O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

چگونه مردان را جذب کنیم

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
diapositivas
diapositivas
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 3 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a چگونه مردان را جذب کنیم (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

چگونه مردان را جذب کنیم

  1. 1. ‫کنیم؟‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫مردان‬ ‫چگونه‬ ‫بنویسم‬ ‫برایش‬ ‫را‬ ‫مطلبی‬ ‫گرفتم‬ ‫تصمیم‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دوستان‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫سؤال‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫اول‬‫عشق‬ ‫جذب‬ ‫قانون‬ :‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫کنم‬۱‫عشق‬ ‫جذب‬ ‫قانون‬ ‫و‬۲ ‫بزرگ‬ ‫نظرتان‬ ‫به‬‫چیست؟‬ ‫سؤال‬ ‫دوتا‬ ‫این‬ ‫فرق‬ ‫ترین‬ ‫کنیم؟‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫مردان‬ ‫چگونه‬ ‫زن‬ ‫چگونه‬‫کنیم؟‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بزرگ‬‫می‬ ‫رو‬ ‫سؤاالت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسایی‬ ‫فرقشان‬ ‫ترین‬‫آن‬ ‫فرق‬ ‫تنها‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫و‬ .‫پرسند‬‫ها‬. ‫جذب‬ .‫بازکنم‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫بدید‬ ‫اجازه‬‫خانم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ .‫ندارد‬ ‫باهم‬ ‫تفاوتی‬ ‫هیچ‬ ‫مرد‬ ‫و‬ ‫زن‬‫احساسی‬ ‫ها‬‫مردها‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫منطقی‬‫و‬ ‫هستند‬ ‫تر‬‫جذب‬ ‫قانون‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫لی‬‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫زن‬ ‫جذب‬ ‫یا‬ ‫مرد‬ ‫جذب‬ ‫بین‬ ‫تفاوتی‬ ‫هیچ‬‫نمی‬ ‫تفاوتی‬ ‫حتی‬ ‫و‬‫شما‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫آقا‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫خانم‬. ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫عشق‬ ،‫عشق‬ ‫فرکانس‬ ‫فرستادن‬ ‫با‬ ‫شما‬‫کنید‬. ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫بازی‬ ‫فیلم‬ ‫اوال‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫خاصی‬ ‫رفتارهای‬ ‫تابع‬ ً‫ا‬‫قطع‬ ‫روابط‬‫اس‬ ‫غیرطبیعی‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ثانیا‬ ‫و‬ ‫دشوار‬ ‫ها‬‫ت‬. ‫می‬ ‫چه‬ ‫جذب‬ ‫قانون‬‫کند؟‬ ‫به‬ ‫جذب‬ ‫قانون‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫شاید‬‫طور‬‫معجزه‬‫می‬ ‫عوض‬ ‫را‬ ‫مقابل‬ ‫شخص‬ ‫رفتار‬ ‫آسایی‬‫یا‬ !‫کنید‬ ‫کاری‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫کند‬‫فکر‬ ‫بی‬ ‫جذب‬ ‫قانون‬ ‫که‬ ‫کنید‬‫دلی‬‫جذاب‬ ‫شمارا‬ ‫ل‬‫می‬ ‫تر‬‫به‬ ‫ولی‬ ‫کند؛‬‫هیچ‬‫وجه‬‫این‬‫به‬ ‫شما‬ ‫ناخودآگاه‬ .‫نیست‬ ‫گونه‬‫می‬ ‫راحتی‬‫چه‬ ‫که‬ ‫داند‬ ،‫رفتارهایی‬‫لباس‬‫صحبت‬ ،‫هایی‬‫نگاه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫جذاب‬ ‫شمارا‬ ‫هایی‬‫از‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬ .‫کند‬‫به‬ ‫جذب‬ ‫قانون‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫درستی‬ ‫رفتارهای‬ ‫اکثر‬ ‫مسئول‬ ‫که‬ ‫ناخودآگاهتان‬‫همه‬ ‫شماست‬‫م‬ ‫را‬ ‫چیز‬‫می‬ ‫رتب‬‫کند‬. ‫می‬ ‫پیشنهاد‬‫بخوانید‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫کنم‬:‫می‬ ‫کار‬ ‫جذب‬ ‫قانون‬‫کند؟‬ ‫همان‬ ‫کنیم؟‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫مردان‬ ‫چگونه‬‫می‬ ‫جذب‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫که‬ ‫گونه‬‫کنید‬
