O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه (20)

Anúncio

مباحثی در باب الزامات و کارکردهای بودجه

 1. 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫گردآوری‬: ‫نی‬‫ا‬‫ب‬‫ا‬‫بی‬‫احمد‬ ‫کارکردهای‬ ‫و‬ ‫الزامات‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫مباحثی‬ ‫بودجه‬
 2. 2. ‫مالی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ب‬ ‫نیاز‬ ، ‫خود‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫برآورد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شرکتها‬‫ه‬ ‫دارند‬ ‫سازمانی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬.‫ه‬ ‫شرکت‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬‫ا‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫بلندمدت‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫مالی‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ ‫به‬ ‫اقدام‬. ‫عموما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫مجزا‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬“‫اشت‬ ‫به‬‫به‬ ‫باه‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫یکدیگر‬ ‫جای‬.‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫البته‬‫عدم‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫میکند‬ ‫مختل‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫کل‬ ، ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫تهیه‬. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫این‬:‫الف‬–‫ب‬ ‫مالی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬–‫بندی‬ ‫بودجه‬
 3. 3. ‫مالی‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ ‫مراحل‬ .‫سازمان‬ ‫کالن‬ ‫اهداف‬ ‫تعیین‬ 1-‫میب‬ ‫تغییر‬ ‫شرکت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آیا‬ ‫مثال‬‫ابد‬ .‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ 2–‫مشخص‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫نحوه‬‫میگردد‬. .‫مالی‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ 3–‫مبن‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫دوسال‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫برنامه‬‫تهیه‬ ‫ای‬ ‫میباشد‬ ‫بودجه‬. .‫شرکت‬ ‫جامع‬ ‫بودجه‬ ‫تدوین‬ 4–‫کوتا‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫راه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫مدت‬ ‫ه‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫شرکت‬. .‫بودجه‬ ‫تلفیق‬ 5–‫است‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ ‫نهایی‬ ‫مرحله‬‫انواع‬ ‫که‬ ‫ب‬ ‫مشتمل‬ ‫تلفیقی‬ ‫بصورت‬ ، ‫شرکت‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫بودجه‬ ‫اقسام‬ ‫و‬‫سه‬ ‫ر‬ ‫میگردد‬ ‫تهیه‬ ‫بخش‬.‫ب‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫و‬ ‫نقدی‬ ‫بودجه‬ ، ‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫بودجه‬‫ودجه‬ ‫شده‬.
 4. 4. ‫مالی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫برخی‬ ‫زدن‬ ‫تخمین‬ ‫فرآیند‬ ، ‫مالی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬‫از‬ ‫میباشد‬ ‫شرکت‬ ‫آتی‬ ‫وقایع‬ ‫یا‬ ‫متغیرها‬.‫پیش‬‫بینی‬ ‫بودج‬ ‫تدوین‬ ‫قدم‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫قدم‬ ‫مالی‬‫ه‬ ‫بی‬ ‫پیش‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫جامع‬‫نی‬ ‫بودج‬ ‫تدوین‬ ، ‫نپذیرد‬ ‫صورت‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫مالی‬‫دچار‬ ‫ه‬ ‫میگردد‬ ‫اخالل‬.
 5. 5. ‫مالی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫تدوین‬ ‫مراحل‬ ‫تر‬ ‫به‬ ، ‫مالی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫سه‬ ‫تیب‬ ‫بو‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫شرکتها‬ ‫توسط‬ ‫میبایستی‬ ‫مرحله‬‫به‬ ‫بندی‬ ‫دجه‬ ‫گردد‬ ‫تحویل‬ ‫مدیریت‬ ‫حسابداری‬ ‫واحد‬. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫این‬: 1-‫دارند‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫متغیرهایی‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫تعیین‬. ‫مت‬ ‫تعیین‬ ، ‫مالی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫قدم‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬‫است‬ ‫غیرهای‬ ‫است‬ ‫فروش‬ ‫متغیر‬ ، ‫آنها‬ ‫مهمترین‬ ‫که‬. 2-‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫عملگرا‬ ‫و‬ ‫گرا‬ ‫ذهن‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تکنیکها‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬‫شوند‬.
