O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Soalan Ujian Sains Tahun 4 KSSR

Soalan Ujian Sains Tahun 4 KSSR telah di upload di http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html

 • Entre para ver os comentários

Soalan Ujian Sains Tahun 4 KSSR

 1. 1. SECTION A BAHAGIAN A Answer all the questions. Jawab semua soalan Every question is followed by four answers A, B, C and D. Choose the correct answer. Then, blacken your answer on the answer sheet provided. The suggested time for this section is 45 minutes. If you are unable to answer a question, proceed to the next question. Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul. Kemudian hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sebarang soalan, teruskan menjawab soalan yang berikutnya. 1. Which of the following is a basic need of human ? Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas bagi manusia? A B C D 2. Which one of the following is not a basic need of plants ? Antara berikut, yang manakah bukan keperluan asas bagi tumbuhan? A Water Air B Air Udara C Soil Tanah D Sunlight Cahaya matahari http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 2. 2. 3. Diagram 1 shows the parts of animal P, labeled as A, B, C and D. Which part is the breathing structure for animal P ? Rajah 1 menunjukkan bahagian badan haiwan P yang berlabel A, B, C, dan D. Yang manakah struktur pernafasan bagi haiwan P DIAGRAM 1 RAJAH 1 4. Diagram 2 below shows a simple experiment. Rajah 2 menunjukkan sebuah eksperimen ringkas Oil minyak after one day selepas satu hari DIAGRAM 2 RAJAH 2 Live tadpole Berudu hidup The experiment above shows that animals need… Eksperimen di atas menunjukkan bahawa haiwan memerlukan… A sunlight. Cahaya matahari B food. Makanan C air. udara dead tadpole berudu mati http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 3. 3. D water. air 5. The animal shown in Diagram 3 can keep its body warm by .. Haiwan dalam Rajah 3 dapat memanaskan badannya dengan… DIAGRAM 3 RAJAH 3 A living in a cave. hidup di dalam gua B having thick fur. bulu yang tebal C wallowing in the mud. berkubang dalam lumpur D having humps on its back. bonggol di belakang 6. The plant shown in Diagram 5 responds to… Tumbuhan dalam Rajah 5 bertindak balas terhadap… DIAGRAM 5 RAJAH 5 I water. Air http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 4. 4. II light. cahaya III touch. sentuhan A III only III sahaja B I and II only I, dan II sahaja C II and III only II, dan III sahaja D I, II and III I, II, dan III 7. Diagram 6 shows an animal. Rajah 6 menunjukkan seekor haiwan. DIAGRAM 6 RAJAH 6 What is the specific characteristic of the animal shown in Diagram 6 which enables it to live in the desert ? Apakah ciri khas haiwan dalam Rajah 6 yang membolehkan ia hidup di padang gurun? A Its skin is loose and folded. Kulitnya longgar dan berkedut B It has humps. Ia mempunyai bonggol C It has thin fur. Ia mempunyai bulu nipis D It has strong legs. Ia mempunyai kaki yang kuat 8. Which of the following parts of the body were used for measuring lengths in the olden days ? Bahagian badan yang manakah digunakan untuk mengukur panjang sesuatu pada zaman dahulu? I II http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 5. 5. III A I and II only I, dan II sahaja B I and III only I, dan III sahaja C II and III only II, dan III sahaja D I, II and III I, II, dan III 9. Richard pours 250 cm3 of water into a measuring cylinder. Then, he puts a stone into the water in the measuring cylinder. The reading of the measuring cylinder shows 305 cm3. What is the volume of the stone ? Richard menuangkan 250 cm³ air ke dalam silinder penyukat. Kemudian dia memasukkan seketul batu ke dalam air tersebut. Bacaan pada silinder penyukat ialah 305 cm³. Apakah isi padu batu itu? A 45 cm3 45 cm³ B 50 cm3 50 cm³ C 55 cm3 55 cm³ D 60 cm3 10. The following figure shows a sketch of an object on a piece of graph paper. Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah objek di atas sekeping kertas graf. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 6. 6. The estimated area of the object is… Anggaran luas objek itu ialah… A 23 cm2. 23 cm2 B 30 cm2. 30 cm2 C 33 cm2. 33 cm2 D 38 cm2. 