  2. 2. ‫ساده‬ ‫مثال‬ ‫بدید‬ ‫اجازه‬‫شما‬ ‫اگر‬ .‫بزنم‬ ‫تری‬‫به‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ثروت‬ ‫برای‬ ‫جذب‬ ‫قانون‬ ‫از‬‫کیسه‬ ‫یک‬ ‫فراوان‬ ‫احتمال‬۱۱۱‫دالری‬ ‫نمی‬ ‫پرت‬( ‫هستند‬ ‫احساسی‬ ‫ما‬ ‫خریدهای‬ ‫تمام‬ .‫خونتان‬ ‫توی‬ ‫شود‬۱)‫غیرازاین‬ ‫اگر‬ ‫و‬‫منطق‬ ‫همین‬ ‫با‬ ‫بود‬‫که‬۵‫بزرگ‬‫از‬ ‫تر‬۴ ‫می‬ ‫منطق‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫همه‬ ‫باید‬ ‫است‬‫که‬ ‫رسیدند‬‫می‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫آن‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ماشین‬ ‫بهترین‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬ ‫قیمتی‬ ‫رنج‬ ‫هر‬ ‫در‬‫خریدند‬‫یا‬ ‫می‬ ‫تیپ‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫همه‬‫زدند‬. ( ‫ماست‬ ‫احساسات‬ ‫مسئول‬ ‫ناخودآگاه‬۲.)‫پس‬‫طبق‬۱‫و‬۲‫می‬ ‫ما‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫ناخودآگاه‬ ً‫ا‬‫اکثر‬ ‫ما‬ ‫خریدهای‬‫ت‬ ‫با‬ ‫توانیم‬‫حقیقات‬‫و‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫خودآگاهی‬ ‫دالیل‬‫ولی‬ ‫بگذاریم‬ ‫تأثیر‬ ‫احساسمان‬ ‫و‬ ‫ناخودآگاه‬ ‫روی‬ ‫آوریم‬‫به‬ ‫است‬ ‫کافی‬ .‫است‬ ‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫تأثیر‬ ‫این‬ ‫اغلب‬ ‫گذشته‬‫بی‬ ‫نگاهی‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫و‬ ‫اندازید‬‫از‬ ‫کمتر‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫نخورده‬ ‫دردتان‬ ‫به‬ ‫دادید‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫خریدهایی‬ ‫از‬ ‫چقدر‬ ‫ببینید‬‫از‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫شدید‬ ‫پشیمان‬ ‫خریدش‬. ‫چیست؟‬ ‫جذب‬ ‫قانون‬ ‫نقش‬ ‫است‬ ‫ناخودآگاه‬ ‫خرید‬ ‫که‬ ‫حال‬ ‫قا‬ ‫با‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫خیلی‬،‫جذب‬ ‫نون‬‫می‬ ‫تربیت‬ ‫طوری‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ناخودآگاه‬‫بگیرد‬ ‫تصمیماتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫خریدهایی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬‫به‬ ‫که‬ ‫همه‬ .‫بشود‬ ‫منتهی‬ ‫سود‬‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫دیدید‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ ‫شما‬ ‫ی‬‫خرند‬‫می‬ ‫سود‬‫که‬ ‫نیستند‬ ‫کمی‬ ‫افراد‬ ‫هم‬ ‫مقابلش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫نیستند‬‫خرند‬‫می‬ ‫ضرر‬‫کنند‬. ‫ث‬ ‫باورهای‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬‫آن‬ ‫تصمیماتشان‬ ‫تمام‬ ‫دارند‬ ‫ساز‬ ‫روت‬‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫پول‬ ‫سوی‬‫کشاند‬.‫زاکربرگ‬ ‫مارک‬‫صاحب‬ ‫فیس‬‫جزو‬ ‫و‬ ‫دنیا‬ ‫جوان‬ ‫ثروتمندترین‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫بوک‬۱۱‫ثروت‬‫برتر‬ ‫مند‬‫او‬ ‫ازنظر‬ ‫نه‬ ‫عجیب‬ !‫گرفت‬ ‫عجیب‬ ‫تصمیم‬ ‫یک‬ ‫دنیاست‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫ازنظر‬ ‫بلکه‬‫یک‬ ‫برای‬ ‫زاکربرگ‬ ‫مارک‬ .