O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ຫຼັກການຕະຫຼາດ

1.756 visualizações

Publicada em

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍນີ້ແມ່ນບົດຮຽນສໍາລັບນັກສຶກສາ ຖ້າຫາກບ່ອນໃດບໍ່ເໝາະສົມແລະ ຜິດພາດຂ້າພະເຈົ້າອາໄພມາໃນທີ່ນີ້ດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈ

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

ຫຼັກການຕະຫຼາດ

 1. 1. ຫຼັ ກການ ຕະຫາດ Marketing ໂດຍ: ອຈ ອ໋ ອດ ທໍ າມະວົ ງ 77523903
 2. 2. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ໂຄງສ້ າງ ບົ ດ ການກໍ າໜົ ດສ່ ວນແບ່ ງທາງ ການຕະຫາດ ພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ ລະບົ ບຂໍ້ ມນຂ່ າວສານທາງການ ຕະຫາດ ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງການ ຕະຫາດ ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1 2 3 4 5
 3. 3. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ໂຄງສ້ າງ ບົ ດ ການຕະຫາດບໍ ລິ ການແລະ ຄວາມເພິ່ ງພໍ ໃຈ ການສົ່ ງເສີ ມການຕະຫາດ ຊ່ ອງທາງການຈຼັ ດຈໍ າໜ່ າຍ ການຕຼັ້ ງລາຄາ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນແລະ ການ ພຼັ ດທະນາຜະລິ ດຕະພຼັ ນ6 7 8 9 10
 4. 4. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ I. ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ  ການຕະຫາດໝາຍເຖິ ງກິ ດຈະກໍ າທາງທຸ ລະກິ ດທີ່ ເຮຼັ ດ ໃຫ້ ສິ ນຄ້ າ ແລະ ບໍ ລິ ການຈາກຜ້ ຜະລິ ດໄປຫາຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ ເພ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອງການ ແລະ ເຮຼັ ດໃຫ້ ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກເກີ ດຄວາມເພິ່ ງພໍ 1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການຕະຫາດ
 5. 5. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ຕະຫາດໝາຍເຖິ ງສະຖານທີ່ ຜ້ ຊ້ ແລະ ຜ້ ຂາຍມາພົ ບ ກຼັ ນ ເພ່ ອຕົ ກລົ ງແລກປ່ ຽນ ຫຊ້ ສິ ນຄ້ າ ຫບໍ ລິ ການ ລະຫວ່ າງກຼັ ນ ແລະ ເຮຼັ ດໃຫ້ ເກີ ດການປ່ ຽນແປງສິ ດທິ ຄວາມເປຼັ ນເຈົ້ າຂອງໃນສິ ນຄ້ າຫບໍ ລິ ການນຼັ້ ນໆ 1. ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.2 ຄວາມໝາຍຂອງຕະຫາດ
 6. 6. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  ຄວາມສໍ າຄຼັ ນຂອງການຕະຫາດທີ່ ມີ ຕໍ່ ສຼັ ງຄົ ມ ແລະ ບຸ ກຄົ ນ  ປ່ ຽນແປງພຶ ດຕິ ກໍ າການຊ້ ຂອງບຸ ກຄົ ນ  ຊ່ ວຍຍົ ກລະດຼັ ບມາດຕະຖານການດໍ າລົ ງຊີ ວິ ດຂອງ ປະຊາຊົ ນໃນສຼັ ງຄົ ມໃຫ້ ສງຂຶ ້ ນ  ຊ່ ວຍເຮຼັ ດໃຫ້ ເກີ ດອາຊີ ບຕ່ າງໆ ແກ່ ບຸ ກຄົ ນເພີ່ ມຂຶ ້ ນ 1. ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.3 ຄວາມສໍ າຄຼັ ນຂອງການຕະຫາດ
 7. 7. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  ຄວາມສໍ າຄຼັ ນຂອງການຕະຫາດທີ່ ມີ ຕໍ່ ເສດຖະກິ ດ  ເຮຼັ ດໃຫ້ ປະຊາຊົ ນມີ ລາຍໄດ້ ເພີ່ ມຂຶ ້ ນ  ເຮຼັ ດໃຫ້ ເກີ ດການໝນວຽນຂອງປຼັ ດໃຈການຜະລິ ດ  ສ້ າງຄວາມຕ້ ອງການສິ ນຄ້ າແລະ ບໍ ລິ ການ  ເຮຼັ ດໃຫ້ ເກີ ດການປ່ ຽນແປງທາງດ້ ານເສດຖະກິ ດ ຂອງປະເທດ 1. ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.3 ຄວາມສໍ າຄຼັ ນຂອງການຕະຫາດ
 8. 8. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ການຕະຫາດໄດ້ ເຂົ້ າມາມີ ບົ ດບາດໃນການເຊ່ ອມຕໍ່ ລະຫວ່ າງຜ້ ຜະລິ ດ ຫ ຜ້ ຂາຍກຼັ ບຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ ຫ ຜ້ ຊຶ ້ ຫ ຈະ ເອີ ້ ນອີ ກຢ່ າງໜຶ່ ງວ່ າ ເປຼັ ນການເຊ່ ອມຕໍ່ ລະຫວ່ າງ ແຫ່ ງ ສະເໜີ ຂາຍ (Supply) ກຼັ ບຄວາມຕ້ ອງການ (Demand) 1. ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.4 ບົ ດບາດຂອງການຕະຫາດ ແຫ່ ງສະເໜີ ຂາຍ (Supply) ຫຜ້ ຜະລິ ດ ຫ ຜ້ ຂາຍ ຄວາມຕ້ ອງການ (Demand) ຂອງຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ ຫຜ້ ຊ້ ການ ຕະຫາດ
 9. 9. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 1. ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.5 ໜ້ າທີ່ ຫຼັ ກຂອງການຕະຫາດ(the basic marketing function) ໜ້ າທີ່ ທາງ ການ ຕະຫາດ ບໍ ລິ ຫາ ນ ຜະລິ ດ ຕະພຼັ ນ ໂຄສະ ນາ ການ ຂາຍ ໂດຍ ບຸ ກຄົ ນ ບໍ ລິ ຫາ ນການ ຈຼັ ດຈໍ າ ໜ່ າຍ ການ ກະຈາຍ ຕົ ວ ສິ ນຄ້ າ ວິ ໄຈ ຕະຫາ ດ
 10. 10. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ກໍ ລະນີ ສຶ ກ ສາ ຄໍ າຖາມ ການຕະຫາດມີ ຄວາມສໍ າຄຼັ ນແນວໃດຕໍ່ ກຼັ ບລະບົ ບ ເສດຖະກິ ດ ແລະ ປະຊາຊົ ນ ໃນແຂວງຈໍ າປາສຼັ ກ?
 11. 11. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 1. ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.6 ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ 4ps Marketing Mix Product Price Place Promotion
 12. 12. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  Product ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ ແມ່ ນສິ ນຄ້ າ ຫ ບໍ ລິ ການ ທີ່ ຈະສະເໜີ ໃຫ້ ກຼັ ບລກຄ້ າ ແລະ ກໍ ານົ ດສິ ນຄ້ ານຼັ້ ນໃຫ້ ຖກກຼັ ບກຸ່ ມເປົ້ າໝາຍ 1.ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.5ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ 4ps
 13. 13. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  Price ລາຄາ ລາຄາແມ່ ນຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ລກຄ້ າຕ້ ອງຊໍ າລະໃຫ້ ກຼັ ບ ຜ້ ຂາຍ ເພ່ ອໃຫ້ ໄດ້ ຮຼັ ບສິ ນຄ້ າ ແລະ ບໍ ລິ ການ, ທຸ ລະກິ ດ ຕ້ ອງກໍ ານົ ດລາຄາໃຫ້ ຢ່ ໃນລະດຼັ ບທີ່ ລກຄ້ າສາມາດຊ້ ໄດ້ ແລະ ເໝາະສົ ມກຼັ ບຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 1.ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.5ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ 4ps
 14. 14. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  Place ຊ່ ອງທາງການຈຼັ ດຈໍ າໜ່ າຍ ແມ່ ນວິ ທີ ການນໍ າສິ ນຄ້ າໄປສ່ ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ, ຊຶ່ ງເປຼັ ນກິ ດຈະກໍ າທີ່ ຊ່ ວຍໃນການເຄ່ ອນຍ້ າຍກະຈາຍຜະລິ ດຕະພຼັ ນຈາກຜ້ ຜະລິ ດ ໄປສ່ ຜ້ ຊ້ ໂດຍສາມາດເລອກສະຖານທີ່ ຫຊ່ ອງທາງການຈຼັ ດຈໍ າ ໜ່ າຍໃຫ້ ເໝາະສົ ມກຼັ ບກຸ່ ມເປົ້ າໝາຍໄດ້ 1.ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.5ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ 4ps
 15. 15. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  Promotion ການສົ່ ງເສີ ມການຂາຍ ແມ່ ນກິ ດຈະກໍ ານໍ າສະເໜີ ສິ ນຄ້ າໃຫ້ ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກຮຼັ ບຮ້ ເຊຼັ່ ນ ວ່ າການໂຄສະນາໃນສ່ ຕ່ າງໆ ເພ່ ອຈງໃຈໃຫ້ ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກມາຊ້ ສິ ນ ຄາ 1.ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.5ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ 4ps
 16. 16. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 1.ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.7ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ 7ps Price Place Promotio n Process Physical evidenc e People Product Marketing Mix
 17. 17. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  P ໂຕທີ່ 5 ແມ່ ນPeople(ດ້ ານບຸ ກຄະລາກອນ )ຫ ພະນຼັ ກງານ(Employee) 1.ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.7ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ 7ps
 18. 18. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  P ໂຕທີ 6 ແມ່ ນPhysicalEvidence and Presentation(ພາບ ລຼັ ກ ຫ ຄວາມນ່ າເຊ່ ອຖຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດ) 1.ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.7ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ 7ps
 19. 19. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  P ໂຕທີ 7 ແມ່ ນProcess(ດ້ ານຂະບວນການ) 1.ຄວາມຮ້ ພ້ ນຖານກ່ ຽວກຼັ ບການ ຕະຫາດ 1.7ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ 7ps
 20. 20. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ກໍ ລະນີ ສຶ ກ ສາ ຈົ່ ງອະທິ ບາຍສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດ Lao central Airline!
