Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Presentation research method(20)

Último(20)

Anúncio

Presentation research method

 1. ‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫اهلل‬ ‫بسم‬ ‫صدرالمتالهین‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫موسسه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫گروه‬ ‫عنوان‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬(CLOUD COMPUTING) ‫توسط‬ ‫آهنگری‬ ‫مجتبی‬-951215271007 ‫استاد‬ ‫تبار‬ ‫یعقوبی‬ ‫داوود‬ ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫اردیبهشت‬99
 2. ‫تبدیل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫اخیر‬ ‫های‬‫سال‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫ی‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫فناوری‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬.،‫عمومی‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ‫دیتاسنترهای‬ ‫را‬ ‫پردازشی‬ ‫سرویس‬ ‫ی‬‫کننده‬‫تأمین‬«‫رایان‬‫ش‬ ‫ابری‬»‫نامند‬‫می‬. ‫که‬ ‫است‬ ‫پردازش‬ ‫نوین‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫ش‬ ‫مجازی‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫قابل‬ ‫منابع‬ ‫آن‬ ‫در‬،‫ده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پردازشی‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫مانند‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫شود‬‫می‬ ‫عرضه‬ ‫اینترنت‬.،‫مدل‬ ‫این‬ ‫محوریت‬ ‫است‬ ‫تقاضا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫دهی‬‫سرویس‬، ‫ب‬ ‫خاصی‬ ‫تجهیزات‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫بدون‬‫رای‬ ‫پردازش‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫داشته‬ ‫پردازش‬ ‫باشد‬ ‫آگاه‬. ‫مقدمه‬
 3. ‫ابری‬ ‫رایانش‬CLOUD COMPUTING‫از‬ ‫استخری‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫مجازی‬ ‫کامپیوتری‬ ‫منابع‬.‫مبتن‬ ‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ ‫و‬ ‫پویای‬ ‫توسعه‬‫بر‬ ‫ی‬ ‫موض‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫اینترنت‬‫وع‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫بسیارجالب‬.‫میتو‬ ‫ابر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬‫اند‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ،‫فیزیکی‬ ‫ماشین‬...‫باشد‬.‫اجتما‬ ‫عدالت‬ ‫تحقق‬،‫عی‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫مهمتر‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫گسترش‬ ،‫هزینهها‬ ‫کاهش‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫بهرهگیری‬ ‫عوامل‬ ‫مهمترین‬ ،‫وب‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫قوانین‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫ایانش‬ ‫میباشند‬ ‫ابری‬. ‫مقدمه‬
 4. ‫دهه‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫اساسی‬ ‫مفاهیم‬ ‫پیدایش‬1960‫گردد‬ ‫بازمی‬.‫مک‬ ‫جان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫اظهار‬ ‫کارتی‬(‫همگانی‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بعنوان‬ ‫روزی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫رایانش‬ ‫شود‬ ‫سازماندهی‬.)‫سال‬ ‫در‬ ‫ابر‬ ‫عبارت‬1990‫بزرگ‬ ‫شبکه‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫تجارت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ATM‫شد‬ ‫می‬ ‫شناخته‬.‫سال‬ ‫در‬1999‫سایت‬ ‫وب‬SALESFORCE.COM‫مارک‬ ‫توسط‬ ‫شد‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫هرس‬ ‫پارکر‬ ‫و‬ ‫بینوف‬.‫چ‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫آنها‬‫ون‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫یاهو‬ ‫و‬ ‫گوگل‬. ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫ملی‬ ‫موسسه‬ ‫تعریف‬ ‫طبق‬(NIST)‫سال‬ ‫در‬2011‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫شبک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫تقاضای‬ ‫براساس‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬‫به‬ ‫ه‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫محاسباتی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫مجموعهای‬(‫مانند‬:‫سرو‬ ،‫شبکه‬‫فضای‬ ،‫ر‬ ‫سرویسها‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫برنامههای‬ ،‫ذخیرهسازی‬)‫کمتری‬ ‫با‬ ‫دسترسی‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫است‬‫نیاز‬ ‫ن‬ ‫فرا‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ،‫سرویس‬ ‫کننده‬ ‫فراهم‬ ‫مستقیم‬ ‫دخالت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬‫هم‬‫می‬ ‫گردد‬.‫فیزیکی‬ ‫محاسباتی‬ ‫منابع‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫توانایی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫د‬‫بین‬ ‫ر‬ ‫میباشد‬ ‫مختلف‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬.‫ف‬ ‫زیرساخت‬ ‫دارای‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫مشتریان‬‫یزیکی‬ ‫خ‬ ‫کننده‬ ‫فراهم‬ ‫به‬ ‫اشتراک‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫اما‬ ‫نیستند‬ ‫ابر‬ ‫واقعی‬‫ا‬ ‫دمات‬‫قادر‬ ‫بر‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫ابر‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬.‫گرف‬ ‫نتیجه‬ ‫میتوان‬ ‫پس‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫موجب‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬‫ضافی‬ ‫میشود‬.‫گردید‬ ‫جهانی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫موجب‬ ‫عوامل‬ ‫این‬ ‫وجود‬.
