Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a УП 420 от 31 декабря 2022.pdf(20)

Mais de akipress(20)

Anúncio

Último(20)

УП 420 от 31 декабря 2022.pdf

 1. • (V КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде Кыргаз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-белугуне, “Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине, 28-беренесинин 1-белугунун 1 жана 2-пункттарына, 2-белугуне ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын; 1) АБДИЕВА Динара Кудратовна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 2) АБДИЛАЕВА Инобат Хандуллаевна, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 3) АБДУБАКИРОВА (Мамасаипова) Абида Амановна, езбек, 1968-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 4) АБДУВАЛИЕВ Ажымурат Абдулмакоиович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 5) АБДУГАФФОРОВА Динора БотирЖон кпзи, кыргыз, 1997-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Чует районунда туулган; 004182* КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ -------- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О приеме в гражданство Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьей 14, пунктами 1 и 2 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю: 1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики следующих лиц; 1) АБДИЕВА Динара Кудратовна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 2) АБДИЛАЕВА Инобат Хандуллаевна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 3) АБДУБАКИРОВА (Мамасаипова) Абида Амановна, 1968 года рождения, узбечка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР; 4) АБДУВАЛИЕВ Ажымурат Абдулмакоиович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 5) АБДУГАФФОРОВА Динора Ботиржон кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Чустского района Наманганской области Республики Узбекистан; 004064 *
 2. 6) АБДУКААРОВА (Бегалиева) Гулноз Садировна, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 7) АБДУКАДИРОВА (Абдурахманова) Мавлюдахон Казимовна, езбек, 1969-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Избаскан районунда туулган; 8) АБДУЛАКОВ Авазбек Жунусович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 9) АБДУЛБАКИЕВА (Баранова) Оксана Васильевна, орус, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Абдулбакиев Абдумалик, 2007-жылы туулган Абдулбакиева София; 10) АБДУЛЛАЖОНОВА Зулхуморхон Шодилжоновна, езбек, 1973-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 11) АБДУЛЛАЖАНОВА Наргиза Абдувахабовна, езбек, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган. Аны менен бирге 2010-жылы туулган уулу Абдуллажанов Сайфиддин; 12) АБДУЛХАЛИКОВ Дже Пархатович, уйгур, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган; 13) АБДУРАЗАКОВА Айида Абдурасуловна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 14) АБДУРАУПОВА Шафоатхон Киборовна, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Абдураупов Эмомали, 2016-жылы туулган Абдураупов Нурлан, 2018-жылы туулган Абдураупов Абдурашид, 2020-жылы туулган Абдураупов Абдушукур; 15) АБДУРАКИМОВА Малохат Абдусалом кизи, кыргыз, 1992-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 6) АБДУКААРОВА (Бегалиева) Гулноз Садировна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 7) АБДУКАДИРОВА (Абдурахманова) Мавлюдахон Казимовна, 1969 года рождения, узбечка, уроженка Избасканского района Андижанской области Узбекской ССР; 8) АБДУЛАКОВ Авазбек Жунусович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 9) АБДУЛБАКИЕВА (Баранова) Оксана Васильевна, 1976 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Абдулбакиев Абдумалик 2005 года рождения, Абдулбакиева София 2007 года рождения; 10) АБДУЛЛАЖОНОВА Зулхуморхон Шодилжоновна, 1973 года рождения, узбечка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 11) АБДУЛЛАЖАНОВА Наргиза Абдувахабовна, 1984 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР. Вместе с ней сын Абдуллажанов Сайфиддин 2010 года рождения; 12) АБДУЛХАЛИКОВ Дже Пархатович, 2002 года рождения, уйгур, уроженец Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 13) АБДУРАЗАКОВА Айида Абдурасуловна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 14) АБДУРАУПОВА Шафоатхон Киборовна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Абдураупов Эмомали 2014 года рождения, Абдураупов Нурлан 2016 года рождения, Абдураупов Абдурашид 2018 года рождения, Абдураупов Абдушукур 2020 года рождения; 15) АБДУРАКИМОВА Малохат Абдусалом кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан;
 3. 16) АБДУСАТОРОВ Орзубек Муродуллоевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 17) АБДУХОЛИКОВ Саъдуллабек Собиржон угли, кыргыз, 2002-жылы ©збекстан Республикасынын Наманган облусунун Уйчи районунда туулган; 18) АДИНАЕБВ Сижоиддин Химаевич, кыргыз, 1966-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2008-жылы туулган уулу Адинаев Мухамаджон; 19) АДИНАЕВА Мунира Сижоиддиновна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Адинаев Сунатулло; 20) АЗАМОВА Наима Шавкатовна, езбек, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунда туулган; 21) АЗИЗОВ Пирмахмад Евтакович, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 22) АЗИМОВА (Мамасидикова) Назира Азамовна, езбек, 1990-жылы ©збек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан районунда туулган; 23) АИСАЕВА (Муслимова) Азиза Ильзатовна, казак, 1989-жьшы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 24) АЙТБАЕВ Капар, кыргыз, 1950-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 25) АЙТБАЕВА (Умурзокова) Самия, кыргыз, 1951-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 26) АКРАМОВА Ситора Каримовна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 27) АЛИЕВА Айчурок Дубанаевна, кыргыз, 1973-жылы Тансик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. 