O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
IP GeoLocation
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

2

Compartilhar

Bible & GIS

Baixar para ler offline

הכרת השפה המרחבית במסמכי טקסט שימושית ליישומים רבים.
השילוב שלה עם תהליך מיפוי המוכר לנו בשם geocoding , מאפשר חיבור בן העולם הלא מבונה של הטקסט לעולם המבונה של מערכות מידע גיאוגרפי.

Bible & GIS

  1. 1. ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬‫עתיקים‬ ‫טקסטואליים‬ ‫מקורות‬ ‫בחקר‬ ‫בממ"ג‬ ‫לשימוש‬ ‫דוגמאות‬2015 ‫ל‬ ‫דוגמאות‬‫בממ‬ ‫שימוש‬"‫ג‬‫ב‬‫מקורות‬ ‫חקר‬‫טקסטואליים‬‫עתיקים‬ ‫רקע‬ ‫המרחבית‬ ‫השפה‬ ‫הכרת‬‫טקסט‬ ‫במסמכי‬.‫רבים‬ ‫ליישומים‬ ‫שימושית‬ ‫מיפוי‬ ‫תהליך‬ ‫עם‬ ‫שלה‬ ‫השילוב‬‫ה‬‫בשם‬ ‫לנו‬ ‫מוכר‬geocoding,‫מבונה‬ ‫הלא‬ ‫העולם‬ ‫בן‬ ‫חיבור‬ ‫מאפשר‬ .‫גיאוגרפי‬ ‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫המבונה‬ ‫לעולם‬ ‫הטקסט‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫בהליך‬ ‫רבים‬ ‫קשיים‬ ‫ישנם‬‫בהנחה‬ ‫אפשריות‬ ‫תוצאות‬ ‫להציג‬ ‫דווקא‬ ‫אלא‬ ‫בהם‬ ‫לדון‬ ‫בכוונתנו‬ ‫ואין‬ , .‫בוצע‬ ‫שההליך‬.‫נפרדת‬ ‫במסגרת‬ ‫להתייחסות‬ ‫ראויים‬ ‫אלו‬ ‫קשיים‬ :‫בטקסט‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫ביטוי‬ ‫לזיהוי‬ ‫שיטות‬ ‫שלוש‬ ‫ישנן‬ ‫בעקרון‬ 1.‫ב‬ ‫שימוש‬‫מקום‬ ‫שמות‬ ‫מפתח‬-‫גזיטיר‬(GAZETEER). 2.‫חוקים‬ ‫במערכת‬ ‫שימוש‬.‫מקום‬ ‫כשם‬ ‫מילה‬ ‫לזיהוי‬ 3.‫שמות‬ ‫לזהות‬ ‫הלומדות‬ ‫מומחה‬ ‫במערכות‬ ‫שימוש‬ ‫מקומות‬Machine learning. .‫הראשונה‬ ‫השיטה‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬ ‫שנציג‬ ‫המפות‬ ‫כרונולוגית‬ ‫מבחינה‬‫שימופו‬ ‫הטקסטים‬‫לתקופה‬ ‫מתייחסים‬‫מ‬‫ן‬‫ה‬ ‫המאה‬11‫ה‬ ‫למאה‬ ‫ועד‬ ‫לפנה"ס‬5 .‫לפנה"ס‬ .‫מרחבים‬ ‫לניתוחים‬ ‫וכאמצעי‬ ‫המידע‬ ‫של‬ ‫ויזואלית‬ ‫לתצוגה‬ ‫ממג‬ ‫במערכות‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫ויזואלית‬ ‫תצוגה‬ ‫שמואל‬ ‫ספר‬ ‫פֶר‬ֵ‫ס‬ :‫רקע‬ ‫קצת‬‫בספרי‬ ‫השלישי‬ ‫הוא‬ ‫ל‬ֵ‫מּוא‬ ְׁ‫ש‬ ‫נביאים‬ ‫קובץ‬"‫שבתנ‬.‫ך‬‫את‬ ‫מתאר‬ ‫הספר‬ ‫מ‬ ‫ההתרחשויות‬‫תקופת‬ ‫תום‬‫השופטים‬‫עד‬ ‫מלכותו‬ ‫ימי‬ ‫שלהי‬‫דו‬ ‫של‬.