 5. ‫ها‬ ‫داده‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫سورس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫اصل‬ ‫در‬‫های‬ ‫پردازش‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫کنیم‬ ‫منتقل‬ ‫بیرونی‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬.‫داد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬‫با‬ ‫ها‬ ‫ه‬ ‫اینت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دستگاهی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫دس‬ ‫است‬ ‫متصل‬ ‫رنت‬‫ترسی‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬.‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫میزبانی‬ ‫خارجی‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫د‬ ‫هارد‬ ‫یک‬‫یسک‬ ‫شون‬ ‫می‬ ‫نگهداری‬ ‫امن‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫جهانی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فیزیکی‬‫د‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬‫تا‬ ‫بیشتر‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫اشتراک‬ ‫امکان‬ ،‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫پردازش‬ ‫قدرت‬‫تر‬ ‫راحت‬ ‫افراد‬ ‫سایر‬ ‫با‬‫می‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫امن‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫شود‬‫ک‬ ‫مکانی‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫اربر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬.
 6. ‫گذشته‬ ‫در‬‫توانستن‬ ‫می‬ ‫تنها‬ ‫کارمندان‬ ‫که‬‫به‬ ‫د‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ،‫کاری‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫های‬ ‫کابل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫ترمینال‬ ‫یک‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫کامپیوترها‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬، ‫داشتند‬ ‫دسترسی‬. ‫می‬ ‫که‬ ‫بزرگ‬ ‫فضای‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫باشد‬ ‫کمد‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫توانست‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫می‬ ‫نگهداری‬ ‫ب‬ ‫نیز‬ ‫مناسبی‬ ‫تهویه‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫گرمای‬‫اید‬ ‫گرفت‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫اتاق‬ ‫درون‬.‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫خرابی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫آورد‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫ای‬ ‫فاجعه‬ ‫توانست‬.
 7. ‫خ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫احتماال‬ ‫اما‬ ،‫نیست‬ ‫امن‬ ‫کامال‬ ‫سیستمی‬ ‫هیچ‬ ‫اگرچه‬‫دم‬‫ات‬ ‫د‬ ‫ذخیره‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫ابری‬ ‫محاسبه‬‫هارد‬ ‫ر‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫درایوهای‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫دیسک‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫خراب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫روند‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬.‫های‬ ‫سرویس‬ ‫با‬ ‫پشتیب‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫رمزگذاری‬ ‫شما‬ ‫اطالعات‬ ‫ابری‬ ‫فضای‬‫ان‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫گیری‬‫امنیت‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬.
