OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA I DIGITALNA INKLUZIJA.pptx

A
andreja marcetićExternal Associate at EDUCATION AND TEACHER TRAINING AGENCY em EDUCATION AND TEACHER TRAINING AGENCY
OKVIR DIGITALNIH
KOMPETENCIJA (DigComp 2.2)
i DIGITALNA INKLUZIJA
mr.sc. Andreja Marcetić
Digitalna kompetencija
• uključuje
Sigurnu
kritičku
i odgovornu upotrebu digitalnih
tehnologija i
rukovanje njima za učenje, na poslu i za
sudjelovanje u društvu.
Ključne kompetencije u ciklusu cjeloživotnog učenja - L3
Europska Komisija: Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje – EU referentni okvir
1. komunikacija na materinjem jeziku
2. komuniciranje na stranom jeziku
3. matematička pismenost i osnovna
znanja iz znanosti i tehnologije
4. digitalna kompetencija
5. kompetencija znati kako učiti
6. socijalne vještine i građanska
kompetencija
7. poduzetništvo i inovativnost
(kreativnost)
8. kulturalna ekspresija (kulturna svijest i
izražavanje)
DigComp 2.2
Europski okvir digitalnih kompetencija
•Europska komisija je zadužila Zajednički istraživački
centar Europske unije za izradu Europskog okvira
digitalnih kompetencija za građane. Najnovija verzija
DigComp 2.2 je ažurirana u svibnju 2022. i služi za
 planiranje javnih politika razvoja digitalne
pismenosti,
izradu alata za procjenu digitalne pismenosti,
te razvoj i provedbu novih kurikuluma za digitalno
obrazovanje i obuku građana.
DigComp definira pet područja digitalnih
kompetencija:
1. informacijska i podatkovna
pismenost;
2. komunikacija i suradnja;
3. stvaranje digitalnog sadržaja;
4. sigurnost i
5. rješavanje problema
DigComp razlikuje osam razina stručnosti,
od osnovne koja zahtijeva pomoć i vođenje,
do visoko specijalizirane i napredne, u kojoj
se kreiraju rješenja za kompleksne
društvene probleme.
DigComp
• nudi zajednički jezik za utvrđivanje i opisivanje
ključnih područja digitalne kompetencije
• alat na razini EU-a za poboljšanje digitalne
kompetencije građana,
• za pomoć tvorcima politika u formuliranju politika kojima se podupire
izgradnja digitalne kompetencije te za
• planiranje inicijativa za obrazovanje i osposobljavanje kako bi se
poboljšala digitalna kompetencija određenih ciljnih skupina.
Dig.Comp2.2
• Ova publikacija sastoji se od dva glavna dijela:
• integrirani okvir DigComp 2.2 nudi više od 250 novih
primjera znanja, vještina i stavova kojima se pomaže
građanima da se pouzdano, kritički i sigurno uključe u
digitalne tehnologije te u nove i novonastale tehnologije
kao što su sustavi vođeni umjetnom inteligencijom (UI).
• U drugom dijelu publikacije prikazuje se snimka
postojećeg referentnog materijala za DigComp kojim se
objedinjuju prethodno objavljene publikacije i reference.
Kako bi dostigla cilj da do 2030. g najmanje 80%
stanovništva posjeduje osnovne
digitalne vještine, Europska komisija ažurirala
je okvir digitalnih kompetencija (DigComp).
U Europi više od 90 posto stručnih radnih mjesta
zahtijeva osnovnu razinu digitalnog znanja, baš kao
što zahtijevaju osnovnu pismenost i matematičke vještine.
Upotreba digitalne tehnologije širi se u svim sektorima, od
poslovanja do transporta, pa čak i do poljoprivrede. Ipak, oko
42 posto Europljana nema osnovne
digitalne vještine, uključujući 37 posto onih koji čine
radnu snagu.
Europski okvir digitalnih kompetencija je prvenstveno namijenjen
građanima, kako bi im pružio razumijevanje što je to digitalna
kompetencija. Također pruža osnovu za oblikovanje politike digitalnih
vještina.
Ažurirani okvir digitalnih kompetencija, u skladu s europskom agendom
vještina 2020., uzima u obzir nove tehnologije kao što su UMJETNA
INTELIGENCIJA ili internet stvari, koje se koriste sve više u
povezanim kućanskim aparatima ili povezanim automobilima.
Okvir DigComp 2.2. također razmatra povećanje rada na daljinu, što
zahtijeva nove i povećane digitalne kompetencije. Još jedan novi fokus
okvira je digitalna pismenost, koja zahtijeva solidne digitalne vještine za
provjeru činjenica na internetu i izvora informacija.