 21. 21. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ II. ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງການ ຕະຫາດ The Marketing Environment
 22. 22. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ II. ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງການຕະຫາດThe Marketing Environment ສະພາບແວດ ລ້ ອມທາງການ ຕະຫາດ ສະພາບແວດ ລ້ ອມພາຍ ນອກ ສະພາບແວດ ລ້ ອມພາຍໃນ ສະພາບແວດ ລ້ ອມມະຫາ ພາກ ສະພາບແວດ ລ້ ອມຈຸ ລະພາກ ສ່ ວນປະສົ ມ ທາງການ ຕະຫາດ ພາຍໃນ ບໍ ລິ ສຼັ ດ
 23. 23. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ສະພາບແວດລ້ ອມລະດຼັ ບຈຸ ລະພາກ 1) ຜ້ ປ້ ອນປຼັ ດໄຈການຜະລິ ດ 2) ຄົ ນກາງທາງການຕະຫາດ 3) ລກຄ້ າ 4) ກຸ່ ມສາທາລະນະ 5) ຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນ II. ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງການຕະຫາດThe Marketing Environment2.1 ສະພາບແວດລ້ ອມພາຍນອກ(External environment)
 24. 24. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ສະພາບແວດລ້ ອມລະດຼັ ບຈຸ ລະພາກ 1) ຜ້ ປ້ ອນປຼັ ດໄຈການຜະລິ ດ ແມ່ ນຜ້ ທີ່ ມີ ໜ້ າທີ່ ໃນການຊອກຫາຊຼັ ບພະຍາກອນ ທີ່ ຈໍ າເປຼັ ນໃຫ້ ບໍ ລິ ສຼັ ດ ໃນການນໍ າໄປຜະລິ ດສິ ນຄ້ າ ຫ ບໍ ລິ ການ 2.1 ສະພາບແວດລ້ ອມພາຍນອກ(External environment) II. ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງການຕະຫາດThe Marketing Environment
 25. 25. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ສະພາບແວດລ້ ອມລະດຼັ ບຈຸ ລະພາກ 2) ຄົ ນກາງທາງການຕະຫາດ ໝາຍເຖິ ງບໍ ລິ ສຼັ ດ ຫ ອົ ງການທີ່ ຊ່ ວຍໃນການສະໜຼັ ບ ສະໜບການຂາຍ ແລະ ການກະຈາຍສິ ນຄ້ າໄປຫາຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ II. ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງການຕະຫາດThe Marketing Environment2.1 ສະພາບແວດລ້ ອມພາຍນອກ(External environment)
 26. 26. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ສະພາບແວດລ້ ອມລະດຼັ ບຈຸ ລະພາກ 3) ລກຄ້ າ ສາມາດແບ່ ງເປຼັ ນ4 ປະເພດ – ຕະຫລາດຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ – ຕະຫາດທຸ ລະກິ ດ – ຕະຫາດຜ້ ຂາຍຕໍ່ – ຕະຫາດລຼັ ດຖະບານ II. ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງການຕະຫາດThe Marketing Environment2.1 ສະພາບແວດລ້ ອມພາຍນອກ(External environment)
 27. 27. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ສະພາບແວດລ້ ອມລະດຼັ ບຈຸ ລະພາກ 4) ກຸ່ ມສາທາລະນະ ໝາຍເຖິ ງກຸ່ ມທີ່ ມີ ຄວາມສົ ນໃຈຫມີ ຜົ ນກະທົ ບຕໍ່ ຄວາມສາມາດໃນການດໍ າເນີ ນງານ ແລະ ບຼັ ນລຸ ຈຸ ດປະສົ ງຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດ ເຊຼັ່ ນຜ້ ຖຫຸ້ ນ, ກຸ່ ມອານຸ ລຼັ ກ ສິ່ ງແວດລ້ ອມ ແລະປະຊາຊົ ນໃນທ້ ອງຖິ່ ນ II. ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງການຕະຫາດThe Marketing Environment2.1 ສະພາບແວດລ້ ອມພາຍນອກ(External environment)
 28. 28. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ສະພາບແວດລ້ ອມລະດຼັ ບຈຸ ລະພາກ 5) ຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນ – ຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນທາງກົ ງ – ຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນທາງອ້ ອມ – ທຸ ກບໍ ລິ ສຼັ ດເປຼັ ນຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນ II. ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງການຕະຫາດThe Marketing Environment2.1 ສະພາບແວດລ້ ອມພາຍນອກ(External environment)
 29. 29. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ສະພາບແວດລ້ ອມລະດຼັ ບມະຫາພາກ 1) ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງດ້ ານປະຊາກອນ 2) ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງດ້ ານເສດຖະກິ ດ 3) ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງດ້ ານຊຼັ ບພະຍາກອນທໍ າມະຊາດ 4) ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງດ້ ານເຕຼັ ກໂນໂລຊີ 5) ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງດ້ ານການເມອງ ແລະ ກົ ດໝ າຍ 6) ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງດ້ ານສຼັ ງຄົ ມ ແລະວຼັ ດທະນາທໍ າ 2.1 ສະພາບແວດລ້ ອມພາຍນອກ(External environment) II. ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງການຕະຫາດThe Marketing Environment
 30. 30. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ II. ສິ່ ງແວດລ້ ອມທາງການຕະຫາດThe Marketing Environment2.2 ສະພາບແວດລ້ ອມພາຍໃນ (Internal environment) ແມ່ ນສິ່ ງແວດທີ່ ຢ່ ພາຍໃນບໍ ລິ ສຼັ ດ ແລະ ບໍ ລິ ສຼັ ດສາມາດອອກແບບຫຄວບຄຸ ມໄດ້ ຊຶ່ ງ ເອີ ້ ນວ່ າປຼັ ດໃຈທີ່ ສາມາດຄວບຄຸ ມໄດ້ ໂດຍ ປະກອບມີ 4 Ps: – Product – Price – Place – Promotion
 31. 31. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ການວິ ເຄາະຈຸ ດແຂງ,ຈຸ ດອ່ ອນ,ໂອກາດແລະ ອຸ ປະສຼັ ກ(SWOT Analysis) SWOT (SWOT Analysis) ເປຼັ ນເຄ່ ອງມໃນການປະເມີ ນ ສະຖານະການຊຶ່ ງຊ່ ວຍຜ້ ບໍ ລິ ຫານກໍ ານົ ດຈຸ ດແຂງ ແລະ ຈຸ ດອ່ ອນຈາກສະພາບແວດລ້ ອມພາຍໃນ, ໂອກາດ ແລະ ອຸ ປະສຼັ ກຈາກສະພາບແວດລ້ ອມພາຍນອກ
 32. 32. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ SWOT Analysis Strength ຈຸ ດແຂງ Weakness ຈຸ ດອ່ ອນ Opportunity ໂອກາດ Threat ອຸ ປະສຼັ ກ