38 cm2 11. Everyday Roslan goes to school at 6.50 a.m. He arrives at school at 7.15 a.m. How long does it take for Roslan to go to school and return home daily ? Roslan pergi ke sekolah pada pukul 6.50 pagi setiap hari. Dia sampai di sekolah pada pukul 7.15 pagi. Berapa lamakah masa yang dia ambil untuk pergi dan balik setiap hari? A 25 minutes 25 minit B 30 minutes 30 minit C 50 minutes 50 minit D 60 minutes 60 minit 12. What materials are used for making the object shown in Diagram 7 ? Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek yang ditunjukkan dalam Rajah 7? DIAGRAM 7 RAJAH 7 I Rubber Getah http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 7. 7. II Wood Kayu III Metal Logam IV Plastic Plastic A I and II only I, dan II sahaja B II and III only II, dan III sahaja C I, II and IV only I, II, dan IV sahaja D I, III and IV only I, III, dan IV sahaja 13. Which of the following objects can conduct electrical energy ? Objek manakah yang boleh mengalirkan arus elektrik A Metal spoon Sudu logam B Glass plate Pinggan kaca C Rubber band Gelang getah D Wooden ruler Pembaris kayu 14. Which of the following materials come from animals ? Antara berikut yang manakah berpunca dari haiwan? I Fur Bulu II Leather Kulit III Cotton Kapas IV Silk Sutera A I and II only I, dan II sahaja http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 8. 8. B II and IV only II, dan IV sahaja C I, II and IV only I, II, dan IV sahaja D I, II, III and IV I, II, III, dan IV 15. Which objects in the picture below can be grouped together ? Objek-objek manakah dalam gambar di bawah boleh diletak dalam kumpulan yang sama? A P and Q P, dan Q B P and S P, dan S C P, Q and R P, Q, dan R D P, Q and S P, Q, dan S P – Glass Q – Knife R – Milk tin S – Porcelain pot 16. Which of the objects listed above can rust ? kaca pisau Tin susu Periuk tanah Objek manakah yang disenaraikan di atas boleh berkarat? http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 9. 9. A P and Q only P, dan Q sahaja B P and S only P, dan S sahaja C Q and R only Q, dan R sahaja D P, Q and S only P, Q, dan S sahaja 17. A piece of clothing shown in the picture below is usually made from… Pakaian yang ditunjukkan dalam gambar di bawah selalunya dibuat daripada… A cotton. Kapas B silk. Sutera C leather. kulit D fur. bulu 18. Diagram 8 shows a planet in Solar System. Rajah 8 menunjukkan sebuah palanet di Sistem Suria. DIAGRAM 8 http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 10. 10. RAJAH 8 The planet shown above is… Planet yang ditunjukkan di atas ialah… A Saturn. Zuhal B Jupiter. Musytari C Mercury. Utarid D Neptune Neptun 19. The hottest planet in the Solar System is… Planet yang paling panas di Sistem Suria ialah… A Mercury. Utarid B Venus Zuhrah C Jupiter. Musytari D Saturn. Zuhal 20. Which of the following is not the part of the Solar System ? Antara berikut yang manakah bukan sebahagian Sistem Suria? A Asteroid Asteroid B Meteoroid Meteoroid C The planets planet D Constellation buruj http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 11. 11. 21. Diagram 9 shows some light on the sky. Rajah 9 menunjukkan cahaya di langit. DIAGRAM 9 Rajah 9 The light is… Cahaya itu ialah A asteroids. Asteroid B meteor. Meteor C star. Bintang D moonlight. Cahaya bulan 22. Diagram 10 shows a crater. Rajah 10 menunjukkan sebuah kawah. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 12. 12. DIAGRAM 10 RAJAH 10 How is this crater formed on the Earth’s surface ? Bagaimanakah kawah ini terbentuk di atas permukaan Bumi? A The movement of a layer of the Earth. Pergerakan lapisan Bumi B A star hit the surface of the Earth. Sebuah bintang menghentam permukaan Bumi C A meteor hit the surface of the Earth Meteor menghentam permukaan Bumi. D The rotation of the Earth around the Sun. Peredaran Bumi mengelilingi Matahari 23. A telescope is created to help human beings to… Teleskop dicipta intuk membantu manusia… A see objects in the dark. Melihat objek dalam gelap B see stars in the sky. Melihat bintang di langit C see very tiny objects. Melihat objek yang sangat halus D see objects in the deep sea. Melihat objek di dalam laut 24. What is the benefit of the development of technology ? Apakah manfaat dari perkembangan teknologi? A Maintaining the lives of humans Mengekalkan kehidupan manusia B Threatening the privacy of humans Menjejaskan ketenangan manusia C Making humans wealthy Membuat manusia kaya http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 13. 