O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kommunal miljørevisjon

838 visualizações

Publicada em

Publicada em: Diversão e humor, Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kommunal miljørevisjon

 1. 1. Kommunal miljørevisjon Innlegg under NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2009 arrangert av Norges Kommunerevisorforbund Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 4. februar 2009 Carlo Aall – forskningsleder Vestlandsforsking [email_address]
 2. 2. Hva skal jeg snakke om? <ul><li>Bakgrunn </li></ul><ul><li>Noen teoretiske refleksjoner omkring begrepene ”miljø” og ”revisjon” </li></ul><ul><li>Erfaringer fra prosjektet ”Kommunal miljørevisjon” </li></ul><ul><li>Noen avsluttende refleksjoner omkring det å drive miljørevisjon i norske kommuner </li></ul>
 3. 3. Meg selv… <ul><li>Kommunal miljøvernleder i en kommune </li></ul><ul><ul><li>Ølen kommune 1988-90 </li></ul></ul><ul><li>Miljøforsker ved Vestlandsforsking i Sogndal </li></ul><ul><ul><li>Siden 1990 </li></ul></ul><ul><li>Lokalpolitisk aktiv i Leikanger kommune </li></ul><ul><ul><li>Leder i kontrollutvalget siden høsten 2007 </li></ul></ul>
 4. 5. <ul><li>Noen teoretiske refleksjoner omkring begrepene ”miljø” og ”revisjon” </li></ul>
 5. 6. Miljø: har miljøproblematikken endret karakter?
 6. 7. Miljø: hvor stor er endringsbehovet? Justering av berørte samfunn Omstilling av berørte samfunn Fra Lavutslipps- til post carbon society (-100%) Fra Kyoto- til Lavutslipps-samfunnet (-50%) Avvikling av berørte samfunn ? Omstillingshorisont Avviklingshorisont Sårbarhet i forhold til klimaet Sårbarhet i forhold til klimapolitikken + 2 grader Grønnlandsisen smelter ?
 7. 8. Revisjon (tilbake til de gamle Romerne…) <ul><li>Latin ”se på noe igjen” </li></ul><ul><ul><li>Fra re - (igjen) og videre (se) </li></ul></ul><ul><li>Praksis </li></ul><ul><ul><li>Budskap fra keiseren ble brakt videre av offisielle budbærere. For å sikre at budskapene ble framført korrekt, skulle såkalte revisorer som kjente budskapets innhold like godt som budbærerne, følge med på ferden for å kontrollere at budskapet ble framført på en forsvarlig måte </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flint, D. (1988): Philosophy and Principles of Auditing. An Introduction , Macmillan, London. </li></ul></ul></ul><ul><li>Moderne revisjon etter hvert med to hovedtilnærminger </li></ul><ul><ul><li>Kontrollere av lovlighet (jf bilagsrevisjon) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vurdering av hensiktsmessighet (jf forvaltningsrevisjon) </li></ul></ul>
 8. 9. Miljørevisjon USA 1977: Vurdere lovligheten av bedriftens virksomhet ifht påbud og fare for erstatningssøksmål  Systemer for Internkontroll Storbritannia 1990: Integrering av miljø i kvalitetssikring  Standarder for miljøledelse, miljøstyring og miljørevisjon USA 1988: Avfallsrevisjoner  Standarder for beskrivelse av miljøtilstand (for eksempel i årsmeldinger) Norge 1990: Analysere potensial for tekniske miljøforbedringer  Maler for teknisk miljøanalyse Vurdere hensikts-messighet Kontrollere Miljøpåvirkning Miljøarbeidet Innretning av revisjonen
 9. 10. Tre illusjoner omkring moderne revisjon <ul><li>Rasjonell planlegging fungerer etter oppskriften: 1) analysere status, 2) lage mål, 3) gjennomføre tiltak, 4) evaluere (og revidere) for dermed å starte på (1) igjen </li></ul><ul><ul><li>Virkeligheten er ikke slik. I praksis hopper man fram og tilbake mellom 1-4, og 4 er ofte ”the missing link” som man hopper over </li></ul></ul><ul><li>Styringen av samfunnet (og miljøet) kan kontrolleres bare man har gode nok styrings- og kontrollsystemer (eller revisjon) </li></ul><ul><ul><li>Mangel på kunnskap, tilfeldige hendelser i samfunn og natur, og sterke interessemotsetninger i samfunnet gjør det umulig med full (ikke en gang delvis) ”kontroll” </li></ul></ul><ul><li>Revisjon skal skje innenfor et absolutt skille mellom politikk og administrasjon </li></ul><ul><ul><li>Revisjon – og da særlig miljø revisjon – vil alltid i større eller mindre grad innebære ”revisjon av politikk og politikere” </li></ul></ul>
 10. 11. <ul><li>Erfaringer fra prosjektet ”Kommunal miljørevisjon” (1994-96) </li></ul>
