Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Φινλανδία(20)

Anúncio

Φινλανδία

 1. Φηλιαλδία Η Φηλιαλδία, ή αιιηώο ε ρώξα ησλ ρηιίσλ ιηκλώλ, απνηειεί θαη απηή ηκήκα ηεο ΢θαλδηλαβίαο. Είλαη αξαηνθαηνηθεκέλε θαη εδώ θαη ρξόληα ζεσξείηαη ε παηξίδα ηνπ Αε Βαζίιε! Άιισζηε θάζε Υξηζηνύγελλα ρηιηάδεο άλζξσπνη από όιν ηνλ θόζκν επηζθέπηνληαη ην ζξπιηθό ρσξηό Ρνβαληέκη, παηξίδα ηνπ αγαπεκελνπ Αγίνπ ησλ παηδηώλ. Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ ΢νπεδία, ηελ Ρσζία θαη ηελ Βαιηηθή ζάιαζζα θαη ζηελ ηνπηθή γιώζζα νλνκάδεηαη Suomi. ΢ηελ Φηλιαλδία αλήθνπλ θαη ηα λεζηά Ώιαλη, ζηελ λνηηνδπηηθή αθηή. Πξσηεύνπζα ηεο Φηλιαλδίαο είλαη ην Ειζίλθη κε 500 000 θαηνίθνπο. Η Φηλιαλδία έρεη πιεζπζκό 5 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο. Σν 60% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνύ δεη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Σν πην ραξαθηεξηζηηθό κνξθνινγηθό ζηνηρείν ηεο ρώξαο είλαη νη πνιπάξηζκεο ιίκλεο, πνπ θαηακεηξώληαη ζε δεθάδεο ρηιηάδεο θαη θαιύπηνπλ ην 10% ηνπ εδάθνπο...
 2. Γηαθπβέξλεζε ηεο Φηλιαλδίαο ● Ήδε από ην ζύληαγκα ηνπ 1919 ην πνιίηεπκα ηεο Φηλιαλδίαο είλαη ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, κε απμεκέλν ζεζκηθό ξόιν ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο. Ο αξρεγόο ηνπ θξάηνπο εθιέγεηαη θάζε εμαεηία κε θαζνιηθή ςεθνθνξία. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ηελ απόιπηε πιεηνςεθία δε ζπγθεληξώζεη θαλέλαο από ηνπο ππνςεθίνπο, ν αλώηαηνο άξρνληαο αλαδεηθλύεηαη έκκεζα από ζώκα εθιεθηόξσλ, νη νπνίνη όκσο νξίδνληαη ύζηεξα από θαζνιηθή ςεθνθνξία.
 3. Η Θξεζθεία ηεο Φηλιαλδίαο Οη Φηιαλδνί ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνλόηεηα είλαη Πξνηεζηάληεο θαη ππάγνληαη ζηε Φηλιαλδηθή Επαγγειηθή Λνπζεξαληθή Εθθιεζία. Τπάξρνπλ επίζεο Οξζόδνμνη (θπξίσο ζην Βόξεην κέξνο ηεο ρώξαο), αιιά θαη Ρσκαηνθαζνιηθνί.
 4. Σν θιίκα ηεο Φηλιαλδίαο Σν θιίκα ηεο Φηλιαλδίαο είλαη ςπρξό. Οη ρεηκώλεο δηαξθνύλ πνιύ θαη είλαη ςπρξνί, πεξηζζόηεξν ζην βόξεην ηκήκα, ζηε Λαπσλία, όπνπ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ρξόλνπ ζεκεηώλνληαη ρηνλνπηώζεηο. ΢ην λόηην ηκήκα ε επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο θάλεη ην θιίκα πην ήπην. Οη κέζεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκώλα είλαη -15° έσο -4 °C ζηε Λαπσλία θαη -7° έσο -4 °C ζηα λόηηα. Σα θαινθαίξηα είλαη δξνζεξά κε ζεξκνθξαζίεο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ 15° θαη 17 °C.
 5. Σα ζύλνξα ηεο Φηλιαλδίαο ● Η Φηλιαλδία εθηείλεηαη ζε βόξεην γεσγξαθηθό πιάηνο 60°-70° θαη ζρεδόλ ην 30% ηνπ εδάθνπο ηεο ρώξαο βξίζθεηαη ζηελ αξθηηθή δώλε. ΢πλνξεύεη Β κε ηε Ννξβεγία, Α κε ηε Ρσζία, Γ κε ηε ΢νπεδία. Δπίζεο, βξέρεηαη Γ από ην Βνζληθό θόιπν θαη Ν από ηνλ Κόιπν ηεο Φηλιαλδίαο (Βαιηηθή Θάιαζζα).
