O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ปาฏิโมกข์
ฉบับฉลองวันธรรมชัย
จัดพิมพ์เนื่องในมงคลสมัย
“วันธรรมชัย”
วันคล้ายวันเกิดในเพศสมณะ
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
(...
ปาฏิโมกข์ ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ISBN:	 978 616 305 435 7
ที่ปรึกษา	 พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส	 พระมหาธนา เตชธมฺโม
พระมหาจตุรงค์...
พิสูจน์อักษร
พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส	 พระมหาธนา เตชธมฺโม
พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺิโต	 พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ
พระธีระ อตฺตทนฺโต	...
��������  5
  ค�ำน�ำ 
ในบรรดาสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา
ศีล ถือเป็นสิกขาบทแรกที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะ
เป็นคฤหัสถ์หร...
6  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
เดิมพัน ก็หวังได้ว่าเขาผู้นั้นจักเจริญรุ่งเรืองในร่ม
เงาบวรพระพุทธศาสนา ถึงพร้อมด้วยความ...
��������  7
เหตุผลอีกประการหนึ่งในการจัดพิมพ์คืออยาก
ให้พระภิกษุได้ศึกษาพระวินัยเบื้องต้น ได้ท�ำการ
ท่องบ่น ทรงจ�ำพระปาฏิโ...
8  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
สรรพสัตว์ทั้งหลาย สร้างบารมีรุดหน้าไป ตราบวัน
ถึงที่สุดแห่งธรรม เทอญ
	 คณะผู้จัดท�ำ
	 ๒๗...
  สารบัญ 
อธิศีล	10
ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ	14
๏๏อธิบายวิธีเปลี่ยนบุพพกิจ	 110
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระปาฏิโมกข์	118
๏๏ประวัติ...
10  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
โอวาท
พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร)
หลวงปู่วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 อธิศีล /  11
  อธิศีล 
อธิศีล แปลว่า ศีลยิ่ง  ศีลยิ่งนั้นเป็นไฉน ?
ศีลตามปกติธรรมดาที่ได้แสดงมาแล้วโดย
ปริยายเบื้องต�่ำ -...
12  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ตามพระปาฏิโมกข์ เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ท�ำ
ตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาต
อาจารโคจรสมฺปนฺ...
 อธิศีล /  13
เจตนาความคิดอ่านทางใจนั่นแหละเป็นศีล
รับสั่งดังนี้
นี่ก็เป็น “เจตนาศีล” ความคิดอ่านทางใจ
ศีลมีแต่กายกับวาจา ...
14  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
เห็นเป็นปรากฏขึ้น ศีลดวงนั้นแหละ ได้ชื่อว่า
เป็นอธิศีล เป็นอธิศีลแท้ๆ 
	 ศีลทั้ง ๓ ประก...
 อธิศีล /  15
ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ
  ปุพฺพกิจฺจานิ 
อุโปสถกรณโต ๑
 ปุพฺเพ นววิธํ ปุพฺพกิจฺจํ
กาตพฺพํ โหติ ฯ ตณฺานสมฺมชฺชนญฺจ ตตฺถ
ปทีปุชฺชลนญฺจ อาสนปญฺปนญฺ...
 ปุพฺพกิจฺจานิ /  17
ฉนฺทาหรณปาริสุทฺธิอาหรณานิ ๕
 ปน
อิมิสฺสํ พทฺธสีมายํ ๖
หตฺถปาสํ วิชหิตฺวา
นิสินฺนานํ ภิกฺขูนํ อภาวโต ...
18  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ภิกฺขุคณนา นาม อิมสฺมึ อุโปสถคฺเค
อุโปสถตฺถาย ๙
 สนฺนิปติตา ภิกฺขู เอตฺตกาติ
ภิกฺขูนํ ค...
 ปุพฺพกิจฺจานิ /  19
นิฏฺิเต จ ปุพฺพกิจฺเจ สเจ โส ทิวโส
จาตุทฺทสีปณฺณรสีสามคฺคีนมญฺตโร
ยถาชฺช อุโปสโถ ๑๒
ปณฺณรโส ๑๓
 ยาว...
20  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ยุตฺตรูปํ ฯ อุโปสถกมฺมสฺส ๑๖
ปตฺตกลฺลตฺตํ
วิทิตฺวา อิทานิ กริยมาโน อุโปสโถ สงฺเฆน
อนุมา...
 ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ /  21
  ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ 
(ตั้งนโม 5 ชั้น)*
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
นโม ตสฺส / ภคว...
22  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
กึ สงฺฆสฺส ปุพฺพกิจฺจํ, ปาริสุทฺธึ
อายสฺมนฺโต อาโรเจถ, ปาฏิโมกฺขํ
อุทฺทิสิสฺสามิ ฯ ตํ ส...
 ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ /  23
สรมาเนน ภิกฺขุนา อาปนฺเนน วิสุทฺธาเปกฺเขน
สนฺตี อาปตฺติ อาวิกาตพฺพา ฯ อาวิกตา
หิสฺส ผาสุ โหติ ฯ...
24  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
  ปาราชิกุทฺเทโส 
ตตฺริเม จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา
อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ ฯ
1. โย ปน ภิกฺขุ ...
 ปาราชิกุทฺเทโส /  25
ตถารูปํ ภิกฺขุ อทินฺนํ อาทิยมาโน, อยมฺปิ
ปาราชิโก โหติ อสํวาโส ฯ
3. โย ปน ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺ...
26  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน
วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา อาปนฺโน
วิสุทฺธาเปกฺโข เอวํ วเทย...
 ปาราชิกุทฺเทโส /  27
ตติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต; ตสฺมา ตุณฺหี,
เอวเมตํ ธารยามิ ฯ
ปาราช...
28  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
  สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส 
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เตรส สงฺฆาทิเสสา
ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ ฯ
1...
 สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  29
โอภาเสยฺย, ยถาตํ ยุวา ยุวตึ เมถุนูปสญฺหิตาหิ;
สงฺฆาทิเสโส ฯ
4. โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ วิปริณเตน
จิ...
30  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ปมาณิกา กาเรตพฺพา; ตตฺริทํ ปมาณํ;
ทีฆโส ทฺวาทส วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา,
ติริยํ สตฺตนฺตร...
 สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  31
มหลฺลกํ วิหารํ กาเรยฺย, ภิกฺขู วา อนภิเนยฺย
วตฺถุเทสนาย, สงฺฆาทิเสโส ฯ
8. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ ทุ...
32  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา
อสมนุคฺคาหิยมาโน วา, อญฺภาคิยญฺเจว
ตํ อธิกรณํ โหติ, โกจ...
 สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  33
ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย,
โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺโพ
ตสฺส ปฏินิส...
34  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ธมฺมวาที, น เจโส ภิกฺขุ วินยวาที, มา
อายสฺมนฺตานมฺปิ สงฺฆเภโท รุจฺจิตฺถ,
สเมตายสฺมนฺตาน...
 สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  35
ปาปกํ วา, อหมฺปายสฺมนฺเต น กิญฺจิ วกฺขามิ
กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา, วิรมถายสฺมนฺโต มม
วจนายาติ, โส ภิก...
36  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
13. ภิกฺขุ ปเนว อญฺตรํ คามํ วา
นิคมํ วา อุปนิสฺสาย วิหรติ กุลทูสโก
ปาปสมาจาโร, ตสฺส โข...
 สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  37
จ ภิกฺขู; ตาทิสิกาย อาปตฺติยา เอกจฺจํ
ปพฺพาเชนฺติ, เอกจฺจํ น ปพฺพาเชนฺตีติ ฯ โส
ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เ...
38  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ตํ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, อิจฺเจตํ กุสลํ; โน เจ
ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, สงฺฆาทิเสโส ฯ
อุทฺทิฏฺา โข ...
 สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  39
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ
ปริสุทฺธา ?
ทุติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
ตติยมฺปิ ปุ...
40  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
  อนิยตุทฺเทโส 
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เทฺว อนิยตา
ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ ฯ
1. โย ปน ภิ...
 อนิยตุทฺเทโส /  41
2. น เหว โข ปน ปฏิจฺฉนฺนํ อาสนํ
โหติ นาลงฺกมฺมนิยํ, อลญฺจ โข โหติ มาตุคามํ
ทุฏฺฐุลฺลาหิ วาจาหิ โอภาสิต...
42  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
อุทฺทิฏฺา โข อายสฺมนฺโต เทฺว อนิยตา
ธมฺมา ฯ
ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ
ปริสุทฺธา...
 นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  43
  นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา 
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต ตึส นิสฺสคฺคิยา
ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจ...
44  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ปฏิคฺคเหตฺวา ขิปฺปเมว กาเรตพฺพํ; โน
จสฺส ปาริปูริ, มาสปรมนฺเตน ภิกฺขุนา ตํ
จีวรํ นิกฺขิ...
 นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  45
สมโย: อจฺฉินฺนจีวโร วา โหติ ภิกฺขุ
นฏฺจีวโร วา, อยํ ตตฺถ สมโย ฯ
7. ตญฺเจ อญฺาตโก คหปติ วา
...
46  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
จีวรเจตาปเนน เอวรูปํ วา เอวรูปํ วา จีวรํ
เจตาเปตฺวา อจฺฉาเทหีติ กลฺยาณกมฺยตํ
อุปาทาย, น...
 นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  47
สนฺตา เอเกนาติ กลฺยาณกมฺยตํ อุปาทาย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ
10. ภิกฺขุํ ปเนว อุทฺทิสฺส ราช...
48  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
โส เจ ทูโต ตํ ภิกฺขุํ เอวํ วเทยฺย “อตฺถิ
ปนายสฺมโต โกจิ เวยฺยาวจฺจกโรติ,
จีวรตฺถิเกน ภิ...
 นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  49
อภินิปฺผาเทยฺย, อิจฺเจตํ กุสลํ; โน เจ
อภินิปฺผาเทยฺย, จตุกฺขตฺตุํ ปญฺจกฺขตฺตุํ
ฉกฺขตฺตุปรมํ ...
50  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
อนุโภติ, ยุญฺชนฺตายสฺมนฺโต สกํ, มา โว สกํ
วินสฺสีติ: อยํ ตตฺถ สามีจิ ฯ
จีวรวคฺโค ปโม ฯ...
 นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  51
จตุตฺถํ โคจริยานํ นวํ สนฺถตํ การาเปยฺย,
นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ
14. นวมฺปน ภิกฺขุนา สนฺถตํ ...
52  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
16. ภิกฺขุโน ปเนว อทฺธานมคฺค-
ปฏิปนฺนสฺส เอฬกโลมานิ อุปฺปชฺเชยฺยุํ,
อากงฺขมาเนน ภิกฺขุน...
 นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  53
19. โย ปน ภิกฺขุ นานปฺปการกํ
รูปิยสํโวหารํ สมาปชฺเชยฺย, นิสฺสคฺคิยํ
ปาจิตฺติยํ ฯ
20. โย ปน ภ...
54  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ภิกฺขุโน ปทาตพฺโพ “อยนฺเต ภิกฺขุ ปตฺโต, ยาว
เภทนาย ธาเรตพฺโพติ; อยํ ตตฺถ สามีจิ ฯ
23. ย...
 นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  55
25. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส สามํ จีวรํ
ทตฺวา กุปิโต อนตฺตมโน อจฺฉินฺเทยฺย วา
อจฺฉินฺทาเปยฺย ว...
56  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
อายสฺมนฺตานํ กิญฺจิมตฺตํ อนุปทชฺเชยฺยามาติ,
เอวญฺจ โส ภิกฺขุ วตฺวา กิญฺจิมตฺตํ
อนุปทชฺเ...
 นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  57
จีวรานํ อญฺตรํ จีวรํ อนฺตรฆเร นิกฺขิเปยฺย,
สิยา จ ตสฺส ภิกฺขุโน โกจิเทว ปจฺจโย เตน
จีวเรน ว...
58  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
ทุติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
ตติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
ปริสุท...
 ปาจิตฺติยา /  59
  ปาจิตฺติยา 
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เทฺวนวุติ ปาจิตฺติยา
ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ ฯ
1. สมฺปชานมุสาวาเท ปา...
60  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
7. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคามสฺส อุตฺตริ-
ฉปฺปญฺจวาจาหิ ธมฺมํ เทเสยฺย อญฺตฺร
วิญฺญุนา ปุริสว...
 ปาจิตฺติยา /  61
13. อุชฺฌาปนเก ขิยฺยนเก ปาจิตฺติยํ ฯ
14. โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิกํ มญฺจํ วา ปีํ วา
ภิสึ วา โกจฺฉํ วา อชฺโฌกา...
62  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
17. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ กุปิโต
อนตฺตมโน สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺเฒยฺย วา
นิกฺกฑฺฒาเปยฺย ...
 ปาจิตฺติยา /  63
20. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ สปฺปาณกํ อุทกํ
ติณํ วา มตฺติกํ วา สิญฺเจยฺย วา สิญฺจาเปยฺย
วา, ปาจิตฺติยํ ฯ
ภูตคาม...
64  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
24. โย ปน ภิกฺขุ เอวํ วเทยฺย “อามิสเหตุ
ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตีติ, ปาจิตฺติยํ ฯ
25. ...
 ปาจิตฺติยา /  65
28. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา สทฺธึ
สํวิธาย เอกํ นาวํ อภิรูเหยฺย อุทฺธคามินึ
วา อโธคามินึ วา อญฺตฺร ติริย...
66  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
32. คณโภชเนอญฺตฺรสมยาปาจิตฺติยํฯ
ตตฺถายํ สมโย: คิลานสมโย จีวรทานสมโย
จีวรการสมโยอทฺธาน...
 ปาจิตฺติยา /  67
35. โย ปน ภิกฺขุ ภุตฺตาวี ปวาริโต
อนติริตฺตํ ขาทนียํ วา โภชนียํ วา ขาเทยฺย วา
ภุญฺเชยฺย วา, ปาจิตฺติยํ ฯ...
68  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
39. ยานิ โข ปน ตานิ ปณีตโภชนานิ,
เสยฺยถีทํ: สปฺปิ นวนีตํ เตลํ มธุ ผาณิตํ
มจฺโฉ มํสํ ขีร...
 ปาจิตฺติยา /  69
42. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ เอวํ วเทยฺย
“เอหาวุโส คามํ วา นิคมํ วา ปิณฺฑาย
ปวิสิสฺสามาติ ฯ ตสฺส ทาเปตฺวา วา...
70  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
46. โย ปน ภิกฺขุ นิมนฺติโต สภตฺโต
สมาโน, สนฺตํ ภิกฺขุํ อนาปุจฺฉา ปุเรภตฺตํ วา
ปจฺฉาภตฺต...
 ปาจิตฺติยา /  71
49. สิยา จ ตสฺส ภิกฺขุโน โกจิเทว
ปจฺจโย เสนํ คมนาย, ทฺวิรตฺตติรตฺตํ เตน
ภิกฺขุนา เสนาย วสิตพฺพํ ฯ ตโต เจ...
72  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
55. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ ภึสาเปยฺย,
ปาจิตฺติยํ ฯ
56. โย ปน ภิกฺขุ อคิลาโน วิสีวนาเปกฺโข...
 ปาจิตฺติยา /  73
58. นวมฺปน ภิกฺขุนา จีวรลาเภน ติณฺณํ
ทุพฺพณฺณกรณานํ อญฺตรํ ทุพฺพณฺณกรณํ
อาทาตพฺพํ นีลํ วา กทฺทมํ วา กาฬ...
74  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
อปนิเธยฺย วา อปนิธาเปยฺย วา อนฺตมโส
หสฺสาเปกฺโขปิ, ปาจิตฺติยํ ฯ
สุราปานวคฺโค ฉฏฺโ ฯ
61...
 ปาจิตฺติยา /  75
65. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ อูนวีสติวสฺสํ
ปุคฺคลํ อุปสมฺปาเทยฺย, โส จ ปุคฺคโล
อนุปสมฺปนฺโน, เต จ ภิกฺขู คารยฺห...
76  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
เอวมสฺส วจนีโย “มา อายสฺมา เอวํ อวจ, มา
ภควนฺตํ อพฺภาจิกฺขิ; น หิ สาธุ ภควโต
อพฺภกฺขานํ...
 ปาจิตฺติยา /  77
สทฺธึ สมฺภุญฺเชยฺย วา สํวเสยฺย วา สห วา
เสยฺยํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ
70. สมณุทฺเทโสปิ เจ เอวํ วเทยฺย “ต...
78  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
วจนีโย “อชฺชตคฺเค เต อาวุโส สมณุทฺเทส น
เจว โส ภควา สตฺถา อปทิสิตพฺโพ; ยมฺปิ จญฺเ
สมณุ...
 ปาจิตฺติยา /  79
สิกฺขมาเนน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อญฺาตพฺพํ
ปริปุจฺฉิตพฺพํ ปริปญฺหิตพฺพํ, อยํ ตตฺถ สามีจิ ฯ
72. โยปนภิกฺขุปาฏ...
80  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย
โก ปน วาโท ภิยฺโยติ, น จ ตสฺส ภิกฺขุโน
อญฺาณเกน มุตฺติ อตฺถิ; ยญฺจ ตตฺถ อาปตฺตึ
อาปนฺโ...
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Pathimook ebook
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Pathimook ebook

 • Entre para ver os comentários

Pathimook ebook

 1. 1. ปาฏิโมกข์ ฉบับฉลองวันธรรมชัย จัดพิมพ์เนื่องในมงคลสมัย “วันธรรมชัย” วันคล้ายวันเกิดในเพศสมณะ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
 2. 2. ปาฏิโมกข์ ฉบับฉลองวันธรรมชัย ISBN: 978 616 305 435 7 ที่ปรึกษา พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส พระมหาธนา เตชธมฺโม พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺิโต พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ พระมหามนต์ชัย อภิชาโน พระมหาณัฐพงศ์ มณิสุโข พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ พระมหาอภิวัตร คุณวฑฺโฒ พระมหาจรัญ ธมฺมุตฺตโม พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต รวบรวม/เรียบเรียง พระนิสิตสถาบันธรรมชัย บรรณาธิการบริหาร พระมหาธนวัฒน์ ฉนฺทวฑฺโฒ กองบรรณาธิการ พระชวลิต อตฺถโชโต พระชาญยุทธ เอกสิทฺโธ พระนคร โกวิทวํโส พระเปรมปรีดา ขนฺติธโช พระบรรจง สกฺกธมฺโม พระวัชรพันธ์ ชุตินฺธโร พระมหาภาณุรักษ์ คุตฺตสีโล พระกิตติฤทธิ์ อิทฺธิาโณ พระประนัย อคฺคชโย พระนิติ อคฺคธมฺโม พระคุปติ หาสธมฺโม พระธราธร ภทฺทวํโส พระมหาพันธ์สุวิชญ์ อธิวิชฺโช พระเอกราช เตชโสภโณ พระกฤตสร กิตฺติมงฺคโล พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม ส.ณ.ยศพล สาตร์เพ็ชร์ ประสานงาน พระปริยพล ยุตฺตวิชฺโช พระพงษ์ศิริ ปริปุณฺโณ ภาพประกอบ พุทธศิลป์ ลิขสิทธิ์ สถาบันธรรมชัย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พิมพ์ครั้งที่ ๑ วันธรรมชัย ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จ�ำนวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม พิมพ์ที่ บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ�ำกัด ขอรับหนังสือได้ที่ เสา L7 สภาธรรมกายสากล โทร.๐๘๑ ๗๗๐ ๗๒๕๐
 3. 3. พิสูจน์อักษร พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส พระมหาธนา เตชธมฺโม พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺิโต พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ พระธีระ อตฺตทนฺโต พระภาณุวัฒน์ รณฺ ชโย พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย พระมหามนต์ชัย อภิชาโน พระมหาค�ำสาย อินฺทปฺ โ พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ พระมหาอภิวัตร คุณวฑฺโฒ พระมหาจรัญ ธมฺมุตฺตโม พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต พระวันเฉลิม สมวํโส พระกวีศักดิ์ กิตฺติรกฺโข พระมหาอิสระพงศ์ ธมฺมิสฺสโร พระภาณุ โอภาสโก พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ
 4. 4. ��������  5   ค�ำน�ำ  ในบรรดาสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ศีล ถือเป็นสิกขาบทแรกที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะ เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต เพราะศีลเป็นเบื้องต้น เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็น ประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดช�ำระศีลให้ บริสุทธิ์ดีแล้ว จักเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทร คือ พระนิพพาน พระปาฏิโมกข์ ถือเป็นศีลของพระภิกษุที่บวช ในพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากรูปใดย่อหย่อนในพระปาฏิโมกข์ ก็จะเป็นเหตุ ให้เสื่อมจากลาภ ยศ และมรรคผลนิพพานได้ และ หากรูปใดปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ชนิดเอาชีวิตเป็น