Osim za građane, okvir je namijenjen i ostalima – školama, tvrtkama,
organizacijama za osposobljavanje – koji će moći koristiti DigComp 2.2
za ažuriranje svojih kurikuluma učenja, postavljanje ciljeva i ishoda
učenja, izgradnju alata za procjenu digitalnih vještina u obrazovanju i
na tržištu rada, te za potvrdu tih vještina.
Mobilnost, konkurentnost na tržištu rada …
 Građani će najviše koristi od okvira imati pri traženju posla i to tako
što će im pružiti samoprocjenu razine digitalne kompetencije,
postavljanje ciljeva učenja i identificiranje prilika za obuku. Na
web-stranici Europass postoji alat za samoprocjenu digitalne
kompetencije, kojeg je moguće uključiti u životopis (CV) te tako
djelomično olakšati traženje posla.
OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA I DIGITALNA INKLUZIJA.pptx
Ažuriranje Europskog okvira digitalnih kompetencija
radi uključivanja umjetne inteligencije i vještina
povezanih s podacima
• kreiranju preduvjeta uključivosti radi poboljšavanja
kvalitete života, ne samo na lokalnoj nego i na globalnoj razini
• Građani bi trebali razumjeti barem osnove novih tehnologija,
uključujući UMJETNU INTELIGENCIJU, kako bi ih mogli koristiti s
pouzdanjem, kritički i sigurno
• bolje će razumjeti potencijalne probleme povezane s etikom,
okolišnom održivosti, zaštitom podataka i e-privatnosti, pravima
djece, diskriminacijom i predrasudama, predrasude na temelju
invaliditeta te diskriminaciju na temelju etničkog i rasnog podrijetla
Digitalna inkluzija
Digitalna kompetencija ili
digitalna pismenost od iznimne
su važnosti u današnje vrijeme,
a još će važnije biti u bliskoj
nam budućnosti kada će većina
usluga biti dostupna gotovo
isključivo online.
Upravo stoga, digitalnu pismenost treba
razvijati, omogućiti digitalnu
uključenost što većeg broja ljudi,
posebice tzv. ranjivih skupina –
starijih osoba, osoba s
invaliditetom i stanovnika
ruralnih sredina
• RH
• 22 % starijih od 65 godina
• 12 % osoba s invaliditetom, a to su prioritetne skupine kad je riječ o
digitalnoj inkluziji.
PRIORITETI:
1. U tijeku je digitalizacija javnih usluga (sustav e-Građani)
Na razini Europske unije se sve javne usluge planiraju digitalizirati do
2030. godine
2. Digitalno obrazovanje
• formalno obrazovanje po cijeloj vertikali osnovnih, srednjih i visokih
škola
• neformalno obrazovanje kako bismo svim građanima omogućili razvoj
digitalnih kompetencija
OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA I DIGITALNA INKLUZIJA.pptx
Digitalna inkluzija
- podrazumijeva ne samo to da svatko ima pristup i
mogućnost korištenja digitalne tehnologije nego i to da
ih može upotrijebiti za poboljšanje kvalitete života i
sudjelovati u svim aspektima društva
•istraživanje o digitalnoj inkluziji starijih osoba,
osoba s invaliditetom, stanovnika otoka i ruralnih
sredina
• Istraživanje o digitalnoj uključenosti ranjivih skupina, koje je
uključivalo primjerice osobe s invaliditetom i umirovljenike, pokazalo
je da su za čak 65 posto ispitanika troškovi nabavke
uređaja i opreme previsoki, a njih tek polovica koristi
javne digitalne usluge.
• Ako usporedno s razvojem digitalnih usluga se ne radi na inkluziji,
dodatno se osnažuju oni koji su već osnaženi, a oni kojima bi to
moglo najviše pomoći ostaju zapostavljeni i digitalizacija im nije od
nikakve koristi ... (vaučerizacija ????
• Za čak 65% ispitanika troškovi nabavke uređaja i
opreme kao što su novo računalo, mobitel ili tablet, su
previsoki.
• 16,8 njih pristupa internetu na javnom mjestu gdje se i pristup i korištenje
ne naplaćuje.
• manje od 10% stjecalo vještine na nekim organiziranim
edukacijama – L3 ????
E-usluge
• 28% njih izjavilo je da nema dovoljno znanja i vještina kako koristiti
uslugu, prekomplicirano im je.
• 12% nema dovoljno informacija o uslugama koje se mogu koristiti
preko interneta.
• 9% ih ne želi koristiti jer se boje manipulacije nad osobnim podacima.
