O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ÜRÜN VE HĠZMET ALT KARMASI
 ĠĢletmelerin Pazarlama Karmalarının ve Planlarının
baĢlangıç noktasını, temellerini ve hatta ...
ÜRÜN VE HĠZMET ALT KARMASI
Firma, kuruluĢlar ve hatta Ģehirler ve ülkeler, insanlar,
ürettikleri ve pazarladıkları ürün ve...
ÖZDEġLEġME
Türk lokumu
Kayseri pastırması
ÜRÜN VE HĠZMET ALT KARMASI
Doğru Ürün veya Hizmet ’in geliĢtirilmesi kolay iĢ
değildir. Çünkü müĢterilerin gereksinme ve
d...
BLACK&DECKER - DUSTBUSTER
1979 yılında ABD’nin ünlü markası Black&Decker
Dustbuster markasıyla minik, Ģarjlı elektrikli sü...
MARKA KAYBı
Ġyi pazarlama ve tutundurma faaliyetleri nedeniyle
firma imajı ile ürün özdeĢleĢirler. Hatta firma
markasını k...
ÜRÜN STRATEJISI
 Bu çok boyutlu ve karmaĢık strateji, markalama,
ambalajlama, servis, ürün karması, ürün dizisi vb.
konul...
ÜRÜN
 Bir istek veya gereksinmeyi karĢılamak üzere;
tüketim, kullanım, ele geçirme veya dikkate
alınması için bir pazara ...
ÜRÜNÜN DÜZEYLERI
1.Öz Ürün: Alıcının bir ürünü satın alırken neyi satın
aldığını ifade eder. Ürünün jenerik özelliklerine ...
ÜRÜNÜN DÜZEYLERI
2. Somut Ürün: Öz ürünlerin büründüğü maddi yapı
ve görünümdür. Örneğin ruj, daktilo, eğitim hizmeti…
Som...
ÜRÜNÜN DÜZEYLERI
3. GeniĢletilmiĢ Ürün: Maddi ürünle birlikte sunulan ek
yarar ve hizmetler bütünüdür. (Komple, bütünleĢik...
ÜRÜNÜN DÜZEYLERI
ÜRÜN SıNıFLARı - DAYANıKLıLıK
 Dayanıklı Mallar (Hard Goods): Normal olarak çok
kez kullanılabilen ürünlerdir. Soğutucula...
ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR
 Tüketim Malları: Bireyler tarafından normal olarak
bir daha satılmamak üzere alınan ve ön...
ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR
 Endüstriyel Mallar: ĠĢletmeler veya baĢka kuruluĢlar
tarafından baĢka mal ve hizmetlerin ...
ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR
o Kolay Bulunan Ürünler: Alıcıların genellikle fazla bir
karĢılaĢtırma ve satın alma çabası...
ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR
 Beğenmelik Ürünler: Alıcının, seçim ve satın alma
aĢamasında uygunluk, kalite, fiyat, sti...
ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR
 Özellikli Ürünler: Önemli bir alıcı grubunun özel bir
satın alma çabası göstermeye hazır ...
ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR
 Aranmayan Ürünler: Alıcıların varlıklarını
bilmedikleri, bilseler de normal olarak satın ...
ÜRÜN SıNıFLARı – ZAMANSAL ÖZELLIKLER
 Zaman Kullanan Ürünler: Ürünle birlikte zaman
kullanılan. Balık tutma, tenis oynama...
ÜRÜN SıNıFLARı – MODAYLA ILIġKI
 Moda Ürünler: YaĢam dönemlerin kısa, satılacak
miktarların kestirilmesi güç, stil, renk ...
ÜRÜN SıNıFLARı - DIĞER
 Jenerik Ürünler: Genel bir istek ve gereksinmeye
cevap veren ürün sınıfı. Aspirin. Markasız öz ür...
ÜRÜN SıNıFLARı - DIĞER
 Köprü Mal: :BaĢka malları da aldırmak için.
 Taklit Mal: Cola, Colaturka
 Mıntıka Mal: Belli yö...
EKONOMISTLERIN BAKıġ AÇıSıNDAN ÜRÜNLER
 Lüks Ürünler: Kürk, Armani, Ferrari
 Zorunlu Ürünler: Ekmek, tuz, Ģeker.