13. D Producing better products in every field Mengeluarkan hasil yang lebih baik dalam segala bidang 25. Which of the following uses technology ? Antara berikut, yang manakah menggunakan teknologi? A B C D 26. Diagram 12 shows the instruments used in the development in the fields of communication. Rajah 12 menunjukkan alatan yang digunakan dalam bidang komunikasi. DIAGRAM 12 RAJAH 12 http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 14. 14. Which of the following shows the development of technology from the past to the present ? Antara berikut, yang manakah menunjukkan perkembangan teknologi dari yang terawal hingga ke sekarang ini? A X → Y →Z →W B X →W →Z →Y C Y → Z → X →W D Z → X →W →Y 27. Which of the following cannot be achieved by humans because of limitations of the human body ? Antara berikut, yang manakah tidak dapat dicapai oleh manusia disebabkan had keupayaan badan manusia? I Live in extreme weather conditions Hidup dalam keadaan cuaca yang melampau II Stay underwater for a very long period Tinggal di dalam air untuk jangka masa yang sangat lama III Recall two telephone numbers Mengingati dua nombor telefon A I and II only I, dan II sahaja B I and III only I, dan III sahaja C II and III only II, dan III sahaja D I, II and III I, II, dan III 28. Diagram 13 shows two devices created to overcome human limitation. Rajah 13 menunjukkan dua alatan yang direka cipta untuk mengatasi had keupayaan manusia. http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 15. 15. DIAGRAM 13 RAJAH 13 These devices are used in the field of… Alatan ini digunakan dalam bidang… A transportation. pengangkutan B communication. komunikasi C agriculture. pertanian D education. pendidikan 29. Which of the following objects are made of man-made materials? Antara objek berikut, yang manakah dibuat daripada bahan buatan? I Umbrella payung II Raincoat Baju hujan III Toothbrush berus gigi IV Plastic chair Kerusi plastik A I and III only I, dan III sahaja B II and IV only II, dan IV sahaja C I, II and III only I, II, dan III sahaja D I, II, III and IV I, II, III, dan IV 30. Diagram 14 shows a man burning firewood. Rajah 14 menunjukkan seorang lelaki sedang membakar kayu api http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 16. 16. DIAGRAM 14 RAJAH 14 This activity is the beginning of development in the field of… Aktiviti ini merupakan permulaan perkembangan dalam bidang … A transportation. Pengangkutan B construction. Pembinaan C communication. Komunikasi D agriculture. pertanian http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 17. 17. SECTION B BAHAGIAN B ( 20 MARKS ) ( 20 MARKAH ) The time suggested for this section is 30 minutes. If you are unable to answer a question, proceed to the next question. Answer all questions Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sesuatu soalan teruskan menjawab soalan berikutnya. 1. A group of pupils carry out an activity. Two rats are kept separately in two containers as shown in Diagram 1. Both containers are left for four days. Sekumpulan pelajar menjalankan satu aktiviti. Dua ekor tikus disimpan dalam dua bekas yang berlainan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Kedua-dua bekas dibiarkan selama empat hari. DIAGRAM 1 RAJAH 1 (a) What do they want to find out ? Apakah yang mereka hendak tahu? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 18. 18. [1 mark ] (b) State the following. Nyatakan i. what must be changed apa yang dimanipulasi ____________________________________________________________________________ ii. what must be kept the same apa yang dimalarkan ____________________________________________________________________________ [2 marks ] (b) Predict what will happen to the rats in both containers after four days. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada tikus di dalam kedua-dua bekas selepas empat hari? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ [1 mark ] (c) Give one reason for your answer in (c). Beri satu sebab (inferens) untuk jawapan kamu di (c) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ [1 mark ] 2. The table below shows the time taken by four boys M, N, O and P in the 100 m running event. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh empat orang budak lelaki M, N, O, dan P dalam larian 100 meter. Boy Budak lelaki Time taken to complete 100 m running event ( s ) Masa untuk menamatkan larian 100 meter (s) M 26 N 20 O 22 P 15 http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 19. 19. ( a ) Which boy ran Budak manakah yang berlari (I ) the fastest : ___________________________________________________________ paling pantas (II ) the slowest : ___________________________________________________________ paling lambat [ 2 mark ] ( b ) State what to measure from the above investigation Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan di atas. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( c ) Rearrange the boys from the first winner to the fourth runner. Susun semula budak-budak lelaki tersebut dari pemenang yang pertama hingga yang keempat __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( d ) What can you conclude from the above investigation ? Apakah yang dapat kamu simpulkan dari penyiasatan di atas? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ [ 1 mark ] 3. Diagram 3 shows the positions of three planets from the Sun. Rajah 3 menunjukkan kedudukan tiga buah planet daripada Matahari http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 20. 20. DIAGRAM 3 RAJAH 3 Table 1 shows the period for one complete movement of the planets around the Sun. Jadual 1 menunjukkan masa untuk membuat satu peredaran lengkap bagi setiap planet Planet Panet Period for one complete movement (years) Masa untuk satu peredaran lengkap ( tahun ) X 2 Y 12 Z 84 TABLE 1 JADUAL 1 (a) Compare the position of planet X and Z to the Sun. Bandingkan kedudukan planet X dan Z daripada Matahari ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ [2 marks] (b) What is the relationship between the position of the planet and the period for one complete movement of the planet round the Sun ? Apakah hubungan di antara kedudukan planet dan masa untuk satu peredaran lengkap unuk mengelilingi Matahari? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ [1 mark] (b) Planet S takes 76 years to make one complete round the Sun. Predict the position of planet S. Planet S mengambil masa 75 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari. Ramalkan kedudukan planet S. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 21. 21. Planet X is hotter than planet Y. Planet X lebih panas daripada planet Y. [1 mark] (c) Give a reason based on the statement above. Beri satu sebab (inferens) berdasarkan pernyataan di atas. ______________________________________________________________________________ [1 mark] 4. The pictute below shows two types of vehicles that are used by two men to travel from Kuching to Serian. Gambar di bawah menunjukkan dua jenis kenderaan yang digunakan oleh dua lelaki untuk perjalanan dari Kuching ke Serian. Motorcycle Car Motosikal kereta Result : Keputusan Type of vehicle Jenis kenderaan Time of traveling ( hr ) Masa untuk perjalanan (jam) Motorcycle motosikal 3 Car 1 http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html
 22. 22. kereta ( a ) What is the purpose of the investigation ? Apakah tujuan penyiasatan ini? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( b ) State what to change and what to measure. Nyatakan apa yang dimanipulasi dan dimalarkan. ____________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( c ) Make a relationship between what to change and what to measure. Nyatakan hubungan di antara apa yang dimanipulasi dengan apa yang diukur. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( d ) Give a reason for the difference in time of traveling by motorcycle and car. Beri satu sebab (inferens) tentang perbezaan masa perjalanan menggunakan motosikal dan kereta. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ [ 1 mark ] ( e ) State what to keep the same in the investigation. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. ____________________________________________________________________________ [ 1 mark ] THE END TAMAT http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_55.html

×