 5. 5. 6  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย เดิมพัน ก็หวังได้ว่าเขาผู้นั้นจักเจริญรุ่งเรืองในร่ม เงาบวรพระพุทธศาสนา ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ บริบูรณ์ และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด หนังสือปาฏิโมกข์ ฉบับฉลองวันธรรมชัยเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นมาโดยมีเหตุหลายประการ คือ -- ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในปีฉลอง พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม -- บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อ ธัมมชโย เนื่องในวันธรรมชัย ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ -- ถวายเป็นธรรมทานแด่พระภิกษุโครงการ อุปสมบทหมู่๑แสนรูปเข้าพรรษาทุกหมู่บ้านทั่วไทย -- ถวายเป็นธรรมทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่สนใจทั่วไป
 6. 6. ��������  7 เหตุผลอีกประการหนึ่งในการจัดพิมพ์คืออยาก ให้พระภิกษุได้ศึกษาพระวินัยเบื้องต้น ได้ท�ำการ ท่องบ่น ทรงจ�ำพระปาฏิโมกข์ และได้ทบทวนศีล ๒๒๗ สิกขาบท เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการ ประพฤติพรหมจรรย์สืบต่อไป บุญใดที่เกิดขึ้นจากการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ ขอถวายเป็นพุทธบูชา ถวายแด่มหาปูชนียาจารย์ ถวายแด่พระอุปัชฌาจารย์ทั้งหลาย ขอบุญจงบังเกิดมีแก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และหมู่ญาติทั้งหลาย ตลอดจนผู้มีส่วนในการท�ำ หนังสือเล่มนี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบุญจงส่งผลดลบันดาลให้คณะผู้จัดท�ำ มี ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง ในร่มเงา บวรพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งให้กับตัวเอง และ
 7. 7. 8  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย สรรพสัตว์ทั้งหลาย สร้างบารมีรุดหน้าไป ตราบวัน ถึงที่สุดแห่งธรรม เทอญ คณะผู้จัดท�ำ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
 8. 8.   สารบัญ  อธิศีล 10 ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ 14 ๏๏อธิบายวิธีเปลี่ยนบุพพกิจ 110 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระปาฏิโมกข์ 118 ๏๏ประวัติความเป็นมาของพระปาฏิโมกข์ 119 ๏๏โอวาทปาฏิโมกข์ 128 ๏๏พระวินัย 131 ๏๏ระเบียบปฏิบัติ การฟังพระปาฏิโมกข์ 166 ๏๏การนับวันอุโบสถ 172 ๏๏วิธีท�ำอุโบสถกรรม 178 ๏๏วิธีแสดงพระปาฏิโมกข์ของหมู่สงฆ์ 183 ๏๏บทน�ำก่อนสวดพระปาฏิโมกข์ 188 ๏๏การปลงอาบัติ 193 ๏๏ข้อก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระปาฏิโมกข์ 200 ๏๏อานิสงส์การสวดและการฟังพระปาฏิโมกข์ 210 ๏๏เทคนิคการทรงจ�ำพระปาฏิโมกข์ 222 ๏๏การนับจ�ำนวนพระภิกษุภาษาบาลี 228 บรรณานุกรม 232
 9. 9. 10  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 10. 10.  อธิศีล /  11   อธิศีล  อธิศีล แปลว่า ศีลยิ่ง  ศีลยิ่งนั้นเป็นไฉน ? ศีลตามปกติธรรมดาที่ได้แสดงมาแล้วโดย ปริยายเบื้องต�่ำ - เบื้องสูง ศีลยิ่งนะยิ่งกว่าเบื้องต�่ำ เบื้องสูงไปกว่านั้น หรือศีลยิ่งน่ะต้องเห็นศีล ไม่ใช่ รู้จักศีล เห็นศีลทีเดียว ศีลโดยปกติส�ำรวมกาย วาจา เรียบร้อยดี ไม่มีโทษ งดเว้นเบญจวิรัติ ๕ ประการ ขาดจาก จิตสันดาน บริสุทธิ์ดุจพระอริยสาวกในธรรมวินัย ของพระศาสดา นี่ศีลตามปกติธรรมดาไม่ใช่อธิศีล นี่ศีลโดยปริยายเบื้องต�่ำ ศีลโดยปริยายเบื้องสูง เหมือนภิกษุสามเณร ก�ำลังศึกษากันเช่นนี้ ปาฏิโมกข์สังวรศีล ส�ำรวม
 11. 11. 12  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย ตามพระปาฏิโมกข์ เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ท�ำ ตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาต อาจารโคจรสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยมารยาท เครื่องมาประพฤติโดยเอื้อเฟื้อ และโคจร อนุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี เห็นภัย ทั้งหลายในโทษแม้มีประมาณน้อย สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ สมาทานศึกษา อยู่ในสิกขาบทบัญญัติน้อยใหญ่ทั้งหลาย นี่ศีล โดยปริยายเบื้องสูง ไม่ใช่อธิศีล ศีลบริสุทธิ์ตลอดจนกระทั่งถึงเจตนา ความนึกคิดอ่านก็เป็นศีลจริงๆ ตรงตามวาระ พระบาลีว่า เจตนาหํ ภิกฺขเว สีลํ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
 12. 12.  อธิศีล /  13 เจตนาความคิดอ่านทางใจนั่นแหละเป็นศีล รับสั่งดังนี้ นี่ก็เป็น “เจตนาศีล” ความคิดอ่านทางใจ ศีลมีแต่กายกับวาจา เจตนาก็เป็นศีล ความนึกคิด อ่านก็เป็นศีลอีก เป็นศีลด้วย แต่ว่ายังไม่ถึงอธิศีล อธิศีล ศีลที่เห็น ไม่ใช่ศีลที่รู้  เจตนาความ คิดอ่านปกติสละสลวยเรียบร้อยก็มาจากศีล ศีลเป็นดวงใส อยู่ในกลางดวงธรรมที่ท�ำให้ เป็นกายมนุษย์ ดวงธรรมที่ท�ำให้เป็นกายมนุษย์ ใสบริสุทธิ์ เท่าฟองไข่แดงของไก่ ดวงศีลอยู่ภายใน นั้น ใสบริสุทธิ์เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ อยู่ในดวง ธรรมที่ท�ำให้เป็นกายมนุษย์ ใสบริสุทธิ์เท่าฟอง ไข่แดงของไก่ ศีลดวงนั่นแหละ ถ้าผู้ปฏิบัติไปถึง ไปเห็น เป็นปรากฏขึ้นในศูนย์กลางกายมนุษย์
 13. 13. 14  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย เห็นเป็นปรากฏขึ้น ศีลดวงนั้นแหละ ได้ชื่อว่า เป็นอธิศีล เป็นอธิศีลแท้ๆ  ศีลทั้ง ๓ ประการ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
 14. 14.  อธิศีล /  15 ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ
 15. 15.   ปุพฺพกิจฺจานิ  อุโปสถกรณโต ๑  ปุพฺเพ นววิธํ ปุพฺพกิจฺจํ กาตพฺพํ โหติ ฯ ตณฺานสมฺมชฺชนญฺจ ตตฺถ ปทีปุชฺชลนญฺจ อาสนปญฺปนญฺจ ปานีย- ปริโภชนียูปฏฺปนญฺจ ฉนฺทารหานํ ภิกฺขูนํ ฉนฺทาหรณญฺจ เตสญฺเว อกตุโปสถานํ ปาริสุทฺธิยาปิ ๒  อาหรณญฺจ อุตุกฺขานญฺจ ภิกฺขุคณนา จ ภิกฺขุนีนโมวาโท จาติ ฯ ตตฺถ ปุริมานิ จตฺตาริ ๓  ภิกฺขูนํ วตฺตํ ชานนฺเตหิ อารามิเกหิปิ ภิกฺขูหิปิ ๔ กตานิ ปรินิฏฺิตานิ โหนฺติ ฯ
 16. 16.  ปุพฺพกิจฺจานิ /  17 ฉนฺทาหรณปาริสุทฺธิอาหรณานิ ๕  ปน อิมิสฺสํ พทฺธสีมายํ ๖ หตฺถปาสํ วิชหิตฺวา นิสินฺนานํ ภิกฺขูนํ อภาวโต นตฺถิ ฯ อุตุกฺขานํ นาม เอตฺตกํ อติกฺกนฺตํ, เอตฺตกํ อวสิฏฺนฺติ เอวํ อุตุอาจิกฺขนํ; อุตูนีธ ปน สาสเน เหมนฺตคิมฺหวสฺสานานํ วเสน ตีณิ โหนฺติ ฯ อยํ เหมนฺโตตุ ๗ , อิมสฺมิญฺจ อุตุมฺหิ อฏฺ อุโปสถา, อิมินา ปกฺเขน เอโก อุโปสโถ สมฺปตฺโต, สตฺต อุโปสถา อวสิฏฺา ๘  อิติ เอวํ สพฺเพหิ อายสฺมนฺเตหิ อุตุกฺขานํ ธาเรตพฺพํ ฯ (รับว่า เอวํ ภนฺเต พร้อมกัน)
 17. 17. 18  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย ภิกฺขุคณนา นาม อิมสฺมึ อุโปสถคฺเค อุโปสถตฺถาย ๙  สนฺนิปติตา ภิกฺขู เอตฺตกาติ ภิกฺขูนํ คณนา, อิมสฺมิมฺปน อุโปสถคฺเค ๑๐ จตฺตาโร ๑๑  ภิกฺขู สนฺนิปติตา โหนฺติ ฯ อิติเอวํสพฺเพหิอายสฺมนฺเตหิภิกฺขุคณนาปิ ธาเรตพฺพา ฯ (รับว่า เอวํ ภนฺเต พร้อมกัน) ภิกฺขุนีนโมวาโทปนอิทานิตาสํนตฺถิตาย นตฺถิ ฯ อิติ สกรโณกาสานํ ปุพฺพกิจฺจานํ กตตฺตา, นิกฺกรโณกาสานํ ปุพฺพกิจฺจานํ ปกติยา ปรินิฏฺิตตฺตา, เอวนฺตํ นววิธํ ปุพฺพกิจฺจํ ปรินิฏฺิตํ โหติ ฯ
 18. 18.  ปุพฺพกิจฺจานิ /  19 นิฏฺิเต จ ปุพฺพกิจฺเจ สเจ โส ทิวโส จาตุทฺทสีปณฺณรสีสามคฺคีนมญฺตโร ยถาชฺช อุโปสโถ ๑๒ ปณฺณรโส ๑๓  ยาวติกา จ ภิกฺขู กมฺมปฺปตฺตา สงฺฆุโปสถารหา จตฺตาโร ๑๔  วา ตโต วา อติเรกา ปกตตฺตา ปาราชิกํ อนาปนฺนา สงฺเฆน วา อนุกฺขิตฺตา, เต จ โข หตฺถปาสํ อวิชหิตฺวา เอกสีมายํ ิตา ฯ เตสญฺจ วิกาลโภชนาทิวเสน วตฺถุสภาคา- ปตฺติโย เจ น วิชฺชนฺติ; เตสญฺจ หตฺถปาเส หตฺถปาสโต พหิกรณวเสน วชฺเชตพฺโพ โกจิ วชฺชนียปุคฺคโล เจ นตฺถิ ฯ เอวนฺตํ อุโปสถกมฺมํ ๑๕  อิเมหิ จตูหิ ลกฺขเณหิ สงฺคหิตํ ปตฺตกลฺลํ นาม โหติ กาตุํ
 19. 19. 20  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย ยุตฺตรูปํ ฯ อุโปสถกมฺมสฺส ๑๖ ปตฺตกลฺลตฺตํ วิทิตฺวา อิทานิ กริยมาโน อุโปสโถ สงฺเฆน อนุมาเนตพฺโพ ๑๗ ฯ  (รับว่า สาธุ พร้อมกัน)
 20. 20.  ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ /  21   ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ  (ตั้งนโม 5 ชั้น)* นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ นโม ตสฺส / ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ / นโม ตสฺส ภควโต / อรหโต สมฺมา / สมฺพุทฺธสฺส ฯ / สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ฯ อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส** ฯ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลํ, สงฺโฆ อุโปสถํ กเรยฺย, ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิเสยฺย ฯ * การตั้งนโม 5 ชั้น พึงวรรคตามเครื่องหมาย / ที่ให้ไว้ ** ถ้าเป็น ๑๔ ค�่ำ พึงว่า จาตุทฺทโส