 Norma...
ÜRÜN MARKASı
 Kalite, dürüst bir çalıĢma, iĢ hacmi sembolü olarak hak
sahibini tanıtan iĢaretlerdir.
 Marka ürün adı değ...
ÜRÜN MARKASı
 Marka Rengi (Renk standardizasyonunun gücü)
 Asalak (Parazit) marka: Kadınca dergisinin isminin
bir TV pro...
LOGO
 Logo: Bir iĢletme adı ya da alamet-i farikasını temsil
etmek için kullanılan seçkin ticari tasarım veya
iĢaret stil...
LOGO DEĞIġTIRILMESI
 Profesyonel değilse
 Eski yüzlü görünüyorsa
 Firma / Marka değerlerini doğru yansıtmıyorsa
 Kulla...
MARKA TESCILI
 Türkiye’de marka kullanmak isteğe bağlı. Marka
tescili için Ankara’daki Türk Patent Enstitüsü’ne
baĢvurulu...
MARKA TESCIL BELGESI
ÜRÜN HIZMET KALITESI
 Kalite: Bir markanın fonksiyonlarını görebilme konusundaki
kabiliyetinin ölçüsüdür.
 Kalite anlayı...
TSE KALITE VE IMALATA YETERLILIK BELGELERI
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,1976, Sanayi Sicil
Kanununa Giren Tüm ĠĢletmeler
...
ĠMALATA YETERLILIK BELGESI
KALITE STANDARTLARı
 Merkezi Ġsviçre Cenevre’de bulunan ve çeĢitli
ülkelerin standart enstitülerinin veya kuruluĢlarının
...
KALITE YÖNETIM SISTEMI BELGESI
KALITE UYGUNLUK BELGESI
 TSE MARKASINI KULLANMA YETKĠSĠ
TÜRK STANDARTLARıNA UYGUNLUK BELGESI
 TSE standartlarında mal üretmeyi kabul ediyorum.
TSE MONOGRAMı
AMBALAJLAMA
 Ürün dizisindeki maddenin veya ürünün içine
konulduğu bir kap, sarmalık veya konteynırdır.
 Ambalaj + paket...
AMBALAJıN FONKSIYONLARı
 Koruyuculuk
 Kolaylık
 Tutundurma
 Fiyat Ayarlama
 AnlaĢmazlıkları Önleme
AMBALAJIN ÖNEMĠ
 Sürekli bilgisayar ekranı ile senelerce çalıĢmaktan olsa gerek, son
1-2 senedir gözlerimde kuruluk probl...
AMBALAJIN ÖNEMĠ
 . Alcon`un ürünü ise, bir paket içerisinde, 32 adet küçük
plastik ĢiĢecikten oluĢuyor. ġiĢeciklerin üstü...
 MüĢteri Gibi DüĢünmek Ambalajda da Önemli!
Alcon bence burada kendini müĢterinin yerine
koyarak, müĢterinin ihtiyacı ve ...
KORUYUCULUK
Ambalajın içindeki ürün ya da maddeyi, kabın kendini
ve ambalajla temasa geçen kiĢileri korumayı içerir.
ABD T...
KOLAYLıK
 Kolaylık, taĢıma, kullanımı ilgilendirir. Kutu sütler ilk
çıktığında makasla kesiliyordu.
 Ġlk kez ambalajlı e...
TUTUNDURMA
 Ürünün tekrar alınması için özendirmeyi
içermektedir. Örneğin, reklam, ürün farklılaĢtırması,
etiket, satıĢ g...
FIYAT AYARLAMA FONKSIYONU
ANLAġMAZLıKLARı ÖNLEME
 Etiket ve tartı sorunları. Ambalajsız ürünler,
tüketiciye güvensizlik yaratmaktadır.
 Self servi...
ETIKETLEME-ECO LABEL
 Ekolojik etiket, ekolojik dengeyi bozmayan firmalara
verilen bir temiz kağıdı.
ETIKETLEME-DER GRÜNE PUNKT
 YeĢil Nokta, ambalaj malzemelerinin toplanıp,
yeniden değerlendirilebileceğini belirtir.