 6. 6. ‫گرا‬ ‫ذهن‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫عموما‬“‫شاخ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مدیران‬ ‫برآوردهای‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫ص‬ ‫د‬ ‫مصداق‬ ، ‫شرکت‬ ‫اساسی‬ ‫متغیرهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬‫ارد‬. ‫عملگرا‬ ‫تکنیکهای‬‫هوش‬ ، ‫مالی‬ ‫مهندسی‬ ، ‫آماری‬ ، ‫ریاضیاتی‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫مینمایند‬ ‫استفاده‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫مصنوعی‬.‫م‬ ‫تکنیکها‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬‫موارد‬ ‫به‬ ‫یتوان‬ ‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬. ‫روند‬ ‫فروش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫رگرسیون‬
 7. 7. 3-‫مفروضات‬ ‫تعیین‬ ‫اط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫پذیرفتن‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫هر‬ ‫فرض‬ ‫ترین‬ ‫عمومی‬‫العات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫متغیر‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫برآورد‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اتکاء‬ ‫قابل‬ ‫گذشته‬‫گونه‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعات‬. ‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫مفروضات‬ ‫سایر‬ ‫ازجمله‬: -‫ها‬ ‫یارانه‬ ‫هدفمندسازی‬ ‫طرح‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫شدن‬ ‫اجرایی‬ -‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬ ‫استمرار‬ ‫عدم‬ -‫افزایش‬ ‫فرض‬20‫نفت‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫درصدی‬
 8. 8. ‫فروش‬ ‫تکنیکهای‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫فروش‬ ‫بر‬ ‫مبتی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫تکنیک‬ ‫می‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫تکنیک‬ ‫ترین‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬‫باشد‬.‫این‬ ‫اما‬ ‫میگردد‬ ‫استفاده‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫بودجه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫تکنیک‬(‫عموما‬“‫ی‬‫کساله‬ ‫فصلی‬ ‫و‬) ‫می‬ ‫آتی‬ ‫سال‬ ، ‫شده‬ ‫بودجه‬ ‫فروش‬ ‫،تعیین‬ ‫اصلی‬ ‫مبنای‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫در‬‫باشد‬.‫سایر‬ ‫گذشته‬ ‫سنوات‬ ‫در‬ ، ‫متغیر‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫متغیرها‬(‫سه‬ ‫معموال‬ ‫ساله‬ ‫پنج‬ ‫یا‬)‫میگردد‬ ‫تعیین‬. ‫میگردد‬ ‫تشریح‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫زیر‬ ‫درمثال‬.
 9. 9. ‫مثال‬: ‫شرکت‬ ‫اگر‬x‫در‬ ‫مندرج‬ ‫های‬ ‫بدهی‬ ‫و‬ ‫داراییها‬ ‫حجم‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫قصد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فروش‬ ، ‫خود‬ ‫ترازنامه‬20000‫به‬24000‫برساند‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫در‬.‫ترازنامه‬ ‫ی‬ ‫داریم‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫چطور‬ ‫را‬ ‫آینده‬ ‫سال‬‫؟‬ ‫خیر‬ ‫ا‬
 10. 10. ‫نکات‬ 1-‫مهمت‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫های‬ ‫آیتم‬ ‫بین‬ ‫اساسا‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫بررسی‬ ‫بمنظور‬‫آن‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ،‫میباشد‬ ‫منطقی‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫مالی‬ ‫صورتهای‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬‫های‬ ‫و‬ ‫رگرسیون‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ، ‫کوواریانس‬ ‫محاسبه‬ ‫همچون‬ ‫مختلفی‬...‫اس‬‫تفاده‬ ‫میگردد‬. 2-‫دارند‬ ‫فروش‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫ارتباط‬ ، ‫ها‬ ‫آیتم‬ ‫از‬ ‫برخی‬.‫م‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬‫یبایستی‬ ‫پرداخت‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫دقیق‬ ‫محاسبه‬ ‫به‬.‫ه‬ ، ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫مالی‬ ‫زینه‬ ‫می‬ ‫مالی‬ ‫تسهیالت‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫مالی‬ ‫تسهیالت‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫ارتباط‬ ‫خود‬ ‫که‬‫ارتباط‬ ‫تواند‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فروش‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬. 3-‫بر‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫توسعه‬ ‫طرح‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫ثابت‬ ‫دارائیهای‬ ‫حجم‬‫مبنای‬ ‫گردد‬ ‫برآورد‬ ‫فروش‬.
