwikkeld en een slempeI zullen d ru kken op de bouwtechniek en dU$ op de .orchilektuur von onze gebouwen en steden. Het is don ook zeer nullig om inspi- ratie op Ie doen bi j ontwerpers van schepen, auto's en vliegtuigen. De opmerkingen dot een huis toch niet hoeft te voren, Ie rijden of Ie vliegen bescholJW ik in deze kontekst volledig builen de orde, hoewel de konstoteril"l9 op zich in het olgemeen jui!.! h. Hef is mi jn intentie om een bijdrage Ie levefen oon de ont· wikkeling van de mentolileit von de toekomstige ontwer· pen . Die bijdrage moet wol mij belreft gebaseerd zijn op $Olide kult uutle uitgangspuntén, waaronder ik ook de histo- rische ontwik ke ling van hel bouwen reken. "8 • 1 " "2 < • I Moor er zol ook een interoktie komen tu~n de trodi tion&- Cl •• • • ë • 0 • 0 " 0 v .. I Ie bouwmethoden en lechniKhe en welenschappelijke anI- " :g- '" ;;; wikkeling in andere lokke n IOn ni(verheid en industrie. Er moet op universita ir nivo meer en beIer worden samen· gewerkt tvs~en de diverse fakuheilen. I " z .. .• .·• .. - :.; • • E E E E 0 • 0 :.; :.; 0 ~ 0 = .. ;;; c ut ... ;;; 1 Ik heb een verhaal in vogelvlucht gehooden . Vogelver- Khrikkers met hun wo~ende lappen zi jn a ls zinloze at- I- • • • 0 0 0 :~ tributen hief en daar zicht baar op de akkers van de archi. ;;; ~ tektuul. Ik zal mij niellaten ofKh rikken . 0 - AIVOfe ns u te donken voor uw oondocht eindig ik met mijn favoriete gedicht van Be. I 5.:hierbeek. ' Een holf pond veren kon niel vJiegefJ a/~ er geen vogel in ziJ.' "0 0 ~ 0 Do al .. & & & ~ • .- ..,• • .• ..• • ." .< .~ 0 • • E E • > g • '" Donk voor lJW oor.docht. ~Yoo delivorOd 0 lhe urinals WHENmi" Z >= U) ..c " Ol 0 0 c 0 (") c " > 0 0 "ia. . ~ ~ dl 0 0 .~ .!l ... > 0 c 0 w dl " ~ u "- 0 '" 00 " U) a. N'" Cl - Z 0- til ~ ~ 8y .. 0 0 o Cl "! . c c:. 0 .sta"" :;;~§§ ~ 0 111 ~ "- 0&& 00 . • ~ ;; ~ 0 ., " g. Bi - : : 0- U- , S co: ~ UH, n Û , ' ~1l • ,g~ g 0 .~ {l..! j 1 Q ~.~ .5 ~ I> co: :;> :;> U g.l ~ ~ .. ~8 • 0 ~ g"'dU~ g> ~ • .~~ m 'produktontwikk e ling ' I . j 'il " '!. 'elii g>B; .- ,~ ~ ~ c H m li~8~ CD:=- .0 cO l§ S 1 " Z ~..D-_ ~ Cl z~~~ ~ .. .l 0 00 0 "'~ 0 '" 0 0
Anúncio