ETIKETLEME-YEġIL NOKTA RESY
ETIKETLEMENIN FONKSIYONLARı
 Ürün veya markayı tanıtır.
 Haksız rekabete karĢı satıcıyı korur.
 Ürün derecelendirmesine...
BARCODE (ÇUBUK KOD) UYGULAMASı
 Milyonlarca ürünü birbirinden ayırabilme özelliğine
sahip matematiksel bir sistemdir.
 Ç...
ÇUBUK KOD SISTEMI YARARLARı
 Üretici, toptancı ve perakendeciler arasında alıĢ
veriĢi kolaylaĢtırır,
 Güven duygusunu ge...
GARANTĠLER VE ÜRETĠCĠNĠN YASAL
SORUMLULUKLARI
 Satıcının ürünü hakkında verdiği sözleri açıklayan
ürünü zenginleĢtiren ön...
üRün politikası sunum
üRün politikası sunum
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

üRün politikası sunum

3.128 visualizações

Publicada em

ürün politikası üzerine geliştirilmiş bir sunum

Publicada em: Marketing
 • Entre para ver os comentários

üRün politikası sunum

 1. 1. ÜRÜN VE HĠZMET ALT KARMASI  ĠĢletmelerin Pazarlama Karmalarının ve Planlarının baĢlangıç noktasını, temellerini ve hatta KALBĠ’ni üretilmiĢ veya üretilecek ürün ve hizmetler oluĢturur.  Ürünler, firmanın pazardaki konumunu belirleyen baĢlıca değiĢkenlerdir. ÜRÜN TUTUNDURMA FĠYAT YER
 2. 2. ÜRÜN VE HĠZMET ALT KARMASI Firma, kuruluĢlar ve hatta Ģehirler ve ülkeler, insanlar, ürettikleri ve pazarladıkları ürün ve hizmetlerin kalitesine göre anılırlar. Belçika dantelleri Isparta Gülü Antep Baklavası
 3. 3. ÖZDEġLEġME Türk lokumu Kayseri pastırması
 4. 4. ÜRÜN VE HĠZMET ALT KARMASI Doğru Ürün veya Hizmet ’in geliĢtirilmesi kolay iĢ değildir. Çünkü müĢterilerin gereksinme ve davranıĢları sürekli değiĢtiği gibi, çoğu da aldıkları ürün ve hizmetlerin değiĢik bileĢimlerinin bulunmasını istemektedirler. Ürün, müĢterileri tatmin etmelidir. PC ile birlikte bazı ek gereksinme:  Yazıcı  Radyasyona karĢı ekran filtresi  Bilgisayar masası  Mouse  Yeni yazılımla ilgili eğitim
 5. 5. BLACK&DECKER - DUSTBUSTER 1979 yılında ABD’nin ünlü markası Black&Decker Dustbuster markasıyla minik, Ģarjlı elektrikli süpürgeyi piyasaya sunmuĢtur. Bu kordonsuz mini süpürge, ev hanımlarının her yere giremeyen, uzun takılan kordon ve hortumlarıyla yıllardır derdi olan standart elektrik süpürgelerinin boĢluğunu doldurmak üzere çıkarılmıĢtır. Firmanın baĢarısı, diğer ürünlerin de piyasaya çıkmasına yol açmıĢtır.
 6. 6. MARKA KAYBı Ġyi pazarlama ve tutundurma faaliyetleri nedeniyle firma imajı ile ürün özdeĢleĢirler. Hatta firma markasını kayıp bile edebilir. Ürünün markası jenerik eĢya ismine dönüĢür.
 7. 7. ÜRÜN STRATEJISI  Bu çok boyutlu ve karmaĢık strateji, markalama, ambalajlama, servis, ürün karması, ürün dizisi vb. konularda çeĢitli kararların alınmasını içerir.  Bu kararlar alınırken, tüketici istekleri, rakiplerin stratejileri, ürün ekleme, çıkarma, patent koruma, kalite, güvenlik ve garanti gibi ürün kararlarına iliĢkin kamu politikalarının ve yasalarının da dikkate alınması gerekir.