3 16) АБДУСАТОРОВ Орзубек Муродуллоевич, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 17) АБДУХОЛИКОВ Саъдуллабек Собиржон угли, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Уйчинского района Наманганской области Республики Узбекистан; 18) АДИНАЕБВ Сижоиддин Химаевич, 1966 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним сын Адинаев Мухамаджон 2008 года рождения; 19) АДИНАЕВА Мунира Сижоиддиновна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней сын Адинаев Сунатулло 2020 года рождения; 20) АЗАМОВА Наима Шавкатовна, 1994 года рождения, узбечка, уроженка Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 21) АЗИЗОВ Пирмахмад Евтакович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 22) АЗИМОВА (Мамасидикова) Назира Азамовна, 1990 года рождения, узбечка, уроженка Андижанского района Андижанской области Узбекской ССР; 23) АЙСАЕВА (Муслимова) Азиза Ильзатовна, 1989 года рождения, казашка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 24) АЙТБАЕВ Капар, 1950 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 25) АЙТБАЕВА (Умурзокова) Самия, 1951 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 26) АКРАМОВА Ситора Каримовна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан;
 4. Аны менен бирге балдары: 2005-жылы туулган Алайчы кызы Буурабия, 2007-жылы туулган Алайчы уулу Рахматилло, 2009-жылы туулган Жоробаев Исматилда, 2013-жылы туулган Нажмединов Нийматилла, 2017-жылы туулган Нажмединова Асия; 28) АЛИМКУЛОВ Шерали Абсаматович, кыргыз, 1985-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 29) АЛЛАХВЕРДОВ Эльдар Сафарович, азербайжан, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 30) АЛЬ-РЬИАШИ Хаула Абдул Раззак Каид Салих, араб, 1988-жылы Йемен Республикасынын Ибб шаарында туулган. Аны менен бирге 2021-жылы туулган кызы Алжаади Рафа Салех Ахмед Салех Сабит; 31) АМИНОВ Мавлон Шерданаевич, кыргыз, 1968-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 32) АМИНОВА Жанылай (Жацылай Мавлоновна) Мавлановна, кыргыз 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 33) АМИРБЕКОВА Азиза Абдувалиевна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 34) АРАПЖОН угли Фазлиддин, езбек, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Озгон шаарында туулган; 35) АСИРОВА Мадина Жомиевна, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2014-жылы туулган Абдуллаев Абдурахим, 2016-жылы туулган Абдуллаева Гузал, 2019-жылы туулган Адахамов Довуд, 2021-жылы туулган Адахамова Мумина; 36) АТАБОЕВА Гулшаной Мамиржон кизи, езбек, 1993-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Косомолабад шаарында туулган; 37) АТАБОЕВА Муножот Собировна, езбек, 1987-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент районунда туулган; 27) АЛИЕВА Айчурок Дубанаевна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Алайчы кызы Буурабия 2005 года рождения, Алайчы уулу Рахматилло 2007 года рождения, Жоробаев Исматилда 2009 года рождения, Нажмединов Нийматилла 2013 года рождения, Нажмединова Асия 2017 года рождения; 28) АЛИМКУЛОВ Шерали Абсаматович, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 29) АЛЛАХВЕРДОВ Эльдар Сафарович, 1980 года рождения, азербайджанец, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 30) АЛЬ-РЬИАШИ Хаула Абдул Раззак Каид Салих, 1988 года рождения, арабка, уроженка города Ибб Йеменской Республики. Вместе с ней дочь Алжаади Рафа Салех Ахмед Салех Сабит 2021 года рождения; 31) АМИНОВ Мавлон Шерданаевич, 1968 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 32) АМИНОВА Жанылай (Жацылай Мавлоновна) Мавлановна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 33) АМИРБЕКОВА Азиза Абдувалиевна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 34) АРАПЖОН угли Фазлиддин, 1991 года рождения, узбек, уроженец города Узген Ошской области Киргизской ССР; 35) АСИРОВА Мадина Жомиевна, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Абдуллаев Абдурахим 2014 года рождения, Абдуллаева Гузал 2016 года рождения, Адахамов Довуд 2019 года рождения, Адахамова Мумина 2021 года рождения; 36) АТАБОЕВА Гулшаной Мамиржон кизи, 1993 года рождения, узбечка, уроженка города Косомолабад Андижанской области Республики Узбекистан; 4
 5. 38) АХМЕДОВ Жамолидин Мирзамидинович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 39) АХМЕТОВА Сауле Мусаевна, казак, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Панфилов районунда туулган; 40) АХУНОВА (Тагаева) Махтуба_ _ Мяукамбековнау- кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2007-жылы туулган Туганов Давлатёр, 2009-жылы туулган Тугонов Алишер, 2011-жылы туулган Тугонов Назарали, 2013-жылы туулган Ахунова Фотима, 2021-жылы туулган Тугонов Умарали; 41) АШИМОВА Уулча Токтосуновна, кыргыз, 1977-жылы туулган Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2010-жылы туулган уулу Эргешов Муртазо; 42) БАИЗАКОВА (Шоабдуллаева) Орзугул Айтбоевна, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге 2009-жылы туулган Байзакова Гулсанам; 43) БАЙМАТОВ Бобуршо Зувурбекович, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 44) БАЛАЖАНОВ Шакир Кадиржонович, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 45) БАРАТБАЕВ Халил Мойидинович (Мойдинович), кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 46) БАХАПОВ Арзыкул Абдиманонович, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 47) БАЯНОВА Зулхумор Рашидовна, кыргыз, 1978-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2005-жылы туулган Эрматова Тазагул, 2013-жылы туулган Эрматова Айсезим; 37) АТАБОЕВА Муножот Собировна, 1987 года рождения, узбечка, уроженка Ходжентского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 38) АХМЕДОВ Жамолидин Мирзамидинович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 39) АХМЕТОВА Сауле Мусаевна, 1992 года рождения, казашка, уроженка Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики; 40) АХУНОВА (Тагаева) Махтуба Махкамбековна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Туганов Давлатёр 2007 года рождения. Тугонов Алишер 2009 года рождения. Тугонов Назарали 2011 года рождения, Ахунова Фотима 2013 года рождения. Тугонов Умарали 2021 года рождения; 41) АШИМОВА Уулча Токтосуновна, 1977 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Эргешов Муртазо 2010 года рождения; 42) БАЙЗАКОВА (Шоабдуллаева) Орзугул Айтбоевна, 1979 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Байзакова Гулсанам 2009 года рождения; 43) БАЙМАТОВ Бобуршо Зувурбекович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 44) БАЛАЖАНОВ Шакир Кадиржонович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 45) БАРАТБАЕВ Халил Мойидинович (Мойдинович), 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 46) БАХАПОВ Арзыкул Абдиманонович, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан;