 33. 33. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  Strength: ຈຸ ດແຂງ ແມ່ ນການພິ ຈາລະນາຂໍ້ ດີ ຫ ຈຸ ດເດຼັ່ ນຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດ, ຜະລິ ດຕະ ພຼັ ນ, ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ ແລະ ປຼັ ດໃຈພາຍໃນ ບໍ ລິ ສຼັ ດທີ່ ສາມາດຄວບຄຸ ມໄດ້ ແລະ ນໍ າມາໃຊ້ ໃນການວາງ ແຜນຍຸ ດທະສາດທາງການຕະຫາດ ຕົ ວຢ່ າງຂອງຈຸ ດແຂງ  ສິ ນຄ້ າມີ ຄຸ ນນະພາບດີ  ປະສົ ບການຂອງພະນຼັ ກງານ  ການຫຸ້ ມຫໍ່ ທຼັ ນສະໄໝ  ນໍ າໃຊ້ ເຕຼັ ກໂນໂລຊີ ທຼັ ນສະໄໝ  ຕົ້ ນທຶ ນການຜະລິ ດຕໍ່ າ
 34. 34. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  Weakness: ຈຸ ດອ່ ອນ ແມ່ ນການພິ ຈາລະນາຂໍ້ ເສຍ ຫ ຈຸ ດອ່ ອນຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດ ແລະ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ ຊຶ່ ງເປຼັ ນປຼັ ດໃຈທີ່ ບໍ ລິ ສຼັ ດສາມາດຄວບຄຸ ມໄດ້ ແລະ ບໍ ລິ ສຼັ ດຈໍ າເປຼັ ນຕ້ ອງປຼັ ບປຸ ງແກ້ ໄຂ ຕົ ວຢ່ າງຂອງຈຸ ດອ່ ອນ  ສິ ນຄ້ າມີ ໃຫ້ ເລອກໜ້ ອຍ  ລາຄາສິ ນຄ້ າແພງກວ່ າຄ່ ແຂງຂຼັ ນ  ຮບແບບສິ ນຄ້ າບໍ່ ທຼັ ນສະໄໝ  ເງິ ນທຶ ນບໍ່ ພຽງພໍ  ກໍ າລຼັ ງການຜະລິ ດຕໍ່ າ  ສາຍຜະລິ ດຕະພຼັ ນສຼັ້ ນ  ຕົ້ ນທຶ ນການຜະລິ ດສງ
 35. 35. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  Opportunity: ໂອກາດ ແມ່ ນການພິ ຈາລະນາຂໍ້ ໄດ້ ປຽບຂອງທຸ ລະກິ ດ ຫຜະລິ ດຕະພຼັ ນ ທີ່ ມີ ເໜອກວ່ າຄ່ ແຂງຂຼັ ນ ຊຶ່ ງເປຼັ ນປຼັ ດໃຈທີ່ ຢ່ ພາຍນອກ ທີ່ ອໍ າ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່ ບໍ ລິ ສຼັ ດ ຕົ ວຢ່ າງຂອງໂອກາດ  ການແຂ່ ງຂຼັ ນຍຼັ ງມີ ໜ້ ອຍ  ຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນເລີ ກກິ ດຈະການ  ການຂະຫຍາຍຕົ ວຂອງຕະຫາດຕໍ່ ເນ່ ອງ  ໄດ້ ຮຼັ ບການສົ່ ງເສີ ມຈາກລຼັ ດຖະບານ  ທຼັ ດສະນະຄະຕິ ຕໍ່ ສິ ນຄ້ າຂອງຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ  ເສດຖະກິ ດມີ ການຂະຫຍາຍຕົ ວຂຶ ້ ນ
 36. 36. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  Threat: ອຸ ປະສຼັ ກ ແມ່ ນການພິ ຈາລະນາຂໍ້ ເສຍປຽບ ຫບຼັ ນຫາທີ່ ຢ່ ພາຍນອກ ບໍ ລິ ສຼັ ດ ຊຶ່ ງເປຼັ ນປຼັ ດໃຈທີ່ ບໍ່ ສາມາດຄວບຄຸ ມໄດ້ ຕົ ວຢ່ າງຂອງອຸ ປະສຼັ ກ  ລາຄາຂອງຕົ້ ນທຶ ນວຼັ ດຖຸ ດິ ບສງຂຶ ້ ນ  ຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນຜ່ ໃໝ່ ເຂົ້ າມາໃນຕະຫາດ  ມີ ກົ ດໝາຍຫຂໍ້ ບຼັ ງຄຼັ ບໃໝ່  ຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນລົ ງທຶ ນການໂຄສະນາສງ  ເສດຖະກິ ດຢ່ ໃນຂຼັ້ ນຕົ ກຕໍ່ າ  ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກປ່ ຽນແປງຄ່ ານິ ຍົ ມ  ຈໍ ານວນຜ້ ບໍ ລິ ໂພກຫຸ ດລົ ງ
 37. 37. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ III. ລະບົ ບຂໍ້ ມນຂ່ າວສານທາງການ ຕະຫາດ
 38. 38. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 3.1 ຂໍ້ ມນທາງການຕະຫາດ ໝາຍເຖິ ງລາຍລະອຽດກ່ ຽວກຼັ ບຄວາມຕ້ ອງການຂອງ ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ, ພຶ ດຕິ ກໍ າຂອງຜ້ ນບໍ ລິ ໂພກ, ສິ່ ງແວດລ້ ອມ ໃນການດໍ າເນີ ນທຸ ລະກິ ດຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດ ແລະ ສິ່ ງອ່ ນໆທີ່ ກ່ ຽວກຼັ ບພຶ ດຕິ ກໍ າການຕຼັ ດສິ ນໃຈຊ້ ສິ ນຄ້ າຂອງຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ
 39. 39. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ໝາຍເຖິ ງລະບົ ບທີ່ ໃຊ້ ສະໜຼັ ບສະໜນກິ ດຈະກໍ າຂອງ ໜ້ າທີ່ ວຽກດ້ ານການຂາຍ ແລະ ການຕະຫາດ ຊຶ່ ງ ປະກອບດ້ ວຍ ຄົ ນ, ອຸ ປະກອນ ແລະ ຂະບວນການທາງ ດ້ ານຕ່ າງໆ. 1) ປະເມີ ນເຖິ ງຄວາມຈໍ າເປຼັ ນ  ຕົ້ ນທຶ ນໃນການເກຼັ ບກໍ າຂໍ້ ມນ  ຕົ້ ນທຶ ນໃນການວິ ເຄາະຂໍ້ ມນ  ຕົ້ ນທຶ ນໃນການເກຼັ ບຮຼັ ກສາຂໍ້ ມນ  ຕົ້ ນທຶ ນໃນການເຜີ ຍແຜ່ ຂໍ້ ມນ 3.2 ລະບົ ບຂໍ້ ມນຂ່ າວສານທາງການ ຕະຫາດ(Marketing Information System - MKIS)
 40. 40. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 2) ການພຼັ ດທະນາຂໍ້ ມນຂ່ າວສານ(Developing Information) ເປຼັ ນການເກຼັ ບຮວບຮວມຂໍ້ ມນຈາກແຫ່ ງພາຍໃນບໍ ລິ ສຼັ ດ ເພ່ ອເຮຼັ ດເປຼັ ນຂ່ າວສານທີ່ ໃຊ້ ປະກອບການຕຼັ ດສິ ນໃຈທາງ ການຕະຫາດ 3)ລະບົ ບຂໍ້ ມນທາງການຕະຫາດ(Marketing Intelligence) ເປຼັ ນລະບົ ບໃນການຮວບຮວມ, ວິ ເຄາະ ແລະ ການເຜີ ຍແຜ່ ຂໍ້ ມນຂ່ າວສານກ່ ຽວກຼັ ບການປ່ ຽນແປງຂອງສະພາບແວດ ລ້ ອມທາງການຕະຫາດ 3.2 ລະບົ ບຂໍ້ ມນຂ່ າວສານທາງການ ຕະຫາດ(Marketing Information System - MKIS)
 41. 41. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 3.3 ອົ ງປະກອບຂອງລະບົ ບຂໍ້ ມນຂ່ າວສານທາງ ການຕະຫາດ 1) ລະບົ ບຂໍ້ ມນຂ່ າວສານພາຍໃນບໍ ລິ ສຼັ ດ ໝາຍເຖິ ງຂໍ້ ມນທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນພາຍໃນກິ ດຈະການ ແລະ ກິ ດຈະການສາມາດຄວບຄຸ ມປຼັ ດໄຈເລົ່ ານຼັ້ ນໄດ້ ເຊຼັ່ ນວ່ າ:  ຂໍ້ ມນການສຼັ່ ງຊ້ ສິ ນຄ້ າແລະການເກຼັ ບເງິ ນ  ລະບົ ບຂໍ້ ມນການຂາຍ 2) ລະບົ ບຂໍ້ ມນຂ່ າວສານພາຍນອກບໍ ລິ ສຼັ ດ ໝາຍເຖິ ງຂໍ້ ມນກ່ ຽວກຼັ ບສະຖານະການພາຍນອກ ບໍ ລິ ສຼັ ດທີ່ ບໍ່ ສາມາດຄວບຄຸ ມໄດ້ ເຊຼັ່ ນວ່ າ:  ຂໍ້ ມນທາງເສດຖະກິ ດຂອງພາກລຼັ ດຖະບານ  ຂໍ້ ມນດ້ ານອຸ ດສາຫະກໍ າທີ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງ  ຂໍ້ ມນດ້ ານການແຂ່ ງຂຼັ ນ ແລະ ຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນ
 42. 42. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ລະບົ ບທະບຽນຂໍ້ ມນໃນບໍ ລິ ສຼັ ດ ແມ່ ນລະບົ ບບຼັ ນທຶ ກຂໍ້ ມນພ້ ນຖານໃນບໍ ລິ ສຼັ ດ ເຊຼັ່ ນວ່ າ: ລະບົ ບຂໍ້ ມນທາງການຂາຍສິ ນຄ້ າ ແລະ ລະບົ ບບໍ ລິ ຫານລກ ຄ້ າ  ລະບົ ບອຼັ ດສະລິ ຍະທາງການຕະຫລາດ ແມ່ ນບົ ບທີ່ ພຼັ ດ ທ ະນ າຂຶ ້ ນເພ່ ອໃຊ້ ວຽກດ້ ານການ ລວບລວມຂໍ້ ມນຂ່ າວສານທາງການຕະຫາດ ຊຶ່ ງກ່ ຽວຂ້ ອງ ກຼັ ບຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນ, ສະພາບແວດລ້ ອມທາງການຕະຫາດ ແລະ ການແຂ່ ງຂຼັ ນທາງເຕຼັ ກໂນໂລຊີ 3.4 ຂະບວນການທາງທຸ ລະກິ ດຂອງລະບົ ບຂໍ້ ມນ ຂ່ າວສານ