 8. ‫برانگ‬ ‫بحث‬ ‫موضوعی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫نسبی‬ ‫امنیت‬‫یز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫پذیرش‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیندازد‬ ‫تأخیر‬.‫د‬ ‫امنیت‬ ‫که‬ ‫باورند‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫گروهی‬‫اده‬ ‫باالتر‬ ‫شوند‬ ‫اداره‬ ‫سازمان‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫ها‬ ‫ارائ‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫عقیده‬ ‫دیگر‬ ‫گروهی‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫است‬‫ه‬ ‫اعتما‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫قوی‬ ‫ای‬ ‫انگیزه‬ ‫سرویس‬ ‫دهندگان‬‫د‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫باالتری‬ ‫امنیت‬ ‫سطح‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫گیرند‬. ‫امنیت‬ ‫نگران‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫قطعا‬ ‫هستند‬ ‫ابری‬ ‫های‬‫سرویس‬.‫امنیت‬ ‫های‬‫نقص‬ ،‫اگرچه‬‫ی‬ ‫است‬ ‫ناچیز‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬.‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫اینکه‬ ‫دار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫امن‬ ‫میزان‬ ‫چه‬‫د‬ ‫هستند‬ ‫امن‬ ‫چقدر‬ ‫موجود‬ ‫کنونی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫که‬. ‫ت‬ ‫یک‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫مدیریت‬ ‫داخلی‬ ‫های‬‫سیستم‬‫یم‬ ‫از‬ ‫حتی‬ ‫بعضا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫سازمان‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫سازمان‬ ‫مهندسان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫نظارت‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ابری‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬‫ارائه‬ ‫باشند‬ ‫پذیرتر‬‫رخنه‬ ،‫اند‬‫کرده‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫وقف‬. ‫باقی‬ ‫همچنان‬ ‫ابر‬ ‫امنیت‬ ‫پیرامون‬ ‫ها‬‫نگرانی‬ ،‫اگرچه‬ ‫خود‬ ‫های‬‫داده‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫است؛‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫زیادی‬ ‫ابری‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫بین‬ ‫را‬. ‫شده‬ ‫ابری‬ ‫امنیت‬ ‫ابزارهای‬ ‫رشد‬ ‫موجب‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ،‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ابر‬ ‫به‬ ‫انتقال‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬‫داده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظارت‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫های‬‫پلتفرم‬ ‫بین‬. ‫از‬ ‫کالهبردارانه‬ ‫استفاده‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬ ‫را‬ ‫بدافزارها‬ ‫و‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫دانلودهای‬ ،‫ابر‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کنند‬ ‫شناسایی‬.
 9. ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ً‫ال‬‫احتما‬‫متوجه‬ ‫است‬‫آن‬ ‫نباشید‬!‫و‬ ‫را‬ ‫اسناد‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫آنالین‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫یرایش‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫بازی‬ ،‫دهید‬ ‫گوش‬ ‫موسیقی‬ ،‫کنید‬ ‫تماشا‬ ‫تلویزیون‬ ‫یا‬ ‫فیلم‬ ،‫کنید‬‫عکس‬‫های‬‫فایل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫را‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫احتمال‬ ،‫کنید‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫دیگر‬‫صحنه‬ ‫پشت‬ ‫در‬ ‫سازد‬ ‫ممکن‬.‫با‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫در‬CLOUD‫آمده‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫است‬: •‫بسازید‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اپلیکیشن‬‫؛‬ •‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ،‫کنید‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫ها‬‫داده‬BACK UP‫و‬ ‫ها‬‫کنید؛وبسایت‬ ‫بازیابی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫کنید؛‬ ‫دهی‬‫سازمان‬ ‫را‬ ‫ها‬‫وبالگ‬ •‫کنید؛‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫ویدئوها‬ ‫و‬ ‫صوتی‬ ‫های‬‫فایل‬ •‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫الگوها‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬‫داده‬‫کنید‬.
