O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Ch­¬ng 1:Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña m« h×nh håi qui         ®¬n  1.1. Ph©n tÝch håi qui1.2. Sè liÖu trong ph©n tÝch ...
1.1.1. B chÊ ph©n tÝch håi qui    ¶n t       ®¬n Ph©n tÝch håi qui nghiªn cøu mèi quan hÖ phô thuéc cña mét bi...
Trong mét m« h×nh håi qui :+Mét biÕn phô thuéc vµo mét biÕn ®éc lËp gäi lµ hå i q ui ha i biÕ nha y hå i q ui ® ¬ n.+ Mét...
1.1.2. Ph©n tÝch håi qui vµ c¸ c m quan hÖ kh¸ c                 èi- Quan hÖ håi qui vµ quan hÖ thèng kª....
1.2.1. C¸ c lo¹i sè liÖu- Sè liÖu theo thêi gian,- C¸c sè liÖu chÐo- C¸c sè liÖu hçn hîp . VÊn ®Ò: Sö dôngnh­-thÕ nµo? C¸c...
1.3.1. H håi qui tæ thÓ        µm     ngVD: nghiªn cøu vÒ mèi quan hÖ gi÷a thu nhËp vµ chi tiªu c¸nh©n PRF: E(Y...
1.3.2. C¸ c d¹ng hµm håi qui  TuyÕn tÝnh ®èi víi tham sè vµ biÕn sè  --  TuyÕn tÝnh ®èi víi tham sè nh­ng phi tuyÕn ®...
1.4.1. B chÊ cña sai sè ngÉ      ¶n   t     u  nhiªn Ui = Yi – E(Y/Xi)      Ui = Yi - β1 - β2Xi   ...
1.5.1. H håi qui m u    µm    É   VD:      9                        X       Y ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Chuong 1