 43. 43. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ລະບົ ບວິ ໄຈຕະຫາດ  ທຸ ລະກິ ດຂາດຂໍ້ ມນຂ່ າວສານທີ່ ໃຊ້ ປະເມີ ນທາງເລອກ ໃນການຕຼັ ດສິ ນໃຈ  ທຸ ລະກິ ດເກີ ດຂໍ້ ຂຼັ ດແຍ້ ງລະຫວ່ າງນະໂຍບາຍ, ຈຸ ດປະສົ ງ ແລະຍຸ ດທະສາດ  ທຸ ລະກິ ດຕ້ ອງການຮ້ ຜົ ນຮຼັ ບຂອງແຜນການຕະຫາດ ທີ່ ກໍ າລຼັ ງນໍ າມາໃຊ້  ທຸ ລະກິ ດກໍ າລຼັ ງພຼັ ດທະນາຜະລິ ດຕະພຼັ ນໃໝ່ , ປຼັ ບ ລາຄາໃໝ່ ຫເຈາະຕະຫາດໃໝ່ 3.4 ຂະບວນການທາງທຸ ລະກິ ດຂອງລະບົ ບຂໍ້ ມນ ຂ່ າວສານ
 44. 44. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ລະບົ ບສະໜຼັ ບສະໜນການຕຼັ ດສິ ນໃຈທາງການ ຕະຫາດ ໝາຍເຖິ ງການນໍ າເອົ າຊອບແວ ແລະ ຮາດແວມາໃຊ້ ໃນ ການເກຼັ ບຂໍ້ ມນ ຊຶ່ ງປະກອບມີ ດຼັ່ ງລຸ່ ມນີ ້ :  ໂປແກມສໍ າເລຼັ ດຮບດ້ ານການຕະຫາດ  ນະວຼັ ດຕະກໍ າດ້ ານຮ້ ານຄ້ າປີ ກ  ໜ່ ວຍຂາຍອຼັ ດຕ ະໂນມຼັ ດ: ເພ່ ອຊ່ ວຍໃຫ້ ຍອດ ຂາຍຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດຂະຫຍາຍຕົ ວຢ່ າງວ່ ອງໄວ ເຊຼັ່ ນວ່ າ ຊ ອ ບ ແ ວ ໃ ນ ເ ວຼັ ບ ໄ ຊ ທີ່ ຊ່ ວ ຍ ໃ ນ ກ າ ນ ບໍ ລິ ຫ າ ນ ເອກະສານດ້ ານການອອກສຼັ ນຍາຊ້ -ຂາຍ 3.4 ຂະບວນການທາງທຸ ລະກິ ດຂອງລະບົ ບຂໍ້ ມນ ຂ່ າວສານ
 45. 45. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  ການໃຊ້ ອິ ນທຣາເນຼັ ດ ປຼັ ດຈຸ ບຼັ ນມີ ການນໍ າເຕຼັ ກໂນໂລຊີ ອິ ນທຣາເນຼັ ດມານໍ າໃຊ້ ໃນອົ ງກອນ ສໍ າລຼັ ບໜ້ າທີ່ ວຽກດ້ ານການບໍ ລິ ຫານການ ຂາຍ ແລະ ການຕະຫາດ
 46. 46. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  ການໃຊ້ ອິ ນເຕີ ເນຼັ ດ ອິ ນເຕີ ເນຼັ ດ ແລະ ເວຼັ ບໄຊຖເປຼັ ນເຄ່ ອງມທີ່ ມີ ພະລຼັ ງອໍ າ ນາດສໍ າລຼັ ບຊ່ ອງທາງການຂາຍ ແລະ ການຕະຫາດຮບ ແບບໃໝ່ ຊຶ່ ງຂໍ້ ມນຂ່ າວສານຂອງສິ ນຄ້ າ ລກຄ້ າສາມາດ ເບິ່ ງໄດ້ ຕະຫອດ 24 ຊົ່ ວໂມງ
 47. 47. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ IV. ພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ Consumer Behavior 1. ຄວາມໝາຍຂອງພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ 2. ປະໂຫຍດຂອງການສຶ ກສາພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ 3. ຂະບວນການພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ 4. ປຼັ ດໄຈທີ່ ມີ ຜົ ນຕໍ່ ພຶ ດຕິ ກໍ າການຊ້ ຂອງຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ 5. ຂະບວນການຕຼັ ດສິ ນໃຈຂອງຜ້ ຊ້
 48. 48. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ IV. ພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ Consumer Behavior 1. ຄວາມໝາຍຂອງພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ ໝາຍເຖິ ງຂະບວນການຕຼັ ດສິ ນໃຈ ແລະ ກະທໍ າຂອງບຸ ກຄົ ນ (ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ)ກ່ ຽວກຼັ ບການຊ້ ແລະ ການໃຊ້ ສິ ນຄ້ າ
 49. 49. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ IV. ພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ Consumer Behavior 2. ປະໂຫຍດຂອງການສຶ ກສາພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ  ຊ່ ວຍໃຫ້ ນຼັ ກການຕະຫາດເຂົ້ າໃຈປຼັ ດໃຈທີ່ ມີ ອິ ດທິ ພົ ນຕໍ່ ການຕຼັ ດສິ ນໃຈຊ້ ສິ ນຄ້ າຂອງຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ  ສາມາດຊອກຫາທາງແກ້ ໄຂພຶ ດຕິ ກໍ າໃນການຕຼັ ດສິ ນໃຈຊ້ ສິ ນຂອງຜ້ ບໍ ລິ ໂພກໃນສຼັ ງຄົ ມໄດ້ ຖກຕ້ ອງ  ຊ່ ວຍໃຫ້ ການພຼັ ດທະນາຕະຫາດ ແລະພຼັ ດທະນາຜະລິ ດຕະ ພຼັ ນໄດ້ ດີ ຂຶ ້ ນ  ເພ່ ອປະໂຫຍດໃນການແບ່ ງສ່ ວນຕະຫາດ  ຊ່ ວຍໃນການປຼັ ງປຸ ງຍຸ ດທະສາດການຕະຫາດໃຫ້ ໄດ້ ປຽບຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນ
 50. 50. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ IV. ພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ Consumer Behavior 3. ຂະບວນການພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ  ພຶ ດຕິ ກໍ າເກີ ດຂຶ ້ ນໄດ້ ຕ້ ອງມີ ສາຍເຫດພາໃຫ້ ເກີ ດ  ພຶ ດຕິ ກໍ າເກີ ດຂຶ ້ ນໄດ້ ຈະຕ້ ອງມີ ສິ່ ງຈງໃຈຫແຮງກະຕຸ້ ນ  ພຶ ດຕິ ກໍ າທີ ເກີ ດຂຶ ້ ນຍ່ ອມມຸ້ ງໄປສ່ ເປົ້ າໝາຍ
 51. 51. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  ປຼັ ດໃຈທາງວຼັ ດທະນະທໍ າ (Culture) ເປຼັ ນປຼັ ດໃຈພ້ ນຖານໃນການກໍ ານົ ດຄວາມຕ້ ອງການ ແລະ ພຶ ດຕິ ກໍ າຂອງມະນຸ ດ ວຼັ ດທະນະທໍ າເປຼັ ນສຼັ ນຍາລຼັ ກ ແລະ ສິ່ ງ ທີ່ ມະນຸ ດສ້ າງຂຶ ້ ນ ໂດຍເປຼັ ນທີ່ ຍອມຮຼັ ບຈາກຄົ ນຮຸ່ ນໜຶ່ ງໄປ ສ່ ຄົ ນອີ ກຮຸ່ ນໜຶ່ ງ IV. ພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ Consumer Behavior 4. ປຼັ ດໄຈທີ່ ມີ ຜົ ນຕໍ່ ພຶ ດຕິ ກໍ າການຊ້ ຂອງຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ
 52. 52. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  ປຼັ ດໃຈທາງສຼັ ງຄົ ມ ເປຼັ ນປຼັ ດໃຈທີ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງກຼັ ບໃນການດໍ າລົ ງຊີ ວິ ດປະຈໍ າວຼັ ນ ແລະ ມີ ອິ ດພົ ນຕໍ່ ພຶ ດຕິ ກໍ າການຊ້ ຊຶ່ ງປະກອບດ້ ວຍກຸ່ ມ ຄອບຄົ ວແລະສະຖານະຂອງຜ້ ຊ້
 53. 53. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  ປຼັ ດໃຈສ່ ວນບຸ ກຄົ ນ ການຕຼັ ດສິ ນໃຈຂອງຜ້ ຊ້ ມຼັ ກໄດ້ ຮຼັ ບອິ ດທິ ພົ ນຈາກ ຄຸ ນສົ ມບຼັ ດຂອງບຸ ກຄົ ນຕ່ າງໆ ເຊຼັ່ ນ ອາຍຸ , ອາຊີ ບ, ສະພາວະ ທາງເສດຖະກິ ດ, ການສຶ ກສາ, ຮບແບບການດໍ າລົ ງຊີ ວິ ດ ແລະ ວົ ງຈອນຊີ ວິ ດຂອງຄອບົ ວ