 10. Kinds of Cloud
 11. ‫عمومی‬ ‫ابر‬:‫توصیف‬ ‫خارجی‬ ‫ابر‬ ‫یا‬ ‫عمومی‬ ‫ابر‬ ‫سنتی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫معنای‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫کننده‬‫آن‬ ‫است‬.‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫عمومی‬ ‫ابرهای‬ ‫سرویس‬CLOUD‫منابع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫د‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫سرورها‬ ‫مانند‬ ‫خود‬ ‫کامپیوتری‬‫ر‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫رایگان‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫آ‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫اندکی‬ ‫هزینه‬ ‫دریافت‬‫ن‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫اداره‬. MICROSOFT AZURE،GOOGLE‫از‬ ‫هایی‬‫نمونه‬ ‫یک‬CLOUD‫هستند‬ ‫عمومی‬. ‫خصوصی‬ ‫ابر‬:‫ا‬ ‫رایانش‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫یک‬ ‫خصوصی‬ ‫ابر‬‫بری‬ ‫آن‬ ‫داخلی‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫سازمان‬.‫ابرهای‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫محل‬ ،‫سازد‬ ‫می‬ ‫جدا‬ ‫تجاری‬ ‫عمومی‬ ‫ابرهای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬ ‫است‬ ‫ابر‬ ‫زیرساختی‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫شیوه‬ ‫و‬. ‫س‬ ‫تمام‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫کنترل‬ ‫امکان‬ ‫خصوصی‬ ‫ابر‬‫طوح‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ابر‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬.‫نمونه‬ ‫بعنوان‬ ‫برد‬ ‫نام‬ ‫آمازون‬ ‫مجازی‬ ‫خصوصی‬ ‫ابر‬ ‫از‬ ‫میتوان‬.
 12. ‫ترکیبی‬ ‫ابر‬:‫ع‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫ابرهای‬ ،‫ترکیبی‬ ‫ابرهای‬‫مومی‬ ‫به‬ ‫تکنولوژی‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ترکیب‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫گذ‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫متصل‬ ‫یکدیگر‬‫اشتن‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫بین‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫شود‬‫می‬.‫انتقال‬ ‫امکان‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ‫ترکیبی‬ ‫ابر‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫ابرهای‬ ‫بین‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بیشتر‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬ ‫موجب‬ ‫عمومی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تری‬‫گسترده‬ ‫های‬‫گزینه‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫قرار‬. ‫گروهی‬ ‫ابر‬:‫که‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫گروهی‬ ‫ابر‬ ‫این‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫یکسان‬ ‫نیازهای‬ ‫سازمان‬ ‫چندین‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫زیرساخت‬ ‫گذاردن‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫گردند‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬.‫هزینه‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬‫ها‬ ‫تقس‬ ‫عمومی‬ ‫ابرهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کمتری‬ ‫کاربران‬ ‫بین‬‫می‬ ‫یم‬ ‫میزان‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫عمومی‬ ‫ابر‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫گران‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ،‫شود‬ ‫سیاس‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ،‫محرمانگی‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬‫را‬ ‫ها‬ ‫ت‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫همراه‬ ‫به‬.‫گروهی‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫نمونه‬(‫گوگل‬ ‫ابر‬)‫است‬.
 13. 1)VIRTUALIZATION:‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬CLOUD COMPUTING‫واقع‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫مجازی‬ ، ‫عهده‬ ‫بر‬ ،‫کاربران‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ VIRTUAL SERVICE‫باشد‬ ‫می‬. 2)GRID COMPUTING:‫آوری‬ ‫فن‬CLOUD COMPUTING ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫گسترش‬ ‫ادامه‬ ‫در‬GRID‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬.‫در‬ ‫لذا‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫ابری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بعضی‬GRID‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫محاسبات‬ ،‫مسئله‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬GRID‫رایانش‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫تفاوتهای‬ ‫ابری‬.
 14. 3)UTILITY COMPUTING:‫از‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ،‫سودمند‬ ‫محاسبات‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫کاربر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫پردازشی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫هزینه‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫میزان‬‫و‬ ‫ندارد‬ ‫مالکیت‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫آن‬ ‫ارایه‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زیرساخت‬(.‫مثل‬ ‫شهری‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫آب‬ ‫خدمات‬) 4)WEB 2.0:‫و‬ ‫جدید‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ،‫وب‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گردید‬ ‫باعث‬ ‫اینترنت‬ ‫پیشرفت‬ ‫بنام‬ ‫ای‬ ‫پیشرفته‬WEB2.0‫شود‬ ‫حاصل‬.‫ب‬ ‫کاربران‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫پیشرفته‬ ‫شکل‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اجزای‬ ‫بین‬ ‫باالخره‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫کاربران‬ ‫میان‬،‫یکدیگر‬‫ینترن‬‫در‬ ‫که‬ ،‫ت‬ ‫اختصار‬ ‫به‬ ‫مجموع‬WEB2.0‫شود‬ ‫می‬ ‫خوانده‬(.‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫سایت‬ ‫امکانات‬ ‫مثل‬)‫می‬ ، ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مشخص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫اینترنت‬ ‫گفت‬ ‫توان‬WEB2.0‫شکل‬ ‫در‬ ‫عامل‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ، ‫گیری‬CLOUD COMPUTING‫است‬ ‫بوده‬.