 21. 21. 22  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย กึ สงฺฆสฺส ปุพฺพกิจฺจํ, ปาริสุทฺธึ อายสฺมนฺโต อาโรเจถ, ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิสฺสามิ ฯ ตํ สพฺเพว สนฺตา สาธุกํ สุโณม มนสิกโรม ฯ ยสฺส สิยา อาปตฺติ, โส อาวิกเรยฺย, อสนฺติยา อาปตฺติยา ตุณฺหี ภวิตพฺพํ ฯ ตุณฺหีภาเวน โข ปนายสฺมนฺเต ปริสุทฺธาติ เวทิสฺสามิ ฯ ยถา โข ปน ปจฺเจกปุฏฺสฺส เวยฺยากรณํ โหติ, เอวเมวํ เอวรูปาย ปริสาย ยาวตติยํ อนุสฺสาวิตํ โหติ ฯ โย ปน ภิกฺขุ ยาวตติยํ อนุสฺสาวิยมาเน สรมาโน สนฺตึ อาปตฺตึ นาวิกเรยฺย, สมฺปชานมุสาวาทสฺส โหติ, สมฺปชานมุสาวาโท โข ปนายสฺมนฺโต อนฺตรายิโก ธมฺโม วุตฺโต ภควตา; ตสฺมา
 22. 22.  ภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ /  23 สรมาเนน ภิกฺขุนา อาปนฺเนน วิสุทฺธาเปกฺเขน สนฺตี อาปตฺติ อาวิกาตพฺพา ฯ อาวิกตา หิสฺส ผาสุ โหติ ฯ นิทานํ นิฏฺิตํ ฯ
 23. 23. 24  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย   ปาราชิกุทฺเทโส  ตตฺริเม จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ ฯ 1. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขูนํ สิกฺขาสาชีว- สมาปนฺโน สิกฺขํ อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺยํ อนาวิกตฺวา เมถุนํ ธมฺมํ ปฏิเสเวยฺย อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปิ, ปาราชิโก โหติ อสํวาโส ฯ 2. โย ปน ภิกฺขุ คามา วา อรญฺา วา อทินฺนํ เถยฺยสงฺขาตํ อาทิเยยฺย, ยถารูเป อทินฺนาทาเน ราชาโน โจรํ คเหตฺวา หเนยฺยุํ วา พนฺเธยฺยุํ วา ปพฺพาเชยฺยุํ วา “โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ เถโนสีติ;
 24. 24.  ปาราชิกุทฺเทโส /  25 ตถารูปํ ภิกฺขุ อทินฺนํ อาทิยมาโน, อยมฺปิ ปาราชิโก โหติ อสํวาโส ฯ 3. โย ปน ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคหํ ชีวิตา โวโรเปยฺย, สตฺถหารกํ วาสฺส ปริเยเสยฺย, มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย, มรณาย วา สมาทเปยฺย “อมฺโภ ปุริส กึ ตุยฺหิมินา ปาปเกน ทุชฺชีวิเตน, มตนฺเต ชีวิตา เสยฺโยติ; อิติ จิตฺตมโน จิตฺตสงฺกปฺโป อเนกปริยาเยน มรณวณฺณํ วา สํวณฺเณยฺย, มรณาย วา สมาทเปยฺย; อยมฺปิ ปาราชิโก โหติ อสํวาโส ฯ 4. โย ปน ภิกฺขุ อนภิชานํ อุตฺตริมนุสฺส- ธมฺมํ อตฺตูปนายิกํ อลมริยาณทสฺสนํ สมุทาจเรยฺย “อิติ ชานามิ, อิติ ปสฺสามีติ;
 25. 25. 26  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา อาปนฺโน วิสุทฺธาเปกฺโข เอวํ วเทยฺย “อชานเมวํ อาวุโส อวจํ ‘ชานามิ’ อปสฺสํ ‘ปสฺสามิ’ ตุจฺฉํ มุสา วิลปินฺติ, อญฺตฺร อธิมานา; อยมฺปิ ปาราชิโก โหติ อสํวาโส ฯ อุทฺทิฏฺา โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา, เยสํ ภิกฺขุ อญฺตรํ วา อญฺตรํ วา อาปชฺชิตฺวา น ลภติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สํวาสํ, ยถา ปุเร; ตถา ปจฺฉา; ปาราชิโก โหติ อสํวาโส ฯ ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? ทุติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
 26. 26.  ปาราชิกุทฺเทโส /  27 ตติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมตํ ธารยามิ ฯ ปาราชิกุทฺเทโส นิฏฺิโต ฯ
 27. 27. 28  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย   สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส  อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ ฯ 1. สญฺเจตนิกา สุกฺกวิสฏฺิ, อญฺตฺร สุปินนฺตา สงฺฆาทิเสโส ฯ 2. โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคาเมน สทฺธึ กายสํสคฺคํ สมาปชฺเชยฺย, หตฺถคาหํ วา เวณิคาหํ วา อญฺตรสฺส วา อญฺตรสฺส วา องฺคสฺส ปรามสนํ, สงฺฆาทิเสโส ฯ 3. โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคามํ ทุฏฺฐุลฺลาหิ วาจาหิ
 28. 28.  สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  29 โอภาเสยฺย, ยถาตํ ยุวา ยุวตึ เมถุนูปสญฺหิตาหิ; สงฺฆาทิเสโส ฯ 4. โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ วิปริณเตน จิตฺเตน มาตุคามสฺส สนฺติเก อตฺตกามปาริ- จริยาย วณฺณํ ภาเสยฺย “เอตทคฺคํ ภคินิ ปาริจริยานํ, ยา มาทิสํ สีลวนฺตํ กลฺยาณธมฺมํ พฺรหฺมจารึ เอเตน ธมฺเมน ปริจเรยฺยาติ เมถุนูปสญฺหิเตน, สงฺฆาทิเสโส ฯ 5. โย ปน ภิกฺขุ สญฺจริตฺตํ สมาปชฺเชยฺย อิตฺถิยา วา ปุริสมตึ ปุริสสฺส วา อิตฺถีมตึ ชายตฺตเน วา ชารตฺตเน วา อนฺตมโส ตํขณิกายปิ, สงฺฆาทิเสโส ฯ 6. สญฺาจิกาย ปน ภิกฺขุนา กุฏึ การยมาเนน อสฺสามิกํ อตฺตุทฺเทสํ
 29. 29. 30  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย ปมาณิกา กาเรตพฺพา; ตตฺริทํ ปมาณํ; ทีฆโส ทฺวาทส วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา, ติริยํ สตฺตนฺตรา ฯ ภิกฺขู อภิเนตพฺพา วตฺถุเทสนาย: เตหิ ภิกฺขูหิ วตฺถุํ เทเสตพฺพํ อนารมฺภํ สปริกฺกมนํ ฯ สารมฺเภ เจ ภิกฺขุ วตฺถุสฺมึ อปริกฺกมเน สญฺาจิกาย กุฏึ กาเรยฺย, ภิกฺขู วา อนภิเนยฺย วตฺถุเทสนาย, ปมาณํ วา อติกฺกาเมยฺย, สงฺฆาทิเสโส ฯ 7. มหลฺลกมฺปน ภิกฺขุนา วิหารํ การยมาเนน สสฺสามิกํ อตฺตุทฺเทสํ ภิกฺขู อภิเนตพฺพา วตฺถุเทสนาย; เตหิ ภิกฺขูหิ วตฺถุํ เทเสตพฺพํ อนารมฺภํ สปริกฺกมนํ ฯ สารมฺเภ เจ ภิกฺขุ วตฺถุสฺมึ อปริกฺกมเน
 30. 30.  สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  31 มหลฺลกํ วิหารํ กาเรยฺย, ภิกฺขู วา อนภิเนยฺย วตฺถุเทสนาย, สงฺฆาทิเสโส ฯ 8. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ ทุฏฺโ โทโส อปฺปตีโต อมูลเกน ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธํเสยฺย “อปฺเปว นาม นํ อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยนฺติ ฯ ตโต อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา, อมูลกญฺเจว ตํ อธิกรณํ โหติ, ภิกฺขุ จ โทสํ ปติฏฺาติ, สงฺฆาทิเสโส ฯ 9. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ ทุฏฺโ โทโส อปฺปตีโต อญฺภาคิยสฺส อธิกรณสฺส กิญฺจิ เทสํ เลสมตฺตํ อุปาทาย ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธํเสยฺย “อปฺเปว นาม นํ อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา จาเวยฺยนฺติ ฯ ตโต
 31. 31. 32  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย อปเรน สมเยน สมนุคฺคาหิยมาโน วา อสมนุคฺคาหิยมาโน วา, อญฺภาคิยญฺเจว ตํ อธิกรณํ โหติ, โกจิ เทโส เลสมตฺโต อุปาทินฺโน ภิกฺขุ จ โทสํ ปติฏฺาติ, สงฺฆาทิเสโส ฯ 10. โย ปน ภิกฺขุ สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกเมยฺย เภทนสํวตฺตนิกํ วา อธิกรณํ สมาทาย ปคฺคยฺห ติฏฺเยฺย ฯ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย “มา อายสฺมา สมคฺคสฺส สงฺฆสฺส เภทาย ปรกฺกมิ, เภทนสํวตฺตนิกํ วา อธิกรณํ สมาทาย ปคฺคยฺห อฏฺาสิ; สเมตายสฺมา สงฺเฆน, สมคฺโค หิ สงฺโฆ สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ วิหรตีติ ฯ เอวญฺจ โส
 32. 32.  สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  33 ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย, โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺโพ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย; ยาวตติยญฺเจ สมนุภาสิยมาโน ตํ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, อิจฺเจตํ กุสลํ; โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, สงฺฆาทิเสโส ฯ 11. ตสฺเสว โข ปน ภิกฺขุสฺส ภิกฺขู โหนฺติ อนุวตฺตกา วคฺควาทกา, เอโก วา เทฺว วา ตโย วา, เต เอวํ วเทยฺยุํ, “มา อายสฺมนฺโต เอตํ ภิกฺขุํ กิญฺจิ อวจุตฺถ ธมฺมวาที เจโส ภิกฺขุ, วินยวาที เจโส ภิกฺขุ, อมฺหากญฺเจโส ภิกฺขุ, ฉนฺทญฺจ รุจิญฺจ อาทาย โวหรติ, ชานาติ โน ภาสติ, อมฺหากมฺเปตํ ขมตีติ ฯ เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ เอวมสฺสุ วจนียา “มา อายสฺมนฺโต เอวํ อวจุตฺถ, น เจโส ภิกฺขุ
 33. 33. 34  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย ธมฺมวาที, น เจโส ภิกฺขุ วินยวาที, มา อายสฺมนฺตานมฺปิ สงฺฆเภโท รุจฺจิตฺถ, สเมตายสฺมนฺตานํ สงฺเฆน, สมคฺโค หิ สงฺโฆ สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ วิหรตีติ ฯ เอวญฺจ เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ วุจฺจมานา ตเถว ปคฺคณฺเหยฺยุํ, เต ภิกฺขู ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺพา ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย; ยาวตติยญฺเจ สมนุภาสิยมานา ตํ ปฏินิสฺสชฺเชยฺยุํ อิจฺเจตํ กุสลํ, โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺยุํ; สงฺฆาทิเสโส ฯ 12. ภิกฺขุ ปเนว ทุพฺพจชาติโก โหติ, อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ สิกฺขาปเทสุ ภิกฺขูหิ สหธมฺมิกํ วุจฺจมาโน อตฺตานํ อวจนียํ กโรติ “มา มํ อายสฺมนฺโต กิญฺจิ อวจุตฺถ กลฺยาณํ วา