 54. 54. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  ປຼັ ດໃຈທາງຈິ ດວິ ທະຍາ ການເລອກຊ້ ຂອງບຸ ກຄົ ນໄດ້ ຮຼັ ບອິ ດທິ ພົ ນຈາກປຼັ ດໃຈທາງ ຈິ ດວິ ທະຍາ ປຼັ ດໃຈທາງຈິ ດວິ ທະຍາປະກອບດ້ ວຍການ ຈງ ໃຈ, ການຮຼັ ບຮ້ ຄວາມເຊ່ ອ, ບຸ ກຄະລິ ກ ແລະ ແນວຄິ ດຂອງ ຕົ ວເອງ. ຄວາມຕ້ ອງການຂຼັ້ ນພ້ ນຖານຂອງມະນຸ ດປະກອບດ້ ວຍ 5 ລະດຼັ ບ  ຄວາມຕ້ ອງການທາງຮ່ າງກາຍ  ຄວາມຕ້ ອງການຄວາມປອດໄພ ແລະໝຼັ້ ນຄົ ງ  ຄວາມຕ້ ອງການຄວາມຜກພຼັ ນຫການຍອມຮຼັ ບ  ຄວາມຕ້ ອງການ ການຍ້ ອງຍໍ  ຄວາມຕ້ ອງການຄວາມສໍ າເລຼັ ດໃນຊີ ວິ ດ
 55. 55. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ປຼັ ດໃຈທາງ ວຼັ ດທະນະທໍ າ ປຼັ ດໃຈທາງສຼັ ງຄົ ມ ປຼັ ດໃຈສ່ ວນບຸ ກຄົ ນ ປຼັ ດໃຈທາງຈິ ດ ວິ ທະຍາ ວຼັ ດທະນະທໍ າ ກຸ່ ມອ້ ງອີ ງ ອາຍຸ ການຈງໃຈ ວຼັ ດທະນະທໍ າ ຍ່ ອຍ ຄອບຄົ ວ ເພດ ການຮຼັ ບຮ້ ຊົ ນຊຼັ້ ນທາງ ສຼັ ງຄົ ມ ບົ ດບາດ ແລະ ສະຖານະ ວົ ງຈອນຊີ ວິ ດ ຄອບຄົ ວ ການຮຽນຮ້ ອາຊີ ບ ຄວາມເຊ່ ອ ສະພາວະທາງ ເສດຖະກິ ດ ບຸ ກຄະລິ ກກະ ພາບ ການສຶ ກສາ ແນວຄິ ດຂອງ ຕົ ນເອງ ການດໍ າລົ ງຊີ ວິ ດ IV. ພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ Consumer Behavior 4. ປຼັ ດໄຈທີ່ ມີ ຜົ ນຕໍ່ ພຶ ດຕິ ກໍ າການຊ້ ຂອງຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ
 56. 56. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 5. ຂະບວນການຕຼັ ດສິ ນໃຈຂອງຜ້ ຊ້  ການຮຼັ ບຮ້ ເຖິ ງບຼັ ນຫາ  ການຄົ້ ນຫາຂໍ້ ມນ  ການປະເມີ ນຜົ ນທາງເລອກ  ການຕຼັ ດສິ ນໃຈທາງເລອກທີ່ ດີ ທີ່ ສຸ ດ  ການປະເມີ ນພາຍຫຼັ ງການຊ້ IV.ພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກConsumerBehavior
 57. 57. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ V. ການກໍ າໜົ ດສ່ ວນແບ່ ງທາງການຕະຫາດ ຕະຫາດເປົ້ າໝາຍແລະ ການເລອກຕະຫາດເປົ້ າໝ າຍ 23% 32% 36% 9%
 58. 58. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 5.1 ການຕະຫາດເປົ້ າໝາຍ ໝາຍເຖິ ງການກໍ ານົ ດຍຸ ດທະສາດການຕະຫາດເພ່ ອຄຼັ ດ ເລອກເອົ າກຸ່ ມລກຄ້ າທີ່ ເປຼັ ນເປົ້ າໝາຍໂດຍຄໍ ານຶ ງເຖິ ງ ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດທີ່ ຄາດຫວຼັ ງວ່ າຈະເປຼັ ນລກ ຄ້ າໃນອານາຄົ ດ
 59. 59. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ການກໍ ານົ ດຕະຫາດເປົ້ າໝາຍຫຼັ ກ ຂ ອ ງ ຕ ະ ຫ າ ດ ສິ ນ ຄ້ າ ອຸ ປ ະ ໂ ພ ກ ບໍ ລິ ໂພກ ມີ 3 ຂຼັ້ ນຕອນ 1. ການພິ ຈາລະນາກຸ່ ມຜ້ ຊ້ ແລະ ກຸ່ ມຜ້ ໃຊ້ ສິ ນຄ້ າ – ຂະໜາດຂອງສ່ ວນຕະຫາດ – ອິ ດທິ ພົ ນໃນການຕຼັ ດສິ ນໃຈຊ້ ແລະ ໃຊ້ ສິ ນຄ້ າ ແລະ ບໍ ລິ ການ – ປະລິ ມານການຊ້ – ຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນ – ຄຸ ນຄ່ າ ຫ ປະໂຫຍດສິ ນຄ້ າຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດພວກເຮົ າທີ່ ສະເ ໜີ ໃນຕະຫາດນີ ້ 2. ປຽບທຽບຕະຫາດເປົ້ າໝາຍປຼັ ດຈຸ ບຼັ ນກຼັ ບລຼັ ກສະນະຜ້ ຊ້ ໃນ ຕະຫາດ 3. ພິ ຈາລະນາກຸ່ ມເປົ້ າໝາຍຂອງເຮົ າວ່ າມີ ກຸ່ ມຜ້ ໃຊ້ ຫຊ້ ປະຈໍ າຫ ບໍ່
 60. 60. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ1 ຊຸ ດ ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ1 ຊຸ ດ ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ1 ຊຸ ດ ຍຸ ດທະສາດການຕະຫາດເລຼັ່ ງໃສ່ ຫາຍສ່ ວນMultiple Segment ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ1 ຊຸ ດ ຍຸ ດທະສາດການຕະຫາດເລຼັ່ ງໃສ່ ສະເພາະສ່ ວນ Single Segment 5.2 ຍຸ ດທະສາດການເລອກຕະຫາດ ເປົ້ າໝາຍ ສ່ ວນຕະຫາດA ສ່ ວນຕະຫາດ B ສ່ ວນຕະຫາດ C ສ່ ວນຕະຫາດA ສ່ ວນຕະຫາດ B ສ່ ວນຕະຫາດ C ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ1 ຊຸ ດ ເຂົ້ າສ່ ຕະຫາດທຼັ ງໝົ ດ (Mass Market) ບໍ່ ແບ່ ງສ່ ວນຕະຫາດ ຍຸ ດທະສາດຕະຫາດລວມTotal Market
 61. 61. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ການເລອກຕະຫາດເປົ້ າໝາຍສາມາດເຮຼັ ດ ໄດ້ 3 ແບບ 1. ການຕະຫາດແບບບໍ່ ແຍກຄວາມແຕກຕ່ າງ (Undifferentiated Marketing) ຕາມວິ ທີ ນີ ້ ທຸ ລະກິ ດຕຼັ ດສິ ນໃຈທີ່ ຈະຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ ອງການຂອງຕະຫາດເປຼັ ນສ່ ວນໃຫຍ່ ຫາຍກວ່ າ ຕະຫາດສ່ ວນຍ່ ອຍ ທຸ ລະກິ ດຈະບໍ່ ສົ ນໃຈເຖິ ງຄວາມແຕກ ຕ່ າງຂອງຕະຫາດແຕ່ ລະສ່ ວນ ແຕ່ ຈະເບິ່ ງຕະຫາດໃນ ລຼັ ກສະນະລວມ
 62. 62. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ການເລອກຕະຫາດເປົ້ າໝາຍສາມາດເຮຼັ ດ ໄດ້ 3 ແບບ 2. ການຕະຫາດແບບແຍກຄວາມແຕກຕ່ າງ (Differentiation Marketing) ຕາມວິ ທີ ນີ ້ ທຸ ລະກິ ດຕຼັ ດສິ ນໃຈດໍ າເນີ ນໃນຕະຫາດ ຍ່ ອຍ ຕຼັ້ ງແຕ່ ສອງສ່ ວນຂຶ ້ ນໄປ ໂດຍອອກແບບຜະລິ ດຕະ ພຼັ ນ ແລະ ໂປແກມການຕະຫາດ ສໍ າລຼັ ບຕະຫາດແຕ່ ລະ ສ່ ວນໂດຍສະເພາະ ເພ່ ອໃຫ້ ຍອດຂາຍລວມສງຂ້ ນ ແລະ ຕ້ ອງການຢ່ ໃນຕະຫາດຢ່ າງໝຼັ້ ນຄົ ງ
 63. 63. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ການເລອກຕະຫາດເປົ້ າໝາຍສາມາດເຮຼັ ດ ໄດ້ 3 ແບບ 3. ການຕະຫາດແບບເລຼັ່ ງໃສ່ ສະເພາະສ່ ວນ(Concentrated Marketing) ວິ ທີ ນີ ້ ທຸ ລະກິ ດຈະໃຊ້ ສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດ ແບບດຽວ ເພ່ ອເລຼັ່ ງໃສ່ ສະເພາະຕະຫາດສ່ ວນໃດສ່ ວນໜ ຶຶ ຶ່ ງ ທຼັ້ ງນີ ້ ກໍ່ ເພາະວ່ າບໍ ລິ ສຼັ ດອາດມີ ນະໂຍບາຍຕ້ ອງການ ຈະເຈາະຕະຫາດສະເພາະສ່ ວນ ຫ ບໍ ລິ ສຼັ ດອາດມີ ຊຼັ ບພະຍາກອນຈໍ າກຼັ ດ