 15. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬: Cloud Computing‫باشد‬ ‫می‬ ‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫خدمات‬ ‫باالترین‬ ‫ارائه‬ ‫هدف‬ ،. Grid Computing‫است‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫و‬ ‫سنگین‬ ‫محاسبات‬ ‫انجام‬ ‫هدف‬ ،. ‫میان‬ ‫عمده‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬CLOUD , GRID: •‫محاسبات‬GRID‫دارد‬ ‫تمرکز‬ ‫محاسباتی‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫به‬ ،.‫اما‬CLOUD COMPUTING‫به‬ ، ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تمرکز‬ ‫درخواست‬ ‫بنابر‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬. •‫محاسبات‬GRID‫کار‬ ،‫دارند‬ ‫موازی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ،‫کن‬ ‫می‬‫د‬. ‫اما‬CLOUD COMPUTING‫ندارد‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬. •‫محاسبات‬GRID‫استفاده‬ ،‫دارند‬ ‫بزرگی‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫که‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫تعداد‬ ‫برای‬ ،‫می‬ ‫شود‬.‫اما‬CLOUD COMPUTING‫کوچکی‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫که‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫دارند‬. •‫محاسبات‬ ‫در‬GRID‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫گرید‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تمامی‬ ،‫های‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫یکسانی‬ ‫و‬ ‫مشابه‬.‫در‬ ‫ولی‬CLOUD COMPUTING‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬.
 16. Cloud Computing ‫روز‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫سرعت‬ ‫امنیت‬ ‫اطمینا‬ ‫قابلیت‬‫ن‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫حذف‬ ‫هزینه‬ ‫گیر‬ ‫چشم‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
 17. 1)‫هزینه‬:‫خرید‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ،‫افزار‬‫سخت‬ ،‫افزار‬‫نرم‬ ‫کارشن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دیتاسنترها‬‫اسان‬ ‫زیرساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫برد‬‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬. 2)‫سرعت‬:‫صورت‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫بیشتر‬ ‫بناب‬ ،‫هستند‬ ‫موجود‬ ‫نیازهای‬ ‫براساس‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫سلف‬‫راین‬ ‫دقی‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫رایانش‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫مقادیر‬‫قه‬ ‫با‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫ماوس‬ ‫کلیک‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫فراهم‬ ‫فشار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫ممکن‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫پذیری‬‫انعطاف‬ ‫کاست‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬. 3)‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬:‫پیشتیبان‬ ‫امکان‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬‫بک‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫بازیابی‬ ،‫ها‬‫داده‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫آپ‬‫ار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫تون‬‫می‬ ‫زیرا‬ ،‫سازد‬‫می‬ ‫تر‬‫ارزان‬ ‫و‬ ‫تر‬‫ساده‬ ‫را‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫شبکه‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫محل‬CLOUD‫کرد‬ ‫منعکس‬
 18. 4)‫امنیت‬:‫طبی‬ ‫بالیای‬ ،‫سوزی‬ ‫آتش‬ ،‫سیل‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫اطالعات‬‫یا‬ ‫و‬ ‫عی‬ ‫پروت‬ ،‫نیستند‬ ‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫خرابی‬‫کل‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫دائمی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫و‬ ‫کن‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫عیب‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬‫ند‬. 5)‫روزرسانی‬ ‫به‬:،‫شوند‬ ‫می‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫دائما‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫پشتیبان‬ ‫نسخه‬ ‫تهیه‬ ،‫نگهداری‬ ‫مسئول‬ ،‫ابری‬ ‫فضای‬ ‫فروشنده‬‫عیب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یابی‬. 6)‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬:‫اب‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬‫ری‬ ‫اف‬ ،‫هستند‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫قابل‬ ‫زیادی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ساخته‬‫زایش‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ،‫قدرت‬‫نرم‬ ‫ن‬ ‫است‬ ‫راحت‬ ‫بسیار‬ ‫افزارها‬.