 6. 48) БЕКОВА Гулчехра Курбоналиевна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 49) БЕЛЕКБАЕВА Паризатхан Кадыровна, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 50) БЕЛИКОВ Темурлан Рустамович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 51) БЕРДИМУРАТОВА Айнура Онгарбаевна, каракалпак, 1991-жылы Каракалпак ССРинин Ленинабад облусунда туулган; 52) БЕХМАТОВ Кудрат Исмоилович, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Бехматова Аминахон, 2019-жылы туулган Курдрат кызы Алия, 2021-жылы туулган Кудрат уулу Ибрагим; 53) БЕХМАТОВА (Батирова) Райхон Исмоиловна, кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 54) БИЛАЛОВА Бахринисо Низамидиновна, кыргыз, 2003- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 55) БАБАЕВ (Бобоев) Султон Абдулоевич (Абдуллоевич), кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Канибадам районунда туулган; 56) БОЙМУРАТОВ Тулкунбек Акбарович, кыргыз, 2004- жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Канибадам районунда туулган; 57) БОЛТАБОЕВА (Норкулова) Наргиза Туйчибековна, кыргыз, 1983-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Риштан районунда туулган; 58) БОТИРОВА Малохат Абдумажит кизи, кыргыз, 2000-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 59) БУРГИТОВ Акилбек Эгамберди угли, кыргыз, 2005-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Янгикурган районунда туулган; 47) БАЯНОВА Зулхумор Рашидовна, 1978 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети; Эрматова Тазагул 2005 года рождения. Эрмитова Айсезим 2013 года рождения; 48) БЕКОВА Гулчехра Курбоналиевна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 49) БЕЛЕКБАЕВА Паризатхан Кадыровна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 50) БЕЛИКОВ Темурлан Рустамович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальекого района Республики Таджикистан; 51) БЕРДИМУРАТОВА Айнура Онгарбаевна, 1991 года рождения, каракалпачка, уроженка Ленинабадского района Каракалпакской АССР; 52) БЕХМАТОВ Кудрат Исмоилович, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Бехматова Аминахон 2015 года рождения, Курдрат кызы Алия 2019 года рождения, Кудрат уулу Ибрагим 2021 года рождения; 53) БЕХМАТОВА (Батирова) Райхон Исмоиловна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 54) БИЛАЛОВА Бахринисо Низамидиновна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 55) БАБАЕВ (Бобоев) Султон Абдулоевич (Абдуллоевич), 1964 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Таджикской ССР; 56) БОЙМУРАТОВ Тулкунбек Акбарович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Согдийской области Республики Таджикистан;
 7. 60) БУРКАШЕВА (Малаева) Гулчехра Мирзобековна, кыргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Буркашев Байсалбек, 2010-жьшы туулган Буркашев Эрланбек, 2014-жылы туулган Буркашев Эрнисбек; 61) БЗГУРУЛ Ильяз КЫЗЫ k k iim К ууруп)^ к -ы р гы а - Мургаб 1991-жылы Тажикстан районунда туулган; Республикасынын ТБАОнун 62) БУСТОНОВА Нурзада Улугбековна, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Канибадам районунда туулган; 63) ВОХИДОВА Айчурок Худойбердиевна (Худайбердиевна), кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 64) ГАДАЙИЕВА Сожида Зойировна, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2005-жылы туулган кызы Гадойиева Аслинисо; 65) ГАНИЕВА Ризвонбиби Каххоровна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 66) ГАФАРОВА Мафтуна Муродуллоевна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 67) ГАФОРОВ (Гафаров) Шамшод Тухтамотович, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 68) ГУРИНОВА Алиса Андреевна, орус, 2016-жылы Россия Федерациясынын Москва шаарында туулган; 69) ДАВЛАТОВА Фарида Кандилжоновна, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган; 57) БОЛТАБОЕВА (Норкулова) Наргиза Туйчибековиа, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Риштанского района Ферганской области Узбекской ССР; 58) БОТИРОВА Малохат Абдумажит кизи, 2000 года рождения, кыргьвка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 59) БУРГИТОВ Акилбек Эгамберди угли, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Янгикурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; 60) БУРКАШЕВА (Малаева) Гулчехра Мирзобековна, 1975 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Буркашев Байсалбек 2008 года рождения, Буркашев Эрланбек 2010 года рождения, Буркашев Эрнисбек 2014 года рождения; 61) БУУРУЛ Ильяз кызы (Ильяз кызы Буурул), 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 62) БУСТОНОВА Нурзада Улугбековна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Канибадамского района Согдийской области Республики Таджикистан; 63) ВОХИДОВА Айчурок Худойбердиевна (Худайбердиевна), 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 64) ГАДАЙИЕВА Сожида Зойировна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Гадойиева Аслинисо 2005 года рождения; 65) ГАНИЕВА Ризвонбиби Каххоровна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 66) ГАФАРОВА Мафтуна Муродуллоевна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан;