 8. 8. ÜRÜN  Bir istek veya gereksinmeyi karĢılamak üzere; tüketim, kullanım, ele geçirme veya dikkate alınması için bir pazara sunulan herhangi bir Ģeydir. Fiziksel objeleri, hizmetleri, mekanları, yerleri, örgüt ve fikirleri içerir.
 9. 9. ÜRÜNÜN DÜZEYLERI 1.Öz Ürün: Alıcının bir ürünü satın alırken neyi satın aldığını ifade eder. Ürünün jenerik özelliklerine ağırlık verir. Örneğin bir fotoğraf makinesi, maddi özellikler yanında nostaljiyi doyuran, ölümsüzlük isteğine, statü arzusuna cevap veren nitelikler taĢır.
 10. 10. ÜRÜNÜN DÜZEYLERI 2. Somut Ürün: Öz ürünlerin büründüğü maddi yapı ve görünümdür. Örneğin ruj, daktilo, eğitim hizmeti… Somut ürünlerin karakterleri: kalite düzeyi, ayırıcı özellikler, stil, marka ismi, ambalaj
 11. 11. ÜRÜNÜN DÜZEYLERI 3. GeniĢletilmiĢ Ürün: Maddi ürünle birlikte sunulan ek yarar ve hizmetler bütünüdür. (Komple, bütünleĢik ürün) Teslimat, montaj, özel ilgi, garanti, reklamasyon, beğenilmediğinde iade kabulü vb. gibi konular vardır.
 12. 12. ÜRÜNÜN DÜZEYLERI
 13. 13. ÜRÜN SıNıFLARı - DAYANıKLıLıK  Dayanıklı Mallar (Hard Goods): Normal olarak çok kez kullanılabilen ürünlerdir. Soğutucular, otomobiller…  Dayanıksız Mallar (Soft Goods): Normal olarak bir veya birkaç kez kullanımla tüketilip bitirilen ürünlerdir. Giyim ürünleri, eğitim hizmetleri, kiĢisel bakım ürünleri…  Hizmetler: SatıĢa sunulan faaliyetler, yararlar ve tatminlerdir. Saç traĢı, avukatlık, danıĢmanlık…
 14. 14. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR  Tüketim Malları: Bireyler tarafından normal olarak bir daha satılmamak üzere alınan ve önemli ölçüde ek iĢlem görmeyen ürünlerdir.  Fiyat ve gelire karĢı esnektir.  Alımları genellikle duygusal ve iç tepkiseldir.  Alıcıları ülkenin tüm nüfusunu kapsar.  Küçük miktarlarda satın alınır.  Teknik bakımdan daha basittir.
 15. 15. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR  Endüstriyel Mallar: ĠĢletmeler veya baĢka kuruluĢlar tarafından baĢka mal ve hizmetlerin üretilmesinde ve sağlanmasında kullanılan mallardır. Hammaddeler, yardımcı maddeler, iĢletme gereçleri… Kendi içinde 3’e ayrılır.  Malzeme ve Yedek Parçalar: Ġmalatçının ürününün içine tamamen giren ürünlerdir. Hammadde…  Sermaye (Yatırım) Kalemleri: BitmiĢ ürünlere kısmen girerler. Montaj, binalar, jeneratör…  Donatım ve Hizmetler: BitmiĢ ürüne hiç girmeyen maddelerdir. Daktilo, dekorasyon…
 16. 16. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR o Kolay Bulunan Ürünler: Alıcıların genellikle fazla bir karĢılaĢtırma ve satın alma çabası harcamadan, sık sık ve hemen satın aldıkları mallardır. Sigara, sabun, gazete, çiklet… Kendi içinde 3’e ayrılır.  Ġçtepisel Ürünler: Planlama gerektirmeyen, pek sık akıl edilmeyen ürünler, oyalanmalık. Yazarkasa çıkıĢlarında, garlarda sergilenenler…  Ġvedilik Ürünleri: Bir gereksinme çıktığında alınır. Bebek bezi, ambülans, trençkot, pil, mum…
 17. 17. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR  Beğenmelik Ürünler: Alıcının, seçim ve satın alma aĢamasında uygunluk, kalite, fiyat, stil bakımından karĢılaĢtırmalar yaptığı mallardır. Karabağlar’daki mobilyacılar, kullanılmıĢ otomobil…  Homojen: Kaliteleri benzer, fiyatları farklı. Buzdolabı, çamaĢır makinesi, Tv’ye benzer kabul edip en iyi fiyatı ararlar.  Heterojen: Tüketiciler ürünü kalite ve uygunluk yönünden muayene etmek isterler. Otomobil, tamir, bakım veya doktor hizmeti gibi hizmetin, ürünün önemli bir parçası olduğu durumlarda geçerlidir. Fiyat tüketici için önemli değildir.
