O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Видове предприятие

2.424 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Видове предприятие

 1. 1. Видове предприятия
 2. 2.  В стопанския живот има различни предприятия в зависимост от: формата на собственост; големината; предмета на дейност; характера на въздействие върху предметите на труда и др. В зависимост от особеностите на стопанската дейност и капитала предприемачът избира своето предприятие.
 3. 3. Според формата на собственост се различават:  Държавни предприятия;  Общински предприятия;  Кооперативни предприятия;  Предприятия на обществени организации  Предприятия на частни лица
 4. 4. Според големината си, т.е. според броя на работниците, големината на капитала и обема на продажбите, фирмите се разделят на:  Малки – от 10 до 30 човека;  Средни – от 50 до 100 човека;  Големи – над 100 човека
 5. 5. Според предмета на дейност различаваме:  Предприятия, произвеждащи средства за производства;  Предприятия, произвеждащи средства на труда (машини, инструменти и др.);  Предприятия, произвеждащи предмети на труда (суровини, материали, горива, енергия и др.);  Предприятия, произвеждащи предмети за потребление;  Предприятия, произвеждащи хранителни продукти;  Предприятия, произвеждащи тъкани;  Предприятия, произвеждащи облекло и обувки;  Предприятия, произвеждащи предмети с културно-битово предназначение;  Предприятия, произвеждащи други предмети за потребление.
 6. 6. Според правната си форма фирмите се делят на:  Индивидуални;  Дружествени;  Корпоративни (акционерни).
 7. 7. Институционални форми на бизнеса
 8. 8. Едноличен търговец Едноличният търговец в практиката се реализира под две форми:  Търговец – физическо лице;  Търговец – публично предприятие.
 9. 9. Търговец – физическо лице  Съгласно Търговския закон като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.  Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното име, с което е известен в обществото.
 10. 10. Търговец – публично предприятие  Това са еднолични търговски дружества с държавно имущество. Когато едноличния собственик на капитала е държавата или общината, Търговският закон ги означава като публични предприятия.
 11. 11. Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)  Тази форма на търговски дружества дава възможност за образуване на дъщерни дружества. ЕООД не се идентифицира със собственика на капитала.
 12. 12. Еднолично акционерно дружество (ЕАД)  Това е такова търговско дружество, при което капиталът, който е разпределен в акции, се притежава от едно лице. Преобразуването на държавното, съответно на общинското предприятие, в един от посочените два типа еднолични дружества е своеобразен начин на приватизация на собствеността.
 13. 13. Различия между ЕООД и ЕАД  ЕООД, може да бъде извършено и от други правни субекти – физически и юридически лица; обществени организации; творчески и синдикални съюзи; граждани.  АД с едноличен собственик може да стане само държавата и общината.
 14. 14. Търговски дружества (ТД)  ТД е правна форма за колективна търговска дейност от различни лица. То е характерно с:  Имуществена собственост  Организационно единство  Самостоятелност
 15. 15. ТД се подразделят на три групи:  Сдружения на физически лица (персонални дружества);  Капиталови дружества;  Кооперативни сдружения.
 16. 16. Персонални ТД  Събирателно дружество (СД) е налице, когато две или повече физически или юридически лица се съгласят да извършват търговски сделки под обща фирма и при неограничена и солидарна отговорност.
 17. 17. Прекратяване на СД става при  Изтичане на уговорения срок;  Със съгласие на съдружниците;  Обявяване на дружеството за несъстоятелност;  Смърт или осъждане на съдружника;  С предизвестие за прекратяване от съдружник по решение на съда.
 18. 18. Командитно дружество (КД)  КД се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един (комплементар) или повече (комплементари) от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задължението на дружеството, а останалите са частично отговорни до размера на уговорената вноска.
 19. 19. Капиталови търговски дружества  Дружеството с ограничена отговорност се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. ООД е юридическо лице.
 20. 20. Офшорна фирма  Това е фирма, която работи извън държавата, в която е регистрирана. Това означава, че тя получава печалбата си извън пределите на съответната държава, в която работи.  Безданъчната фирма е фирма, в която е регистрирана в държава, законодателството на която регламентира значително намаляване на данъците или тяхното отсъствие.
 21. 21. Използвана литература: Интернет Учебник по икономика на предприятието

×