 11. 11. ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫دوم‬ ‫تکنیک‬–‫مالی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫روش‬ ‫بند‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫مالی‬ ‫نسبتهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫ی‬ ‫پردازیم‬.‫ارتبا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬‫نسبتهای‬ ‫با‬ ‫ط‬ ‫میباشد‬ ‫مطرح‬ ‫دیدگاه‬ ‫دو‬ ، ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫مبحث‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫مالی‬. ‫اول‬ ‫دیدگاه‬ ‫میباشد‬ ‫آینده‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫که‬ ‫هدف‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫از‬ ‫استفاده‬. ‫دوم‬ ‫دیدگاه‬ ‫نگر‬ ‫گذشته‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫رویکرد‬
 12. 12. ‫ه‬ ‫شاخص‬ ‫ابتدا‬ ، ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫تلفیقی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دیدگاه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ای‬ ‫ب‬ ‫مراحل‬ ‫آنها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫مناسب‬ ‫مالی‬‫ودجه‬ ‫نماییم‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫بندی‬. ‫بود‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫بهای‬ ‫میتوان‬ ، ‫ناخالص‬ ‫سود‬ ‫حاشیه‬ ‫تعیین‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬‫را‬ ‫شده‬ ‫جه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫میتوان‬ ‫عملیاتی‬ ‫سود‬ ‫حاشیه‬ ‫تعیین‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬‫و‬ ‫اداری‬ ‫نمود‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫بودجه‬ ‫فروش‬.
 13. 13. ‫بی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بعضی‬‫نی‬ 1-‫تکنیک‬DELPHI ‫ها‬ ‫تخمین‬ ‫در‬ ‫انحرافات‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫روشی‬.‫ر‬ ‫این‬ ‫با‬، ‫وش‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫میکنند‬ ‫آماده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ، ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫گروه‬ ‫اعضای‬‫به‬ ‫را‬ ‫نها‬ ‫میکنند‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫نام‬ ‫بی‬ ‫صورت‬.‫بی‬ ‫پیش‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫گروه‬ ‫عضو‬ ‫هر‬‫ها‬ ‫نی‬ ‫باشد‬ ‫آگاه‬ ‫آن‬ ‫منبع‬ ‫از‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ،‫میکند‬ ‫دریافت‬.‫نت‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫گروه‬ ‫سپس‬‫بحث‬ ‫ایج‬ ‫میکنند‬.‫و‬ ‫نظارت‬ ‫مورد‬ ، ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫میان‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫تطبیق‬ ‫پیش‬ ‫شخصی‬ ‫موقعیت‬ ‫یا‬ ‫شخصی‬ ‫خصوصیات‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫میشوند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬‫کننده‬ ‫بینی‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫دخالت‬.‫بی‬ ‫پیش‬ ‫یک‬ ‫گروه‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ، ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫نی‬ ‫میکند‬ ‫معرفی‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫نام‬ ‫بی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫آماده‬ ‫جدید‬.‫ق‬ ‫مانند‬‫این‬ ، ‫بل‬ ‫میگیرند‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫یکسانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬.‫ت‬ ‫فرایند‬ ‫این‬‫تا‬ ‫میشود‬ ‫کرار‬ ‫شود‬ ‫منجر‬ ‫نهایی‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫تخمین‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫وقتی‬.
 14. 14. ‫بی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بعضی‬‫نی‬ 2-‫گرایش‬ ‫تحلیل‬ ‫مدل‬ ‫بسی‬ ‫را‬ ‫نمودار‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫نقاطی‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫منحنی‬ ‫گرایش‬ ‫تحلیل‬‫ماهرانه‬ ‫ار‬ ‫کند‬ ‫برآورد‬.‫محاسب‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫سری‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫نمودار‬‫و‬ ‫شده‬ ‫ه‬ ‫موثر‬ ‫مفید‬ ‫فروش‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫همچنین‬‫باشد‬. ‫مشاه‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫سری‬ ‫از‬ ‫زمانی‬ ‫سری‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫دات‬ ‫نمیگیرد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫اطالعات‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫استفاده‬ ‫گذشته‬.‫ای‬‫بر‬ ‫روش‬ ‫ن‬ ‫موثرن‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫سری‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫توجیه‬ ‫اساس‬ ‫این‬‫د‬ ‫گذشته‬ ‫مشاهدات‬ ‫کننده‬ ‫منعکس‬(‫واقعی‬)‫به‬ ‫گذشته‬ ‫اطالعات‬ ، ‫هستند‬‫ترین‬ ‫دارند‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انعکاس‬.‫فهرس‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫بعبارت‬‫از‬ ‫تی‬ ‫شد‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫اطالعات‬ ‫دیگر‬ ‫نه‬ ، ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ارقام‬‫را‬ ‫ه‬ .
 15. 15. ‫بی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بعضی‬‫نی‬ 3-‫رگرسیون‬ ‫مدل‬ ‫گذش‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫دیگری‬ ‫روش‬ ‫مدل‬ ‫این‬، ‫ته‬ ‫ب‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫ثابتی‬ ‫تخمین‬ ‫یک‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬‫ررسی‬( ‫مثال‬“‫فروش‬ ‫میزان‬.)‫آ‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫فروشهای‬ ، ‫مثال‬ ‫برای‬‫ینده‬ ‫اطمی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ، ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫مثل‬ ‫فاکتورهایی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫نان‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫عوامل‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫معوق‬ ‫های‬ ‫سفارش‬ ‫حجم‬ ، ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ارتباط‬ ، ‫است‬ ‫مربوط‬ ‫میکند‬ ‫فرض‬.
 16. 16. ‫بی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بعضی‬‫نی‬ 4-‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫روش‬(‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬) ‫می‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫که‬ ‫مبالغی‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫نظر‬،‫شود‬ ‫عموما‬“‫معموال‬ ‫تجاری‬ ‫واحدهای‬ ، ‫است‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬“‫مخارج‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫میکنند‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬. ‫گ‬ ‫سرمایه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ممکن‬ ‫بازده‬ ‫باالترین‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬، ‫ها‬ ‫ذاری‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫هایی‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫واقعا‬“‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اقتصادی‬ ‫مالی‬ ‫توجیه‬.‫ب‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫هترین‬ ‫شود‬ ‫حداکثر‬ ‫سهامداران‬ ‫ثروت‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ، ‫ها‬ ‫پروژه‬.