 18. 18. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR  Özellikli Ürünler: Önemli bir alıcı grubunun özel bir satın alma çabası göstermeye hazır oldukları, kendine özgü özellikleri olduğu marka kimliği olan , tüketicinin ismen ya da marka olarak ısrarla istediği, ikameleri kabul etmediği, hatta sunulursa kızdığı ürünlerdir.
 19. 19. ÜRÜN SıNıFLARı – SATıN ALANLAR  Aranmayan Ürünler: Alıcıların varlıklarını bilmedikleri, bilseler de normal olarak satın almayı düĢünmedikleri, nereden alacaklarını bilmedikleri, en sona erteledikleri ürünlerdir. DNA testi, mezar taĢı…
 20. 20. ÜRÜN SıNıFLARı – ZAMANSAL ÖZELLIKLER  Zaman Kullanan Ürünler: Ürünle birlikte zaman kullanılan. Balık tutma, tenis oynama… BoĢ zaman aktiviteleri.  Zaman Tasarrufu Sağlayan Ürünler: Zamanı azaltanlar. Bahçıvan ve temizlikçi hizmeti satın alımı, throw away ürünler, jiletler…
 21. 21. ÜRÜN SıNıFLARı – MODAYLA ILIġKI  Moda Ürünler: YaĢam dönemlerin kısa, satılacak miktarların kestirilmesi güç, stil, renk gibi özellikleri iĢlevlerinden daha önemli. Giyim eĢyaları…  Modaya Tabi Olmayan Ürünler: Gıda, kitap, ilaç…
 22. 22. ÜRÜN SıNıFLARı - DIĞER  Jenerik Ürünler: Genel bir istek ve gereksinmeye cevap veren ürün sınıfı. Aspirin. Markasız öz ürün. ABD – 1970 markasız, ürün isimleriyle sattılar.  İkame Mal: Ġstenen malın yerine geçebilecek mal. Eskiyen buzdolabı yerine çift kapılı buzdolabı, eski Renault yerine yeni Renault, çay yerine kahve  Koz, Amiral Gemisi, Yıldız, Koşan, Tabanca Mal: Stok devir hızı yüksek, çok talep edilen mal. Vitamin, öksürük Ģurubu.  Avcı (Olta) Malı: Alıcıları satıcıya çekmek için kullanılan mallar.
 23. 23. ÜRÜN SıNıFLARı - DIĞER  Köprü Mal: :BaĢka malları da aldırmak için.  Taklit Mal: Cola, Colaturka  Mıntıka Mal: Belli yöreye ait özellikleri olan.  Hamal (Lokomotif): En çok satan baĢı çeken. Yıldız.  Merdiven altı: Korsan, kalitesiz. Çang çung piyasanın no-name ya da toplama malları…
 24. 24. EKONOMISTLERIN BAKıġ AÇıSıNDAN ÜRÜNLER  Lüks Ürünler: Kürk, Armani, Ferrari  Zorunlu Ürünler: Ekmek, tuz, Ģeker.  Normal Ürünler: Gelir arttıkça talebin de arttığı ürünler.  AĢağılık Ürünler (DüĢük Mal): Gelir arttıkça daha az alınan ürünler.  Giffen ürünleri: Fiyat arttıkça alınan ürünlerdir.  Tamamlayıcı: Oje - aseton  Ġkame: Somon balığı – ton balığı
 25. 25. ÜRÜN MARKASı  Kalite, dürüst bir çalıĢma, iĢ hacmi sembolü olarak hak sahibini tanıtan iĢaretlerdir.  Marka ürün adı değildir, ürün kalitesi değildir, ürün bilinirliği değildir. Tüketicilerde sahip olma isteği uyandıran algılamalar toplamıdır  “Ürün fabrikada yaratılır, marka tüketicilerin zihninde.”  “Ürün fiziksel, marka duygusal fayda sunar.”  “Marka hem ürünü hem de tüketiciyi anlatır Marka ismi: Lacoste Marka iĢareti (sembolü): Timsah Alamet-i Farika (Trade Mark): Yasal yönden korunan kısmı.