‫ד‬‫הוא‬‫מתאר‬‫את‬ ‫האחרוני‬ ‫השופטים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫פועלם‬,‫ם‬‫עלי‬ ‫הכהן‬‫ושמואל‬‫המ‬ ‫מוסד‬ ‫עליית‬ ‫את‬ ,‫הנביא‬‫לוכה‬ ‫שא‬ ‫הראשון‬ ‫ישראל‬ ‫מלך‬ ‫בראשות‬‫ו‬‫ל‬,‫את‬ ‫וכן‬ ‫ותקופת‬ ‫עלייתו‬‫דוד‬ ‫של‬ ‫מלוכתו‬.‫לשני‬ ‫החלוקה‬ ‫מאוחרת‬ ‫היא‬ ‫ספרים‬. ‫ונציג‬ ‫בספר‬ ‫המקומות‬ ‫שמות‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ ‫אם‬ ‫תתקבל‬ ,‫שלהם‬ ‫האזכורים‬ '‫מס‬ ‫לפי‬ ‫אותם‬ ‫מ‬ ‫הבאה‬ ‫המפה‬‫שמאל‬. ‫י‬ִ‫ְׁה‬‫י‬ַ‫ו‬‫ּֿול‬‫ב‬ְׁ‫ג‬‫ִי‬‫נ‬ֲ‫ַע‬‫נ‬ְׁ‫כ‬ַ‫ה‬‫ן‬ֹֿ ֿ‫ד‬‫ִי‬‫צ‬ ִ‫מ‬‫ָֿה‬ֿ‫כ‬ֲ‫ֹֿא‬ ‫ב‬‫ה‬ ָֿ‫ר‬ ָֿ‫ְׁר‬ֿ‫ג‬‫ֿ־‬‫ד‬ַ‫ע‬ ‫ָֿה‬‫ז‬ַ‫ע‬‫ָֿה‬ֿ‫כ‬ֲ‫ֹֿא‬ ‫ב‬‫ה‬ ָֿ‫ֹֿמ‬ ֿ‫ד‬ְׁ‫ס‬‫ה‬ ָֿ‫ֹֿר‬ ‫מ‬ֲ‫ַע‬‫ו‬‫ה‬ ָֿ‫מ‬ ְֿׁ‫ד‬‫ְַׁא‬‫ו‬‫ִם‬‫י‬ֹֿ ֿ‫ב‬ְׁ‫צ‬‫ּו‬ ‫ע‬ ַ‫ָֿש‬‫ל‬‫ֿ־‬‫ד‬ַ‫ע‬ ‫ספר‬‫בראשית‬,‫פרק‬‫י‬,'‫פסוק‬‫י‬"‫ט‬
  2. 2. ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬‫עתיקים‬ ‫טקסטואליים‬ ‫מקורות‬ ‫בחקר‬ ‫בממ"ג‬ ‫לשימוש‬ ‫דוגמאות‬2015 ‫מלכים‬ ‫ספר‬ ‫ר‬ֶ‫פ‬ֵ‫ס‬‫ִים‬‫כ‬ָֿ‫ל‬ ְׁ‫מ‬‫משויך‬‫ל‬‫ספרי‬ ‫הנביאים‬‫בתנ‬"‫ך‬,‫ועוסק‬ ‫בקורותיו‬‫של‬‫עם‬‫ישראל‬ ‫למן‬‫ימיו‬‫האחרונים‬‫של‬‫דוד‬ ‫ועד‬‫גלות‬‫יהודה‬.‫הסיפורים‬ ‫באים‬‫בסדר‬‫כרונולוגי‬, ‫ומביאים‬‫את‬‫תקציר‬‫ימי‬ ‫מלכי‬‫ישראל‬‫ומלכי‬‫יהודה‬, ‫מעשיהם‬‫והאירועים‬‫בארץ‬ ‫בתקופתם‬.‫ספר‬‫מלכים‬ ‫אינו‬‫מתחיל‬‫בראשית‬‫ימי‬ ‫המלוכה‬‫אלא‬‫רק‬‫בשלהי‬ ‫ימיו‬‫של‬‫דוד‬‫המלך‬.‫הוא‬ ‫מסתיים‬‫בחורבן‬‫בית‬ ‫ראשון‬,‫כליאתו‬‫של‬‫המלך‬ ‫יהויכין‬,‫ולבסוף‬‫שחרורו‬ ‫בידי‬‫מלך‬‫בבל‬.‫החלוקה‬ ‫הידועה‬‫למלכים‬‫א‬'‫ומלכים‬ ‫ב‬'‫אינה‬‫מקורית‬,‫והיא‬ ‫חלוקה‬‫טכנית‬‫שמקורה‬ ‫בתרגום‬‫השבעים‬. ‫שמות‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ ‫(אם‬ ‫ונציג‬ ‫בספר‬ ‫המקומות‬ ‫האזכורים‬ '‫מס‬ ‫לפי‬ ‫אותם‬ ‫המפה‬ ‫תתקבל‬ ,‫שלהם‬ ‫מ‬ ‫הבאה‬‫שמאל‬.(
  3. 3. ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬‫עתיקים‬ ‫טקסטואליים‬ ‫מקורות‬ ‫בחקר‬ ‫בממ"ג‬ ‫לשימוש‬ ‫דוגמאות‬2015 ‫בסיסי‬ ‫מרחבי‬ ‫ניתוח‬ ‫השוו‬‫א‬‫המופיעים‬ ‫המקומות‬ ‫שמות‬ ‫בן‬ ‫ה‬‫של‬ ‫המרחבי‬ ‫הפיזור‬ ‫תיחום‬‫מירב‬‫השמות‬ '‫ב‬ ‫שמואל‬ ‫ספר‬ ‫לעומת‬ '‫א‬ ‫שמואל‬ ‫בספר‬.‫בספרים‬.