 11. 12. Opplegg for utprøving av miljørevisjon <ul><li>Avklare hva som skal undersøkes </li></ul><ul><ul><li>Velge del av kommuneorganisasjonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Også ta med undersøkelser av miljøpåvirkning? </li></ul></ul><ul><li>Avklare revisjonsgrunnlaget </li></ul><ul><ul><li>Identifisere interne (eks planer) og/eller eksterne (eks lover og retningslinjer) dokumenter </li></ul></ul><ul><li>Avklare hvem/hva som er revidert part </li></ul><ul><ul><li>Hvem skal intervjues? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilke dokumenter skal gjennomgås? </li></ul></ul><ul><ul><li>Evt - hvilke miljøundersøkelser skal gjøres? </li></ul></ul>
 12. 13. 9 kommuner – 21 revisjonsforsøk
 13. 14. Eks fra Steinkjer og inneklima i skolebygg <ul><li>Revisjonsgrunnlag </li></ul><ul><ul><li>Mål om å lage et ”mønsterbygg” mhp inneklima og miljøvennlige byggematerialer ved omgjøring av militærleir til skole </li></ul></ul><ul><li>Revisjonsaktiviteter </li></ul><ul><ul><li>Måling av inneklima </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervju av byggenemnd </li></ul></ul><ul><li>Hovedfunn fra revisjonen </li></ul><ul><ul><li>Målene ikke nådd </li></ul></ul><ul><ul><li>Byggenemnda valgte å se bort fra mål om inneklima og miljø for å holde kostnadene nede </li></ul></ul>Foto: Morten Stene
 14. 15. Eks fra Bømlo og fiskeoppdrett <ul><li>Revisjonsgrunnlag </li></ul><ul><ul><li>Kommunedelplan fiskeoppdrett </li></ul></ul><ul><li>Revisjonsaktiviteter </li></ul><ul><ul><li>Kartlegge lokalisering av anlegg </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervjue kommuneplanlegger og ansatte hos fiskerisjefen </li></ul></ul><ul><li>Hovedfunn fra revisjonen </li></ul><ul><ul><li>Flere anlegg plassert i konflikt med plan </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiskerisjefen overprøver kommunedelplanen ved tildeling av konsesjoner  hull i lovverket </li></ul></ul>
 15. 16. Opp som en løve…….. <ul><li>Bred omtale av prosjektet i media </li></ul><ul><li>Sluttrapport og håndbok utgitt på Kommuneforlaget </li></ul><ul><li>Sluttrapport sendt gratis til alle landets kommuner </li></ul><ul><li>MEN (så godt som) ingen kommuner som bruker systemet </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Noen avsluttende refleksjoner omkring det å drive miljørevisjon i norske kommuner </li></ul>
 17. 18. Staten går foran…. <ul><li>Miljørevisjon del av Riksrevisjonens arbeidsområde fra slutten av 1990-tallet </li></ul><ul><li>Formål </li></ul><ul><ul><li>… . bidra til et bedre miljø… </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilstrekkelig forvaltning av miljøgodene medfører risiko for disse verdiene. Det er derfor viktig at kvaliteten sikres gjennom revisjoner hvor forvaltningens veivalg belyses og dens praksis evalueres. </li></ul></ul><ul><li>Gjennomførte miljørevisjoner </li></ul><ul><ul><li>Gjennomføring av OSPAR-konvensjonen (krav om reduksjon i utslipp fra kloakk, landbruk og industri) </li></ul></ul><ul><ul><li>Myndighetenes kontroll med helse- og miljøfarlige kjemikalier </li></ul></ul><ul><ul><li>Bygging i 100-metersbeltet </li></ul></ul><ul><ul><li>Forurenset grunn og sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Miljørettet bistand </li></ul></ul><ul><li>Pågående miljørevisjoner (per </li></ul><ul><ul><li>Forvaltning av fiskeressursene </li></ul></ul><ul><ul><li>Forvaltning av reindrift </li></ul></ul><ul><ul><li>Vern av det biologiske mangfoldet </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilpassing til ekstremvær og klimaendringer i arealplanleggingen </li></ul></ul>
 18. 19. Hvorfor ingen miljørevisjon i kommunene? <ul><li>Problem med revisjon </li></ul><ul><ul><li>Revisjonsarbeid fortsatt lav status i kommunene (?) </li></ul></ul><ul><li>Problem med forvaltningsrevisjon </li></ul><ul><ul><li>Forvaltningsrevisjon lite prioritert i kommunene (?) </li></ul></ul><ul><li>Problem med det kommunale miljøvernarbeidet </li></ul><ul><ul><li>Kapasiteten (ikke nødvendigvis kompetansen) på miljøområdet mangler i kommunene </li></ul></ul><ul><ul><li>(uten miljøarbeid – lite interesse for å revidere det?) </li></ul></ul>
 19. 20. Kilde: Vestlandsforsking 2008 sin evaluering av programmet Livskraftige kommuner
 20. 21. <ul><li>Takk for oppmerksomheten! </li></ul><ul><li>Carlo Aall </li></ul><ul><li>caa@vestforsk.no </li></ul>

×