‫ندارد‬ ‫گنجایش‬ ‫باال‬ ‫ارقام‬ ‫برای‬ ‫اصال‬ ‫ضمیرناخودآگاهشان‬‫کوچک‬ ‫شرکت‬ ۱۱‫کارمندی‬۱‫خرید‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پرداخت‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬. ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫لحظه‬ ‫یک‬۱٫۵‫هزارمیلیارد‬‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫تومان‬۱۱‫رستوران‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ !‫کارمندی‬‫از‬ ‫خیلی‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫این‬‫خرید‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫زاکربرگ‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫جالب‬ .‫دارند‬ ‫نیرو‬ ‫بیشتر‬ ‫تعداد‬‫مدیران‬ ً‫ال‬‫احتما‬ .‫بود‬ ‫صفر‬ ‫درآمدش‬ ‫خوشحال‬ ‫خیلی‬ ‫مبلغ‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فروشش‬ ‫از‬ ‫شرکت‬‫بودند‬. ‫خیلی‬‫سهام‬ ً‫ا‬‫مخصوص‬ ‫ها‬‫فیس‬ ‫داران‬‫بوک‬‫گفت‬‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ‫زاکربرگ‬ ‫که‬ ‫ند‬‫یک‬ ‫مدیریت‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫درستی‬ ‫گیری‬ ‫مجموعه‬‫بزرگ‬ ‫خرید‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫معلوم‬ ‫پیش‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫ولی‬ .‫ندارد‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫ی‬‫ترین‬‫نکرده‬ ‫اشتباه‬ ‫جهان‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫بود‬ ‫خریده‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کوچکی‬ ‫شرکت‬ .‫است‬‫بود‬ ‫اینستاگرام‬. ‫این‬ ‫به‬ ‫زاکربرگ‬ ‫منطقی‬ ‫و‬ ‫دالیل‬ ‫چه‬ ‫با‬‫پ‬ ‫موضوع‬‫این‬ ‫چرا‬ ‫رسید؟‬ ‫خواهد‬ ‫اینجا‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫ی‬‫و‬ ‫اقتصاددان‬ ‫همه‬ ‫هم‬ ‫بزرگ‬ ‫مشاوران‬‫به‬ ‫زاکربرگ‬ ‫مارک‬ ‫نگرفتند؟‬ ‫تصمیمی‬ ‫چین‬‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫جای‬‫کرد؛‬ ‫تکیه‬ ‫ناخودآگاهش‬ ‫ضمیر‬ ‫بر‬ ‫منطق‬ ‫وگرنه‬ ‫بوده‬ ‫درست‬ ‫باورهایش‬ ‫زاکربرگ‬ ‫البته‬‫می‬ ‫بود‬ ‫سازنده‬ ‫که‬ ‫اندازه‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫ضمیرناخودآگاهش‬‫تو‬‫باشد‬ ‫مخرب‬ ‫انست‬. ‫شدیم‬ ‫دور‬!
  3. 3. ‫قبول‬ !‫شدیم‬ ‫دور‬ ‫روابط‬ ‫بحث‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬‫نحوه‬ .‫ندارم‬ ‫قبول‬ ‫من‬ ‫ولی‬ ‫دارید؟‬‫باورهای‬ ‫با‬ ،‫خوب‬ ‫بااحساس‬ !‫است‬ ‫یکی‬ ‫کار‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫کمکتان‬ ‫ناخودآگاهتان‬ ‫ذهن‬ ‫درست‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ .‫کند‬‫وقتی‬ ‫کنند‬‫ضمیر‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫حاال‬ ‫شد‬ ‫عوض‬ ‫باورهایشان‬ ‫بخواهند‬ ‫ناخودآگاهشان‬‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬‫کمک‬ ‫ها‬‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫حاال‬ ‫همین‬ ‫نیست‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫راحت‬ ‫خیالتان‬ ‫ولی‬ !‫کند‬‫تصمیمات‬ ‫می‬ ‫(فروید‬ ‫شمارا‬‫گوید‬%۱۸)‫ناخودآگاهتا‬ ‫ضمیر‬‫ن‬‫می‬‫گیرد‬. ‫آن‬ ‫امیدوارم‬‫شما‬ ‫ساخت‬ ‫پول‬ ‫زاکربرگ‬ ‫که‬ ‫گونه‬‫بسازید‬ ‫روابط‬. ‫هستم‬ ‫شما‬ ‫زیبای‬ ‫نظرات‬ ‫منتظر‬. ‫شماست‬ ‫همراهی‬ ‫ما‬ ‫دلگرمی‬ .‫بپرسید‬ ‫حتما‬ ‫دارید‬ ‫سوالی‬ ‫اگر‬ .‫بگذارید‬ ‫نظر‬ ‫حتما‬ ‫آمد‬ ‫خوشتان‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫اگر‬. ‫شریفی‬ ‫امیر‬

×