 8. 70) ДЖАЛОЛОВА Динара Саидвалиевна, кыргыз, ■ 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 71) ДЖУМАГУЛОВ Азамат Ашымович, кыргыз, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Киров районунда туулган; 72) ДЖУМАЕВА (Абдулбопова) Сайли, кыргыз, 1957-жылы Тажик ССРинин Жацы-Шаар айылында туулган; 73) ДЖУМАКУЛОВА Ойгул Умматовна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Нау районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2019-жылы туулган Абдуллажонова Даткайым, 2021-жылы туулган Абдуллажонова Эркеайым; 74) ДЖУМАХМЕДОВА Турна Джанибековна, кыргыз, 1966-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 75) ДЖУРАЕВА Джамилахон Тохировна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 76) ДЖУРАЕВА (Жумабекова) Зиёда Рахимовна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 77) ДРОКИНА Ольга Анатольевна, немис, 1979-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Курдай районунда туулган. Аны менен бирге 2009-жылы туулган кызы Лемешко Мария; 78) ДУОКЛИН Айннгар (Айнигар Дуоклин), уйгур, 1994-жылы Кытай Эл Республикасында туулган; 79) ЕЛЧИЕВА Инабатхон Йоровна, кыргыз, 1965-жылы 0збек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 80) ЖАЛОЛОВ (Джалолов) Хожаахмат (Хожоахмат) Худойбердиевич, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 81) ЖАЛОЛОВА Гулзат, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 67) ГАФОРОВ (Гафаров) Шамшод Тухтамотович, 1993 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 68) ГУРИНОВА Алиса Андреевна, 2016 года рождения, русская, уроженка города Москвы Российской Федерации; 69) ДАВЛАТОВА Фарида Кандилжоновна, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 70) ДЖАЛОЛОВА Динара Саидвалиевна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 71) ДЖУМАГУЛОВ Азамат Ашымович, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Кировского района Киргизской ССР; 72) ДЖУМАЕВА (Абдулбопова) Сайли, 1957 года рождения, кыргызка, уроженка села Жаны-Шаар Таджикской ССР; 73) ДЖУМАКУЛОВА Ойгул Умматовна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Науского района Ленинабадской области Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Абдуллажонова Даткайым 2019 года рождения, Абдуллажонова Эркеайым 2021 года рождения; 74) ДЖУМАХМЕДОВА Турна Джанибековна, 1966 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 75) ДЖУРАЕВА Джамилахон Тохировна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка города Исфара Согдийской области Республики Таджикистан; 76) ДЖУРАЕВА (Жумабекова) Зиёда Рахимовна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 77) ДРОКИНА Ольга Анатольевна, 1979 года рождения, немка, уроженка Курдайского района Джамбулской области Казахской ССР. Вместе с ней дочь Лемешко Мария 2009 года рождения;
 9. 82) ЖАМШИТБЕК кызы Нурия, кыргыз, 2000-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 83) ЖАНИКУЛОВ Азамат Азамжонович (Азамжанович), кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Канибадам районунда туулган; 84) ЖАРКИНОВА Оррзгул Шамсндииовиа (Шампгадинова Ороз1ул Икрамидиновна), кыргыз, 1961-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Фрунзе районунда туулган; 85) ЖБЕНБАЕВ (Джеенбаев) Халдарали Байдилаевич (Байдиллаевич), кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 86) ЖОЛДОШОВА (Идибекрва) Савринисо Жумабековна, кыргыз, 1974-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2006-жылы туулган уулу Джолдошов Давлатбек; 87) ЖОРОБЕКОВА Фаридахан Нигматиллаевна, кыргыз, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 88) ЖУМАБЕКОВА Ражави Имридиновна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 89) ЖУМАБОЕВА Дилноза Равшановна, кыргыз, 1988-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 90) ЖУРАЕВА (Тоштемирова) Назирахон Хурсанбек кизи, кыргыз, 2001-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган. Аны менен бирге 2021-жылы туулган уулу Абдулхамидов Мухаммади; 91) ЖУСУПОВ Бакир Эламанович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 92) ЖУСУПОВА Малика Махмадилоевна, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 78) ДУОКЛИН Айнигар (Айнигар Дуоклин), 1994 года рождения, уйгурка, уроженка Китайской Народной Республики; 79) ЕЛЧИЕВА Инабатхон Йоровна, 1965 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; 80) ЖАЛОЖШ (Джалолов) Хожаахмат (Хожоахмат) Худойбердиевич, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 81) ЖАЛОЛОВА Гулзат, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 82) ЖАМШИТБЕК кызы Нурия, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики; 83) ЖАНИКУЛОВ Азамат Азамжонович (Азамжанович), 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Согдийской области Республики Таджикистан; 84) ЖАРКИНОВА Орозгул Шамсидиновна (Шамшидинова Орозгул Икрамидиновна), 1961 года рождения, кыргызка, уроженка Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР; 85) ЖЕЕНБАЕВ (Джеенбаев) Халдарали Байдилаевич (Байдиллаевич), 1984 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 86) ЖОЛДОШОВА (Идибекова) Савринисо Жумабековна, 1974 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Джолдошов Давлатбек 2006 года рождения; 87) ЖОРОБЕКОВА Фаридахан Нигматиллаевна, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 88) ЖУМАБЕКОВА Ражави Имридиновна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан;
 10. 93) ЖЫРГАЛБЕК кызы Малика, кыргыз, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун 0зген районунда туулган; 94) ЗАКИРБАЕВ Маманазар Амангельдиевич, кыргыз, 2005-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 95) ЗИКИРЬЕЕВ Достонбек Зулфидииович, кыргыз, 2004- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 96) ИБРАИМОВА (Жанкорозова) Ляззат Рапиловна, казак, 1967-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Мойынкум районунда туулган; 97) ИВЧЕНКО (Григорьева) Лариса Юрьевна, орус, 1974-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Пржевальск шаарында туулган; 98) ИГАМБЕРДИЕВА Жасмина Абдураззак кизи, кыргыз, 2005- жылы Озбекстан Республикасынын Жизак облусунун Зарбдар районунда туулган; 99) ИКРАМОВА Айсулуу Абдрашитовна, кыргыз, 2000-жылы Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 100) ИЛЯСОВА (Исраилова) Зарифа Кутбидиновна, кыргыз, 1973-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2004-жылы туулган кызы Илясова Рано; 101) ИМАМОВА Шахноза Абулкосимовна, езбек, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Лейлек районунда туулган; 102) ИМАРОВА (Якубахунова) Гулмира Пазыловна, уйгур, 1967-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 103) ИМАРОВ Мухамед Зайдуллоевич, кыргыз, 2005-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 10 89) ЖУМАБОЕВА Дилноза Равшановна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 90) ЖУРАЕВА (Тоштемирова) Назирахон Хурсанбек