 34. 34.  สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  35 ปาปกํ วา, อหมฺปายสฺมนฺเต น กิญฺจิ วกฺขามิ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา, วิรมถายสฺมนฺโต มม วจนายาติ, โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย “มา อายสฺมา อตฺตานํ อวจนียํ อกาสิ, วจนียเมว อายสฺมา อตฺตานํ กโรตุ, อายสฺมาปิ ภิกฺขู วเทตุ สหธมฺเมน, ภิกฺขูปิ อายสฺมนฺตํ วกฺขนฺติ สหธมฺเมน; เอวํ สํวฑฺฒา หิ ตสฺส ภควโต ปริสา, ยทิทํ อญฺมญฺวจเนน อญฺมญฺวุฏฺาปเนนาติ ฯ เอวญฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย, โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺโพ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย; ยาวตติยญฺเจ สมนุภาสิยมาโน ตํ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย ฯ อิจฺเจตํ กุสลํ, โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, สงฺฆาทิเสโส ฯ
 35. 35. 36  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย 13. ภิกฺขุ ปเนว อญฺตรํ คามํ วา นิคมํ วา อุปนิสฺสาย วิหรติ กุลทูสโก ปาปสมาจาโร, ตสฺส โข ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ, กุลานิ จ เตน ทุฏฺานิ ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ ฯ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย “อายสฺมา โข กุลทูสโก ปาปสมาจาโร, อายสฺมโต โข ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ ฯ กุลานิ จายสฺมตา ทุฏฺานิ ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ; ปกฺกมตายสฺมา อิมมฺหา อาวาสา, อลนฺเต อิธ วาเสนาติ ฯ เอวญฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน เต ภิกฺขู เอวํ วเทยฺย “ฉนฺทคามิโน จ ภิกฺขู, โทสคามิโน จ ภิกฺขู, โมหคามิโน จ ภิกฺขู, ภยคามิโน
 36. 36.  สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  37 จ ภิกฺขู; ตาทิสิกาย อาปตฺติยา เอกจฺจํ ปพฺพาเชนฺติ, เอกจฺจํ น ปพฺพาเชนฺตีติ ฯ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย “มา อายสฺมา เอวํ อวจ, น จ ภิกฺขู ฉนฺทคามิโน, น จ ภิกฺขู โทสคามิโน, น จ ภิกฺขู โมหคามิโน, น จ ภิกฺขู ภยคามิโน; อายสฺมา โข กุลทูสโก ปาปสมาจาโร, อายสฺมโต โข ปาปกา สมาจารา ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ, กุลานิ จายสฺมตา ทุฏฺานิ ทิสฺสนฺติ เจว สุยฺยนฺติ จ, ปกฺกมตายสฺมา อิมมฺหา อาวาสา, อลนฺเต อิธ วาเสนาติ ฯ เอวญฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย, โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺโพ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย; ยาวตติยญฺเจ สมนุภาสิยมาโน
 37. 37. 38  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย ตํ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, อิจฺเจตํ กุสลํ; โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, สงฺฆาทิเสโส ฯ อุทฺทิฏฺา โข อายสฺมนฺโต เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา; นว ปมาปตฺติกา, จตฺตาโร ยาวตติยกา; เยสํ ภิกฺขุ อญฺตรํ วา อญฺตรํ วา อาปชฺชิตฺวา ยาวติหํ ชานํ ปฏิจฺฉาเทติ; ตาวติหํ เตน ภิกฺขุนา อกามา ปริวตฺถพฺพํ, ปริวุตฺถปริวาเสน ภิกฺขุนา อุตฺตรึ ฉารตฺตํ ภิกฺขุมานตฺตาย ปฏิปชฺชิตพฺพํ, จิณฺณมานตฺโต ภิกฺขุ, ยตฺถ สิยา วีสติคโณ ภิกฺขุสงฺโฆ, ตตฺถ โส ภิกฺขุ อพฺเภตพฺโพ; เอเกนปิ เจ อูโน วีสติคโณ ภิกฺขุสงฺโฆ ตํ ภิกฺขุํ อพฺเภยฺย, โส จ ภิกฺขุ อนพฺภิโต, เต จ ภิกฺขู คารยฺหา: อยํ ตตฺถ สามีจิ ฯ
 38. 38.  สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส /  39 ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? ทุติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? ตติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมตํ ธารยามิ ฯ สงฺฆาทิเสสุทฺเทโส นิฏฺิโต ฯ
 39. 39. 40  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย   อนิยตุทฺเทโส  อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เทฺว อนิยตา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ ฯ 1. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน อลงฺกมฺมนิเย นิสชฺชํ กปฺเปยฺย; ตเมนํ สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา ทิสฺวา ติณฺณํ ธมฺมานํ อญฺตเรน วเทยฺย ปาราชิเกน วา สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา, นิสชฺชํ ภิกฺขุ ปฏิชานมาโน ติณฺณํ ธมฺมานํ อญฺตเรน กาเรตพฺโพ ปาราชิเกน วา สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา; เยน วา สา สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา วเทยฺย, เตน โส ภิกฺขุ กาเรตพฺโพ; อยํ ธมฺโม อนิยโต ฯ
 40. 40.  อนิยตุทฺเทโส /  41 2. น เหว โข ปน ปฏิจฺฉนฺนํ อาสนํ โหติ นาลงฺกมฺมนิยํ, อลญฺจ โข โหติ มาตุคามํ ทุฏฺฐุลฺลาหิ วาจาหิ โอภาสิตุํ; โย ปน ภิกฺขุ ตถารูเป อาสเน มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺชํ กปฺเปยฺย; ตเมนํ สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา ทิสฺวา ทฺวินฺนํ ธมฺมานํ อญฺตเรน วเทยฺย สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา, นิสชฺชํ ภิกฺขุ ปฏิชานมาโน ทฺวินฺนํ ธมฺมานํ อญฺตเรน กาเรตพฺโพ สงฺฆาทิเสเสน วา ปาจิตฺติเยน วา, เยน วา สา สทฺเธยฺยวจสา อุปาสิกา วเทยฺย, เตน โส ภิกฺขุ กาเรตพฺโพ; อยมฺปิ ธมฺโม อนิยโต ฯ
 41. 41. 42  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย อุทฺทิฏฺา โข อายสฺมนฺโต เทฺว อนิยตา ธมฺมา ฯ ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? ทุติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? ตติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต; ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมตํ ธารยามิ ฯ อนิยตุทฺเทโส นิฏฺิโต ฯ
 42. 42.  นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  43   นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา  อิเม โข ปนายสฺมนฺโต ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ ฯ 1. นิฏฺิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา อุพฺภตสฺมึ กิเน, ทสาหปรมํ อติเรกจีวรํ ธาเรตพฺพํ, ตํ อติกฺกามยโต, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 2. นิฏฺิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา อุพฺภตสฺมึ กิเน, เอกรตฺตมฺปิ เจ ภิกฺขุ ติจีวเรน วิปฺปวเสยฺย, อญฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 3. นิฏฺิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา อุพฺภตสฺมึ กิเน, ภิกฺขุโน ปเนว อกาลจีวรํ อุปฺปชฺเชยฺย, อากงฺขมาเนน ภิกฺขุนา ปฏิคฺคเหตพฺพํ,
 43. 43. 44  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย ปฏิคฺคเหตฺวา ขิปฺปเมว กาเรตพฺพํ; โน จสฺส ปาริปูริ, มาสปรมนฺเตน ภิกฺขุนา ตํ จีวรํ นิกฺขิปิตพฺพํ อูนสฺส ปาริปูริยา สติยา ปจฺจาสาย, ตโต เจ อุตฺตรึ นิกฺขิเปยฺย สติยาปิ ปจฺจาสาย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 4. โย ปน ภิกฺขุ อญฺาติกาย ภิกฺขุนิยา ปุราณจีวรํ โธวาเปยฺย วา รชาเปยฺย วา อาโกฏาเปยฺย วา, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 5. โย ปน ภิกฺขุ อญฺาติกาย ภิกฺขุนิยา หตฺถโต จีวรํ ปฏิคฺคณฺเหยฺย อญฺตฺร ปาริวฏฺฏกา, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 6. โย ปน ภิกฺขุ อญฺาตกํ คหปตึ วา คหปตานึ วา จีวรํ วิญฺาเปยฺย อญฺตฺร สมยา, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ ตตฺถายํ
 44. 44.  นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  45 สมโย: อจฺฉินฺนจีวโร วา โหติ ภิกฺขุ นฏฺจีวโร วา, อยํ ตตฺถ สมโย ฯ 7. ตญฺเจ อญฺาตโก คหปติ วา คหปตานี วา พหูหิ จีวเรหิ อภิหฏฺฐุมฺปวาเรยฺย, สนฺตรุตฺตรปรมนฺเตน ภิกฺขุนา ตโต จีวรํ สาทิตพฺพํ, ตโต เจ อุตฺตรึ สาทิเยยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 8. ภิกฺขุํ ปเนว อุทฺทิสฺส อญฺาตกสฺส คหปติสฺส วา คหปตานิยา วา จีวรเจตาปนํ อุปกฺขฏํ โหติ ฯ “อิมินา จีวรเจตาปเนน จีวรํ เจตาเปตฺวา อิตฺถนฺนามํ ภิกฺขุํ จีวเรน อจฺฉาเทสฺสามีติ, ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺปํ อาปชฺเชยฺย “สาธุ วต มํ อายสฺมา อิมินา