• Među onim ispitanicima koji koriste javne e-usluge najviše ih
preuzima službene obrasce, COVID potvrde, potvrde o nekažnjavanju,
prebivalištu i slično.
• 23,9% ih koristi za naručivanje za zdravstvene usluge.
• Za 40% sve radnje na portalu e-Građani nisu u potpunosti razumljive.
• Digitalna inkluzija
• omogućuje informatičko opismenjavanje, obrazovanje i
osposobljavanje ovih ranjivih društvenih skupina te
omogućava stvaranje boljih životnih i poslovnih prilika
svakom polazniku.
• Zato je cilj projekta Uključi s(v)e uključivanje socijalno
ugroženih osoba i osoba iz marginaliziranih skupina, osoba
s invaliditetom, mentalnim poteškoćama te djece i mladih
s posebno odgojno-obrazovnim potrebama i slabijeg
socio-ekonomskog statusa
• Senzibiliziranje i osnaživanje lokalne zajednice, ali i
društva u cjelini.
•Problem uključivanja svih u digitalni
svijet ne može riješiti jedna institucija
•Trebaju se uključiti, lokalne i
regionalne vlasti, znanstvene
institucije, organizacije civilnog
društva, poslovni subjekti ...
OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA I DIGITALNA INKLUZIJA.pptx
Važnost digitalne inkluzije
•Procjenjuje se da 80 milijuna građana EU nikada nije
koristilo internet pri čemu se ta brojka odnosi
prvenstveno na ranjive skupine koje zato otežano
sudjeluju u životu zajednice, u zagovaranju svojih prava i
ostvarenju svojih potreba.
•Digitalnom tranzicijom povećava se i rizik od digitalnog
jaza, a građanima otežava sudjelovanje u političkom i
javnom životu, pa samim time i u razvoju
demokratskog društva.
Izvor:
1. Europski referentni okvir, 2004
2. European Commission, 2010a, 2010b
3. Digital Agenda for Europe, Survey of Schools, ICT in Education, Final Report
4. Eurydice Report: Developing Key Competence in school in Europe, 2012
5. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i
srednjoškolsko obrazovanje, MZOS, Zagreb, 2011.
6. Ferrari, „DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital
competence in Europe, Report EUR 26035 EN, 2013.
7. http://www.digital-competences-for-teachers.eu/
8. http://moodle.digital-competences-for-teachers.eu/
9. L. Ilomaki, A. Kantosalo, M. Lakkala, “What is digital competence”, University of
Helsinki, Finland, March 2011.
10. M. Lakkala, L. Ilomaki, A. Kantosalo, “Which areas of digital competence are important for
teacher?” University of Helsinki, Finland, March 2011.
https://digitalnapismenost.com.hr/wp-content/uploads/2022/10/Smjernice-za-digitalnu-inkluziju-
ranjivih-drustvenih-skupina.pdf
Hvala na pozornosti!
mr.sc. Andreja Marcetić
andreja.marcetic@gmail.com
1 de 27

Recomendados

001 egov4 u - dan_te 2011 por
001 egov4 u - dan_te 2011001 egov4 u - dan_te 2011
001 egov4 u - dan_te 2011Moja Rijeka
307 visualizações23 slides
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi por
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upraviUpotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upravi
Upotrebom poslovne inteligencije do boljih usluga u javnoj upraviDejan Jeremic
721 visualizações48 slides
e - business skripta por
 e - business skripta e - business skripta
e - business skriptaPomucki Thomas
716 visualizações18 slides
Razvoj digitalnih gradova u Hrvatskoj por
Razvoj digitalnih gradova u HrvatskojRazvoj digitalnih gradova u Hrvatskoj
Razvoj digitalnih gradova u HrvatskojPogled kroz prozor
1.5K visualizações22 slides
10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202... por
10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202...10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202...
10 kljucnih pitanja i odgovora o Digitalnoj transformaciji poslovanja-8SEP202...Vedran Antoljak
104 visualizações17 slides
1 informatika u obrazovanju por
1 informatika u obrazovanju1 informatika u obrazovanju
1 informatika u obrazovanjuDuleKosovo
468 visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA I DIGITALNA INKLUZIJA.pptx

Knjiga “Tehnološko Poduzetništvo” i edukacija Digitalnog Poduzetništva na TVZ... por
Knjiga “Tehnološko Poduzetništvo” i edukacija Digitalnog Poduzetništva na TVZ...Knjiga “Tehnološko Poduzetništvo” i edukacija Digitalnog Poduzetništva na TVZ...