 64. 64. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 5.3 ການກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ ໝາຍເຖິ ງການສ້ າງລຼັ ກສະນະເດຼັ່ ນຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ ທີ່ ຄາດວ່ າຈະຖກຕາມຄວາມຕ້ ອງການຂອງຕະຫາດ ບໍ ລິ ສຼັ ດ ເພາະສະນຼັ້ ນຈໍ າເປຼັ ນຕ້ ອງໄດ້ ສະເໜີ ຕະຫາດ ຮຼັ ບຮ້ ແລະ ຈ່ ຈໍ າຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຂອງຕົ ນ
 65. 65. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  ວິ ທີ ວາງຕໍ າແໜ່ ງ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 1) ກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຕາມລາຄາ(positioning by price) 2) ກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຕາມກຸ່ ມເປົ້ າໝາຍ (positioning by target group) 3) ກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຈາກແຫ່ ງກໍ າເນີ ດ (positioning by origin) 4) ກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຕາມສ່ ວນປະສົ ມ (positioning by ingredients) 5) ກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຕາມມາດຕະຖານ (positioning by standard)
 66. 66. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 1. ວິ ທີ ວາງຕໍ າແໜ່ ງ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 6)ກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຕາມຜົ ນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸ ນຄ່ າ(Positioning by benefit and value) 7)ກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຕາມຮບຊົ ງ (positioning by shape) 8)ກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຕາມຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນ (positioning by competitor) 9)ກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຕາມຊຼັ້ ນຂອງຜະລິ ດຕະ ພຼັ ນ (positioning by product class)
 67. 67. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ  ປຼັ ດໄຈທີ່ ໃຊ້ ໃນການກໍ ານໜົ ດຕໍ າແໜ່ ງ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 1) ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ 2) ສິ ນຄ້ າ 3) ຄ່ ແຂ່ ງຂຼັ ນ 4) ບໍ ລິ ສຼັ ດ
 68. 68. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ໝາຍເຖິ ງການແບ່ ງຕະຫາດໃຫຍ່ ເປຼັ ນຕະຫາດສ່ ວນນ້ ອຍຕາມ ຄຸ ນລຼັ ກສະນະບາງປະການຂອງຜ້ ຊ້ ໂດຍຢຶ ດຖຫຼັ ກເກນວ່ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກແຕ່ ລະຄົ ນບໍ່ ຄກຼັ ນ ແຕ່ ຈະມີ ຜ້ ຊ້ ທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ ອງການ ມຼັ ກຄ້ າຍຄກຼັ ນ ໂດຍພິ ຈາລະນາໄດ້ ດຼັ່ ງນີ ້ : 1) ລະດຼັ ບສ່ ວນແບ່ ງຕະຫາດ(Levels of market segmentation) ຕົ ງຢ່ າງ:ຄີ ມອາບນໍ້ າລຼັ ກເປຼັ ນຜະລິ ດຕະພຼັ ນທີ່ ເລຼັ່ ງໃສ່ ຕະຫາດເປົ້ າ ໝາຍ ກຸ່ ມເພດຍິ ງ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ແຕ່ 15 ປີ ຂຶ ້ ນໄປ 5.4 ການແບ່ ງສ່ ວນຕະຫາດ(Segmentation)
 69. 69. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 2) ຫຼັ ກເກນໃນການແບ່ ງຕະຫາດຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ (Bases for Segmenting Consumer)  ຕາມຫຼັ ກການປະຊາກອນສາດ: ມີ ການແບ່ ງສ່ ວນຕະຫາດ ຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຄີ ມອາບນໍ້ າ ກຸ່ ມເພດຍິ ງທີ່ ມີ ອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ ້ ນ ໄປລະດຼັ ບຊຼັ້ ນຂອງສຼັ ງຄົ ມໃນລະດຼັ ບກາງ  ການແບ່ ງສ່ ວນຕະຫາດຕາມຫຼັ ກຈິ ດວິ ທະຍາ: ແມ່ ນການແບ່ ງ ຕາມລຼັ ກສະນະນິ ດໄສຂອງລກຄ້ າກຸ່ ມທີ່ ມຼັ ກທົ ດລອງອຼັ ນໃໝ່ ໆ  ການແບ່ ງສ່ ວນຕະຫາດຕາມພຶ ດຕິ ກໍ າທຼັ ດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມຕ້ ອງການ: • ສະຖານະການໃນການຊ້ • ປະໂຫຍດທີ່ ໄດ້ ຮຼັ ບຈາກສິ ນຄ້ າ • ລຼັ ກສະນະການຊ້ ການໃຊ້ • ທຼັ ດສະນະຕະຕິ ຕໍ່ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 5.4 ການແບ່ ງສ່ ວນຕະຫາດ(Segmentation)
 70. 70. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 1) ການປະເມີ ນສ່ ວນຕະຫາດ  ຂະໜາດ ແລະ ການຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕຂອງຕະຫາດເປົ້ າໝາຍ  ຄວາມສາມາດຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດໃນການຈງໃຈໃຫ້ ກຸ່ ມເປົ້ າໝາຍ ໃນຕະຫາດສ່ ວນນີ ້ ຍອມຮຼັ ບສິ ນຄ້ າໃໝ່  ຄວາມສາມາດທາງດ້ ານຊຼັ ບພະຍາກອນ,ທຶ ນ ແລະ ບຸ ກຄະລາ ກອນຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດ 2) ການເລອກສ່ ວນຕະຫາດ ຄການກໍ ານົ ດສ່ ວນປະສົ ມທາງການຕະຫາດທີ່ ເໝາະສົ ມກຼັ ບ ກຸ່ ມເປົ້ າໝາຍ 5.5 ການກໍ ານົ ດເປົ້ າໝາຍ(Market Targeting)
 71. 71. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 1) ການວິ ເຄາະເຖິ ງຄຸ ນສົ ມບຼັ ດຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 2) ການວິ ເຄາະລຼັ ກສະນະຕະຫາດເປົ້ າໝາຍ ແລະການເລອກ ຕະຫາດເປົ້ າໝາຍ 3) ວິ ທີ ການກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ ຊຶ່ ງໃຊ້ ລາຄາແລະ ຄຸ ນນະພາບເປຼັ ນຕົ ວກໍ ານົ ດ 4) ການກໍ ານົ ດແຜນຜຼັ ງຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດ ແລະຄແຂ່ ງໃນຕະຫາດ 5.6 ການກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ
 72. 72. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ຍຸ ດທະສາດການວາງຕໍ າແໜ່ ງ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ ການວາງຕໍ າ ແໜ່ ງ ຜະລິ ດຕະ ພຼັ ນ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ • ຮບແບບ • ຄຸ ນສົ ມບຼັ ດ • ຄວາມທົ ນທານ ບຸ ກຄະລາກອນ • ຄວາມຮ້ ຂອງບຸ ກ ຄະລາກອນ • ປະສົ ບການ ແລະ ຄວາມຊໍ ານານ ການບໍ ລິ ການ • ວ່ ອງໄວ • ບໍ ລິ ການພິ ເສດ • ການອົ ບຮົ ມ ພາບລຼັ ກ • ທີ່ ມາຂອງ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ • ຄວາມຮຼັ ກຫຊາດ ນິ ຍົ ມ • ເຫດການ