 6. Παλίδα ηεο Φηλιαλδίαο ΢ηελ παλίδα ηεο Φηλιαλδίαο θπξηαξρνύλ ζειαζηηθά όπσο ιαγνί, ειάθηα, ηάξαλδνη, ιύθνη, αιιά θαη ε αξθηηθή αιεπνύ, ν ιύγθαο θαη άγξηνη πιεζπζκνί ηαξάλδσλ, κε ηνπο ηειεπηαίνπο λα πθίζηαληαη νινέλα θαη κεγαιύηεξε κείσζε ζε αληίζεζε κε ηνπο εθηξεθόκελνπο ηαξάλδνπο. Φώθηεο απαληνύλ ζηα παξάιηα. Αγξηόρελεο, θύθλνη θαη πεξδηθνεηδή επίζεο ζπλαληνύληαη ζηελ επεηξσηηθή ρώξα, όπνπ ε θπξηαξρία ηνπ πγξνύ ζηνηρείνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ύπαξμε ζεκαληηθώλ θαη εθηεηακέλσλ πδξνβηόηνπσλ. Σα πνηάκηα θαη νη ιίκλεο ηεο Φηλιαλδίαο πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκό εηδώλ ςαξηώλ. Η ππνβάζκηζε ηεο ζαιάζζηαο δσήο είλαη αξθεηά εκθαλήο, σζηόζν ζηε Βαιηηθή ζάιαζζα θαη ζε κεγάιν βαζκό νθείιεηαη ζε κόιπλζε πνπ έρεη πξνέιεπζε ηηο ρώξεο ηεο Βαιηηθήο.
 7. Χισξίδα ηεο Φηλιαλδίαο ● Η βιάζηεζε ηεο Φηλιαλδίαο είλαη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δαζηθή, θάηη πνπ απνηειεί θαη ζεκαληηθό νηθνλνκηθό θεθάιαην γηα ηε ρώξα, κε ηελ παξαγσγή ραξηηνύ θαη πξντόλησλ μπιείαο. Δθηόο από ην βνξεηόηαην ηκήκα, πνπ θαιύπηεηαη από ηνύλδξα, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ρώξαο ζθεπάδεηαη από πεύθα, ζεκύδεο θαη έιαηα, ελώ ην λνηηόηεξν ηκήκα από δξύεο. Γάζε από ζεκύδεο εθηείλνληαη επίζεο κέρξη ην Νόην. ΢ηε Φηλιαλδία ελδεκνύλ πνιπάξηζκα είδε δέληξσλ θαη θπηώλ, αιιά θαη ιεηρήλσλ. Ο δαζηθόο πινύηνο ηεο ρώξαο απνηειεί αληηθείκελν πξνζηαζίαο ζηε θηιαλδηθή λνκνζεζία, σζηόζν ην γεγνλόο όηη απνπζηάδνπλ κεγάια θπζηθά πάξθα, αιιά θαη ε παιαηόηεξε ππνβάζκηζε πνπ ππέζηεζαλ ηα δάζε ηνπ Βνξξά από ηε ζπζηεκαηηθή εμόξπμε ηύξθεο ζπληζηνύλ αξλεηηθνύο παξάγνληεο. Θεηηθό είλαη ην γεγνλόο ηνπ εμαηξεηηθά ρακεινύ ξπζκνύ κείσζεο ηνπ πνζνζηνύ δαζηθήο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο ηεο Φηλιαλδίαο.
 8. Πξσηνγελήο Παξαγσγή Η νηθνλνκία ηεο Φηλιαλδίαο ζηεξίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ. Η γεσξγία είλαη πεξηνξηζκέλε· ε θαιιηεξγνύκελε έθηαζε θαιύπηεη κηθξό κνλάρα ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ρώξαο θαη βξίζθεηαη θπξίσο ζηηο λόηηεο πεξηνρέο. Σα ζεκαληηθόηεξα γεσξγηθά πξντόληα είλαη ηα δεκεηξηαθά, νη παηάηεο, ηα δαραξόηεπηια θαη ηα ιαραληθά. Η θηελνηξνθία είλαη αξθεηά αλαπηπγκέλε θαη βξίζθεηαη ζε δηαξθή αλνδηθή πνξεία. Πεξηιακβάλεη βννεηδή, πξόβαηα, ρνίξνπο θαη ζηηο βνξεηόηεξεο πεξηνρέο ηάξαλδνπο θαη γνπλνθόξα δώα.