Knjiga “Tehnološko Poduzetništvo” i edukacija Digitalnog Poduzetništva na TVZ...Sergej Lugovic
492 visualizações14 slides
DIH Jug por
DIH JugDIH Jug
DIH JugNikola Balic
64 visualizações6 slides
CARNet u Obzoru2020 i Erasmusu+ - puzzle 2/2014, by Vesna por
CARNet u Obzoru2020 i Erasmusu+ - puzzle 2/2014, by VesnaCARNet u Obzoru2020 i Erasmusu+ - puzzle 2/2014, by Vesna
CARNet u Obzoru2020 i Erasmusu+ - puzzle 2/2014, by VesnaDragana Kupres
326 visualizações13 slides
SOCIJALNO-EKONOMSKI UTICAJ RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE por
SOCIJALNO-EKONOMSKI UTICAJ RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE SOCIJALNO-EKONOMSKI UTICAJ RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE
SOCIJALNO-EKONOMSKI UTICAJ RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE Darko Petrusic
340 visualizações2 slides
eGovernment Action Plan 2016 2020 accelerating the digital transformation of ... por
eGovernment Action Plan 2016 2020 accelerating the digital transformation of ...eGovernment Action Plan 2016 2020 accelerating the digital transformation of ...
eGovernment Action Plan 2016 2020 accelerating the digital transformation of ...Dejan Majkic
151 visualizações12 slides
Projekt E- građani: Središnji državni portal por
Projekt E- građani: Središnji državni portalProjekt E- građani: Središnji državni portal
Projekt E- građani: Središnji državni portalTomislav Korman
1K visualizações37 slides

Similar a OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA I DIGITALNA INKLUZIJA.pptx(20)

Knjiga “Tehnološko Poduzetništvo” i edukacija Digitalnog Poduzetništva na TVZ... por Sergej Lugovic
Knjiga “Tehnološko Poduzetništvo” i edukacija Digitalnog Poduzetništva na TVZ...Knjiga “Tehnološko Poduzetništvo” i edukacija Digitalnog Poduzetništva na TVZ...
Knjiga “Tehnološko Poduzetništvo” i edukacija Digitalnog Poduzetništva na TVZ...
Sergej Lugovic492 visualizações
DIH Jug por Nikola Balic
DIH JugDIH Jug
DIH Jug
Nikola Balic64 visualizações
CARNet u Obzoru2020 i Erasmusu+ - puzzle 2/2014, by Vesna por Dragana Kupres
CARNet u Obzoru2020 i Erasmusu+ - puzzle 2/2014, by VesnaCARNet u Obzoru2020 i Erasmusu+ - puzzle 2/2014, by Vesna
CARNet u Obzoru2020 i Erasmusu+ - puzzle 2/2014, by Vesna
Dragana Kupres326 visualizações
SOCIJALNO-EKONOMSKI UTICAJ RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE por Darko Petrusic
SOCIJALNO-EKONOMSKI UTICAJ RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE SOCIJALNO-EKONOMSKI UTICAJ RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE
SOCIJALNO-EKONOMSKI UTICAJ RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE
Darko Petrusic340 visualizações
eGovernment Action Plan 2016 2020 accelerating the digital transformation of ... por Dejan Majkic
eGovernment Action Plan 2016 2020 accelerating the digital transformation of ...eGovernment Action Plan 2016 2020 accelerating the digital transformation of ...
eGovernment Action Plan 2016 2020 accelerating the digital transformation of ...
