O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Đầu tư quốc tế-c4-2011-bookbooming

http://bookbooming.com/ nhà sách trực tuyến, bán sách online

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Đầu tư quốc tế-c4-2011-bookbooming

  1. 1. Trư ng Đ i h c Ngo i thương Khoa Kinh t và Kinh doanh qu c t Môn h c: Đ u tư qu c t Gi ng viên: Nguy n Th Vi t Hoa Tel.: 0904 222 666 Email: nguyenthiviethoa@gmail.comChương 4: T DO HOÁ Đ U TƯ VÀ CÁC KHU V C Đ U TƯ T DO • 4.1. Xu hư ng t do hóa đ u tư • 4.1.1. Khái ni m và n i dung t do hóa đ u tư •4.1.2. T do hóa đ u tư – xu th t t y u trong đi u ki n toàn c u hóa •4.1.3. Xu hư ng t do hóa đ u tư các nư c và trên th gi i • 4.2. Nh ng bư c ti n m i trong chính sách đ u tư • 4.2.1. C p qu c gia •4.2.2. C p qu c t •4.3. Các khu v c đ u tư t do • 4.3.1. Khu v c đ u tư ASEAN (AIA) •4.3.2. Khu v c đ u tư EU (AIA) •4.3.3. Khu v c đ u tư B c M (NAIA) •4.3.4. Xu hư ng liên k t Đông Á và ý tư ng v Khu v c đ u tư Đông Á • 4.4. Nh n xét rút ra t vi c nghiên c u quá trình t do hóa đ u tư trên th gi i 2 1
  2. 2. Yêu c u c a chương• Khái ni m, n i dung t do hóa đ u tư và tính t t y u c a t do hóa đ u tư trong đi u ki n toàn c u hóa.• Quá trình t do hóa đ u tư di n ra các nư c, trên th gi i, m t s nhóm nư c, m t s khu v c.• Các khu v c đ u tư t do trên th gi i 3 Câu h i ôn t p1. T do hóa đ u tư là gì? Cho đ n nay đã có nư c nào trên th gi i có ch đ đ u tư hoàn toàn t do chưa? T i sao?2. N i dung cơ b n c a t do hóa đ u tư là gì?3. T i sao nói t do hóa đ u tư là xu th t t y u hi n nay?4. T do hóa đ u tư đơn phương c a các qu c gia trên th gi i hi n nay đang di n ra như th nào?5. T do hóa đ u tư song phương hi n đang di n ra như th nào?6. Nêu xu hư ng t do hóa đ u tư c p đ khu v c và liên khu v c hi n nay.7. T do hóa đ u tư trên ph m vi toàn c u di n ra như th nào?8. So sánh các khu v c đ u tư ASEAN (AIA), EU (EIA) và B c M (NAIA).9. T do hóa đ u tư di n ra như th nào Vi t Nam? 4 2
  3. 3. 4.1.1.1. Khái ni m t do hoá đ u tư• Theo gi i kinh doanh Anh và Châu Âu, ch đ đ u tư t do là m t ch đ đ u tư đáp ng các yêu c u sau: không phân bi t đ i x , minh b ch, n đ nh (TUKP, 1998).• Theo Murray Dobbin (Canada), t do hóa v thương m i và đ u tư đư c hi u là không b ràng bu c b i các qui đ nh c a lu t pháp, chính sách (Dobbin, 1998).• Trong tuyên b Bogor c a APEC “đ u tư và thương m i m và t do” đư c th c hi n b ng cách gi m d n các rào c n đ i v i thương m i và đ u tư và khuy n khích s lưu chuy n t do v hàng hóa, d ch v và v n gi a các n n kinh t thành viên” (APEC, 1994)• Theo Susan Bryce (Úc), t do hóa đ u tư là không b ràng bu c b i ho c d b d n các qui đ nh và các h n ch mà chính ph các nư c đ t ra cho các nhà đ u tư nư c ngoài (Bryce, 1998) 5 4.1.1.1. Khái ni m t do hoá đ u tư (ti p) T do hóa đ u tư là quá trình trong đó các rào c n đ i v i ho t đ ng đ u tư, các phân bi t đ i x trong đ u tư đư c t ng bư c d b , các tiêu chu n đ i x ti n b d n d n đư c thi t l p và các y u t đ đ m b o s ho t đ ng đúng đ n c a th trư ng đư c hình thành. 6 3
  4. 4. 4.1.1.2. N i dung t do hoá đ u tư Lo i b rào c n, Thi t l p tiêu chu n Tăng cư ng giám ưu đãi đ i x ti n b sát th trư ng • H n ch liên quan đ n • Không phân bi t đ i x ; vi c ti p nh n và thành • Đ i x công b ng và bình H n ch , xóa b s l p; đ ng; can thi p c a chính • H n ch v v n và quy n • S d ng công c qu c t ph ki m soát c a nư c ngoài; đ gi i quy t tranh ch p; • Nh ng h n ch v ho t • Chuy n ti n; đ ng ; • Tính minh b ch; • Các rào c n mang tính • B o h kh i vi c tư c đo t hành chính; quy n s h u. • Các ưu đãi v thu ; • Các ưu đãi khác v tài chính; • Mi n th c hi n m t s qui đ nh c a pháp lu t. 7 4.1.2. T do hóa đ u tư – xu th t t y u trong đi u ki n toàn c u hóa• 4.1.2.1. Toàn c u hóa – xu th không th đ o ngư c trong quan h kinh t qu c t hi n đ i• 4.1.2.2. M i quan h h u cơ gi a toàn c u hóa kinh t và t do hóa đ u tư 8 4
  5. 5. 4.1.3. Xu hư ng t do hóa đ u tư các nư c và trên th gi i• 4.1.3.1. T do hóa đ u tư trư c năm 1990• 4.1.3.2. T do hóa đ u tư sau năm 1990 94.2. Nh ng bư c ti n m i trong chính sách FDI• 4.2.1. C p qu c gia – 4.2.1.1. C i cách lu t pháp và chính sách theo hư ng t do hóa – 4.2.1.2. Có m t s thay đ i đi ngư c l i v i xu hư ng t do hóa• 4.2.2. C p qu c t – 4.2.2.1. Các hi p đ nh đ u tư song phương – 4.2.2.2. T do hóa đ u tư trên ph m vi toàn c u 10 5
  6. 6. 1112 6
  7. 7. 13 4.3. Các khu v c đ u tư t do• 4.3.1. Khu v c đ u tư ASEAN• 4.3.2. Khu v c đ u tư EU• 4.3.3. Khu v c đ u tư B c M• 4.3.4. Xu hư ng liên k t Đông Á 14 7

×