O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Software testing (20)

Anúncio

Software testing

 1. 1. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫مبانی‬ ‫بختیاری‬ ‫بهروز‬
 2. 2. ‫هست؟‬ ‫شصتی‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫آیا‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 3. 3. ‫رسوایی‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ ‫عید‬ ‫برای‬ ‫ببین‬2،‫بسازم‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫کاستی‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬ ‫رسوایی‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 4. 4. ‫میکرد‬ ‫کار‬ ‫من‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ،‫دی‬! ‫شاه‬ ‫شیر‬ ‫بازی‬‫دیزنی‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 5. 5. If ( (4195835 / 3145727) * 3145727 – 4195835 != 0 ) { Intel apologized for the way it handled the bug and took a charge of over $400 million to cover the costs of replacing bad chips. } ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫شناور‬ ‫ممیز‬ ‫با‬ ‫تقسیم‬ ‫اشکال‬
 6. 6. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫ناسا‬ ‫مریخ‬ ‫کاوشگر‬
 7. 7. (:‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اشتباه‬ ‫دنیا‬ ‫غولهای‬ ‫شبیه‬ ‫چون‬ ،‫هستیم‬ ‫خفن‬ ‫خیلی‬ ‫ما‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 8. 8. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 V & V ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫اعتبارسنجی‬(Validation) ‫بازبینی‬(Verification) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬
 9. 9. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 V & V ‫اعتبارسنجی‬(Validation: )‫سازیم‬ ‫می‬ ‫درستی‬ ‫محصول‬ ‫آیا‬. ‫بازبینی‬Verification): )‫سازیم‬ ‫می‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫آیا‬.
 10. 10. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫تست‬ ‫اهداف‬ •‫تست‬‫اجرای‬ ‫فرآیند‬‫هست‬ ‫خطاها‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬. •‫د‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫نشده‬ ‫پیدا‬ ‫خطاهای‬ ‫یافتن‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تستی‬ ،‫خوب‬ ‫تست‬‫هد‬. •‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫تاکنون‬ ‫پیدانشده‬ ‫خطاهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تستی‬ ،‫موفق‬ ‫تست‬.
 11. 11. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫تست‬ ‫اهداف‬ ‫نشود‬ ‫یافت‬ ‫خطای‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫تستی‬ ،‫موفق‬ ‫تست‬. ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫اشکال‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫وجود‬ ‫تست‬ ‫را‬‫آن‬ ‫در‬ ‫اشکال‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫نه‬.
 12. 12. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫اصول‬ •‫کاربر‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تست‬ •‫تست‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ •‫پارتو‬ ‫قانون‬:80‫در‬ ‫نشده‬ ‫کشف‬ ‫خطاهای‬ ‫درصد‬20‫هست‬ ‫کد‬ ‫درصد‬. •‫نیست‬ ‫پذیر‬‫امکان‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫تست‬. •‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫مستقل‬ ‫تیمی‬ ‫توسط‬ ‫تست‬ ‫باید‬ ،‫تست‬ ‫بودن‬ ‫موثر‬ ‫برای‬.
 13. 13. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تست‬ ‫متدهای‬ ‫ورودی‬‫خروجی‬ ‫سیاه‬‫جعبه‬ ‫برنامه‬ ‫سورس‬ ‫ورودی‬‫خروجی‬ ‫سفید‬‫جعبه‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 14. 14. ‫ارزی‬‫هم‬ ‫افراز‬(Equivalence Partitioning) •‫را‬ ‫ورودیها‬‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫دسته‬ ‫کالسهای‬ ‫در‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫بندی‬. •‫کند‬ ‫رفتار‬ ‫مشابه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫کالس‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫مقادیر‬ ‫برای‬. •‫دهد‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫خطاها‬ ‫از‬ ‫رده‬ ‫یک‬ ‫داده‬ ‫کالس‬ ‫هر‬. •‫شود‬ ‫می‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫ها‬ ‫کالس‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫مقادیری‬. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 15. 15. 0 16 18 55 ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫بصورت‬ ‫استخدام‬ ‫امکان‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫استخدام‬ ‫امکان‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫بصورت‬ ‫استخدام‬ ‫امکان‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫استخدام‬ ‫امکان‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 ‫ارزی‬‫هم‬ ‫افراز‬(Equivalence Partitioning)
 16. 16. ‫مرزی‬ ‫مقادیر‬ ‫تحلیل‬(Boundary Value Analysis) •،‫نانوشته‬ ‫قانون‬ ‫یک‬ ‫طبق‬‫خطاهای‬ ‫تعداد‬‫در‬ ‫موجود‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ورودی‬ ‫دامنه‬ ‫مرزهای‬‫مقادیر‬‫دام‬ ‫مرکزی‬‫نه‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬. •‫باشد‬ ‫می‬ ‫مرزی‬ ‫مقادیر‬ ‫روی‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫تمرکز‬.‫هست‬ ‫ارزی‬‫هم‬ ‫افراز‬ ‫تکنیک‬ ‫برای‬ ‫مکملی‬ ‫و‬. ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 17. 17. ‫مرزی‬ ‫مقادیر‬ ‫تحلیل‬(Boundary Value Analysis) ‫مساله‬NextDate‫روز‬ ‫و‬ ‫ماه‬ ،‫سال‬ ‫ورودی‬ ‫سه‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫روز‬ ‫تاریخ‬ 1 ≤ ‫روز‬ ≤ 31 1 ≤ ‫ماه‬ ≤ 12 1300 ≤ ‫سال‬ ≤ 1400 ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143
 18. 18. ‫پایه‬ ‫مسیر‬ ‫ارزیابی‬(Basis Path) ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫پیچیدگی‬. •‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫جریان‬ ‫گراف‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫اینکار‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫اجرایی‬ ‫مسیرهای‬ ‫تمامی‬. Sequence if While Until Case
 19. 19. ‫تست‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫واحد‬ ‫تست‬(Unit testing) •‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫تست‬(Integration testing) •‫سیستم‬ ‫تست‬(System testing) •‫پذیرش‬ ‫تست‬(Acceptance testing)
 20. 20. ‫واحد‬ ‫تست‬(Unit testing) ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫باشد‬‫می‬ ‫تست‬ ‫سطح‬ ‫ترین‬‫پایین‬. •‫شده‬ ‫یکپارچه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫عملکرد‬ ‫درستی‬ ‫بررسی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫واحد‬ ‫تست‬ ‫از‬ ‫بعد‬.
 21. 21. •‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫تست‬(Integration testing) ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫مختلف‬ ‫قطعات‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تست‬ •‫کند‬ ‫می‬ ‫تست‬ ‫را‬ ‫متد‬ ‫یک‬ ،‫واحد‬ ‫تست‬ ‫کد‬ ‫هر‬. •‫دارد‬ ‫متد‬ ‫داخلی‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تست‬ ‫این‬. •‫شود‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫نویس‬‫برنامه‬ ‫توسط‬ ‫تست‬ ‫این‬.
 22. 22. •‫سیستم‬ ‫تست‬(System testing) ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫امنیت‬ ‫تست‬ •‫کارایی‬ ‫تست‬ •‫احیاء‬ ‫تست‬ •‫استرس‬ ‫تست‬ •...
 23. 23. •‫پذیرش‬ ‫تست‬(Acceptance testing) ‫تبریز‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬143 •‫مشتری‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تست‬ •‫شامل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫تست‬ ‫از‬ ‫بعد‬: •‫الفا‬ ‫تست‬ •‫بتا‬ ‫تست‬

×