 26. 26. ÜRÜN MARKASı  Marka Rengi (Renk standardizasyonunun gücü)  Asalak (Parazit) marka: Kadınca dergisinin isminin bir TV programına verilmesi, Gagnam style Cafe  ABCAKS daha çok tutuluyor  PETEK daha kolay hatırlanıyor.
 27. 27. LOGO  Logo: Bir iĢletme adı ya da alamet-i farikasını temsil etmek için kullanılan seçkin ticari tasarım veya iĢaret stilidir.  Türkiye DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, ihracat için 1962 yılından beri ambalajlarda kullandığı ve TradeMark ile karıĢtırılan Türk Malı logosunu yenilemiĢtir. FaRkedilebilirlik;logonun gücüdür Logo sık sık hatta mecbur kalınmadıkça değiĢmemeli.
 28. 28. LOGO DEĞIġTIRILMESI  Profesyonel değilse  Eski yüzlü görünüyorsa  Firma / Marka değerlerini doğru yansıtmıyorsa  Kullanımı zorsa değiĢmi gündeme gelebilir Logo sık sık hatta mecbur kalınmadıkça değiĢmemeli.
 29. 29. MARKA TESCILI  Türkiye’de marka kullanmak isteğe bağlı. Marka tescili için Ankara’daki Türk Patent Enstitüsü’ne baĢvurulur. Onaylanırsa Marka Tescil Belgesi verilir. Tescil edilen malların marka isminin sağ üst kösesine ® (Registered, tescil edilmiĢtir) ifadesini koyarlar. Taklit, kopya, haksız rekabete ve yeni rakiplerin piyasaya girmesine karĢı korunma sağlar.  Marka Kullanma Kararı  Marka Kullanımının Yararları  Marka Ġsmi Seçiminde Dikkate Alınacak Faktörler  Marka Bilinirliği
 30. 30. MARKA TESCIL BELGESI
 31. 31. ÜRÜN HIZMET KALITESI  Kalite: Bir markanın fonksiyonlarını görebilme konusundaki kabiliyetinin ölçüsüdür.  Kalite anlayıĢı 9M  Markets-Pazarlar  Money-Para  Management-Yönetim  Materials-Malzemeler  Men-Ġnsan  Motivation-Motivasyon  Machines-Makineler  Mechanization-Mekanizasyon  Modern Information Methods-Modern Bilgi ĠletiĢim  Mounting Product Requirements-Artan spesifikasyonlar
 32. 32. TSE KALITE VE IMALATA YETERLILIK BELGELERI  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,1976, Sanayi Sicil Kanununa Giren Tüm ĠĢletmeler  Kalite Belgesi: Bir örneklik= Standart TSE tarafından kabul edilecek kalite faktör ve değerlerine uygun bulunmaları durumunda verilen belge.  Ġmalata Yeterlilik Belgesi: Her türlü madde ve mamulleri üreten firmaların arazi, bina, tesisler, makine gibi üretimi etkileyen unsurlar yönünden yeterli olduklarını gösterir.