 17. 17. ‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫روش‬ ‫ادامه‬ ‫دیگ‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫برتری‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫روش‬‫وجود‬ ‫ر‬ ‫میشود‬ ‫برده‬ ‫نام‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫معیارهای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬.‫این‬ ‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫معیارها‬.‫برای‬‫در‬ ‫قضاوت‬ ‫مخارج‬ ، ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ،‫نقدی‬ ‫جریانات‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مواردی‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬....‫کرد‬ ‫برآورد‬ ‫را‬. ‫میش‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫رقم‬ ‫یک‬ ‫مذکور‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫سنتی‬ ‫روشهای‬ ‫در‬‫در‬ ، ‫ود‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫متغیرها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ، ‫مختلف‬ ‫حاالت‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مدرن‬ ‫روشهای‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬‫ا‬ ‫م‬ ‫حاالت‬ ‫تمام‬ ‫میشود‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫متغیر‬ ‫مختلف‬ ‫حاالت‬‫مکن‬ ‫شود‬ ‫بررسی‬.‫است‬ ‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫روش‬ ‫مدرن‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬.
 18. 18. ‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫روش‬ ‫ادامه‬ ‫ی‬ ‫امید‬ ‫تخمین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫کمیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشی‬ ، ‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫روش‬‫یا‬ ‫ک‬ ‫تصادفی‬ ‫متغیر‬ ‫چند‬”‫مجازی‬“‫میکند‬ ‫محاسبه‬.‫لغت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬”‫مجازی‬”‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫عمل‬ ‫مفهوم‬ ‫لزوما‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تصادفی‬ ‫متغیرهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نکته‬ ‫این‬‫خاصی‬ ‫ی‬ ‫ندارند‬.‫مثال‬“‫فای‬ ‫در‬ ‫قرارداد‬ ‫یک‬ ‫قیمت‬ ‫تخمین‬ ‫برای‬ ‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫روش‬ ‫در‬‫نانس‬ ‫ف‬ ‫یا‬ ‫اقتصادی‬ ‫مفهوم‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫متغیرهایی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫اینانسی‬ ‫ندارند‬.‫باشد‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫لزومی‬ ‫اما‬.‫تصادف‬ ‫متغیر‬ ‫هم‬ ‫گاهی‬‫به‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫مفهوم‬ ‫با‬ ‫کمیتی‬ ‫با‬ ‫متناظر‬ ‫رفته‬ ‫کار‬.‫ک‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬‫ندارد‬ ‫لزومی‬ ‫ه‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مفهومی‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تصادفی‬ ‫متغیرهای‬.‫مثال‬“‫تخمی‬‫یک‬ ‫میانگین‬ ‫ن‬ ‫نمی‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫روش‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫آید‬.‫خواهی‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫میگیریم‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫افرادی‬ ‫قد‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬‫م‬
 19. 19. ‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫روش‬ ‫ادامه‬ ‫کنیم‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫قد‬ ‫میانگین‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫از‬.‫مج‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬‫موعه‬ ‫ک‬ ‫مونت‬ ‫روش‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫میانگین‬ ‫ی‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫توام‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬‫ارلو‬ ‫نامید‬.‫مثال‬“‫دارند‬ ‫بستگی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫قد‬ ‫که‬ ‫میدانیم‬.‫متشکل‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫داد‬ ‫اگر‬‫قد‬ ‫زوج‬ ‫از‬ ‫میانگین‬ ، ‫دو‬ ‫این‬ ‫ازهمبستگی‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫میتوانیم‬ ، ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫وزن‬ ‫و‬‫را‬ ‫جامعه‬ ‫قد‬ ‫کنیم‬ ‫محاسبه‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬.‫مونت‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫اغماض‬ ‫مقداری‬ ‫با‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫دومی‬ ‫این‬‫کارلو‬ ‫نامید‬(‫ب‬ ‫برانگیز‬ ‫بحث‬ ‫میتواند‬ ، ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بودن‬ ‫واقعی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫شاید‬ ‫چه‬ ‫اگر‬‫اشد‬). ‫عمدتا‬ ‫مذکور‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫بکاررفته‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬“‫واق‬ ‫های‬ ‫داده‬‫عی‬ ‫نمیکنند‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫کمیتی‬ ‫و‬ ‫نبوده‬.‫تصادفی‬ ‫مدلهای‬ ‫از‬ ‫مذکور‬ ‫متغیرهای‬‫استفاده‬ ‫که‬ ‫میگیرد‬ ‫نشات‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬.‫متغی‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫از‬ ‫مذکور‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫بعبارت‬‫رهای‬ ‫آماری‬ ‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫تصادفی‬.
 20. 20. ‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫روش‬ ‫ادامه‬ ‫ت‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ، ‫سرمایه‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫جهت‬ ‫مذکور‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫عوامل‬ ‫مام‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نقدی‬ ‫جریانات‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬.‫ا‬ ‫از‬ ‫بعضی‬‫عوامل‬ ‫ین‬ ‫کامال‬“‫کن‬ ‫فرض‬ ‫مثال‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫شان‬ ‫رقم‬ ‫و‬ ‫عدد‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬‫یم‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫تجهیزات‬ ‫مفید‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫باشد‬.‫جامع‬ ‫اقتصادی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متغیر‬ ‫عوامل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بعضی‬‫قوانین‬ ، ‫ه‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫آتی‬ ‫مصوب‬ ‫مقررات‬ ‫و‬...‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫آنها‬ ‫روی‬‫گذارد‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫متغیر‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ، ‫کارخانه‬ ‫فروش‬ ‫میزان‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬... ‫عوامل‬ ‫معیار‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫میانگین‬ ‫ممکن‬ ‫حاالت‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬‫متغیر‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫عوامل‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫حاالت‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬، ‫ثابت‬ ‫و‬ ‫شبی‬ ، ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫خروجی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫داده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫نتیجه‬‫سازی‬ ‫ه‬
 21. 21. ‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫روش‬ ‫ادامه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬(‫مثال‬“500‫میشود‬ ‫استخراج‬ ‫طرح‬ ‫برای‬ ‫خالص‬ ‫فعلی‬ ‫ارزش‬ ‫بار‬) ‫تنها‬ ‫ای‬ ، ‫مدرن‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫علت‬ ‫نماید‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مساله‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روشی‬.‫فنون‬ ‫سایر‬‫جدید‬ ‫عمدتا‬“‫ک‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫طرح‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫نسبی‬ ‫مزیت‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬‫میرود‬ ‫ار‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫طرح‬ ، ‫موازی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫میتوان‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬.
 22. 22. ‫بندی‬ ‫بودجه‬
 23. 23. ‫نقدینگی‬ ‫ماتریس‬ ‫میباشد‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫جامع‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫نهایی‬ ‫خروجی‬ ، ‫نقدینگی‬ ‫ماتریس‬.‫به‬‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫یاب‬ ‫می‬ ‫نمود‬ ‫شده‬ ‫بودجه‬ ‫نقد‬ ‫وجه‬ ‫جریان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫جامع‬ ‫بودجه‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬‫د‬.‫به‬ ‫رس‬ ‫جهت‬ ، ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫نقدینگی‬ ‫وضعیت‬ ‫تحلیل‬ ‫منظور‬‫یدن‬ ‫اس‬ ‫نقدینگی‬ ‫ماتریس‬ ‫از‬ ، ‫مالی‬ ‫تحلیلگران‬ ، ‫نقدینگی‬ ‫مناسب‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬‫نمایند‬ ‫می‬ ‫تفاده‬. ‫عم‬ ‫طبقه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫نقد‬ ‫وجه‬ ‫جریان‬ ‫صورت‬ ، ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استانداردهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬، ‫لیاتی‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬.‫ا‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫ستاندارد‬ ‫شماره‬ ‫ملی‬2‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫زیر‬ ‫تعدیالت‬ ،: 1-‫میگردد‬ ‫منتقل‬ ‫عملیاتی‬ ‫طبقه‬ ‫به‬ ‫درآمد‬ ‫بر‬ ‫مالیات‬. 2-‫ب‬ ‫که‬ ‫پرداختنی‬ ‫سهام‬ ‫سود‬ ‫جزء‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آیتم‬ ‫همه‬ ، ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫بازده‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫بخش‬ ‫ه‬ ‫میش‬ ‫منتقل‬ ‫عملیاتی‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آیتم‬ ‫سایر‬ ،‫میگردد‬ ‫منتقل‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫ود‬.