кизи, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан. Вместе с ней сын Абдулхамидов Мухаммади 2021 года рождения; 91) ЖУСУПОВ Бакир Эламанович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 92) ЖУСУПОВА Малика Махмадилоевна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 93) ЖЫРГАЛБЕК кызы Малика, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики; 94) ЗАКИРБАЕВ Маманазар Амангельдиевич, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 95) ЗИКИРЬЁЕВ Достонбек Зулфидииович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 96) ИБРАИМОВА (Жанкорозова) Ляззат Рапиловна, 1967 года рождения, казашка, уроженка Мойынкумского района Джамбулской области Казахской ССР; 97) ИВЧЕНКО (Григорьева) Лариса Юрьевна, 1974 года рождения, русская, уроженка города Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 98) ИГАМБЕРДИЕВА Жасмина Абдураззак кизи, 2005 года рождения, кыргызка, уроженка Зарбдарского района Джизакской области Республики Узбекистан; 10
 11. 104) ИСАКОВА Роза Нурлановна, кыргыз, 1995-жьшы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Абдирахманов Данил, 2015-жылы туулган Абдирахманова Нурселия, 2017-жылы туулган Абдырахманова Муслима, 2020-жылы туулган Рахманкулова Шакира; 105) ИСЛАЕВ Рысбек Назарович, кыргыз. 2004-жилы Iрайонунда туулган; 106) ИСМАИЛОВА (Маралиева) Орозгул Бегбаевна, кыргыз, 1957-жылы (1958) Тажик ССРинин Шураб шаарында туулган; 107) ИСМОИЛ кызы Гулбарчин (Гулбарчин), кыргыз, 1991-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 108) ИСМОНОВА Гулхаё Кучканбоевна, кыргыз, 1980-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 109) КАЗАКОВ Жумонали Алишерович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 110) КАЗОКОВА (Казакова) Матлуба Алишеровна, кыргыз, 1996-жьшы Тажикстан Республикасыньш Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2015-жылы туулган Казакова Одинахон, 2018-жылы туулган Тургунова Сабрина, 2020-жылы туулган Тургунова Муслима; 111) КАМЧИБЕКОВА Гулпари, кыргыз, 1957-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 112) КАМЧИЕВ Санжарбек Абдукаюмович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 113) КАЛАНДАРОВА Минавар Ибодуллоевна, кыргыз, 1990-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 114) КАРАБАЕВ Сирожидин Зулфидинович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 11 99) ИКРАМОВА Айсулуу Абдрашитовна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка города Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики; 100) ИЛЯСОВА (Исраилова) Зарифа Кутбидииовна, 1973 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с Нёйдбчь Илясова Рано 2004 года рождения; 101) ИМАМОВА Шахноза Абулкосимовна, 1995 года рождения, узбечка, уроженка Ляйлякского района Ошской области Кыргызской Республики; 102) ИМАРОВА (Якубахунова) Гулмира Пазыловна, 1967 года рождения, уйгурка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР; 103) ИМАРОВ Мухамед Зайдуллоевич, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 104) ИСАКОВА Роза Нурлановна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Абдирахманов Данил 2013 года рождения, Абдирахманова Нурселия 2015 года рождения, Абдырахманова Муслима 2017 года рождения, Рахманкулова Шакира 2020 года рождения; 105) ИСЛАЕВ Рысбек Назарович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 106) ИСМАИЛОВА (Маралиева) Орозгул Бегбаевна, 1957 (1958) года рождения, кыргызка, уроженка города Шураб Таджикской ССР; 107) ИСМОИЛ кызы Гулбарчин (Гулбарчин), 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 108) ИСМОНОВА Гулхаё Кучканбоевна, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 11
 12. 115) КАРАВАЕВ Аюб Сафаралиевич, кыргыз, 1961-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 116) КАРАИБРАГИМ Сузанна Селимкызы, хемшил, 1996-жылы Казахстан Республикасынын Чимкент облусунун Чимкент шаарында туулган; 117) КАРИМОВА Шахноза Муйдинджоновна, езбек, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунда туулган; 118) КАСИМОВА Орзигул Абдуллаевна, езбек, 1974-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Фергана шаарында туулган; 119) КАСИМОВ Умеджон Ахмеджонович, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 120) КАЮМОВ Кенжабек Касымович, кыргыз, 1991-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Чартак районунда туулган; 121) КАЮМОВА Мукаддам Гуломжоновна, езбек, 1982-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Чартак районунда туулган; 122) КЕЛДИБЕКОВА Чолпонай, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 123) КЕНДЖАЕВА Ганджина Батыровна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Рудаки районунда туулган; 124) КИЁМИДИНОВ Зирофндин Имридинович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 125) КИРГИЗБАЕВ Махмасаит Мараджонович, кыргыз, 1966-жылы Тажик ССРининЖергетал районунда туулган; 126) КОБЕНКО Евений Александрович, орус, 2001-жьшы Россия Федерациясынын Омск облусунун Омск шаарында туулган; 127) КОЖАЛИЕВ Медетбек Бегалиевич, кыргыз, 1975-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Советабад шаарында туулган; 12 109) КАЗАКОВ Жумонали Алишерович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 110) КАЗОКОВА (Казакова) Матлуба Алишеровна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан. Вместе с ней дети: Казакова Одинахон 2015 года рождения, Тургунова Сабрина 2018 года рождения, Тургунова Муслима 2020 года рождения; 111) КАМЧИБЕКОВА Гулпари, 1957 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 112) КАМЧИЕВ Санжарбек Абдукаюмович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 113) КАЛАНДАРОВА Минавар Ибодуллоевна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 114) КАРАБАЕВ Сирожндин Зулфидиновнч, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 115) КАРАБАЕВ Аюб Сафаралиевич, 1961 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 116) КАРАИБРАГИМ Сузанна Селимкызы, 1996 года рождения, хемшилка, уроженка города Чимкент Чимкентской области Республики Казахстан; 117) КАРИМОВА Шахноза Муйдинджоновна, 2001 года рождения, узбечка, уроженка Согдийской области Республики Таджикистан; 118) КАСИМОВА Орзигул Абдуллаевна, 1974 года рождения, узбечка, уроженка города Фергана Ферганской области Узбекской ССР; 119) КАСИМОВ Умеджон Ахмеджонович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 12