240 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Chuong 1

 1. 1. Ch­¬ng 1:Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña m« h×nh håi qui ®¬n 1.1. Ph©n tÝch håi qui1.2. Sè liÖu trong ph©n tÝch håi qui1.3. M« h×nh håi qui tæng thÓ1.4. Sai sè ngÉu nhiªn 1.5. Håi qui mÉu
 2. 2. 1.1.1. B chÊ ph©n tÝch håi qui ¶n t ®¬n Ph©n tÝch håi qui nghiªn cøu mèi quan hÖ phô thuéc cña mét biÕn(gäi lµ biÕn phô thuéc, biÕn ®­îc gi¶i thÝch) víi mét hay nhiÒu biÕn kh¸c(biÕn ®éc lËp, biÕn gi¶i thÝch), trong ®ã ­íc l­îng gi¸ trÞtrung b×nh cña PRM : Yi = β1+ β2Xi +UibiÕn phô thuéc theo c¸ c gi¸ trÞx¸ c ® nh cña biÕn ® lË Þ éc p.C¸c ký hiÖu: Y – biÕn phô thuéc hay biÕn ®ùoc gi¶i thÝch, lµbiÕn ngÉ nhiªn u Xi - gi¸ trÞ i cña biÕn ®éc lËp hay biÕn gi¶i thÝch,lµ biÕn phi ngÉ nhiªn u Ui – sai sè (yÕu tè ) ngÉu nhiªn§Ó x¸c ®Þnh ®­îc c¸c hÖ sè, ng­êi ta qui vÒ mèi quan hÖ gi÷a
 3. 3. Trong mét m« h×nh håi qui :+Mét biÕn phô thuéc vµo mét biÕn ®éc lËp gäi lµ hå i q ui ha i biÕ nha y hå i q ui ® ¬ n.+ Mét biÕn phô thuéc vµ nhiÒu biÕn ®éc lËp gäi lµ hå i q ui bé i(cã k biÕn, 1 biÕn phô thuéc vµ k-1 biÕn ®éc lËp, k > 2) Ph©n tÝch håi qui gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau: - ¦íc l­îng gi¸ trÞ trung b×nh cña biÕn phô thuéc víi gi¸ trÞ ®· cho cña biÕn ®éc lËp. - KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt vÒ b¶n chÊt cña sù phô thuéc. - Dù ®o¸n gi¸ trÞ trung b×nh vµ c¸ biÖt cña biÕn phô thuéc khi biÕt c¸c gi¸ trÞ cña biÕn ®éc lËp. - C¸c vÊn ®Ò kh¸c.
 4. 4. 1.1.2. Ph©n tÝch håi qui vµ c¸ c m quan hÖ kh¸ c èi- Quan hÖ håi qui vµ quan hÖ thèng kª. VÝ dô:S¶n l­îng vµ doanh thu cña mét doanh nghiÖptrªn thÞ tr­êng c¹nh tranh.- Quan hÖ håi qui vµ quan hÖ hµm sè. VÝ dô:Thêi gian gäi ®iÖn tho¹i néi h¹t vµ phÝ ng­êi södông ph¶i tr¶.- Quan hÖ håi qui vµ quan hÖ nh©n qu¶. VÝ dô:Gi¸ c¶ vµ l­îng cung hµng n«ng s¶n. M« h×nh: Q = iβ + β P +U vµ P = β + β Q +V . Ph©n tÝch håi qui 1 2 i i i 1 2 i ikh«ng cho kÕt luËn cã quan hÖ nh©n qu¶ haykh«ng gi÷a c¸c biÕn tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu 2 m«
 5. 5. 1.2.1. C¸ c lo¹i sè liÖu- Sè liÖu theo thêi gian,- C¸c sè liÖu chÐo- C¸c sè liÖu hçn hîp . VÊn ®Ò: Sö dôngnh­-thÕ nµo? C¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh? 1.2.2. Nguån sè liÖu - C¸c c¬ quan nhµ n­íc, - C¸c tæ chøc quèc tÕ, - C¸c c«ng ty t­ nh©n hay cña c¸c c¸ nh©n thu thËp vµ c¸c nguån kh¸c. VÊn ®Ò: Lùa chän nguån nµo? 1.2.3. Nh÷ng h¹n chÕ cña sè liÖu - ChÊt l­îng kÐm - H¹n chÕ trong viÖc tiÕp cËn sè liÖu
 6. 6. 1.3.1. H håi qui tæ thÓ µm ngVD: nghiªn cøu vÒ mèi quan hÖ gi÷a thu nhËp vµ chi tiªu c¸nh©n PRF: E(Y/Xi)= f(Xi) (1.1) ý ng hÜa : PRF biÓu diÔn sù phô thuéc cña gi¸ trÞ trung b×nh cña Y vµo sù thay ®æi cña X. Gi¶ sö r»ng PRF lµ hµm tuyÕn tÝnh:Y / X i ) = β1 + β 2 X i E( (1.2) M« h×nh håi qui tæng thÓ PRM cã d¹ng: β 1 + β 2 X i + U i Yi = (1.3)
 7. 7. 1.3.2. C¸ c d¹ng hµm håi qui TuyÕn tÝnh ®èi víi tham sè vµ biÕn sè -- TuyÕn tÝnh ®èi víi tham sè nh­ng phi tuyÕn ®èi víi biÕn sè 1 Yi = β1 + β 2 +Ui Xi TC i = β 1 + β 2 Qi + β 3 Qi2 + β 4 Qi3 + U iTuyÕn tÝnh ®èi víi biÕn sè nh­ng phi tuyÕn ®èi víi tham sè 1 Yi = β + X i +U i 1 β2 -Phi tuyÕn ®èi víi c¶ biÕn sè vµ tham sè Qi = β1 K iβ2 Lβ3 e ui i
 8. 8. 1.4.1. B chÊ cña sai sè ngÉ ¶n t u nhiªn Ui = Yi – E(Y/Xi) Ui = Yi - β1 - β2Xi E(U/ Xi) =0Ui : ¶nh h­ë ng cña c¸c yÕu tè kh¸c cã ¶nh h­ëng ®Õn biÕn phô thuécmµ v× c¸c lý do kh¸c nhau kh«ng ®­îc nghiªn cøu1.4.2. C¸ c nguyªn nh©n sai sè ngÉ nhiªn u- Sù mËp mê vÒ lý thuyÕt?- TÇm quan träng kh¸c nhau cña c¸c biÕn gi¶i thÝch?- Sù kÐm tin cËy cña sè liÖu thèng kª?- Kh¶ n¨ng chØ ®Þnh sai d¹ng hµm?- Sù t×nh cê trong hµnh vi con ng­êi ?- C¸c nguyªn nh©n kh¸c?
 9. 9. 1.5.1. H håi qui m u µm É VD: 9 X Y 8 5 3 7 6 4.8 6 5 7 5 4 8 6.1 3 9 5.8 2 10 5.4 1 11 6 0 12 7 0 5 10 15 20 13 6.5 ∧ ∧ ∧ 14 8 SRF: Yi =β + 2 X i 1 β 15 8.2 1.5.2. M h×nh håi qui « muÉ ˆ SRM: Yi = Yi + ei 1.5.3. Sè d­ trong m« h×nh håi qui mÉu β β ∧ ∧ ei = i − 1 + 2 X i Y ei vµ Ui cã sù sai lÖch do sù kh¸c nhau gi÷a PRF vµ

×