 24. 24. ‫میگی‬ ‫قرار‬ ‫ترکیب‬ ‫هشت‬ ‫در‬ ‫نقدینگی‬ ‫ماتریس‬‫رد‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫عملیاتی‬ ‫وضعیت‬ + + - ‫اول‬ ‫ترکیب‬ - + - ‫دوم‬ ‫ترکیب‬ + - - ‫سوم‬ ‫ترکیب‬ - + + ‫چهارم‬ ‫ترکیب‬ + - + ‫پنجم‬ ‫ترکیب‬ - - + ‫ششم‬ ‫ترکیب‬ - - - ‫هفتم‬ ‫ترکیب‬ + + + ‫هشتم‬ ‫ترکیب‬
 25. 25. ‫ها‬ ‫ترکیب‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬‫اول‬ ‫ترکیب‬‫ایج‬ ‫خود‬ ‫عملیات‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫نقد‬ ‫وجوه‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫شرکت‬ ،‫نماید‬ ‫اد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫داراییها‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫روی‬ ‫لذا‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫سرمایه‬ ‫افزاش‬ ‫به‬ ‫مبادرت‬ ‫یا‬ ‫زده‬ ‫استقراض‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫دیگر‬. ‫ن‬ ‫اگر‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫بحران‬ ‫آستانه‬ ، ‫اول‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬، ‫نهایی‬ ‫تیجه‬ ‫سریعا‬ ‫میبایست‬ ‫مدیران‬ ، ‫شود‬ ‫اول‬ ‫ترکیب‬“‫نمای‬ ‫مشکل‬ ‫رفع‬ ‫به‬ ‫اقدام‬‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫بروند‬ ‫شرکت‬ ‫کردن‬ ‫منحل‬ ‫سمت‬. ‫آ‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ، ‫بودجه‬ ‫تهیه‬ ‫دالئل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫مدن‬ ‫است‬ ‫بحران‬.
 26. 26. ‫عموما‬ ‫سوم‬ ‫ترکیب‬“‫ی‬ ‫و‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫تاسیس‬ ‫تازه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫در‬ ‫ا‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫رشدی‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫روند‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫صدق‬ ‫شرکتهایی‬ ‫مورد‬(‫ب‬‫عضا‬“ ‫میشوند‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫محور‬ ‫تکنولوژی‬ ‫شرکتهای‬)‫کوتا‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫دریک‬ ‫و‬‫مدت‬ ‫ه‬ ‫اصالح‬ ‫مالی‬ ‫وضعیت‬ ، ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫اما‬ ، ‫گردیده‬ ‫نقدینگی‬ ‫کمبود‬ ‫دچار‬ ‫میگردد‬. ‫تر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شرکتهایی‬ ‫سرمایه‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫بورس‬ ‫سازمان‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫اول‬ ‫کیب‬ ‫شرایطی‬ ‫با‬ ‫سوم‬ ‫ترکیب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫ننموده‬ ‫موافقت‬ ‫میگیرند‬ ‫قرار‬ ‫دوم‬ ‫و‬‫اجازه‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫سرمایه‬ ‫افزایش‬.
 27. 27. Management typically operates under conditions of uncertainty or risk. Probably the most important function of business is forecasting, which is a starting point for planning and budgeting. The objective of forecasting is to reduce risk in decision making. ‫فصل‬ ‫از‬14‫کتاب‬BUDGETING BASICS & BEYOND ‫نوشته‬:Jae K. Shim Joel G. Siegel
 28. 28. ‫خدا‬ ‫پناه‬ ‫در‬

×