 13. 128) КОЖОБЕКОВА (Сатимова) Мавжудахон Махаммадкосимовна, езбек, 1987-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад районунда туулган; 129) КОНОКБАЕВ Абдумалик Эркиналиевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 130) КОРБ (Алапаева) Нуриина Бектуровна, кыргыз, 1981-жылы ГДРдын Веймар шаарында туулган; 131) КОРНИЛОВ Владимир Александрович, орус, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 132) КОСИМОВА (Бекмурзаева) Бахтигул Тургунбаевна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2013-жылы туулган Касимова Нурия, 2021-жылы туулган Касимова Назира; 133) КОСИМОВА (Амирбекова) Зайнура Пиримкуловна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2009-жылы туулган Ахмеджонов Валижон, 2011-жылы туулган Ахмеджонов Бахтиер; 134) КОСИМОВА Зарнигор Абдумалик кизи, езбек, 1994-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 135) КУДАШОВ Аслан Бактыбекович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 136) КУМОРБОЕВА Иззат Рахмоновна, кыргыз, 1990-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 137) КУРБАНОВА Рахима Сафаралиевна, кыргыз, 1963-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2007-жылы туулган уулу Эшанкулов Абдыкадыр; 138) КУРМУШУЕВА Кундузхан (Кундузхон) Камоловна, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. 13 120) КАЮМОВ Кенжабек Касымович, 1991 года рождения, кыргыз, уроженец Чартакского района Наманганской области Узбекской ССР; 121) КАЮМОВА Мукаддам Гуломжоновна, 1982 года рождения, узбечка, уроженка Чартакского района Наманганской области Узбекской ССР; __ — 122) КЕДДИБЕКОВА Чолпонай, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 123) КЕВДЖАЕВА Ганджииа Батыровна, 2004 года рождения, кыргызка, уроженка Рудакинского района Республики Таджикистан; 124) КИЁМИДИНОВ Зирофидин Имридинович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 125) КИРГИЗБАЕВ Махмасаит Мараджонович, 1966 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 126) КОБЕНКО Евений Александрович, 2001 года рождения, русский, уроженец города Омск Омской области Российской Федерации; 127) КОЖАЛИЕВ Медетбек Бегалиевич, 1975 года рождения, кыргыз, уроженец города Советабад Андижанской области Узбекской ССР; 128) КОЖОБЕКОВА (Сатимова) Мавжудахон Махаммадкосимовна, 1987 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; 129) КОНОКБАЕВ Абдумалик Эркиналиевич, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 130) КОРБ (Алапаева) Нуриина Бектуровна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка города Веймар ГДР; 13
 14. Аны менен бирге 2007-жылы туулган уулу Умаров Фазлидин; 139) КУЧИМКУЛОВА (Маллаева) Оноргул, кыргыз, 1932-жылы 0збек ССРинин Наманган облусунун Норин районунда туулган; 140) ЛАГУТА Сергей Алексеевич, украин, 1969-жьшы Кыргыз ССРинин Сокулук районунда туулган; 141) ЛИ Константин Иннокентьевич, корей, 1991-жылы 0збек ССРинин Сырдарыя облусунун Гулистан шаарында туулган; 142) ЛУТПИЛЛАЕВА Мадинахон Махмиджоновна, озбек, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 143) М. ХОССАИН Алина Хакими, афган, 1992-жылы Афганистан Ислам Республикасында туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган уулу Ахмад Зия Ильяс; 144) МАДАЛИЕВ Алимбек Хакимович, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 145) МАДРАХИМОВА Дилдорахон Насибжоновна, озбек, 1987-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад районунда туулган; 146) МАЖИДОВ Абдулло Шербекович, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 147) МАКСУДОВ Фуркат Джинбоевич, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Ленин районунда туулган; 148) МАКСУДОВА (Узбекова) Сафармо Ниматуллоевна, кыргыз, 1964-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 149) МАМАДАЛИЕВА Саломат Хошимовна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 150) МАМАХАЛИЕВ Сулаймои Жапарович, кыргыз, 1957-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 14 131) КОРНИЛОВ Владимир Александрович, 1999 года рождения, русский, уроженец Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 132) КОСИМОВА (Бекмурзаева) Бахтигул Тургунбаевна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Касимова Нурия 2013 года рождения, Касимова Назира 2021 года рождения; 133) КОСИМОВА (Амирбекова) Зайнура Пиримкуловна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети Ахмеджонов Валижон 2009 года рождения, Ахмеджонов Бахтиер 2011 года рождения; 134) КОСИМОВА Зарнигор Абдумалик кизи, 1994 года рождения, узбечка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 135) КУДАШОВ Аслан Бактыбекович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 136) КУМОРБОЕВА Иззат Рахмоновна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 137) КУРБАНОВА Рахима Сафаралиевна, 1963 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Эшанкулов Абдыкадыр 2007 года рождения; 138) КУРМУШУЕВА Кундузхан (Кундузхон) Камоловна, 1972 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней сын Умаров Фазлидин 2007 года рождения; 139) КУЧИМКУЛОВА (Маллаева) Оноргул, 1932 года рождения, кыргызка, уроженка Норинского района Наманганской области Узбекской ССР; 140) ЛАГУТА Сергей Алексеевич, 1969 года рождения, украинец, уроженец Сокулукского района Киргизской ССР; 14