 33. 33. ĠMALATA YETERLILIK BELGESI
 34. 34. KALITE STANDARTLARı  Merkezi Ġsviçre Cenevre’de bulunan ve çeĢitli ülkelerin standart enstitülerinin veya kuruluĢlarının üye olduğu ISO , 1987 yılında uluslararası ticarete kolaylık getirmek amacıyla ISO-9000 Kalite Güvencesi Sistemlerini oluĢturmuĢtur.  ISO 9001: Mamulün tasarımında ve geliĢtirilmesinde kalite güvencesi  ISO 9002: Üretimde ve üretim tesislerinde  ISO 9003: Üretimde son muayene ve kontrol
 35. 35. KALITE YÖNETIM SISTEMI BELGESI
 36. 36. KALITE UYGUNLUK BELGESI  TSE MARKASINI KULLANMA YETKĠSĠ
 37. 37. TÜRK STANDARTLARıNA UYGUNLUK BELGESI  TSE standartlarında mal üretmeyi kabul ediyorum.
 38. 38. TSE MONOGRAMı
 39. 39. AMBALAJLAMA  Ürün dizisindeki maddenin veya ürünün içine konulduğu bir kap, sarmalık veya konteynırdır.  Ambalaj + paket=BütünleĢik ürün  ÇağdaĢ ekonomilerde zorunluluk  3 değiĢik düzeyde materyalden oluĢabilir.  Birincil (Primer) ambalaj  Ġkincil ambalaj  Yükleme ya da nakliye ambalajı (DıĢ ambalaj)
 40. 40. AMBALAJıN FONKSIYONLARı  Koruyuculuk  Kolaylık  Tutundurma  Fiyat Ayarlama  AnlaĢmazlıkları Önleme
 41. 41. AMBALAJIN ÖNEMĠ  Sürekli bilgisayar ekranı ile senelerce çalıĢmaktan olsa gerek, son 1-2 senedir gözlerimde kuruluk problemi oluĢtu. Bulanık görme ve gözde batma hissinden oluĢan bu durumun en iyi çözümü de suni gözyaĢı damlaları.  Bu damlalar, önemli bir aktif madde içermediklerinden, gözünüzde problem hissettiğinizde sıkça kullanılabiliyor. Bu konuda bir kaç farklı firmanın ürününü kullandıktan sonra, en kullanıĢlı ambalaja sahip olduğunu düĢündüğüm Alcon firmasının "Tears Naturale Free" ürününü sürekli kullanmaya karar verdim. Bu kararımdaki en önemli etken de, ürünün AMBALAJININ tasarımının çok iyi yapılması oldu.  Diğer ürünler, bir ĢiĢe ve damlalıkla göze damlatılan, ve paket açıldıktan sonra genellikle 1-2 hafta içerisinde kullanılması gereken ürünler
 42. 42. AMBALAJIN ÖNEMĠ  . Alcon`un ürünü ise, bir paket içerisinde, 32 adet küçük plastik ĢiĢecikten oluĢuyor. ġiĢeciklerin üstündeki kapak bölümü, hafifçe kopartılarak ambalaj açılıyor.  ĠĢin güzel yanı, ambalaj bu Ģekilde açıldıktan sonra, kapağın tekrar kapatılabilmesi. Yani bir ĢiĢeciği, gün içerisinde ihtiyaç olduğunda bir kaç defa kullanmanız mümkün. Böylece, 32 adet ĢiĢecik içeren paket, size uzun süre, içeriğini ziyan etmeden kullanım imkanı tanıyor. Ġlk alımda biraz daha fazla fiyata sahip olsa da, içeriğini verimli kullanmanızı sağladığı için, diğer ambalaj tiplerinden bir kaç kat daha ucuza geliyor. Üstelik, bu Ģekilde, ürünün her zaman steril durumda olduğundan emin oluyorsunuz ve son kullanım tarihlerine kadar ĢiĢecikleri kullanabiliyorsunuz.  Alcon`un ürününe benzer küçük ĢiĢecik sistemini kullanan baĢka markalar da var, ancak, onlarda kapağın tekrar kapatılabilmesi özelliği yok, yani bir paketi açtıktan ve 3-4 damla kullandıktan sonra ĢiĢeciği atmak zorunda kalıyorsunuz.
