O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hỗ trợ giải toán lớp 6 - Bài toán liên quan về các phép toán số tự nhiên (Nguyễn Quỳnh Anh)

2.520 visualizações

Publicada em

Hỗ trợ giải Toán lớp 6 liên quan về các phép toán trên số tự nhiên (Em Nguyễn Quỳnh Anh).
Giáo viên hỗ trợ: Thầy Thích.
Mọi thông tin cần hỗ trợ, đăng ký học toán trực tuyến vui lòng liên hệ Thầy Thích - Tel: 0919.281.916.

Publicada em: Educação
  • Login to see the comments

Hỗ trợ giải toán lớp 6 - Bài toán liên quan về các phép toán số tự nhiên (Nguyễn Quỳnh Anh)

  1. 1. Nguyễn Quỳnh Anh 5 Tháng 8 11:47 A=12345.99.......999 100 CS 9 A = 12345.𝟗𝟗𝟗 … … 𝟗𝟗𝟗⏟ 𝟏𝟎𝟎 𝒄𝒉ữ 𝒔ố 𝟗 A = 12345.(1000 … … 0⏟ − 1 100 𝑐ℎữ 𝑠ô 0 ) A = 123450000 … . .0⏟ 100 𝑐ℎữ 𝑠ô 0 – 12345 A = 12344999 … . .9987655⏟ 95 𝑐ℎữ 𝑠ô 9 B=369.333.......333 50 CS 3 B = 369.𝟑𝟑𝟑 … … . 𝟑⏟ 𝟓𝟎 𝒄𝒉ữ 𝒔ố 𝟑 = 123.3. 𝟑𝟑𝟑 … … . 𝟑⏟ 𝟓𝟎 𝒄𝒉ữ 𝒔ố 𝟑 B = 123.999 … … 9⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 9 B = 123.1000 … … 0⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 0 − 1 B = 1230000 … . .0⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 0 – 123 B = 122999 … . .99877⏟ 47 𝑐ℎữ 𝑠ố 9 C=3456.11....111 40 CS 1 C = 3456.𝟏𝟏𝟏 … … 𝟏⏟ 𝟒𝟎 𝒄𝒉ữ 𝒔ố 𝟏 C = 384.9. 111 … … 1⏟ 40 𝑐ℎữ 𝑠ố 1 C = 384. 999 … … 9⏟ 40 𝑐ℎữ 𝑠ố 9 D=333...33.99....999 50 CS3 ; 50cs 9 D = 333 … 33⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 3 .999 … … 9⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 9 D = 333 … 33⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 3 .( 1000 … … 0⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 0 − 1) D = 333 … 33⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 3 000 … … 0⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 0 - 333 … 33⏟ 50 𝑐ℎữ 𝑠ố 3 D = 333 … 32⏟ 49 𝑐ℎữ 𝑠ố 3 666 … … 6667⏟ 49 𝑐ℎữ 𝑠ố 6

×