 15. 151) МАМАТЖУМАЕВ Махаммадрасул Келдибекович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 152) МАМАТЖУМАЕВА Айжамал Келдибековна, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 153) МАМАТ'КУЛОВ Юсуф Азизович, езбек, 2013-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 154) МАМАТНАЗАРОВА Хатича (Хадича) Жалиловна, кыргыз, 1982-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 155) МАМАТОСМОНОВА Сайкал Исирановна, кыргыз, 1960-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 156) МАМУНОВА Дильфуза Шокировна, езбек, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Кара-Балта шаарында туулган; 157) МАМУРБЕКОВА Айнура Тухтасиновна, кыргыз, 1990-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Касансай районунда туулган; 158) МАМУРОВ Бойомон Турсинбек угли, кыргыз, 2004-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Учкоргон шаарында туулган; 159) МАНСУРОВ Тулкунбек Эркинбой угли, кыргыз, 2004-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 160) МАНСУРОВА Зайнап Кандахоровна, кыргыз, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 161) МАНЧЕНКО (Акулинина) Ольга Викторовна, орус, 1956-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Тоц районунда туулган; 15 141) ЛИ Константин Иннокентьевич, 1991 года рождения, кореец, зфоженец города Гулистан Сырдарьинской области Узбекской ССР; 142) ЛУТПИЛЛАЕВА Мадинахон Махмиджоновна, 1996 года рождения, узбечка, уроженка Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики; __ 143) М. ХОССАИН Алина Хакими, 1992 года рождения, афганка, уроженка Исламской Республики Афганистан. Вместе с ней сын Ахмад Зия Ильяс 2018 года рождения; 144) МАДАЛИЕВ Алимбек Хакимович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 145) МАДРАХИМОВА Дилдорахон Насибжоновна, 1987 года рождения, узбечка, уроженка Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; 146) МАЖИДОВ Абдулло Шербекович, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 147) МАКСУДОВ Фуркат Джинбоевич, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец Ленинского района Республики Таджикистан; 148) МАКСУДОВА (Узбекова) Сафармо Ниматуллоевна, 1964 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 149) МАМАДАЛИЕВА Саломат Хошимовна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 150) МАМАТАЛИЕВ Сулаймон Жапарович, 1957 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 151) МАМАТЖУМАЕВ Махаммадрасул Келдибекович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 15
 16. 162) МАРАЛОВ Жуманазар Парпивоевич, кыргыз, 1986-жылы ©збек ССРинин Наманган облусунун Чует районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы тз^лган Парпивоев Алмазбек, 2018-жылы туулган Парпивоев Данел; 163) МАТАНОВ Муратбек Маматович, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2011-жылы Маматова Гулчехра, 2013-жылы туулган Маматова Айжамал, 2016-жылы туулган Матанова Забира; 164) МАТМУСАЕВА Гулноза Абдумухтаровна, езбек, 1985-жылы ©збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган кызы Турсунбаева Тасбита; 165) МАХМАДАЛИЕВ Нурланбек Идибекович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 166) МАХМАРАЖАБОВ Бахридин Шарофович, кыргыз, 2002- жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 167) МАХМАРАИМОВ Уланбек Бохобович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 168) МАХМУДОВА Гулмира Исмоилжоновна, кыргыз, 2010-жылы ©збекстан Республикасынын Наманган облусунун Чартак районунда туулган; 169) МАХМУДОВА Гульчин Шахвалетовна, азербайжан, 1988-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Свердлов районунда туулган. Аны менен бирге 2008-жылы туулган уулу Махмудов Полат; 170) МАХМУДОВА Мээрим Маруфовна, кыргыз, 2003- жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 16 152) МАМАТЖУМАЕВА Айжамал Келдибековна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 153) МАМАТКУЛОВ Юсуф Азизович, 2013 года рождения, узбек, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 154) МАМАТНАЗАРОВА Хатича (Хадича) Жалиловна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; 155) МАМАТОСМОНОВА Сайкал Исирановна, 1960 года рождения, кыргызка, уроженка Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 156) МАМУНОВА Дильфуза Шокировна, 1994 года рождения, узбечка, уроженка города Кара-Балта Чуйской области Кыргызской Республики; 157) МАМУРБЕКОВА Айиура Тухтасиновна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка Касансайского района Наманганской области Узбекской ССР; 158) МАМУРОВ Бойомон Турсинбек угли, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец города Учкурган Наманганской области Республики Узбекистан; 159) МАНСУРОВ Тулкунбек Эркинбой угли, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 160) МАНСУРОВА Зайнап Кандахоровна, 2006 года рождения, кыргызка, уроженка Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 161) МАНЧЕНКО (Акулинина) Ольга Викторовна, 1956 года рождения, русская, уроженка Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 162) МАРАЛОВ Жуманазар Парпивоевич, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец Чустского района Наманганской области Узбекской ССР. Вместе с ним дети; Парпивоев Алмазбек 2016 года рождения, Парпивоев Данел 2018 года рождения; 16
 17. 171) МАХСИДОВА Тахмина Худойбердиевна, езбек, 1990-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент районунда туулган; 172) МИРАЛИЕВ Сайфулло Алибоевич, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 173) МИРЖОНОВА (Мирожова) Бубрукия__(Бубуркыя) АлунивНа,” кь1ргыз, 1975-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Асиров Пирзаип, 2011-жылы туулган Асиров Абдулазиз, 2012-жьшы туулган Асиров Рамзидин; 174) МИРЗАЕВ Батибек Авазбекович, кыргыз, 1987-жылы 9збек ССРинин Наманган облусунун Чартак районзпда туулган; 175) МИРОЖОВ Хайрулло Ахунович, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 176) МИСИРОВА (Асомидинова) Зебинисо Хамроевна, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге 2010-жылы туулган кызы Мисирова Хожинисо; 177) МИСИРОВ Джонибек Мухамадович, кыргыз, 2002-жылы Таджикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; ___________ ___________ ____________ 178) МОЛДОБАЕВ Гайрат Жалолидинович, кыргыз, 1992-жылы Таджикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 179) МОЛДОГАЗИЕВА Айпери Талантбековна, кыргыз, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 180) МУМИНОВА Мухайё Мадаминжоновна, езбек, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 181) МУРАДОВ Рустам Бакирович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Канибадам районунда туулган; 17 163) МАТАНОВ Муратбек Маматович, 1980 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Маматова Гулчехра 2011 года рождения, Маматова Айжамал 2013 года рождения, Матанова Забира 2016 года рождения; 164) МАТМУСАЕВА Гулноза Абдумухтаровна, 1985 года рождения, узбечка,"уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР. Вместе с ней дочь Турсунбаева