 73. 73. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ການວິ ເຄາະພຶ ດຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກເປຼັ ນການພິ ຈາລະນາ ພຶ ດຕິ ກໍ າຂອງກຸ່ ມເປົ້ າໝາຍ ໂດຍໃຊ້ ຄໍ າຖາມ 7 ຂໍ້ ແລະ ເພ່ ອ ຫາຄໍ າຕອບ7 ປະການກ່ ຽວກຼັ ບລກຄ້ າ 1) ໃຜຢ່ ໃນຕະຫາດເປົ້ າໝາຍ (Whois in the targetmarket?)  ເປຼັ ນຜ້ ມີ ລາຍໄດ້ ປານກາງຢ່ ໃນຊຼັ້ ນສຼັ ງຄົ ມປານກາງ  ກຸ່ ມຜ້ ຍິ ງທີ່ ມຼັ ກດແລສຸ ຂະພາບຜິ ວກາຍ (ຕົ ວຢ່ າງ) 5.7 ການວິ ເຄາະພຶ ກຕິ ກໍ າຜ້ ບໍ ລິ ໂພກ
 74. 74. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 2) ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກຊ້ ຫຍຼັ ງ (What does theConsumer buy?) ຕົ ວຢ່ າງ: ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກຊ້ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນຄີ ມອາບນໍ້ າຕ້ ອງການສິ່ ງ ຕໍ່ ໄປນີ ້ :  ຄວາມສະອາດຂອງຮ່ າງກາຍ  ສ້ າງຄວາມໝຼັ້ ນໃຈໃນຕົ ວເອງ  ໃຫ້ ຜິ ວນຸ່ ມຊຸ່ ມຊ່ ນນ່ າສໍ າຜຼັ ດ
 75. 75. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 3) ເປຼັ ນຫຍຼັ ງຜ້ ບໍ ລິ ໂພກຈຶ່ ງຊ້ (Why does the Consumer buy?)  ມີ ສິ່ ງຈງໃຈໃນການຊ້ ດ້ ານເຫດຜົ ນ  ມີ ສິ່ ງຈງໃຈໃນການຊ້ ດ້ ານຈິ ດວິ ທະຍາ ເຊຼັ່ ນວ່ າຮບ ລຼັ ກສະນະຂອງການຫຸ້ ມຫໍ່ , ກາສິ ນຄ້ າ ແລະຄວາມຮ້ ສຶ ກ
 76. 76. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 4) ໃຜມີ ສ່ ວນຮ່ ວມໃນການຊ້ (Who participates?)  ຜ້ ຊ້ ມີ ອິ ດທິ ພົ ນ: ປະກອບດ້ ວຍ ໝ່ ເພ່ ອນ ແລະ ດາລາ ນຼັ ກສະແດງຕ່ າງໆ  ການຕຼັ ດສິ ນໃຈຊ້ : ຜ້ ໃຊ້ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນນຼັ້ ນໆ ເປຼັ ນຜ້ ຕຼັ ດສິ ນໃຈຊ້ ເອງ
 77. 77. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 5) ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກຕຼັ ດສິ ນໃຈຊ້ ແນວໃດ(How does the Consumer buy?) ຂຼັ້ ນຕອນຕຼັ ດສິ ນໃຈຊ້ ຂອງຜ້ ບໍ ລິ ໂພກແມ່ ນເລີ່ ມແຕ່ ການ ຮຼັ ບຮ້ ເຖິ ງຄວາມຕ້ ອງການ ການໃຊ້ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນໂຕໃໝ່ ຈົ ນເຖິ ງການຮຼັ ບຮ້ ກາສິ ນຄ້ າ ແລະ ທຼັ ດສະນະຄະຕິ ທີ່ ດີ ຕໍ່ ສິ ນຄ້ າ 6) ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກຊ້ ຢ່ ໃສ (Where does the Consumer buy?) ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກຈະຊ້ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນຈາກຕົ ວແທນຈໍ າໜ່ າຍ, ຮ້ ານຂາຍຍ່ ອຍ ແລະຕະຫາດທົ່ ວໆໄປ
 78. 78. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 7) ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກຊ້ ແນວໃດ (How does the Consumer buy?) ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກຈະຊ້ ສິ ນຄ້ າກໍ່ ຕໍ່ ເມ່ ອ  ສິ່ ງທີ່ ໃຊ້ ຢ່ ໝົ ດ  ຢາກທົ ດລອງສິ່ ງທີ່ ອອກມາໃໝ່
 79. 79. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 1) ສາມາດວຼັ ດໄດ້ 2) ສາມາດເຂົ້ າເຖິ ງໄດ້ 3) ຕະຫາດຍ່ ອຍແຕ່ ລະສ່ ວນຄວນຈະມີ ຂະໜາດໃຫຍ່ ພຽງພໍ 4) ຕະຫາດຍ່ ອຍແຕ່ ລະສ່ ວນຄວນມີ ຄວາມແຕກຕ່ າງ 5) ສາມາດປະຕິ ບຼັ ດການໄດ້ 5.8 ລຼັ ກສະນະຂອງການແບ່ ງສ່ ວນຕະຫາດທີ່ ດີ
 80. 80. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ VI. ຜະລິ ດຕະພຼັ ນແລະ ການພຼັ ດທະນາ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 6.1 ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ (Product) 1. ຄວາມໝາຍຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ ໝາຍເຖິ ງອົ ງປະກອບຫາຍໆ ຢ່ າງທີ່ ລວມ ເຂົ້ າກຼັ ນແລ້ ວສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ ຕ້ ອງການຂອງຜ້ ຊ້ ໃຫ້ ໄດ້ ຮຼັ ບຄວາມເພິ່ ງພໍ ໃຈ ເຊຼັ່ ນວ່ າ:
 81. 81. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 2. ອົ ງປະກອບຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ (Product Component)  ໂຕຜະລິ ດຕະພຼັ ນ  ລຼັ ກສະນະຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ  ສ່ ວນເສີ ມຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ  ສິ່ ງທີ່ ຄາດຫວຼັ ງຈາກຜະລິ ດຕະ ພຼັ ນ  ສຼັ ກກະຍະພາບຂອງຜະລິ ດຕະ ພຼັ ນ
 82. 82. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 3. ປະເພດຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ  ສິ ນຄ້ າອຸ ປະໂພກບໍ ລິ ໂພກ  ສິ ນຄ້ າອຸ ດສາຫະກໍ າ
 83. 83. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 4. ສ່ ວນປະສົ ມຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 1) ສາຍຜະລິ ດຕະພຼັ ນ: ໝາຍເຖິ ງການຈຼັ ດກຸ່ ມຂອງ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນທີ່ ມີ ລຼັ ກສະນະຄ້ າຍຄກຼັ ນ
 84. 84. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 4. ສ່ ວນປະສົ ມຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 2) ລາຍການຜະລິ ດຕະພຼັ ນ: ໝາຍເຖິ ງລຼັ ກສະນະໜ່ ວຍ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນທີ່ ມີ ຄວາມແຕກຕ່ າງກຼັ ນ
 85. 85. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 4. ສ່ ວນປະສົ ມຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 3) ຄວາມກ້ ວາງຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ: ໝາຍເຖິ ງຈໍ ານວນສາຍ ຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນທີ່ ທຸ ລະກິ ດຈໍ າແນກໄວ້