Dejan Majkic151 visualizações
Projekt E- građani: Središnji državni portal por Tomislav Korman
Projekt E- građani: Središnji državni portalProjekt E- građani: Središnji državni portal
Projekt E- građani: Središnji državni portal
Tomislav Korman1K visualizações
Primjeri IKT alata u poučavanju sociologije i politike por Miljenko Hajdarović
Primjeri IKT alata u poučavanju sociologije i politikePrimjeri IKT alata u poučavanju sociologije i politike
Primjeri IKT alata u poučavanju sociologije i politike
Miljenko Hajdarović721 visualizações
Projekt eBjelovar - Digitalna transformacija Grada Bjelovara por Grad Bjelovar
Projekt eBjelovar - Digitalna transformacija Grada BjelovaraProjekt eBjelovar - Digitalna transformacija Grada Bjelovara
Projekt eBjelovar - Digitalna transformacija Grada Bjelovara
Grad Bjelovar1.1K visualizações
Goran Krmpotić_Digitalna transformacija_v1 por Goran Krmpotić
Goran Krmpotić_Digitalna transformacija_v1Goran Krmpotić_Digitalna transformacija_v1
Goran Krmpotić_Digitalna transformacija_v1
Goran Krmpotić161 visualizações
Nova zanimanja informacijskih stručnjaka prezentacija por MKeyz G
Nova zanimanja informacijskih stručnjaka  prezentacijaNova zanimanja informacijskih stručnjaka  prezentacija
Nova zanimanja informacijskih stručnjaka prezentacija
MKeyz G501 visualizações
CARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - Croatian por opendiscoveryspace
CARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - CroatianCARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - Croatian
CARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - Croatian
opendiscoveryspace260 visualizações
LK prezentacija informatika -mipro por Lidija Kralj
LK prezentacija informatika -miproLK prezentacija informatika -mipro
LK prezentacija informatika -mipro
Lidija Kralj1.6K visualizações
CARNet - ODS Visionary Workshops Presentation - Croatian por opendiscoveryspace
CARNet - ODS Visionary Workshops Presentation - CroatianCARNet - ODS Visionary Workshops Presentation - Croatian
CARNet - ODS Visionary Workshops Presentation - Croatian
opendiscoveryspace328 visualizações
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx por Pogled kroz prozor
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptxDvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Pogled kroz prozor52 visualizações
2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi por petzanet.HR Kurikulum
2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi
2. radionica - 05 - Alati za izradu i primjenu digitalnih materijala u nastavi
petzanet.HR Kurikulum5K visualizações
Prezentacija digitalnog trzista por Njuškalo
Prezentacija digitalnog trzistaPrezentacija digitalnog trzista
Prezentacija digitalnog trzista
Njuškalo49 visualizações
Informacijsko komunikacijske kompetencije i dijete rane i predškolske dobi por Gordana Le?in
Informacijsko komunikacijske kompetencije i dijete rane i predškolske dobiInformacijsko komunikacijske kompetencije i dijete rane i predškolske dobi
Informacijsko komunikacijske kompetencije i dijete rane i predškolske dobi
Gordana Le?in589 visualizações

Mais de andreja marcetić

Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje Upravljanje vremenom i ciljevima.ppt por
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje Upravljanje vremenom i ciljevima.pptKljučne kompetencije za cjeloživotno učenje Upravljanje vremenom i ciljevima.ppt
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje Upravljanje vremenom i ciljevima.pptandreja marcetić
18 visualizações62 slides
Uspješne osobe s autizmom.pptx por
Uspješne osobe s autizmom.pptxUspješne osobe s autizmom.pptx
Uspješne osobe s autizmom.pptxandreja marcetić
25 visualizações38 slides
Dan žena - CNJZG 2023.pptx por
Dan žena - CNJZG 2023.pptxDan žena - CNJZG 2023.pptx
Dan žena - CNJZG 2023.pptxandreja marcetić
4 visualizações26 slides
Matija Cvek - vježba por
Matija Cvek - vježbaMatija Cvek - vježba
Matija Cvek - vježbaandreja marcetić
9 visualizações19 slides
Predstavljanje poduzetničkih projekata i socijalnog poduzetništva VP VGČGD.pdf por
Predstavljanje poduzetničkih projekata i socijalnog poduzetništva VP VGČGD.pdfPredstavljanje poduzetničkih projekata i socijalnog poduzetništva VP VGČGD.pdf
Predstavljanje poduzetničkih projekata i socijalnog poduzetništva VP VGČGD.pdfandreja marcetić
24 visualizações84 slides
Prehrana i mentalno zdravlje.pptx por
Prehrana i mentalno zdravlje.pptxPrehrana i mentalno zdravlje.pptx
Prehrana i mentalno zdravlje.pptxandreja marcetić
73 visualizações59 slides

Mais de andreja marcetić(13)

Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje Upravljanje vremenom i ciljevima.ppt por andreja marcetić