Тасбита 2020 года рождения; 165) МАХМАДАЛИЕВ Нурланбек Идибекович, 2004 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитадьского района Республики Таджикистан; 166) МАХМАРАЖАБОВ Бахридин Шарофович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 167) МАХМАРАИМОВ Уланбек Бохобович, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 168) МАХМУДОВА Гулмира Исмоилжоновна, 2010 года рождения, кыргызка, уроженка Чартакского района Наманганской области Республики Узбекистан; геРТТГАХМ УДОВАТульчин Шахвалетовна, 1988 года рождения, азербайджанка, уроженка Свердловского района Джамбулской области Казахской ССР. Вместе с ней сын Махмудов Полат 2008 года рождения; 170) МАХМУДОВА Мээрим Маруфовна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 171) МАХСИДОВА Тахмина Худойбердиевна, 1990 года рождения, узбечка, уроженка Ходжентского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 172) МИРАЛИЕВ Сайфулло Алибоевич, 1979 года рождения, кыргыз, уроженец Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 17
 18. 182) МУРАТБЕКОВА Бууажар Куттукалиевна, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 183) МУРЗАХМАТОВ Таалайбек Сайрахмонович, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 184) МУРОДОВ Омурбек (вмурбек) Исматович, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 185) МУРОДОВА (Кушбакова) Сапия Ганиевна, кыргыз, 1983-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Пролетар районунда туулган; 186) МУРОДОВА Ашурбуу Фархидиновна, кыргыз, 1970-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 187) МУРОДОВА (Исматова) Марифат Мурзаевна, кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Муродов Шайхидин, 2011-жылы туулган Михидинов Рахмиддин, 2017-жылы туулган Михидинов Мухаммадшариф; 188) МУРОТОВА Нигорахон Солижон кизи, кыргыз, 1992-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Кува районунда туулган; 189) МУТЫШЕВА Амалия Сария, кыргыз, 2015-жылы Канадада туулган; 190) НАДИРОВА Венера Абдупаттаевна, кыргыз, 1982-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 191) НАДЫРОВА Мутабар Бихтиёровна, кыргыз, 1999-жылы Таджикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 192) НАЗИРОВ Хабиби Замирович, кыргыз, 2003-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районунда туулган; 18 173) МИРЖОНОВА (Мирожова) Бубрукия (Бубуркыя) Ахуиовна, 1975 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Асиров Пирзаип 2007 года рождения, Асиров Абдулазиз 2011 года рождения, Асиров Рамзидин 2012 года рождения; 174) МИРЗАЕВ Батибек Авазбекович, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец Чартакского района Наманганской области Узбекской ССР; 175) МИРОЖОВ Хайрулло Ахунович, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 176) МИСИРОВА (Асомидииова) Зебинисо Хамроевна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дочь Мисирова Хожинисо 2010 года рождения; 177) МИСИРОВ Джонибек Мухамадович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 178) МОЛДОБАЕВ Гайрат Жалолидинович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Республики Таджикистан; 179) МОЛДОГАЗИЕВА Айпери Талантбековна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики; 180) МУМИНОВА Мухайё Мадаминжоновна, 1985 года рождения, узбечка, уроженка Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР; 181) МУРАДОВ Рустам Бакирович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Канибадамского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 182) МУРАТБЕКОВА Бууажар Куттукалиевна, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 18
 19. 193) НАЗИРОВА Айсалкын Абдыбаитовна, кыргыз, 1957-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 194) НАИМОВА Дилафруз Сайфидиновна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районунда туулган; 195) НИЗАМИДИНОВ Халил Салохидинович, кыргыз, 1952-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган; 196) НИЯЗОВ Гулжигит Худойбердиевич, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Канибадам районунда туулган; 197) НОРБОТАЕВ Сулаймон Собитович, кыргыз, 2006-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 198) НОРБОТАЕВА Насиба Алимовна, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районунда туулган; 199) НОСИРОВ Сафарали Худойназарович, кыргыз, 2004-жылы Тажикстан Республикасынын Дуйшомбу шаарында туулган; 200) НУРИДИНОВ Ибрагим Мамсаитович, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган; 201) НУРИДИНОВА (Хокимова) Хуршеда (Хосият) Мамсаитовиа, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районунда туулган. Аны менен бирге 2014-жылы туулган уулу Хакимов Абдулла; 202) НУРУЛАЕВА Кызылгул Махмашоевна, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Жергетал районунда туулган. Аны менен бирге балдары; 2009-жылы туулган Усонов Аскатбек, 2012-жылы туулган Усонов Муса, 2013-жылы туулган Усонова Марям, 2017-жылы туулган Усонова Амина; 19 183) МУРЗАХМАТОВ Таалайбек Сайрахмонович, 2002 года рождения, ьсыргьи, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 184) МУРОДОВ Омурбек (вмурбек) Исматович, 1989 года рождения, кыргыз, уроженец Джергитальского района Таджикской ССР; 185) МУРОДОВА (Кушбакова) Сапия Ганиевна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Пролетарского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 186) МУРОДОВА Ашурбуу Фархидиновна, 1970 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР; 187) МУРОДОВА (Исматова) Марифат Мурзаевна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Муродов Шайхидин 2008 года рождения, Михидинов Рахмиддин 2011 года рождения, Михидинов Мухаммадшариф 2017 года рождения; 188) МУРОТОВА Нигорахон Солижон кизи, 1992 года рождения, кыргызка, уроженка Кувинского района Ферганской области Республики Узбекистан; 189) МУТЫШЕВА Амалия Сария, 2015 года рождения, кыргызка, уроженка Канады; 190) НАДИРОВА Венера Абдупаттаевна, 1982 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 191) НАДЫРОВА Мутабар Бихтиёровна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Джергитальского района Республики Таджикистан; 192) НАЗИРОВ Хабиби Замирович, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 19
Anúncio