català llengua valencià valencià gramàtica nom perífrasis verbals lèxic adjectiu ortografia diversitat lingüística pronoms estar verbs ser verb numerals quantitatius indefinits apòstrof variació nombre gènere catala dígraf -ig x i tx tg i tj grafies g i j temps verbals subjuntiu indicatiu futur condicional imperatiu ele geminada l consonants laterals laterals labial labiodental fricatiu labiodentals b i v bilabial bilabial oclusiu v b doblets lingüístics derivació zero neologismes precisió lèxica derivació habilitació sufixació fomació de paraules composició infixació prefixació contracció apostrofació i contracció verb classificació verbs copulatius verbs transitius verbs pronominals escriptura números cardinals quantificadors quantitatius indefinits i numerals multiplicatius partitius ordinals col·lectius vocals obertes accentuació dièresi innecessària e tancada dièresi obertura vocàlica e oberta o oberta vocals tancades o tancada alfabet gemminacions hiats i triftongs dígrafs síl·laba lletres compostes diftongs demostratius díctics demostratius i possessius possessius flexió subst. i adj.: nombre c1 i c2 jqcv flexió substantiu i adjectiu: nombre flexió de nombre jqcv neutre *lo article definit article personal article indefinit article neutre lo tipus d'article i *lo incorrecte lo flexió substantiu i adjectiu: gènere substantius flexió gènere variació diastràtica variació diacrònica variació lingüística variació diatòpica formació històrica lèxic diacrònica diafàsica diastràtica diatòpica flexió història llengua plurilingüisme sociolingüística mutilations génitales feminines femme adverbis preposicions connectors conjuncions forts àtons tònics febles el qual interrogatius qui exclamatius relatius què que vindre anar usos ortografía essa sorda essa sonora oclusives gerundi infinitiu formes no personals participi monosèmia paronímia vocabulari homonímia polisèmia quantificadors article substantiu
Ver mais