‫ב‬ ‫ומלכים‬ ‫שמואל‬ ‫נגישות‬ ‫של‬ ‫התיאורטי‬ ‫המרחב‬ ‫חישוב‬‫אזור‬‫יהודה‬ ‫הפלישתים‬ ‫של‬ ‫לתקיפות‬ ‫ים‬ ִ‫ת‬ ְׁ‫ִש‬‫ל‬ְׁ‫הפ‬‫היו‬‫עם‬‫קדום‬‫שישב‬‫באזור‬‫מישור‬‫החוף‬ ‫הדרומי‬‫של‬‫ארץ‬‫כנען‬. ‫חמש‬‫ערי‬‫הפלשתים‬‫שהוזכרו‬‫בתנ‬"‫ך‬‫היו‬:‫אשדוד‬, ‫אשקלון‬,‫גת‬,‫עזה‬‫ועקרון‬,‫ביחד‬‫עם‬‫רצועת‬‫החוף‬‫של‬ ‫דרום‬‫מערב‬‫כנען‬,‫שהייתה‬‫בשליטה‬‫מצרית‬‫עד‬‫תום‬ ‫שלטון‬‫השושלת‬‫ה‬-19‫ב‬-1185‫לפני‬‫הספירה‬. ‫המתואר‬ ‫פי‬ ‫על‬‫הייתה‬‫מלחמה‬‫מתמדת‬‫בין‬‫העמים‬. ‫לעתים‬‫שלטו‬‫הפלשתים‬‫על‬‫כמה‬‫משבטי‬‫ישראל‬, ‫במיוחד‬‫הדרומיים‬‫שבהם‬,‫ולעתים‬‫הם‬‫הובסו‬‫על‬‫יד‬‫ם‬ ‫לשיא‬‫כוחם‬‫הגיעו‬‫הפלשתים‬,‫על‬‫פי‬‫המקרא‬,‫לקראת‬ ‫סוף‬‫מלכות‬‫שאול‬‫המלך‬,‫ש‬‫נהרג‬‫עם‬‫בניו‬‫בקרב‬‫עמם‬ ‫ב‬‫אזור‬‫הר‬‫הגלבוע‬.‫הפל‬ ‫של‬ ‫המלחמה‬ ‫מסעות‬‫ש‬‫היו‬ ‫תים‬ ‫מאורגנים‬‫כנראה‬‫אנשי‬ ,‫עיקריות‬ ‫יחידות‬ ‫משלוש‬ ‫הנוסעים‬ ‫המחנה‬‫הרכב‬ ‫וחיל‬ ,‫הרגלים‬ ‫חיל‬ ,‫בעגלות‬. ‫בהינתן‬‫מהערים‬ ‫ההגעה‬ ‫טווח‬ ‫את‬ ‫נחשב‬ ‫זו‬ ‫הנחה‬ ‫שלהם‬ ‫המרכזיות‬‫במפה‬ ‫זאת‬ ‫ונציג‬.
  4. 4. ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬‫עתיקים‬ ‫טקסטואליים‬ ‫מקורות‬ ‫בחקר‬ ‫בממ"ג‬ ‫לשימוש‬ ‫דוגמאות‬2015 ‫מחייה‬ ‫תחום‬ ‫חישוב‬ ‫העיקרים‬ ‫המקומות‬ ‫מתיאור‬"‫ע‬ ‫המיושבים‬‫עם‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ישראל‬‫ה‬‫שמואל‬ ‫בספר‬ ‫מוזכרים‬,‫כי‬ ‫לאבחן‬ ‫ניתן‬ ‫התייחסות‬ ‫ישנה‬‫בעיקר‬‫מחייה‬ ‫לאזור‬‫הררי‬ ‫בשטח‬ ‫ומדברי‬,‫חסר‬‫לים‬ ‫מוצא‬‫פתוח‬.‫ניתנים‬ ‫ותיחומו‬ ‫גודלו‬ .‫לחישוב‬ ‫צפיפותם‬ ‫ע"י‬ ‫האזכורים‬ ‫תחום‬ ‫חישוב‬.‫ומיפויו‬ :‫סיכום‬ ..?‫וממג‬ ‫לתנ"ך‬ ‫משותף‬ ‫מה‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫היום‬ ‫מפנים‬ ‫וארכאולוגים‬ ‫היסטוריונים‬‫הקיימים‬ ‫והיתרונות‬ ‫ליכולות‬ ‫ליבם‬,‫בממג‬‫היות‬‫כלי‬ ‫ו‬ ‫על‬ ‫חדשות‬ ‫תובנות‬ ‫לאפשר‬ ‫שיכול‬ ‫משלב‬ ‫מודרני‬ ‫חקר‬.‫קדומות‬ ‫היסטוריות‬ ‫תקופות‬ ‫רשם‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ‫יולי‬2015
  • RobertFridman1

    Jul. 16, 2015
  • rinatcal

    Jul. 14, 2015

הכרת השפה המרחבית במסמכי טקסט שימושית ליישומים רבים. השילוב שלה עם תהליך מיפוי המוכר לנו בשם geocoding , מאפשר חיבור בן העולם הלא מבונה של הטקסט לעולם המבונה של מערכות מידע גיאוגרפי.

Vistos

Vistos totais

513

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

10

Ações

Baixados

4

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

2

×