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje Upravljanje vremenom i ciljevima.pptKljučne kompetencije za cjeloživotno učenje Upravljanje vremenom i ciljevima.ppt
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje Upravljanje vremenom i ciljevima.ppt
andreja marcetić18 visualizações
Uspješne osobe s autizmom.pptx por andreja marcetić
Uspješne osobe s autizmom.pptxUspješne osobe s autizmom.pptx
Uspješne osobe s autizmom.pptx
andreja marcetić25 visualizações
Dan žena - CNJZG 2023.pptx por andreja marcetić
Dan žena - CNJZG 2023.pptxDan žena - CNJZG 2023.pptx
Dan žena - CNJZG 2023.pptx
andreja marcetić4 visualizações
Matija Cvek - vježba por andreja marcetić
Matija Cvek - vježbaMatija Cvek - vježba
Matija Cvek - vježba
andreja marcetić9 visualizações
Predstavljanje poduzetničkih projekata i socijalnog poduzetništva VP VGČGD.pdf por andreja marcetić
Predstavljanje poduzetničkih projekata i socijalnog poduzetništva VP VGČGD.pdfPredstavljanje poduzetničkih projekata i socijalnog poduzetništva VP VGČGD.pdf
Predstavljanje poduzetničkih projekata i socijalnog poduzetništva VP VGČGD.pdf
andreja marcetić24 visualizações
Prehrana i mentalno zdravlje.pptx por andreja marcetić
Prehrana i mentalno zdravlje.pptxPrehrana i mentalno zdravlje.pptx
Prehrana i mentalno zdravlje.pptx
andreja marcetić73 visualizações
VP - aktivnosti.pdf por andreja marcetić
VP - aktivnosti.pdfVP - aktivnosti.pdf
VP - aktivnosti.pdf
andreja marcetić165 visualizações
Gradska skupština - Vijeće za prevenciju.pdf por andreja marcetić
Gradska skupština - Vijeće za prevenciju.pdfGradska skupština - Vijeće za prevenciju.pdf
Gradska skupština - Vijeće za prevenciju.pdf
andreja marcetić56 visualizações
Komunikacijske kompetencije por andreja marcetić
Komunikacijske kompetencijeKomunikacijske kompetencije
Komunikacijske kompetencije
andreja marcetić98 visualizações
Zdravi stilovi života por andreja marcetić
Zdravi stilovi života Zdravi stilovi života
Zdravi stilovi života
andreja marcetić221 visualizações
Zdravi stilovi prehrane por andreja marcetić
Zdravi stilovi prehraneZdravi stilovi prehrane
Zdravi stilovi prehrane
andreja marcetić84 visualizações
Zdravi stilovi prehrane por andreja marcetić
Zdravi stilovi prehraneZdravi stilovi prehrane
Zdravi stilovi prehrane
andreja marcetić19 visualizações
Poslovna komunikacija por andreja marcetić
Poslovna komunikacija Poslovna komunikacija
Poslovna komunikacija
andreja marcetić3.6K visualizações

OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA I DIGITALNA INKLUZIJA.pptx

 • 1. OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA (DigComp 2.2) i DIGITALNA INKLUZIJA mr.sc. Andreja Marcetić
 • 2. Digitalna kompetencija • uključuje Sigurnu kritičku i odgovornu upotrebu digitalnih tehnologija i rukovanje njima za učenje, na poslu i za sudjelovanje u društvu.
 • 3. Ključne kompetencije u ciklusu cjeloživotnog učenja - L3 Europska Komisija: Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje – EU referentni okvir 1. komunikacija na materinjem jeziku 2. komuniciranje na stranom jeziku 3. matematička pismenost i osnovna znanja iz znanosti i tehnologije 4. digitalna kompetencija 5. kompetencija znati kako učiti 6. socijalne vještine i građanska kompetencija 7. poduzetništvo i inovativnost (kreativnost) 8. kulturalna ekspresija (kulturna svijest i izražavanje)
 • 4. DigComp 2.2 Europski okvir digitalnih kompetencija
 • 5. •Europska komisija je zadužila Zajednički istraživački centar Europske unije za izradu Europskog okvira digitalnih kompetencija za građane. Najnovija verzija DigComp 2.2 je ažurirana u svibnju 2022. i služi za  planiranje javnih politika razvoja digitalne pismenosti, izradu alata za procjenu digitalne pismenosti, te razvoj i provedbu novih kurikuluma za digitalno obrazovanje i obuku građana.
 • 6. DigComp definira pet područja digitalnih kompetencija: 1. informacijska i podatkovna pismenost; 2. komunikacija i suradnja; 3. stvaranje digitalnog sadržaja; 4. sigurnost i 5. rješavanje problema DigComp razlikuje osam razina stručnosti, od osnovne koja zahtijeva pomoć i vođenje, do visoko specijalizirane i napredne, u kojoj se kreiraju rješenja za kompleksne društvene probleme.
 • 7. DigComp • nudi zajednički jezik za utvrđivanje i opisivanje ključnih područja digitalne kompetencije • alat na razini EU-a za poboljšanje digitalne kompetencije građana, • za pomoć tvorcima politika u formuliranju politika kojima se podupire izgradnja digitalne kompetencije te za • planiranje inicijativa za obrazovanje i osposobljavanje kako bi se poboljšala digitalna kompetencija određenih ciljnih skupina.