 45. 45. 46  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย จีวรเจตาปเนน เอวรูปํ วา เอวรูปํ วา จีวรํ เจตาเปตฺวา อจฺฉาเทหีติ กลฺยาณกมฺยตํ อุปาทาย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 9. ภิกฺขุํ ปเนว อุทฺทิสฺส อุภินฺนํ อญฺาตกานํ คหปตีนํ วา คหปตานีนํ วา ปจฺเจกจีวรเจตาปนา อุปกฺขฏา โหนฺติ “อิเมหิ มยํ ปจฺเจกจีวรเจตาปเนหิ ปจฺเจกจีวรานิ เจตาเปตฺวา อิตฺถนฺนามํ ภิกฺขุํ จีวเรหิ อจฺฉาเทสฺสามาติ, ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺปํ อาปชฺเชยฺย “สาธุ วต มํ อายสฺมนฺโต อิเมหิ ปจฺเจกจีวรเจตาปเนหิ เอวรูปํ วา เอวรูปํ วา จีวรํ เจตาเปตฺวา อจฺฉาเทถ อุโภ ว
 46. 46.  นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  47 สนฺตา เอเกนาติ กลฺยาณกมฺยตํ อุปาทาย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 10. ภิกฺขุํ ปเนว อุทฺทิสฺส ราชา วา ราชโภคฺโค วา พฺราหฺมโณ วา คหปติโก วา ทูเตน จีวรเจตาปนํ ปหิเณยฺย “อิมินา จีวรเจตาปเนน จีวรํ เจตาเปตฺวา อิตฺถนฺนามํ ภิกฺขุํ จีวเรน อจฺฉาเทหีติ; โส เจ ทูโต ตํ ภิกฺขุํ อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วเทยฺย “อิทํ โข ภนฺเต อายสฺมนฺตํ อุทฺทิสฺส จีวรเจตาปนํ อาภตํ, ปฏิคฺคณฺหาตุ อายสฺมา จีวรเจตาปนนฺติ, เตน ภิกฺขุนา โส ทูโต เอวมสฺส วจนีโย “น โข มยํ อาวุโส จีวรเจตาปนํ ปฏิคฺคณฺหาม, จีวรญฺจ โข มยํ ปฏิคฺคณฺหาม กาเลน กปฺปิยนฺติ;
 47. 47. 48  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย โส เจ ทูโต ตํ ภิกฺขุํ เอวํ วเทยฺย “อตฺถิ ปนายสฺมโต โกจิ เวยฺยาวจฺจกโรติ, จีวรตฺถิเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เวยฺยาวจฺจกโร นิทฺทิสิตพฺโพ อารามิโก วา อุปาสโก วา “เอโส โข อาวุโส ภิกฺขูนํ เวยฺยาวจฺจกโรติ; โส เจ ทูโต ตํ เวยฺยาวจฺจกรํ สญฺาเปตฺวา ตํ ภิกฺขุํ อุปสงฺกมิตฺวา เอวํ วเทยฺย “ยํ โข ภนฺเต อายสฺมา เวยฺยาวจฺจกรํ นิทฺทิสิ, สญฺตฺโต โส มยา; อุปสงฺกมตุ อายสฺมา กาเลน จีวเรน ตํ อจฺฉาเทสฺสตีติ, จีวรตฺถิเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เวยฺยาวจฺจกโร อุปสงฺกมิตฺวา ทฺวิตฺติกฺขตฺตุํ โจเทตพฺโพ สาเรตพฺโพ “อตฺโถ เม อาวุโส จีวเรนาติ; ทฺวิตฺติกฺขตฺตํุ โจทยมาโน สารยมาโน ตํ จีวรํ
 48. 48.  นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  49 อภินิปฺผาเทยฺย, อิจฺเจตํ กุสลํ; โน เจ อภินิปฺผาเทยฺย, จตุกฺขตฺตุํ ปญฺจกฺขตฺตุํ ฉกฺขตฺตุปรมํ ตุณฺหีภูเตน อุทฺทิสฺส าตพฺพํ; จตุกฺขตฺตุํ ปญฺจกฺขตฺตุํ ฉกฺขตฺตุปรมํ ตุณฺหีภูโต อุทฺทิสฺส ติฏฺมาโน ตํ จีวรํ อภินิปฺผาเทยฺย, อิจฺเจตํ กุสลํ; โน เจ อภินิปฺผาเทยฺย, ตโต เจ อุตฺตรึ วายมมาโน ตํ จีวรํ อภินิปฺผาเทยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ; โน เจ อภินิปฺผาเทยฺย, ยตสฺส จีวรเจตาปนํ อาภตํ, ตตฺถ สามํ วา คนฺตพฺพํ, ทูโต วา ปาเหตพฺโพ “ยํ โข ตุมฺเห อายสฺมนฺโต ภิกฺขุํ อุทฺทิสฺส จีวรเจตาปนํ ปหิณิตฺถ, น ตนฺตสฺส ภิกฺขุโน กิญฺจิ อตฺถํ
 49. 49. 50  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย อนุโภติ, ยุญฺชนฺตายสฺมนฺโต สกํ, มา โว สกํ วินสฺสีติ: อยํ ตตฺถ สามีจิ ฯ จีวรวคฺโค ปโม ฯ 11. โย ปน ภิกฺขุ โกสิยมิสฺสกํ สนฺถตํ การาเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 12. โย ปน ภิกฺขุ สุทฺธกาฬกานํ เอฬกโลมานํ สนฺถตํ การาเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 13. นวมฺปน ภิกฺขุนา สนฺถตํ การยมาเนน เทฺว ภาคา สุทฺธกาฬกานํ เอฬกโลมานํ อาทาตพฺพา, ตติยํ โอทาตานํ, จตุตฺถํ โคจริยานํ; อนาทา เจ ภิกฺขุ เทฺว ภาเค สุทฺธกาฬกานํ เอฬกโลมานํ ตติยํ โอทาตานํ
 50. 50.  นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  51 จตุตฺถํ โคจริยานํ นวํ สนฺถตํ การาเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 14. นวมฺปน ภิกฺขุนา สนฺถตํ การาเปตฺวา ฉพฺพสฺสานิ ธาเรตพฺพํ ฯ โอเรน เจ ฉนฺนํ วสฺสานํ ตํ สนฺถตํ วิสฺสชฺเชตฺวา วา อวิสฺสชฺเชตฺวา วา อญฺํ นวํ สนฺถตํ การาเปยฺย อญฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 15. นิสีทนสนฺถตมฺปน ภิกฺขุนา การยมาเนน ปุราณสนฺถตสฺส สามนฺตา สุคตวิทตฺถิ อาทาตพฺพา ทุพฺพณฺณกรณาย, อนาทา เจ ภิกฺขุ ปุราณสนฺถตสฺส สามนฺตา สุคตวิทตฺถึ นวํ นิสีทนสนฺถตํ การาเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ
 51. 51. 52  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย 16. ภิกฺขุโน ปเนว อทฺธานมคฺค- ปฏิปนฺนสฺส เอฬกโลมานิ อุปฺปชฺเชยฺยุํ, อากงฺขมาเนน ภิกฺขุนา ปฏิคฺคเหตพฺพานิ, ปฏิคฺคเหตฺวา ติโยชนปรมํ สหตฺถา หาเรตพฺพานิ, อสนฺเต หารเก, ตโต เจ อุตฺตรึ หเรยฺย อสนฺเตปิ หารเก, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 17. โย ปน ภิกฺขุ อญฺาติกาย ภิกฺขุนิยา เอฬกโลมานิ โธวาเปยฺย วา รชาเปยฺย วา วิชฏาเปยฺย วา, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 18. โย ปน ภิกฺขุ ชาตรูปรชตํ อุคฺคณฺเหยฺย วา อุคฺคณฺหาเปยฺย วา อุปนิกฺขิตฺตํ วา สาทิเยยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ
 52. 52.  นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  53 19. โย ปน ภิกฺขุ นานปฺปการกํ รูปิยสํโวหารํ สมาปชฺเชยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 20. โย ปน ภิกฺขุ นานปฺปการกํ กยวิกฺกยํ สมาปชฺเชยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ โกสิยวคฺโค ทุติโย ฯ 21. ทสาหปรมํ อติเรกปตฺโต ธาเรตพฺโพ, ตํ อติกฺกามยโต, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 22. โย ปน ภิกฺขุ อูนปญฺจพนฺธเนน ปตฺเตน อญฺํ นวํ ปตฺตํ เจตาเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ เตน ภิกฺขุนา โส ปตฺโต ภิกฺขุปริสาย นิสฺสชฺชิตพฺโพ; โย จ ตสฺสา ภิกฺขุปริสาย ปตฺตปริยนฺโต, โส จ ตสฺส
 53. 53. 54  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย ภิกฺขุโน ปทาตพฺโพ “อยนฺเต ภิกฺขุ ปตฺโต, ยาว เภทนาย ธาเรตพฺโพติ; อยํ ตตฺถ สามีจิ ฯ 23. ยานิ โข ปน ตานิ คิลานานํ ภิกฺขูนํ ปฏิสายนียานิ เภสชฺชานิ, เสยฺยถีทํ; สปฺปิ นวนีตํ เตลํ มธุ ผาณิตํ, ตานิ ปฏิคฺคเหตฺวา สตฺตาหปรมํ สนฺนิธิการกํ ปริภุญฺชิตพฺพานิ, ตํ อติกฺกามยโต นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 24. “มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ ภิกฺขุนา วสฺสิกสาฏิกจีวรํ ปริเยสิตพฺพํ, “อฑฺฒมาโส เสโส คิมฺหานนฺติ กตฺวา นิวาเสตพฺพํ; “โอเรน เจ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ วสฺสิกสาฏิกจีวรํปริเยเสยฺยฯ“โอเรนฑฺฒมาโส เสโส คิมฺหานนฺติ กตฺวา นิวาเสยฺย; นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ
 54. 54.  นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  55 25. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส สามํ จีวรํ ทตฺวา กุปิโต อนตฺตมโน อจฺฉินฺเทยฺย วา อจฺฉินฺทาเปยฺย วา, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 26. โย ปน ภิกฺขุ สามํ สุตฺตํ วิญฺาเปตฺวา ตนฺตวาเยหิ จีวรํ วายาเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 27. ภิกฺขุํ ปเนว อุทฺทิสฺส อญฺาตโก คหปติ วา คหปตานี วา ตนฺตวาเยหิ จีวรํ วายาเปยฺย, ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต ตนฺตวาเย อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺปํ อาปชฺเชยฺย “อิทํ โข อาวุโส จีวรํ มํ อุทฺทิสฺส วียติ, อายตญฺจ กโรถ, วิตฺถตญฺจ อปฺปิตญฺจ สุวิตญฺจ สุปวายิตญฺจ สุวิเลกฺขิตญฺจ สุวิตจฺฉิตญฺจ กโรถ; อปฺเปว นาม มยมฺปิ
 55. 55. 56  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย อายสฺมนฺตานํ กิญฺจิมตฺตํ อนุปทชฺเชยฺยามาติ, เอวญฺจ โส ภิกฺขุ วตฺวา กิญฺจิมตฺตํ อนุปทชฺเชยฺย อนฺตมโส ปิณฺฑปาตมตฺตมฺปิ, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 28. ทสาหานาคตํ กตฺติกเตมาสิปุณฺณมํ, ภิกฺขุโน ปเนว อจฺเจกจีวรํ อุปฺปชฺเชยฺย, อจฺเจกํ มญฺมาเนน ภิกฺขุนา ปฏิคฺคเหตพฺพํ, ปฏิคฺคเหตฺวา ยาวจีวรกาลสมยํ นิกฺขิปิตพฺพํ, ตโต เจ อุตฺตรึ นิกฺขิเปยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 29. อุปวสฺสํ โข ปน กตฺติกปุณฺณมํ ยานิ โข ปน ตานิ อารญฺกานิ เสนาสนานิ สาสงฺกสมฺมตานิ สปฺปฏิภยานิ, ตถารูเปสุ ภิกฺขุ เสนาสเนสุ วิหรนฺโต อากงฺขมาโน ติณฺณํ
 56. 56.  นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา /  57 จีวรานํ อญฺตรํ จีวรํ อนฺตรฆเร นิกฺขิเปยฺย, สิยา จ ตสฺส ภิกฺขุโน โกจิเทว ปจฺจโย เตน จีวเรน วิปฺปวาสาย, ฉารตฺตปรมนฺเตน ภิกฺขุนา เตน จีวเรน วิปฺปวสิตพฺพํ, ตโต เจ อุตฺตรึ วิปฺปวเสยฺย อญฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ 30. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ สงฺฆิกํ ลาภํ ปริณตํ อตฺตโน ปริณาเมยฺย, นิสฺสคฺคิยํ ปาจิตฺติยํ ฯ ปตฺตวคฺโค ตติโย ฯ อุทฺทิฏฺา โข อายสฺมนฺโต ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา ฯ ตตฺถายสฺมนฺเต ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ?