 19. ‫مد‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ،‫اطالعات‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ارک‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫نگهداری‬ ‫ابر‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫شخصی‬.‫د‬‫ر‬ ‫منابع‬ ‫کننده‬ ‫فراهم‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫نتیجه‬ ‫ای‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬‫ن‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫و‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫هرگونه‬ ‫امکان‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫مدارک‬.
 20. ‫ن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ،‫است‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫منابع‬ ‫کردن‬ ‫منتقل‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫ابری‬ ‫محاسبه‬‫ش‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫وع‬‫وند‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫مدل‬ ‫سه‬. 2. Platform as a Service(PaaS): ‫دارد‬ ‫اشاره‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫به‬ ،‫توسعه‬ ‫منظور‬‫به‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ،‫آزمایش‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تأمین‬ ‫کاربردی‬.‫برا‬ ‫فرد‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫ی‬ ‫عمل‬ ‫آزادی‬ ‫خود‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫ساخت‬ ‫دارد‬. 3. Infrastructure as a Service(IaaS): ‫است‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬ ‫ترین‬‫اساسی‬.‫ب‬‫ا‬ IaaS‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬‫زیرساخت‬ ‫شما‬ ، (‫مجازی‬ ‫های‬‫ماشین‬ ‫و‬ ‫سرورها‬(VM‫ها‬))‫ذخیره‬ ، ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شبکه‬ ،‫سازی‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬Cloud‫که‬ ‫پرداختی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ، ‫کنید‬‫می‬ ‫اجاره‬ ،‫دهید‬‫می‬ ‫انجام‬. 1. Software as a Service(SaaS): ‫فضای‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫اش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ،‫اینترنت‬ ‫مجازی‬‫تراک‬ ‫است‬.‫با‬SaaS‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ ،Cloud‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫اساسی‬ ‫های‬‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬‫ر‬ ‫کر‬ ‫پچ‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ارتقاء‬ ‫مانند‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫گونه‬‫دن‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫دهی‬‫سامان‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬.
 21. IaaS PaaS SaaS
 22. ‫نکته‬: ‫معماری‬cloud computing‫در‬ ‫حالت‬‫کلی‬‫از‬‫سه‬‫الیه‬‫فوق‬ ‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬.‫اما‬‫در‬ ‫اصل‬‫حاوی‬5‫الیه‬‫می‬‫باشد‬‫که‬ ‫در‬‫صفحه‬‫بعد‬‫به‬‫آن‬‫اشاره‬‫می‬ ‫کنیم‬.
 23. ➢‫اول‬ ‫الیه‬:‫کاربری‬(CLIENT:) ‫کامپیوتری‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫الیه‬ ‫این‬ ‫است‬.‫کار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کامپیوتینگ‬ ‫کالود‬ ‫روی‬ ،‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫که‬‫بر‬ ‫دارد‬ ‫تکیه‬. ➢‫دوم‬ ‫الیه‬:‫ها‬ ‫برنامه‬(Application:) ‫همان‬ ‫الیه‬ ‫این‬SaaS‫باشد‬ ‫می‬.‫های‬ ‫برنامه‬ ‫الیه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫یعنی‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫سرویس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬. ➢‫سوم‬ ‫الیه‬:‫سکو‬(Platform:) ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫الیه‬ ‫این‬PaaS‫باشد‬ ‫می‬.‫توسعه‬ ‫بستر‬ ‫ارائه‬ ‫یعنی‬ ‫سرویس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬. ▪‫چهارم‬ ‫الیه‬:‫زیرساخت‬(Infrastructure:) ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫الیه‬ ‫این‬IaaS‫باشد‬ ‫می‬.‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫ارائه‬ ‫یعنی‬ ‫مح‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫و‬ ،‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫محاسباتی‬ ‫های‬‫یط‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مجازی‬ ‫محاسباتی‬. ❑‫سرور‬ ‫پنجم‬ ‫الیه‬(Servers:) ‫فیزیکی‬ ‫بخش‬Cloud‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬.‫یا‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کال‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬‫ود‬ ‫دارند‬ ‫اختصاص‬ ‫کامپیوتینگ‬.