 • 8. Dig.Comp2.2 • Ova publikacija sastoji se od dva glavna dijela: • integrirani okvir DigComp 2.2 nudi više od 250 novih primjera znanja, vještina i stavova kojima se pomaže građanima da se pouzdano, kritički i sigurno uključe u digitalne tehnologije te u nove i novonastale tehnologije kao što su sustavi vođeni umjetnom inteligencijom (UI). • U drugom dijelu publikacije prikazuje se snimka postojećeg referentnog materijala za DigComp kojim se objedinjuju prethodno objavljene publikacije i reference.
 • 9. Kako bi dostigla cilj da do 2030. g najmanje 80% stanovništva posjeduje osnovne digitalne vještine, Europska komisija ažurirala je okvir digitalnih kompetencija (DigComp). U Europi više od 90 posto stručnih radnih mjesta zahtijeva osnovnu razinu digitalnog znanja, baš kao što zahtijevaju osnovnu pismenost i matematičke vještine. Upotreba digitalne tehnologije širi se u svim sektorima, od poslovanja do transporta, pa čak i do poljoprivrede. Ipak, oko 42 posto Europljana nema osnovne digitalne vještine, uključujući 37 posto onih koji čine radnu snagu.
 • 10. Europski okvir digitalnih kompetencija je prvenstveno namijenjen građanima, kako bi im pružio razumijevanje što je to digitalna kompetencija. Također pruža osnovu za oblikovanje politike digitalnih vještina. Ažurirani okvir digitalnih kompetencija, u skladu s europskom agendom vještina 2020., uzima u obzir nove tehnologije kao što su UMJETNA INTELIGENCIJA ili internet stvari, koje se koriste sve više u povezanim kućanskim aparatima ili povezanim automobilima. Okvir DigComp 2.2. također razmatra povećanje rada na daljinu, što zahtijeva nove i povećane digitalne kompetencije. Još jedan novi fokus okvira je digitalna pismenost, koja zahtijeva solidne digitalne vještine za provjeru činjenica na internetu i izvora informacija.
 • 11. Osim za građane, okvir je namijenjen i ostalima – školama, tvrtkama, organizacijama za osposobljavanje – koji će moći koristiti DigComp 2.2 za ažuriranje svojih kurikuluma učenja, postavljanje ciljeva i ishoda učenja, izgradnju alata za procjenu digitalnih vještina u obrazovanju i na tržištu rada, te za potvrdu tih vještina. Mobilnost, konkurentnost na tržištu rada …  Građani će najviše koristi od okvira imati pri traženju posla i to tako što će im pružiti samoprocjenu razine digitalne kompetencije, postavljanje ciljeva učenja i identificiranje prilika za obuku. Na web-stranici Europass postoji alat za samoprocjenu digitalne kompetencije, kojeg je moguće uključiti u životopis (CV) te tako djelomično olakšati traženje posla.
 • 13. Ažuriranje Europskog okvira digitalnih kompetencija radi uključivanja umjetne inteligencije i vještina povezanih s podacima • kreiranju preduvjeta uključivosti radi poboljšavanja kvalitete života, ne samo na lokalnoj nego i na globalnoj razini • Građani bi trebali razumjeti barem osnove novih tehnologija, uključujući UMJETNU INTELIGENCIJU, kako bi ih mogli koristiti s pouzdanjem, kritički i sigurno • bolje će razumjeti potencijalne probleme povezane s etikom, okolišnom održivosti, zaštitom podataka i e-privatnosti, pravima djece, diskriminacijom i predrasudama, predrasude na temelju invaliditeta te diskriminaciju na temelju etničkog i rasnog podrijetla
 • 15. Digitalna kompetencija ili digitalna pismenost od iznimne su važnosti u današnje vrijeme, a još će važnije biti u bliskoj nam budućnosti kada će većina usluga biti dostupna gotovo isključivo online. Upravo stoga, digitalnu pismenost treba razvijati, omogućiti digitalnu uključenost što većeg broja ljudi, posebice tzv. ranjivih skupina – starijih osoba, osoba s invaliditetom i stanovnika ruralnih sredina
 • 16. • RH • 22 % starijih od 65 godina • 12 % osoba s invaliditetom, a to su prioritetne skupine kad je riječ o digitalnoj inkluziji. PRIORITETI: 1. U tijeku je digitalizacija javnih usluga (sustav e-Građani) Na razini Europske unije se sve javne usluge planiraju digitalizirati do 2030. godine 2. Digitalno obrazovanje • formalno obrazovanje po cijeloj vertikali osnovnih, srednjih i visokih škola • neformalno obrazovanje kako bismo svim građanima omogućili razvoj digitalnih kompetencija
 • 18. Digitalna inkluzija - podrazumijeva ne samo to da svatko ima pristup i mogućnost korištenja digitalne tehnologije nego i to da ih može upotrijebiti za poboljšanje kvalitete života i sudjelovati u svim aspektima društva •istraživanje o digitalnoj inkluziji starijih osoba, osoba s invaliditetom, stanovnika otoka i ruralnih sredina
 • 19. • Istraživanje o digitalnoj uključenosti ranjivih skupina, koje je uključivalo primjerice osobe s invaliditetom i umirovljenike, pokazalo je da su za čak 65 posto ispitanika troškovi nabavke uređaja i opreme previsoki, a njih tek polovica koristi javne digitalne usluge. • Ako usporedno s razvojem digitalnih usluga se ne radi na inkluziji, dodatno se osnažuju oni koji su već osnaženi, a oni kojima bi to moglo najviše pomoći ostaju zapostavljeni i digitalizacija im nije od nikakve koristi ... (vaučerizacija ????