 57. 57. 58  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย ทุติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? ตติยมฺปิ ปุจฺฉามิ: กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ? ปริสุทฺเธตฺถายสฺมนฺโต ตสฺมา ตุณฺหี, เอวเมตํ ธารยามิ ฯ นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา นิฏฺิตา ฯ
 58. 58.  ปาจิตฺติยา /  59   ปาจิตฺติยา  อิเม โข ปนายสฺมนฺโต เทฺวนวุติ ปาจิตฺติยา ธมฺมา อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ ฯ 1. สมฺปชานมุสาวาเท ปาจิตฺติยํ ฯ 2. โอมสวาเท ปาจิตฺติยํ ฯ 3. ภิกฺขุเปสุญฺเ ปาจิตฺติยํ ฯ 4. โย ปน ภิกฺขุ อนุปสมฺปนฺนํ ปทโส ธมฺมํ วาเจยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 5. โย ปน ภิกฺขุ อนุปสมฺปนฺเนน อุตฺตริทฺวิรตฺตติรตฺตํ สหเสยฺยํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 6. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สหเสยฺยํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ
 59. 59. 60  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย 7. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคามสฺส อุตฺตริ- ฉปฺปญฺจวาจาหิ ธมฺมํ เทเสยฺย อญฺตฺร วิญฺญุนา ปุริสวิคฺคเหน, ปาจิตฺติยํ ฯ 8. โย ปน ภิกฺขุ อนุปสมฺปนฺนสฺส อุตฺตริ- มนุสฺสธมฺมํ อาโรเจยฺย, ภูตสฺมึ ปาจิตฺติยํ ฯ 9. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส ทุฏฺฐุลฺลํ อาปตฺตึ อนุปสมฺปนฺนสฺส อาโรเจยฺย อญฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา, ปาจิตฺติยํ ฯ 10. โย ปน ภิกฺขุ ปวึ ขเณยฺย วา ขณาเปยฺย วา, ปาจิตฺติยํ ฯ มุสาวาทวคฺโค ปโม ฯ 11. ภูตคามปาตพฺยตาย ปาจิตฺติยํ ฯ 12. อญฺวาทเก วิเหสเก ปาจิตฺติยํ ฯ
 60. 60.  ปาจิตฺติยา /  61 13. อุชฺฌาปนเก ขิยฺยนเก ปาจิตฺติยํ ฯ 14. โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิกํ มญฺจํ วา ปีํ วา ภิสึ วา โกจฺฉํ วา อชฺโฌกาเส สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วา, ตํ ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย อนาปุจฺฉํ วา คจฺเฉยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 15. โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิเก วิหาเร เสยฺยํ สนฺถริตฺวา วา สนฺถราเปตฺวา วา ตํ ปกฺกมนฺโต เนว อุทฺธเรยฺย น อุทฺธราเปยฺย อนาปุจฺฉํ วา คจฺเฉยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 16. โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิเก วิหาเร ชานํ ปุพฺพูปคตํ ภิกฺขุํ อนูปขชฺช เสยฺยํ กปฺเปยฺย “ยสฺส สมฺพาโธ ภวิสฺสติ, โส ปกฺกมิสฺสตีติ เอตเทว ปจฺจยํ กริตฺวา อนญฺํ , ปาจิตฺติยํ ฯ
 61. 61. 62  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย 17. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ กุปิโต อนตฺตมโน สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺเฒยฺย วา นิกฺกฑฺฒาเปยฺย วา, ปาจิตฺติยํ ฯ 18. โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิเก วิหาเร อุปริเวหาสกุฏิยา อาหจฺจปาทกํ มญฺจํ วา ปีํ วา อภินิสีเทยฺย วา อภินิปชฺเชยฺย วา, ปาจิตฺติยํ ฯ 19. มหลฺลกมฺปน ภิกฺขุนา วิหารํ การยมาเนน ยาว ทฺวารโกสา อคฺคลฏฺปนาย อาโลกสนฺธิปริกมฺมาย ทฺวิตฺติจฺฉทนสฺส ปริยายํ อปฺปหริเต ิเตน อธิฏฺาตพฺพํ, ตโต เจ อุตฺตรึ อปฺปหริเตปิ ิโต อธิฏฺเหยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ
 62. 62.  ปาจิตฺติยา /  63 20. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ สปฺปาณกํ อุทกํ ติณํ วา มตฺติกํ วา สิญฺเจยฺย วา สิญฺจาเปยฺย วา, ปาจิตฺติยํ ฯ ภูตคามวคฺโค ทุติโย ฯ 21. โย ปน ภิกฺขุ อสมฺมโต ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 22. สมฺมโตปิ เจ ภิกฺขุ อตฺถงฺคเต สุริเย ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 23. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนูปสฺสยํ อุปสงฺกมิตฺวา ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย, อญฺตฺร สมยา, ปาจิตฺติยํ ฯ ตตฺถายํ สมโย; คิลานา โหติ ภิกฺขุนี, อยํ ตตฺถ สมโย ฯ
 63. 63. 64  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย 24. โย ปน ภิกฺขุ เอวํ วเทยฺย “อามิสเหตุ ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย โอวทนฺตีติ, ปาจิตฺติยํ ฯ 25. โย ปน ภิกฺขุ อญฺาติกาย ภิกฺขุนิยา จีวรํ ทเทยฺย อญฺตฺร ปาริวฏฺฏกา, ปาจิตฺติยํ ฯ 26. โย ปน ภิกฺขุ อญฺาติกาย ภิกฺขุนิยา จีวรํ สิพฺเพยฺย วา สิพฺพาเปยฺย วา, ปาจิตฺติยํ ฯ 27. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา สทฺธึ สํวิธาย เอกทฺธานมคฺคํ ปฏิปชฺเชยฺย อนฺตมโส คามนฺตรมฺปิ อญฺตฺร สมยา, ปาจิตฺติยํ ฯ ตตฺถายํ สมโย: สตฺถคมนีโย โหติ มคฺโค สาสงฺกสมฺมโต สปฺปฏิภโย, อยํ ตตฺถ สมโย ฯ
 64. 64.  ปาจิตฺติยา /  65 28. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา สทฺธึ สํวิธาย เอกํ นาวํ อภิรูเหยฺย อุทฺธคามินึ วา อโธคามินึ วา อญฺตฺร ติริยนฺตรณาย, ปาจิตฺติยํ ฯ 29. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ ภิกฺขุนีปริปาจิตํ ปิณฺฑปาตํ ภุญฺเชยฺย อญฺตฺร ปุพฺเพ คิหิสมารมฺภา, ปาจิตฺติยํ ฯ 30. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุนิยา สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺชํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ โอวาทวคฺโค ตติโย ฯ 31. อคิลาเนนภิกฺขุนาเอโกอาวสถปิณฺโฑ ภุญฺชิตพฺโพ; ตโต เจ อุตฺตรึ ภุญฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ
 65. 65. 66  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย 32. คณโภชเนอญฺตฺรสมยาปาจิตฺติยํฯ ตตฺถายํ สมโย: คิลานสมโย จีวรทานสมโย จีวรการสมโยอทฺธานคมนสมโยนาวาภิรูหนสมโย มหาสมโย สมณภตฺตสมโย, อยํ ตตฺถ สมโย ฯ 33. ปรมฺปรโภชเน อญฺตฺร สมยา ปาจิตฺติยํ ฯ ตตฺถายํ สมโย: คิลานสมโย จีวรทานสมโย จีวรการสมโย, อยํ ตตฺถ สมโย ฯ 34. ภิกฺขุํ ปเนว กุลํ อุปคตํ ปูเวหิ วา มนฺเถหิ วา อภิหฏฺฐุมฺปวาเรยฺย, อากงฺขมาเนน ภิกฺขุนา ทฺวิตฺติปตฺตปูรา ปฏิคฺคเหตพฺพา: ตโต เจ อุตฺตรึ ปฏิคฺคณฺเหยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ ทฺวิตฺติปตฺตปูเร ปฏิคฺคเหตฺวา ตโต นีหริตฺวา ภิกฺขูหิ สทฺธึ สํวิภชิตพฺพํ อยํ ตตฺถ สามีจิ ฯ
 66. 66.  ปาจิตฺติยา /  67 35. โย ปน ภิกฺขุ ภุตฺตาวี ปวาริโต อนติริตฺตํ ขาทนียํ วา โภชนียํ วา ขาเทยฺย วา ภุญฺเชยฺย วา, ปาจิตฺติยํ ฯ 36. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ ภุตฺตาวึ ปวาริตํ อนติริตฺเตน ขาทนีเยน วา โภชนีเยน วา อภิหฏฺฐุมฺปวาเรยฺย “หนฺท ภิกฺขุ ขาท วา ภุญฺช วาติ ชานํ อาสาทนาเปกฺโข, ภุตฺตสฺมึ ปาจิตฺติยํ ฯ 37. โย ปน ภิกฺขุ วิกาเล ขาทนียํ วา โภชนียํ วา ขาเทยฺย วา ภุญฺเชยฺย วา, ปาจิตฺติยํ ฯ 38. โย ปน ภิกฺขุ สนฺนิธิการกํ ขาทนียํ วา โภชนียํ วา ขาเทยฺย วา ภุญฺเชยฺย วา, ปาจิตฺติยํ ฯ
 67. 67. 68  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย 39. ยานิ โข ปน ตานิ ปณีตโภชนานิ, เสยฺยถีทํ: สปฺปิ นวนีตํ เตลํ มธุ ผาณิตํ มจฺโฉ มํสํ ขีรํ ทธิ, โย ปน ภิกฺขุ เอวรูปานิ ปณีตโภชนานิ อคิลาโน อตฺตโน อตฺถาย วิญฺาเปตฺวา ภุญฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 40. โย ปน ภิกฺขุ อทินฺนํ มุขทฺวารํ อาหารํ อาหเรยฺย อญฺตฺร อุทกทนฺตโปณา, ปาจิตฺติยํ ฯ โภชนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ 41. โย ปน ภิกฺขุ อเจลกสฺส วา ปริพฺพาชกสฺส วา ปริพฺพาชิกาย วา สหตฺถา ขาทนียํ วา โภชนียํ วา ทเทยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ
 68. 68.  ปาจิตฺติยา /  69 42. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ เอวํ วเทยฺย “เอหาวุโส คามํ วา นิคมํ วา ปิณฺฑาย ปวิสิสฺสามาติ ฯ ตสฺส ทาเปตฺวา วา อทาเปตฺวา วา อุยฺโยเชยฺย “คจฺฉาวุโส, น เม ตยา สทฺธึ กถา วา นิสชฺชา วา ผาสุ โหติ, เอกกสฺส เม กถา วา นิสชฺชา วา ผาสุ โหตีติ, เอตเทว ปจฺจยํ กริตฺวา อนญฺํ , ปาจิตฺติยํ ฯ 43. โย ปน ภิกฺขุ สโภชเน กุเล อนูปขชฺช นิสชฺชํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 44. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺชํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 45. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ เอโก เอกาย รโห นิสชฺชํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ
 69. 69. 70  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย 46. โย ปน ภิกฺขุ นิมนฺติโต สภตฺโต สมาโน, สนฺตํ ภิกฺขุํ อนาปุจฺฉา ปุเรภตฺตํ วา ปจฺฉาภตฺตํ วา กุเลสุ จาริตฺตํ อาปชฺเชยฺย, อญฺตฺร สมยา, ปาจิตฺติยํ ฯ ตตฺถายํ สมโย: จีวรทานสมโย จีวรการสมโย, อยํ ตตฺถ สมโย ฯ 47. อคิลาเนน ภิกฺขุนา จาตุมาสปจฺจย- ปวารณา สาทิตพฺพา อญฺตฺร ปุนปวารณาย, อญฺตฺร นิจฺจปวารณาย, ตโต เจ อุตฺตรึ สาทิเยยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 48. โย ปน ภิกฺขุ อุยฺยุตฺตํ เสนํ ทสฺสนาย คจฺเฉยฺย อญฺตฺร ตถารูปปจฺจยา, ปาจิตฺติยํ ฯ
 70. 70.  ปาจิตฺติยา /  71 49. สิยา จ ตสฺส ภิกฺขุโน โกจิเทว ปจฺจโย เสนํ คมนาย, ทฺวิรตฺตติรตฺตํ เตน ภิกฺขุนา เสนาย วสิตพฺพํ ฯ ตโต เจ อุตฺตรึ วเสยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 50. ทฺวิรตฺตติรตฺตญฺเจ ภิกฺขุ เสนาย วสมาโน อุยฺโยธิกํ วา พลคฺคํ วา เสนาพฺยูหํ วา อนีกทสฺสนํ วา คจฺเฉยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ อเจลกวคฺโค ปญฺจโม ฯ 51. สุราเมรยปาเน ปาจิตฺติยํ ฯ 52. องฺคุลิปโตทเก ปาจิตฺติยํ ฯ 53. อุทเก หสฺสธมฺเม ปาจิตฺติยํ ฯ 54. อนาทริเย ปาจิตฺติยํ ฯ
 71. 71. 72  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย 55. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ ภึสาเปยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 56. โย ปน ภิกฺขุ อคิลาโน วิสีวนาเปกฺโข โชตึสมาทเหยฺยวาสมาทหาเปยฺยวาอญฺตฺร ตถารูปปจฺจยา, ปาจิตฺติยํ ฯ 57. โยปนภิกฺขุโอเรนฑฺฒมาสํนฺหาเยยฺย อญฺตฺร สมยา, ปาจิตฺติยํ ฯ ตตฺถายํ สมโย: ทิยฑฺโฒ มาโส เสโส คิมฺหานนฺติ วสฺสานสฺส ปโม มาโส อิจฺเจเต อฑฺฒเตยฺยมาสา อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโย คิลานสมโย กมฺมสมโย อทฺธานคมนสมโย วาตวุฏฺิสมโย ฯ อยํ ตตฺถ สมโย ฯ
 72. 72.  ปาจิตฺติยา /  73 58. นวมฺปน ภิกฺขุนา จีวรลาเภน ติณฺณํ ทุพฺพณฺณกรณานํ อญฺตรํ ทุพฺพณฺณกรณํ อาทาตพฺพํ นีลํ วา กทฺทมํ วา กาฬสามํ วา, อนาทา เจ ภิกฺขุ ติณฺณํ ทุพฺพณฺณกรณานํ อญฺตรํ ทุพฺพณฺณกรณํ นวํ จีวรํ ปริภุญฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 59. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา สิกฺขมานาย วา สามเณรสฺส วา สามเณริยา วา สามํ จีวรํ วิกปฺเปตฺวา อปจฺจุทฺธารกํ ปริภุญฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 60. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส ปตฺตํ วา จีวรํ วา นิสีทนํ วา สูจิฆรํ วา กายพนฺธนํ วา
 73. 73. 74  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย อปนิเธยฺย วา อปนิธาเปยฺย วา อนฺตมโส หสฺสาเปกฺโขปิ, ปาจิตฺติยํ ฯ สุราปานวคฺโค ฉฏฺโ ฯ 61. โย ปน ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 62. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ สปฺปาณกํ อุทกํ ปริภุญฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 63. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ ยถาธมฺมํ นีหตาธิกรณํ ปุนกมฺมาย อุกฺโกเฏยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 64. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส ชานํ ทุฏฺฐุลฺลํ อาปตฺตึ ปฏิจฺฉาเทยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ
 74. 74.  ปาจิตฺติยา /  75 65. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ อูนวีสติวสฺสํ ปุคฺคลํ อุปสมฺปาเทยฺย, โส จ ปุคฺคโล อนุปสมฺปนฺโน, เต จ ภิกฺขู คารยฺหา, อิทํ ตสฺมึ ปาจิตฺติยํ ฯ 66. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ เถยฺยสตฺเถน สทฺธึ สํวิธาย เอกทฺธานมคฺคํ ปฏิปชฺเชยฺย อนฺตมโส คามนฺตรมฺปิ, ปาจิตฺติยํ ฯ 67. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ สํวิธาย เอกทฺธานมคฺคํ ปฏิปชฺเชยฺย อนฺตมโส คามนฺตรมฺปิ, ปาจิตฺติยํ ฯ 68. โย ปน ภิกฺขุ เอวํ วเทยฺย “ตถาหํ ภควตา ธมฺมํ เทสิตํ อาชานามิ; ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา, เต ปฏิเสวโต นาลํ อนฺตรายายาติ, โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ
 75. 75. 76  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย เอวมสฺส วจนีโย “มา อายสฺมา เอวํ อวจ, มา ภควนฺตํ อพฺภาจิกฺขิ; น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขานํ, น หิ ภควา เอวํ วเทยฺย; อเนกปริยาเยน อาวุโส อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา, อลญฺจ ปน เต ปฏิเสวโต อนฺตรายายาติ; เอวญฺจ โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย, โส ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ ยาวตติยํ สมนุภาสิตพฺโพ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย; ยาวตติยญฺเจ สมนุภาสิยมาโน ตํ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, อิจฺเจตํ กุสลํ, โน เจ ปฏินิสฺสชฺเชยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 69. โยปนภิกฺขุชานํตถาวาทินาภิกฺขุนา อกฏานุธมฺเมน ตํ ทิฏฺึ อปฺปฏินิสฺสฏฺเน
 76. 76.  ปาจิตฺติยา /  77 สทฺธึ สมฺภุญฺเชยฺย วา สํวเสยฺย วา สห วา เสยฺยํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 70. สมณุทฺเทโสปิ เจ เอวํ วเทยฺย “ตถาหํ ภควตา ธมฺมํ เทสิตํ อาชานามิ; ยถา เยเม อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา เต ปฏิเสวโต นาลํ อนฺตรายายาติ โส สมณุทฺเทโส ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย “มา อาวุโส สมณุทฺเทส เอวํ อวจ, มา ภควนฺตํ อพฺภาจิกฺขิ, น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขานํ, น หิ ภควา เอวํ วเทยฺย ฯ อเนกปริยาเยน อาวุโส สมณุทฺเทส อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา ภควตา, อลญฺจ ปน เต ปฏิเสวโต อนฺตรายายาติ; เอวญฺจ โส สมณุทฺเทโส ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน ตเถว ปคฺคณฺเหยฺย, โส สมณุทฺเทโส ภิกฺขูหิ เอวมสฺส
 77. 77. 78  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย วจนีโย “อชฺชตคฺเค เต อาวุโส สมณุทฺเทส น เจว โส ภควา สตฺถา อปทิสิตพฺโพ; ยมฺปิ จญฺเ สมณุทฺเทสา ลภนฺติ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ทฺวิรตฺตติรตฺตํ สหเสยฺยํ, สาปิ เต นตฺถิ; จร ปิเร วินสฺสาติ ฯ โย ปน ภิกฺขุ ชานํ ตถานาสิตํ สมณุทฺเทสํ อุปลาเปยฺย วา อุปฏฺาเปยฺย วา สมฺภุญฺเชยฺย วา สห วา เสยฺยํ กปฺเปยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ สปฺปาณวคฺโค สตฺตโม ฯ 71. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ สหธมฺมิกํ วุจฺจมาโน เอวํ วเทยฺย “น ตาวาหํ อาวุโส เอตสฺมึ สิกฺขาปเท สิกฺขิสฺสามิ, ยาว นญฺํ ภิกฺขุํ พฺยตฺตํ วินยธรํ ปริปุจฺฉามีติ, ปาจิตฺติยํ ฯ
 78. 78.  ปาจิตฺติยา /  79 สิกฺขมาเนน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อญฺาตพฺพํ ปริปุจฺฉิตพฺพํ ปริปญฺหิตพฺพํ, อยํ ตตฺถ สามีจิ ฯ 72. โยปนภิกฺขุปาฏิโมกฺเขอุทฺทิสฺสมาเน เอวํ วเทยฺย “กิมฺปนิเมหิ ขุทฺทานุขุทฺทเกหิ สิกฺขาปเทหิ อุทฺทิฏฺเหิ, ยาวเทว กุกฺกุจฺจาย วิเหสายวิเลขายสํวตฺตนฺตีติ,สิกฺขาปทวิวณฺณนเก ปาจิตฺติยํ ฯ 73. โย ปน ภิกฺขุ อนฺวฑฺฒมาสํ ปาฏิโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน เอวํ วเทยฺย “อิทาเนว โข อหํ อาชานามิ ‘อยมฺปิ กิร ธมฺโม สุตฺตาคโต สุตฺตปริยาปนฺโน อนฺวฑฺฒมาสํ อุทฺเทสํ อาคจฺฉตีติ; ตญฺเจ ภิกฺขุํ อญฺเ ภิกฺขู ชาเนยฺยุํ “นิสินฺนปุพฺพํ อิมินา ภิกฺขุนา ทฺวิตฺติกฺขตฺตุํ ปาฏิโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน
 79. 79. 80  ปาฏิโมกข์ - ฉบับฉลองวันธรรมชัย โก ปน วาโท ภิยฺโยติ, น จ ตสฺส ภิกฺขุโน อญฺาณเกน มุตฺติ อตฺถิ; ยญฺจ ตตฺถ อาปตฺตึ อาปนฺโน, ตญฺจ ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ; อุตฺตริญฺจสฺส โมโห อาโรเปตพฺโพ “ตสฺส เต อาวุโส อลาภา, ตสฺส เต ทุลฺลทฺธํ; ยํ ตฺวํ ปาฏิโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน น สาธุกํ อฏฺิกตฺวา มนสิกโรสีติ; อิทํ ตสฺมึ โมหนเก ปาจิตฺติยํ ฯ 74. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส กุปิโต อนตฺตมโน ปหารํ ทเทยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 75. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส กุปิโต อนตฺตมโน ตลสตฺติกํ อุคฺคิเรยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ 76. โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ อมูลเกน สงฺฆาทิเสเสน อนุทฺธํเสยฺย, ปาจิตฺติยํ ฯ

×