 24. ‫م‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫موانع‬ ‫چشمگیری‬ ‫بطور‬ ‫ابر‬ ‫رایانش‬‫شرک‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫یدهد‬‫ت‬ ‫مینمایاند‬ ‫را‬ ‫سود‬ ‫کسب‬ ِ‫د‬‫جدی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ها‬.‫بهبو‬ ،‫تسهیم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ابر‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬‫دادن‬ ‫د‬ ‫میابند‬ ‫دست‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬‫ن‬ ‫نصب‬ ‫بار‬ ‫یک‬‫رمافزار‬ ‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫متعددی‬ ‫کاربران‬ ‫نیازهای‬ ‫میتواند‬.‫رای‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫محرکه‬ ‫نیرو‬‫ابر‬ ‫انش‬ ‫ه‬ ‫کاهش‬ ،‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫و‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫فراگیری‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬‫س‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ‫زینه‬‫و‬ ،‫ازی‬ ‫اینترنتی‬ ‫پردازشگر‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫تصاعدی‬ ‫بهبود‬.‫ب‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ‫ابر‬ ‫خدمات‬ ‫مشتریان‬‫تا‬ ‫ود‬ ‫هزین‬ ،‫کنند‬ ‫تزریق‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫تقاضا‬ ‫اوج‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫ظرفیت‬‫کاهش‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ه‬،‫داده‬ ‫کنند‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫بال‬ ‫های‬ ‫ظرفیت‬ ‫و‬ ،‫کنند‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫نوینی‬ ‫خدمات‬.‫و‬ ،‫ترتیب‬ ‫بدین‬‫منابع‬ ‫از‬ ‫ب‬ ‫سازم‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫میزبانی‬ ،‫پرداخت‬ ‫قابل‬ ‫هایی‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫قدرتمند‬ ‫محاسباتی‬‫ش‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫ها‬ ‫ان‬‫رایط‬ ‫خود‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫اقتصادی‬-‫ی‬ ‫است‬ ‫ارزانتر‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫اینکه‬ ‫یعنی‬‫خرید‬ ‫ا‬ ‫نیاز‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫سرویس‬-‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫تمایل‬ ‫افزایش‬ ‫شاهد‬ ‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫رایانشی‬ ‫امکانات‬ ‫از‬‫وس‬ ‫ز‬‫ایل‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خارجی‬ ‫ابر‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫سبک‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬.‫قرن‬ ‫در‬21‫افزایش‬ ‫شاهد‬ ‫اینترنت‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫سبک‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تمایل‬‫کامپ‬ ‫بجای‬‫یوترهای‬ ‫هستیم‬ ‫شخصی‬.‫چنین‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬‫ندارند‬ ‫قوی‬ ‫پردازشی‬ ‫امکانات‬ ،‫وسایلی‬(‫ب‬ ‫ای‬ ‫عالقه‬ ‫بعبارتی‬‫ه‬ ‫ندارند‬ ‫امکاناتی‬ ‫چنین‬ ِ‫داشتن‬)‫پاسخ‬ ‫کرد؟‬ ‫خواهد‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫پردازشی‬ ‫قدرت‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫پس‬ ،‫این‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نهفته‬ ‫ابر‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫سوال‬.
 25. ‫منابع‬ ‫مقاله‬‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬ ‫تهران‬ ‫البرز‬ ‫مهر‬ ‫مجازی‬ ‫دانشگاه‬ ‫مقاله‬
Anúncio