 • 20. • Za čak 65% ispitanika troškovi nabavke uređaja i opreme kao što su novo računalo, mobitel ili tablet, su previsoki. • 16,8 njih pristupa internetu na javnom mjestu gdje se i pristup i korištenje ne naplaćuje. • manje od 10% stjecalo vještine na nekim organiziranim edukacijama – L3 ????
 • 21. E-usluge • 28% njih izjavilo je da nema dovoljno znanja i vještina kako koristiti uslugu, prekomplicirano im je. • 12% nema dovoljno informacija o uslugama koje se mogu koristiti preko interneta. • 9% ih ne želi koristiti jer se boje manipulacije nad osobnim podacima. • Među onim ispitanicima koji koriste javne e-usluge najviše ih preuzima službene obrasce, COVID potvrde, potvrde o nekažnjavanju, prebivalištu i slično. • 23,9% ih koristi za naručivanje za zdravstvene usluge. • Za 40% sve radnje na portalu e-Građani nisu u potpunosti razumljive.
 • 22. • Digitalna inkluzija • omogućuje informatičko opismenjavanje, obrazovanje i osposobljavanje ovih ranjivih društvenih skupina te omogućava stvaranje boljih životnih i poslovnih prilika svakom polazniku. • Zato je cilj projekta Uključi s(v)e uključivanje socijalno ugroženih osoba i osoba iz marginaliziranih skupina, osoba s invaliditetom, mentalnim poteškoćama te djece i mladih s posebno odgojno-obrazovnim potrebama i slabijeg socio-ekonomskog statusa • Senzibiliziranje i osnaživanje lokalne zajednice, ali i društva u cjelini.
 • 23. •Problem uključivanja svih u digitalni svijet ne može riješiti jedna institucija •Trebaju se uključiti, lokalne i regionalne vlasti, znanstvene institucije, organizacije civilnog društva, poslovni subjekti ...
 • 25. Važnost digitalne inkluzije •Procjenjuje se da 80 milijuna građana EU nikada nije koristilo internet pri čemu se ta brojka odnosi prvenstveno na ranjive skupine koje zato otežano sudjeluju u životu zajednice, u zagovaranju svojih prava i ostvarenju svojih potreba. •Digitalnom tranzicijom povećava se i rizik od digitalnog jaza, a građanima otežava sudjelovanje u političkom i javnom životu, pa samim time i u razvoju demokratskog društva.
 • 26. Izvor: 1. Europski referentni okvir, 2004 2. European Commission, 2010a, 2010b 3. Digital Agenda for Europe, Survey of Schools, ICT in Education, Final Report 4. Eurydice Report: Developing Key Competence in school in Europe, 2012 5. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, MZOS, Zagreb, 2011. 6. Ferrari, „DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital competence in Europe, Report EUR 26035 EN, 2013. 7. http://www.digital-competences-for-teachers.eu/ 8. http://moodle.digital-competences-for-teachers.eu/ 9. L. Ilomaki, A. Kantosalo, M. Lakkala, “What is digital competence”, University of Helsinki, Finland, March 2011. 10. M. Lakkala, L. Ilomaki, A. Kantosalo, “Which areas of digital competence are important for teacher?” University of Helsinki, Finland, March 2011. https://digitalnapismenost.com.hr/wp-content/uploads/2022/10/Smjernice-za-digitalnu-inkluziju- ranjivih-drustvenih-skupina.pdf
 • 27. Hvala na pozornosti! mr.sc. Andreja Marcetić andreja.marcetic@gmail.com