 86. 86. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 4. ສ່ ວນປະສົ ມຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 4) ຄວາມເລິ ກຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ: ໝາຍເຖິ ງຈໍ ານວນ ສິ ນຄ້ າທີ່ ມີ ໃນສາຍຜະລິ ດຕະພຼັ ນແຕ່ ລະສາຍ
 87. 87. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 4. ສ່ ວນປະສົ ມຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ 5) ຄວາມຍາວຂອງສ່ ວນປະສົ ມຜະລິ ດຕະພຼັ ນ: ໝາຍ ເຖິ ງຈໍ ານວນລາຍການຜະລິ ດຕະພຼັ ນທຼັ ງໝົ ດທຸ ກ ລາຍການຜະລິ ດຕະພຼັ ນໃນທຸ ກສາຍຜະລິ ດຕະພຼັ ນລວມ ກຼັ ນຂອງບໍ ລິ ສຼັ ດ
 88. 88. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 5. ສ່ ວນປະກອບຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ (ProductConsist)  ກາສິ ນຄ້ າ:ເບຍລາວ  ຊ່ ກາສິ ນຄ້ າ:ໂກນ  ເຄ່ ອງໝາຍກາສິ ນຄ້ າ:ສີ ເຫອງ  ເຄ່ ອງໝາຍການຄ້ າ: ເບຍລາວໂກນ  ໂລໂກ້ (Logo): ກາຫົ ວເສອ  ສະໂລແກນ (Slogan): ເບຍລາວເບຍຄົ ນຈິ ງໃຈ
 89. 89. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 6. ວົ ງຈອນຊີ ວິ ດຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ (Product Life Cycle) ກໍ າໄລ ຍອດຂາຍ ກໍ າໄລ ຍອດຂາຍ ແນະນໍ າ ຂະຫຍາຍຕົ ວ ຂະຫຍາຍຕົ ວເຕຼັ ມທີ່ ຕົ ກຕໍ່ າ ເວລາ ເງິ ນ 0 1 2 3 4
 90. 90. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 6.2 ການພຼັ ດທະນາຜະລິ ດຕະພຼັ ນໃ ໝ່ ການພຼັ ດທະນາຜະລິ ດຕະພຼັ ນໝາຍເຖິ ງຜະລິ ດຕະພຼັ ນ ຕ່ າງໆທີ່ ໃຊ້ ໃນກິ ດຈະການ ອາດຈະເປຼັ ນຜະລິ ດຕະພຼັ ນທີ່ ມີ ການປ່ ຽນແປງບາງຢ່ າງໃນຜະລິ ດຕະພຼັ ນທີ່ ມີ ຢ່ ແລ້ ວ (ການ ປ່ ຽນແປງດຼັ່ ງກ່ າວຈະຕ້ ອງມີ ຜົ ນໃຫ້ ຜ້ ບໍ ລິ ໂພກເພີ່ ງພໍ ໃຈ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນຫາຍຂຶ ້ ນກວ່ າຜະລິ ດຕະພຼັ ນເດີ ມ)
 91. 91. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 1. ການພຼັ ດທະນາຜະລິ ດຕະພຼັ ນ ສາມາດຈໍ າແນກໄດ້ 3 ລຼັ ກສະນະ  ຜະລິ ດຕະພຼັ ນໃໝ່ ທີ່ ຍຼັ ງບໍ່ ທຼັ ນມີ ໃຜນໍ າສະເໜີ ໃນ ຕະຫາດມາກ່ ອນ(Innovative Product)  ຜະລິ ດຕະພຼັ ນໃໝ່ ທີ່ ພຼັ ດທະນາ, ປ່ ຽນແປງປຼັ ບປຸ ງ ມາຈາກຜະລິ ດຕະພຼັ ນເກົ່ າທີ່ ຂາຍຢ່ ແລ້ ວໃນຕະຫາດ (ReplacementProduct ofModify Product)  ຜະລິ ດຕະພຼັ ນໃໝ່ ແຕ່ ບໍ່ ໃໝ່ ໃນທ້ ອງຕະຫາດ Imitative orMe-too Product
 92. 92. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 2. ປະເພດຂອງຜະລິ ດຕະພຼັ ນໃໝ່  ຜະລິ ດຕະພຼັ ນທີ່ ຜະລິ ດຂຶ ້ ນຄຼັ້ ງທໍ າອິ ດ(Original products)  ຜະລິ ດຕະພຼັ ນປຼັ ບປຸ ງໃໝ່ (improved products)  ຜະລິ ດຕະພຼັ ນດຼັ ດແປງໃໝ່ (Modified products)  ຜະລິ ດຕະພຼັ ນຍີ່ ຫໍ້ ໃໝ່ (newbrands)
 93. 93. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 3. ປຼັ ດໃຈທີ່ ເຮຼັ ດໃຫ້ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນໃໝ່ ປະສົ ບຜົ ນສໍ າເລຼັ ດ ມີ 3 ປະການ:  ຜະລິ ດຕະພຼັ ນນຼັ້ ນຈະຕ້ ອງມີ ລຼັ ກສະນະໂດດເດຼັ່ ນມີ ເອກະລຼັ ກ ເໜອຜະລິ ດຕະພຼັ ນອ່ ນ  ແນວຄິ ດຜະລິ ດຕະພຼັ ນຈະຕ້ ອງກໍ ານົ ດໄວ້ ຢ່ າງຊຼັ ດ ເຈນກ່ ອນທີ່ ຈະນໍ າໄປສ່ ການຜະລິ ດເປຼັ ນຮບ ຜະລິ ດຕະພຼັ ນ  ການເສີ ມການຕະຫາດແລະ ເຕຼັ ກໂນໂລຊີ
 94. 94. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 4. ຂະບວນການພຼັ ດທະນາຜະລິ ດຕະພຼັ ນໃໝ່ (New product development process) 1. ການສ້ າງແນວຄວາມຄິ ດກ່ ຽວກຼັ ບຜະລິ ດຕະພຼັ ນໃໝ່ 2. ການປະເມີ ນແລະຄຼັ ດເລອກແນວຄວາມຄິ ດ ການພຼັ ດທະນາແລະທົ ດສອບແນວຄວາມຄິ ດ ການພຼັ ດທະນາຍຸ ດທະສາດທາງການຕະຫາດ ການວິ ເຄາະສະພາບທາງທຸ ລະກິ ດ ການພຼັ ດທະນາຜະລິ ດຕະພຼັ ນ ການທົ ດສອບຕະຫາດ ການດໍ າເນີ ນທຸ ລະກິ ດ
 95. 95. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 7. ການຕຼັ້ ງລາຄາPrice ລາຄາແມ່ ນມນຄ່ າຂອງສິ ນຄ້ າຫບໍ ລິ ການໃນຮບ ແບບຈໍ ານວນເງິ ນ ເພ່ ອກໍ່ ໃຫ້ ເກີ ດການແລກປ່ ຽນຫ ຍ້ າຍກໍ າມະສິ ດນຼັ້ ນ
 96. 96. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 1. ຄວາມສໍ າຄຼັ ນຂອງລາຄາ ລາຄາເປຼັ ນເຄ່ ອງມໃນການກໍ ານົ ດມນຄ່ າໃນການ ແລກປ່ ຽນ ຊ້້ ຂາຍສິ ນຄ້ າຫບໍ ລິ ການຕ່ າງໆ ການຊ້ ຂາຍ ຈະເກີ ດຂຶ ້ ນກໍ່ ຕໍ່ ເມ່ ອຜ້ ຊ້ ເຕຼັ ມໃຈຈະຈ່ າຍໃນຄາຄາໜຶ່ ງ ແລະ ຜ້ ຂາຍພໍ ໃຈທີ່ ຈະຂາຍໃນລາຄາດຽວກຼັ ນ ການຕຼັ ດສິ ນໃຈຕຼັ້ ງລາຄາສິ ນຄ້ າ ຕ້ ອງພິ ຈາລະນາ ຈາກປຼັ ດໃຈຫາຍຢ່ າງ ເຊຼັ່ ນ: ສາເຫດຈງໃຈໃນການຊ້ , ພຶ ດຕິ ກໍ າຂອງຜ້ ຊ້ , ສະພາບການແຂ່ ງຂຼັ ນ, ກົ ດລະບຽບ, ຕົ້ ນທຶ ນ, ສະພາບທາງເສດຖະກິ ດ ແລະ ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍທ ການຕະຫາດ
 97. 97. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ 2. ຫຼັ ກການກໍ ານົ ດ ລາຄາ 2.1 ການກໍ ານົ ດລາຄາໂດຍອາໄສຕົ້ ນທຶ ນເປຼັ ນມາດຕະຖານ (cost-based pricing) ບໍ ລິ ສຼັ ດສ່ ວນຫາຍກໍ ານົ ດລາຄາຂາຍໂດຍຖຕົ້ ນທຶ ນເປຼັ ນ ຫຼັ ກ ເຊິ່ ງຕົ້ ນທຶ ນດຼັ່ ງກ່ າວໝາຍເຖິ ງຕົ້ ນທຶ ນທຼັ ງໝົ ດ ລວມທຼັ ງຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍໃນການດໍ າເນີ ນງານ ແລະ ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍຕ່ າງໆ. ຕົ ວຢ່ າງ: ບໍ ລິ ສຼັ ດຜະລິ ດສິ ນຄ້ າສະນິ ດໜຶ່ ງມີ ຕົ້ ນທຶ ນລວມ 10,000 ກີ ບ ຕໍ່ ໜ່ ວຍຜ້ ຜະລິ ດຕ້ ອງການສ່ ວນບວກເພີ່ ມ 15% ຈາກຕົ້ ນທຶ ນສິ ນຄ້ າ ດຼັ່ ງນຼັ້ ນລາຄາຂາຍສິ ນຄ້ າຈະ ເປຼັ ນ 11,5oo ກີ ບ
 98. 98. ຫຼັ ກການຕະຫາດ/ Principlesof Marketing ວິ ທະຍາໄລແຄທ໌ ໂດຍ: ອ.ຈອ໋ ອດທໍ າມະວົ ງ ຂໍ ຂອບໃຈ

×