 9. Πνηάκηα θαη ιίκλεο ηεο Φηλιαλδίαο ● Η βόξεηα Φηλιαλδία δηαζρίδεηαη από πνιινύο, αιιά κηθξνύ κήθνπο θαη νξκεηηθνύο πνηακνύο, πνπ ζπρλά ζρεκαηίδνπλ θαηαξξάθηεο. Πνιινί από ηνπο πνηακνύο ηεο ρώξαο ελώλνπλ κεηαμύ ηνπο ιίκλεο ή εθβάινπλ ζε απηέο. ΢εκαληηθνί πνηακνί ηεο Φηλιαλδίαο είλαη ν Κέκη, πνπ ρύλεηαη ζηε Βαιηηθή ζάιαζζα, θνληά ζηα ζύλνξα κε ηε ΢νπεδία, ν Σέλν, πνπ ρύλεηαη ζηε Θάιαζζα ηνπ Μπάξεληο, ν Όνπινπ, πισηόο πνηακόο πνπ μεθηλά από ηελ νκώλπκε ιίκλε θαη εθβάιιεη ζηε Βαιηηθή, ν Κόθεκαθη ζηε λνηηνδπηηθή ρώξα, ν Σόξλην, κε ξνπ θνληά ζηα ζύλνξα κε ηε ΢νπεδία, πνπ θαηαιήγεη ζηε Βαιηηθή, θ.ά.
 10. Χξηζηνύγελλα ζηε Φηλιαλδία ΢ηε Φηλιαλδία ε 24ε Γεθεκβξίνπ είλαη ε ζεκαληηθόηεξε εκέξα ηεο πεξηόδνπ ησλ Χξηζηνπγέλλσλ. Οη ενξηαζκνί αξρίδνπλ ην κεζεκέξη, νπόηε ζύκθσλα κε ηε κεζαησληθή παξάδνζε ε εηξήλε ησλ Χξηζηνπγέλλσλ θαιείηαη λα μεπξνβάιεη κε θάζε επηζεκόηεηα ζηε πόιε «Turku» ηεο Φηλιαλδίαο. Σα θεξηά θαη ηα επνρηθά θπηά δηαθόζκεζεο όπσο ην αιεμαλδξηαλό δεκηνπξγνύλ ηε θαηάιιειε αηκόζθαηξα γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ζε νηθνγελεηαθό πάληα πεξηβάιινλ.
 11. Σν ρσξηό ηνπ Α'η' Βαζίιε. Αλ έρεηε παηδηά ή αθόκα θαη νη ίδηνη επηκέλεηε πεηζκαηηθά πσο θάζε ρξόλν ν παρνπιόο ʼγηνο htt απνγεηώλεηαη κε ην έιθεζξό ηνπ από ην βνξξά ηεο Φηλιαλδίαο, κε ζθνπό λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ζαο, ηόηε ην Ρνβαληέκη ζα ζαο ελζνπζηάζεη. Δθεί θαηνηθεί ν Aτ-Βαζίιεο. Ξεθηλά ην ηαμίδη κε ην έιθεζξό ηνπ γηα λα κνηξάζεη δώξα ζηα παηδηά όινπ ηνπ θόζκνπ. Ή, ηέινο πάλησλ, θάπσο έηζη ην ζέιεη ν θηλιαλδηθόο ηνπξηζηηθόο νξγαληζκόο… Μαθξηά, ζηε ρηνληζκέλε Λαπσλία, ππάξρεη κηα πόιε πνπ θάζε Χξηζηνύγελλα καο ζπκίδεη πεξηζζόηεξν από νπνηνδήπνηε κέξνο ζηνλ θόζκν όηη ππάξρεη καγεία. Με ην πνπ κπαίλεη ν Γεθέκβξηνο ζην Ρνβαληέκη όιεο νη ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο παγώλνπλ. Σα πάληα θηλνύληαη ζηνπο ξπζκνύο ηνπ Ατ Βαζίιε γηα λα εηνηκάζεη άςνγα ην κεγάιν ηνπ ηαμίδη ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν.
 12. 25 Γεκνηηθό ΢ρνιείν Νίθνο. Κ. ● Θενδνζία. Γ.
Anúncio