 43. 43.  MüĢteri Gibi DüĢünmek Ambalajda da Önemli! Alcon bence burada kendini müĢterinin yerine koyarak, müĢterinin ihtiyacı ve duygularını çok iyi analiz etmiĢ, ve sadece ambalaj özellileri ile müĢteri sadakati oluĢturmanın güzel bir örneğini veriyor.  Bu uygulamayı gördükten sonra, insan günlük hayatta kullandığımız ambalajların ne kadar düĢünülmeden, önem verilmeden tasarlandıklarına ĢaĢırıyor aslında AMBALAJIN ÖNEMĠ
 44. 44. KORUYUCULUK Ambalajın içindeki ürün ya da maddeyi, kabın kendini ve ambalajla temasa geçen kiĢileri korumayı içerir. ABD TYLENOL marka baĢ ağrısı ilaçlarına, 3. kiĢiler tarafından sabotaj ya da baĢka nedenlerle zehir karıĢtırılması tüketici güvenliğini gündeme getirmiĢtir. Hırsızlık ve vandalizmi önler.
 45. 45. KOLAYLıK  Kolaylık, taĢıma, kullanımı ilgilendirir. Kutu sütler ilk çıktığında makasla kesiliyordu.  Ġlk kez ambalajlı ekmek UNO
 46. 46. TUTUNDURMA  Ürünün tekrar alınması için özendirmeyi içermektedir. Örneğin, reklam, ürün farklılaĢtırması, etiket, satıĢ geliĢtirme, bilgi verme, prospektüs…
 47. 47. FIYAT AYARLAMA FONKSIYONU
 48. 48. ANLAġMAZLıKLARı ÖNLEME  Etiket ve tartı sorunları. Ambalajsız ürünler, tüketiciye güvensizlik yaratmaktadır.  Self servise olanak verir. Tüketici ve satıcının yüz yüze geliĢini minimuma indirir.
 49. 49. ETIKETLEME-ECO LABEL  Ekolojik etiket, ekolojik dengeyi bozmayan firmalara verilen bir temiz kağıdı.
 50. 50. ETIKETLEME-DER GRÜNE PUNKT  YeĢil Nokta, ambalaj malzemelerinin toplanıp, yeniden değerlendirilebileceğini belirtir.
 51. 51. ETIKETLEME-YEġIL NOKTA RESY
 52. 52. ETIKETLEMENIN FONKSIYONLARı  Ürün veya markayı tanıtır.  Haksız rekabete karĢı satıcıyı korur.  Ürün derecelendirmesine yardımcı olur. (Bilgi verici etiket ve kalite belgeleri)  Tüketicinin can ve mal güvenliğini korur, aldatılmasını önler.  Çekici grafiği sayesinde ürünün tutundurulmasını kolaylaĢtırır.  Ürün ve ambalajla ilgili bilgiler verir.
 53. 53. BARCODE (ÇUBUK KOD) UYGULAMASı  Milyonlarca ürünü birbirinden ayırabilme özelliğine sahip matematiksel bir sistemdir.  Çubuk kod, ürünün TC kimlik numarasıdır  Parmak izlerimiz, doğal çubuk koddur.
 54. 54. ÇUBUK KOD SISTEMI YARARLARı  Üretici, toptancı ve perakendeciler arasında alıĢ veriĢi kolaylaĢtırır,  Güven duygusunu geliĢtirir,  Bilgi akıĢını sağlar,  Mamul stok hareketi kolaylıkla izlenebilir,  SatıĢ sözleĢmesi çabuk ve kolay hazırlanır,  Kasadaki yanlıĢlıkları önler,  Verimlilik artar,  Malların seçimi çabuk ve kolay olur…
 55. 55. GARANTĠLER VE ÜRETĠCĠNĠN YASAL SORUMLULUKLARI  Satıcının ürünü hakkında verdiği sözleri açıklayan ürünü zenginleĢtiren önemli bir pazarlama bileĢenidir.  Üretim hatası, düzgün çalıĢmaması , vb. durumlarda üreticinin taahhütlerini kapsar.  Sınırlı garanti; sadece kusurlu parça değiĢir ,  Sınırsız garanti; üründen memnun kalınmadığında yenisi ile değiĢtirilir veya para iadesi yapılır , müĢterilerin tercih ettiği türdür, böylece denemedikleri veya tanımadıkları ürünleri az riskle alırlar  Kaliteli ürün üreten firma kendine güvenir ve sınırsız veya geniĢ kapsamlı garantiyi tercih eder.

×